Gå til innhold

Vedlegg

Handlingsplanen legger opp til utvidelse av forsyningsområdet, i henhold til hovedplan vann og avløp Rehabilitering og oppgradering er økt noe som følge av generell prisstigning, samt kjente kostnadsøkninger. Fremover vil investeringene dreie mer over mot rehabiliteringsprosjekter, og mindre mot utvidelse av forsyningsområdet.  Om noen år vil transporten av kloakkslammet fra renseanlegget bli lengre, og dette medfører at størrelsen på slamcontainerne må økes, for å utnytte lastekapasiteten på lastebil.

 

Tiltak/prosjekter

Millioner kroner

Kommentar Kostnads-

anslag

Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak
2021 2022 2023 2024 (revisjon pr. 26.06.2020)
Ledningsnett
Sanering av ledningsnett vann 7,0 7,0 8,0 10,0 Rehabilitering av gamle vannledninger løpende
Sanering av ledningsnett avløp

7,0

7,0 8,0

10,0

Rehabilitering av gamle avløpsledninger løpende
Oppgradering overvannsnett 2,0 2,0 2,0 3,0 Behov for å løse overvannsproblemer. Problemene med styrtregn øker. Kan medføre skader på eiendom hvor kommunen blir erstatningspliktig. løpende
Renseanlegg avløp
Utvidelse av garasjeanlegg ved Elverum Renseanlegg

1,0

Eksisterende garasje bygges om/rehabiliteres for å etterkomme økt plassbehov til biler/utstyr/ containere. 1,0
Ombygging av containerrom, samt nye containere

4,0

Økt transportlengde på råslam fra renseanlegget, medfører at vi må kjøre større lass. Containerrommet utvides med plass til større containere. 4,0
Vannbehandlingsanlegg
Ny overføringsledning fra Uthuslia til Kirkekretsen vannverk inkl. trykkøkningsstasjon og kloakkpumpeledning

4,0

Ny overføringsledning for å styrke forsyningssikkerheten i Sørskogbygda 10,0
Utvidelse av forsyningsområdet
Strandbygda (Sundsvoll/Voldmogrenda) 5,0 7,0 2,0 Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan. Oppstart etter ferdigstillelse av prosjekt Søstugrenda. 22,0
Nye utbyggingsområder
B1-B41 (samlede kostnader)

2,0

2,0

Gjelder kommunal klargjøring i forb. med bl.a. privat utbygging. Det er synergieffekter å hente, i forhold til å utføre tiltak sammen med andre. løpende
SUM 25,0 25,0 25,0 25,0

Tabell: Investeringsprosjekter i henhold til hovedplan for vann og avløp Tall i millioner 2021-kr eksklusive MVA.                    

Elverum kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.  En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 1,41 % i 2021. Budsjettet er utarbeidet den 16. september 2020. Tallene for 2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann og avløp

Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 5,0 %, hvor vann øker mest med 5,0 %. I perioden 2019 til 2024 øker samlet gebyr med kr 1 298, fra kr 4 976 i 2019 til kr 6 274 i 2024. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,9 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Gebyrendring fra året før 2021 2022 2023 2024
Vann 5,0 % 5,0 % 5,0 % 7,1 %
Avløp 5,0 % 3,0 % 4,0 % 3,0 %

 

Vann – 2019 til 2025

Gebyrsatser – Vann 2019 til 2025

Årsgebyret for vann i Elverum kommune er bare basert på forbruk og foreslås i 2021 satt lik 15,18 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 2 276 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m³.

Gebyrsatser, Vann(inkl. mva.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Forbruksgebyr (kr/m3) 13,15 14,45 15,18 15,94 16,74 17,93 15,93
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk 1 973 2 168 2 276 2 391 2 511 2 689 2 389
Endring fra året før 9,9 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 7,1 % -11,2 %

 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 6,9 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 16,8 %. Kapitalkostnadene utgjør 48,5 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,0 millioner kr fra 2021 til 2025 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art »164020 kommunale gebyr og avgifter (innenfor avgiftsområdet)» som utgjør  94,3 % av gebyrinntektene.

