Gå til innhold

Innledning

Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 beskriver hovedtrekk og rammer for den planlagte virksomheten for Elverum kommune for de kommende fire årene.

Handlingsplanen beskriver plangrunnlaget og vesentlige aktiviteter i kommunen og lokalsamfunnet som følge av kommunestyrets prioriteringer.

Økonomiplanen viser de økonomiske rammene for den samme fireårsperioden fordelt på investeringer og drift med detaljert budsjett for det første året i perioden, 2023.

Handlings- og økonomiplan for 2023 – 2026 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2023, er et resultat av et omfattende arbeid i kommunens organisasjon. Utgangspunkt for arbeidet er rullering av gjeldende Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025, gjeldende planer, samt de utfordringer som er framkommet i driftsåret 2022, og som er videreført inn i 2023.

Når det gjelder kommuneøkonomi og budsjettarbeid, er den viktigste faktoren antall innbyggere og aldersfordelingen av disse i Elverum. Aldersfordelingen sier automatisk noe om hvilke tjenester det er påregnelig at kommunen må gi. Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer 2. hvert år med en befolkningsframskriving. Framskrivning av 2022 sier noe om forventet utvikling i antall innbyggere på kommunenivå frem til 2050. Til lengre ut i tid, til mer usikker blir framskrivningen. Det er forventet en årlig vekst på cirka 0,01 prosent i kommende planperiode.

Sist framskrivning ble publisert 5. juli 2022. Denne sier at Elverum kommune, i mediumalternativet, vil vokse fra 21 435 innbyggere i 2022 til 22 359 i 2050. Dette tilsvarer en økning på 924 innbyggere i perioden og en årlig vekst på 33 innbyggere.

Det som er viktig for kommunen når man skal planlegge tjenestetilbudet på kort og lang sikt, er endringene som skjer i aldersfordelingen. Vekst eller nedgang i de forskjellige aldersgrupper vil si noe om hvor kommunen vil ha en større eller mindre påregnelig etterspørsel etter tjenester.

Aldersgruppen 0 – 17 år vil fram til 2030 ha en nedgang på 282 innbyggere, og fra 2030 vil man ha en liten vekst frem til 2050, men man vil likevel være 216 færre innbyggere i denne aldersgruppen enn det man var 1. januar 2022.

Når det gjelder aldersgruppe 80 år og over vil det være en betydelig vekst. Frem til 2030 vil det være en vekst på 555 innbyggere i denne gruppen. Fra 2030 til 2050 sier framskrivningen at veksten vil være på 1 448 innbyggere i denne aldersgruppen.

Dette viser at kommunen på både kort og lang sikt vil ha en påregnelig større etterspørsel etter tjenester innen eldreomsorgen enn barnehage og skole. Statlige styringssignaler sier at kommunene må kjenne til endring i sin egen befolkningssammensetning, og begynne å planlegge og dimensjonere sitt tjenestetilbud i tråd med endringene.

For Elverum kommune betyr det at vi må endre tjenestetilbudet til barn og unge, for å få frigjort midler til å kunne ivareta en større etterspørsel etter tjenester fra den eldre del av befolkningen. Dette blir synliggjort allerede i neste års budsjett der et av tiltakene er å legge ned én barnehage.

Antall innbyggere er derfor den viktigste indikator når det gjelder overføring av midler fra staten til kommunen. Det forventes at kommunen har oversikt over utviklingen i antall innbyggere i de forskjellige aldersklasser på kort og lang sikt, og planlegger et forutsigbart og forsvarlig tjenestetilbud ut fra dette.

Elverum kommune har en særdeles stram økonomi. Vi har ikke klart å opparbeide oss en tilstrekkelig økonomisk buffer eller reserve i neste års budsjett eller i økonomiplanperioden. Elverum kommune har høy gjeld, dette begrenser kommunens økonomiske handlingsrom. Elverum kommune betaler mer i renter og avdrag enn tilsvarende kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Dette betyr at organisasjonen har mindre til drift og må prioritere hardt for å kunne ivareta innbyggernes rettmessige krav til tjenester.

Kommunestyrevedtak i forbindelse med årets budsjett påla kommunedirektøren å legge frem et budsjett med 1 prosent netto driftsresultat for budsjett 2023 og 2 prosent for budsjett 2024. Dette tilsvarer i kroner cirka 19 og 38 millioner kroner i netto driftsresultat. Dette har ikke kommunedirektøren klart å innfri i rullering av handlings- og økonomiplan med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2023.

