Gå til innhold

Betalingsregulativet 2024

Alle beløp som er merverdiavgiftspliktige er i regulativet oppgitt inklusiv merverdiavgift. Mva-kolonnen viser om det er merverdiavgift på beløpet og med hvilken sats. I noen tilfeller må merverdiavgiftsplikten vurderes særskilt.

Ved manglende betaling av kommunale tjenester skal kommunedirektøren iverksette innfordring av krav i henhold til god inkassoskikk. Leveranse av tjenester skal som hovedregel opphøre ved manglende betaling av to eller flere terminer.

  LEIE AV ELVERUMSHALLEN mva 2024 2023
A Turneringer/arrangementer    
  Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 350 330
  Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 620 590
  Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 680 645
  Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) 0 % 230 220
  Vestibyle 0 % 220 210
B Idrettshallen    
  Arrangementer uten inntektsgivende aktivitet pr døgn
(driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
0 %            8 410            8 060
  Idrettsarrangementer med egen avtale    
  Arrangement med inntektsgivende aktivitet pr døgn
(tilsyn/driftstekniker faktureres i tillegg)
0 %          15 750          15 100
  Egne avtaler ved større enkeltarrangementer    
  Tilsyn/bistand av driftstekniker per påbegynt time* 0 % 760 720
  Utleie av personell til eksterne anlegg utenfor ordinær arbeidstid* 0 % 900 900
  * Mva plikt må vurderes ut fra om leien anses som ledd i kunstnerisk og ikke kommersiell aktivitet    
  Leie av utstyr    
  Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker 0 % 210 200
C Trening    
  Elverumshallen pr treningstime à 60 min 0 % 420 395
  Messehallen pr treningstime à 60 min 0 % 310 290
  Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min 0 % 190 175
  Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt    
  Avgift for bruk av klister per time 0 % 100 90
  Klisterbruk utenom klisterdager faktureres realkost pr klistervask, minimum 0 % 1 500 1 500
D Kamper – 25 % av spilleinntekten    
  Minimumsleie 0 % 1 150 1 100
  Kretskamper 0 % 680 650
E Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj) 0 0
  Garderobe en seksjon per time 0 % 220 210
         
  Garderober to seksjoner per time 0 % 330 310
  Garderober tre seksjoner per time 0 % 470 450
  Leie av lagerrom – egen avtale    
F Leie av Ydalir idrettshall    
  Turneringer / arrangementer 0 % 680 650
  Treningstime à 60 min inkl. garderobetid 0 % 420 410
  Tilsyn driftspersonell/renhold etter avtale 0 % 760 720
  Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt på treningstimer    
  Ved utleie som ikke omfattes av dette regulativ gjelder prisregulativet for Elverumshallen    
G Leie av Ydalir skole – spesialrom 2024 2023
  Kjøkken/SFO (pr time à 60 min) 0 % 890 850
  Amfi (pr time à 60 min) 0 % 630 600
  Musikkrom (pr time à 60 min) 0 % 630 600
  Teknikk og design rom (pr time à 60 min) 0 % 630 600
  Sløyd (pr time à 60 min) 0 % 630 600
    Mva 2024 2023
  UTLEIE AV SKOLELOKALER
1 Skolens lokaler kan lånes ut utenom skoletid dersom ikke skolen selv har behov for lokalene.    
  Rektor har det daglige ansvaret for tilsyn med skoleanlegget og utlån/utleie av skoleanlegg.  Arrangementer i skolens egen regi, eller i regi av skolens rådsorganer. Idretts- og kulturaktiviteter der utlån/-leie avtales for de enkelte tilfelle.  Voksenopplæringskurs arrangert av kommunen eller av godkjent studieorganisasjon. Lag og foreninger med aktivitet i kroppsøvingsanlegg rettet mot barn og unge er gratis på hverdager frem til kl. 21.00.

Bruk av svømmebasseng er gebyrbelagt for alle eksterne brukere.  For arrangementer av inntektsbringende karakter betales leie etter satsene i reglementets punkt 5. Brukeren betaler for ekstra renhold som måtte bli nødvendig på grunn av utvidet bruk, også i de tilfelle det ikke betales leie.  Søknad sendes den enkelte skole etter kunngjøring på kommunens hjemmeside før skoleferien. Brukes skolens kroppsøvingsutstyr så som baller, apparater og matter, betales en avgift pr time for dette.  Øvrige vilkår fremgår i egen avtale.

