Gå til innhold

Betalingsregulativet 2023

Alle beløp som er merverdiavgiftspliktige er i regulativet oppgitt inklusiv merverdiavgift. Mva kolonnen viser om det er merverdiavgift på beløpet og med hvilken sats. I noen tilfeller må merverdiavgiftsplikten vurderes særskilt.

Ved manglende betaling av kommunale tjenester skal kommunedirektøren iverksette innfordring av krav i henhold til god inkassoskikk. Leveranse av tjenester skal som hovedregel opphøre ved manglende betaling av to eller flere terminer.

 

  Mva 2023 2022
 
A Turneringer/arrangementer    
Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 330 320
Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 590 560
Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 645 620
Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 220 210
Vestibyle 0 % 210 200
B Idrettshallen    
Arrangementer uten inntektsgivende aktivitet pr døgn
(driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
0 % 8 060 7 750
Idrettsarrangementer med egen avtale
Arrangement med inntektsgivende aktivitet pr døgn
(tilsyn/driftstekniker faktureres i tillegg)
0 %                         15 100 14 550
Egne avtaler ved større enkeltarrangementer
Tilsyn/bistand av driftstekniker per påbegynt time* 720 670
Utleie av personell til eksterne anlegg utenfor ordinær arbeidstid* 900 0
* Mva plikt må vurderes ut fra om leien anses som ledd i kunstnerisk og ikke kommersiell aktivitet
Leie av utstyr
Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker 0 % 200 190
C Trening    
Elverumshallen pr treningstime à 60 min 0 % 395 380
Messehallen pr treningstime à 60 min 0 % 290 280
Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min 0 % 175 170
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt
Avgift for bruk av klister per time 0 % 90 80
Klisterbruk utenom klisterdager faktureres realkost pr klistervask, minimum 0 % 1 500 0
D Kamper – 25 % av spilleinntekten
Minimumsleie 0 % 1 100 1 000
Kretskamper 0 % 650 580
E Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj) 0 0
Garderobe en seksjon per time 0 % 210 200
Garderober to seksjoner per time 0 % 310 300
Garderober tre seksjoner per time 0 % 450 440
Leie av lagerrom – egen avtale
F Leie av Ydalir idrettshall
Idrettshallen + garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 650 620
Treningstime à 60 min inkl garderobetid 0 % 410 380
Tilsyn driftspersonell/renhold etter avtale 0 % 720 670
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis det 40 % rabatt på treningstimer
Ved utleie som ikke omfattes av dette regulativ gjelder prisregulativet for Elverumshallen
G Leie av Ydalir skole – spesialrom    
Kjøkken/SFO (pr time à 60 min) 0 % 850 850
Amfi (pr time à 60 min) 0 % 600 600
Musikkrom (pr time à 60 min) 0 % 600 600
Teknikk og design rom (pr time à 60 min) 0 % 600 600
Sløyd (pr time à 60 min) 0 % 600 600
1 Skolens lokaler kan lånes ut utenom skoletid dersom ikke skolen selv har behov for lokalene.    
  Rektor har det daglige ansvaret for tilsyn med skoleanlegget og utlån/utleie av skoleanlegg.  Arrangementer i skolens egen regi, eller i regi av skolens rådsorganer. Idretts- og kulturaktiviteter der utlån/-leie avtales for de enkelte tilfelle.  Voksenopplæringskurs arrangert av kommunen eller av godkjent studieorganisasjon.

Lag og foreninger med aktivitet i kroppsøvingsanlegg rettet mot barn og unge er gratis på hverdager frem til kl. 21.00. Bruk av svømmebasseng er gebyrbelagt for alle eksterne brukere.  For arrangementer av inntektsbringende karakter betales leie etter satsene i reglementets punkt 5.

Brukeren betaler for ekstra renhold som måtte bli nødvendig på grunn av utvidet bruk, også i de tilfelle det ikke betales leie.  Søknad sendes den enkelte skole etter kunngjøring på kommunens hjemmeside før skoleferien. Brukes skolens kroppsøvingsutstyr så som baller, apparater og matter, betales en avgift pr time for dette.  Øvrige vilkår fremgår i egen avtale.

