Gå til innhold

Virksomhetsplan 2023

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2023. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som gjøres. Årsbudsjettet (se kapitlet over) redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

 1. Tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).
 2. Føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårsperspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer til undervegs.
 3. Føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomiteene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud med flere, og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse.

I kapittel under redegjøres det for virksomhetsplan for 2023 per tjenesteområde. For oversiktens skyld redegjøres det i dette kapitlet også kort for relevante forhold som kommunens styring, ledelse og kontroll, delegering, lederkontrakter og ledelsesfora, egenkontroll, eksternkontroll, årshjul for styring, styringsplattformen, planverket, målhierarki og planhierarki, organisering av virksomheten, personaloversikt og overordnede styringsmål.

Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold til lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

 • Styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – godkjennes av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre og utvikles i prosesser og samråd mellom kommunens faglige ledere og medarbeidere og de folkevalgte.
 • Ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrettet virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under kommunedirektørens ledelse.
 • Kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

«Handlings- og økonomiplan 2023-2026 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2023» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang, til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved kommunedirektøren. Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i utvalgssak 069/17 den 21. juni 2017. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside her.

Kommunedirektøren ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet. Elverum kommunes virksomhet er organisert i sju sektorer og fem staber – se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside her. Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med kommunedirektøren og assisterende kommune-direktør kommunedirektørens ledergruppe.

For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler kommunedirektøren ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt. For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære.

Slike fora er: ukentlige ledergruppemøter, budsjettdialog i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering, medarbeidersamtaler, ledertrening og lederutvikling.

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold.

I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskaps-revisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner, internkontroll og kvalitetssikring av tjenesteproduksjonen.

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Statsforvalteren gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder.

Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå viser viktige milepæler i styringsarbeidet gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten i kommunen. Planstrategi og planverket er beskrevet og finnes på kommunens hjemmeside.

Tjenesteproduksjonen på hver enkelt tjeneste innenfor tjenesteområdene (se under) foregår i henhold til mål og rammer. For de enkelte funksjonene med tilhørende tjenester er målene i virksomhetsplanen vist som indikatorer. Disse indikatorene tar utgangspunkt i de strategiske planenes mål på de forskjellige samfunnsområdene.

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede og langsiktige mål. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen. Se mer om dette i planstrategien her.

Oversikten viser omfanget av personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen i kommunen. Faste årsverk som er besatt på telletidspunktet. Det vil si stillinger som står ledig på telletidspunktet ikke er med i oversikten.

Sektorer og staber Antall årsverk
31.12.2021 30.06.2022
Kommunedirektørens kontor og Samfunnsutviklingsstaben 5,5 5,5
Sektor for teknikk og miljø  56,0 54,6
Eiendomsstaben  85,8 84,3
Sektor for skole (inkl. PPT, BOI/ELS, kulturskole)   393,7 403,6
Sektor for barnehage 142,5 142,5
Sektor for familie og helse 59,0 *69,0
NAV Elverum  19,0 22,0
Sektor for kultur  32,7 32,8
Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) 487,8 518,1
Personalstaben 6,3 5,5
Service- og IKT-staben  23,9 26,9
Økonomistaben  25,0 22,0
Sum   1 337,2 1 386,8

Tabell: Bemanning i Elverum kommune fordelt på sektorer og staber per 31.12.2021 og per 2. kvartal 2022. * = fra 010622 har kommunen opprettet Elverum kommunale legesenter med 3,8 årsverk.

Oversikten over viser faste personalressurser per 31.12.21 og 30.06.2022.  Dette gir oversikt over den reelle innsatsen av ressurser i form av personell. Grunnlaget hentes direkte fra lønnssystemet slik at tellingen er maskinell. Utgangspunktet for tellingen er ansettelsesprosent for de enkelte stillingskategorier, og disse summeres opp til lønnede årsverk.

Det er kun stillinger som er besatt (fast og midlertidig) på telletidspunktet som er med i oversikten. Det vil alltid være ledige stillinger som er under utlysning, og som dermed ikke er med i totaloversikten i påvente av nyansettelse.

Politisk organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, komitéer, råd og utvalg. Kommunens politiske organisering er vist og omtalt her. Det er egne reglementer for de politiske organer i Elverum kommune – her.

Administrativ organisering

Kommunens administrative organisering viser kommuneorganisasjonens organisering under kommunedirektørens ledelse. Dette er beskrevet på kommunens hjemmeside her.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Et langsiktig mål i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som beskrevet over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst (som grunnlag).

Avledet av kommuneplanen følger sektor/temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten.

På grunnlag av dette planverket og den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen, er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under). Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg. Se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde.

 

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN
DIMENSJONER MED INDIKATORER Resultat Mål
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Samfunnsdimensjonen
Innbyggertall ved årsslutt 21 435 21 451* 21 593 21 620 21 654 21 690
Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

(mål er 2,0 %).

0,74 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Udisponerte disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 1,44 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 123 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF 12,8 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Organisasjonsdimensjonen  
Sykefraværsprosent 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig og 5=svært enig). Tallene viser det samlede gjennomsnitt for kommunens medarbeidere. Undersøkelsen gjennomføres annen hvert år.
1:  Indre motivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke 4,3
2:  Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. Ikke målt 4,4 Måles ikke 4,4 Måles ikke 4,4
3:  Autonomi – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke 4,3
4:  Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant  kompetanse på en god måte. Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke 4,3
5:  Mestringsorientert ledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. Ikke målt 4,0 Måles ikke 4,0 Måles ikke 4,0
6:  Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. Ikke målt 4,4 Måles ikke 4,4 Måles ikke 4,4
7: Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Ikke målt 3,8 Måles ikke 3,8 Måles ikke 3,8
8: Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. Ikke målt 4,5 Måles ikke 4,5 Måles ikke 4,5
9:  Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Ikke målt 4,1 Måles ikke 4,1 Måles ikke 4,1
10:Prososial motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. Ikke målt 4,7 Måles ikke 4,7 Måles ikke 4,7
Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Statsforvalteren. Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tabell: Overordnede styringsindikatorer – resultater og mål for utvalgte indikatorer som gjelder for Elverum kommune. *= Innbyggertallet ved utgangen av 2022 var i økonomiplan for 2022 – 2025 prognostisert til å være 21 451. I økonomiplan for 2023 – 2026 er dette tallet korrigert til 21 574.

Innledning

I det følgende vises virksomhetsplanen for kommunen strukturert per tjenesteområde med tilhørende funksjoner og tjenester. Virksomhetsplanen viser hvilke tjenester kommunen produserer, rammene og målene for tjenesteproduksjonen, utviklingsambisjoner med videre. I Elverum kommune er tjenestene fordelt på disse tjenesteområdene:

 • Politisk styring
 • Administrasjon
 • Barnehage
 • Skole
 • Barnevern
 • Helse – forebygging og behandling
 • Pleie og omsorg
 • Sosial – tjenestebistand
 • Sosial – økonomisk bistand
 • Kultur og religiøse formål
 • Teknisk forvaltning
 • Teknisk drift
 • Næringsutvikling
 • Fellesfunksjoner

Virksomhetsplanen per tjenesteområde gir oversikt over det vesentlige av den kommunale virksomheten. Planen viser hvordan kommunens ressurser prioriteres basert på folkevalgtes styring av ressursbruken, og skal gi innbyggere og omverden mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling.

Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber, slik at kommunedirektøren har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen. Kommunens virksomhet er fra 2022 organisert i sju sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler.

I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Enkelte funksjoner/tjenester blir ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2023-2026 foran). Virksomhetsplan per tjenesteområde er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett, og danner grunnlag for tertialrapporter og årsmelding. Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se foran) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde.

Redegjørelsen for neste års (2023) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne.
 • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
 • Utvikling i nøkkeltall – viser utvikling i viktige nøkkeltall innenfor tjenesteområdet.
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023 – målekort med indikatorer for tjenesteproduksjonen (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene i målekortet i virksomhetsplanen er basert på de mål og indikatorer som finnes i kommunens planverk eller fra andre føringer for den enkelte funksjon og tjeneste. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og vise om målene nås.
 • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2023 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.

Målene for tjenesteproduksjonen vises som nevnt i et målekort med indikatorer på hvert tjenesteområde. Under vises tabell som viser hvilke planer som er grunnlag for indikatorene i hvert målekort på det enkelte tjenesteområde.

 

Plan Tjenesteområde
Admini-strasjon Barne-hage Skole Barne-vern Helse Pleie og omsorg Sosial – tjeneste-bistand Sosial – økonomisk bistand Kultur og religiøse formål Teknisk forvaltning Teknisk drift Nærings-utvikling
Kommuneplanens samfunnsdel x x x x x x x x x x x x
Klima og energi i Elverum – 2020 – 2024 x   x           x x x x
Byplan 2030 x x x           x x x x
Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025 x x x             x x x
Hovedplan vann og avløp – 2015 – 2024 x                   x  
Attraktivitet for Elverum – 2021 – 2026 x x x       x x x x x x
Internasjonalt arbeid i Elverum – 2018 – 2021 x x x           x x   x
Utdanning i Elverum – 2017 – 2022 x x x x     x   x      
Integrering i Elverum – 2015 – 2019 x x x x x   x x x   x x
Folkehelsearbeid i Elverum – 2019 – 2023 x x x x x x x x x x x  
Helse og omsorg i Elverum – 2016 – 2020 x x x x x x x x x   x  
NAV Innlandet             x x        
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018 x x x   x   x   x   x  
Veteraner i Elverum – 2019 – 2023 x       x   x x        

Tabell: Kommunalt planverk med mål og strategier som ligger til grunn for underordnede mål (indikatorer) som er satt opp i målekortet for de enkelte tjenesteområdene. Tabellen viser hvilke tjenesteområder (kryss) med tjenester som bidrar til å oppfylle mål i de aktuelle planene.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 100 – Politisk styring – inneholder tjenestene:

 • kommunestyre og formannskap
 • ungdomsråd
 • kommunestyrekomiteene
 • andre politiske utvalg
 • valgavvikling
 • vennskapssamarbeid

Tjenestene innenfor tjenesteområdet omhandler det arbeid som gjøres i kommunens styrende organer, av folkevalgte representanter i kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg. I tjenestenes økonomiske ramme inngår med det godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår, utgifter knyttet til avvikling av kommune-, fylkeskommune- og stortingsvalg i kommunen samt vennskapssamarbeid kommunen har med andre kommuner.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:

 • kontrollutvalg
 • revisjon

Tjenestene omfatter arbeidet i kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene:

 • administrativ ledelse: Ledere som har økonomiske og administrative fullmakter. Ledere på avdelingsnivå henføres til respektive tjenestefunksjon.
 • stab/støttetjenester: Stab/støttetjenester knyttet til oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR), kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av attraktivitetsarbeidet.
 • fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingordning, personvern/-sikkerhet, internkontroll og beredskap.
 • fellesutgifter: Kantine, kaffemaskiner, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenesten:

 • utgifter knyttet til forvaltning og forsikring av kommunens bygg og eiendom.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal lede, administrere, støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere, slik at tjenesteproduksjonens mål nås.

Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2021 Mål 2022 Mål 2023
120: Økonomi.  
Tilfreds med økonomiske rapporter for å ha god økonomistyring fra Agresso og Gat (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 Måles ikke 4,6
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 Måles ikke 4,6
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. 0 0 0
120: Personal.  
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 4,7 4,8
Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,7 4,7 4,8
 120: Service- og IKT.
Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager) 96% 98% 98%
Andel utgående dokumenter ekspedert digitalt 83% 50% 80%
Kommunikasjon og service: Vi skal være førstevalget for informasjon om Elverum kommune, og foretrukket valg uavhengig av kanalvalg – om det er besøk, på telefon eller digitalt (se indikatorer).
Svarprosent inngående samtaler til sentralbord 92% 93% 93%
Svartid på Facebook – antall minutter innenfor ordinær arbeidstid 10 min 15 min 15 min
120: IKT-drift
Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,9 4,9
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,2 4,9 4,9
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7 (unntatt planlagt nedetid) 99,9% 99,4% 99,4%
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7 (unntatt planlagt nedetid) 99,9% 99,4% 99,4%
Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke-kommersielle områder i kommunen 74% 82% 85%
120: Personvern, internkontroll og beredskap.
Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,9 4,9
Gjennomføring av årlig internkontroll for et utvalg av systemer skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven. Ikke målt 100% 100%
Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse per år. 100 % 100 % 100 %
Gjennomføre årlige beredskapsdager 100 % 100 % 100 %
Årlig oppdatere beredskapsdokumenter – ROS-analyse, beredskapsplaner, tiltakskort 75 % 100 % 100 %
121/130: Eiendomsfunksjoner.
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,7 4,5 4,5
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,5 4,5
Opplevelse av responsen på dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, avdelingsledere og teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,0 4,5 4,5
Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,0 4,5 4,5
Opplevelse av at byggeprosjekt er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,0 4,5 4,5
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,1 4,5 4,5
Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal (sum eide og leide bygg) 231 <200 <205
Økonomi i byggeprosjekter innenfor årlig vedtatt investeringsbudsjett 100 % 100 % 100 %
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. 100 % 100 % 100 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholds aktiviteter i eiendomsforvaltningen – kroner per m2 58 >170 >170
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger 0,6 <0,6 <0,6
Utrangert bygningsmasse/-arealer avhendes fortløpende for å unngå unødige kostnader til tomgangsdrift   100 % 100 %

Organisering av arbeidet

Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.

Økonomistaben

Økonomistaben er organisert med enhetene:

 • Budsjett og økonomistyring.
 • Regnskap og innfordring av kommunale krav.
 • Lønn.

Økonomistaben har ansvaret for kommunens regnskap, økonomifunksjoner, støttetjenester til sektorer og staber og tre stiftelser. I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
 • Elverum kirkelige fellesråd.
 • Elverum kommunale pensjonskasse.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
 • Elverum Energi AS.
 • Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd.

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første å sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær. 

Økonomistaben har ansvar for å bistå sektorer og staber i arbeid med innkjøp. Dette er alt fra enkeltkjøp, rammeavtaler og større anskaffelser innen bygg og anlegg. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Innkjøpssamarbeidet fungerer som et utvidet fagmiljø med 7 andre innkjøpsrådgivere. I tillegg har kommunen avtale med Abakus AS for gjennomføring av anbudsprosesser.

Økonomistaben har 24 årsverk.

Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.

Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen. Det innebærer å:

 • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
 • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
 • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.

Personalstaben har 5,5 årsverk per høsten 2022.

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjon organisert i følgende enheter:

 • IKT-drift som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
 • kommunikasjon og service.
 • arkiv og digitalt dokumentasjonssenter.

I tillegg yter staben tjenester gjennom:

 • boligsosialt team.
 • felles prosjekter som «Bolig for alle» og «Velferdsteknologi».
 • personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger.

Service- og IKT-staben har 26,9 årsverk per høsten 2022.

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:

 • utleie.
 • vedlikehold.
 • drift.
 • renhold.
 • byggeprosjekter.

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

 • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift og vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen (formålsbygg og boliger) for å redusere etterslep.
 • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Eiendomsstaben har 84,3 årsverk per høsten 2022.

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2023

 • Videreføre arbeides det med digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Målet er å flytte arbeidsressurser fra manuelle oppgaver til kontrolloppgaver for å sikre kvalitet i arbeidet.
 • Etablere og utvikle prosedyrer og rutiner for å sikre korrekt, rasjonell og effektiv bruk av kommunens personal- og teknologiressurser. I dette ligger det fordeling av oppgaver og roller ved bruk av kommunens HR-systemer (GAT Ressursstyring og Unit4 ERP).

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2023

 • Personalsjef samt en personalrådgiver har gjennomført sertifiseringskurs i NeoPi3 (personlighetsprofil). Verktøyet benyttes nå i lederutvikling og det er gjennomført en pilot på kommunedirektørens ledergruppe våren 2022. Verktøyet er også tatt i bruk for å komplettere rekrutteringsprosessen ved ansettelse av nye ledere og andre nøkkelpersoner. En ansettelse vurderes da ut ifra flere kilder som strukturert intervju, personlighetstest og erfaringsbakgrunn. Dette for i størst mulig grad å sikre rett person på rett plass. Målet er i løpet av 2023 å ta i bruk verktøyet i større grad for dermed å sikre nok kompetanse til å tolke resultatene på en hensiktsmessig måte.
 • Sykefraværsoppfølging: Det har de senere årene vært fokus på å implementere nye rutiner i sektorer og staber, og det har vært et særlig fokus på det forebyggende perspektivet. Kommunestyret gjorde i desember 2021 vedtak på at fokuset skal settes på sykefravær og oppfølging av dette, heller enn å fokusere på graden av nærvær. Personalstaben skal bistå ledere i alle avdelinger i oppfølgingssaker i godt samarbeid med blant annet NAV Arbeidslivssenter.
 • Etablere og utvikle rutiner for gode analyser og statistikk innen HR området. Her trenger vi å tilegne avdelingen med kompetanse for analyse.
 • HMS: I 2023 vil fokuset være de etablerte HMS-utvalg ute i de ulike sektorer og staber, samt å forenkle HMS-systemet/-oppgavene i den hensikt å revitalisere arbeid omkring helse, miljø og sikkerhet.
 • I henhold til kommunens klima- og energiplan delmål 8.3 vil personalstaben sammen med sektor for kultur, som organiserer biladministrasjonen i kommunen, utvikle og sikre gode rutiner for bruk av kollektivtransport eller tjenestebiler som foretrukket reisemiddel for å redusere klimagassutslipp ved alle tjenestereiser.

Utviklingsarbeid i Service- og IKT staben i 2023

 • Etablere digitaliseringsstrategi for Elverum kommune basert på overordnede styringsdokumenter, lover, forskrifter og kommunes verdier. Strategien skal understøtte digital transformasjon i alle organisasjonsledd hvor digitale fellesløsninger for kommunesektoren fortrinnsvis skal benyttes. (Digital transformasjon betyr å endre de grunnleggende måtene en virksomhet løser oppgavene sine på ved hjelp av teknologi).
 • Videreføre oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig.
 • Fortsette arbeidet med å etablere en robust og pålitelig digital infrastruktur med fokus på digital sikkerhet og beredskap, samt bidra til økt kompetanse innen digital sikkerhet i organisasjonen.
 • Innføre funksjonalitet i Microsoft Teams for økt samhandling og som et tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og effektivisering av kommunens møtevirksomhet i form av reduserte behov for reise-/transportvirksomhet.
 • Etablere avtaler for bærekraftig livssyklushåndtering av IKT-produkter gjennom gjenbruk og resirkulering.
 • Oppgradere kommunens felles sakssystem for å skape bedre tilgjengelighet og enklere bruk, samt bedre mulighet for samhandling og ytterligere automatisering av arbeidsprosesser.
 • Innføre løsning for effektiv opplæring basert på et verktøy som sikrer organisasjonens ansatte nødvendige kompetanse for å kunne utføre sine oppgaver forsvarlig og i henhold til krav til stillingen og som bidrar til bedre og mer effektiv utnyttelse av kommunens IKT-løsninger.
 • Innføre nytt modulbasert kvalitetssystem bygget på en moderne skybasert plattform slik at kommunen skal kunne etterleve og dokumentere krav i regelverk og standarder.
 • Etablere lavterskel veiledningstilbud for innbyggere som ikke mestrer den digitale hverdag, eller som mangler IKT-utstyr for å kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester («Digihjelpen»).
 • Videreutvikle sentralbordløsningen for å forbedre og effektivisere håndteringen av innkommende telefonsamtaler.
 • Videreføre prosjekt utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Målsetning om 100 prosent dekning i løpet av 2024/2025.
 • Velferdsteknologisk plattform med velferdsteknologiske produkter og responsløsning er integrerte løsninger i dagens helse- og omsorgstjeneste i hjemmebasert omsorg og institusjon. Service- og IKT-staben skal aktivt bidra med å integrere ytterligere velferdsteknologiske produkter og løsninger som et bidrag til økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten, samt bidra med at det etableres en driftsmodell som støttefunksjon til utførende tjeneste.

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2023

 • Sluttføre implementering av nye tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for helse- og omsorgstjenester i kommunens renholdsstrategi, herunder sikre tett samarbeid med brukerne av byggene.
 • Utrede sensorteknologi knyttet til utførelse av renholdet.
 • Oppdatere og sikre politisk forankring av avhendings-/rivningsplan for utdaterte formålsbygg.
 • Utrede konsekvenser av implementering av avfallsplanen, hvor målet er å kildesortere alt næringsavfall, jamfør mål i gjeldende klima- og energiplan.
 • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.
 • Oppdatere kvalitetssystemet med manglende prosedyrer og rutiner.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 201 – Barnehage – inneholder tjenestene:

 • kommunal barnehagedrift.
 • tilskudd til privat barnehagedrift.
 • lokal barnehagemyndighet.

Funksjon 211 – Styrket tilbud til førskolebarn – inneholder tjenestene:

 • styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov.
 • tiltak for to-språklige barn.
 • ekstra assistanse og tilsyn/omsorg.