   
2 Bruk av kroppsøvingsutstyr pr halvår 0 % 460 440
3 Overnatting pr person pr overnattingsdøgn 0 % 160 150
4 Uttak av strøm til campingvogn o.l. pr døgn pr uttak 0 % 140 130
5 Utleieprisen for de forskjellige rom fastsettes slik: (Minimumsleie = 1 time)    
  Gymnastikksal m/garderobe og dusj 0 % 410 390
  Svømmebasseng m/garderobe og dusj 0 % 410 390
  Klasserom 0 % 240 230
  Øvrige rom 0 % 280 260
6 Utleie av skolen til store arrangementer rettet mot barn og unge, eksempelvis Elverumsturneringen og håndballturneringen. Pris pr skole pr utleie. 0 % 12 450 11 930
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM I KOMMUNEHUSET FOLKVANG mva 2024 2023
  Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Elverum – Aulaen på Folkvang leies kun ut til kulturformål, konserter, forestillinger og annet.
Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Elverum – Aulaen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang 0 % 2 150 2 060
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang 0 % 2 410 2 310
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 4 440 4 250
Øving Aulaen alle dager 0 % 660 630
Timepris dagtid 0 % 350 330
B Leiret – Store Auditoriet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang 0 % 2 070 1 980
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang 0 % 2 410 2 310
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 4 440 4 250
Timepris dagtid 0 % 350 330
C Møterom: Sørskogbygda 1.etg. G213, Nordskogbygda  1. etg. H201 + Hernes 2.etg H301
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang 0 % 800 760
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang 0 % 800 760
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 1 550 1 480
BETALING FOR LEIE AV LOKALER I UNGDOMMENS HUS mva 2024 2023
Frivillige lag, grupper eller organisasjoner med en klar barne- og ungdomsprofil: Gratis bruk av lokalene til sin virksomhet på dager uten ordinær drift.
Forutsetninger for gratis bruk er:
At arrangementet er lukket (for lagets medlemmer), og at ikke bruk av utstyr medfører kostnader, samt at lokalene ryddes etter bruk.
Bursdager, seremonier, jubileer etc. 0 % 1 800 1 770
Større arrangementer som cuper, turneringer, mønstringer.
Tilgang til hele huset unntatt øvingsrom
0 % 5 200 4 980
A Utleie av lokaler til andre brukergrupper (kort varighet, kveld eller dag)
Kafé 0 % 900 890
Storsal 0 % 1 800 1 720
Øvingsrom pr. mnd. i helger 0 % 2 400 2 400
Øvingsrom pr. ukedag/kveld 0 % 630 630
B Fritid med Bistand    
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum 0 % 120 110
Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer til nabokommuner 0 % 170 160
    Mva 2024 2023
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM I RÅDHUSET
       
A Festsalen    
  Dagtid man -torsdag 8:00 – 24:00 pr gang Inkl. renhold 0 % 4 910 4 700
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 5 570 5 340
  Festsalen – kommersielle leietakere, alle dager    
  Alle dager frem til kl. 02:00 Inkl. renhold 0 % 10 990 10 530
B Rådhusfoajèen, alle dager.    
  Alle dager, inkl. renhold 0 % 4 060 3 890
C Kommunestyresalen    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang inkl. renhold 0 % 2 740 2 620
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang inkl. renhold 0 % 2 740 2 620
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager inkl. renhold 0 % 3 440 3 290
D Formannskapssalen    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang 0 % 2 290 2 190
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang 0 % 2 290 2 190
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 2 960 2 830
E Grupperommet    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang inkl. renhold 0 % 1 560 1 490
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang inkl. renhold 0 % 1 560 1 490
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager inkl. renhold 0 % 2 270 2 170
F Peisestua    
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang inkl.  renhold 0 % 1 560 1 490
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang inkl. renhold 0 % 1 560 1 490
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl renhold 0 % 2 270 2 170
G Restaurant Elvarheim    
  Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) inkl. renhold 0 % 4 120 3 950
  Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) inkl. renhold 0 % 5 570 5 340
H Kantine Folkvang    
  Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) inkl.  renhold 0 % 4 120 3 950
  Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) inkl. renhold 0 % 5 570 5 340
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM PÅ HELSEHUSET mva 2024 2023
  Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.  Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene.  Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:    
A Helsehuset – Auditoriet (Semmelweis) – kapasitet: 180    
  Dagtid 8:00 – 15:30 per gang 0 % 2 050 1 960
  Kveld 15:30 – 24:00 per gang 0 % 2 380 2 280
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 4 400 4 210
  Timepris dagtid 0 % 340 320
B Kantine Helsehuset    
  Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15:30 hverdager) inkl. renhold 0 % 4 080 3 910
  Mva 2024 2023
  VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM
  Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele Kultursektorens ansvarsområde. Det kan omfatte avtaler med leietakere/arrangører som f.eks. Festspillene i Elverum og lignende.

Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv. Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen. Kultursektoren står også for utleie av Festsalen og Rådhusfoajéen.
Kulturhuset leies ikke ut til kurs/konferanser etter kl 16:00

   
A Storstua – lokale leietagere/foreninger    
  Dagtid 8:00 – 15:30 0 % 3 660 3 500
  Kveld 15:30 – 21:00 0 % 7 310 7 000
  Utleie Storstua fra kl 21:00 0 % 4 180 4 000
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager 0 % 12 520 12 000
  Storstua – kommersielle leietakere alle dager    
  Alle dager 0 % 15 650 15 000
  Dobbeltforestillinger 0 % 20 860 20 000
B Veslestua – lokale leietagere/foreninger    
  Dagtid 8:00 – 15:30 0 % 2 610 2 500
  Kveldstid 15:30 – 21:00 0 % 4 180 4 000
  Veslestua – kommersielle leietakere    
  Alle dager 0 % 7 310 7 000
C Avgift for billettsystem – billettavgift    
  Bruk av husets billettsystem er obligatorisk.  Kurs og konferanser er unntatt.    
  Billettavgift pr solgt billett 0 % 32 30
  Provisjon av billettinntekter etter at husleie og billettavgift er trukket fra brutto inntekt:
(Lokale barne- og ungdomsaktiviteter der alle deltagere er under 18 år er fritatt for provisjon)
   