   
2 Bruk av kroppsøvingsutstyr pr halvår 0 % 440 420
3 Overnatting pr person pr overnattingsdøgn 0 % 150 140
4 Uttak av strøm til campingvogn o.l. pr døgn pr uttak 0 % 130 120
5 Utleieprisen for de forskjellige rom fastsettes slik: (Minimumsleie = 1 time)    
  Gymnastikksal m/garderobe og dusj 0 % 390 370
  Svømmebasseng m/garderobe og dusj 0 % 390 370
  Klasserom 0 % 230 220
  Øvrige rom 0 % 260 250
6 Utleie av skolen til store arrangementer rettet mot barn og unge, eksempelvis Elverumsturneringen og håndballturneringen. Pris pr skole pr utleie. 0 % 11 930 11 480
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM I KOMMUNEHUSET FOLKVANG    
  Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Elverum – Aulaen på Folkvang leies kun ut til kulturformål, konserter, forestillinger og annet.
Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Elverum – Aulaen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang 0 % 2 060 1 980
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang 0 % 2 310 2 220
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 4 250 4 090
Øving Aulaen alle dager 0 % 630 600
Timepris dagtid 0 % 330 310
B Leiret – Store Auditoriet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang 0 % 1 980 1 900
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang 0 % 2 310 2 220
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 4 250 4 090
Timepris dagtid 0 % 330 310
C Møterom: Sørskogbygda i 1.etg. G213, Nordskogbygda i 1. etg. H201 og Hernes i 2.etg H301
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang 0 % 760 730
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang 0 % 760 730
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 1 480 1 420
BETALING FOR LEIE AV LOKALER I UNGDOMMENS HUS    
Frivillige lag, grupper eller organisasjoner med en klar barne- og ungdomsprofil: Gratis bruk av lokalene til sin virksomhet på dager uten ordinær drift.
Forutsetninger for gratis bruk er:
At arrangementet er lukket (for lagets medlemmer), og at ikke bruk av utstyr medfører kostnader, samt at lokalene ryddes etter bruk.
Bursdager, seremonier, jubileer etc 0 % 1 770 1 700
Større arrangementer som cuper, turneringer, mønstringer.
Tilgang til hele huset unntatt øvingsrom
0 % 4 980 4 790
A Utleie av lokaler til andre brukergrupper (kort varighet, kveld eller dag)
Kafé 0 % 890 850
Storsal 0 % 1 720 1 650
Øvingsrom pr. mnd. i helger 0 % 2 400 2 310
Øvingsrom pr. ukedag/kveld 0 % 630 600
B Fritid med Bistand    
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum 0 % 110 100
Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer til nabokommuner 0 % 160 150
A Festsalen – vanlig arrangement    
  Dagtid 8:00 – 24:00 pr gang Inkl renhold 0 % 4 700 4 320
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 5 340 5 140
  Festsalen – kommersielle leietakere    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold 0 % 10 530 10 130
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold 0 % 10 530 10 130
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager frem til 02:00 Inkl renhold 0 % 10 530 10 130
B Rådhusfoajèen    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold 0 % 3 140 3 020
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold 0 % 3 250 3 120
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold 0 % 3 890 3 740
C Kommunestyresalen    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold 0 % 2 620 2 520
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold 0 % 2 620 2 520
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold 0 % 3 290 3 160
D Formannskapssalen    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang 0 % 2 190 2 100
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang 0 % 2 190 2 100
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 2 830 2 720
E Grupperommet    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold 0 % 1 490 1 430
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold 0 % 1 490 1 430
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold 0 % 2 170 2 080
F Peisestua    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold 0 % 1 490 1 430
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold 0 % 1 490 1 430
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold 0 % 2 170 2 080
G Restaurant Elvarheim    
  Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold 0 % 3 950 3 800
  Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold 0 % 5 340 5 140
H Kantine Folkvang    
  Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold 0 % 3 950 3 800
  Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold 0 % 5 340 5 140
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM PÅ HELSEHUSET Mva 2023 2022
  Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.  Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene.  Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:    
A Helsehuset – Auditoriet (Semmelweis) – kapasitet: 180    
  Dagtid 8:00 – 15:30 per gang 0 % 1 960 1 900
  Kveld 15:30 – 24:00 per gang 0 % 2 280 2 220
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 4 210 4 090
  Timepris dagtid 0 % 320 310
B Kantine Helsehuset    
  Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15:30 hverdager) inkl. renhold 0 % 3 910 3 800
  VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM Mva  2023  2022
  Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele Kultursektorens ansvarsområde. Det kan omfatte avtaler med leietakere/arrangører som f.eks. Festspillene i Elverum og lignende.

Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv. Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen. Kultursektoren står også for utleie av Festsalen og Rådhusfoajéen.
Kulturhuset leies ikke ut til kurs/konferanser etter kl 16:00

   
A Storstua – lokale leietagere/foreninger    
  Dagtid 8:00 – 15:30 0 % 3 500 2 600
  Kveld 15:30 – 21:00 0 % 7 000 5 440
  Utleie Storstua fra kl 21:00 0 % 4 000 3 240
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 12 000 9 980
  Storstua – kommersielle leietakere alle dager    
  Alle dager 0 % 15 000 13 600
  Dobbeltforestillinger 0 % 20 000 17 800
B Veslestua – lokale leietagere/foreninger    
  Dagtid 8:00 – 15:30 0 % 2 500 1 900
  Kveldstid 15:30 – 21:00 0 % 4 000 3 300
  Veslestua – kommersielle leietakere    
  Alle dager 0 % 7 000 5 700
C Avgift for billettsystem – billettavgift    
  Bruk av husets billettsystem er obligatorisk.  Kurs og konferanser er unntatt.    
  Billettavgift pr solgt billett 0 % 30 30
  Provisjon av billettinntekter etter at husleie og billettavgift er trukket fra brutto inntekt:
(Lokale barne- og ungdomsaktiviteter der alle deltagere er under 18 år er fritatt for provisjon)
   
  Lokale leietagere/foreninger 0 % 6 % 6 %
  Kommersielle leietagere 0 % 7 % 7 %
D Utleie av teknikere    
  Lokale leietagere: Hverdager kl 09:00 – 24:00 pr påbegynt time 0 % 720 670
  Lokale leietagere: Helger pr påbegynt time 0 % 850 800
  Kommersielle leietagere hverdager og helg pr. påbegynt time* 900 850
  Utleie av personell eksterne anlegg utenom ordinær arbeidstid* 900 0
  * Mva plikt må vurderes ut fra om leien anses som ledd i kunstnerisk og ikke kommersiell aktivitet    
E Utleie utstyr    
  Teknisk utstyr fra Kulturhuset leies ikke ut.    
       
  UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN      
  Leie pr. dag inkl. strøm (1. april – 31. okt.) 0 % 1 040 1 000
  Små arrangement stands etc 0  
  Leie pr. arrangement inkl. strøm og snømåking/strøing (1. nov – 31. mars) 0 % 10 890 10 480
  Leie pr. dag inkl. strøm (uten snømåking/strøing 1. nov – 31. mars) 0 % 1 040 1 000
       
  UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN    
  Musikkpaviljong etter nærmere avtale Gratis Gratis
         
  BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO (ved kjøp på nett påløper formidlingsavgift)      
  Vedtatt av kommunedirektøren etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.    
A Barneforestilinger før kl. 17:00    
  Pr person uansett alder 12 % 110 105
  Pr person uansett alder – 3D forestillinger 12 % 120 115
B Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger    
  Pr person 12 % 135 130
  Pr person – 3D forestillinger 12 % 135 130
C Rabattordninger    
  Honnørbillett voksen forestilling. 12 % 120 115
  Studenter høgskole og vernepliktige alle forestillinger 12 % 120 115
       
UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN Mva  2023  2022
  Leie pr. dag inkl. strøm (1. april – 31. okt.) 0 % 1 040 1 000
  Små arrangement stands etc 0
  Leie pr. arrangement inkl. strøm og snømåking/strøing (1. nov – 31. mars) 0 % 10 890 10 480
  Leie pr. dag inkl. strøm (uten snømåking/strøing 1. nov – 31. mars) 0 % 1 040 1 000
 
UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN
  Musikkpaviljong etter nærmere avtale Gratis Gratis
BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO (ved kjøp på nett påløper formidlingsavgift) Mva  2023  2022
  Vedtatt av kommunedirektøren etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.
A Barneforestilinger før kl. 17.00
  Pr. person uansett alder. 12 % 110 105
Pr. person uansett alder – 3D-forestillinger. 12 % 120 115
B Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger
Pr. person. 12 % 135 130
  Pr. person – 3D-forestillinger. 12 % 135 130
C Rabattordninger
  Honnørbillett voksen-forestilling. 12 % 120 115
Studenter høgskole og vernepliktige alle forestillinger. 12 % 120 115
ELVERUM BIBLIOTEK 2023 2022
Erstatning for tapte og ødelagt bøker/lydbøker. kr 650 650
Erstatning for tapt og ødelagte filmer. kr 430 430
Erstatning for tapt og ødelagt pc spill. kr 450 450
Erstatning for tapt og ødelagte tidsskrifter. kr 130 130
Kopiering av vitnemål med rett kopi bekreftelse. kr 11 10
Kopiering i sort/hvit format A4. kr 5 6
Kopiering i sort/hvitt format A3. kr 11 11
Kopiering i farge format A4. kr 10 9
Kopiering i farge format A3. kr 18 15
Erstatning for tapt lånekort. kr 53 51
Gebyr for 1. gangs varsel om innlevering. kr 72 70
Gebyr for 2. gangs varsel om innlevering. kr 160 155
Scanning minstepris pr. sending deretter 1 kr. pr. side over 4 sider. kr 7 6
Utskrift fra PC pr. side. kr 5 6
  BILLETTPRISER VED ELVERUM SVØMMEHALL Mva  2023  2022
A Svømmehallen    
  Voksenbillett 0 % 95 90
  Førstegangstjeneste/student 0 % 76 72
  Barnebillett 0 % 40 40
  Klippekort, voksne 0 % 950 790
  Klippekort, barn 0 % 400 310
  Klippekort, honnør 0 % 760 620
  Årskort, voksne 0 % 2 565 2 430
  Årskort, barn 0 % 1 080 1 080
B Klubber/Idrettslag, stevner    
  Svømmestevne på helgedag
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
0 % 4 480 4 200
  Svømmestevne på hverdager
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
0 % 1 120 1 050
  Klubber/Idrettslag, trening    
  Hele bassenget pr time 0 % 430 400
  Baneleie pr time 0 % 150 140
C Ordinær utleie    
  Hele bassenget pr time 0 % 1 020 950
  Bare trimrommet 0 % 160 150
  Tillegg for tilsyn/badevakt pr påbegynt time 0 % 720 670
  Når hele bassenget leies kan trimrom benyttes uten tillegg.    
D Garderober i underetasje    
  1 garderobe / 1 dusj pr time 0 % 200 180
  2 garderober / 1 dusj pr time 0 % 250 230
  3 garderober / 2 dusj pr time 0 % 280 260
  4 garderober / 2 dusj pr time 0 % 310 290
  Ved utleie av garderobene utenom badets åpningstider faktureres tillegg for tilsyn pr time 0 % 720 670
A Betaling av faktura på Servicekontoret Mva  2023  2022
  Betaling med kontanter/kort 0 % 46 44
       
B Kjøp av andre offentlige dokumenter. Kopipris pr side    
  Sort/hvit format A4 25 % 6 6
  Sort/hvit format A3 25 % 11 11
  Farge format A4 25 % 10 9
  Farge format A3 25 % 19 18
  ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Mva  2023  2022
A Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang 0 % 400 400
B Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang 0 % 400 400
C Etablerer prøve for serveringsvirksomhet 0 % 400 400
D Søknad om ambulerende bevilling pr. gang 0 % 400 390
E Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning 0 % 1 220 1 170
F Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement 0 % 1 220 1 170
Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet
A Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2 310 0 % 2 310 2 220
B Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3 410 0 % 3 410 3 280
C Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger minstesats regulert i hht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.§ 6-2 gjelder minstesats for bevillingsgebyr. Årlig regulering fra Helse- og omsorgsdepartementet 1.1.2023 0 % 5 500 5 500
     
