Gå til innhold

Gebyrregulativ 2021

A Turneringer/arrangementer   2021 2020
Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 310 300
Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 540 530
Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 600 590
Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 200 190
Vestibyle kr 190 180
B Idrettshallen      
Arrangementer uten inntektsgivende tiltak pr døgn
(driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
kr 7 560 7 440
Idrettsarrangementer med egen avtale
Arrangement med inntektsgivende tiltak pr døgn
(tilsyn/driftstekniker faktureres i tillegg)
kr 14 550  14 330
Egne avtaler med f.eks. Grundsetmart’n
Leie av utstyr
Tilsyn driftstekniker per påbegynt time kr 650 620
Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker kr 180 170
C Trening      
Elverumshallen pr treningstime à 45 min kr 370 360
Messehallen pr treningstime à 45 min kr 270 260
Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min kr 160 150
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis  40 % rabatt
Avgift for bruk av klister pr.time kr 70 60
D Kamper – 25 % av spilleinntekten
Minimumsleie kr 970 950
Kretskamper kr 560 550
E Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj) 0 0
Garderobe en seksjon kr 190 180
Garderober to seksjoner kr 290 280
Garderober tre seksjoner kr 420 410
Leie av lagerrom – egen avtale kr
F Leie av Ydalir idrettshall kr
Idrettshallen + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 600 590
Treningstime à 45 min kr 370 360
Tilsyn driftspersonell/renhold etter avtale
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis  40 % rabatt på treningstimer
Ved utleie som ikke omfattes av dette regulativ gjelder prisregulativet for Elverumshallen

 

1 Skolens lokaler kan lånes ut utenom skoletid dersom ikke skolen selv har behov for lokalene. 2021 2020
  Rektor har det daglige ansvaret for tilsyn med skoleanlegget og utlån/utleie av skoleanlegg.  Arrangementer i skolens egen regi, eller i regi av skolens rådsorganer. Idretts- og kulturaktiviteter der utlån/-leie avtales for de enkelte tilfelle.  Voksenopplæringskurs arrangert av kommunen eller av godkjent studieorganisasjon. Lag og foreninger med aktivitet i kroppsøvingsanlegg rettet mot barn og unge er gratis på hverdager frem til kl. 21.00. Bruk av svømmebasseng er gebyrbelagt for alle eksterne brukere.  For arrangementer av inntektsbringende karakter betales leie etter satsene i reglementets punkt 5. Brukeren betaler for ekstra renhold som måtte bli nødvendig på grunn av utvidet bruk, også i de tilfelle det ikke betales leie.  Søknad sendes den enkelte skole etter kunngjøring på kommunens hjemmeside før skoleferien. Brukes skolens kroppsøvingsutstyr så som baller, apparater og matter, betales en avgift pr time for dette.  Øvrige vilkår fremgår i egen avtale.
2 Bruk av kroppsøvingsutstyr pr halvår kr 400 380
3 Overnatting pr person pr overnattingsdøgn kr 130 120
4 Uttak av strøm til campingvogn o.l. pr døgn pr uttak kr 110 100
5 Utleieprisen for de forskjellige rom fastsettes slik: (Minimumsleie = 1 time)
  Gymnastikksal m/garderobe og dusj kr 360 350
Svømmebasseng m/garderobe og dusj kr 360 350
  Klasserom kr 210 200
Øvrige rom kr 240 230
6 Utleie av skolen til store arrangementer rettet mot barn og unge, eksempelsvis Elverumsturneringen og håndballturneringen. Pris pr skole pr utleie. kr 11 170 10 870
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM I KOMMUNEHUSET FOLKVANG   2021 2020
  Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Elverum – Aulaen på Folkvang leies kun ut til kulturformål, konserter, forestillinger og annet.
Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Elverum – Aulaen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 920 1 860
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 2 160 2 100
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 980 3 870
Øving Aulaen alle dager kr 580 560
Timepris dagtid kr 300 290
B Leiret – Store Auditoriet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 850 1 800
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 2 160 2 100
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 980 3 870
Timepris dagtid kr 300 290
C Møterom: Sørskogbygda 1.etg. G213, Nordskogbygda 1. etg. H201 + Hernes 2.etg H301
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 710 690
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 710 690
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 1 380 1 340
BETALING FOR LEIE AV LOKALER I UNGDOMMENS HUS 2021 2020
Frivillige lag, grupper eller organisasjoner med en klar barne- og ungdomsprofil: Gratis bruk av lokalene til sin virksomhet på dager uten ordinær drift.
Forutsetninger for gratis bruk er:
At arrangementet er lukket (for lagets medlemmer), og at ikke bruk av utstyr medfører kostnader, samt at lokalene ryddes etter bruk.
