Helse- og omsorgstjenester

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER   2021 2020
1 BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG      
Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status.  Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik:
Utkjøring av middag med dessert ekskl. mva. kr 101 98
Utkjøring av middag uten dessert ekskl. mva kr 85 82
Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 115 111
Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 95 93
Lunsj servert på dagopphold ekskl. mva kr 56 54
2 BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET
I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser  for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:
Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid
*) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 202 702) kr 210*) 210*)
Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 202 703 – 304 053) kr 836 814
Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 304 054 – 405 404) kr 1 998 1 945
Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 405 405 – 506 755) kr 3 253 3167
Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 506 756) kr 3 779 3 679
De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned.
Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (selvkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.
Betalingssatsen uten abonnementsordning
Kommunens kostnad pr time (selvkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l. kr 535 520
Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfeller etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.
3 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON
Vederlag  for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester  FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349.
I medhold av forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt:
Korttidsopphold
Korttidsopphold pr døgn. Kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen *) kr 175 170
Korttidsopphold, dag- eller nattopphold *)
For dagopphold uten lunsj eller nattopphold*) kr 95 90
*) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. Reiseutgifter til/ fra korttidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen, og må derfor dekkes av den enkelte.
Avlastningstiltak for personer  og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, transport- og reiseutgifter, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.
Langtidsopphold
Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd.Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem:Leiligheter: Inntil kr. 3 113,-  mot dokumentert betaling av husleie.  Enebolig: Inntil kr. 1 866,- mot at det fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter. Reiseutgifter til/ fra langtidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen og må betales av den enkelte.
Jotuntoppen bo- og omsorgssenter
Mat pr måned, 4 måltider i døgnet kr 4 140 4 030
Fritid med Bistand
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 75 73
Egenandel transport pr. tur  fritidaktiviterer   til nabokommuner kr 128 124
4 BETALING FOR KOPI AV JOURNAL
Avgift for kopi av journal kr 113 110
5 TRYGGHETSALARMER
Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift). kr 299 283
Abonnementsgebyr pr. måned på mobil trygghetsalarm (fritatt for merverdiavgift). kr 351 341
Abonnementsgebyr pr. måned for ekstra smykke tilknyttet trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift) kr 83 80
Egenandel ved tap av alarmsmykke stasjonær trygghetsalarm kr 309 300
Egenandel ved tap av mobil trygghetsalarm kr 1 027 1 000
6 BETALING FOR BEHANDLING HOS KOMMUNALT ANSATTE FYSIOTERAPEUTER    
Betalingssatser for behandling hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er regulert i forskrift, fra Helse- og omsorgsdepartementet, om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. FOR-2019-05-23-890. Kommunen vil til enhver tid følge betalingssatsene i forskriften.

Innholdsfortegnelse