Elverum kommune hadde i 2021 netto lånegjeld tilsvarende 107 prosent av driftsinntektene, dette er 22 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittskommunen i Norge. Dette tilsvarer cirka 480 millioner kroner mer i gjeld enn gjennomsnittskommunen. I renter og avdrag tilsvarer dette at Elverum kommune betaler cirka 30,5 millioner kroner mer av det årlige driftsbudsjettet enn om gjeldsgrad hadde vært som gjennomsnittskommunen i Norge. Den budsjetterte rente for budsjett 2023 er høyere enn hva som har vært situasjonen senere år. Rentesituasjonen gjør det vanskelig å komme med gode salderingstiltak som er realistiske, og som i sum vil kunne medvirke til 1 prosent netto driftsresultat i budsjettet for 2023. Renteøkningen fra budsjett 2022 til budsjett 2023 tilsvarer 55,6 millioner kroner.

Staten har lagt til grunn en lønns- og prisvekst, deflator, fra 2022 til 2023 på 3,7 prosent, der forventet lønnsvekst er 4,2 prosent og prisvekst på andre innsatsfaktorer er 3,1 prosent. Kommunen, private bedrifter og husholdninger opplever en høyere prisvekst på de fleste varer og tjenester.

Elverum kommune brukte i 2020 11,4 millioner kroner på elektrisk strøm. Regnskap 2021 viste cirka 24 millioner kroner, opprinnelig beløp i budsjett 2022 var 19,1 million kroner. Regnskap 2022 antar vi vil vise en strømkostnad på cirka 55 millioner kroner. Det er for 2023 budsjettert med cirka 62 millioner kroner til strøm, før tiltak.

Budsjettforutsetninger som kommunestyret eller kommunedirektøren ikke kan påvirke innarbeides som grunnlagsendringer i budsjettet. Summen av alle grunnlagsendringer er netto cirka 131 millioner kroner, utenom økte renter. Eksempel på grunnlagsendringer er lønnsvekst fra 2022 til 2023 som utgjør 41 millioner kroner, økte strømpriser cirka 40 millioner kroner, driftstilskudd til private barnehager 5,3 millioner kroner, lisenser, drift og vedlikehold av IKT-systemer på 3,3 millioner kroner, skoleskyss 1,3 millioner kroner, økt overføring til Midt-Hedmark Brann og redningsvesen IKS på 1,1 million kroner – for å nevne noen endringer.

For å skape budsjettbalanse, gitt alle kostnadsøkninger, må kommunedirektøren legge fram salderingstiltak som i sum utgjør 75,5 millioner kroner. Det har vært vanskelig å finne realistiske tiltak som i sum dekker dette behovet for saldering gjennom å endre strukturen og tjenestetilbud. Det er to tiltak som bidrar mest i 2023. Det legges opp til at kommunen får inngått en fastprisavtale på strøm tilsvarende 70 øre per kWh, uttak av konsesjonskraft tilsvarende 2,2 GWh og generelle strømsparetiltak som samlet utgjør 44,9 millioner kroner i reduserte årlige kostnader. Videre foreslår kommunedirektøren å foreta et ekstraordinært utbytte på 20 millioner kroner fra Elverum Energi AS i 2023, i tillegg til å øke ordinært utbytte fra 8,6 til 13 millioner kroner i hele planperioden. Samlet utbytte fra Elverum Energi AS i 2023 vil da utgjøre 33 millioner kroner. Nedleggelse av Vestad barnehage vil i planperioden gi et salderingsbidrag på 30,8 millioner kroner. I tillegg foreslås det å innføre avgiftsparkering i sentrum som i planperioden vil gi 13,8 millioner kroner i økte inntekter.

Kommunedirektøren har ikke valgt å øke eiendomsskatten eller redusere tilskudd til lag og foreninger. Dette først og fremst for å ikke legge en større belastning på husholdningene.

Økonomisk oversikt viser et budsjettmessig mer-/mindreforbruk i balanse, og dermed i henhold til myndighetskrav om å ha budsjettbalanse. Netto driftsresultat er derimot ikke tilfredsstillende.