Bursdager, seremonier, jubileer etc kr 1 650 1 600
Større arrangementer som cuper, turneringer, mønstringer.
Tilgang til hele huset unntatt øvingsrom
kr 4 660 4 530
A Utleie av lokaler til andre brukergrupper (kort varighet, kveld eller dag)
Kafé kr 820 790
Storsal kr 1 600 1 550
Øvingsrom pr. mnd. i helger kr 2 240 2 180
Øvingsrom pr. ukedag/kveld kr 580 560
B Fritid med Bistand    
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 90 80
Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer til nabokommuner kr 140 130
LEIE FOR DE ENKELTE ROM I RÅDHUSET 2021 2020
Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale. “Store arrangementer” i Festsalen er: Utleie til bl.a. dansefester, brylluper, og kommersielle arrangementer med inngangspenger. Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene.Festsalen leies ikke ut til øving. Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Festsalen – vanlig arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 4 200 4 080
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 4 450 4 330
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager, renhold etter avtale kr 5 000 6 020
Festsalen – stort arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 9 860 9 600
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 9 860 9 600
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 9 860 9 600
B Rådhusfoajèen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 2 940 2 860
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 3 030 2 950
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl renhold kr 3 640 3 540
C Kommunestyresalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 2 450 2 380
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 2 450 2 380
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl renhold kr 3 070 2 980
D Formannskapssalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 2 040 1 980
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 2 040 1 980
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 2 640 2 570
E Grupperommet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 1 390 1 350
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 1 390 1 350
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl renhold kr 2 020 1 960
F Peisestua
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 1 390 1 350
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 1 390 1 350
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl renhold kr 2 020 1 960
G Restaurant Elvarheim
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 3 700 3 600
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 5 000 4 860
H Kantine Folkvang
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 3 700 3 600
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 5 000 4 860
  VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM   2021 2020
Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele Kultursektorens ansvarsområde. Det kan omfatte avtaler med leietakere/arrangører som f.eks Festspillene i Elverum og lignende.

Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv. Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen. Kultursektoren står også for utleie av Festsalen og Rådhusfoajéen.
Kulturhuset leies ikke ut til kurs/konferanser etter kl 16:00

A Storstua – lokale leietagere/foreninger      
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 2 530 2 490
Kveld 15:30 – 21:00 kr 5 290 5 210
Utleie Storstua fra kl 21:00 kr 3 150 3 100
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 9 710 9 560
Storstua – kommersielle leietakere alle dager
Alle dager kr 13 200 12 990
Dobbeltforestillinger kr 17 300 17 040
B Veslestua – lokale leietagere/foreninger      
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 1 850 1 800
Kveldtid 15:30 – 21:00 kr 3 160 3 070
Veslestua – kommersielle leietakere
Alle dager kr 5 550 5 400
C Avgift for billettsystem – billettavgift      
Bruk av husets billettsystem er obligatorisk.  Kurs og konferanser er unntatt.
Billettavgift pr solgt billett kr 27 26
Provisjon av billettinntekter etter at husleie og billettavgift er trukket fra brutto inntekt:
(Lokale barne- og ungdomsaktiviteter der alle deltagere er under 18 år er fritatt for provisjon)
Lokale leietagere/foreninger 6 % 6 %
Kommersielle leietagere 7 % 7 %
D Utleie av teknikere
Lokale leietagere: Hverdager kl 09:00 – 24:00 pr påbegynt time kr 610 600
Lokale leietagere: Helger pr påbegynt time kr 660 650
Kommersielle leietagere hverdager og helg pr. påbegynt time kr 720 700
E Utleie utstyr
Teknisk utstyr fra Kulturhuset leies ikke ut.
  UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN 2021 2020
  Leie pr. dag inkl. strøm (1. april – 31. okt.) kr 970 940
  Leie pr. arrangement inkl. strøm og snømåking/strøing (1. nov – 31. mars) kr 10 200 0
  Leie pr. dag inkl. strøm (uten snømåking/strøing 1. nov – 31. mars) kr 970 0
UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN
  Musikkpaviljong etter nærmere avtale Gratis Gratis
BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO  ( ved kjøp på nett påløper formidlingsavgift) 2021 2020
  Vedtatt av kommunedirektøren etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.
