Gå til innhold

Virksomhetsplan 2021

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2021. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som gjøres. Årsbudsjettet (se kapitlet over) redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

 1. tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).
 2. føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårsperspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer til undervegs.
 3. føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomiteene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud m.fl., og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse og oppsummeres i egne vedtak i formannskap og kommunestyre.

Virksomhetsplanen for kommunen er strukturert på tjenesteområder med tilhørende funksjoner og tjenester. Virksomhetsplanen viser hvilke tjenester kommunen produserer, rammene og målene for tjenesteproduksjonen, utviklingsambisjoner med videre. I Elverum kommune er tjenestene fordelt på disse tjenesteområdene:

 • Politisk styring
 • Administrasjon
 • Barnehage
 • Skole
 • Barnevern
 • Helse – forebygging og behandling
 • Pleie og omsorg
 • Sosial – tjenestebistand
 • Sosial – økonomisk bistand
 • Kultur og religiøse formål
 • Teknisk forvaltning
 • Teknisk drift
 • Næringsutvikling
 • Fellesfunksjoner

Virksomhetsplanens intensjon er å informere om og gi oversikt over det vesentlige av den kommunale virksomheten. Planen viser hvordan kommunens ressurser prioriteres basert på folkevalgtes styring av ressursbruken, og skal gi innbyggere og omverden mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling. Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber, slik at kommunedirektøren har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen. Kommunens virksomhet er organisert i seks sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Enkelte funksjoner/tjenester blir ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2021-2024 foran). Virksomhetsplanen er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett, og danner grunnlag for tertialrapporter og årsmelding. Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se foran) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde.

Redegjørelsen for neste års (2021) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne.
 • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
 • Utvikling i nøkkeltall – viser utvikling i viktige nøkkeltall innenfor tjenestene.
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021 – målekort med indikatorer for tjenesteproduksjonen (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og vise om målene nås.
 • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2021 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.

Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold til lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

 • styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – godkjennes av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre og utvikles i prosesser og samråd mellom kommunens faglige ledere og medarbeidere og de folkevalgte.
 • ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrette virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under kommunedirektørens ledelse.
 • kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

«Handlings- og økonomiplan 2021 -2024 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2021» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang, til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved kommunedirektøren. Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i utvalgssak 069/17 den 21. juni 2017. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside her.

Kommunedirektøren ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet. Elverum kommunes virksomhet er organisert i seks sektorer og fem staber – se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside her. Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør kommunedirektørens ledergruppe. For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler kommunedirektøren ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt. For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære. Slike fora er: ukentlige ledergruppemøter, budsjettdialog i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering, medarbeidersamtaler, ledertrening og lederutvikling.

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold. I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskapsrevisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner, internkontroll og kvalitetssikring av tjenesteproduksjonen.

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Fylkesmannen gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder.

Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå viser viktige milepæler i styringsarbeidet gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten i kommunen. Planstrategi og planverket er beskrevet og finnes på kommunens hjemmeside.

Tjenesteproduksjonen på hver enkelt tjeneste innenfor tjenesteområdene (se under) foregår i henhold til mål og rammer. For de enkelte funksjonene med tilhørende tjenester er målene i virksomhetsplanen vist som indikatorer. Disse indikatorene tar utgangspunkt i de strategiske planenes mål på de forskjellige

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede og langsiktige mål. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen. Se mer om dette i planstrategien her.

Oversikten viser omfanget av personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen i kommunen.

 

Sektorer og staber

Antall årsverk

31.12.2019

31.08.2020

Kommunedirektørens kontor og Samfunnsutviklingsstaben

5,5

5,5

Sektor for teknikk og miljø

58,0

57,0

Eiendomsstaben

93,8

92,8

Sektor for utdanning

531,0

551,0

Sektor for familie og helse

105,7

65,6

NAV Elverum

21,0

20,0

Sektor for kultur

39,7

34,7

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg

473,8

512,3

Personalstaben

6,3

5,3

Service- og IKT-staben

27,1

27,1

Økonomistaben

27,0

26,0

Sum kommunen

1 389,7

1 396,4

Tabell: Bemanning i Elverum kommune fordelt på sektorer og staber per 31.12.2019 og per 2. tertial 2020.

Endringen i antall årsverk må sees i sammenheng med stillinger som er vakante på telletidspunktet i påvente av utlysning og tilsetting, samt sees i sammenheng med tjenestegjennomgang der noen stillinger har gått til innsparing i forbindelse med naturlig avgang. Det gis utdypende kommentarer i de årlige tertialrapportene og i årsmelding.

Politisk organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, komitéer, råd og utvalg. Kommunens politiske organisering er vist og omtalt her. Det er egne reglementer for de politiske organer i Elverum kommune – her.

Administrativ organisering

Kommunens administrative organisering viser kommuneorganisasjonens organisering under kommunedirektørens ledelse. Dette er beskrevet på kommunens hjemmeside her.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Et langsiktig mål i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som beskrevet over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst (som grunnlag).

Avledet av kommuneplanen følger sektor/temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten.

På grunnlag av dette planverket og den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen, er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under). Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg (se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde).

 

 

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN
DIMENSJONER MED INDIKATORER Resultat Mål Mål Mål Mål Mål
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Samfunnsdimensjonen
Innbyggertall ved årsslutt 21 254 21 291 21 338 21 394 21 449 21 502
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i % i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert for utetemperatur, areal og brukstid. -21 % -21 % -21 % -21 % -21 % -21 %
Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter(mål er 2,0 %). 0,6 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Udisponerte disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 0,7 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 125 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF 3,5 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Organisasjonsdimensjonen  
Nærværsprosent (antall arbeidsdager på arbeid i forhold til antall tilgjengelige arbeidsdager – i %) 92,8 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig og 5=svært enig). Tallene viser det samlede gjennomsnitt for kommunens medarbeidere.
1:  Indre motivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,4 Måles ikke 4,4
2:  Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. Ikke målt 4,4 Måles ikke 4,5 Måles ikke 4,5
3:  Autonomi – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,4 Måles ikke 4,4
4:  Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant  kompetanse på en god måte. Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,4 Måles ikke 4,4
5:  Mestringsorientert ledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. Ikke målt 4,1 Måles ikke 4,2 Måles ikke 4,2
6:  Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. Ikke målt 4,4 Måles ikke 4,5 Måles ikke 4,5
7: Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Ikke målt 3,8 Måles ikke 3,9 Måles ikke 3,9
8: Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. Ikke målt 4,5 Måles ikke 4,5 Måles ikke 4,5
9:  Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Ikke målt 4,2 Måles ikke 4,3 Måles ikke 4,3
10:Prososial motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. Ikke målt 4,7 Måles ikke 4,7 Måles ikke 4,7
Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Fylkesmannen. nei ja ja ja ja ja

Tabell: Overordnede styringsindikatorer – resultater og mål for utvalgte indikatorer som gjelder for Elverum kommune.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde Politisk styring (10) 9 924 9 225 10 822

 

Funksjon 100 – Politisk styring –  inneholder tjenestene

 • kommunestyre og formannskap
 • ungdomsråd
 • kommunestyrekomiteene
 • andre politiske utvalg
 • valgavvikling
 • vennskapssamarbeid

I tjenestene inngår godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår, samt utgifter knyttet til avvikling av kommune-, fylkeskommune- og stortingsvalg i kommunen.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene

 • kontrollutvalg
 • revisjon

Tjenestene innebærer utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde Administrasjon (12) 73 683  95 756  80 539

 

Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene

 • administrativ ledelse: ledere som har økonomiske og administrative fullmakter. Ledere på laveste nivå henføres til respektive tjenestefunksjon.
 • stab/støttetjenester: Stab/støttetjenester knyttet til oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR), kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av næringsutviklingsarbeidet.
 • fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning, personvern/-sikkerhet, internkontroll og beredskap.
 • fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenestene

 • utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenestene

 • utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere slik at tjenesteproduksjonens mål nås.

