Byggesak – gebyr for behandling av bygge- og delingssaker

  Byggesak   2020 2019
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER M.M.      
  Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår i satsene og finansieres med 10% av gebyrinntektene. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.      
  Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen har mottatt en behandlingsdyktig søknad, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen      
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid eller de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.      
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)      
A For søknader som inneholder én boenhet: kr 26 309 23 490
B For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20: kr 13 171 11 760
C For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21: kr 6 597 5 890
D For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet: kr 13 171 11 760
E For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder ny boenhet betales etter satsene i kapittel 2. kr    
F Sammenføyning fra tomannsbolig til enebolig kr 7 500  
G Andre sammenføyninger av boenhet i boligbygg, pr. boenhet som bringes til opphør kr 7 500  
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.      
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² kr 5 424 4 843
A.2 16 – 200 m² – pr m² kr 131 117
A.3 201 – 600 m² – pr m² kr 95 85
A.4 alt over 600 m² – pr m² kr 48 43
B Bruksendring:
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A.
     
C Driftsbygninger i landbruket , uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 20.000,-      
D Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 25.000,-      
3 Arealuavhengige tiltak      
A På bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og P-plasser. kr 3 528 3150
B På annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom:
Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser.
kr 7 022 6 270
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr.stk kr 4 872 4 350
D Skorstein og ildsteder: oppføring, rehabilitering av skorstein kr 1 109 990
E Skilt og reklame, oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 F) kr 3 042 2 716
F Skiltplaner, ID-mast, pylon/totem kr 6 480 0
4 Dispensasjoner      
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 6 532 5 832
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 13 552 12 100
5 Fradeling/arealoverføing (I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning).      
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales kr 5 454 4 870
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 2 789 2 490
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales kr 7 829 6 990
         
         
      2020 2019
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 3 998 3 570
6 For behandling av utslippssøknader      
A Inntil 15 pe kr 6 104 5 450
B 15-50 pe kr 29 859 26 660
C Over 50 pe kr 62 698 55 980
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:      
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.      
B Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.      
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.      
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.      
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist      
F Dersom et avslag medfører at en revidert søknad mottas innen 3 måneder fra vedtaksdato og denne søknaden blir godkjent, betales et redusert gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr.      
G Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr. 1050 pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.      
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger      
A Lokal godkjenning kr 5 443 4 860
B Gjentatt søknad om lokal godkjenning som samsvarer med tidligere godkjenning kr 1 891  
C Personlig godkjenning (selvbyggere) kr 2 052 1 832
D Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) kr 1 026 916
D Erklæring om ansvarsrett kr 1 026 916
F Endring av ansvarshavende kr 2 183 1 949
G Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning kr 3 916 3496
9 Andre gebyrer      
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) kr 4 357 3 890
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: kr 2710 2 420
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang kr 1 187 1 060
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften kr 1 500 2 640

Innholdsfortegnelse