A Barneforestilinger før kl. 17:00
  Pr person uansett alder kr 105 105
Pr person uansett alder – 3D forestillinger kr 115 115
B Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger
Pr person kr 125 125
  Pr person – 3D forestillinger kr 130 130
C Rabattordninger
  Honnørbillett voksen forestilling. kr 115 115
Vernepliktige alle forestillinger kr 115 115
  ELVERUM BIBLIOTEK 2021 2020
  Erstatning for tapte og ødelagt bøker/lydbøker kr 630 620
  Erstatning for tapt og ødelagte filmer kr 410 400
  Erstatning for tapt og ødelagt musikk cd kr 290 280
  Erstatning for tapt og ødelagt pc spill kr 430 420
  Erstatning for tapt og ødelagte tidsskrifter kr 120 110
  Kopiering av vitnemål med rett kopi bekreftelse kr 9 8
  Kopiering i sort/hvit format A4 kr 6 5
  Kopiering i sort/hvitt format A3 kr 11 9
  Kopiering i farge format A4 kr 9 8
  Kopiering i farge format A3 kr 16 15
  Erstatning for tapt lånekort kr 49 47
  Gebyr for 1. gangs varsel om innlevering kr 70 68
  Gebyr for 2. gangs varsel om innlevering kr 155 150
  Scanning minstepris pr. sending deretter 1 kr. pr. side over 4 sider kr 6 5
  Utskrift fra PC pr side kr 6 5
  BILLETTPRISER VED ELVERUM SVØMMEHALL   2021 2 020
A Svømmehallen
  Voksenbillett kr 90 85
  Førstegangstjeneste/student kr 72 65
  Barnebillett kr 35 35
  Klippekort, voksne kr 760 730
  Klippekort, barn kr 300 290
  Klippekort, honør kr 600 580
  Årskort, voksne kr 2 430 2 230
  Årskort, barn kr 860 840
B Klubber/Idrettslag, stevner    
  Svømmestevne på helgedag
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
kr 4 200 4 130
  Svømmestevne på hverdager
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
kr 1 020 1 000
  Klubber/Idrettslag, trening
  Hele bassenget pr time kr 390 380
Baneleie pr time kr 130 120
C Ordinær utleie
  Hele bassenget pr time kr 920 900
  Bare trimrommet kr 140 130
  Tillegg for tilsyn/badevakt pr påbegynt time kr 650 620
  Når hele bassenget leies kan trimrom benyttes uten tillegg.
D Garderober i underetasje
  1 garderobe / 1 dusj pr time kr 180 170
  2 garderober / 1 dusj pr time kr 230 220
  3 garderober / 2 dusj pr time kr 260 250
4 garderober / 2 dusj pr time kr 290 280
  Ved utleie av garderobene utenom badets åpningstider faktureres tillegg for tilsyn pr time kr 650 620
A Betaling av faktura på Servicekontoret 2021 2020
Betaling med kontanter/kort kr 42 40
B Kjøp av andre offentlige dokumenter. Kopipris pr side
Sort/hvit format A4 kr 6 5
Sort/hvit format A3 kr 11 9
Farge format A4 kr 9 8
Farge format A3 kr 16 15
  ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER   2021 2020
A Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang kr 400 400
B Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang kr 400 400
C Etablerer prøve for serveringsvirksomhet kr 400 400
D Søknad om ambulerende bevilling pr. gang kr 380 370
E Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning kr 1 130 1 100
F Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement kr 1 130 1 100
Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet
A Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2100 kr 2 160 2 100
B Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3100 kr 3 190 3 100
C Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 5200 pr år er minstesats kr 5200 kr 5 350 5 200
  2021 2020
A Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – fast salg kr 2 970 2 890
B Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – midlertidig salg kr 1 260 1 220
  BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)   2021 2020
  Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08  (Betaling innkreves over 11 måneder) Matpenger er inkludert i betalingssatsen    
A Heldagplass pr mnd (inntil 30 timer pr. uke) kr 3 250 3 160
B Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke) kr 2 580 2 510
  Dagplass- betaling for enkeltdager (forslag gjeldende fra 01.08.21) Forbehold om ledig plass. 350 0
C Leksehjelptilbud:
Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i sfo-tiden. Fratrekk pr time:
kr 113 110
D Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2 eller flere: 20%
E Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6% av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et barn på 1. – 4. trinn.
  Gratis SFO for elever med særlige behov på 5-7 trinn.
  SEMESTERAVGIFT FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE KULTURSKOLE   2021 2020
  Med virkning fra 01.08 fastsettes semesteravgiften slik:
A Semesteravgift for eneundervisning kr 2 000 2 000
  Søskenmoderasjon gis dersom en elev går på flere tilbud i kulturskolen og dersom barn fra samme familie går i kulturskolen er 30%. Gjeldende fra 01.08.21.
B Semesteravgift for undervisning i gruppe kr 1 500 1 500
C Instrumentleie pr år kr 470 450
D Note/Kopieringsavgift pr år kr 210 200
E Materiell visuelle fag pr år kr 650 630
F DUO (et kontingent-tillegg når en foresatt har undervisning sammen med elev) kr 780
G Voksenkurs – gruppe kr 2 320
H Brasstastick, Orkester kr 780
I Rekrutteringspakke – egenandel per korps per sesong/år kr 5 140
  NORSKOPPLÆRING FOR ELEVER VED ELVERUM LÆRINGSSENTER UTEN RETT TIL GRATIS OPPLÆRING   2021 2020
  Det fastsettes kursavgiftg for elevene slik:
  Kursavgift for 3 måneder kr 11 520 10 610
  BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE   2021 2020
Elverum kommune praktiserer ordningen med reduksjon av foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og gratis kjernetid i henhold til nasjonale føringer. Matpenger er unntatt fra reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.