 

Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2021

 

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2019 Mål 2020 Mål 2021
120: Økonomi.  
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Tilfreds med økonomiske analyser og rapporter fra Agresso (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt  4,5 Måles ikke
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. 0 0 0
120: Personal.
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 5 Måles ikke
Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 5 Måles ikke
 120: Service- og IKT.
Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager) 98 % 98 % 98%
Andel utgående dokumenter ekspedert digitalt 25% 40% 50%
Kommunikasjon og service: Vi skal være førstevalget for informasjon om Elverum kommune, og foretrukket valg uavhengig av kanalvalg – om det er besøk, på telefon eller digitalt (se indikatorer).
Svarprosent inngående samtaler til sentralbord 91% 98 % 93%
Hvor fornøyd er innbyggerne med informasjonen fra kommunen? Brukertilfredshet på nettsiden og sosiale medier måles direkte i kanalene (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Svartid på Facebook – antall minutter innenfor ordinær arbeidstid 15 min 15 min 15 min
120: IKT-drift
Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,9 Måles ikke
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,9 Måles ikke
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7 (unntatt planlagt nedetid) 99,8% 99,4 % 99,4%
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7 (unntatt planlagt nedetid) 99,7% 99,4 % 99,4%
Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke-kommersielle områder i kommunen 57% 70 % 96%
120: Personvern, internkontroll og beredskap.
Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,9 4,9
Gjennomføring av   årlig internkontroll skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven. Ikke målt 100 % 100%
Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse per år. 100 % 100 %
Gjennomføre årlige beredskapsdager 100 % 100 %
Årlig oppdatere beredskapsdokumenter – ROS-analyse, beredskapsplaner, tiltakskort 100 % 100 %
121/130: Eiendomsfunksjoner.
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Opplevelse av oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, avdelingsledere, teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Opplevelse av at byggeprosjekt er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). Ikke målt 4,5 Måles ikke
Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal 194 < 205 <200
Økonomi i byggeprosjekter innenfor vedtatte investeringsrammer 93 % 100 % 100 %
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. 93 % 100 % 100 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen – kroner per m2 70  >170 >170
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger 0,7 < 0,7 <0,7
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert i henhold til utetemperatur, areal og brukstid. -19 % -21 % -21 %

 

Organisering av arbeidet

Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.

Økonomistaben

Økonomistaben er organisert med enhetene:

 • økonomirådgivning
 • regnskap og innfordring av kommunale krav
 • lønn

I tillegg har staben en innkjøpsrådgiver, to rådgivere knyttet til systemdrift av Agresso (økonomisystem) og GAT (turnus- og ressursstyringssystem) og en Controller. Økonomistaben har det direkte ansvaret for kommunens egne økonomifunksjoner og tre stiftelser.

I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.
 • SØIR Husholdning AS inkludert SØIR Næring AS.
 • Elverum kirkelige fellesråd.
 • Elverum kommunale pensjonskasse.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
 • Elverum Energi AS.

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første å sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær. Økonomistaben har 24 årsverk per høsten 2020.

Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.

Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen. Det innebærer å:

 • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
 • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
 • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.
 • Personalstaben har 6,3 årsverk per høsten 2020.

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjon organisert i følgende enheter:

 

 • IKT-drift som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper
 • kommunikasjon og service
 • arkiv og digitalt dokumentasjonssenter

I tillegg yter staben tjenester gjennom

 • boligsosialt team
 • felles prosjekter som «Bolig for alle» og «Velferdsteknologi»
 • personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger

Service- og IKT-staben har 26,4 årsverk per høsten 2020.

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:

 • utleie
 • vedlikehold
 • drift
 • renhold
 • byggeprosjekter

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

 • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift, vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen for å redusere etterslep.
 • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Eiendomsstaben har 92,8 årsverk per høsten 2020.

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2021

 • Videreføre arbeidet med digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Målet er å flytte arbeidsressurser fra manuelle oppgaver til kontrolloppgaver for å sikre kvalitet i arbeidet.

 

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2021

 • Personalstaben har gjennomført sertifiseringskurs i NeoPi3 (personlighetsprofil) i august 2020, dette ble forsinket på grunn av koronavirusutbruddet. Målet er å benytte verktøyet i videre lederutvikling. Hvordan dette skal benyttes forventes først avklart første halvår 2021. Verktøyet skal også kunne brukes til å komplettere rekrutteringsprosesser. En ansettelse vil da vurderes ut ifra flere kilder som strukturert intervju, personlighetstest og erfaringsbakgrunn. Dette for i størst mulig grad å sikre rett person på rett plass. Målet er i løpet av 2021 å sikre at vi lærer oss verktøyet og sikre at vi har god nok kompetanse til å tolke resultatene.
 • Nærværsarbeid. I 2020 har det vært fokus på å implementere nye rutiner i sektorer og staber, og det har vært et særlig fokus på det forebyggende perspektivet. Dette fokuset skal videreføres i 2021.
 • HMS. I 2021 vil fokuset være på å implementere de nyetablerte HMS-utvalg ute i de ulike sektorer og staber i den hensikt å revitalisere arbeid omkring helse, miljø og sikkerhet.

 

Utviklingsarbeid i Service- og IKT staben i 2021

 • Fortsette etablering av nettbaserte tjenester for kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og det offentlige.
 • Videreføre oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig.
 • Innføre NOARK 5 (norsk arkivstandard) godkjent arkivkjerne i alle sak-/arkivsystemer og fagsystemer.
 • Automatisere arbeidsprosesser gjennom utvikling av mer effektive arbeidsflyter for dokumentbehandling for både ansatte og innbyggere. Dette skjer fortrinnsvis ved bruk av eksisterende verktøy og ved å ta i bruk muligheter de ulike fagsystemene tilbyr gjennom nødvendige oppgraderinger.
 • Videreutvikle bruk av gode kommunikasjonskanaler og markedsføre disse for å nå kommunens målgrupper, både internt og eksternt.
 • Ferdigstille implementering av opplæringsplan for personvern og informasjonssikkerhet for både ledere og medarbeidere.
 • Fortsette utvikling av system for internkontroll som sikrer at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven (kommunens plikter og den registrertes rettigheter).
 • Videreføre prosjekt utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Målsetning om 100% dekning innen utgangen av 2023.
 • Velferdsteknologisk plattform, digitale trygghetsalarmer og ny responsløsning er integrerte løsninger i dagens helse- og omsorgstjeneste. Service- og IKT-staben skal aktivt bidra med å integrere ytterligere velferdsteknologiske produkter og løsninger som et bidrag til økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten, samt bidra med at det etableres en driftsmodell som støttefunksjon til utførende tjeneste.

 

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2021

 • Innarbeide nye tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for helse- og omsorgstjenester i kommunens renholdsstrategi, herunder sikre tett samarbeid med brukerne av byggene.
 • Utarbeide avhendings-/rivningsplan for utdaterte formålsbygg.
 • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.

