Gå til innhold

Beredskap

Som alle andre kommuner har Elverum kommune beredskapsansvar for å kunne håndtere uønskede hendelser som måtte oppstå i lokalsamfunnet. Dette beredskapsansvaret er regulert i henhold til Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrifter og veiledere.

En beredskapssituasjon er gjeldende i det kommunens ledelse finner det nødvendig å innkalle kriseledelsen på grunn av en oppstått situasjon/utfordring som vurderes som uhensiktsmessig eller umulig å håndtere som en del av den ordinære og daglige drift i kommuneorganisasjonen.

Kommunen har forberedt seg på mulige uønskede hendelser som må håndteres ved særlig å:

  • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for mulige uønskede hendelser.
  • Utarbeide planverk for å forebygge uønskede hendelser.
  • Utarbeide planverk for å håndtere uønskede hendelser.
  • Øve på håndtering av uønskede hendelser.
  • Bygge kompetanse for å håndtere spesifikke roller og ansvar i beredskapssituasjoner.

P.t er det for Elverum kommune særskilt vurdert og analysert 12 mulige uønskede hendelser. Disse er vurdert i form av en relativt omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne analysen er redegjort for og kommunestyregodkjent i egen sak per desember 2021. På grunnlag av denne analysen er det utformet planverk i 3 grupper som vist i tabellen under.

Gruppe 1 – Grunnleggende dokumentasjon

 

ROS-analyse uønskede hendelser – samlet rapport + 12 analyser
Handlingsplan – forebyggende tiltak
Kompetanseplan for beredskap
Hovedberedskapsplan med plan for kriseledelsen og ressursoversikt
Gruppe 2 – Delplaner for håndtering av spesifikke beredskapshendelser

 

§  Skogbrann
§  Brann i institusjon
§  Forurensing av drikkevann
§  Atomulykke
§  Smittevern – pandemi/epidemisk smitteutbrudd – mennesker.
§  Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett – EKOM.
§  Svikt i vannforsyning.
§  Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
§  Flom
§  Pågående livstruende vold – skole (PLIVO)
§  Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)
§  Vegulykke
Gruppe 3 – delplaner for håndtering av utfordringer/forpliktelser generelt ved beredskaps-hendelser §  Helse- og sosialberedskap
§  Kontinuitetsplan ved beredskapshendelser
§  Psykososial oppfølging – kriser og hendelser.
§  Evakuering
§  Krisekommunikasjon

Tabell: Elverum kommunes dokumentasjon per 2022 i form av analyser og planverk for å håndtere beredskapshendelser/uønskede hendelser.

Til hjelp i beredskapsarbeidet har kommunen en beredskapsorganisasjon ledet av kriseledelsen. Elverum kommune har årlig beredskapsdager i januar for å vedlikeholde roller og ansvar i beredskapsarbeidet. For å holde roller og ansvar vedlike skjer kompetansebygging i henhold til egen plan, i dette arbeidet inngår også øvelser.

Innholdsfortegnelse