 

Selvkostoppstilling Vann

 

Selvkostregnskap(1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10*** Lønn 3 684 3 827 3 942 4 060 4 182 4 307 4 437
11*** Varer og tjenester 4 098 3 441 3 510 3 580 3 652 3 725 3 799
12*** Varer og tjenester 1 422 942 1 611 1 643 1 676 1 709 1 744
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp 2 3 3 3 3 3 3
14*** Overføringsutgifter 1 0 0 0 0 0 0
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159 0 0 0 0 0 0 0
Direkte driftsutgifter 9 206 8 213 9 066 9 286 9 513 9 745 9 983
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 3 631 2 260 2 343 2 694 3 006 3 273 3 359
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 6 552 6 656 6 900 7 176 7 378 7 605 7 885
Indirekte kostnader (drift og kapital) 700 714 731 753 775 798 822
Øvrige inntekter -333 -462 -352 -352 -352 -352 -352
Gebyrgrunnlag 19 755 17 382 18 688 19 558 20 320 21 070 21 697
Gebyrinntekter 17 547 18 507 19 424 20 397 21 417 22 911 20 526
Selvkostresultat -2 208 1 126 737 839 1 097 1 841 -1 171
Selvkost dekningsgrad i % 88,8 % 106,5 % 103,9 % 104,3 % 105,4 % 108,7 % 94,6 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Selvkostfond 01.01 -2 045 -4 325 -3 252 -2 556 -1 750 -674 1 171
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -2 208 1 126 737 839 1 097 1 841 -1 171
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond -72 -53 -41 -34 -20 4 11
Selvkostfond 31.12 -4 325 -3 252 -2 556 -1 750 -674 1 171 11
Selvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

Avløp – 2019 til 2025

Gebyrsatser – Avløp 2019 til 2025

Årsgebyret for avløp i Elverum kommune er bare basert på forbruk og foreslås i 2021 satt lik 21,66 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 3 249 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m³.

Gebyrsatser, Avløp(inkl. mva.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Forbruksgebyr (kr/m3) 20,03 20,63 21,66 22,31 23,20 23,90 24,60
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk 3 004 3 094 3 249 3 347 3 480 3 585 3 690
Endring fra året før 3,0 % 5,0 % 3,0 % 4,0 % 3,0 % 2,9 %

 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å reduseres med 2,2 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 13,8 %. Kapitalkostnadene utgjør 35,7 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,7 millioner kr fra 2021 til 2025 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art »164020 kommunale gebyr og avgifter (innenfor avgiftsområdet)» som utgjør   93,2 % av gebyrinntektene

 

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap(1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10*** Lønn 4 625 4 721 4 863 5 009 5 159 5 314 5 473
11*** Varer og tjenester 4 909 4 286 4 372 4 459 4 548 4 639 4 732
12*** Varer og tjenester 3 199 2 451 3 800 3 876 3 954 4 033 4 113
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp 3 987 4 275 4 361 4 448 4 537 4 628 4 720
14*** Overføringsutgifter 71 100 102 104 106 108 110
Aktivitetsendring driftsutgifter (nominelt) 0 2 600 0 0 0 0 0
Direkte driftsutgifter 16 790 18 433 17 497 17 896 18 304 18 722 19 149
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 3 390 2 171 2 268 2 596 2 883 3 127 3 197
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 7 517 7 658 7 887 8 087 8 370 8 456 8 686
Indirekte kostnader (drift og kapital) 744 759 777 800 824 848 874
Øvrige inntekter -104 -187 -117 -117 -117 -117 -117
Gebyrgrunnlag 28 337 28 835 28 311 29 262 30 263 31 035 31 788
Gebyrinntekter 27 068 26 854 28 107 28 896 29 969 30 810 31 651
Selvkostresultat -1 269 -1 981 -204 -365 -294 -225 -137
Selvkost dekningsgrad i % 95,5 % 93,1 % 99,3 % 98,8 % 99,0 % 99,3 % 99,6 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Selvkostfond 01.01 4 320 3 136 1 185 996 644 358 137
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -1 269 -1 981 -204 -365 -294 -225 -137
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond 85 30 15 13 8 4 1
Selvkostfond 31.12 3 136 1 185 996 644 358 137 1
Selvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

Private planer – 2019 til 2025

Gebyrsatser – Private planer 2019 til 2025

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av  kommunens kostnader  på tjenesteområdet

Driftsinntekter, Private planer(ekskl. mva.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Driftsinntekter 1 057 294 951 361 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
Endring fra året før -10,0 % -26,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Private planer

Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å reduseres med 18,2 %, hvorav indirekte kostnader endres mest med 1,8 %. Hovedinntektskilden er art »162040 gebyrinntekter for planbehandling» som utgjør 100,0 av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Private planer

Selvkostregnskap(1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10*** Lønn 1 108 1 344 1 086 1 118 1 152 1 186 1 222
11*** Varer og tjenester 9 17 17 17 18 18 19
12*** Varer og tjenester 38 59 60 61 62 64 65
Direkte driftsutgifter 1 155 1 420 1 163 1 197 1 232 1 268 1 305
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 0 0 0 0 0 0 0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 2 2 0 0 0 0 0
Indirekte kostnader (drift og kapital) 98 99 101 104 107 110 113
Øvrige inntekter -136 -51 0 0 0 0 0
Gebyrgrunnlag 1 119 1 469 1 264 1 301 1 339 1 378 1 419
Gebyrinntekter 922 900 700 700 700 700 700
Selvkostresultat -198 -569 -564 -601 -639 -678 -719
Selvkost dekningsgrad i % 82,3 % 61,3 % 55,4 % 53,8 % 52,3 % 50,8 % 49,3 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Selvkostfond 01.01 -794 0 0 0 0 0 0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -198 0 -564 -601 -639 -678 -719
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond -21 0 -4 -5 -5 -6 -6
Selvkostfond 31.12 -1 013 0 -568 -605 -644 -684 -725
Selvkostgrad i % 100,0 % 61,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

Byggesak – 2019 til 2025

Gebyrsatser – Byggesak 2019 til 2025

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor  mye gebyrene dekker  av  kommunens kostnader  på tjenesteområdet

Driftsinntekter, Byggesak(ekskl. mva.)

2019

2020 2021 2022 2023 2024

2025

Driftsinntekter 5 123 902 6 097 601 5 212 500 5 212 500 5 212 500 5 212 500 5 212 500
Endring fra året før 19,0 % -14,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Byggesak

Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å reduseres med 0,5 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3,0 %. Kapitalkostnadene utgjør 0,5 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 30 071 kr fra 2021 til 2025.

Hovedinntektskilden er art »162070 gebyrinntekter for byggemeldinger/tils.» som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Byggesak

Selvkostregnskap(1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10*** Lønn 4 037 4 131 4 255 4 383 4 514 4 650 4 789
11*** Varer og tjenester 160 115 118 120 123 125 127
12*** Varer og tjenester 105 109 111 113 116 118 120
14*** Overføringsutgifter 8 0 0 0 0 0 0
Direkte driftsutgifter 4 310 4 356 4 484 4 617 4 753 4 893 5 037
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 7 2 1 0 0 0 0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 177 177 29 29 0 0 0
Indirekte kostnader (drift og kapital) 1 215 1 243 1 275 1 313 1 352 1 392 1 433
Øvrige inntekter -525 -263 -213 -213 -213 -213 -213
Gebyrgrunnlag 5 184 5 515 5 577 5 747 5 892 6 073 6 258
Gebyrinntekter 4 598 5 835 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Selvkostresultat -586 320 -577 -747 -892 -1 073 -1 258
Selvkost dekningsgrad i % 88,7 % 105,8 % 89,7 % 87,0 % 84,9 % 82,3 % 79,9 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Selvkostfond 01.01 229 0 322 0 0 0 0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -586 320 -577 -747 -892 -1 073 -1 258
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond -1 2 0 -6 -8 -10 -11
Selvkostfond 31.12 -359 322 -254 -753 -900 -1 082 -1 269
Selvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

Oppmåling – 2019 til 2025

Gebyrsatser – Oppmåling 2019 til 2025

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor  mye gebyrene dekker  av  kommunens kostnader  på tjenesteområdet.

Driftsinntekter, Oppmåling(ekskl. mva.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Driftsinntekter 2 094 996 2 360 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Endring fra året før 12,6 % -11,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 2,3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3,0 %. Hovedinntektskilden er art »162050 gebyrinntekter for kart og oppmåling» som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

 

Selvkostoppstilling Oppmåling

 