Videreføre fokuset på innovative anskaffelser – koordinert med NHOs leverandørutviklingsprogram og Elverum Vekst.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde Barnehage (20) 178 215 168 680 179 166

 

Funksjon 201 – Barnehage –  inneholder tjenestene

 • kommunal barnehagedrift
 • tilskudd til privat barnehagedrift
 • lokal barnehagemyndighet

Funksjon 211Styrket tilbud til førskolebarn –inneholder tjenestene

 • styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov
 • tiltak for to-språklige barn
 • ekstra assistanse og tilsyn/omsorg

Funksjon 221 –Barnehagelokaler og skyss – inneholder tjenestene

 • barnehagelokaler og uteanlegg. Skyss av barn som har vedtak om dette

 

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Innbyggere 0-1 år 425 448 397 376 383 402 400 400
Innbyggere 2-5 år 909 887 872 898 875 832 823 800
Sum barn i målgruppen 1 334 1 335 1 269 1 274 1 258 1 234 1 223 1 200

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2017 2018 2019 2020
Aktivitet
Antall barn i barnehage (kommunale og private) 1060 1049 1035 1016
Antall barn i barnehage (kommunale) 499 504 511 500
Barn per ansatt (norm): Over 3 år – 6:1. Under 3 år – 3:1 6,1 6 5,7 5,7
Krav: 1 pedagog 100% per 14 barn over 3 år 14,5 14,1 12,8 12,8
Andel pedagoger i barnehage (kommunale og private) 43,8 % 44,0 %
Resultater/kvalitet (Kultur for læring, kartlegging)*
Brukertilfredshet – Info og samarbeid- foreldre 519 520
Tilfredshet– foreldre 493 496
Aktivitet– Foreldre 500 476
Kultur for læring– Personale; relasjon til barn ( målt 500 poengskala, hvor 500 er gjennomsnitt) 476 486
Kultur for læring– Barn ; relasjon til voksne (målt i 500 poeng skala , hvor 500 er gjennomsnitt) 512 520

 

*Alle barnehager skal delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring i regi av Fylkesmannen i Innlandet. Her vil det i 2017, 2019 og 2021 gjennomføres brukerundersøkelser/kartlegging rettet mot ansatte, barn og foresatte. I denne perioden erstatter denne kartleggingen brukerundersøkelsene som tidligere har vært benyttet. Undersøkelsen benytter en poengskala der 500 er gjennomsnittet for gamle Hedmark nå Innlandet. 2019 resultatene viser at vi er på gjennomsnittet.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2019 Mål 2020 Mål 2021
201: Barnehage
Andel pedagoger i kommunale barnehager 44 % 46 % 50 %
Barnehager har tatt i bruk ny lokal retningslinje for mat og måltider Nei Delvis Ja
Minimum 90 min utetid hver dag for barn under 6 år i Elverum. Ja Ja Ja
Rutine som sikrer at alle foresatte forstår barnehagens informasjon Nei Nei Ja
Brukerundersøkelse (Kultur for læring):*
Foreldre
Informasjon og samarbeid 520 520
Tilfredshet 496 500
Aktiviteter 478 510
Barn
Relasjon mellom barn og voksen 520 520
Personale
Relasjon mellom barn og voksen 486 500

*Det vises til forklaring om poengskalaen under punktet, nøkkeltall.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom sju kommunale barnehager samt åtte private barnehager. De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for utdanning med sine organisatoriske enheter. Se mer om barnehagene her.

Barnehage Antallavdelinger Areal i m2 Kapasitet: Antall plasser relatert til areal (barn under 3 år teller 2 plasser) Benyttet kapasitet: Antall barn omregnet til over 3 år – per august 2020
Terningen 8 600 168 141
Sorenskrivergården 5 600 150 113
Solkroken 3 292 55 54
Søbakken 3 262 54 54
Stavåsbakken 4 316 90 84
Vestad 3 247 52 48
Ydalir 8 862 168 167

Planlagt utviklingsarbeid 2021

Utviklingsarbeid i 2021 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring. I 2020 arbeider alle barnehagene med kompetansepakken «Gode rutiner i barnehagen», utarbeidet av SEPU (Senter for praktiskrettet utdanningsforskning). Arbeidet fortsetter inn i 2021 med kompetansepakker.
 • Veiledning av nyutdannede barnehagelærere – det søkes midler fra Fylkesmannen.
 • Digitalisering i barnehage. Økt digital kompetanse og bedre effektivitet ved bruk av digitale løsninger og ulike digitaliseringstiltak ønsker vi skal føre til effektivisering og gevinst, spesielt innenfor det administrative arbeidet. Utvikle ny IKT-strategi sammen med skole med fokus på rammeplanens mål.
 • Hjerterom. En hovedsatsing som bygger på mål fra Strategisk plan for utdanning er utarbeidelse av en sosial handlingsplan for barn og unge i Elverum. Barn og unge i Elverum skal vokse opp i et trygt, inkluderende miljø, og få de utviklingsmulighetene de trenger for å styrke sin personlige vekst, alene og sammen med andre. Høsten 2020 starter barnehagene opp verdiarbeidet «Hjerterom på timeplanen» med 2 pilotbarnehager. I løpet av 2021 implementeres dette arbeidet i alle de kommunale barnehagene.
 • Delta i 0-24 samarbeidet. Det er et tverrsektorielt pilotprosjekt over 3 år som har til hensikt å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-24 år.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde skole (21) 270 847 281 375 291 758

 

Funksjon 202 Grunnskole inneholder tjenestene

 • vanlig grunnskoleopplæring
 • spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT)
 • PPT i grunnskolen. PPT bistår skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
 • logopedtjenesten i grunnskolen. Her inngår også salg til Sykehuset Innlandet.

Funksjon 213 Voksenopplæring inneholder tjenestene

 • grunnskoleopplæring for voksne
 • spesialundervisning for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT

Funksjon 215 Skolefritidstilbud inneholder tjenesten

 • skolefritidsordninger (SFO)

Funksjon 222 Skolelokaler inneholder tjenesten

 • skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg

Funksjon 223 Skoleskyss inneholder tjenesten

 • skyss mellom hjem og skole

Funksjon 383 Musikk og kulturskole inneholder tjenesten

 • drift av kulturskolen

Målgrupper for tjenestene

Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene slik:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PPT tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Elevtallsutvikling basert på folkeregistrerte barn/ungdom i kommunen 2 456 2 480 2 452 2 390 2 378 2 327 2 300 2 259
Antall innbyggere 6-15 år (per 31.12) 2 487 2 506 2 527 2 495 2 474 2 446 2 419 2 400

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

 

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2019 Mål 2020 Mål 2021
202: Grunnskole.
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 16,2% <20 % <17 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 14,5% <20 % <17 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 18,2% <15% <17%
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 31,3% <20% <20%
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 22,8% <20 % <20 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 27,8% <15 % <20%
Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2, nytt mål. 15,6% <15%
Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2,nytt mål. 16,3% <15%
Grunnskolepoeng 42,5 43,0 43,0
Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,6 % 8,0 % 8,0 %
PC-tetthet 1.-7. trinn (antall elever per PC) 2,1 1,5 1,2
PC-tetthet 8.-10. trinn (antall elever per PC) 1,4 1,5 1,2
383: Kulturskolen.
Kulturskolen skal sammen med kultursektor arrangere felles forestillinger der elever og lærere deltar sammen med ansatte i kultursektor. 3 3
213: Voksenopplæring.
Antall elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig) 90% 90%
Antall elever som fullfører grunnskole for voksne 100,0 % 100%

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for utdanning med organisering som vist under. Se mer om skolene her.

Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

 • Elverum ungdomsskole
 • Hanstad barne- og ungdomsskole
 • Frydenlund skole
 • Søbakken skole
 • Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov.
 • Lillemoen skole
 • Hernes skole
 • Sørskogbygda skole
 • Ydalir skole
 • InnPed, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum som arbeidsgiver.
 • Kulturskolen
 • Elverum læringssenter
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Logopedtjenesten

Planlagt utviklingsarbeid 2021

Utviklingsarbeid i 2021 innenfor tjenesteområdet skole vil i særlig grad være:

 • Deltakelse i prosjektet Kultur for læring, et pågående forbedrings- og innovasjonsarbeid som har til hensikt å løfte skoleresultatene i hele gamle Hedmark og skape en positiv holdning til utdanning. For skoleåret 2020/21 er fokuset i Kultur for læring fagfornyelsen og innføring av nye fagplaner i engelsk, norsk, matematikk og kroppsøving. Arbeidet blir organisert kommunalt gjennom egne fagnettverk mellom alle skolene. Dette vil utvides til flere fag i skoleårene som følger.
 • Høsten 2021 innføres «Hjerteromsarbeidet» på ungdomstrinnet. Metodene i dette arbeidet, som er godt etablert på barnetrinnet, tar utgangspunkt i grunnleggende verdier for å skape kulturer hvor alle barn og unge, uansett utgangspunkt og forutsetninger, har sjanselikhet til å lære gjennom samarbeid, lek og trygge læringsmiljøer.
 • Utvikle ny IKT-strategi som både omfatter tilfang av mer utstyr og fokus på økt kompetanse. Verktøy alene skaper ikke læring, men det er hvordan vi bruker verktøyene som er avgjørende.
 • I samarbeid med Høgskolen i Innlandet gjennomføres et pilotprosjekt hvor målet er å legge til rette for mer fysisk aktivitet i SFO.
 • Kulturskolen skal arbeide videre med utviklingen av «fremtidens kulturskole», dette med bakgrunn i endrede ønsker om tilbud fra elevene. Kulturskolen skal utvikle nettbaserte undervisningsleksjoner som støtte og oppfølging av vårt allerede eksisterende tilbud. Målet er å opparbeide en base som inneholder alle fagområder i løpet av de neste fem årene.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde Barnevern (23) 52 619  49 314  47 325 

 

Funksjon 244 Barnevernstjeneste inneholder tjenesten

 • grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester

Funksjon 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inneholder tjenesten

 • tiltak til barn og familier i hjemmet

Funksjon 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet inneholder tjenesten

 • drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet.

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten

 • bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging

Målgrupper for tjenestene

 • barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
 • enslige mindreårige flyktninger.

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Antall barn i befolkningen  0 – 17 år 4 319 4 344 4 331 4 295 4 276 4 222 4 185 4 134

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2017 2018 2019 2020
Aktivitet
Prosentandel barn med melding i forhold til innbyggere 0-17 år 5,5 % 4,6 % 5,4 % 8,4%
Antall nye bekymringsmeldinger til barnevernet 270 263 365
Prosentandel barn med undersøking i forhold til innbyggere 0-17 år 6,0 % 5,0 % 5,2 % 4,5 %
Prosentandel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0-22 år 3,5 % 1,8 % 3,1 % 3,1%
Antall undersøkelses saker som avsluttes:
–          Innen 3 måneder 178 149 162 167
–          I løpet av 3-6 måneder 27 58 12 24
–          Mer enn 6 måneder 5 3 1 0
Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder 85,0 % 71,0 % 93,0 % 92%
Antall saker barneverntjenesten gjør vedtak om tiltak 49 63 51 36
Antall barn med barneverns tiltak i løpet av året 156 82 144 141
Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen 2,1 3,3
Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk 23,6% 27,8 % 30,1 % 10%

 

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

 

Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat 2019

 Mål 2020

 Mål 2021

244: Barneverntjenesten.
Antall fristoverskridelser for gjennomgang av melding

7 %

0 %

0 %

Undersøkelser konkludert med tiltak skal være iverksatt innen 1 måned (NY)    

100 %

Antall fristoverskridelser for å gjennomføre undersøkelser (NY)    

0 %

251 : Barneverntiltak i familien
Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned

84 %

100 %

100 %

252: Barneverntiltak utenfor familien.
Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem

100 %

100 %

100 %

Oppfølging av fosterhjem i tråd med lovkrav slik at fosterhjemmene opplever at de er i stand til å ivareta omsorgsoppgaven (NY)    

100 %

Barn som er i fosterhjem skal ha oppfølgingsplan for ettervern innen fylte 18 år (NY)    

100 %

285: Enslig mindreårige flykninger
Antall enslige mindreårige flykninger som bosettes  

3

3

Antall enslige mindreårige i utdanning eller arbeid etter fylte 20 år  

100 %

100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene produseres innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet med 17 årsverk, fordelt på enhetsleder, to fagledere og 14 saksbehandlere. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak.  Barneverntjenesten har også fire stillinger som utgjør et miljøterapeutisk team som arbeider med tiltak i hjemmene. Totalt har barneverntjenesten 22 stillinger og alle er 100% stillinger  Se mer om barnevernet her.

Tjenesten for enslige mindreårige flyktninger produseres innenfor sektor for utdanning, og har 11,9 årsverk. Tjenesten er organisert i en avdeling innenfor enhet for bosetting og introduksjon og omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap, vertsfamilier og hybler med oppfølging.

Planlagt utviklingsarbeid 2021

Utviklingsarbeid i 2021 innenfor tjenesteområdet skole vil i særlig grad være:

 • Fortsette å utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til overtagelse av omsorg.
 • Fortsette å videreutvikle bruk av fagsystem for gode styringsdata.
 • Videreutvikle og implementere prosedyre «nærnettverk» som tiltak i barnevernet i Elverum kommune – jamfør lovendring i forbindelse med barnevernreformen.
 • Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold til endringer i Lov om barneverntjenester – barnevernreformen.
 • Delta i interkommunalt samarbeid for å bedre kvaliteten på barnevernets akuttarbeid i alle faser.
 • Utarbeide plan for hvordan barneverntjenesten skal imøtekomme krav om helhetlig ansvar og oppfølging av fosterhjem.
 • Utvikle spesialiserte hjelpetiltak til utsatte barn og familier.
 • Utvikle plan for kompetanseutvikling.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde Helse (24) 79 939  71 747 78 732

 

Funksjon 231 – Aktivitetstilbud barn og unge inneholder tjenestene

 • Ungdommens hus – et tilbud for alle i alder 10-20 år i åpen virksomhet, her inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb, åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer. Musikkverkstedet har tilbud for målgruppa 10 til 25 år

Funksjon 232 – Helsestasjons- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene

 • jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, helsestasjon for flyktninger, smittevern og utenlandsvaksinering
  • skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler samt videregående skole
  • psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • helsestasjon for gutter og helsestasjon for ungdom i alder 13 – 20 år
  • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter alder 13 – 24 år (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).
  • vaksine av studentgrupper (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet)

Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene

 • miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal
 • samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger
 • folkehelsekoordinator – koordinering av en rekke tverrsektorielle tiltak og tjenester for folkehelse
 • frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen)
 • tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen

Funksjon 234 – Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv. inneholder tjenestene

 • transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold
 • aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll dagaktivitetssenter
 • støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering inneholder tjenestene

 • kommunens avtaler med fastleger
 • interkommunal legevakt
 • LIS-1(leger i spesialistutdannelse)- turnusleger
 • tilsynsleger på sykehjem og helsestasjon
 • fysioterapitjeneste – kommunalt ansatte og tilskudd til drift av private fysioterapitjenester
 • kommunepsykologer
 • kommunal logopedtjeneste

Målgrupper for tjenestene

Innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:

 • Jordmortjenester og barselomsorg til alle gravide
 • Helsetjenester til barn og ungdom – fra 0 – 20 år
 • Nyankomne flyktninger – helseprogram
 • Foreldre med behov for veiledning i foreldrerollen
 • Innbygger med behov for fastlege- og fysioterapi tjenester
 • Personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom
 • Yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand
 • Pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn
 • Barn og ungdom – fra 10 – 20 år i åpen virksomhet, 10 til 25 år musikkverkstedet

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2019  Mål 2020  Mål 2021
231 – Aktivitetstilbud barn og unge.
Åpne dager på Ungdommens Hus 210 220 220
Antall besøk Ungdommens hus 10 122 9 200 10 000
Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter 386 550 400
232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Antall gruppetiltak/ veiledning / informasjon utover fast program i skolehelsetjenesten gruppe-nivå  (skole) 77 85 100
Antall gruppetiltak utover fastlagt program helsestasjon 0-5 år 0 0 2
Gjennomførte målretta brukerundersøkelser som viser effekt av igangsatte tiltak 1 1 3
Andel 4 årskontroller gjennomført i barnehager 90 % 90 %
233 – Annet forebyggende helsearbeid.
Tilbakemelding etter tilsyn /befaring i miljørettet helsevern. Ikke målt Innen 4 uker Innen 4 uker
Andel avvik fra svarfrist på høringsuttalelser i miljørettet helsevern. 10 % 0 % 0 %
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måISOneder som  deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. 17 % 20 %
Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned (NY)                    20
Brukertilfredshet – Forebyggende tjenester – barn 0-5 år (skala 1-6…) (NY) 5,1 5,3
234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter. 15                18 18
241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering.
Antall konsultasjoner interkommunal legevakt 9 596 10 029 11 066
Antall telefonhenvendelser interkommunal legevakt 20 805 21 055 24 111
Antall klagesaker i legevakt/avvik <10  <5 < 5