A Elverum kommune tilbyr: 100% , 80%, 70%, 60% og 50% plass. 0 0
  100% plass kr 3 230 3 135
  80% plass kr 2 907 2 822
  70% plass kr 2 584 2 508
  60% plass kr 2 261 2 195
  50% plass kr 1 938 1 881
  Dagplass – betaling for enkeltdager kr 300 300
  Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime kr 670 670
  Matpenger pr mnd kr 310 310
B Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2: 30 %
For barn nr. 3: 50 %
Matpenger er unntatt fra søskenmoderasjonen.
  BETALING FOR UTENLANDSVAKSINERING   2021 2020
Egenbetaling for utenlandsvaksinasjon er fastsatt slik:
Selve vaksinen og vaksinemateriell betales av den enkelte. Denne prisen varierer for de ulike vaksinene. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer, krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 12 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell.
Vaksinasjon pr gang (fra fylte 12 år) kr 320 310
Pris ved senere besøk ang. samme reiseprogram kr 210 200
Familie – gjelder personer i samme husstand med hjemmeboende barn opp til 18 år. kr 580 570
Studenter / honnør / barn kr 260 250
Egenandel ikke møtt til time kr 320 310
Enkel kontakt /resept/e-resept kr 80 70
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER   2021 2020
1 BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG      
Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status.  Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik:
Utkjøring av middag med dessert ekskl. mva. kr 101 98
Utkjøring av middag uten dessert ekskl. mva kr 85 82
Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 115 111
Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 95 93
Lunsj servert på dagopphold ekskl. mva kr 56 54
2 BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET
I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser  for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:
Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid
*) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 202 702) kr 210*) 210*)
Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 202 703 – 304 053) kr 836 814
Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 304 054 – 405 404) kr 1 998 1 945
Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 405 405 – 506 755) kr 3 253 3167
Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 506 756) kr 3 779 3 679
De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned.
Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (selvkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.
Betalingssatsen uten abonnementsordning
Kommunens kostnad pr time (selvkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l. kr 535 520
Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfeller etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.
3 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON
Vederlag  for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester  FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349.
I medhold av forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt:
Korttidsopphold
Korttidsopphold pr døgn. Kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen *) kr 175 170
Korttidsopphold, dag- eller nattopphold *)
For dagopphold uten lunsj eller nattopphold*) kr 95 90
*) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. Reiseutgifter til/ fra korttidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen, og må derfor dekkes av den enkelte.
Avlastningstiltak for personer  og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, transport- og reiseutgifter, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.
Langtidsopphold
Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd.Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem:Leiligheter: Inntil kr. 3 113,-  mot dokumentert betaling av husleie.  Enebolig: Inntil kr. 1 866,- mot at det fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter. Reiseutgifter til/ fra langtidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen og må betales av den enkelte.
Jotuntoppen bo- og omsorgssenter
Mat pr måned, 4 måltider i døgnet kr 4 140 4 030
Fritid med Bistand
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 75 73
Egenandel transport pr. tur  fritidaktiviterer   til nabokommuner kr 128 124
4 BETALING FOR KOPI AV JOURNAL
Avgift for kopi av journal kr 113 110
5 TRYGGHETSALARMER
Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift). kr 299 283
Abonnementsgebyr pr. måned på mobil trygghetsalarm (fritatt for merverdiavgift). kr 351 341
Abonnementsgebyr pr. måned for ekstra smykke tilknyttet trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift) kr 83 80
Egenandel ved tap av alarmsmykke stasjonær trygghetsalarm kr 309 300
Egenandel ved tap av mobil trygghetsalarm kr 1 027 1 000
6 BETALING FOR BEHANDLING HOS KOMMUNALT ANSATTE FYSIOTERAPEUTER    
Betalingssatser for behandling hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er regulert i forskrift, fra Helse- og omsorgsdepartementet, om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. FOR-2019-05-23-890. Kommunen vil til enhver tid følge betalingssatsene i forskriften.
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN   2021 2020
1 Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyr merket med *) kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak.
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
1 Delingssaker etter jordloven *)
1.1 *) Gebyr for delingssaker som behandles etter jordloven, i hht. gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (kan forandres i løpet av gebyråret). kr 2 000 2 000
1.2 *) Gebyr for saker som behandles etter konsesjonsloven. Gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.  Tinglysningsgebyr kommer i tillegg (kan forandres i løpet av gebyråret). kr 5 000 5 000
2 Felles gebyr for mindre overføring av landbruksareal  (deling og konsesjon)
Anvendes ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen.  Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.
