Gå til innhold

Vei, park og anlegg

  VEI, PARK OG ANLEGG Mva  2023  2022
1 LEIE AV TORGPLASSER    
  Torgplassene er på 12,5 m².    
 1.1. Salg fra fast plass pr. år, uten strøm 0 % 4 220 4 060
 1.2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm 0 % 6 650 6 400
 1.3 Annet salg pr. dag, uten strøm 0 % 610 580
 1.4 Annet salg pr. dag, med strøm 0 % 640 610
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK    
       
  Kommunedirektøren kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt.    
 2.1 Folkvangtomta og Torget sør. Pris pr. dag. 0 % 6 340 6 100
 2.2 Kommunal gategrunn, Elvarheimparken, på betingelse av ingen framleie.    
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate inntil 3 gatekvartal. 0 % 1 698 1 635
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate over 3 gatekvartal. 0 % 2 750 2 640
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, inntil 3 gatekvartal. 0 % 1 644 1 583
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, over 3 gatekvartal. 0 % 2 750 2 640
  Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker.    
 2.3 Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene, oktoberfestival og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt skader faktureres separat. 0 % 58 130 55 970
3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR    
  Elektrisk og hydrogendrevet bil kan parkeres uten at det betales avgift på plasser der avgiftsparkering ellers gjelder. Selv om det er gratis kan man ikke stå parkert lenger enn bestemmelsene sier. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes.
Står man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon, og maksimal ladetid er 4 timer. Deretter må kjøretøyet flyttes.
   
3.1 Parkeringsavgift langtid pr. dag. 25 % 36 36
3.2 Parkeringsavgift langtid pr. time. 25 % 15 15
3.3 Parkeringsavgift ladeplasser pr. time (hele døgnet). 25 % 15 8
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. 0 % 900 900
3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering ilegges en kontrollsanksjon (gebyr) på:
For andre overtredelser, herunder brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og kontrollsanksjon for dette, henvises det til forskriftens § 36.
0 % 660 600
4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT    
  Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.    
4.1 Avgift pr. år. 25 % 5 513 5 300
4.2 Avgift pr. mnd. 25 % 556 535
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER    
  Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984. 0 % 159 990 154 050
6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER    
       
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr søknad: 0 % 6 520 6 330
6.2 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. 0 % 700 680
6.3 Gebyr for behandling av tiltak uten graving:    
   -på kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan: 0 % 1 607 1 560
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE    
  Jf Politivedtektene § 28a.  Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter.  Elverum kommune ilegger ved overtredelser av disse bestemmelsene overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens § 6.    

Innholdsfortegnelse