    Mva  2023  2022
A Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – fast salg 0 % 3 180 3 060
B Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – midlertidig salg 0 % 1 360 1 300
  BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) Mva  2023  2022
  Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08 (Betaling innkreves over 11 måneder)    
A Heldagplass pr mnd (inntil 30 timer pr. uke) 0 % 3 310 3 186
  Heldagplass pr. mnd (inntil 30 timer pr. uke) 1. klasse 0 % 1 986 1 912
  Matpenger pr. mnd (hel plass) 0 % 160 154
B Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke) 0 % 2 680 2 572
  Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke) 1. klasse    
  Dagplass. Betaling for enkeltdager med forbehold om ledig plass. 0 % 370 360
C Leksehjelptilbud:
Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i SFO-tiden. Fratrekk pr time.
0 % 122 117
D Søskenmoderasjon ytes slik: For barn nr. 2 eller flere: 20% Rekkefølgen avgjøres av barnets alder hvor det eldste barnet er barn nummer 1.    
E Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6% av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et barn på 1. – 4. trinn.    
  Gratis SFO for elever med særlige behov på 5-7 trinn.    
  SEMESTERAVGIFT FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE KULTURSKOLE Mva  2023  2022
  Med virkning fra 01.08. fastsettes semesteravgiften slik:    
A Semesteravgift for eneundervisning. 0 % 2 140 2 060
  Søskenmoderasjon gis dersom en elev går på flere tilbud i kulturskolen og dersom barn fra samme familie går i kulturskolen 30 prosent. Gjeldende fra 01.08.    
B Semesteravgift for undervisning i gruppe. 0 % 1 610 1 550
C Instrumentleie pr. år. 0 % 510 490
D Note/Kopieringsavgift pr. år. 0 % 230 220
E Materiell visuelle fag pr. år. 0 % 700 670
F DUO (et kontingent-tillegg når en foresatt har undervisning sammen med elev). 0 % 850 810
G Voksenkurs – gruppe. 0 % 2 490 2 390
H Brasstastick, Orkester. 0 % 850 810
I Rekrutteringspakke – egenandel pr. korps pr. sesong/år. 0 % 5 490 5 280
  Elverum kommune praktiserer ordningen med reduksjon av foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og gratis kjernetid i henhold til nasjonale føringer. Matpenger er unntatt fra reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.  
A Elverum kommune tilbyr: 100 %, 80 %, 70 %, 60 % og 50 % plass. Mva 2023 2022
  100 % plass. 0 % 3 000 3 315
  80 % plass. 0 % 2 700 2 983
  70 % plass. 0 % 2 400 2 652
  60 % plass. 0 % 2 100 2 320
  50 % plass. 0 % 1 800 1 989
  Dagplass – betaling for enkeltdager. 0 % 310 310
  Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime. 0 % 685 685
  Matpenger pr. mnd. 0 % 330 310
B Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2: 30 prosent.
For barn nr. 3: 50 prosent t.o.m. 31.7.23. F.o.m. 1.8.23 100 prosent fra barn nr. 3.
Matpenger er unntatt fra søskenmoderasjonen.
   
  NORSKOPPLÆRING FOR ELEVER VED ELVERUM LÆRINGSSENTER UTEN RETT TIL GRATIS OPPLÆRING Mva  2023  2022
  Det fastsettes kursavgift for elevene slik:    
  Kursavgift for 3 måneder 0 % 12 300 11 840
  BETALING FOR UTENLANDSVAKSINERING Mva  2023  2022
  Egenbetaling for utenlandsvaksinasjon er fastsatt slik:
Selve vaksinen og vaksinemateriell betales av den enkelte. Denne prisen varierer for de ulike vaksinene. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer, krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 12 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell. Les mer på våre nettsider: Reisevaksine
   
