Vei, park og anlegg

  VEI, PARK OG ANLEGG 2021 2020
1 LEIE AV TORGPLASSER
Torgplassene er på 12,5 m².
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
 1.1. Salg fra fast plass pr. år, uten strøm kr 3 950 3 840
 1.2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm kr 6 230 6 060
 1.3 Annet salg pr. dag, uten strøm kr 560 540
 1.4 Annet salg pr. dag , med strøm kr 590 570
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
  Kommunedirektøren kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt
 2.1 Folkvangtomta og Torget sør. Pris pr. dag. kr 5 930 5 770
 2.2 Kommunal gategrunn, Elvarheimparken,  på betingelse av ingen framleie
Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate inntil 3 gatekvartal kr 1 592 1 550
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate over 3 gatekvartal kr 2 570 2 500
Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, inntil 3 gatekvartal. kr 1 541 1 500
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, over 3 gatekvartal. kr 2 570 2 500
Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker. kr
 2.3 Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene, oktoberfestival og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt skader faktureres separat. kr 54 490 53 050
3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR
  Elektrisk og hydrogendrevet bil (EL, EV, EK, EB og HY) kan parkeres uten at det betales avgift på plasser der avgiftsparkering ellers gjelder. Selv om det er gratis kan man ikke stå parkert lenger enn bestemmelsene sier. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes. Står man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon.
3.1 Parkeringsavgift langtid pr dag kr 35 35
3.2 Parkeringsavgift langtid pr time kr 14 14
3.3 Parkeringsavgift ladeplasser pr time (hele døgnet) kr 6 6
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet kr 900 900
3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering  ilegges en kontrollsanksjon (gebyr)  på:                                                                                                                                                               For enkelte spesielle overtredelser henvises for øvrig til forskriftens § 36. kr 600 600
4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT
Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.
4.1 Avgift pr år kr 5 160 5 160
4.2 Avgift pr mnd kr 520 520
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER
Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984.
Prisen er fritatt for merverdiavgift
kr 150 000 150 000
6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr.søknad: kr 6 160 5 990
6.2 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. kr 660 640
6.3 Gebyr for behandling av tiltak uten graving
På kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan kr 1 510 1 470
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE
Jf Politivedtektenes § 28a.  Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter.  Elverum kommune ilegger  ved overtredelser av disse bestemmelsene  overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens §6.

Innholdsfortegnelse