Gå til innhold

Vann- og avløpsgebyrer

VANN- OG AVLØPSGEBYR Mva  2023  2022
1 TILKNYTNINGSGEBYR(ENGANGSGEBYR)
Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser:
VANN:
  For boliger pr. m² beregnet areal 25 % 43,75 43,75
For annen bebyggelse pr. m² bruksareal 25 % 43,75 43,75
  AVLØP:
For boliger pr. m² beregnet areal 25 % 77,50 77,50
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal 25 % 77,50 77,50
B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
  VANN:
For boliger pr. m² beregnet areal 0 % 116,00 116,00
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal 0 % 41,00 41,00
AVLØP:
  For boliger pr. m² beregnet areal 0 % 182,00 182,00
For annen bebyggelse pr. m² bruksareal 0 % 61,00 61,00
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
VANN: 0 % 16 800 16 800
  AVLØP: 0 % 16 800 16 800
Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m² innkreves ikke.
2 ÅRSGEBYR
A Boliger – med vannmåler
  Vann pr. m³ målt vannforbruk 25 % 20,75 16,09
Avløp pr. m³ målt vannforbruk 25 % 30,20 22,96
B Boliger – uten vannmåler
Vann pr. m² beregnet areal 25 % 33,20 25,74
  Avløp pr. m² beregnet areal 25 % 48,31 36,74
For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler:
Vanngebyr og avløpsgebyr etter beregnet forbruk basert på bassengvolum [m³]
  VANN:
Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ 25 % 828,83 642,50
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ 25 % 1 659,26 1 286,25
Bassengvolum over 40 m³ 25 % 2 486,48 1 927,50
  AVLØP:
Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ 25 % 1 206,51 917,50
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ 25 % 2 413,03 1 835,00
Bassengvolum over 40 m³ 25 % 3 622,83 2 755,00
C Næringsdrivende
Vann pr. m³ målt vannforbruk 25 % 20,75 16,09
  Avløp
Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk.
25 % 30,20 22,96
Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt vannforbruk
Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen.
25 % 4,54 3,45
3 GEBYR FOR VANNAVSTENGING
  For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. 25 % 1 125,00 775,00
  INNFORDRINGSGEBYR    
*Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor.  Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.
  Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
  Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
Begjæring om utlegg (1,7 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
  Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.
 
Med virkning fra 01.01.23 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.    
A Leie av bil og mannskap
Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser) 25 % 770 770
  Mannskap pr. time pr stk (ihht. KS satser) 25 % 1 124 1 124
Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. 25 % 10 056 9 763
Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. 25 % 1 031 1 000
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs. Fritatt for merverdiavgift.
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. 0 % 3 725 3 615
  FEIE-OG TILSYNSGEBYR 2023 2022
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. 25 % 650 520
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr. 0 0
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på: 25 % 111 111
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på (ihht. KS satser): 25 % 1 124 1 124
4 Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (iht. KS satser) 25 % 1 124 1 124
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein og fjerning av kaiereir (iht. KS satser) 25 % 1 124 1 124
6a Tilsyn/kontroll av vanlig fyringsanlegg, innenfor 1 times arbeid 25 % 1 813 1 813
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres med timepris 25 % 750 750
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter «stengt dør2, ikke klargjort», faktureres det tilleggsgebyr for administrasjonskostnader 25 % 750 750
Prisliste feiing av fritidsbolig 0 0
6d Feiing av vanlig pipeløp på forespørsel faktureres etter timepris 25 % 1 124 1 124
 

 

 

 

       
RENOVASJONSGEBYR

Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.

A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall 25 % 1 799 1 340
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:
  140 ltr. restavfall 25 % 1 633 1 526
190 ltr. restavfall 25 % 2 715 2 393
  240 ltr. restavfall 25 % 3 476 3 023
360 ltr. restavfall 25 % 5 241 4 538
660 ltr. restavfall 25 % 9 658 8 325
  360 ltr. Restavfall – Tømming hver 14 dag 25 % 10 483 9 075
  660 ltr. Restavfall – Tømming hver 14 dag 25 % 19 231 16 650
160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 60 kr inkl mva) 25 % 60 50
C Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkrenovasjon) jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)
Årsgebyr forenklet ordning 25 % 1 695 1 503
D Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement.
Fradrag hjemmekompostering 25 % -666 -590
E Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.
3-10 meter 25 % 249 220
  11-20 meter 25 % 505 448
over 20 meter – særskilt avtale
F Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer
Kategori 0 25 % 3 034 2 689
   – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
Kategori 1 25 % 1 896 1 680
   – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
Kategori 2 25 % 1 029 911
   – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De fleste hytter hører inn under denne kategorien.
Kategori 3 25 % 413 365
   – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
G Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler
  Ministasjoner 0 0
H Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall 0 0
Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (55 kr inkl. mva) inntil 3 sekker. Mer enn 3 sekker betales som 1/2 m³ 25 % 55 45
  Restavfall pr. 1/2 m³ – 180 kr 25 % 180 180
  Restavfall pr.1 m³ – 400 kr 25 % 400 270
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.
I Septikrenovasjon – Elverum kommune
For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år. 25 % 1 408 1 248
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år. 25 % 700 620
Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg jfr. KS vedtak 008/19 0 % 270 360

Innholdsfortegnelse