  Vaksinasjon pr. gang (fra fylte 12 år). 0 % 340 330
  Pris ved senere besøk ang. samme reiseprogram. 0 % 220 210
  Familie – gjelder personer i samme husstand med hjemmeboende barn opp til 18 år. 0 % 590 580
  Studenter / honnør / barn. 0 % 270 260
  Egenandel ikke møtt til time. 0 % 330 320
  Enkel kontakt /resept/e-resept. 0 % 80 80
1 BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG Mva 2023
2022
Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status.  Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik:
Utkjøring av middag med dessert ekskl. mva. 0 % 109 104
Utkjøring av middag uten dessert 0 % 92 88
Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon 25 % 155 149
Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon 25 % 129 124
Lunsj servert på dagopphold 0 % 61 58
2 BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET
I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:
Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid
*) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 222 954) 0 % 215*) 210*)
Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 222 955 – 334 431) 0 % 893 859
Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 334 432 – 445 908) 0 % 2 132 2 052
Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 445 909 – 557 385) 0 % 3 470 3 341
Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 557 386) 0 % 4 032 3 882
De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned.
Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (selvkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.
Betalingssatsen uten abonnementsordning
Kommunens kostnad pr time (selvkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l. 0 % 556 535
Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfeller etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.
3 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON
Vederlag for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349.
I samsvar med forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt:
Korttidsopphold
Korttidsopphold pr døgn. Kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen *) 0 % 185 180
Korttidsopphold, dag- eller nattopphold *)
For dagopphold uten lunsj eller nattopphold*) 0 % 105 100
*) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. Reiseutgifter til/ fra korttidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen, og må derfor dekkes av den enkelte.
Avlastningstiltak for personer og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.
Langtidsopphold
Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd.
Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem:                                           Leiligheter: Inntil kr. 3 321.-  mot dokumentert betaling av husleie.                                                                                                                                                                                                                                                       Enebolig: Inntil kr. 1 990,- mot at det fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter. Reiseutgifter til/ fra langtidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen og må betales av den enkelte.
Jotuntoppen bo- og omsorgssenter
Mat pr måned, 4 måltider i døgnet 0 % 4 430 4 260
Fritid med Bistand
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum 0 % 82 78
Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer   til nabokommuner 0 % 138 132
Utkjøring av hjelpemidler, korttidsutlån
4 BETALING FOR KOPI AV JOURNAL
Avgift for kopi av journal 0 % 122 117
5 TRYGGHETSALARMER
Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm stasjonær. 0 % 330 310
Abonnementsgebyr pr. måned på mobil trygghetsalarm. 0 % 381 361
Abonnementsgebyr pr. måned for ekstra smykke tilknyttet trygghetsalarm stasjonær. 0 % 90 86
Egenandel ved tap av alarmsmykke stasjonær trygghetsalarm 0 % 331 318
Egenandel ved tap av mobil trygghetsalarm 0 % 1 096 1 055
6 BETALING FOR BEHANDLING HOS KOMMUNALT ANSATTE FYSIOTERAPEUTER
Betalingssatser for behandling hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er regulert i forskrift, fra Helse- og omsorgsdepartementet,
om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. FOR-2019-05-23-890. Kommunen vil til enhver tid følge betalingssatsene i forskriften.
Leie av treningssal Friskliv. Betaling pr økt / lån. 0 % 400
BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN Mva  2023  2022
1 Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyr merket med *) kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak.
1 Delingssaker etter jordloven *)
1.1 *) Gebyr for delingssaker som behandles etter jordloven, i hht. gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (kan forandres i løpet av gebyråret). 0 % 2 000 2 000
1.2 *) Gebyr for saker som behandles etter konsesjonsloven. Gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.  Tinglysningsgebyr kommer i tillegg (kan forandres i løpet av gebyråret). 0 % 5 000 5 000
2 Gebyr forkonsesjon av mindre areal
Anvendes ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen.  Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.
 2.1 Areal fra 0-5 daa – konsesjon 0 % 1 000 2 950
 2.2 Areal fra 5,1 – 20 daa – konsesjon 0 % 2 800 4 720
3 FELLINGSAVGIFT VILTFORVALTNING.
Hjemmelsgrunnlag «Lov om jakt og fangst av vilt» §40 og vedtak i viltfaglig utvalg VU-021/20
 3.1 Søknader ihht. Forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jfr rundskriv 1/99 0 % 2 860 2 860
 3.2 Fellingsavgift hjortevilt
Voksen elg 0 % 580 580
Elg kalv 0 % 340 340
Voksen hjort 0 % 450 450
Hjort kalv 0 % 270 270
 3.3 Timepris                                                                                                                             (Kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalte oppdrag.) 0 % 987 950
MILJØSERTIFISERING, JF «MILJØFYRTÅRN» ORDNINGEN *)
  Gebyret angir kostnaden ved en gjennomsnittlig sertifisering. Ved komplekse søknader kan gebyret øke. For sertifisering av bedrifter utenfor Elverum kommune tilkommer kjøregodtgjørelse ihht. Statens satser. *) Grunnet ny organisering av Miljøsertifiseringsordningen fra 2023 kan gebyrene bli endret
1 Ny sertifisering av bedrift, inkl. mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. 25 % 6 400 6 163
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav 25 % 638 613
2 Resertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. 25 % 5 338 5 138
Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav 25 % 638 613
  BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPIER OG ANDRE KOPIERINGSTJENESTER Mva  2023  2022
1 Normalt uttak av kopier for saksorientering er gratis.
Kopieringsoppdrag utover dette dekkes etter timepris, pluss papiromkostninger. Timepris:
25 % 1 238 1 191
2 Diverse bestemmelser
 2.1 Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller andre søknader.
Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir i A3 eller A4.
For større format kan det avtales spesialpriser.
 2.2 Utskrift av kommuneplan 25 % 619 595
 2.3 Utskrift av reguleringsplan med bestemmelser 25 % 559 538
3 Selvbetjeningsløsninger
  Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere (Se våre hjemmesider under kjøp/salg av eiendom).  Prisene går fram av produktkatalogen til forhandler. Prisene inkluderer påslag til leverandør og mva. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekstsamarbeidet.
  REGULATIV FOR ARBEID ETTER MATRIKKEL- OG SEKSJONERINGSLOVEN 2023 2022
Lovhjemmel: Matrikkelloven § 32, forskriftenes §16 og Lov om eierseksjoner §15. Tinglysingsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet og kommer i tillegg.
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m² 0 % 10 000 10 000
areal fra 501m² – 2000 m² 0 % 29 500 25 000
pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa – 20 daa 0 % 2 400 2 400
For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris 0 % 72 700 78 200
For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstepris 0 % 15 000 15 000
Ved samtidig oppmåling av minimum 6 tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 20 % reduksjon av gebyret. For punktfeste der merking og måling i marken er unødvendig, betales etter pkt. 1.2. Ved ommatrikulering av arealer der målebrev er med koordinater regnes 50 % av 1.1.1
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  Arealklasser følger 1.1.1. Gebyr 50% av 1.1.1.
  For areal over 20 daa betales etter medgått tid.  Minstepris: 0 % 36 350 31 200
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Arealklasser og gebyr følger 1.1.1.
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
  Gebyr for oppretting av anleggseiendom;
  areal fra 0 – 2000 m³ 0 % 29 500 38 700
  areal fra 2001 m³ -, økning pr. påbegynt 1000 m³ 0 % 2 400 1 700
1.1.5 Registrering av jordsameie
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet
  Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg vil det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.  Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. 0 % 5 000 5 000
1.2.1 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering
  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen.
  areal fra 0 – 250 m² 0 % 7 000 7 000
  areal fra 251 m² – 500 m² 0 % 10 500 12 300
1.3.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.
  volum fra 0 – 250 m³ 0 % 18 000 18 000
  volum fra 251 – 1000 m³ 0 % 20 000 20 000
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
  areal 0 – 500 m² 0 % 10 000 10 000
  areal fra 501 m² – 1000 m² 0 % 29 500 25 000
  areal fra 1001 m²-, økning pr påbegynt 500 m² 0 % 2 400 2 400
1.4.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
  volum fra 0 – 250 m³ 0 % 20 000 20 000
  volum fra 251 – 500 m³ 0 % 25 000 25 000
  volum fra 501 m³-, økning pr påbegynt 500 m³. 0 % 2 400 2 400
1.5 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  For inntil to punkt 0 % 3 000 3 000
  For hvert nytt punkt 0 % 800 800
1.6 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter
  For inntil to punkt 0 % 6 000 6 000
  For hvert nytt punkt 0 % 1 200 1 200
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
  For inntil 2 punkter 0 % 5 500 5 500
  For hvert nytt punkt 0 % 900 900
  Billigste alternativ for rekvirent velges.
  Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
1.8 Timepris
  Timepris for arbeider etter matrikkelloven 0 % 1 100 1 100
1.9 Urimelig gebyr
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1.10 Betalingsbetingelser
  Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis, men før tinglysning.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Kostnader for innhenting av relevante opplysninger
  Kostnader utenom det som er nevnt over, som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.13 Utstedelse av matrikkelbrev.   Jf matrikkelforskriften § 16.4
  Matrikkelbrev inntil 10 sider 0 % 175 175
  Matrikkelbrev over 10 sider 0 % 350 350
  GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER.    
  Lovhjemmel: Lov om eierseksjoner § 15.
1 Generelt
  Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring.  Gebyret gjelder pr sak og ikke pr seksjon.  Tinglysing av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Gebyr avregnes etter medgått tid i hht. timepris fastsatt i pkt 1.8, minimum 3 timer
2 Oppretting av eierseksjoner, Inntil 2 seksjoner: 6 200 0
  Fra og med 3. seksjon: 550 0
3 Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie: 6 200 0
  Medgått tid ut over 5 timer, pr. time: 925 0
4 Befaring
  Hvis det i forbindelse med seksjonering/reseksjonering er nødvendig med befaring, betales det i tillegg pr. time: 1 100 0
  Eventuelt gebyr for oppmåling av utearealer kommer i tillegg
5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie 1 100 0
6 Betalingsbestemmelser
  Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen.  Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.
7 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt 2. og 3.
  Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.1.3.
  OPPDRAG FOR TJENESTER UTFØRT AV EGET FORETAK
  Oppdrag og tjenester utført av eget foretak, org. nr. 952857991
1 Plassering av tiltak og beliggenhetskontroll, timepris inklusive instrumentleie.
Timepris:
25 % 2 375  2 375
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLANSAKER Mva  2023  2022
  Private planforslag – Plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12    
  Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven § 2-1 kreves det at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Digital arealplan skal være i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Dersom planprosessen avsluttes etter oppstartsmøte og før forslag legges ut til offentlig ettersyn, skal det beregnes 50 % av fullt gebyr.    
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.    
A Planprogram 0 % 20 570 20 570
B Reguleringsplaner (gebyr for oppstartsmøte og eventuelt konsekvensutredning tilkommer) 0 0
  Planareal inntil 10 daa 0 % 88 000 88 000
  Planareal inntil 20 daa 0 % 98 000 98 000
  Over 20 daa tillegg pr. påbegynt 10 daa 0 % 8 800 8 800
  Innenfor kommunedelplan for Leiret 0 % 161 000 161 000
  Maksimalgebyr, for reguleringsplaner 0 % 195 000 195 000
  Mindre reguleringsendringer, med delegert vedtak, fast pris: 0 % 25 000 25 000
  Mindre reguleringsendringer, vedtak i formannskap, fast pris: 0 % 44 000 44 000
C Tilleggsgebyr
Når kommunen må utføre digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database betales gebyr etter brukte timeverk.
   