  Lokale leietagere/foreninger 0 % 6 % 6 %
  Kommersielle leietagere 0 % 7 % 7 %
D Utleie av teknikere    
  Lokale leietagere: Hverdager kl 09:00 – 24:00 pr påbegynt time 0 % 760 720
  Lokale leietagere: Helger pr påbegynt time 0 % 890 850
  Kommersielle leietagere hverdager og helg pr. påbegynt time* 0 % 940 900
  Utleie av personell eksterne anlegg utenom ordinær arbeidstid* 0 % 900 900
  * Mva plikt må vurderes ut fra om leien anses som ledd i kunstnerisk og ikke kommersiell aktivitet    
E Utleie utstyr    
  Teknisk utstyr fra Kulturhuset leies ikke ut.    
UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN mva 2024 2023
Leie pr. dag inkl. strøm (1. april – 31. okt.) 0 % 1 090 1040
Små arrangement stands etc. 0
Leie pr. arrangement inkl. strøm og snømåking/strøing (1. nov – 31. mars) 0 % 11 360 10890
Leie pr. dag inkl. forbruksstrøm (uten snømåking/strøing 1. nov – 31. mars) 0 % 1 090 1040
UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN
Musikkpaviljong etter nærmere avtale Gratis Gratis
    Mva 2024 2023
  BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO (ved kjøp på nett påløper formidlingsavgift)
  Vedtatt av kommunedirektøren etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.    
A Barneforestilinger før kl. 17:00    
  Pr person uansett alder 12 % 115 110
  Pr person uansett alder – 3D forestillinger 12 % 125 110
B Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger    
  Pr person 12 % 140 135
  Pr person – 3D forestillinger 12 % 140 135
C Rabattordninger    
  Honnørbillett voksen forestilling. 12 % 125 115
  Studenter høgskole og vernepliktige alle forestillinger 12 % 125 115
  ELVERUM BIBLIOTEK 2024 2023
  Erstatning for tapte og ødelagt bøker/lydbøker 0 % 650 650
  Erstatning for tapt og ødelagte filmer 0 % 430 430
  Erstatning for tapt og ødelagt pc spill 0 % 450 450
  Erstatning for tapt og ødelagte tidsskrifter 0 % 130 130
  Kopiering av vitnemål med rett kopi bekreftelse 25 % 15 13
  Kopiering i sort/hvit format A4 25 % 5 6
  Kopiering i sort/hvitt format A3 25 % 10 11
  Kopiering i farge format A4 25 % 7 10
  Kopiering i farge format A3 25 % 15 18
  Erstatning for tapt lånekort 0 % 55 53
  Gebyr for 1. gangs varsel om innlevering 0 % 75 70
  Gebyr for 2. gangs varsel om innlevering 0 % 160 155
  Scanning pr. sending 25 % 7 8,75
  Utskrift fra PC pr side 25 % 5 6,25
  BILLETTPRISER VED ELVERUM SVØMMEHALL mva 2024 2023
A Svømmehallen    
  Voksenbillett 0 % 95 95
  Førstegangstjeneste/student 0 % 76 76
  Barnebillett 0 % 45 40
  Klippekort, voksne 0 % 950 950
  Klippekort, barn 0 % 450 400
  Klippekort, honnør 0 % 760 760
  Årskort, voksne 0 % 2 565 2 565
  Årskort, barn 0 % 1215 1 080
B Klubber/Idrettslag, stevner    
  Svømmestevne på helgedag
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
0 % 4 680 4 480
  Svømmestevne på hverdager
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
0 % 1 170 1 120
  Klubber/Idrettslag, trening    
  Hele bassenget pr time 0 % 455 430
  Baneleie pr time 0 % 160 150
C Ordinær utleie    
  Hele bassenget pr time 0 % 1 100 1 020
  Bare trimrommet 0 % 170 160
  Tillegg for tilsyn/badevakt pr påbegynt time 0 % 760 720
  Når hele bassenget leies kan trimrom benyttes uten tillegg.    
D Garderober i underetasje    
  1 garderobe / 1 dusj pr time 0 % 210 200
  2 garderober / 1 dusj pr time 0 % 270 250
  3 garderober / 2 dusj pr time 0 % 300 280
  4 garderober / 2 dusj pr time 0 % 330 310
  Ved utleie av garderobene utenom badets åpningstider faktureres tillegg for tilsyn pr time 0 % 760 720
Betaling av faktura på Servicekontoret Mva 2024 2023
Betaling med kontanter/kort 0 % 48 46
Kjøp av andre offentlige dokumenter. Kopipris pr side
Sort/hvit format A4 25 % 5 6
Sort/hvit format A3 25 % 10 11
Farge format A4 25 % 8 10
Farge format A3 25 % 15 18
  ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER mva 2024 2023
A Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang 0 % 400 400
B Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang 0 % 400 400
C Etablerer prøve for serveringsvirksomhet 0 % 400 400
D Søknad om ambulerende bevilling pr. gang 0 % 420 400
E Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning 0 % 1 280 1 220
F Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement 0 % 1 280 1 220
  Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet    
A Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2 440 0 % 2 440 2 310
B Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3 590 0 % 3 590 3 410
C Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger minstesats regulert i hht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.§ 6-2 gjelder minstesats for bevillingsgebyr. Gebyrsatser følger årlig regulering fra Helse- og omsorgsdepartementet. 0 % 5 800 5 500
  Minimum bevillingsgebyr for salg av alkohol. Gebyrsats følger årlig regulering fra Helse- og omsorgsdepartementet.    
A Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – fast salg 0 % 3 320 3 180
B Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – midlertidig salg 0 % 1 420 1 360
  Mva  2024  2023
A Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – fast salg 0 % 3 320 3 180
B Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – midlertidig salg 0 % 1 420 1 360
  BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) mva 2024 2023
 
  Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08 (Betaling innkreves over 11 måneder)    
A Heldagplass pr mnd (inntil 30 timer pr. uke) 0 % 3 460 3 310
  Heldagplass pr. mnd (inntil 30 timer pr. uke) 1. klasse 0 % 2 080 1 986
  Matpenger pr. mnd (hel plass) 0 % 170 160
B Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke) 0 % 2 800 2 680
  Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke) 1. klasse    
  Dagplass. Betaling for enkeltdager med forbehold om ledig plass. 0 % 390 370
C Leksehjelptilbud:
Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i SFO-tiden. Fratrekk pr time.
0 % 128 122
D Søskenmoderasjon ytes slik: For barn nr. 2 eller flere: 20 % Rekkefølgen avgjøres av barnets alder hvor det eldste barnet er barn nummer 1.    
E Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 % av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et barn på 1. – 4. trinn.    
  Gratis SFO for elever med særlige behov på 5. – 7. trinn.    
  SEMESTERAVGIFT FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE KULTURSKOLE mva 2024 2023
  Med virkning fra 01.08 fastsettes semesteravgiften slik:
A Semesteravgift for eneundervisning 0 % 2 240 2 140
  Søskenmoderasjon gis dersom en elev går på flere tilbud i kulturskolen og dersom barn fra samme familie går i kulturskolen; 30 %. Gjeldende fra 01.08.
B Semesteravgift for undervisning i gruppe 0 % 1 680 1 610
C Instrumentleie pr. år 0 % 540 510
D Note/Kopieringsavgift pr år 0 % 240 230
E Materiell visuelle fag pr år 0 % 740 700
F DUO (et kontingent-tillegg når en foresatt har undervisning sammen med elev) 0 % 890 850
G Voksenkurs – gruppe 0 % 2 600 2 490
H Brasstastick, Orkester 0 % 890 850
I Rekrutteringspakke – egenandel per korps per sesong/år 0 % 5 730 5 490
  Mva 2024 2023
  BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE
  Elverum kommune praktiserer ordningen med reduksjon av foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og gratis kjernetid i henhold til nasjonale føringer. Matpenger er unntatt fra reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Satsene for 2024 gjelder fra 01.08.2024.    
A Elverum kommune tilbyr: 100 %, 80 %, 70 %, 60 % og 50 % plass.      
  100 % plass   2 000 3 000
  80 % plass 1 800 2 700
  70 % plass 0 % 1 600 2 400
  60 % plass 0 % 1 400 2 100
  50 % plass 0 % 1200 1 800
  Dagplass – betaling for enkeltdager 0 % 310 310
  Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime 0 % 720 685
  Matpenger pr mnd. 0 % 350 330
B Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2: 30 %
For barn nr. 3: 100 %
Matpenger er unntatt fra søskenmoderasjonen
   
  NORSKOPPLÆRING FOR ELEVER VED ELVERUM LÆRINGSSENTER UTEN RETT TIL GRATIS OPPLÆRING mva 2024 2023
  Det fastsettes kursavgift for elevene slik:    
  Kursavgift for 3 måneder 0 % 12 830 12 300
Mva 2024 2023
BETALING FOR UTENLANDSVAKSINERING
Egenbetaling for utenlandsvaksinasjon er fastsatt slik:
Selve vaksinen og vaksinemateriell betales av den enkelte. Denne prisen varierer for de ulike vaksinene. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer, krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 12 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell.
Vaksinasjon pr gang (fra fylte 12 år) 0 % 360 340
Pris ved senere besøk ang. samme reiseprogram 0 % 230 220
Familie – gjelder personer i samme husstand med hjemmeboende barn opp til 18 år. 0 % 620 590
Studenter / honnør / barn 0 % 290 270
Egenandel ikke møtt til time 0 % 350 330
Enkel kontakt /resept/e-resept 0 % 90 80
1 BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG Mva 2024 2023
  Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status.  Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik:    
  Utkjøring av middag med dessert ekskl. mva. 0 % 114 109
  Utkjøring av middag uten dessert 0 % 96 92
  Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon 25 % 163 155
  Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon 25 % 135 129
  Lunsj servert på dagopphold 0 % 64 61
2 BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET    
  I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:    
  Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid    
  *) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.    
  Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 237 240) 0 % 230*) 215*)
  Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 237 241 – 355 860) 0 % 932 893
  Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 355 861 – 474 480) 0 % 2 224 2 132
  Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 474 481 – 593 100) 0 % 3 620 3470
  Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 593 101) 0 % 4 206 4 032
  De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned.
Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (selvkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.
   
  Betalingssatsen uten abonnementsordning    
  Kommunens kostnad pr time (selvkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l. 0 % 580 556
  Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfeller etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.    
3 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON    
  Vederlag for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349.
I medhold av forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt:
   
  Korttidsopphold    
  Korttidsopphold pr døgn. Kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen *) 0 % 193 185
  Korttidsopphold, dag- eller nattopphold *)    
  For dagopphold uten lunsj eller nattopphold*) 0 % 110 105
  *) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. Reiseutgifter til/ fra korttidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen, og må derfor dekkes av den enkelte.
Avlastningstiltak for personer og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.
   

 

 

 

    Mva 2024 2023
  Langtidsopphold    
Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd.

Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem:
Leiligheter: Inntil kr. 3 450.- mot dokumentert betaling av husleie.
Enebolig: Inntil kr. 2 050,- mot at det fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter. Reiseutgifter til/ fra langtidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen og må betales av den enkelte.