 

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Planperiode
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Innbyggere 0 – 105  år 21 086 21 123 21 191 21 254 21 291 21 338 21 394 21 449
Antall  innbyggere 0 – 17 år 4 319 4 344 4 331 4 295 4276 4 222 4 185 4 134

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2017 2018 2019 2020
Aktivitet
Konsultasjoner interkommunal legevakt 9 596 10 029 11 066 11 000
Telefonhenvendelser interkommunal legevakt 20 805 21 055 24 111 24 000
Avtale (private)  fysioterapeuter – årsverk pr 10.000 innbygger 9,9 9,4 9,8 9,8
Avtale (fastleger) leger pr 10.000 innbyggere (inkl. private ) 12,9 13,8 13,8 13,8
Antall nyfødte med hjemme-besøk av helsesykepleier innen 10 dager  etter fødsel 105 164 245 50
Antall nyfødte med hjemmebesøk av jordmor innen  3 døgn etter fødsel 9 39 70 51
7. trinn totalscore Trivsel – elevundersøkelsen, skala 0-5 hvor 5 er best 4,4 4,4 4,4
7. trinn totalscore Mobbing – elevundersøkelsen, skala 0-5 hvor 0 er best 1,3 1,2 1,3

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • Sektor Familie- og helse ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet – unntakene framgår under:
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesteproduksjonen vedrørende aktivitetstilbud – barn og unge, og transporttjenesten til og fra dagaktiviteter.
 • Sektor for PRO ivaretar tjenesteproduksjonen v/Sundsvoll dagaktivitetssenter, samt fritid med bistand, Frisklivssentralen og kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Planlagt utviklingsarbeid 2021

 • Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved frisklivssentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid.
 • Lavterskeltilbudene Åpen hall og Ferieklubb i Ungdommens hus utvikles for bedre å treffe målgruppa barn fra lavinntektsfamilier, jamfør FN’s bærekraft mål.
 • Styrke, utvikle og skape arenaer for god dialog og samhandling i det forebyggende og helsefremmende arbeidet mellom Forebyggende enhet, barnehager og skoler, foreldre/ foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere på tvers av enheter og sektorer.
 • Utvikle metoder for tidlig kartlegging og igangsetting av lavterskeltiltak.
 • Utvikle aktiviteter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde Pleie og omsorg (53) 425 998  361 897 401 316 

 

Funksjon 253 Helse- og omsorgtjenester i institusjon inneholder tjenestene

 • pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold
 • drift av kjøkken
 • dagopphold og aktivitet

Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende inneholder tjenestene

 • hjemmetjenester – herunder helsehjelp, rus og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig
 • hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål og opplæring
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • fysio- og ergoterapitjenester
 • formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån

Funksjon 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud inneholder tjenestene

 • akutthjelp helse- og omsorgstjenesten

Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten

 • renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for pleie- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum, som i henhold til enkeltvedtak og i samsvar med lov og forskrift har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig og institusjon.

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Planperiode
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Innbyggere 67 – 79 år 2 525 2 576 2 632 2 766 2835 2918 2973 3 007
Innbyggere 80 – 89 år 826 832 823 831 834 843 876 936
Innbyggere 90 år + 217 212 206 198 206 202 205 196
Antall institusjonsplasser 193 193 193 185 177 177 177 177

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2017 2018 2019 2020
Totalt antall tjenestemottakere av helse – og omsorgstjenester 1 250 1 276 1 314 1 411
Totalt antall vedtakstimer/uke i hjemmebaserte tjenester 2 742 2 501 2 557
Antall mottakere av helsehjelp (hjemmesykepleie) 483 492 505 514
Antall mottakere av praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) 176 187               177        200
Antall mottakere av praktisk bistand, opplæring 82 79 79 79
Antall mottakere av praktisk bistand, brukertstyrt personlig assistanse (BPA) 28 27 30 28
Antall mottakere avlastning utenfor institusjon 21 16 20 19
Antall vedtakstimer/uke dagaktivitet (dagopphold) til hjemmeboende personer med demens 240
Antall mottakere av rus- og psykisk helsetjeneste (ekskl. poliklinisk) 165 110
Antall vedtakstimer/uke rus- og psykisk helsetjeneste (ekskl. poliklinisk) 1 779
Antall mottakere rus- og psykisk helse, poliklinisk oppfølging 152
Antall institusjonsplasser 193 193 193 193
Antall omsorgsbolig med heldøgnsbemanning 24 24 24 24
Beleggsprosent langtidsplass institusjon 99,4 % 99,1 % 94,7 % 93,3%
Beleggsprosent korttidsplass institusjon 92,7 % 79,7 % 61,7 % 59,9 %

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

 

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2019  Mål 2020  Mål 2021
Indikatorer felles for tjenesteområdet
Overordnet internrevisjon – gjennomført Ny Ja Ja
Lokal internrevisjon pr. avdeling – gjennomført (29 avdelinger) Ny Ny 26
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven Ny 0 % 0 %
Andel tjenestemottakere som ønsker og har rett på personlig koordinator som skal få dette opprettet innen 1 måned etter søknad 90 % 100 % 100 %
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (tiltakene digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi) Ny 50 75
Antall mottakere dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens 62 64 68
Antall hele plasser dagaktivitet hjemmeboende personer med demens      (1 plass = 5 dager/uke) 14 plasser 15 plasser 17 plasser
Andel brukere i henhold til prosedyre som er ernæringskartlagt hjemmebaserte tjenester 100 % 100 % 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging. 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere i bofellesskap som har fått tilbud om brukersamtale 1 gang per år 100 % 100 % 100 %
Antall dager ventetid på poliklinisk oppfølging, psykisk helsetjeneste Ny Ny 30
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester i institusjon
Andel pasienter institusjon med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pårørende institusjon som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med utført fallkartlegging 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100 % 100 %
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens 39 39 39

 

Brukerundersøkelser tjenesteområde pleie og omsorg(Gjennomføres i hovedsak annet hvert år) Resultat 2019 Mål 2020 Mål 2021
Brukerundersøkelse sykehjem (forenklet underundersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best). «Resultat for brukere (totalvurdering).» Måles ikke 1,9 Måles ikke
Pårørendeundersøkelse sykehjem (skala 1-6, 6 er best). «Resultat for brukerne – pårørende (totalvurdering).» Måles ikke 4,6 Måles ikke
Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester (forenklet, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best. «Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får.» 2,0 Måles ikke 2,0
Pårørendeundersøkelser tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best). «Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjeneste som bruker får.» 4,9 Måles ikke 5,0
Brukerundersøkelse matombringing institusjon (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» Måles ikke 5,0 Måles ikke
Brukerundersøkelse matombringing hjemmeboende (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» Måles ikke 5,0 Måles ikke
Brukerundersøkelse ergo- og fysioterapitjenesten (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornødy er du med tjenesten.» Måles ikke 4,8 Måles ikke

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Pleie- og omsorgstjenestene produseres i følgende sektorer:

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg: 

 • Moen sykehjem (37 plasser), Sætre alders- og sykehjem (24 plasser), Jotunhaugen sykehjem (24 plasser), Lyngholtet sykehjem (24 plasser) og Elverum helsehus (68 plasser).
 • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør og Jotuntoppen bo- og omsorgssenter (24 leiligheter).
 • Psykisk helse og rustjeneste; Helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og støtte til pårørende, samt døgntjenester ved bofellesskapene Øvre Sandbakken, Sandbakken og Leiret.
 • Aktivitetstilbud for eldre ytes i følgende lokaler: Moen sykehjem og Jotuntoppen omsorgssenter.
 • Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne gis i følgende bofellesskap: Loken, Svartholtet (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg og Jotunhaugen. Vestly gir helsehjelp, samt avlastning til foreldre og foresatte med barn og unge med hjelpebehov. Søndre Nyborg bofellesskap gir også hjemmebaserte tjenester til målgruppen.
 • Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer tilbys på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
 • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, og kommunalt lager for korttidsutlån.