Funksjon 221 – Barnehagelokaler og skyss – inneholder tjenestene:

 • utgifter til drift og vedlikehold av barnehagelokaler og uteanlegg. Skyss av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Innbyggere 0-1 år 397 358 386 384 395 398 396 395
Innbyggere 2-5 år 872 888 851 842 843 822 808 813
Sum barn i målgruppen 1 269 1 246 1 237 1 226 1 238 1 220 1 204 1 208

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2019 2020 2021 2022 (prog)
Aktivitet
Antall barn i barnehage (kommunale og private) 1 035 1 014  1 005 987
Antall barn i barnehage (private) 524 530 514 500
Antall barn i barnehage (kommunale) 511 484 491 487
Barn per barnehagelærer (i kommunale barnehager) 12,8 12,6 12,4 12,7
Barn per barnehagelærer (alle barnehager i Elverum) 12,9 12,7 12,3 12,5
Barn per ansatt (kommunale barnehager) 5,6 5,6 5,8 5,8
Barn per ansatt (alle barnehager i Elverum) 5,7 5,8 5,8 5,8
Pedagogandel (alle barnehager i Elverum) 43,8 % 44,7% 47 % 46 %
Andel barn med plass i barnehage av alle barn i Elverum 1-5 år 93,4 % 93,3% 94,9 % 96,3 %
Antall timer vedtak etter §31 Spesialpedagogisk hjelp** 21.658

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Innbyggere 0-1 år 397 358 386 384 395 398 396 395
Innbyggere 2-5 år 872 888 851 842 843 822 808 813
Sum barn i målgruppen 1 269 1 246 1 237 1 226 1 238 1 220 1 204 1 208

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2019 2020 2021 2022 (prog)
Aktivitet
Antall barn i barnehage (kommunale og private) 1 035 1 014  1 005 987
Antall barn i barnehage (private) 524 530 514 500
Antall barn i barnehage (kommunale) 511 484 491 487
Barn per barnehagelærer (i kommunale barnehager) 12,8 12,6 12,4 12,7
Barn per barnehagelærer (alle barnehager i Elverum) 12,9 12,7 12,3 12,5
Barn per ansatt (kommunale barnehager) 5,6 5,6 5,8 5,8
Barn per ansatt (alle barnehager i Elverum) 5,7 5,8 5,8 5,8
Pedagogandel (alle barnehager i Elverum) 43,8 % 44,7% 47 % 46 %
Andel barn med plass i barnehage av alle barn i Elverum 1-5 år 93,4 % 93,3% 94,9 % 96,3 %
Antall timer vedtak etter §31 Spesialpedagogisk hjelp** 21.658

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

På tjenesteområdet barnehage skilles det mellom strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Strukturkvalitet beskriver ytre forutsetninger. Prosesskvalitet beskriver kvaliteter i det pedagogiske arbeidet. Resultatkvalitet beskriver det vi ønsker å oppnå med det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Det er etablert samarbeid med universitet- og høyskolesektor for å utvikle indikatorer for prosesskvalitet og resultatkvalitet som kan følges over tid. Samtidig vil vi på tjenesteområdet benytte utdanningsdirektoratets årlige nasjonale brukerundersøkelse for å sammenlikne opplevd kvalitet i våre barnehager med andre.

 

Indikatorer på tjenestekvalitet (Strukturkvalitet) Resultat 2022 Mål 2023 Mål 2024
Antall barn pr. pedagog skal være i henhold til norm 12,8 >14 >14
Antall barn pr. ansatt skal være i henhold til norm. 5,8 >6 >6
Indikator på tjenestekvalitet (Prosesskvalitet)* Resultat 2022

 

Mål 2023

 

Mål 2024

 

Antall gjennomførte systemarbeid i samarbeid med PPT (pedagogisk utviklingsarbeid gruppenivå) 7 14
Ute- og innemiljø Ikke klart 4.2 Justeres
Relasjon mellom barn og voksen Ikke klart 4.5 Justeres
Barns trivsel Ikke klart 4.7 Justeres
Informasjon Ikke klart 4.3 Justeres
Barnets utvikling Ikke klart 4.6 Justeres
Medvirkning Ikke klart 4.3 Justeres
Henting og levering Ikke klart 4.4 Justeres
Tilvenning og skolestart Ikke klart 4.5 Justeres
Tilfredshet Ikke klart 4.5 Justeres
Indikator på tjenestekvalitet (Resultatkvalitet)* Resultat 2022 Mål 2023 Mål 2024
Andel barnehagebarn som snakker norsk før skolestart Ikke klart
Andel elever som har vedtak om spesialundervisning 1.klasse

* Utdanningsdirektoratets landsomfattende brukerundersøkelse

**Resultat 2022 vedtak fattet pr. 1.10.2022. Resultat totalt antall vedtak rapporteres 1.tertial Det samme gjelder andre resultater for 2022 som ikke er klare.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom sju kommunale barnehager, samt sju private barnehager. De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for barnehage med sine organisatoriske enheter. Se mer om barnehagene her.

Barnehage Antall

avdelinger

Areal i m2 Kapasitet: Antall plasser relatert til areal (barn under 3 år teller 2 plasser) Benyttet kapasitet: Antall barn omregnet til over 3 år  – per januar  2023
Terningen 8 600 168 142
Sorenskrivergården 4 600 150 101
Solkroken 3 292 55 54
Søbakken 3 262 54 54
Stavåsbakken 4 316 90 84
Vestad 3 247 54 53
Ydalir 8 862 168 166
Sum 34 3 179 737 654

 

Planlagt utviklingsarbeid 2023

Utviklingsarbeid i 2023 innenfor tjenesteområdet Barnehage vil i særlig grad være:

 • Arbeid med plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.
 • Strategisk plan for Utdanning i Elverum skal rulleres. Ny nasjonal strategi for barnehager innarbeides i denne.
 • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0 – 24 år. Utvikle og implementere en felles samhandlingsmodell for tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn i Elverum. Arbeidet skal bidra til å realisere nullvisjon mot vold og seksuelle overgrep og innfri forventninger til tverrfaglig samarbeid.
 • Digitalisering i barnehage. Økt digital kompetanse og bedre effektivitet ved bruk av digitale løsninger og ulike digitaliseringstiltak ønsker vi skal føre til effektivisering og gevinst, spesielt innenfor det administrative arbeidet. Utvikle felles IKT-strategi med skole hvor det er fokus på rammeplanens mål og progresjon fra barnehage til skole.
 • Arbeidet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering fortsetter. Vi gjennomfører kompetansetiltak internt i Elverumsbarnehagene og gjennom samarbeid i Sør-Østerdalsregionen. Vi jobber videre med organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i våre barnehager. Dette er en oppfølging av Meld. St. 6. Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.
 • Søke deltakelse og erfaringsdeling gjennom etablerte internasjonale utviklingsprosjekter.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole

Funksjon 202 Grunnskole inneholder tjenestene:

 • vanlig grunnskoleopplæring.
 • spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT).
 • PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i grunnskolen. PPT bistår skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
 • logopedtjenesten i grunnskolen.

Funksjon 213 Voksenopplæring inneholder tjenestene:

 • grunnskoleopplæring for voksne.
 • spesialundervisning for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.
 • opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Funksjon 215 Skolefritidstilbud inneholder tjenesten:

 • skolefritidsordninger (SFO).

Funksjon 222 Skolelokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg.

Funksjon 223 Skoleskyss inneholder tjenesten:

 • skyss mellom hjem og skole.

Funksjon 383 Musikk og kulturskole inneholder tjenesten:

 • drift av kulturskolen.

Målgrupper for tjenestene

Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5. – 7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PPT gir tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Antall innbyggere 6 – 15 år (1.7 år t-1) 2 513 2 462 2 440 2 419 2 411 2 384 2 361 2 327

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2021/22 Mål 2022 Mål 2023
202: Grunnskole.
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 27,0 <20% <20%
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 26,5 <20% <20%
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 21,7 <20% <20%
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 23,1 <20% <20%
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 30,6 <20% <20%
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 26,9 <20% <20%
Grunnskolepoeng sammenlignet med nasjonalt snitt 43,7 43,5 ≤0
Andel elever med under 35 grunnskolepoeng <20%
Andelen elever 1.-4. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 4,7% 4,5%
Andelen elever 5.-7. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,8% 8,5%
Andelen elever 8.-10. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 10,3% 9,5%
Mobbing 7. trinn, Elevundersøkelsen 2,3% 0 % 0%
Mobbing 10. trinn, Elevundersøkelsen 4,1% 0 % 0%
Trivsel 7. trinn, Elevundersøkelsen 4,5 4,5
Trivsel 10. trinn, Elevundersøkelsen 4,3 4,5
383: Kulturskolen.
Andel elever som deltar på tilrettelagte tilbud 8,4 10%
Antall produksjoner som formidles digitalt 3 5
213: Voksenopplæring.
Andel elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig) 85% 90% 90%
Andel elever som fullfører grunnskole for voksne 100 % 100 % 100%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for skole med organisering som vist under. Se mer om skolene her. Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

 • Elverum ungdomsskole
 • Hanstad barne- og ungdomsskole
 • Frydenlund skole
 • Søbakken skole
 • Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov
 • Lillemoen skole
 • Hernes skole
 • Sørskogbygda skole
 • Ydalir skole
 • InnPed, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum som arbeidsgiver.
 • Kulturskolen
 • Elverum læringssenter
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Logopedtjenesten

Planlagt utviklingsarbeid 2023

Utviklingsarbeid i 2023 innenfor tjenesteområdet Skole vil i særlig grad være:

 • Videreføre Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det er et statlig initiert kompetanseløft, men som skal ha regional og lokal forankring. I Elverum vil fokuset i 2023 være lesing som inkluderende aktivitet og strategisk ledelse. Det skjer i samarbeid med regionen og HINN.
 • Prosjekt KOKS (Kompetanseheving i kroppsøving i Sør-Østerdal) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, skal ha fokus på kompetanseheving hos kroppsøvingslærere. Prosjektet favner alle grunnskolene i regionen og har også en forskningsdel.
 • Implementere BTI-modellen med handlingsveileder og stafettlogg for tverrsektorielt samarbeid.

Kulturskolen skal videreutvikle skolen som kompetansesenter i kommunen slik det beskrives i skolens rammeplan; Mangfold og fordypning, med følgende fokusområder:

 • Satse på breddetilbud – de yngste elevene i alder 5 – 8 år, slik at kjernetilbudene har tilstrekkelig tilfang av nye elever.
 • Arbeide med å etablere fordypningsprogram regionalt.
 • Videreutvikle «Dig It All». Digital utvikling- både som støtte for faglig utvikling, og som verktøy for formidling. Målet er at kulturskolens kompetanse og ressurser skal komme flere mennesker i Elverum til gode.