  Minstegebyr pr. planforslag 0 % 9 250 9 250
  Timepris 0 % 1 110 1 110
D Konsekvensutredninger
Hvor planmyndigheten er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand.
   
  Minstegebyr pr. planforslag 0 % 28 450 28 450
  Timepris 0 % 1 110 1 110
E Oppstartsmøte plansak, full planprosess 0 % 10 690 10 690
  Oppstartsmøte plansak, mindre endring. 0 % 7 400 7 400
F Foreleggelse av planspørsmål (PBL §12-8)                                                                                                                              Framleggelse med politisk forhåndsvurdering 0 % 13 610 13 610
G Oppheve plan, privat initiativ 0 % 31 840 31 840
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER M.M. Mva  2023  2022
Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn og ulovlighetsoppfølging inngår. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen har mottatt en behandlingsdyktig søknad.
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid eller de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
Alle arealer regnes som bruksareal (BRA) iht. NS 3940 hvor overbygd areal inngår.
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)
A For søknader som inneholder én boenhet: 0 % 28 110 28 110
B For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20: 0 % 14 070 14 070
C For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21: 0 % 7 060 7 060
D For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet: 0 % 14 070 14 070
E For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder ny boenhet betales etter satsene i kapittel 2.
F Sammenføyning fra tomannsbolig til enebolig 0 % 8 020 8 020
G Andre sammenføyninger av boenhet i boligbygg, pr. boenhet som bringes til opphør 0 % 8 020 8 020
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² 0 % 5 793 5 793
A.2 16 – 200 m² – pr m² 0 % 141 141
A.3 201 – 600 m² – pr m² 0 % 103 103
A.4 alt over 600 m² – pr m² 0 % 52 52
B Bruksendring:
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A.
C Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr 20 000,-
D Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr 25 000,-
3 Arealuavhengige tiltak
A På bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, rivning, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep, P-plasser og uisolerte vinterhager. 0 % 3 770 3 770
B På annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom:
Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, rivning, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser.
0 % 7 510 7 510
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr stk 0 % 5 210 5 210
D Skorstein og ildsteder: oppføring, rehabilitering av skorstein 0 % 1 187 1 187
E Skilt og reklame, oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 F) 0 % 3 260 3 260
F Skiltplaner, ID-mast, pylon/totem 0 % 6 990 6 990
4 Dispensasjoner
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) 0 % 6 990 6 990
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) 0 % 14 490 14 490
5 Fradeling/arealoverføring (I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning).
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales 0 % 5 840 5 840
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales 0 % 2 990 2 990
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales 0 % 8 380 8 380
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales 0 % 4 280 4 280
6 For behandling av utslippssøknader
A Inntil 15 pe 0 % 6 530 6 530
B 15-50 pe 0 % 31 900 31 900
C Over 50 pe 0 % 66 980 66 980
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
B Ved avslag betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist.
F Dersom et avslag medfører at en revidert søknad mottas innen 3 måneder fra vedtaksdato og denne søknaden blir godkjent, betales et redusert gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr.
G Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr 1 066,- pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger
A Lokal godkjenning 0 % 5 830 5 830
B Gjentatt søknad om lokal godkjenning som samsvarer med tidligere godkjenning 0 % 2 030 2 030
C Personlig godkjenning (selvbyggere) 0 % 2 192 2 192
D Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) 0 % 1 096 1 096
E Endring av ansvarshavende 0 % 2 350 2 350
F Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning 0 % 4 200 4 200
9 Andre gebyrer
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) 0 % 4 670 4 670
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: 0 % 2900 2 900
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang 0 % 1 280 1 280
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften. 0 % 1 603 1 603
VANN- OG AVLØPSGEBYR Mva  2023  2022
1 TILKNYTNINGSGEBYR(ENGANGSGEBYR)
Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser:
VANN:
  For boliger pr. m² beregnet areal 25 % 43,75 43,75
For annen bebyggelse pr. m² bruksareal 25 % 43,75 43,75
  AVLØP:
For boliger pr. m² beregnet areal 25 % 77,50 77,50
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal 25 % 77,50 77,50
B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
  VANN:
For boliger pr. m² beregnet areal 0 % 116,00 116,00
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal 0 % 41,00 41,00
AVLØP:
  For boliger pr. m² beregnet areal 0 % 182,00 182,00
For annen bebyggelse pr. m² bruksareal 0 % 61,00 61,00
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
VANN: 0 % 16 800 16 800
  AVLØP: 0 % 16 800 16 800
Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m² innkreves ikke.
2 ÅRSGEBYR
A Boliger – med vannmåler
  Vann pr. m³ målt vannforbruk 25 % 20,75 16,09
Avløp pr. m³ målt vannforbruk 25 % 30,20 22,96
B Boliger – uten vannmåler
Vann pr. m² beregnet areal 25 % 33,20 25,74
  Avløp pr. m² beregnet areal 25 % 48,31 36,74
For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler:
Vanngebyr og avløpsgebyr etter beregnet forbruk basert på bassengvolum [m³]
  VANN:
Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ 25 % 828,83 642,50
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ 25 % 1 659,26 1 286,25
Bassengvolum over 40 m³ 25 % 2 486,48 1 927,50
  AVLØP:
Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ 25 % 1 206,51 917,50
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ 25 % 2 413,03 1 835,00
Bassengvolum over 40 m³ 25 % 3 622,83 2 755,00
C Næringsdrivende
Vann pr. m³ målt vannforbruk 25 % 20,75 16,09
  Avløp
Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk.
25 % 30,20 22,96
Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt vannforbruk
Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen.
25 % 4,54 3,45
3 GEBYR FOR VANNAVSTENGING
  For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. 25 % 1 125,00 775,00
  INNFORDRINGSGEBYR    
*Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor.  Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.
  Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
  Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
Begjæring om utlegg (1,7 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
  Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.
 