Planlagt utviklingsarbeid 2021

 • Kontinuerlig forbedring: Fortsette forbedringsarbeidet gjennom LEAN, kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur, og bli en lærende organisasjon.
 • Pasientsikkerhet: Styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på tidlig oppdagelse av forverret tilstand og opplæring av instruktører.
 • Demensomsorg: Arbeide med flyt og koordinering i demensomsorgen internt i kommunen. Utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom og se på mulighet for arbeidslag innen hjemmetjenesten.
 • Pårørendearbeid: Systematisere arbeidet med pårørendearbeid i hele sektoren.
 • Frivillighet: Styrke og utvikle samarbeidet med frivilligheten.
 • Leve hele livet: Implementere vedtatte tiltak i tråd med reformen.
 • Velferdsteknologi: Fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten.
 • Psykisk helse- og rustjeneste: Flexible Assertive Community Treatment (FACT-) prosjekt skal over i driftsfasen og skal tilby både kommunal- og spesialisthelsetjenester. Teamet skal gi alle typer tjenester som brukeren har behov for, drive oppsøkende virksomhet med fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet.
 • Psykisk helse- og rustjeneste: Videreutvikle mestringstilbud innen rus- og psykisk helsetjeneste, samt videreutvikle det terapeutiske tilbudet i psykisk helse i samarbeid med kommunepsykologene.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde Sosial tjenestebistand (75) 6 932  1 527  7 291 

 

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenesten

 • sosial rådgivning og veiledning
 • administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen
 • skjenkekontroll
 • gjeldsrådgivning
 • SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep. (Skifter navn til Nok november 2020)
 • interkommunalt krisesenter

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten

 • rusomsorg

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene

 • kommunale utleieboliger for vanskeligstilte
 • omsorgsboliger
 • bofellesskap
 • bolig-/eiendomsforvaltning

Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi inneholder tjenesten

 • tilrettelagt arbeid
 • varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunen gir tilskudd til Tunet

Målgrupper for tjenestene

 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
 • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller aktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.

Utvikling i nøkkeltall

Elverum kommune har per høsten 2020 444 kommunalt disponerte boliger. Til sammenligning var antallet 447 boliger i 2018 og 446 boliger i 2019. Dette gjenspeiler at det er gode rutiner for oppfølging av utleiekontrakter med tilhørende behovsvurdering knyttet til boligsøknader. I tillegg jobbes det målrettet med å avhende uhensiktsmessige boliger, blant annet i forbindelse med fra leie til eie, hvor kommunens startlånordning er et økonomisk virkemiddel.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

 

Indikatorer på tjeneste

kvalitet

 Resultat 2019

 Mål 2020

 Mål 2021

242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned.

9                 10

10

Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale.

88%

              80%

80%

Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning (måles hvert tertial).

84%

                 80%

90%

Andel av helt nye brukere som søker sosialhjelp (som er i målgruppen; uavklart helsesituasjon eller aktuelle for arbeid og aktivitet) skal være kartlagt i henhold til kartleggingsmål i en felles samtale med «makker» i markeds- eller oppfølgings-avdelingen i NAV. Måles hvert tertial. NY.    

90%

Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale. Måles hvert kvartal. NY.    

70%

Andel av ungdommer under 25 år som er i målgruppen skal henvises til aktivitet for sosialhjelp. Måles hver måned. NY    

80%

243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet.
Andel av de som følges opp av ruskonsulent skal være i behandling på institusjon, LAR, kriminalomsorgen eller annet. Måles hver måned. NY.    

50%

265: Kommunalt disponerte boliger
Gjennomsnittlig botid for brukere i midlertidig bolig (måles i antall dager). NY    

<30

Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år.

7

10

10

Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler

54%

50 %

50%

Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2

78

170

170

273: Kommunale sysselsettingstiltak
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud i Askeladden eller Vedsentralen per år.

43

           30

30

Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke.

4

6

6

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene rusomsorg og midlertidige boliger.
 • Sektor for utdanning v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med tilhørende tjenester mot flyktninger i introduksjonsperioden.
 • Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et lavterskeltilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
 • Sektor familie og helse ivaretar Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner. Helsehjelp og praktisk bistand i eget hjem.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen. Dette er et arbeidsmarkedstiltak som i samarbeid med NAV jobber for å få folk ut i arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot sosialklienter med behov for en lavterskel inngang til arbeidslivet.
 • Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på «Vedsentralen.»
 • Eiendomsstaben bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
 • SMISO-senter mot incest og seksuelle overgrep, skifter navn til Nok i november 2020. Dette er et krisesenter for de som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
 • Service- og IKT staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens kommuneprogram «Bolig for velferd 2016 – 2020», og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av låntakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og samarbeider med tjenestekontoret i tildeling av omsorgsboliger.
 • Service- og IKT staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.

Planlagt utviklingsarbeid 2021

Utviklingsarbeid i 2021 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Etablere og utvikle et FACT team for å gi mer helhetlige og koordinerte tjenester til personer med store utfordringer knyttet til rus og psykiatri (FACT = Flexible Assertive Community Treatment – et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser).
 • Å utvikle nye tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming, og videreutvikle produkter fra Askeladden tekstilverksted i tråd med moter og etterspørsel. Forenkle produksjonen tilpasset brukergruppen.
 • Å avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen.
 • Arbeid med å skaffe hensiktsmessige tomter for forsterka boliger for de som er i aktiv rus med helseutfordringer og stort bistandsbehov, et samarbeid mellom Eiendomsstaben og NAV.
 • Utvikle jobbsentralen (med fokus på blant annet arbeidstrening for flyktninger).
 • Utvikle rutiner for samarbeid mellom enhet for psykisk helse, enhet for bosetting og introduksjon, NAV og Eiendomsstaben, herunder gjennomføring av regelmessig tilsyn knyttet til BOFA.
 • Synliggjøre behov for arbeidsrettede tiltak for flyktninger til NAV Innlandet og Innlandets fylkeskommune.
 • Nedfelle tydeligere prioriteringer mot ungdom med rusproblemer og forebyggende arbeid.
 • Motivere leietakere til å eie egen bolig, spesielt ved kontraktsutløp/reforhandlinger.
 • Benytte etableringstilskudd for å styrke økonomien for flere barnefamilier slik at de kan få startlån.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde Sosial – økonomisk bistand (76) 56 753  56 274  52 108 

 

 Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenestene

 • mottak, bosetting, boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten

 • kvalifiseringsprogrammet(KVP)

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene

 • økonomisk sosialhjelp
 • økonomisk sosialhjelp for flyktninger i 5 års perioden

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenestene

 • videreformidling av tilskudd fra Husbanken
 • videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte

Målgrupper for tjenestene

 • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune, bortsett fra enslige mindreårige flyktninger, og som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Utvikling i nøkkeltall

 

År Måned
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293
2019 251 304 311 302 280 269 289 282 254 302 292 264
2020 272 269 254 290 270 220 278     278 208 281

Tabell: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2010 til juli 2020. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson (søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

Figur: Gjennomsnittlig antall mottakere (månedlig) per år av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2010 til juli 2020 – jfr.  tabell over.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

 

Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat 2019

 Mål 2020

 Mål 2021

275: Introduksjonsordningen
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år)

79

50

45

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert.

63%

50 %

50%

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase).

76%

80 %

80%

Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente.