Elverum læringssenter skal:

 • Sammen med enhet for bosetting og introduksjon følge opp Kunnskapsdepartementets handlingsplan (2021-2024) «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold» gjennom ICDP (foreldreveiledning) og undervisning i samfunnskunnskap.
 • Videreføre arbeid med ny Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, samt fagfornyelsen med vekt på tverrfaglig arbeid.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 244 Barnevernstjeneste inneholder tjenesten:

 • grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester.

Funksjon 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

 • tiltak til barn og familier i hjemmet.

Funksjon 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

 • drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet. Skal drifte spesialiserte hjelpetiltak som tidligere var driftet av staten.

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten:

 • bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging. Driftes i sektor for skole.

Målgrupper for tjenestene

 • Barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
 • Enslige mindreårige flyktninger.

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Antall barn i befolkningen 0 – 17 år 4 331 4 295 4 266 4 202 4 173 4 107 4 059 4 010

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2018 2019 2020 2021
Aktivitet        
Prosentandel barn med melding i forhold til innbyggere 0-17 år 4,6 % 5,4 % 5,6 % 5,5 %
Antall nye bekymringsmeldinger til barnevernet 270 263 441 387
Antall henlagte undersøkelsessaker 163 97
Prosentandel barn med undersøking i forhold til innbyggere 0-17 år 5,0 % 5,2 % 5,2 % 5,1 %
Prosentandel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-22 år 1,8 % 3,1 % 3,1 % 3,2 %
Antall undersøkelses saker som avsluttes:        
–          Innen 3 måneder 149 162 231 137
–          I løpet av 3-6 måneder 58 12 45 23
–          Mer enn 6 måneder 3 1 1 1
Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder 71,0 % 93,0 % 92 % 93 %
Antall saker barneverntjenesten gjør vedtak om tiltak 63 51 57% 55 %
Antall barn med barneverns tiltak i løpet av året 82 144 141 142
Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen   2,1 2,0 2,0
Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk 27,8 % 30,1 % 17 % 17 %

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2021  Mål 2022  Mål 2023
251: Barneverntiltak i familien
Andel henlagte undersøkelsessaker med oppfølging fra andre enheter i kommunen Ny 80 % 80 %
Andel familier som blir anbefalt hjelpetiltak, men som ikke ønsker hjelpetiltak fra barnevernet Ny 25 % 25 %
Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned Ny 100 % 100 %

100 %

252: Barneverntiltak utenfor familien.
Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem 88 % 100 % 100 %
Oppfølging av fosterhjem i tråd med lovkrav slik at fosterhjemmene opplever at de er i stand til å ivareta omsorgsoppgaven 77 % 100 % 100 %
Barn som er i fosterhjem skal ha oppfølgingsplan for ettervern innen fylte 18 år (NY) 88 % 100 % 100 %
285: Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
Antall enslige mindreårige flykninger som bosettes 3 3 3
Antall enslige mindreårige i utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 100 % 100 % 100 %

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene er organisert som egen enhet i sektor for familie- og helse. Enheten er delt inn i undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak.  Barneverntjenesten har også fire stillinger som utgjør et miljøterapeutisk team som arbeider med tiltak i hjemmene.

Tjenesten for enslige mindreårige flyktninger er organisert i enhet for bosetting og introduksjon i sektor for skole. Tjenesten er organisert i en avdeling innenfor enhet for bosetting og introduksjon. Tjenesten omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap, vertsfamilier og hybler med oppfølging.

Planlagt utviklingsarbeid 2023

Utviklingsarbeid i 2023 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være:

 • Tiltak for å imøtekomme barnevernsreform/oppvekstreform.
 • Fortsette å utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til overtagelse av omsorg.
 • Fortsette å videreutvikle bruk av fagsystem og Digi-barnevern for gode styringsdata.
 • Videreutvikle og implementere prosedyre «nærnettverk» som tiltak i barnevernet i Elverum kommune – jamfør lovendring i forbindelse med barnevernreformen.
 • Utvikle tiltak i kommunen i henhold til endringer i Lov om barneverntjenester – barnevernreformen.
 • Delta i interkommunalt samarbeid for å bedre kvaliteten på barnevernets akuttarbeid i alle faser.
 • Utarbeide plan for hvordan barneverntjenesten skal imøtekomme krav om helhetlig ansvar og oppfølging av fosterhjem.
 • Utvikle spesialiserte hjelpetiltak til utsatte barn og familier.
 • Styrke og utvikle samarbeidet og tjenestetilbudet på tvers av forebyggende enhet og barneverntjenesten.
 • Bidra til å implementere valgte løsninger, samarbeidsmodeller og tiltak for tverrfaglig samarbeid i pilot 0-24 for utsatte barn og familier.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 231 – Aktivitetstilbud barn og unge inneholder tjenesten:

 • Ungdommens hus – et tilbud for alle i alder 10-20 år, her inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb, åpen hall i høst- og vinterferie, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer. Fritt fram har gratis utlån av sports- og fritidsutstyr. Musikkverkstedet har tilbud for målgruppa 10 til 25 år.

Funksjon 232 – Helsestasjons- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene:

 • jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, helsestasjon for flyktninger, smittevern og utenlandsvaksinering.
  • skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler samt videregående skole.
  • psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
  • helsestasjon for gutter og helsestasjon for ungdom i alder 13 – 20 år.
  • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter alder 13 – 24 år (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).
  • vaksine av studentgrupper (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).

Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene:

 • miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal.
 • samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger.
 • folkehelsekoordinator – koordinering av tverrsektorielle tiltak og tjenester for folkehelse.
 • frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen).
 • tilskudd til private og interkommunale tiltak.

Funksjon 234 – Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv. inneholder tjenestene:

 • transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold.
 • aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll dagaktivitetssenter.
 • støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand.

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering inneholder tjenestene:

 • kommunens avtaler med fastleger.
 • interkommunal legevakt.
 • LIS-1 (turnuslege).
 • leger på sykehjem og helsestasjon.
 • fysioterapitjeneste – kommunalt ansatte og tilskudd til drift av private fysioterapitjenester.
 • kommunepsykologer.
 • kommunal logopedtjeneste.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:

 • Jordmortjenester og barselomsorg til alle gravide.
 • Helsetjenester til barn og ungdom – fra 0 – 20 år.
 • Nyankomne flyktninger – helseprogram.
 • Foreldre med behov for veiledning i foreldrerollen.
 • Innbygger med behov for fastlege- og fysioterapi tjenester.
 • Personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom.
 • Yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand.
 • Pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn.
 • Barn og ungdom fra 10 – 20 år – Åpen virksomhet.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2021 Mål 2022 Mål 2023  
231 – Aktivitetstilbud barn og unge.  
Åpne dager på Ungdommens hus  158 220 220  
Antall besøk Ungdommens hus 6 546 10 000 10 000  
Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter 158 400 400  
232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.  
Antall gruppetiltak/ veiledning / informasjon i skolehelsetjenesten gruppenivå (skole) 138 120 138  
Antall gruppetiltak utover fastlagt program helsestasjon 0-5 år 2 2 2  
Gjennomførte målretta brukerundersøkelser som viser effekt av igangsatte tiltak 1 3 3  
Andel 4 årskontroller gjennomført i barnehager 95 % 95 % 95 %  
233 – Annet forebyggende helsearbeid.  
Andel av tilsynsobjektene skal ha regelmessige tilsyn hvert år Ny 25 % 25 %  
Stedlig tilsyn i alle 5 kommuner minst en gang pr halvår (antall tilsyn) Ny 10 10  
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. 17 % 20 % 20 %  
Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned Ny 20 20  
Brukertilfredshet – Forebyggende tjenester – barn 0-5 år (skala 1-6) 5,3 5,3 5,3  
234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.  
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter. 15 18 18  
241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering.  
Antall klagesaker som medfører åpning av tilsynssak på legevakt 4 < 5 < 5  

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Planperiode
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Innbyggere 0 – 105 år 21 191 21 254 21 292 21 435 21 531 21 592 21 618 21 646
Antall innbyggere 0 – 17 år 4 331 4 295 4 266 4 202 4 173 4 107 4 059 4 010

 

Nøkkeltall Utvikling siste to år
2020 2021
Aktivitet
Konsultasjoner interkommunal legevakt 9 722 9 291
Telefonhenvendelser interkommunal legevakt 28 548 28 383
Avtale private og kommunale fysioterapeuter – årsverk pr 10.000 innbygger 9,8 9,8
Avtale (fastleger) leger pr 10.000 innbyggere 9,4 9,8
Antall nyfødte med hjemme-besøk av helsesykepleier innen 10 dager etter fødsel 62 179
Antall nyfødte med hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter fødsel 14 24
7. trinn totalscore Trivsel – elevundersøkelsen, skala 0 – 5 hvor 5 er best 4,4 4,4
7. trinn totalscore % som opplever mobbing på skole – elevundersøkelsen. 6 7,2

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • Sektor Familie- og helse ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet – unntatt:
 • Sektor for kultur ivaretar aktivitetstilbud – barn og unge, og transporttjenesten til og fra dagaktiviteter.
 • Sektor for PRO ivaretar tjenesteproduksjonen v/ Sundsvoll dagaktivitetssenter, samt fritid med bistand, Frisklivssentralen og kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Planlagt utviklingsarbeid 2023

Utviklingsarbeid i 2023 innenfor tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling vil i særlig grad være:

 • Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved Frisklivssentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid.
 • Lavterskeltilbudet Ungdommens hus med Fritt Fram, Aktiv Ung og Ferieklubb utvikles for bedre å treffe målgruppa barn fra lavinntektsfamilier, jamfør FN’s bærekraft mål.
 • Styrke og utvikle samarbeidet og tjenestetilbudet på tvers av forebyggende enhet og barneverntjenesten.
 • Bidra til å implementere valgte løsninger, samarbeidsmodeller og tiltak for tverrfaglig samarbeid i pilot 0 – 24 for utsatte barn og familier.
 • Videreutvikle legetjenesten.
 • Videokonsultasjoner i legevakt.
 • Utvikle aktiviteter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 253 Helse- og omsorgtjenester i institusjon inneholder tjenestene:

 • pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold.
 • drift av kjøkken.
 • dagopphold og aktivitet.

Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende inneholder tjenestene:

 • hjemmetjenester – herunder helsehjelp, rus og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig.
 • hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål og opplæring.
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • fysio- og ergoterapitjenester.
 • formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.