I 2023 vil Elverum kommune budsjettere med et netto driftsresultat på 0,1 prosent. Det vil bedre seg litt i planperioden. Skal kommunen oppnå et årlig netto driftsresultat på 2 prosent over tid, som utgjør cirka 38 millioner kroner, kreves det ytterligere omstilling av driften enten i form av reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Det vil være urealistisk å budsjettere med ønsket netto driftsresultat i planperioden. Dette betyr at Elverum kommune sitt budsjett for 2023 ikke har noen reserver. Dette innebærer en stram økonomistyring, og det anbefales ikke å legge inn nye driftstiltak. År 2023 må bli et omstillingsår der det igjen utredes tiltak for å bedre kommuneøkonomien på kort og lang sikt.

Selv om budsjett for 2023 er svært stramt, mener kommunedirektøren at budsjettet gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud fra Elverum kommune. Kommuneorganisasjonen gjennomfører hvert år, i henhold til kommunens årshjul for styring, omfattende arbeidsprosesser for å sikre god mål- og rammestyring.

Kommunens tjenester, lov-, forskrifts- og plangrunnlaget for tjenesteproduksjonen, målene for tjenesteproduksjonen, organisering av virksomheten samt planlagt årlig utviklingsarbeid framgår av den framlagte virksomhetsplanen for 2023. Kvaliteten på kommunens tjenester har jevnt over forbedret seg jevnt og trutt gjennom de senere årene, til tross for svært stramme økonomiske rammer.

Dette dokumenteres blant annet gjennom det årlige Kommunebarometeret, som viser at Elverum kommune for tiden er vurdert å være blant de 20 prosent beste kommunene i landet på den samlede tjenesteproduksjonen.

Signaturen til kommunedirektør Kristian Trengereid.

 

Planprosessen

En av kommunedirektørens viktigste oppdrag er å utarbeide forslaget til Handlings- og økonomiplan for kommende fireårsperiode. Denne planen gjelder for perioden 2023 – 2026, med virksomhetsplan og årsbudsjett for det første året i perioden, 2023. Planprosessen gjennomføres i henhold til kommunens årshjul for styring. I tråd med årshjulet involveres særlig kommunestyrekomitéene (inkludert møter med lag, foreninger og andre i regi av komitéene), tillitsvalgte, verneombud og administrasjonen med bidrag fra hvert tjenesteområde. Dette kulminerer i kommunestyrets strategikonferanse i juni.

Forutsetninger og føringer for den samlede prosessen som leder til Handlings- og økonomiplanen tas særlig fra følgende kilder:

 • Kommuneplanen – samfunnsdel og arealdel.
 • Kommunedelplaner, sektor-/temaplaner – de strategiske planene.
 • Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
 • Årsmelding, årsberetning og regnskap 2021.
 • Tertialrapport for kommunens drift per 1. og 2. tertial 2022.
 • Kommuneproposisjonen og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.
 • Kommunestyrevedtak gjennom 2022 som gir føringer for kommende år.

Elverum - noen langsiktige utviklingsperspektiver

Siden 1996 har Elverum vært bykommune. Elverum er regionsenter i Sør-Østerdal, og har vært i stabil vekst i hele etterkrigsperioden. Denne posisjonen har gitt både unike muligheter og utfordringer. Kommunen har vokst samtidig som den i stor grad er tilført nye oppgaver.

Flere innbyggere, med økte forventninger, skal tilbys gode tjenester innenfor et stadig større tjenestespekter. Kommunen som organisasjon har måttet være omstillingsdyktig for å håndtere forandringer i rammevilkår og forventninger fra befolkningen. Den stabile befolkningsveksten har med virkning fra 2016 avtatt og prognosene for fremtiden viser en lavere vekst, likevel ser Elverum kommune ut til å ha befolkningsvekst, for tiden i størrelsen 0,5 prosent per år.

Kombinert med endringer i befolkningssammensetningen – gradvis flere eldre og et redusert antall i barnehage og skole – fører dette til behov for kontinuerlig tilpasning og omstilling i kommunens drift. I tillegg er det en tiltakende utfordring for alle kommuner å rekruttere tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til tjenesteproduksjonen, dette gjelder også Elverum kommune.

Elverums beliggenhet som kommunikasjonsknutepunkt mellom Østerdalen, Solør, Hedmarken og Trysil og Sverige, har vært en sentral driver for kommunens utvikling. Gunstige naturgitte vilkår for gradvis utbygging, tilstedeværelse fra forsvar, sykehus og utdanning og primærnæringene jord- og skogbruk, har gitt grobunn for handel og service, industriell produksjon og øvrige næringer.