27

            25

20

Andel av flyktninger som ved utgangen av 5 års perioden skal være økonomiske selvhjulpne eller kun ha supplerende sosialhjelp. Måles årlig. NY    

70%

Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet. NY    

20%

Andel deltakere som hadde betalt arbeid som en del av introduksjonsprogrammet. NY    

10%

276: Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning (måles hvert tertial). NY    

60%

Andel av deltagerne i KVP via NAV som skal være i arbeidsrettede tiltak (tiltak i regi av NAV, aktivitetsplikt eller utdanning). Måles hvert tertial. NY    

80%

281: Ytelse til livsopphold.
Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommet over i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak. Måles hvert tertial. NY    

60%

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum v/Jobbsenteravdelingen ivaretar førstelinjetjenestene økonomisk sosialhjelp, aktivitetsplikten, kvalifiseringsprogrammet (KVP) og gir råd og veiledning vedrørende både kommunale og statlige ytelser. NAV – Markedsavdelingen har ansvar for sykefraværsoppfølging og arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Avdelingen har i samarbeid med de andre avdelinger/instanser et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole. Nasjonalt senter for veteransaker er også organisert i denne avdelingen. NAV – Oppfølgingsavdelingen har ansvar for brukere med større bistandsbehov, herunder arbeidsavklaringssaker, avklaringspenger(AAP) og uføre som ønsker bistand til å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Sektor for utdanning v/enheten bosetting og introduksjonproduserer tjenestene vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på fem år. Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Dette er hjemlet i en tre-parts samarbeidsavtale med ansvarsfordeling og flytskjema. Introduksjonsprogrammet er både en rettighet og en plikt og innebærer en full arbeidsuke på 37,5 timer.

Alle kommunens sektorer og staber har med sine forskjellige tjenesteleveranser medansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.

Planlagt utviklingsarbeid 2021

 • Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp skal videreutvikles.
 • Økt bruk av aktivitetsplikt, bruk av lønnstilskudd i ordinært arbeid, bruk av utdanningstiltak og økt samhandling med videregående skole.
 • «Prosjekt 2020» er en ekstraordinær innsats med tettere oppfølging som avklarer langtidsmottagere av sosialhjelp mot statlige ytelser eller arbeid der hvor dette er mulig.
 • Økt bruk av kommunale aktivitetsplasser.
 • Utrede mulighet for inngåelse av offentlig-offentlig samarbeidsavtale mellom NAV-Stat og Elverum kommune.

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde kultur og religiøse formål (77) 43 169 38 808 37 724

 

 Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten

 • bibliotek 

Funksjon 373 Kino inneholder tjenesten

 • kinovirksomhet inkludert kiosk og billettkontor 

Funksjon 375 Museer inneholder tjenesten

 • kommunens tilskudd til Anno Museum i henhold til innbyggerantall 

Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenestene

 • tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Festspillene i Elverum og Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling av kommunens kunstsamling. 

Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg inneholder tjenestene

 • tilskudd til idrettsforeninger og støtte til idrettsarrangementer. Veiledning og saksbehandling knyttet til spillemidler, samt rådgivning innen anleggsutvikling og tilrettelegging for rekreasjon og attraktivitet. 

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenesten

 • utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten.

 Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenesten

 • utgifter og inntekter knyttet til kulturaktiviteter.
 • tilskudd til lag og foreninger, samfunnshus, grendehus og andre driftstilskudd.
 • Husleie Terningen Arena idrettshall og kultur (TAIK).
 • restaurering og vedlikehold av Christianfjeld festning og drift av fredede Terningen og Grindalen skanse.
 • Den kulturelle spaserstokken.

 Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten

 • forvaltning, drift og vedlikehold av kulturbygg, herunder kino, kulturskole, bibliotek.

 Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenesten

 • kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd.
 • drift vedrørende presteboliger og kirker.

Målgrupper for tjenestene

 • Alle innbyggere i Elverum kommune samt besøkende. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
 • Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg med mer.
 • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Utvikling i nøkkeltall

 

  Utvikling siste fire år Prognose planperiode
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Målgruppe/demografi
Innbyggere 0 – 105  år 21 086 21 123 21 191 21 254 21 291 21 338 21 394 21 449
Antall innbyggere 10-25 år 4 327 4 302 4 255 4 218 4 195 4 177 4 154 4 145
Antall  barn i befolkningen 0-17 år 4 319 4 344 4 331 4 295 4 276 4 222 4 185 4 134

 

Utvikling siste fire år
2017 2018 2019 2020
Ungdommens hus        
Antall oppmøter 10- 25 år på  fritidstilbud 10 151 10 406 10 122 10 000
Antall enheter/ kommunale fritidsklubber 2 2 1
Årsverk ungdommens hus 4 3 3 3
Tiltakene Åpen hall2 og Ferieklubb 3 3 3 3
Bibliotek.        
Utlån per innbygger 4 3 3 3,6
Utlån av bøker/media for barn 29 931 28 705 34 800
Antall besøkende per år 84 649 82 343 78 800 82 000
Totalt antall arrangementer 142 118 140
Antall arrangementer for barn/unge 34 47 15
Kino.        
Antall besøkende på kino – barn 5 627 5 098 6 520 6 000
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 35 659 44 531 36 024 42 000
Kunstformidling.        
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 6 892 5 180 4 978 7 000
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 4 398 5 383 5 570 4 000
Idrett.        
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 70 60 80 50
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 3 3 3 4
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 10 10 10
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg        
Brukertilfredshet Svømmehallen (skal  1-6, 6 er høyest). 5 5 For lav svarprosent                       –
Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, 6 er høyest). 5 5
Totalt antall brukere Svømmehallen 77 462 76 189 73 246 78 000
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 15 310 14 869 14 940 15 000

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

 

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2019  Mål 2020  Mål 2021
370: Bibliotek.
Utlån per innbygger 3,0                    3,6 3,0
Utlån av bøker/media for barn 28 705              34 800 30 000
Antall besøkende per år (telles automatisk i døra) 78 800              82 000 80 000
Totalt antall arrangementer 118 140 130
Antall arrangementer for barn/unge 47                  15 25
373: Kino.
Antall besøkende på kino – barn 6 520              6 000 6 500
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 36 024              42 000 44 000
377: Kunstformidling.
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 4 978                7 000 5 000
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 5 570                4 000 5 500
380: Idrett.
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 80 50 80
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 3                       4 3
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10                     10 10
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Brukertilfredshet Svømmehallen (skal 1-6, 6 er høyest). For lav svarprosent (19)
Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, 6 er høyest). 5
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300 000            300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 73 246              78 000 75 000
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 14 940           15 000 15 000

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenester innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur i regi av enhetene/tjenestene:

 • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av Terningen Arena Idrett og Kultur (TAIK) for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
 • Kino og Kulturhus.
 • Bibliotek.

Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen. Tjenestene innenfor funksjon 380 Idrett leveres fra Samfunnsutviklingsstaben.

Planlagt utviklingsarbeid 2021

 • Utarbeide en strategisk plan for kulturarbeidet i Elverum og bidra til kulturminneplan.
 • Videreutvikle utlånssentral for lån av sports og fritidsutstyr i Ungdommens hus tilpasset aktivitetstrender i barne- og ungdomsmiljøet.
 • Utvikle filmgull (Et tilbud i den kulturelle spaserstokken) til en fast arena for Elverums innbyggere for å gi et bedre tilbud til kvalitetsfilm, øke omdømme og besøket.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde teknisk forvaltning (80) 6 251 7 353 8 097

 

Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten

 • arealplanlegging

Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering inneholder tjenesten

 • byggesaksbehandling og tilsyn 
 • saksbehandling etter lov om eierseksjoner
 • saksbehandling av utslippstillatelse etter forurensningsloven

Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten

 • kart- og oppmålingsvirksomhet

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene

 • veterinærvakt
 • landbruksforvaltning

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene

 • fiske- og viltforvaltning.
 • natur- og miljøforvaltning.
 • forurensning- og klimasaker.