Funksjon 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud inneholder tjenesten:

 • akutthjelp helse- og omsorgstjenesten.

Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av institusjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for pleie- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum, som i henhold til enkeltvedtak og i samsvar med lov og forskrift har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig og institusjon.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Planperiode (middel vekst)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Innbyggere 67 – 79 år 2 576 2 632 2 766 2 810 2 945 3 001 3 034  3 048
Innbyggere 80 – 89 år 832 823 831 847 848 948 948  1 016
Innbyggere 90 år + 212 206 198 202 209 219 204 195

 

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2019 2020 2021 2022
Totalt antall tjenestemottakere med vedtak på helse – og omsorgstjenester per 31.12. 1 138 1 129 1 307 1 331
Totalt antall vedtakstimer/uke i hjemmebaserte tjenester per 31.12. 10 130 9 941 9 387 8 940
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester per 31.12. 971 982 952 970
Antall mottakere av helsehjelp (hjemmesykepleie) per 31.12. 490 514 518 516
Antall mottakere av praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) per 31.12. 176          207 219 197
Antall mottakere av praktisk bistand, opplæring per 31.12. 81 81 79 86
Antall mottakere av praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.12. 29 28 34 35
Antall mottakere avlastning utenfor institusjon per 31.12. 20 13 18 13
Antall mottakere av rus- og psykisk helsetjeneste (ekskl. poliklinisk) per 31.12. 1) 134 113 153 126
Antall mottakere rus- og psykisk helse, poliklinisk oppfølging per 31.12. 169 153 155
Antall institusjonsplasser per 31.12. 193 177 169 173
Antall omsorgsbolig med heldøgnsbemanning per 31.12. (eldre) 24 24 24 24
Beleggsprosent langtidsplass institusjon 94,7 % 93,4 % 94 % 95,1 %
Beleggsprosent korttidsplass institusjon 61,7 % 62,2 % 71,6 % 89,7 %
Antall hele plasser dagaktivitet hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 dager/uke) 15,6 15,2
Antall mottakere dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens 55 64 55
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (tiltakene digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi) 18 24 20 17
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens 39 39 35 35

1) Endret registreringsmåte i fagsystemet fra i 2020 medfører at tall for 2019 ikke er sammenlignbart.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2021  Mål 2022  Mål 2023
Indikatorer felles for tjenesteområdet
Overordnet internrevisjon – gjennomført Nei Ja Ja
Lokal internrevisjon pr. avdeling – gjennomført (29 avdelinger) 27 av 29 29 av 29 29 av 29
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven 3 % 0 % 0   %
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254)
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi) 20 75 150
Andel brukere som er ernæringskartlagt i hjemmebaserte tjenester i henhold til prosedyre 85 % 100 % 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere i bofellesskap som har fått tilbud om brukersamtale 1 gang per år 100 % 100 % 100 %
Antall dager ventetid på poliklinisk oppfølging, psykisk helsetjeneste 110 30 30
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253)
Andel pasienter institusjon med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pårørende institusjon (langtidsopphold) som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med utført fallkartlegging 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100 % 100 %
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens 35 plasser 35 plasser 35 plasser

 

Brukerundersøkelser tjenesteområde pleie og omsorg

(Gjennomføres i hovedsak annet hvert år)

Resultat 2021 Mål 2022 Mål 2023
Brukerundersøkelse sykehjem (forenklet underundersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best). «Resultat for brukere (totalvurdering).» Måles ikke 1,9 Måles ikke
Pårørendeundersøkelse sykehjem (skala 1-6, 6 er best). «Resultat for brukerne – pårørende (totalvurdering).» Måles ikke 4.9 Måles ikke
Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester (forenklet, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best. «Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får.» 2,0 Måles ikke 2,0
Brukerundersøkelse dagsenter/aktivitet bruker (skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best) 2,0 Måles ikke 2,0
Pårørendeundersøkelser tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best). «Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjeneste som bruker får» 4,8 Måles ikke 5,0
Brukerundersøkelse matombringing institusjon (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» Måles ikke 6,0 Måles ikke
Brukerundersøkelse matombringing hjemmeboende (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» Måles ikke 5,0 Måles ikke
Brukerundersøkelse ergo- og fysioterapitjenesten (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» Måle sikke 5,0 Måle sikke

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Pleie- og omsorgstjenestene produseres i Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg – fordelt slik: 

 • Moen sykehjem (37 plasser), Sætre alders- og sykehjem (24 plasser), Jotunhaugen sykehjem (24 plasser), Lyngholtet sykehjem (24 plasser) og Elverum helsehus (68 plasser inkl. KAD).
 • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør og Jotuntoppen bo- og omsorgssenter heldøgnsomsorg (24 leiligheter).
 • Psykisk helse og rustjeneste, helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og støtte til pårørende, samt døgntjenester ved bofellesskapene Øvre Sandbakken, Sandbakken og Leiret.
 • Aktivitetstilbud for eldre ytes i tilknytning til følgende lokaler: Moen sykehjem og Jotuntoppen omsorgssenter.
 • Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne gis i følgende bofellesskap: Loken, Svartholtet (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg og Jotunhaugen. Vestly gir helsehjelp, samt avlastning til foreldre og foresatte med barn og unge med hjelpebehov. Søndre Nyborg bofellesskap gir også hjemmebaserte tjenester til målgruppen.
 • Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer tilbys på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
 • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, og kommunalt lager for korttidsutlån.

Planlagt utviklingsarbeid 2023

 • Kontinuerlig forbedring: Fortsette forbedringsarbeidet gjennom LEAN, kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur – lærende organisasjon.
 • Pasientsikkerhet: Sikre pasientens/brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Delta i nasjonalt læringsnettverk «gode pasientforløp» i regi KS.
 • Demensomsorg: Arbeide med flyt og koordinering i demensomsorgen internt i kommunen blant annet gjennom å delta i forbedringsnettverket «rett tiltak til rett tid». Fortsette arbeidet for at Elverum skal være et demensvennlig samfunn.
 • Pårørendearbeid: Systematisere pårørendearbeid i hele sektoren. Innføre forhåndssamtaler i både hjemmetjeneste og institusjonstjeneste.
 • Frivillighet: Styrke og utvikle samarbeidet med frivilligheten.
 • Leve hele livet: Implementere og følge opp vedtatte tiltak i tråd med reformen.
 • Velferdsteknologi: Fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten.
 • Psykisk helse- og rustjeneste: Implementere FACT-prosjektet (Flexible Assertive Community Treatment) med oppstart i drift fra høst 2022. Teamet skal tilby både kommunale- og spesialisthelsetjenester, og gi alle tjenester som brukeren har behov for, drive oppsøkende virksomhet med fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet. Målet er at teamet skal ha full drift fra 01.01.2023.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenesten:

 • Sosial rådgivning og veiledning.
 • Administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen.
 • Skjenkekontroll.
 • Gjeldsrådgivning.
 • Nok Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep.
 • Interkommunalt krisesenter.

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten:

 • Tiltak for personer med rusproblemer – ruskonsulenttjenesten.

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene:

 • Kommunale utleieboliger og tilvisningsboliger i privat eie, for vanskeligstilte.
 • Omsorgsboliger.
 • Bofellesskap.
 • Bolig-/eiendomsforvaltning.

Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi inneholder tjenesten:

 • Tilrettelagt arbeid.
 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunen gir tilskudd til Tunet Elverum AS.

Målgrupper for tjenestene

 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
 • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller aktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.

Utvikling i nøkkeltall

Kommunalt eide boliger
2018 2019 2020 2021 2022
447 446 444 435 435

Tabell: Utviklingen i antall kommunale boliger til utleie i Elverum

Elverum kommune hadde 435 kommunalt eide boliger per 1. juni 2022. Utviklingen i antall boliger gjenspeiler at det er gode rutiner for oppfølging av utleiekontrakter med tilhørende behovsvurdering knyttet til boligsøknader. I tillegg jobbes det målrettet med å avhende uhensiktsmessige boliger, blant annet i forbindelse med fra leie til eie, hvor kommunens startlån ordning er et økonomisk virkemiddel.

Boliger med uforholdsmessige store vedlikeholdsbehov må som regel avhendes da det ikke er økonomisk dekning for å sette disse i stand, uavhengig av om boligene er hensiktsmessig utformet og har hensiktsmessig beliggenhet.

Kr/m2/år 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vedlikehold 87 122 115 70 58 58

Tabell: Utviklingen i gjennomført vedlikehold av kommunens boligportefølje i perioden 2016-2021 – målt i Kr/m2/år.

Vedlikeholdet av kommunale boliger er underfinansiert, og innebærer at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang fra år til år. I øyeblikket utgjør kartlagt vedlikeholdsetterslep cirka 25 millioner kroner. For å unngå ytterligere etterslep må det i gjennomsnitt gjennomføres vedlikehold for minimum 170 kr/m2 per år.

Søknader om kommunal bolig og omsorgsbolig (antall) * Avslag på søknad om kommunal bolig (antall)
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
174 174 187 150 57 42 43 33

* Inkludert søknader om forlengelse av leieforholdet.

Søkere til omsorgsbolig tiltenkt demente har vært stabil, samtidig er det en jevn tilgang på ledige boliger. Det oppleves som et riktig antall for demensgruppen i ikke-skjermede omsorgsboliger.

Leietakere med rus og psykiske lidelser er i perioder utfordrende å følge opp i boligen, og det mangler hensiktsmessige boliger til denne gruppen. Flere mangler basisferdigheter i å bo, økonomi og ta vare på en bolig. Småhus, med tett oppfølging, er et tiltak som flere kommuner har tilbudt leietakere med kjente store utfordringer innen rus og psykiatri.

Tabell som viser antall personer fulgt opp av ruskonsulentene. Den viser at antallet ligger på pluss minus 80 personer hver måned fra 2019 til 2021.
Tabell: Antall personer fulgt opp av ruskonsulentene.

 

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
2019 19 13 10 9 11 10 4 5 9 9 10 4
2020 10 10 10 8 11 11 9 10 10 10 12 7
2021 5 12 8 9 5 13 6 6 15 15 11 9

Tabell: Økonomisk rådgivning- antall avsluttede gjeldssaker fra 2019 til 2021

Kommunen kontrollerer alle salgs- og skjenkesteder i kommunen for å påse at omsetning av alkohol til enhver tid skjer i henhold til regelverket. Et sted med bevilling skal kontrolleres minst en gang i året. Antallet kontroller totalt hvert år skal være tre ganger antallet bevillinger i kommunen. Utover dette er kontrollvirksomheten målstyrt.

