Gå til innhold

Landbruk – gebyr for behandling av saker

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN Mva  2023  2022
1 Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyr merket med *) kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak.
1 Delingssaker etter jordloven *)
1.1 *) Gebyr for delingssaker som behandles etter jordloven, i hht. gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (kan forandres i løpet av gebyråret). 0 % 2 000 2 000
1.2 *) Gebyr for saker som behandles etter konsesjonsloven. Gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.  Tinglysningsgebyr kommer i tillegg (kan forandres i løpet av gebyråret). 0 % 5 000 5 000
2 Gebyr forkonsesjon av mindre areal
Anvendes ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen.  Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.
 2.1 Areal fra 0-5 daa – konsesjon 0 % 1 000 2 950
 2.2 Areal fra 5,1 – 20 daa – konsesjon 0 % 2 800 4 720
3 FELLINGSAVGIFT VILTFORVALTNING.
Hjemmelsgrunnlag «Lov om jakt og fangst av vilt» §40 og vedtak i viltfaglig utvalg VU-021/20
 3.1 Søknader ihht. Forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jfr rundskriv 1/99 0 % 2 860 2 860
 3.2 Fellingsavgift hjortevilt
Voksen elg 0 % 580 580
Elg kalv 0 % 340 340
Voksen hjort 0 % 450 450
Hjort kalv 0 % 270 270
 3.3 Timepris                                                                                                                             (Kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalte oppdrag.) 0 % 987 950
MILJØSERTIFISERING, JF «MILJØFYRTÅRN» ORDNINGEN *)
  Gebyret angir kostnaden ved en gjennomsnittlig sertifisering. Ved komplekse søknader kan gebyret øke. For sertifisering av bedrifter utenfor Elverum kommune tilkommer kjøregodtgjørelse ihht. Statens satser. *) Grunnet ny organisering av Miljøsertifiseringsordningen fra 2023 kan gebyrene bli endret
1 Ny sertifisering av bedrift, inkl. mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. 25 % 6 400 6 163
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav 25 % 638 613
2 Resertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. 25 % 5 338 5 138
Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav 25 % 638 613

Innholdsfortegnelse