Målgrupper for tjenestene

De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • utbyggere (private og profesjonelle aktører).
 • aktører i landbruket.
 • grunneiere/eiendomsbesittere.
 • næringsdrivende innen bygg og anlegg. 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2019  Mål 2020  Mål 2021
Antall saker omgjort av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil 0  0 0
301: Plansaksbehandling  
Andel 1 gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale 100 % 100 % 100%
Andel planer registrert i planbasen innen 8 dager etter planvedtak (NY) 100%
302: Byggesaksbehandling og eierseksjonering
Andel gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse)  på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg 68 % 30 % 50 %
Andel overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr 2 % 0 % 0 %
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager (Saker som etter lov skal avgjøres innen 3 uker) 78 % 75% 75 %
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker 95 % 90% 90 %
Matrikkelføring, andel saker innenfor 5-dagers fristen (NY) 90 %
303: Kart og oppmåling  
Andel plassering av tiltak innen 5 dager 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen 98 % 98 % 98 %
Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18 3 (16 uker) 0 % 0 % 0
329: Landbruksforvaltning  
Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker 80 % 80 % 80 %
Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler 100 % 100 % 100 %
Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke 78 % 85 % 85 %
Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker 80 % 80 % 80 %
Gjennomføre tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg med meldt avvik (NY) 100 %
Gjennomføre kontroll av tilskudd til jord- og skogbrukstiltak innen fastsatte frister og antall. (NY) 100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Geodata (Kart og oppmåling)
 • Enhet for Byggesak
 • Enhet for Arealplan
 • Enhet for Landbruk og miljø

Planlagt utviklingsarbeid 2021

 • Videreutvikle kvalitetssystemet og komplettere internkontrollen for å adressere sårbarhet fremkommet i ROS analysen.
 • Videreutvikle tilsynsordningen for private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.
 • Oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan Vestad nord og kommuneplanens arealdel.
 • Driftsoppstart nytt interkommunalt GIS samarbeid.
 • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som strategi.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde teknisk drift (81) 17 198 8 178 15 750

 

Funksjon 330 Samferdsel og transporttiltak inneholder tjenesten

 • parkeringsordningen, drift og administrasjon.

Funksjon 332 Kommunale veier inneholder tjenesten

 • drift og vedlikehold av kommunale veger inkludert sideanlegg, gatelys samt andre tiltak/konstruksjoner for kjørende og tiltak/konstruksjoner for å ivareta miljø og trygghet for mye trafikanter, herunder planlegging, prosjektering, forvaltning og administrasjon.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten

 • opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk og utvalgte friområder, samt offentlige toaletter.

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenesten

 • brann- og redningsvesen som forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).

Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenesten

 • vanninntak, filtrering og rensing.

Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenestene

 • pumpestasjoner, trykkbasseng og ledningsnett.
 • gebyrinntekter for vannforsyning.

Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten

 • renseanlegg og utløp.

Funksjon 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann inneholder tjenestene

 • pumpestasjoner og ledningsnett.
 • gebyrinntekter for avløpstjenester.

Funksjon 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall inneholder tjenesten

 • overvåke og følge opp nedlagt avfallsplass på Hornmoen etter krav fra Fylkesmannen. (Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall som forvaltes av SØIR Husholdning AS).

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, alle VA-abonnenter, alle brukere av kommunale veger, kommunal parkering, og kommunale parker og plasser, næringsaktører i bygg- og anleggsbransjen.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

 

Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat 2019

 Mål 2020

 Mål 2021

332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og rekreasjon i tettsted 
Andel behandlede feilmeldinger i  ”Varsle om feil” etter 4 uker

100%

100%

100 %

340, 345, 350, 353 – Produksjon og distribusjon av vann, avløpsnett, avløpsrensing og innsamling av avløpsvann 
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav

0

 0

0

Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer

100%

100 %

100 %

Plassering i tilstandsvurderingen Bedre VA (innenfor de -% beste)

13%

10 %

10 %

Avvik fra drikkevannsforskriftene

0

0

0

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter

 • Enhet for Veg, park og anlegg.
 • Enhet for Vann og avløp.

og av de interkommunale selskapene

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS).
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS (SØIR IKS).

Planlagt utviklingsarbeid 2021

 • Videreutvikle kvalitetssystemet og komplettere internkontrollen som adresserer sårbarhet fremkommet i ROS analysen.
 • Vurdere alternative former for tjenesteproduksjon innen vegdrift/-vedlikehold for å redusere avhengigheten av investeringsfinansierte prosjektoppgaver, men som samtidig opprettholder kostnadseffektiviteten.
 • Videreføre arbeidet med å etablere løsning for fremtidig slambehandling i Sør-Hedmark i samarbeid med sju andre kommuner, etter pålegg fra Fylkesmannen.
 • Tilnærme seg LEAN-konseptet som driftsstrategi i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Sum tjenesteområde næringsutvikling (89)

11 129

4 374

4 540

 

Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene

 • utbytte fra Elverum kommuneskoger
 • inntekter knyttet til konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma 

Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenesten

 • tilrettelegging og bistand for næringslivet
 • tilskudd til andre med kommersielle formål blant annet næringsfond og konsesjonsavgifter som er bundet

Målgrupper for tjenestene

 • næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum, og virksomheter/initiativ som er aktuelle for etablering i Elverum via enkelttiltak og forskjellige fellesprosjekter for næringslivet.
 • Definerte målgrupper som er aktuelle som tilflyttere til Elverum.
 • Definerte målgrupper av aktuelle besøkende til Elverum og omkringliggende region (reiselivet).

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2021

340: Tilrettelegging og bistand for næringslivet  Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat 2019

 Mål 2020

 Mål 2021

Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter

Mer enn 30

                    15

15

Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk

Mer enn 50

                    30

30

Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid

15 – 20

                    10

15

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte, og ved at brorparten av ressursene kanaliseres inn i det heleide kommunale selskapet Elverum Vekst AS.    Selskapet er kompetansebase for medarbeiderne og morselskap for selskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling. Formålet er å arbeide samlet og koordinert innenfor attraktivitetsperspektivet for Elverum.

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid 2021

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter helt og holdent utviklingsarbeid for å bidra til å skape attraktivitet for Elverum som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2021 for å utvikle næringsutviklingsarbeidet i Elverum:

 • Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I særlig grad vil dette for 2021 være å bidra til å konsolidere driften selskapet Elverum Vekst AS i henhold til selskapets nyutviklede strategi.
 • Gjennomføre planprosessen for å utvikle den strategiske planen «Attraktivitet for Elverum – næring, bosted, besøk – 2021 – 2024» i henhold til kommunestyrevedtak innen juni 2021.
 • Finne og understøtte utvikling egnede nettverk for næringsutøvere i kommunen.
 • Arbeide med de særskilte prosjekter/initiativ som er oppe og har attraktivitetspotensial.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum tjenesteområde fellesfunksjoner (90) -30 881 55 444 16 405

 

Funksjon 170 Årets premieavvik inneholder tjenesten

 • beregnet premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavviket

Funksjon 171 Amortisering av tidligere års premieavvik inneholder tjenesten

 • resultatføring av premieavviket fra tidligere år

Funksjon 172 Pensjon inneholder tjenesten

 • utgifter til egenkapitalinnskudd til kommunal landspensjonskasse (KLP) og egen pensjonskasse (EKP)
 • avtalefestet pensjon (AFP)

Funksjon 173 Premiefond inneholder tjenesten

 • bruk av premiefond

Funksjon 180 Diverse fellesutgifter inneholder tjenesten

 • eldreråd
 • midler til lønnsreserve samt kommunestyrets og formannskapets reserver budsjetteres her, men regnskapsøres på riktige funksjoner igjennom året

Funksjon 840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd inneholder tjenesten

 • midler fra Husbanken for kompensasjon av blant annet renteutgifter for tidligere års investeringer

Innholdsfortegnelse