Dette betyr at kontrollene fordeles ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og skjenkestedet. På steder der det er fare for avvik, gjennomføres det flere kontroller enn steder der risikoen for brudd er liten. For 2020 og 2021 er antall rene salgs- og skjenkekontroller noe redusert da disse også inkluderer kontroller knyttet til covid-19-pandemien og overholdelse av smittevern.

Faste skjenkebevillinger   Salgsbevillinger
Skjenkesteder Kontroller Avvik   Salgssteder Kontroller Avvik
2018 24 112 0 16 79 0
2019 24 101 3 16 55 4
2020 23 111 7 20 57 5
2021 21 85 0 19 53 0
2022 (juni) 20 46 2 19 9 0

Tabell: Faste skjenkebevillinger, salgsbevillinger, kontroller og avvik i Elverum –  2018 – 2022.

Kommunen skal sikre tilrettelagt arbeid og aktivitet

Ansvarsreformen for personer med utviklingshemming ble gjennomført for 20 år siden. Mennesker med utviklingshemming skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Til tross for at det har blitt flere plasser med varig tilrettelagt arbeid de senere årene, beskrives det i Stortingsmelding nr. 45 «Frihet og likeverd» (2012 – 2013) at det bare i begrenset omfang har bidratt til økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming.

Kommunale dagtilbud utgjør det viktigste aktivitetstilbudet for personer med utviklingshemming. Regjeringens jobbstrategi har som mål å øke arbeidsdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges vekt på å ta i bruk virkemidler innrettet mot integrering i ordinært arbeidsliv gjennom utvikling av ulike oppfølgings- og tilretteleggingsordninger.

Slik det beskrives i de nasjonale utfordringene, har også Elverum kommune utfordringer med å øke arbeidsdeltakelsen for personer med utviklingshemming. Det kommunale dagtilbudet utgjør det viktigste aktivitetstilbudet i vår kommune. Det er behov for variasjon og mangfold i tilrettelagt arbeid og dagaktivitetstilbud for å gi mennesker med utviklingshemming en aktiv og meningsfull tilværelse.

Tilrettelagt arbeid gis både på Askeladden og Vedsentralen, i tillegg til andre arbeidsplasser i privat næringsliv. Kommunen har avtale med Tunet AS om 34 tilrettelagte varige arbeidsplasser.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2021  Mål 2022  Mål 2023
242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned. 10 10 10
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale. 91 % 80 % 85 %
Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning. 93 % 90 % 90 %
Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt i henhold til kartleggingsmal i en felles samtale med «makker» i markeds- eller oppfølgingsavdelingen i NAV, for å sike barnas behov og hindre langtidsmottak av sosialhjelp. 62 % 90 % 90 %
Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale. 46 % 70 % 70 %
Andel av ungdommer under 25 år som er i målgruppen skal henvises til aktivitet for sosialhjelp. Ingen måling 80 % 90 %
243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet.
Andel av de som følges opp av ruskonsulent skal være i behandling på institusjon, LAR, kriminalomsorgen eller annet 65 % 50 % 60 %
265: Kommunalt disponerte boliger.
Gjennomsnittlig botid for brukere i midlertidig bolig (måles i antall dager). 24 <30 <30
Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2 68 170 170
273: Kommunale sysselsettingstiltak.
Antall personer med utviklingshemming eller lignende bistandsbehov som får mulighet til deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling via Askeladden eller Vedsentralen per år. 29 30 35
Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke. 3 6 6

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene rusomsorg og midlertidige boliger.
 • Sektor for skole v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med tilhørende tjenester mot flyktninger i introduksjonsperioden. Tjeneste-apparatet bygges opp i 2022/2023 for å ivareta en økning av flyktninger til kommunen som følge av krigssituasjonen i Ukraina.
 • Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et lavterskeltilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
 • Sektor pleie, rehabilitering og omsorg ivaretar lavterskeltilbud for personer med rusproblemer som gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen.
 • Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på «Vedsentralen.»
 • Eiendomsstaben bidrar med gjennomføring av investeringer, forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
 • NOK– senter mot incest og seksuelle overgrep. Dette er et krisesenter for de som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
 • Service- og IKT staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens virkemidler startlån og bostøtte og deltar i statsforvalterens program «Bolig for velferd Innlandet», og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og samarbeider med Tjenestekontoret i tildeling av omsorgsboliger.
 • Service- og IKT staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.

Planlagt utviklingsarbeid 2023

Utviklingsarbeid i 2023 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Indikator – Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt i henhold til kartleggingsmal i en fells samtale med «makker» i markeds- eller oppfølgingsavdelingen i NAV, for å sike barnas behov og hindre langtidsmottak av sosialhjelp: Ny organisering i NAV, gjennom økt bruk av teamarbeid på tvers av avdelinger og statlig/kommunale tjenester for å øke samhandlingen om kartlegging av brukers behov.
 • Indikator – Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale: Det er behov for å øke den digitale kompetansen generelt hos våre brukere, men spesielt for de med minoritetsbakgrunn. ELS/BOI sammen med NAV skal arbeide videre med utvikling av dette for målgruppene, gjennom gruppebasert eller individuell veiledning.
 • Indikator – Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2: Det må utarbeides en opptrappingsplan for finansiering av vedlikeholdet av boliger.
 • Forbedret samhandling mellom eiendom, økonomi, boligsosialt team, PRO/psykisk helse og NAV vedrørende rutiner/boligflytprosedyre ved boligtildeling for økt kontroll på boevne (forsikring, brann med mer), økonomi, boveiledning, BOFA (bo og oppfølgingsavtale), for å forhindre utkastelser/bostedløshet.
 • Presentere nye lovkrav i boligsosiallov og utvikle strategier for tilfredsstillelse av de nye lovkravene, for kommunens ledelse.
 • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt er å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-24 år. Etablere samhandlingsmodell for tverrfaglig samhandling mellom sektorene gjennom innføring av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats).
 • Kartlegge, systematisere og bekjentgjøre kommunens ulike tilbud for bruk i veiledning for våre målgrupper, gjennom møtepunkter for informasjonsdeling og økt samhandling.
 • Å øke antall tilrettelagte arbeidsplasser, slik at kommunen er i stand til å møte framtidige behov. Arbeidsoppgavene knyttet til disse arbeidsplassene, må være varierte og oppleves som meningsfulle, slik at de kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og ønsker.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenesten:

 • Mottak, bosetting, boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere.

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten:

 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene:

 • Økonomisk sosialhjelp.
 • Økonomisk sosialhjelp for flyktninger i 5 års perioden.

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenesten:

 • Videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte.

Målgrupper for tjenestene

 • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune og som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
 • Innbyggere med lav inntekt og høye boutgifter som kan søke om bostøtte for å sikre et egnet bosted.
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet med langvarige boligfinansieringsproblemer som kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den ved hjelp av startlån fra kommunen.
 • Personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning kan tildeles kommunale bolig.

Utvikling i nøkkeltall

År Måned
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293
2019 251 304 311 302 280 269 289 282 254 302 292 264
2020 272 269 254 290 270 220 278 208 281 267 211 274
2021 199 248 259 228 200 231  264 210 265 243 241 241

Tabell: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2012 til 2021. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson (søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

Startlån i Elverum 2019 2020 2021
Antall husstander 70 75 73
Andel barnefamilier 42,9% 54% 49,3%
Beløp startlån 73,0 mill. kr 84,5 mill. kr 91,8 mill. kr
Gjennomsnittlig startlån 1,0 mill. kr 1,1 mill. kr 1,25 mill. kr
Gjennomsnittlig kjøpesum 1,2 mill. kr 1,7 mill. kr 1,8 mill. kr

Tabell: Nøkkeltall for startlånordningen i Elverum – 2019 – 2021.

 

Årstall 2018 2019 2020 2021
Antall på introduksjonsprogram 90 77 50 30
Antall bosatte i 5-årsperioden (herunder familiegjenforente eller sekundærbosatte) 262 273 239 165
Antall bosatte per år 24 32 19 20
Antall elever på Elverum Læringssenter 199 165 130 110

Tabell: Nøkkeltall for bosetting og introduksjon i Elverum – 2018 – 2021.

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

 

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2021  Mål 2022  Mål 2023
275: Introduksjonsordningen
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert. 64 % 50 % 50 %
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase). 86 % 80 % 90 %
Andel av flyktninger som ved utgangen av 5 års perioden skal være økonomiske selvhjulpne eller kun ha supplerende sosialhjelp. Måles årlig. 71 % 70 % 70 %
Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet. 10 % 20 % 20 %
Andel deltakere som hadde betalt arbeid som en del av introduksjonsprogrammet. 7,5 % 10 % 10 %
276: Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning. 69 % 70 % 70 %
Andel av deltagerne i KVP via NAV som kan skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning. 95 % 80 % 90 %
281: Ytelse til livsopphold.
Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommet over i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak. Ingen måling 85 % 80 %
283: Boligformål
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år. 2 8 6
Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler. 55 % 60 % 60 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • Jobbsenteravdelingen ved NAV Elverum ivaretar førstelinjetjenesten. Avdelingen har ansvar for mottaket hvor det blant annet gis råd og veiledning vedrørende både statlige og kommunale tjenester/stønader. Videre har jobbsenteravdelingen ansvar for økonomisk sosialhjelp, aktivitetsplikten og kvalifiseringsprogrammet (KVP).  Markedsavdelingen ved NAV har ansvar for sykefraværsoppfølging, oppfølging av arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Nasjonalt senter for veteransaker er også organisert i denne avdelingen. Oppfølgingsavdelingen ved NAV har ansvar for brukere med nedsatt arbeidsevne og har ansvar for å følge opp brukere med arbeidsavklaringspenger. Avdelingen jobber også med uføresaker og varige tilrettelagte arbeidsplasser. Denne avdelingen har også ansvar for IPS (jobbspesialister) for Sør-Østerdal som samarbeider tett med DPS og psykisk helse i kommunene. NAV har etablert et tverrfaglig team for ungdom, som har et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole.
 • Sektor for skole v/enheten bosetting og introduksjon produserer tjenestene vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på fem år. Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Dette er hjemlet i en tre-parts samarbeidsavtale med ansvarsfordeling og flytskjema. Introduksjonsprogrammet er både en rettighet og en plikt og innebærer en full arbeidsuke på 37,5 timer. Alle kommunens sektorer og staber har med sine forskjellige tjenesteleveranser medansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.
 • Boligsosialt team – Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av låntakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning.