 2.1 Areal fra 0-15 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 2 870 2 790
 2.2 Areal fra 15,1 – 30 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 4 590 4 460
3 FELLINGSGEBYR VILTFORVALTNING
 3.1 Søknader ihht. Forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jfr rundskriv 1/99 kr 2 780 2 700
 3.2 Fellingsgebyr hjortevilt
Voksen elg kr 560 450
Elg kalv kr 330 300
Voksen hjort kr 430 300
Hjort kalv kr 260 200
 3.3 Timepris (Kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalte oppdrag.) kr 925 900
MILJØSERTIFISERING, JF «MILJØFYRTÅRN» ORDNINGEN
  Gebyret angir kostnaden ved en gjennomsnitlig sertifisering. Ved komplekse søknader kan gebyret øke. For sertifisering av bedrifter utenfor Elverum kommune tilkommer kjøregodtgjørelse ihht. Statens satser.
1 Nysertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. kr 6 000 5 840
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav kr 588 560
2 Resertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. kr 5 000 4 750
Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav kr 588 560
  BETALINGSREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2021 2020
1 Normalt uttak av kopier for saksorientering er gratis.
Kopieringsoppdrag utover dette dekkes etter timepris, pluss papiromkostninger. Timepris:
kr 1 159 1 128
2 Diverse bestemmelser
 2.1 Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller andre søknader.
Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir i A3 eller A4.
For større format kan det avtales spesialpriser.
 2.2 Utskrift av kommuneplan kr 579 563
 2.3 Utskrift av reguleringsplan med bestemmelser kr 523 509
3 Selvbetjeningsløsninger
  Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere. Pr i dag har kommunen avtale med Ambita (Infoland), men flere kan komme til. Oversikt over produktene og link til nettportalene går fram av kommunens hjemmeside.  Prisene går fram av produktkatalogen til forhandler. Prisene inkluderer påslag til leverandør og mva. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekstsamarbeidet.
  REGULATIV FOR ARBEID ETTER MATRIKKEL- OG SEKSJONERINGSLOVEN 2021 2020
Lovhjemmel:  Matrikkelloven § 32, forskriftenes §16 og Lov om eierseksjoner  §15. Tinglysingsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet og kommer i tillegg.
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m² kr 10 000 18 612
areal fra 501 – 1000 m² kr 25 000 21 593
areal fra 1001 – 1500 m2 kr 28 500 28 171
areal fra 1501 m² – 2000 m² kr 35 000 34 826
pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa – 20 daa kr 2 400 3 201
For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 78 000 79 684
For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstepris kr 15 000 12 111
Ved samtidig oppmåling av minimum 6 tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 10% reduksjon av gebyret. For punktfeste der merking og måling i marken er unødvendig, betales etter pkt. 1.2. Ved ommatrikulering av arealer der målebrev er med koordinater regnes 50% av 1.1.1
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  Arealklasser følger 1.1.1. Gebyr 50% av 1.1.1.
  For areal over 20 daa betales etter medgått tid.  Minstepris: kr 31 200 30 371
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Arealklasser og gebyr følger 1.1.1.
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
  Gebyr for oppretting av anleggseiendom;
  areal fra 0 – 2000 m³ kr 38 700 37 675
  areal fra 2001 m³ – , økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 1 661 1 617
1.1.5 Registrering av jordsameie
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet
  Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg vil det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.  Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. kr 8 210 7 986
1.2.1 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen.
  areal  fra 0 – 250 m² kr 6 900 6 710
  areal fra 251 m² – 500 m² kr 12 260 11 935
1.3.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.
  volum  fra 0 – 250  m³ kr 18 050 17 567
  volum fra 251 – 1000  m³ kr 20 240 19 701
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
  areal 0 – 500 m² kr 10 000 17 567
  areal fra 501 m² – 1000 m² kr 25 000 20 790
  areal fra 1001 m²-, økning pr påbegynt 500 m² kr 2 400 5 847
1.4.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
  volum  fra 0 – 250  m³ kr 23 540 22 913
  volum fra 251 – 500  m³ kr 27 900 27 159
  volum fra 501 m³-, økning pr påbegynt 500  m³. kr 7 470 7 272
1.5 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  For inntil to punkt kr 4 000 4 268
  For hvert nytt punkt kr 800 871
1.6 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter
  For inntil to punkt kr 6 000 6 721
  For hvert nytt punkt kr 1 200 3 370
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
  For inntil 2 punkter kr 5 490 5 338
  For hvert nytt punkt kr 895 871
  Billigste alternativ for rekvirent velges.
  Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
1.8 Timepris
  Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 1 079 1 050
1.9 Urimelig gebyr
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1.10 Betalingsbetingelser
  Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis, men før tinglysning.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Kostnader for innhenting av relevante opplysninger
  Kostnader utenom det som er nevnt over, som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.13 Utstedelse av matrikkelbrev.   Jf matrikkelfoskriften § 16.4
  Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175 175
  Matrikkelbrev over 10 sider kr 350 350
  GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER.      
  Lovhjemmel: Lov om eierseksjoner § 15.
1 Generelt
  Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring.  Gebyret gjelder pr sak og ikke pr seksjon.  Tinglysing av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Gebyr avregnes etter medgått tid i hht. timepris fastsatt i pkt 1.8, minimum 3 timer
2 Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring
  Avregnes etter medgått tid, minimum 3 timer.
3 Tillatelse til seksjonering med  nødvendig befaring
  Avregnes etter medgått tid, minimum 3 timer.
4 Betalingsbestemmelser
  Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen.  Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.
5 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt 2. og 3.
  Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.1.3.
  OPPDRAG FOR TJENESTER UTFØRT AV EGET FORETAK
  Oppdrag og tjenester utført av eget foretak, org. nr. 952857991
1 Plassering av tiltak og beliggenhetskontroll, timepris inklusive instrumentleie. Alle oppdrag og tjenester faktureres med 25% mva.
Timepris:
kr 1 875 2 150
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER  M.M. 2021 2020
Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår i satsene og finansieres med 10% av gebyrinntektene. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen har mottatt en behandlingsdyktig søknad, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen.
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid eller de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
Alle arealer regnes som bruksareal (BRA) iht. NS 3940 hvor overbygd areal inngår.
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)
A For søknader som inneholder én boenhet: kr 27 370 26 309
B For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20: kr 13 700 13 171
C For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21: kr 6 870 6 597
D For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet: kr 13 700 13 171
E For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder ny boenhet betales etter satsene i kapittel 2. kr
F Sammenføyning fra tomannsbolig til enebolig kr 7 800 7 500
G Andre sammenføyninger av boenhet i boligbygg, pr. boenhet som bringes til opphør kr 7 800 7 500
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² kr 5 640 5 424
A.2 16 – 200 m² – pr m² kr 137 131
A.3 201 – 600 m² – pr m² kr 100 95
A.4 alt over 600 m² – pr m² kr 50 48
B Bruksendring:Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A.
C Driftsbygninger i landbruket , uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 20.000,-
D Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 25.000,-
3 Arealuavhengige tiltak
A På bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep, P-plasser og uisolerte vinterhager. kr 3 670 3 528
B På annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse,  tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser. kr 7 310 7 022
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr.stk kr 5 070 4 872
D Skorstein og ildsteder: oppføring, rehabilitering av skorstein kr 1 155 1 109
E Skilt og reklame, oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 F) kr 3 170 3 042
F Skiltplaner, ID-mast, pylon/totem kr 6 800 6 480
4 Dispensasjoner
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 6 800 6 532
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 14 100 13 552
5 Fradeling/arealoverføing  (I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning).
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales kr 5 680 5 454
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 2 910 2 789
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales kr 8 150 7 829
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 4 160 3 998
6 For behandling av utslippssøknader
A Inntil 15 pe kr 6 350 6 104
B 15-50 pe kr 31 060 29 859
C Over 50 pe kr 65 210 62 698
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
B Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling,  unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist
F Dersom et avslag medfører at en revidert søknad mottas innen 3 måneder fra vedtaksdato og denne søknaden blir godkjent, betales et redusert gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr.
G Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr. 1066,- pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger
A Lokal godkjenning kr 5 670 5 443
B Gjentatt søknad om lokal godkjenning som samsvarer med tidligere godkjenning kr 1 970 1 891
C Personlig godkjenning (selvbyggere) kr 2 134 2 052
D Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) kr 1 067 1 026
D Erklæring om ansvarsrett kr 1 067 1 026
F Endring av ansvarshavende kr 2 280 2 183
G Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning kr 4 080 3 916
9 Andre gebyrer
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) kr 4 540 4 357
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: kr 2 820 2 710
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang kr 1 240 1 187
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften. kr 1 560 1 500

 

  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLANSAKER 2021 2020
  Private planforslag  – Plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12
Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven § 2-1 kreves det at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Digital arealplan skal være i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Dersom planprosessen avsluttes etter oppstartsmøte og før forslag legges ut til offentlig ettersyn, skal det beregnes 50 % av fullt gebyr.