Elverum har gradvis blitt knyttet bedre til omverdenen gjennom nvesteringer i infrastruktur i nasjonal målestokk. I særlig grad Gardermoen som landets hovedflyplass, og i 2020 gjennom en ferdig utbygging av riksveg 3/25 inn mot og forbi Elverum mot Hamar. For de kommende år knytter det seg forventning til jernbaneutbygginger, både for gods- og varetransport.

Videre er den pågående beslutningsprosess for sykehusstruktur i Innlandet, og de konklusjoner som så langt er gjort høsten 2022 i regi av Helse Sør-Øst utfordrende for Elverums utvikling. Høsten 2022 har kommunen om lag 21 500 innbyggere og vel 10 000 arbeidsplasser, hvorav mer enn 40 prosent i offentlig sektor. Kommunen opplever en kontinuerlig pågående regionforstørring og er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion – vestover med kommunene rundt Mjøsa, nordover mot Åmot, sørover mot Solør og østover mot Trysil.

Elverum har forutsetninger for å være en kommune i Norge som har gode framtidsutsikter ut fra sin beliggenhet, både by- og landkvaliteter, tilknytningen til omverden, sin relative størrelse og et relativt variert bolig- og arbeidsmarked.

Demografi - begrenset handlingsrom

Utvikling i antall innbyggere og alderssammensetningen (demografi) har stor betydning for kommunens utgiftsbehov og inntekter. I perioden 2000 – 2016 var den årlige veksten i innbyggertall på cirka 1 prosent, men fra 2017 og frem til i dag har veksten vært på cirka 0,25 prosent. Det å ha korrekte prognoser på utviklingen på kort og lang sikt er helt avgjørende for å ha kontroll på kommunens økonomi.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine prognoser for årene som kommer viser at det ikke kan forventes en vekst utover det som har vært de siste årene. Veksten vil komme som et resultat av netto innflytting og ikke fødselsoverskudd. Det innebærer at alderssammensetning i befolkningen vil endre seg, noe som igjen vil påvirke kommunens inntekter og utgiftsbehov.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i prosent frem til 2021, og en prognose frem til 2031. Elverum har en lavere vekst enn landet, men bedre enn gjennomsnittet av alle kommuner i Innlandet.

Figuren viser utviklingen i prosent frem til 2021, og en prognose frem til 2031. Elverum har en lavere vekst enn landet, men bedre enn gjennomsnittet av alle kommuner i Innlandet. Figuren viser at for Elverum er prognosen en vekst på cirka 2 prosent fram til 2031, mens landet for øvrig har en vekst på cirka 5 prosent.
Figuren over viser utvikling i folketall fra 2013 til 2031.

 

 

Figuren nedenfor viser prosentvis endring i folketall i perioden 2013 – 2031. Antall eldre vil øke, mens antall unge vil gå ned.

Figuren viser prosentvis endring i folketall i perioden 2013 – 2031. Antall eldre vil øke mens antall unge vil gå ned. Fra 2021 og fram til 2031 viser prognosen en økning i antall innbyggere i alderen 67 år og eldre med 20 prosent. I samme periode vil det være en nedgang på cirka 10 prosent i unge i alderen 5 til 16 år.
Figur: Utvikling i aldersgruppene 0-5, 6-15 og 67 år + i perioden 2013 – 2031 (KS sin demografimodell).

 

Nedgangen i aldersgruppen 0 – 16 år tilsier et redusert utgiftsbehov innen tjenesteområder for barn og unge. Økningen i aldersgruppen 67 år og eldre tilsier et økt utgiftsbehov innen tjenesteområder for pleie og omsorg.

Figuren nedenfor viser at veksten ligger i hovedsak i aldersgruppen 80 – 89 år.

Figuren nedenfor viser at veksten ligger i hovedsak i aldersgruppen 80 – 89 år. Her vil veksten være på 60 prosent, mens for aldersgruppene 67 til 79 år og 90 pluss vil veksten ligge på cirka fem prosent i 2031.
Figur: Utvikling i folketall 67 år + perioden 2013 – 2031 (KS sin demografimodell).

