Vann- og avløpsgebyrer

VANN- OG AVLØPSGEBYR 2021 2020
1 Tilknytningsgebyr (engangsgebyr)
Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes. Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m²  innkreves ikke.
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser:
VANN:
  For boliger pr. m²  beregnet areal kr 43,75 43,75
For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 43,75 43,75
  AVLØP:
For boliger pr. m²  beregnet areal kr 77,50 77,50
  For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 77,50 77,50
B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
  VANN:
For boliger pr. m²  beregnet areal kr 116,00 116,00
  For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 41,00 41,00
AVLØP:
  For boliger pr. m²  beregnet areal kr 182,00 182,00
For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 61,00 61,00
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for  merverdiavgift.
VANN: kr 16 800 16 800
  AVLØP: kr 16 800 16 800
2 Årsgebyr
A Boliger – med  vannmåler
  Vann pr. m³  målt vannforbruk kr 15,18 14,45
Avløp pr. m³  målt vannforbruk kr 21,66 20,63
B Boliger – uten vannmåler      
Vann pr. m² beregnet areal kr 24,28 23,13
  Avløp pr. m² beregnet areal kr 34,66 33,00
For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler:
Vanngebyr og avløpgebyr etter beregnet forbruk basert på bassengvolum [m³]
  VANN:
Bassengvolum fra 3 m³  til 20 m³ kr 606,00 577,50
  Bassengvolum fra 20 m³  til 40 m³ kr 1 213,00 1 155,00
Bassengvolum over 40 m³ kr 1 819,00 1 732,50
  AVLØP:
Bassengvolum fra 3 m³  til 20 m³ kr 866,00 825,00
  Bassengvolum fra 20 m³  til 40 m³ kr 1 731,00 1 649,29
Bassengvolum over 40 m³ kr 2 599,00 2 475,00
C Næringsdrivende
Vann pr. m³  målt vannforbruk kr 15,18 14,45
  Avløp
Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk.
kr 21,66 20,63
Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt  vannforbruk
Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen.
kr 3,25 3,10
  Vann pr. m³ målt vannforbruk, ved vannforbruk over 10.000 m³ pr. år. Storkunde etter avtale kr 5,18 4,93
3 Gebyr for vannavstenging
  For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. kr 775,00 775,00

Innholdsfortegnelse