Planlagt utviklingsarbeid 2023

 

Utviklingsarbeid i 2023 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Indikator – Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet: Større fokus på arbeidsretting i samarbeidet mellom NAV, Bosetting og introduksjon og Elverum læringssenter.
 • Indikator – Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommet over i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak: NAV skal iverksette kjøp av tjenesten fra Agena as/Agena Personal as og aktiviteten forsterkes derigjennom med forventet måloppnåelse.
 • Indikator – Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler: Gå i tettere dialog med lokale banker slik at disse kan videreformidle informasjon om startlånordningen til kunder som får avslag på ordinære boliglån, og benytte etableringstilskudd for å styrke økonomien for flere barnefamilier slik at de kan få startlån – «Eie først».
 • Indikator – Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning: Styrke KVP-tilbudet ved å styrke bemanningen i tilbudet.

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten:

 • bibliotek.

Funksjon 373 Kino inneholder tjenesten:

 • kinovirksomhet, inkludert kiosk og billettkontor.

Funksjon 375 Museer inneholder tjenesten:

 • kommunens tilskudd til Anno Museum i henhold til innbyggerantall.

Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenesten:

 • tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Festspillene i Elverum og Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling av kommunens kunstsamling.

Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg inneholder tjenesten:

 • tilskudd til idrettsforeninger og støtte til idrettsarrangementer. Veiledning og saksbehandling knyttet til spillemidler, samt rådgivning innen anleggsutvikling og tilrettelegging for rekreasjon og aktivitet.

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten.

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenestene:

 • utgifter og inntekter knyttet til kulturaktiviteter, herunder også kulturhuset.
 • tilskudd til lag og foreninger, samfunnshus, grendehus og andre driftstilskudd.
 • Husleie Terningen Arena idrettshall og kultur (TAIK).
 • Den kulturelle spaserstokken.

Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av kulturbygg, herunder kino, kulturskole og bibliotek.

Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenestene:

 • kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd.
 • drift vedrørende presteboliger og kirker.

Målgrupper for tjenestene

 • Alle innbyggere i Elverum kommune, studenter, soldater og alle turister og besøkende. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
 • Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg med mer.
 • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Utvikling i nøkkeltall

 

  Utvikling siste fire år Prognose planperiode
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Målgruppe/demografi
Innbyggere 21 123 21 191 21 254 21 292 21 435 21 531 21 592 21 618
Antall innbyggere 10-25 år 4 302 4 255 4 218 4 182 4 188 4 177 4 163 4 111
Antall barn i befolkningen 0-18 år 4 587 4 580 4 550 4 527 4 492 4 433 4 395 4 328

 

Utvikling siste år
2018 2019 2020 2021
Ungdommens hus      
Antall oppmøter 10- 25 år på fritidstilbud 10 406 10 122 5 292 6 546
Antall enheter/ kommunale fritidsklubber 2 2 1 1
Årsverk ungdommens hus 3 3 3 3
Tiltakene Åpen hall og Ferieklubb 3 3 3 3
Bibliotek.        
Utlån per innbygger 3 3 2.3 2,2
Utlån av bøker/media for barn 29 931 28 705 22 778 22 455
Antall besøkende per år 82 343 78 800 43 400 47 037
Totalt antall arrangementer 142 118 21 28
Antall arrangementer for barn/unge 34 47 5 3
Kino.        
Antall besøkende på kino – barn 5 098 6 520 3 543 5 910
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 44 531 36 024 15 349 23 820
Kunstformidling.        
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 5 180 4 978 1 494 2 856
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 5 383 5 570 1 921 1 836
Idrett.        
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 60 80
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 3 3 2 2
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 10 10 10
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg        
Totalt antall brukere Svømmehallen 76 189 73 246 40 174 47 407
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 14 869 14 940 9898 10 264

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2021  Mål 2022  Mål 2023
370: Bibliotek
Utlån per innbygger 2,2 3,0 2,8
Utlån av bøker/media for barn 22 455 30 000 30 000
Antall besøkende per år (telles automatisk i døra) 47 037 80 000 80 000
Totalt antall arrangementer 28 130 60
Antall arrangementer for barn/unge 3 25 25
373: Kino
Antall besøkende på kino – barn 5 910 6 000 5 000
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 23 820 42 000 40 000
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 2 856 5 000 5 000
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 1 836 5 000 5 000
380: Idrett
Antall veiledninger for søknad på spillemidler   80 80
Antall stor møter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus (Års -og halvårsmøter). 2 3 3
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd   10 10
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300 000 300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 47 407 75 000 75 000
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 10 264 15 000 15 000

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenester innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur i regi av enhetene:

 • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av Terningen Arena Idrett og Kultur (TAIK) for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
 • Kino og Kulturhus.
 • Bibliotek og Ungdommens hus.

Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene, kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen. Tjenestene innenfor funksjon 380 Idrett produseres fra Samfunnsutviklingsstaben.

Planlagt utviklingsarbeid 2023

 • Implementere et felles bookingsystem for kommunens utleielokaler og idrettsanlegg.
 • Samarbeide med skolesektor for å få økt deltagelse på den nasjonale lesekampanjen Sommerles på biblioteket. At flere barn leser i sommerferien, er positivt for skoleresultatene i Elverum. Vårt mål er at så mange barn som mulig får oppleve ekte leseglede og lesemestring gjennom å delta i Sommerles.
 • Utrede muligheten for å gjeninnføre skolefilm i Elverumskolen, for å gi alle barn et filmtilbud én gang i året.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten:

 • arealplanlegging.

Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering inneholder tjenestene:

 • byggesaksbehandling og tilsyn.
 • saksbehandling etter lov om eierseksjoner.
 • saksbehandling av utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten:

 • kart- og oppmålingsvirksomhet.

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene:

 • veterinærvakt.
 • landbruksforvaltning.

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene:

 • fiske- og viltforvaltning.
 • natur- og miljøforvaltning.
 • forurensning- og klimasaker.

Målgrupper for tjenestene

De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • utbyggere (private og profesjonelle aktører).
 • aktører i landbruket.
 • grunneiere/eiendomsbesittere.
 • næringsdrivende innen bygg og anlegg.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2021  Mål 2022  Mål 2023
Antall saker omgjort av Statsforvalter på grunn av saksbehandlingsfeil 0 0 0
301: Plansaksbehandling  
Andel 1 gangs behandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale 100 % 100% 100 %
Andel planer registrert i planbasen innen 8 dager etter planvedtak 80 % 100% 100 %
302: Byggesaksbehandling og eierseksjonering
Andel gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse) på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg 59 % 50 % 50 %
Andel overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr 0 % 0 %  0 %
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager (Saker som etter lov skal avgjøres innen 3 uker) 79 % 75 % 75 %
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker 97 % 90 % 90 %
Matrikkelføring, andel saker innenfor 5-dagers fristen 85 % 90 % 90 %
303: Kart og oppmåling  
Andel plassering av tiltak innen 5 dager 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen 97 % 98 % 98 %
Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18 3 (16 uker) 0 % 0 % 0 %
329: Landbruksforvaltning 
Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker 73 % 80 % 80 %
Saksbehandle alle tilskuddssaker innen fastsatte frister (NY) 100 %
Gjennomføre tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg med meldt avvik 75% 100 % 100 %
Gjennomføre kontroll av tilskudd til jord- og skogbrukstiltak innen fastsatte frister og antall. 100 % 100 % 100 %
Foryngelser som 3 år etter hogst skal tilfredsstille LMD standard til økt plantetetthet (jf KEP delmål 4.1) 90 % 90 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Geodata (Kart og oppmåling)
 • Enhet for Byggesak
 • Enhet for Arealplan
 • Enhet for Landbruk og miljø

Planlagt utviklingsarbeid 2023

 • Innarbeide gode klimaløsninger i retningslinjer, kvalitetssystem etc. for relevante fagområder/funksjoner.
 • Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel (flerårig).
 • Utvikle Rådhusplassen til et byrom godt egnet for hverdager og alle typer arrangementer.
 • Etablere rutiner som sikrer at tiltak for gode klimaløsninger i arealplanforslag blir ivaretatt i samsvar med PBL §§3-1 g), 1-1.
 • Utarbeide strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven § 25-1.
 • Målrettet forbedringsarbeid med utgangspunkt Statsforvalterens kommunebilde 2022.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 330 Samferdsel og transporttiltak inneholder tjenesten:

 • Parkeringsordningen, drift og administrasjon.

Funksjon 332 Kommunale veier inneholder tjenesten:

 • Drift og vedlikehold av kommunale veger inkludert sideanlegg, gatelys samt andre tiltak/konstruksjoner for kjørende og tiltak/konstruksjoner for å ivareta miljø og trygghet for mye trafikanter, herunder planlegging, prosjektering, forvaltning og administrasjon.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten:

 • Opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk og utvalgte friområder, samt offentlige toaletter.

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenestene:

 • Feiervesen.
 • Brannvesen.
 • Oljevernberedskap.
 • Andre tiltak som skal forebygge brann, samt brann og eksplosjonsartede ulykker. Brann- og redningsvesenet forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).

Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenesten:

 • Vanninntak, filtrering og rensing.

Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenestene:

 • Pumpestasjoner, trykkbasseng og ledningsnett.
 • Gebyrinntekter for vannforsyning.

Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten:

 • Renseanlegg og utløp.

Funksjon 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann inneholder tjenestene:

 • Pumpestasjoner og ledningsnett.
 • Gebyrinntekter for avløpstjenester.

Funksjon 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall inneholder tjenesten:

 • Overvåke og følge opp nedlagt avfallsplass på Hornmoen etter krav fra Fylkesmannen. (Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall som forvaltes av SØIR Husholdning AS).

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, alle VA-abonnenter, alle brukere av kommunale veger, kommunal parkering, og kommunale parker og plasser, næringsaktører i bygg- og anleggsbransjen.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2021  Mål 2022  Mål 2023
332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og rekreasjon i tettsted 
Andel behandlede feilmeldinger i ”Varsle om feil” etter 4 uker 100 % 100 % 100 %
Antall definerte trafikkfarlige punkter. 14 12
%-andel av antall km veger, gang- og sykkelveier med tilfredsstillende belysning med tanke barn og unges sikkerhet (oppgradering til LED belysning, 100 % i 2025) 65 % 75 %
340, 345, 350, 353 – Produksjon og distribusjon av vann, avløpsnett, avløpsrensing og innsamling av avløpsvann 
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav 0  0  0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100 %
Plassering i tilstandsvurderingen «bedre VANN» (innenfor de -% beste) 30 % 10 % 10 %
Avvik fra drikkevannsforskriftene 0 0 0
Folkehelsebarometeret; God drikkevannsforsyning – Elverum signifikant bedre enn landet som helhet JA JA

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Veg, park og anlegg.
 • Enhet for Vann og avløp.

og av de interkommunale selskapene:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS).
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS (SØIR IKS).