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
A Planprogram kr 20 020 19 490
B Reguleringsplaner (gebyr for oppstartsmøte og eventuelt konsekvensutredning tilkommer) 0 0
  Planareal inntil 10 daa kr 81 000 77 890
  Planareal inntil 20 daa kr 90 000 87 340
  Over 20 daa tillegg pr. påbegynt 10 daa kr 8 100 7 810
  Innenfor kommunedelplan for Leiret kr 148 000 142 970
  Maksimalgebyr, for reguleringsplaner kr 179 000 172 440
  Mindre reguleringsendringer, fast pris: kr 35 000 31 830
C Tilleggsgebyr
Når kommunen må utføre digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database betales gebyr etter brukte timeverk.
  Minstegebyr pr. planforslag kr 9 000 8 690
  Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 1 080 1 050
D Konsekvensutredninger
Hvor planmyndigheten er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand.
  Minstegebyr pr. planforslag kr 27 700 26 710
  Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 1 080 1 050
E Oppstartsmøte plansak, full planprosess kr 10 400 10 000
Oppstartsmøte plansak, mindre endring. kr 7 200 7 000
F Foreleggelse av planspørsmål (PBL §12-8)                                                                                                                              Framleggelse med politisk forhåndsvurdering kr 13 250 12 740
G Oppheve plan, privat initiativ kr 31 000 30 000
  VEI, PARK OG ANLEGG 2021 2020
1 LEIE AV TORGPLASSER
Torgplassene er på 12,5 m².
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
 1.1. Salg fra fast plass pr. år, uten strøm kr 3 950 3 840
 1.2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm kr 6 230 6 060
 1.3 Annet salg pr. dag, uten strøm kr 560 540
 1.4 Annet salg pr. dag , med strøm kr 590 570
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
  Kommunedirektøren kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt
 2.1 Folkvangtomta og Torget sør. Pris pr. dag. kr 5 930 5 770
 2.2 Kommunal gategrunn, Elvarheimparken,  på betingelse av ingen framleie
Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate inntil 3 gatekvartal kr 1 592 1 550
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate over 3 gatekvartal kr 2 570 2 500
Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, inntil 3 gatekvartal. kr 1 541 1 500
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, over 3 gatekvartal. kr 2 570 2 500
Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker. kr
 2.3 Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene, oktoberfestival og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt skader faktureres separat. kr 54 490 53 050
3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR
  Elektrisk og hydrogendrevet bil (EL, EV, EK, EB og HY) kan parkeres uten at det betales avgift på plasser der avgiftsparkering ellers gjelder. Selv om det er gratis kan man ikke stå parkert lenger enn bestemmelsene sier. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes. Står man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon.
3.1 Parkeringsavgift langtid pr dag kr 35 35
3.2 Parkeringsavgift langtid pr time kr 14 14
3.3 Parkeringsavgift ladeplasser pr time (hele døgnet) kr 6 6
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet kr 900 900
3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering  ilegges en kontrollsanksjon (gebyr)  på:                                                                                                                                                               For enkelte spesielle overtredelser henvises for øvrig til forskriftens § 36. kr 600 600
4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT
Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.
4.1 Avgift pr år kr 5 160 5 160
4.2 Avgift pr mnd kr 520 520
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER
Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984.
Prisen er fritatt for merverdiavgift
kr 150 000 150 000
6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr.søknad: kr 6 160 5 990
6.2 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. kr 660 640
6.3 Gebyr for behandling av tiltak uten graving
På kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan kr 1 510 1 470
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE
Jf Politivedtektenes § 28a.  Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter.  Elverum kommune ilegger  ved overtredelser av disse bestemmelsene  overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens §6.
VANN- OG AVLØPSGEBYR 2021 2020
1 Tilknytningsgebyr (engangsgebyr)
Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes. Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m²  innkreves ikke.
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser:
VANN:
  For boliger pr. m²  beregnet areal kr 43,75 43,75
For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 43,75 43,75
  AVLØP:
For boliger pr. m²  beregnet areal kr 77,50 77,50
  For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 77,50 77,50
B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
  VANN:
For boliger pr. m²  beregnet areal kr 116,00 116,00
  For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 41,00 41,00
AVLØP:
  For boliger pr. m²  beregnet areal kr 182,00 182,00
For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 61,00 61,00
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for  merverdiavgift.