 

Endringene i befolkningssammensetning vil medføre endringer i kommunens utgiftsbehov og inntekter. Uten økte inntekter må utgiftsbehovet innen pleie og omsorg finansieres med redusert utgiftsbehov innen grunnskole og barnehage.

Figuren nedenfor viser prosentvise endringer i kommunens utgiftsbehov innen pleie og omsorg, grunnskole og barnehage i perioden 2022 – 2032.

Figuren nedenfor viser prosentvise endringer i kommunens utgiftsbehov innen pleie og omsorg, grunnskole og barnehage i perioden 2022 – 2032. Tabellen viser at utgiftene til helse og omsorg vil øke, mens den går ned i skole og barnehage.
Figur: Endret utgiftsbehov i perioden 2022 – 2032 (KS sin demografimodell).

 

Samlet vekst i planperioden 2023-2026 er liten, men det vil være grunnlag for endringer i sammensetningen av kommunens tjenester dersom det økte utgiftsbehovet innen pleie og omsorg ikke kan finansieres med økte inntekter.

I tabellen nedenfor er prognosen for innbyggertall (demografi) lagt til grunn ved beregning av utgiftsbehov og inntekter i form av skatt og rammetilskudd fra Staten i økonomiplanperioden. Tabellen viser en nedgang på cirka 120 innbyggere i aldersgruppa 0 til 15 år, mens det er en økning i antall innbyggere på cirka 200 i aldersgruppa 67 til 89 år.

Innbyggertall/demografi per 1.7 2022 2023 2024 2025 2026
 Innbyggere 0-1 år 386 384 395 398 396
 Innbyggere 2-5 år 851 842 843 822 808
 Innbyggere 6-15 år 2 440 2 419 2 411 2 384 2 361
 Innbyggere 16-22 år 1 863 1 898 1 902 1 906 1 897
 Innbyggere 23-66 år 11 785 11 887 11 879 11 908 11 927
 Innbyggere 67-79 år 2 903 2 992 3 001 3 031 3 040
 Innbyggere 80-89 år 837 855 867 917 982
 Innbyggere 90 år og over 208 207 214 212 200

 

Innbyggertall/demografi per 1.7. 2022 2023 2024 2025 2026
Innbyggere i alt 1.7. før budsjettåret 21 273 21 484 21 511 21 577 21 610
 Folketall per 1.1. i budsjettåret 21 435 21 574 21 593 21 620 21 654

Tabell: Utviklingen i innbyggere og demografi, tallene viser hva som lagt til grunn ved beregning av kommunens inntekter i 2022 og resten av planperioden.

Framskriving av innbyggertall i perioden 2023 – 2026 er gjort med bakgrunn i befolkningsframskriving fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). SSB beregner framtidens befolkning basert på fire kategorier av forutsetninger; fruktbarhet, dødelighet, flytting og nettoinnvandring. De forskjellige kategoriene baserer seg igjen på tre alternativer, det vil si høy, middel og lav. Det er MMMM-prognosen (middel på alle kategorier) som samsvarer mest med utviklingen de siste årene for Elverum kommune, og som er benyttet i tabellen over.

Kommunenes sentralforbund har en modell for beregning av forventede endringer i kommunens utgiftsbehov som følge av endringer i demografi. Modellen bruker samme metodikk som ligger til grunn for landsanslaget for demografikostnader fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), men da brutt ned på den enkelte kommune.

Kommunens innbyggere påvirker kommunens utgifter på forskjellige områder gjennom livet.

Tabellen nedenfor viser hva som er lagt til grunn i KS sin demografimodell for beregning av forventet utgiftsbehov.

Aldersgruppe Grunnskole Pleie og omsorg Sosialhjelp Barnevern Helse Barnehager Sum
0-1 år 6 013 14 202 5 561 64 011 89 788
2-5 år 6 068 14 250 5 612 229 351 255 281
6-15 år 157 255 5 317 13 592 4 917 181 081
16-18 år 12 328 2 705 4 938 5 213 25 183
19-20 år 12 328 4 621 4 938 5 213 27 100
21-22 år 12 328 4 621 4 938 5 213 27 100
23-29 år 11 915 4 423 2 540 18 878
30-34 år 11 915 9 305 2 540 23 760
35-49 år 11 915 9 305 2 540 23 760
50-66 år 11 915 7 388 2 540 21 843
67-79 år 55 330 8 387 63 716
80-89 år 203 378 9 867 213 245
90 år og over 415 651 9 952 425 603

Tabell: Forventet utgiftsbehov i kroner per innbygger på de forskjellige tjenesteområdene (kilde KS).