   
  Jotuntoppen bo- og omsorgssenter    
  Mat pr måned, 4 måltider i døgnet 0 % 4 630 4 430
  HJELPEMIDLER    
  Utkjøring av hjelpemidler, korttidsutlån 0 % 215 206
4 TRYGGHETSALARMER    
  Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm stasjonær. 0 % 343 330
  Abonnementsgebyr pr. måned på mobil trygghetsalarm. 0 % 396 381
  Abonnementsgebyr pr. måned for ekstra smykke tilknyttet trygghetsalarm stasjonær. 0 % 94 90
  Egenandel ved tap av alarmsmykke stasjonær trygghetsalarm 0 % 346 331
  Egenandel ved tap av mobil trygghetsalarm 0 % 1 144 1 096
5 BETALING FOR BEHANDLING HOS KOMMUNALT ANSATTE FYSIOTERAPEUTER    
  Betalingssatser for behandling hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er regulert i forskrift, fra Helse- og omsorgsdepartementet, om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. FOR-2019-05-23-890. Kommunen vil til enhver tid følge betalingssatsene i forskriften.    
  Leie av treningssal Friskliv. Betaling pr økt / lån. 0 % 416 400

 

Mva 2024 2023
BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN
1 Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyr merket med *) kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak.
1 Delingssaker etter jordloven *)
1.1 *) Gebyr for delingssaker som behandles etter jordloven, i henhold til gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (kan forandres i løpet av gebyråret). 0 % 2 000 2 000
1.2 *) Gebyr for saker som behandles etter konsesjonsloven. Gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.  Tinglysningsgebyr kommer i tillegg (kan forandres i løpet av gebyråret. 0 % 5 000 5 000
2 Gebyr forkonsesjon av mindre areal
Anvendes ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen.  Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.
 2.1 Areal fra 0-5 daa – konsesjon 0 % 1 050 1 000
 2.2 Areal fra 5,1 – 20 daa – konsesjon 0 % 2 930 2 800
3 FELLINGSAVGIFT VILTFORVALTNING.
  Hjemmelsgrunnlag «Lov om jakt og fangst av vilt» §40 og vedtak i viltfaglig utvalg VU-021/20 *): «Viltfaglig utvalg vedtar å øke fellingsavgiftene for henholdsvis elg og hjort slik at de økes årlig i tråd med de statlig fastsatte maksimalsatsene. Satsene avrundes ned til nærmeste krone.» Satsene vedtas etter kommunestyrets møte.
 3.1 Søknader ihenhold til Forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jamfør rundskriv 1/99 0 % 2 990 2 860
 3.2 Fellingsavgift hjortevilt.
Voksen elg 0 %  *) 580
Elg kalv 0 %  *) 340
Voksen hjort 0 %  *) 450
Hjort kalv 0 %  *) 270
 3.3 Timepris (Kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalte oppdrag.) 0 % 1 030 987
MILJØSERTIFISERING, JF «MILJØFYRTÅRN» ORDNINGEN *)
  Gebyret angir kostnaden ved en gjennomsnittlig sertifisering. Ved komplekse søknader kan gebyret øke. For sertifisering av bedrifter utenfor Elverum kommune tilkommer kjøregodtgjørelse ihht. Statens satser. *) Grunnet ny organisering av Miljøsertifiseringsordningen fra 2023 kan gebyrene bli endret
1 Ny sertifisering av bedrift, inkl. mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. 25 % 6 688 6 400
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav 25 % 675 638
2 Resertifisering av bedrift, inkl. mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. 25 % 5 575 5 338
Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav 25 % 675 638
  Mva 2024 2023
  BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPIER OG ANDRE KOPIERINGSTJENESTER
1 Normalt uttak av kopier for saksorientering er gratis.
Kopieringsoppdrag utover dette dekkes etter timepris, pluss papiromkostninger. Timepris:
25 % 1 291 1 238
2 Diverse bestemmelser    
 2.1 Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller andre søknader.
Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir i A3 eller A4.
For større format kan det avtales spesialpriser.
   
 2.2 Utskrift av kommuneplan 25 % 646 619
 2.3 Utskrift av reguleringsplan med bestemmelser 25 % 584 559
3 Selvbetjeningsløsninger    
  Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere (Se våre hjemmesider under kjøp/salg av eiendom).  Prisene går fram av produktkatalogen til forhandler. Prisene inkluderer påslag til leverandør og mva. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekstsamarbeidet.    

 

 