VANN: kr 16 800 16 800
  AVLØP: kr 16 800 16 800
2 Årsgebyr
A Boliger – med  vannmåler
  Vann pr. m³  målt vannforbruk kr 15,18 14,45
Avløp pr. m³  målt vannforbruk kr 21,66 20,63
B Boliger – uten vannmåler      
Vann pr. m² beregnet areal kr 24,28 23,13
  Avløp pr. m² beregnet areal kr 34,66 33,00
For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler:
Vanngebyr og avløpgebyr etter beregnet forbruk basert på bassengvolum [m³]
  VANN:
Bassengvolum fra 3 m³  til 20 m³ kr 606,00 577,50
  Bassengvolum fra 20 m³  til 40 m³ kr 1 213,00 1 155,00
Bassengvolum over 40 m³ kr 1 819,00 1 732,50
  AVLØP:
Bassengvolum fra 3 m³  til 20 m³ kr 866,00 825,00
  Bassengvolum fra 20 m³  til 40 m³ kr 1 731,00 1 649,29
Bassengvolum over 40 m³ kr 2 599,00 2 475,00
C Næringsdrivende
Vann pr. m³  målt vannforbruk kr 15,18 14,45
  Avløp
Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk.
kr 21,66 20,63
Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt  vannforbruk
Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen.
kr 3,25 3,10
  Vann pr. m³ målt vannforbruk, ved vannforbruk over 10.000 m³ pr. år. Storkunde etter avtale kr 5,18 4,93
3 Gebyr for vannavstenging
  For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. kr 775,00 775,00
  INNFORDRINGSGEBYR   2021 2020
*Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor.  Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.
  Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats kr *) *)
Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats kr *) *)
  Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr kr *) *)
Begjæring om utlegg (1,7 R) av gjeldende rettsgebyr kr *) *)
  Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.
  Med virkning fra 01.01.21 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. 2021 2020
A Leie av bil og mannskap
Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser) kr 770 770
  Mannskap pr. time pr. stk.(ihht. KS satser) kr 1 124 1 124
Fritatt for merverdiavgift ved utrykning. 0 0
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. kr 9 475 9 199
Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. kr 971 943
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs. Fritatt for merverdiavgift.
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. Fritatt for merverdiavgift. kr 3 510 3 408
  FEIE-OG TILSYNSGEBYR    
Med virkning fra 01.01.21 fastsettes følgende betalingsregulativ for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. kr 630 611
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr. 0 0
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på: kr 108 104
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på (ihht. KS satser): kr 1 124 1 124
4 Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (iht. KS satser) kr 1 124 1 124
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein og fjerning av kaiereir (iht. KS satser) kr 1 124 1 124
6a Tilsyn/kontroll av vanlig fyringsanlegg, innenfor 1 times arbeid kr 1 500 1 500
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres timepris på kr 750 750
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter «stengt dør2, ikke klargjort», faktureres det tilleggsgebyr for administrasjonskostnader kr 750 750
Prisliste feiing av fritidsbolig 0 0
6d Feiing av vanlig pipeløp samtidig med tilsyn/kontroll, når feier ser det som nødvendig. Pris pr. pipeløp kr 313 313
6e Feiing av vanlig pipeløp på forespørsel faktureres timepris på kr 1 124 1 124

 

  RENOVASJONSGEBYR 2021 2020
Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall kr 1 272 1 164
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:
  140 ltr. restavfall kr 1 449 1 326
190 ltr. restavfall kr 2 271 2 078
  240 ltr. restavfall kr 2 871 2 627
360 ltr. restavfall kr 4 310 3 943
  660 ltr. restavfall kr 7 907 7 234
160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 50 kr inkl mva) kr 50 50
C Leie av papirbeholder
140 ltr. papir kr 121 111
  240 ltr. papir kr 212 194
360 ltr. papir kr 424 388
  660 ltr. Papir kr 1 043 954
D Leie av beholder for glass- og metallemballasje
  140 ltr. G&M kr 121 111
240 ltr. G&M kr 212 194
E Renovasjonsgebyr pr. år –  forenklet renovasjonsordning (kun sekkerenovasjon) – jfr retningslinjer for endring av abonnement:  (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)
Årsgebyr forenklet ordning kr 1 426 1 305
F Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement.
Fradrag hjemmekompostering kr -560 -512
G Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.
3-10 meter kr 209 191
  11-20 meter kr 425 389
over 20 meter  –  særskilt avtale
H Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer
Kategori 0 kr 2 553 2 336
   – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard  og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
Kategori 1 kr 1 595 1 459
   – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder  med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
Kategori 2 kr 865 791
   – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De fleste hytter hører inn under denne kategorien.
Kategori 3 kr 346 317
   – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
I Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner  – papp/papir, glass og tekstiler
  Ministasjoner kr 0 0
J Bringeordning til gjenvinningsstasjoner  – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall kr 0 0
Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (30 kr inkl. mva) kr 40 30
  Restavfall pr. m3  – 200 kr inkl. mva. (Minsteavgift 140 liter – kr. 30,- inkl. mva) kr 250 200
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.
K Septikrenovasjon – Elverum kommune
For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år. kr 1 185 1 084
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år. kr 589 539
Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg jfr. KS vedtak 008/19, fritatt for merverdiavgift kr 350 250
  Festeavgift 2021 2020
  Festeavgift for graver ved kirkegårdene i Elverum kr 330 320

Innholdsfortegnelse