Med virkning fra 01.01.23 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.    
A Leie av bil og mannskap
Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser) 25 % 770 770
  Mannskap pr. time pr stk (ihht. KS satser) 25 % 1 124 1 124
Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. 25 % 10 056 9 763
Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. 25 % 1 031 1 000
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs. Fritatt for merverdiavgift.
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. 0 % 3 725 3 615
  FEIE-OG TILSYNSGEBYR 2023 2022
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. 25 % 650 520
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr. 0 0
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på: 25 % 111 111
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på (ihht. KS satser): 25 % 1 124 1 124
4 Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (iht. KS satser) 25 % 1 124 1 124
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein og fjerning av kaiereir (iht. KS satser) 25 % 1 124 1 124
6a Tilsyn/kontroll av vanlig fyringsanlegg, innenfor 1 times arbeid 25 % 1 813 1 813
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres med timepris 25 % 750 750
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter «stengt dør2, ikke klargjort», faktureres det tilleggsgebyr for administrasjonskostnader 25 % 750 750
Prisliste feiing av fritidsbolig 0 0
6d Feiing av vanlig pipeløp på forespørsel faktureres etter timepris 25 % 1 124 1 124
 

 

 

 

       
RENOVASJONSGEBYR

Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.

A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall 25 % 1 799 1 340
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:
  140 ltr. restavfall 25 % 1 633 1 526
190 ltr. restavfall 25 % 2 715 2 393
  240 ltr. restavfall 25 % 3 476 3 023
360 ltr. restavfall 25 % 5 241 4 538
660 ltr. restavfall 25 % 9 658 8 325
  360 ltr. Restavfall – Tømming hver 14 dag 25 % 10 483 9 075
  660 ltr. Restavfall – Tømming hver 14 dag 25 % 19 231 16 650
160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 60 kr inkl mva) 25 % 60 50
C Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkrenovasjon) jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)
Årsgebyr forenklet ordning 25 % 1 695 1 503
D Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement.
Fradrag hjemmekompostering 25 % -666 -590
E Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.
3-10 meter 25 % 249 220
  11-20 meter 25 % 505 448
over 20 meter – særskilt avtale
F Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer
Kategori 0 25 % 3 034 2 689
   – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
Kategori 1 25 % 1 896 1 680
   – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
Kategori 2 25 % 1 029 911
   – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De fleste hytter hører inn under denne kategorien.
Kategori 3 25 % 413 365
   – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
G Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler
  Ministasjoner 0 0
H Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall 0 0
Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (55 kr inkl. mva) inntil 3 sekker. Mer enn 3 sekker betales som 1/2 m³ 25 % 55 45
  Restavfall pr. 1/2 m³ – 180 kr 25 % 180 180
  Restavfall pr.1 m³ – 400 kr 25 % 400 270
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.
I Septikrenovasjon – Elverum kommune
For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år. 25 % 1 408 1 248
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år. 25 % 700 620
Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg jfr. KS vedtak 008/19 0 % 270 360
  VEI, PARK OG ANLEGG Mva  2023  2022
1 LEIE AV TORGPLASSER    
  Torgplassene er på 12,5 m².    
 1.1. Salg fra fast plass pr. år, uten strøm 0 % 4 220 4 060
 1.2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm 0 % 6 650 6 400
 1.3 Annet salg pr. dag, uten strøm 0 % 610 580
 1.4 Annet salg pr. dag, med strøm 0 % 640 610
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK    
       