  mva 2024 2023
  REGULATIV FOR ARBEID ETTER MATRIKKEL- OG SEKSJONERINGSLOVEN
  Lovhjemmel: Matrikkelloven § 32, forskriftenes §16 og Lov om eierseksjoner §15. Tinglysingsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet og kommer i tillegg.    
1.1 Oppretting av matrikkelenhet    
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn    
  areal fra 0 – 500 m² 0 % 10 000 10 000
  areal fra 501m² – 2000 m² 0 % 25 000 29 500
  pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa – 20 daa 0 % 2 400 2 400
  For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris 0 % 68 200 72 700
  For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstepris 0 % 10 000 15 000
  Ved samtidig oppmåling av minimum 6 tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 20 % reduksjon av gebyret. For punktfeste der merking og måling i marken er unødvendig, betales etter pkt. 1.2. Ved ommatrikkulering av arealer der målebrev er med koordinater regnes 50% av 1.1.1    
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn    
  Arealklasser følger 1.1.1. Gebyr 50% av 1.1.1.    
  For areal over 20 daa betales etter medgått tid.  Minstepris: 0 % 36 350 36 350
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon    
  Arealklasser og gebyr følger 1.1.1.    
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom    
  Gebyr for oppretting av anleggseiendom;    
  areal fra 0 – 2000 m³ 0 % 25 000 29 500
  areal fra 2001 m³ -, økning pr. påbegynt 1000 m³ 0 % 2 400 2 400
1.1.5 Registrering av jordsameie    
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.    
1.2 Oppretting av matrikkelenhet    
  Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg vil det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.  Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. 0 % 5 000 5 000
1.2.1 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering    
  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.    
1.3 Grensejustering    
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie    
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen.    
  areal fra 0 – 250 m² 0 % 7 000 7 000
  areal fra 251 m² – 500 m² 0 % 10 500 10 500
1.3.2 Anleggseiendom    
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.    
  volum fra 0 – 250 m³ 0 % 18 000 18 000
  volum fra 251 – 1000 m³ 0 % 20 000 20 000
1.4 Arealoverføring    
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie    
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.    
  areal 0 – 500 m² 0 % 10 000 10 000
  areal fra 501 m² – 1000 m² 0 % 25 000 29 500
  areal fra 1001 m²-, økning pr påbegynt 500 m² 0 % 2 400 2 400
1.4.2 Anleggseiendom    
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.    
  volum fra 0 – 250 m³ 0 % 20 000 20 000
  volum fra 251 – 500 m³ 0 % 25 000 25 000
  volum fra 501 m³-, økning pr påbegynt 500 m³. 0 % 2 400 2 400
1.5 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning    
  For inntil to punkt 0 % 3 000 3 000
  For hvert nytt punkt 0 % 800 800
1.6 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter    
  For inntil to punkt 0 % 6 000 6 000
  For hvert nytt punkt 0 % 1 200 1 200
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.    
1.7 Privat grenseavtale    
  For inntil 2 punkter 0 % 5 500 5 500
  For hvert nytt punkt 0 % 900 900
  Billigste alternativ for rekvirent velges.    
  Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).    
1.8 Timepris    
  Timepris for arbeider etter matrikkelloven 0 % 1 100 1100
1.9 Urimelig gebyr    
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.    
1.10 Betalingsbetingelser    
  Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis, men før tinglysning.    
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken    
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.    
1.12 Kostnader for innhenting av relevante opplysninger    
  Kostnader utenom det som er nevnt over, som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.    
1.13 Utstedelse av matrikkelbrev.   Jf matrikkelforskriften § 16.4    
  Matrikkelbrev inntil 10 sider 0 % 175 175
  Matrikkelbrev over 10 sider 0 % 350 350
  GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER. 2 024 2023
  Lovhjemmel: Lov om eierseksjoner § 15.    
1 Generelt    
  Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring.   Tinglysing av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg.    
2 Oppretting av eierseksjoner, Inntil 2 seksjoner: 0 % 6 200 6200
  Fra og med 3. seksjon: 0 % 550 550
3 Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie: 0 % 6 200 6200
4 Befaring    
  Hvis det i forbindelse med seksjonering/reseksjonering er nødvendig med befaring, betales det i tillegg pr. time: 0 % 1 100 1100
  Eventuelt gebyr for oppmåling av utearealer kommer i tillegg    
5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie 0 % 1 150 1100
6 Betalingsbestemmelser    
  Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen.  Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.    
7 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt 2. og 3.    
  Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.1.3.    
  OPPDRAG FOR TJENESTER UTFØRT AV EGET FORETAK    
  Oppdrag og tjenester utført av eget foretak, org. nr. 952857991    
1 Plassering av tiltak og beliggenhetskontroll, timepris inklusive instrumentleie.
Timepris:
25 % 2375 2375
  Mva 2024 2023
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLANSAKER
  Private planforslag – Plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12    
  Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven § 2-1 kreves det at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Digital arealplan skal være i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Dersom planprosessen avsluttes etter oppstartsmøte og før forslag legges ut til offentlig ettersyn, skal det beregnes 50 % av fullt gebyr.    
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.    
A Planprogram 0 % 21 460 20 570
B Reguleringsplaner (gebyr for oppstartsmøte og eventuelt konsekvensutredning tilkommer) 0 0
  Planareal inntil 10 daa 0 % 91 790 88 000
  Planareal inntil 20 daa 0 % 102 220 98 000
  Over 20 daa tillegg pr. påbegynt 10 daa 0 % 9 180 8 800
  Innenfor kommunedelplan for Leiret 0 % 167 930 161 000
  Maksimalgebyr, for reguleringsplaner 0 % 203 390 195 000
  Mindre reguleringsendringer, med delegert vedtak, fast pris: 0 % 26 080 25 000
  Mindre reguleringsendringer, vedtak i formannskap, fast pris: 0 % 45 900 44 000
C Tilleggsgebyr
Når kommunen må utføre digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database betales gebyr etter brukte timeverk.
   
  Minstegebyr pr. planforslag 0 % 9 650 9 250
  Timepris 0 % 1 160 1 110
D Konsekvensutredninger
Hvor planmyndigheten er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand.
   