Demografimodellen er primært laget for å vise forventede utviklingstrekk for brutto utgiftsbehov framover. Ved bruk av modellen må man være varsom med å legge for stor vekt på utviklingen i det enkelte år. Framskrivninger for enkeltår vil være usikre. Avvik mellom befolkningsframskrivingene og faktisk befolkningsutvikling kan gi store endringer.

 

Endring utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern Sum
2023 14 962 -5 661 -2 304 256 810 -571 7 492
2024 8 340 -2 831 -6 945 401 570 -637 -1 102
2025 10 266 -4 403 101 128 406 -533 5 964
2026 15 990 -6 447 2 229 -103 585 -508 11 746
2027 13 229 -5 818 549 333 298 -497 8 094
2028 18 602 -3 774 -789 50 492 -404 14 176
2029 17 726 -4 875 256 -30 609 -399 13 286
2030 15 390 -1 101 1 173 -123 576 -115 15 801
2031 14 399 -2 044 1 568 -43 545 -167 14 257
2032 13 623 -4 560 1 797 -290 761 -252 11 080
Sum 142 525 -41 515 -2 363 579 5 651 -4 082 100 795

Tabell: Forventet utviklingen i utgiftsbehov (1.000 kroner) per år i perioden 2023 – 2032 (kilde KS).

Selv om det er usikkerhet for de enkelte årene viser modellen at det på sikt vil være behov for betydelige omdisponeringer i kommunens budsjettrammer til de forskjellige tjenesteområdene. Den samlede forventede utgiftsveksten innen pleie- og omsorg vil delvis bli finansiert ved økte statlige overføringer, men mye må også finansieres med omdisponering av dagens rammer som går til barnehager og grunnskoler.

Utviklingen i demografi og et bevisst forhold til en forventet utvikling er viktig i kortsiktig og langsiktig planlegging av drift og investeringer. Gjeldssituasjonen for Elverum kommune er slik at gjelden er høy. Dette begrenser kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunen har vært gjennom en periode med svært mange og til dels store investeringer, de fleste som følge av kommunens egne prioriteringer, men også noe som følge av myndighetskrav.

I kommunal sektor er det noe som heter generasjonsprinsippet. Dette prinsippet går ut på at den generasjonen som nyter godt av en investering er den som skal betale for den. Med dette prinsippet er det riktig med lånefinansiering av investeringer, men det er svært viktig at beslutningstakere tar hensyn til fremtidige generasjoners behov- og betalingsevne.

Fremtidig behov kan være vanskelig å fastsette. For eksempel vil overdimensjonerte investeringer ut fra det som er strengt tatt nødvendig bidra til å svekke kommunens handlingsrom i fremtiden.

Fremtidig betalingsevnen må sees i to perspektiver: For innbyggerne (brukerne) er det deres forutsetning til å betale nødvendige avgifter og/eller husleie. For kommunens betalingsevne handler det om økonomiske rammer som følge av befolkningsutvikling og demografi.

Måltall

Elverum kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. I dette ligger det å utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet, økonomi og for utvikling av samfunnet i Elverum. Elverum kommune skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig risiko, og som sikrer at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Økonomireglementet beskriver kommunens overordnede økonomibestemmelser og fullmakter.

For å sikre kommunen økonomisk handleevne over tid må prioriteringer og aktivitet i budsjetter og økonomiplan tilpasses følgende økonomiske mål:

Økonomiske mål Mål
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Min. 2,0 %
Udisponert disposisjonsfond % av brutto driftsinntektene. Min. 4,0 %
Netto lånegjeld [1] i % av brutto driftsinntekter. Maks 100 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF [2] Renteeksponert gjeld i % av brutto driftsinntekter. Min. 20 %

Tabell: Økonomiske måltall i kommunens økonomireglement.

