Gå til innhold

Byggesak – gebyr for behandling av bygge- og delingssaker

  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER M.M. Mva  2023  2022
Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn og ulovlighetsoppfølging inngår. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen har mottatt en behandlingsdyktig søknad.
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid eller de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
Alle arealer regnes som bruksareal (BRA) iht. NS 3940 hvor overbygd areal inngår.
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)
A For søknader som inneholder én boenhet: 0 % 28 110 28 110
B For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20: 0 % 14 070 14 070
C For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21: 0 % 7 060 7 060
D For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet: 0 % 14 070 14 070
E For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder ny boenhet betales etter satsene i kapittel 2.
F Sammenføyning fra tomannsbolig til enebolig 0 % 8 020 8 020
G Andre sammenføyninger av boenhet i boligbygg, pr. boenhet som bringes til opphør 0 % 8 020 8 020
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² 0 % 5 793 5 793
A.2 16 – 200 m² – pr m² 0 % 141 141
A.3 201 – 600 m² – pr m² 0 % 103 103
A.4 alt over 600 m² – pr m² 0 % 52 52
B Bruksendring:
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A.
C Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr 20 000,-
D Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr 25 000,-
3 Arealuavhengige tiltak
A På bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, rivning, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep, P-plasser og uisolerte vinterhager. 0 % 3 770 3 770
B På annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom:
Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, rivning, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser.
0 % 7 510 7 510
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr stk 0 % 5 210 5 210
D Skorstein og ildsteder: oppføring, rehabilitering av skorstein 0 % 1 187 1 187
E Skilt og reklame, oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 F) 0 % 3 260 3 260
F Skiltplaner, ID-mast, pylon/totem 0 % 6 990 6 990
4 Dispensasjoner
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) 0 % 6 990 6 990
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) 0 % 14 490 14 490
5 Fradeling/arealoverføring (I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning).
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales 0 % 5 840 5 840
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales 0 % 2 990 2 990
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales 0 % 8 380 8 380
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales 0 % 4 280 4 280
6 For behandling av utslippssøknader
A Inntil 15 pe 0 % 6 530 6 530
B 15-50 pe 0 % 31 900 31 900
C Over 50 pe 0 % 66 980 66 980
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
B Ved avslag betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist.
F Dersom et avslag medfører at en revidert søknad mottas innen 3 måneder fra vedtaksdato og denne søknaden blir godkjent, betales et redusert gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr.
G Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr 1 066,- pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger
A Lokal godkjenning 0 % 5 830 5 830
B Gjentatt søknad om lokal godkjenning som samsvarer med tidligere godkjenning 0 % 2 030 2 030
C Personlig godkjenning (selvbyggere) 0 % 2 192 2 192
D Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) 0 % 1 096 1 096
E Endring av ansvarshavende 0 % 2 350 2 350
F Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning 0 % 4 200 4 200
9 Andre gebyrer
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) 0 % 4 670 4 670
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: 0 % 2900 2 900
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang 0 % 1 280 1 280
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften. 0 % 1 603 1 603

Innholdsfortegnelse