Selvkostregnskap(1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10*** Lønn 1 699 1 904 1 961 2 020 2 080 2 143 2 207
11*** Varer og tjenester 46 34 34 35 36 37 37
12*** Varer og tjenester 17 25 26 26 27 27 28
14*** Overføringsutgifter 4 0 0 0 0 0 0
Direkte driftsutgifter 1 767 1 963 2 021 2 081 2 143 2 206 2 272
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 0 0 0 0 0 0 0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 12 12 0 0 0 0 0
Indirekte kostnader (drift og kapital) 315 320 327 337 347 357 367
Øvrige inntekter -226 -360 -100 -100 -100 -100 -100
Gebyrgrunnlag 1 868 1 935 2 248 2 318 2 389 2 463 2 539
Gebyrinntekter 1 869 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Selvkostresultat 0 65 -248 -318 -389 -463 -539
Selvkost dekningsgrad i % 100,0 % 103,4 % 89,0 % 86,3 % 83,7 % 81,2 % 78,8 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Selvkostfond 01.01 -386 0 66 0 0 0 0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 0 65 -248 -318 -389 -463 -539
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond -9 0 -1 -2 -3 -4 -5
Selvkostfond 31.12 -395 66 -183 -320 -393 -467 -544
Selvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

Eierseksjonering – 2019 til 2025

Gebyrsatser – Eierseksjonering 2019 til 2025

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor  mye gebyrene dekker  av  kommunens kostnader  på tjenesteområdet.

Driftsinntekter, Eierseksjonering(ekskl. mva.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Driftsinntekter 41 974 30 509 40 683 41 942 43 194 44 483 45 810
Endring fra året før -27,3 % 33,3 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Eierseksjonering

Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 3,0 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3,0 %. Hovedinntektskilden er art »162070 gebyrinntekter for byggemeldinger/tils.» som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

 

Selvkostoppstilling Eierseksjonering 

Selvkostregnskap(1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10*** Lønn 30 37 38 39 40 41 42
11*** Varer og tjenester 1 1 1 1 1 1 1
12*** Varer og tjenester 3 0 0 0 0 0 0
Direkte driftsutgifter 34 37 38 40 41 42 43
Indirekte kostnader (drift og kapital) 2 2 2 2 2 3 3
Øvrige inntekter -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Gebyrgrunnlag 35 39 40 41 43 44 45
Gebyrinntekter 41 30 40 41 43 44 45
Selvkostresultat 6 -9 -0 -0 -0 -0 0
Selvkost dekningsgrad i % 117,5 % 76,8 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Selvkostfond 01.01 0 6 0 0 0 0 0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 6 -6 -0 0 0 0 0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond 0 0 0 0 0 0 0
Selvkostfond 31.12 6 0 0 0 0 0 0
Selvkostgrad i % 100,0 % 91,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger

2020

2021

Tilskudd til Festspillene i Elverum, reguleres i henhold til sum og føringer fra Kulturrådet

941 000

941 000

Elverum håndball herrer

30 000

0

Nysted – Elverum Kunstforening

32 000

32 000

Hedmarken Symfoniorkester

0

0

Møteplassen  (indeksreguleres i henhold til avtale)  fra kultur

850 000

1 115 600

Møteplassen  (indeksreguleres i henhold til avtale) fra familie/helse

652 000

652 000

Tilskudd samfunnshus og grendehus – fellesutvalget

206 000

206 000

Tilskudd lag og foreninger – driftsmidler musikkrådet

300 000

300 000

Tilskudd lag og foreninger – Elverum Idrettsråd

205 000

805 000

Tilskudd 17. mai

125 000

125 000

Tilskudd Glomdalsmuseet (avhengig av antall innbyggere)

105 000

105 000

Tilskudd Anno Museum

50 000

200 000

Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter

33 000

33 000

Grundsetmart’n

100 000

100 000

Tilskudd frivillighet kultur – prosjektmidler etter søknad 2 ganger i året

100 000

100 000

Tilskudd til lokal musikk og kultur

0

200 000

Movies on War

150 000

150 000

Diverse tilskudd lag/foreninger innen helse

30 000

30 000

SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep. Skifter navn til Nok nov 20

165 000

182 000

Herneshallen (indeksreguleres i henhold til avtale)

310 000

310 000

Elverum Frivilligsentral (pluss justering i henhold til leiekontrakt)

880 000

468 000

Christianfjelds venner

30 000

30 000

Søndre Elverum Idrettshall

941 000

941 000

Regionrådet for Sør-Østerdal (indeksreguleres i henhold til avtale)

318 000

618 000

Årets Elverumsing

5 000

5 000

Kulturprisen

10 000

10 000

Sum tilskudd

6 568 000

7 658 600

Innholdsfortegnelse