  Kommunedirektøren kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt.    
 2.1 Folkvangtomta og Torget sør. Pris pr. dag. 0 % 6 340 6 100
 2.2 Kommunal gategrunn, Elvarheimparken, på betingelse av ingen framleie.    
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate inntil 3 gatekvartal. 0 % 1 698 1 635
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate over 3 gatekvartal. 0 % 2 750 2 640
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, inntil 3 gatekvartal. 0 % 1 644 1 583
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, over 3 gatekvartal. 0 % 2 750 2 640
  Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker.    
 2.3 Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene, oktoberfestival og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt skader faktureres separat. 0 % 58 130 55 970
3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR    
  Elektrisk og hydrogendrevet bil kan parkeres uten at det betales avgift på plasser der avgiftsparkering ellers gjelder. Selv om det er gratis kan man ikke stå parkert lenger enn bestemmelsene sier. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes.
Står man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon, og maksimal ladetid er 4 timer. Deretter må kjøretøyet flyttes.
   
3.1 Parkeringsavgift langtid pr. dag. 25 % 36 36
3.2 Parkeringsavgift langtid pr. time. 25 % 15 15
3.3 Parkeringsavgift ladeplasser pr. time (hele døgnet). 25 % 15 8
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. 0 % 900 900
3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering ilegges en kontrollsanksjon (gebyr) på:
For andre overtredelser, herunder brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og kontrollsanksjon for dette, henvises det til forskriftens § 36.
0 % 660 600
4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT    
  Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.    
4.1 Avgift pr. år. 25 % 5 513 5 300
4.2 Avgift pr. mnd. 25 % 556 535
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER    
  Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984. 0 % 159 990 154 050
6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER    
       
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr søknad: 0 % 6 520 6 330
6.2 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. 0 % 700 680
6.3 Gebyr for behandling av tiltak uten graving:    
   -på kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan: 0 % 1 607 1 560
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE    
  Jf Politivedtektene § 28a.  Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter.  Elverum kommune ilegger ved overtredelser av disse bestemmelsene overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens § 6.    
  INNFORDRINGSGEBYR Mva  2023  2022
  *Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor.  Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.    
  Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
  Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
  Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
  Begjæring om utlegg (1,7 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
  Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.    
         
Med virkning fra 01.01.23 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Mva  2023  2022
A Leie av bil og mannskap.
Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser). 25 % 770 770
  Mannskap pr. time pr. stk. (ihht. KS satser). 25 % 1 124 1 124
Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. 25 % 10 056 9 763
Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. 25 % 1 031 1 000
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs. Fritatt for merverdiavgift.
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. 0 % 3 725 3 615
  FEIE- OG TILSYNSGEBYR Mva 2023 2022
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. 25 % 650 520
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr. 0 0
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på: 25 % 111 111
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på (ihht. KS-satser). 25 % 1 124 1 124
4 Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (iht. KS-satser). 25 % 1 124 1 124
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein og fjerning av kaiereir (iht. KS-satser). 25 % 1 124 1 124
6a Tilsyn/kontroll av vanlig fyringsanlegg, innenfor 1 times arbeid. 25 % 1 813 1 813
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres med timepris. 25 % 750 750
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter «stengt dør2, ikke klargjort», faktureres det tilleggsgebyr for administrasjonskostnader. 25 % 750 750
Prisliste feiing av fritidsbolig. 0 0
6d Feiing av vanlig pipeløp på forespørsel faktureres etter timepris. 25 % 1 124 1 124
  RENOVASJONSGEBYR

Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.

Mva 2023 2022
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall. 25 % 1 799 1 340
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:    
  140 ltr. restavfall. 25 % 1 633 1 526
  190 ltr. restavfall. 25 % 2 715 2 393
  240 ltr. restavfall. 25 % 3 476 3 023
  360 ltr. restavfall. 25 % 5 241 4 538
  660 ltr. restavfall. 25 % 9 658 8 325
  360 ltr. Restavfall – Tømming hver 14. dag. 25 % 10 483 9 075
  660 ltr. Restavfall – Tømming hver 14. dag. 25 % 19 231 16 650
  160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 60 kr inkl mva). 25 % 60 50
C Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkrenovasjon) jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon).    
  Årsgebyr forenklet ordning. 25 % 1 695 1 503
D Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement.    
  Fradrag hjemmekompostering. 25 % -666 -590
E Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.    
  3-10 meter. 25 % 249 220
  11-20 meter. 25 % 505 448
  over 20 meter – særskilt avtale.    
F Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer.    
  Kategori 0. 25 % 3 034 2 689
   – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet).    
  Kategori 1. 25 % 1 896 1 680
   – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).    
  Kategori 2. 25 % 1 029 911
   – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De fleste hytter hører inn under denne kategorien.    
  Kategori 3. 25 % 413 365
   – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.    
G Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler.    
  Ministasjoner. 0 0
H Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv.    
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall. 0 0
  Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (55 kr inkl. mva) inntil 3 sekker. Mer enn 3 sekker betales som 1/2 m³. 25 % 55 45
  Restavfall pr. 1/2 m³ – 180 kr. 25 % 180 180
  Restavfall pr.1 m³ – 400 kr. 25 % 400 270
  Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.    
I Septikrenovasjon – Elverum kommune.    
  For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år. 25 % 1 408 1 248
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år. 25 % 700 620
  Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg jfr. KS vedtak 008/19. 0 % 270 360
Festeavgift Mva  2023  2022
  Festeavgift for graver ved kirkegårdene i Elverum 0 % 350 340

Innholdsfortegnelse