  Minstegebyr pr. planforslag 0 % 29 680 28 450
  Timepris 0 % 1 160 1 110
E Oppstartsmøte plansak, full planprosess 0 % 11 150 10 690
  Oppstartsmøte plansak, mindre endring. 0 % 7 720 7 400
F Foreleggelse av planspørsmål (PBL §12-8)                                                                                                                              Framleggelse med politisk forhåndsvurdering 0 % 14 200 13 610
G Oppheve plan, privat initiativ 0 % 33 210 31 840
  Mva 2024 2023
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER M.M.
  Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn og ulovlighetsoppfølging inngår. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt.    
  Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen har mottatt en behandlingsdyktig søknad, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen.    
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid eller de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.    
  Alle arealer regnes som bruksareal (BRA) iht. NS 3940 hvor overbygd areal inngår.    
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)    
A For søknader som inneholder én boenhet: 0 % 29 320 28 110
B For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20: 0 % 14 680 14 070
C For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21: 0 % 7 370 7 060
D For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet: 0 % 14 680 14 070
E For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder ny boenhet betales etter satsene i kapittel 2.    
F Sammenføyning fra tomannsbolig til enebolig 0 % 8 370 8 020
G Andre sammenføyninger av boenhet i boligbygg, pr. boenhet som bringes til opphør 0 % 8 370 8 020
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.    
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² 0 % 6 043 5 793
A.2 16 – 200 m² – pr m² 0 % 148 141
A.3 201 – 600 m² – pr m² 0 % 108 103
A.4 alt over 600 m² – pr m² 0 % 55 52
B Bruksendring:
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A.
   
C Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 20.000,-    
D Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 25.000,-    
3 Arealuavhengige tiltak    
A På bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep, P-plasser og uisolerte vinterhager. 0 % 3 940 3770
B På annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom:
Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser.
0 % 7 840 7 510
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr.stk 0 % 5 440 5 210
D Skorstein og ildsteder: oppføring, rehabilitering av skorstein 0 % 1 239 1 187
E Skilt og reklame, oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 F) 0 % 3 410 3 260
F Skiltplaner, ID-mast, pylon/totem 0 % 7 300 6 990
4 Dispensasjoner    
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) 0 % 7 300 6 990
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) 0 % 15 120 14 490
5 Fradeling/arealoverføing (I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning).    
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales 0 % 6 100 5 840
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales 0 % 3 120 2 990
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales 0 % 6 100 8 380
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales 0 % 4 470 4 280
6 For behandling av utslippssøknader    
A Inntil 15 pe 0 % 6 820 6 530
B 15-50 pe 0 % 33 280 31 900
C Over 50 pe 0 % 69 870 66 980
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:    
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.    
B Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.    
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.    
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.    
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist.    
F Dersom et avslag medfører at en revidert søknad mottas innen 3 måneder fra vedtaksdato og denne søknaden blir godkjent, betales et redusert gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr.    
G Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr. 1066,- pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.    
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger    
A Lokal godkjenning 0 % 6 090 5 830
B Gjentatt søknad om lokal godkjenning som samsvarer med tidligere godkjenning 0 % 2 120 2 030
C Personlig godkjenning (selvbyggere) 0 % 2 287 2 192
D Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) 0 % 1 144 1 096
E Endring av ansvarshavende 0 % 2 460 2 350
F Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning 0 % 4 390 4 200
9 Andre gebyrer    
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) 0 % 4 880 4 670
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: 0 % 3030 2 900
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang 0 % 1 340 1 280
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften. 0 % 1 672 1 603
       
  Mva 2024 2023
  VANN- OG AVLØPSGEBYR    
Vedtatt av Elverum kommunestyre hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 04. oktober 2023. Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.    
Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales for: Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales for:
a) Ny tilknytning av eiendom.
b) Eiendom som kommunen krever tilknyttet.
c) Eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
For boligeiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per boenhet.
Nærings- og kombinasjonseiendom skal betale tilknytningsgebyr i kategorier avhengig av utvendig diameter på inntaksledningen.
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.
   
  Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt: Abonnementsgebyr: Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes forventede faste kostnader. I 2024 forventes disse å utgjøre ca. 15 % for vann og 15 % for avløp.

Forbruksgebyr Fastsettes etter faktisk målt vannforbruk. For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. For fritidsbolig skal faktoren være 0,6 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940. Vann og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

   
  Differensiert abonnementsgebyr:
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:
a) Bolig- og fritidseiendom: per boenhet.
b) Nærings- og kombinasjonseiendom: etter fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.
  Vannmåleravlesning: Abonnenter uten fjernavleste vannmålere skal lese av vannmåleren minst en gang i året, innen 31. desember, og levere resultatet til kommunen.
  Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.    
  GEBYRSATSER (alle satser er inklusiv merverdiavgift):
 1.1 Årlig abonnementsgebyr (kr/år) VANN:    
  Bolig- og fritidseiendom (per boenhet) 25% 628
  Annet enn bolig:
  Kategori 1 (0-300) m³ (1 boenhet) 25% 628
  Kategori 2 (301-1000) m³ (3 boenheter) 25% 1883
  Kategori 3 (1001-3000) m³ (6 boenheter) 25% 3 765
Kategori 4 (3001-6000) m³ (12 boenheter) 25% 7 530
  Kategori 5 (6001-20000) m³ (24 boenheter) 25% 15 060
  Kategori 6 (20001-50000) m³ (50 boenheter) 25% 31 375
  Kategori 7 (50001-150000) m³ (100 boenheter) 25% 62 750
Kategori 8 (150001-500000) m³ (150 boenheter) 25% 94 125  
  Kategori 9 (500001-1000000) (300 boenheter) 25% 188 250  
Sprinkleranlegg etter målt forbruk    
 