Planlagt utviklingsarbeid 2023

 • Starte revisjon av Hovedplan for vann og avløp
 • Revisjon av Forskrift for vann- og avløpsgebyr
 • Klargjøre hovedrenseanlegget for overføring av slam til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS.
 • Gjennomføre utskifting av ledningsnett i henhold til Hovedplan for vann- og avløp.
 • Videreutvikle rutiner, prosedyrer, datafangst og tiltak relatert til trafikksikkerhetsarbeid i tråd med føringer gitt i strategisk plan: «Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025».
 • Innarbeide klimatilpasning i retningslinjer, kvalitetssystem etc. for relevante fagområder/funksjoner.
 • Målrettet forbedringsarbeid med utgangspunkt Statsforvalterens kommunebilde 2022.

Forslag til Handlingsplan vann og avløp 2023 - 2026

Handlingsplanen legger opp til utvidelse av forsyningsområdet i tråd med Hovedplan vann og avløp 2015 – 2024. Ellers utgjør investeringer i rehabiliteringsprosjekter majoriteten av prosjektomfanget.

Investeringene retter seg mot måloppnåelse for Hovedplan vann og avløp, samt enkelte av målsettingene i Klima- og energiplan og Folkehelseplan. Det er planlagt for vedtak av ny hovedplan VA for perioden 2025 – 2034 medio 2024.  For å imøtekomme pålegg fra Statsforvalteren må det foretas en ombygging ved Elverum renseanlegg i perioden.

 

Tiltak/prosjekter: Tiltak

2023

Tiltak

  2024

Tiltak

  2025

Tiltak

2026

Kommentar

 

Kostnads-

anslag

Ledningsnett
Ny bil 1,0       For å ivareta tilfredsstillende beredskap 1,0
Prosjektere ny vannledning over Glomma, sør for renseanlegget 1,0       Oppstart av arbeid vil bli på bakgrunn av ROS ny hovedplan VA, totalentreprise. 1,0
Ny vannledning Rådhusplassen 4,0       Utskifting av gammelt støpejern fra 1905 i forbindelse med oppgradering av Rådhusplassen 4,0
Starte prosjektering av vannledning ved Gml. Trysilveg 22 til kryss Ydalirvegen 0,5       Denne vannledning må legges om fordi den ligger under et hus. Hva kostnaden blir er avhengig av forutgående prosjektering med kartlegging av utfordringsbildet. Totalentreprise. 0,5
Sanere (separere) gammel  avløp fellesledning (AF) og overvann Søbakken 3,0 3,0 2,0   For å redusere belastningen på renseanlegget må vi få fjernet en del fremmedvann. 8,0
Sanering av VA i Konvallvegen/Tusenfryd 3,0 3,0 2,0   Dette prosjektet henger sammen med det nevnt ovenfor og utføres i egen regi, både prosjektering og utførelse. 8,0
Kryssing av Trondheimsvegen/ Elgvegen/ Mårvegen 1,0       Oppstart av arbeid vil bli på bakgrunn av ROS ny hovedplan VA, totalentreprise. 1,0
Utvidelse av forsyningsområdet Strandbygda 6,0 4,0 5,0   Voldmogrenda samt Sundsvoll 15,0
Overvannstiltak 2,0 2,0 2,0 2,0 Ved økte kostnader på strøm har vi startet et prosjekt på å finne fremmedvann som enkelt kan fjernes fra det kommunale nettet. Reduksjon av pumpekostnader ved at vannet ikke unødvendig pumpes. 8,0
Renseanlegg avløp
Utvidelse av garasjeanlegg ved Elverum Renseanlegg Ombygging av containerrom, samt nye containere.

Ny sentrifuge

4,0

 

6,0     Eksisterende garasje bygges om/rehabiliteres for å etterkomme økt plassbehov til biler/utstyr/containere. Økt transportlengde på råslam fra renseanlegget, medfører at vi må kjøre større lass. Containerrommet utvides med plass til større containere. Etter pålegg fra Statsforvalteren

Det må investeres i en sentrifuge til for å ta bort sårbarhet

10,0
Ny bil 1,0       For å ivareta beredskap, må det investeres i ny bil 1,0
Prosjektere ny p.st. 113 ved Gamlebruplassen 1,5       Sårbart anlegg som må erstattes. Totalkostnad kjennet etter forutgående prosjektering 1,5
Grindalen P.st. 109 1,5       Dette er et prosjekt som videreføres fra 2022 3,0
Vannbehandlingsanlegg
Prosjektere nytt høydebasseng i Hernes 0,5       Forutgående prosjektering. Nødvendig tiltak for å sikre vannforsyningen. 0,5
Ikke fordelt pr 2022, RS   12 19 28    
SUM [mill kr] 30 30 30 30 2025-2026 foreløpig tall i påvente av ny Hovedplan i 2024  

Tabell: Planlagte investeringsprosjekter innenfor vann og avløp 2023 – 2026.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene:
 • Overføringer fra Elverum kommuneskoger.
 • Inntekter knyttet til konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma.
Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenestene:
 • Tilrettelegging og bistand for næringslivet.
 • Tilskudd til andre med kommersielle formål blant annet næringsfond og konsesjonsavgifter som er bundet.

Målgrupper for tjenestene

 • Næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum, og virksomheter/initiativ som er aktuelle for etablering i Elverum via enkelttiltak og forskjellige fellesprosjekter for næringslivet.
 • Definerte målgrupper som er aktuelle som tilflyttere til Elverum.
 • Definerte målgrupper av aktuelle besøkende til Elverum og omkringliggende region (reiselivet).

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2023

325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet 

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2020  Resultat 2021 Mål 2022 Mål 2023
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter 10 35 15 30
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk 38 34 30 40
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid 8 14 15 15
Nærings-NM. Rangering i regi av NHO   222 200 220
Antall gründere i oppfølging*   43 35
Antall Innovasjon/FOU prosjekter i Elverum**   14 10
Kommunebarometeret – Rangering i Kommunal Rapport*** 61 81 68 70

*= Antall gründere og etablerere som henvender seg for oppfølging i løpet av året.

**= Antall innovasjons- og forskningsprosjekter som foregår i Elverum. Dette omfatter antall inkubatorer i Klosser Innovasjon, prosjekter med støtte fra Forskningsrådet (både Skattefunn-ordningen og større forskningsprosjekter der privat næringsliv i Elverum er partner), Regionalt forskningsfond eller andre fylkeskommunale ordninger samt aktører som har fått innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge.

***= Plasseringen i Kommunebarometeret for 2022 er resultat. Kommunebarometeret offentliggjøres i august hvert år. Resultatene for hvert baserer seg på nøkkeltall fra foregående kalenderår.

Arbeidsplassvekst

I 2020 var det 9877 arbeidsplasser i Elverum, i 2021 var tallet økt til 10 173. På slutten av 2021 var det 5 478 arbeidsplasser i privat næringsliv i Elverum mens det var 4 695 arbeidsplasser i offentlig sektor. En høy andel offentlige arbeidsplasser bidrar til stabilitet i nedgangstider, men demper samtidig vekstmulighetene i høykonjunkturer. Det er et mål å øke andelen private arbeidsplasser.

Både Elverum Vekst sin strategi, og Elverum kommunes strategiske plan for attraktivitet har mål knyttet til Telemarksforskningsindeks for bosteds- og næringsattraktivitet. Dette skal måles over en 10 års periode, og målet er å være minimum på plass 150 på næringslivsindeksen i 2030 og minimum på plass 100 på bostedsindeksen. Status per 2021 (for perioden 2012 – 2021) for Elverum er: Telemarksforsknings indeks for bostedsattraktivitet: 79. Telemarksforsknings indeks for næringsattraktivitet: 302.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte, men mest ved at brorparten av ressursene kanaliseres inn i det heleide kommunale selskapet Elverum Vekst AS. Selskapet er kompetansebase for medarbeiderne og morselskap for selskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling. Formålet er å arbeide samlet og koordinert innenfor attraktivitetsperspektivet for Elverum.

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

I tillegg bevilges innenfor tjenesteområdets budsjett bidrag til noen utvalgte virksomheter i kommunen som yter tjenester som bidrar til kommunens attraktivitet, herunder næringsattraktivitet. Dette er slik som forsvarskoordinator, Østerdalen sivilt-militært samarbeid, HelseInn, Visit Innlandet AS, Turistinformasjonen, Klima- og energisamarbeid i Sør-Østerdal, kommunens deltakelse i forskningsprogrammet Zero Emission Neighbourhood (Ydalir-piloten), medlemskap i OsloRegionens Europakontor, bidrag til filmfestivalen Movies on War, Finnskogen Natur- og kulturpark.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid 2023

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter helt og holdent utviklingsarbeid for å bidra til å skape attraktivitet for Elverum som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2023 for å utvikle attraktivitetsarbeidet for Elverum herunder næringsutviklingen:

 • Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I særlig grad vil dette for 2023 dreie seg om å operasjonalisere den strategiske planen for Attraktivitet for Elverum – 2021 – 2026, som ble vedtatt i kommunestyret i september 2021, i et samarbeid mellom kommunens driftsorganisasjon, folkevalgte organer og kommunens selskap Elverum Vekst AS.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 170 – Årets premieavvik inneholder:
 • Beregnet premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavviket.
Funksjon 171 – Amortisering av tidligere års premieavvik inneholder:
 • Resultat føring av premieavviket fra tidligere år.
Funksjon 172 – Pensjon inneholder:
 • Utgifter til egenkapitalinnskudd til kommunal landspensjonskasse (KLP) og egen pensjonskasse (EKP).
 • Avtalefestet pensjon (AFP).
Funksjon 173 – Premiefond inneholder:
 • Bruk av premiefond.
Funksjon 180 – Diverse fellesutgifter inneholder:
 • Eldreråd.
 • Lønnsreserve for lønnsoppgjør 2023.
 • Effekten av salderingstiltak med strukturgjennomgang. Dette fordeles ut på sektorer og staber etter hvert som tiltaket blir utredet.
Funksjon 340 og 345 – Produksjon og distribusjon av vann inneholder:
 • Selvkostområdet for vann – se vedlegg med selvkostkalkyle for 2023.
Funksjon 345 og 353 – Innsamling og rensing av avløp inneholder:
 • Selvkostområdet for avløp – se vedlegg med selvkostkalkyle for 2023.
Funksjon 840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd inneholder:
 • Midler fra Husbanken for kompensasjon av blant annet renteutgifter for tidligere års investeringer.

Innholdsfortegnelse