Byggesak – gebyr for behandling av bygge- og delingssaker

  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER   M.M. 2019   2018
Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår i satsene og finansieres med 10% av gebyrinntektene. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)
A For søknader som inneholder én boenhet: kr 23 490 kr 22 850
B For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20: kr 11 760 kr 11 430
C For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21: kr 5 890 kr 5 720
D For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet: kr 11 760
E For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder ny boenhet betales etter satsene i kapittel 2.
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² kr 4 843 kr 4 711
A.2 16 – 200 m² – pr m² kr 117 kr 113
A.3 201 – 600 m² – pr m² kr 85 kr 82
A.4 alt over 600 m² – pr m² kr 43 kr 41
B Bruksendring
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A, men maksimum kr. 37.420,-.
C Driftsbygninger i landbruket, lager bygg, haller:                                                                                                                                                                               Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 20.000,-
D Driftsbygninger i landbruket, lager bygg, haller:                                                                                                                                                                               Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 25.000,-
3 Arealuavhengige tiltak på bolig-, fritids- og landbrukseiendom
A Endring av tillatelse, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser. kr 3 150 kr 3 060
B Arealuavhengige tiltak på annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom
Endring av tillatelse, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser, skiltplaner (for enkeltskilt og reklameinnretninger betales det etter satsene under 3E) kr 6 270 kr 6 090
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr.stk kr 4 350 kr 4 230
D Skorstein og ildsteder
Oppføring, rehabilitering av skorstein kr 990 kr 963
E Skilt og reklame
Oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 B) kr 2 716 kr 2 642
4 Dispensasjoner
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhegig av utfall) kr 5 832 kr 5 673
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 12 100 kr 11 770
5 Fradeling
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales kr 4 870 kr 4 730
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 2 490 kr 2 420
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales kr 6 990 kr 6 790
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 3 570 kr 3 470
6 For behandling av utslippssøknader
A Inntil 15 pe: kr 5 450 kr 5 300
B 15-100 pe kr 26 660 kr 25 930
C Over 100 pe kr 55 980 kr 54 450
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
B Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist
F Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr. 1000 pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger
A Lokal godkjenning kr 4 860 kr 4 720
B Personlig godkjenning (selvbyggere) kr 1 832 kr 1 782
C Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) kr 916 kr 891
D Erklæring om ansvarsrett kr 916 kr 891
E Endring av ansvarshavende kr 1 949 kr 1 895
F Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning kr 3 496 kr 3 400
9 Andre gebyrer
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) kr 3 890 kr 3 780
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: kr 2 420 kr 2 350
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang kr 1 060 kr 1 030
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften kr 2 640 kr 2 560

Innholdsfortegnelse