Vei, park og anlegg

  VEI, PARK OG ANLEGG   2020 2019
1 LEIE AV TORGPLASSER      
  Torgplassene er på 12,5 m².
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
     
1.1. Salg fra fast plass pr. år, uten strøm kr 3 840 3 720
1.2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm kr 6 060 5 870
1.3 Annet salg pr. dag, uten strøm kr 540 514
1.4 Annet salg pr. dag , med strøm kr 570 545
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK      
  Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.      
  Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt      
2.1 Folkvangtomta og Torget sør. Pris pr. dag. kr 5 770 5 590
2.2 Kommunal gategrunn, Elvarheimparken, på betingelse av ingen framleie      
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate inntil 3 gatekvartal kr 1 550 1 500
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate over 3 gatekvartal kr 2 500  
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, inntil 3 gatekvartal. kr 1 500  
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, over 3 gatekvartal. kr 2 500  
  Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker. kr    
2.3 Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene, oktoberfestival og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt skader faktureres separat. kr 53 050 51 400
3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR      
  Elektrisk og hydrogendrevet bil (EL, EV, EK, EB og HY) kan parkeres uten at det betales avgift på plasser der avgiftsparkering ellers gjelder. Selv om det er gratis kan man ikke stå parkert lenger enn bestemmelsene sier. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes. Står man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon.      
3.1 Parkeringsavgift langtid pr dag kr 35 30
3.2 Parkeringsavgift langtid pr time kr 14 13
3.3 Parkeringsavgift ladeplasser pr time (hele døgnet) kr 6 6
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet kr 900 900
3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering   ilegges en kontrollsanksjon (gebyr)   på:                                                                                                                                                                For enkelte spesielle overtredelser henvises for øvrig til forskriftens § 36. kr 600 600
4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT      
  Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.      
4.1 Avgift pr år kr 5 160 5 000
4.2 Avgift pr mnd kr 520 500
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER      
  Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984.
Prisen er fritatt for merverdiavgift
kr 150 000 150 000
6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER      
  Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.      
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr.søknad: kr 5 990 5 800
      2020 2019
6.2 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. kr 640 620
6.3 Gebyr for behandling av tiltak uten graving      
  På kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan kr 1 470 1 420
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE      
  Jf   Politivedtektenes § 28a.   Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter. Elverum kommune ilegger ved overtredelser av disse bestemmelsene overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens §6.      

Innholdsfortegnelse