[1] Netto lånegjeld er langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser og lån til videre utlån. [2] VARF står for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Handlingsregler

Kommunens langsiktige planlegging skal ha mål om en bærekraftig økonomisk utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine (generasjonsprinsippet). For å nå de økonomiske målene bør følgende handlingsregler følges:

 1. Netto driftsresultat
  Kommunen skal over tid budsjettere med netto driftsresultat på 2,0 prosent av brutto driftsinntekter. Det kan budsjetteres med et lavere netto driftsresultat når udisponerte disposisjonsfond er mer enn 4,0 prosent av brutto driftsinntekter i regnskapsåret før budsjettet vedtas for kommende år (budsjett år minus to år).
 2. Avsetninger til fremtidige investeringer
  Det skal over driftsbudsjettet avsettes et beløp som egenkapital i årets/fremtidige investeringer. Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte/overføring til kommunen fra eierskap i selskaper.
 3. Disposisjonsfond
  Kommunen skal til enhver tid ha et udisponert disposisjonsfond på minst 4,0 prosent av brutto driftsinntekter som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd.
 4. Lånegjeld
  Kommunen skal ikke ha netto lånegjeld som overstiger 100 prosent av brutto driftsinntekter (alternativt: gjennomsnittet for norske kommuner) og samtidig ivareta generasjonsprinsippet.
 5. Investeringer innenfor dagens handlingsrom
  Drifts- og finansutgifter som følge av investeringer skal håndteres innenfor de økonomiske rammer som er tilgjengelig når vedtak om investering gjøres. Ingen investeringer skal finansieres med bakgrunn i forventede inntekter som følge av en forventet innbyggervekst eller lignende.
 6. Langsiktig perspektiv
  Kommunens økonomiplan for de fire neste årene skal ses i lys av det investerings- og driftsbehov kommunen vil ha i et perspektiv på minimum 8 år.
 7. Ansvar og myndighet
  Kommunen skal ha ledere med selvstendig ansvar for og myndighet til å disponere tildelte driftsrammer.
 8. Utlån
  Det skal ikke foretas utlån av kommunale midler utover formidlingslån (startlån fra Husbanken). Maskiner, biler, instrumenter, hjelpemidler og liknende skal ikke lånes ut dersom utlånet ikke er en del av kommunens tjenester.
 9. Garantier
  Når kommunen gir garanti for noen andres økonomiske forpliktelser skal det i kommunens balanse avsettes midler tilsvarende den summen garantien innebærer. Dette for å sikre dekning dersom behovet for garanti utløses.
 10. Budsjettrenten og rentefond
  Kommunen skal budsjettere med en rente på 3,0 prosent. Avvik mellom budsjetterte renter og faktiske renter avsettes/brukes av kommunens rentefond.

Kommunens økonomiske situasjon har vært krevende de siste årene og det har ikke vært mulig å budsjettere med de økonomiske målene på kort sikt, det vil si i kommende planperiode (1-4 år). Nøktern bruk av ressurser, god økonomistyring og flere innbyggere ser nå ut til å gi kommunen et noe bedre handlingsrom. Det er fortsatt krevende, og det er fortsatt en del igjen for å nå målet om en bærekraftig økonomisk utvikling. Høy gjeldsgrad tilsier at behov for økt egenfinansiering av investeringer i årene som kommer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i de økonomiske målene de siste regnskapsår og i kommende fire år når alle drifts- og investeringstiltak er innarbeidet.

Økonomiske mål Måltall Regnskap Budsjett Økonomiplanperiode
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,0 % 3,11 % 0,19 % 0,09 % -0,09% 0,04 % 0,48 %
Udisponert disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 4,0 % 3,33 % 2,63 % 2,12 % 1,89 % 1,79 % 2,13 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter.  Maks 100 % 113 % 116 % 113 % 111 % 111 % 111 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF. 20 % 34,7 % 6,0 % 6,8 % 7,6 % 13,4 % 25,0 %

Tabell: Økonomiske resultater og mål perioden 2021 – 2026.

Utviklingen i de økonomiske målene er ikke tilfredsstillende. Målet om 2,0 prosent i netto driftsresultat i forhold til brutto driftsinntekter er ikke tilfredsstilt i planperioden. Udisponerte disposisjonsfond er for lavt, og er ikke en tilfredsstillende reserve i forhold til fremtidige investeringer og uforutsette hendelser.

Netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter er svært høy, men i en svakt positiv utvikling. Egenfinansieringen av investeringer er ikke tilfredsstillende, men med redusert investeringsnivå i perioden 2023 – 2026 er det en positiv utvikling i egenfinansiering.

Innholdsfortegnelse