 1.2 Årlig abonnementsgebyr (kr/år) AVLØP:
  Bolig- og fritidseiendom (per boenhet) 25% 729  
Annet enn bolig:  
  Kategori 1 (0-300) m³ (1 boenhet) 25 % 729  
  Kategori 2 (301-1.000) m³ (3 boenheter) 25 % 2 186  
  Kategori 3 (1.001-3.000) m³ (6 boenheter) 25 % 4 373  
  Kategori 4 (3.001-6.000) m³ (12 boenheter) 25 % 8 745  
  Kategori 5 (6.001-20.000) m³ (24 boenheter) 25 % 17 490  
  Kategori 6 (20.001-50.000) m³ (50 boenheter) 25 % 36 438  
  Kategori 7 (50.001-150.000) m³ (100 boenheter) 25 % 72 875  
  Kategori 8 (150.001-500.000) m³(150 boenheter) 25 % 109 313  
  Kategori 9 (500.001-1.000.000) m³ (300 boenheter) 25 % 218 625  
  Sprinkleranlegg etter målt forbruk
 2.1 Målt forbruk kr/m³ VANN    
Alle abonnenter 25 % 20,41  
 2.2 Målt forbruk kr/m³ AVLØP
  Alle abonnenter 25 % 24,20  
3.1 Tilknytningsgebyr (kr) VANN      
  Bolig- og fritidseiendom 25 % 10 000  
  Annet enn bolig:      
  Rørdimensjon 0 – 32 mm 25 % 10 000  
  Rørdimensjon 32 – 40 mm 25 % 12 500  
  Rørdimensjon 40 – 50 mm 25 % 15 000  
  Rørdimensjon 50 – 63 mm 25 % 18 000  
  Rørdimensjon 63 – 110 mm 25 % 21 500  
  Rørdimensjon større enn 110 mm 25 % 25 000  
         
3.2 Tilknytningsgebyr (kr) AVLØP      
  Bolig- og fritidseiendom 25 % 10 000  
  Annet enn bolig:      
  Rørdimensjon 0 – 32 mm 25 % 10 000  
  Rørdimensjon 32 – 40 mm 25 % 12 500  
  Rørdimensjon 40 – 50 mm 25 % 15 000  
  Rørdimensjon 50 – 63 mm 25 % 18 000  
  Rørdimensjon 63 – 110 mm 25 % 21 500  
  Rørdimensjon større enn 110 mm 25 % 25 000  
         
  Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag: Årsgebyret reduseres med 0,3% per påbegynte døgn utover det første døgnet.
4 Vannmålerleie (kr/år)
Per måler – Inntil 25 mm 25% 250
Per måler – 25-50 mm 25% 350
Per måler – Større enn 50 mm 25% 500
Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler: Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesning: kr 1500 per gang per vannmåler
Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen: Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2000 per gang per eiendom.
Forfallsdatoer for kommunale gebyrer: 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember
       
  INNFORDRINGSGEBYR   2024 2023
  *Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor.  Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.      
  Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
  Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
  Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
  Begjæring om utlegg (1,7 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
  Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.      
  Med virkning fra 01.01.24 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.   2024 2023
A Leie av bil og mannskap      
  Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser) 25 % 856 770
  Mannskap pr. time pr. stk (ihht. KS satser) 25 % 1 251 1 124
  Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.      
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. 25 % 10 056 10 056
  Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. 25 % 1 031 1 031
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs. Fritatt for merverdiavgift.      
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. 0 % 3 915 3 725
  FEIE-OG TILSYNSGEBYR   2024 2023
  Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.      
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. 25 % 670 650
  Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr.   0 0
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på: 25 % 115 111
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på (ihht. KS satser): 25 % 1 251 1 124
4 Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (iht. KS satser) 25 % 1 251 1 124
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein og fjerning av kaiereir (iht. KS satser) 25 % 1 251 1 124
6a Tilsyn/kontroll av vanlig fyringsanlegg, innenfor 1 times arbeid 25 % 1 868 1 813
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres timepris på 25 % 934 750
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter «stengt dør2, ikke klargjort», faktureres det tilleggsgebyr for administrasjonskostnader 25 % 934 750
  Prisliste feiing av fritidsbolig   0 0
6d Feiing av vanlig pipeløp på forespørsel faktureres timepris på 25 % 1 251 1 124
         
  RENOVASJONSGEBYR   2024 2023
  Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
     
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall 25 % 2 005 1 799
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:      
  140 ltr. restavfall 25 % 1 819 1 633
  190 ltr. restavfall 25 % 3 025 2 715
  240 ltr. restavfall 25 % 3 874 3 476
  360 ltr. restavfall 25 % 5 840 5 241
  660 ltr. restavfall 25 % 10 759 9 658
  160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 60 kr inkl mva) 25 % 65 60
C Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkrenovasjon) jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, langprivat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)      
  Årsgebyr forenklet ordning 25 % 1 889 1 695
D Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement.      
  Fradrag hjemmekompostering 25 % -743 -666
E Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.      
  3-10 meter 25 % 278 249
  11-20 meter 25 % 564 505
  over 20 meter – særskilt avtale      
F Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer      
  Kategori 0 25 % 3 380 3 034
   – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)      
  Kategori 1 25 % 2 113 1 896
   – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).      
  Kategori 2 25 % 1 146 1 029
   – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De fleste hytter hører inn under denne kategorien.      
  Kategori 3 25 % 460 413
   – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.      
G Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler      
  Ministasjoner   0 0
H Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv      
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall   0 0
  Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (55 kr inkl. mva) inntil 3 sekker. Mer enn 3 sekker betales som 1/2 m3 25 % 60 55
  Restavfall pr. 1/2 m3 – 180 kr 25 % 200 180
  Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.      
I Septikrenovasjon – Elverum kommune      
  For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år. 25 % 1 569 1 408
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år. 25 % 780 700
  Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg jfr. KS vedtak 008/19 0 % 305 270

 

VEI, PARK OG ANLEGG mva 2024 2023
1 LEIE AV TORGPLASSER    
  Torgplassene er på 25 m2(liten) eller 50 m2 (stor)    
 1.1. Salg fra fast plass pr. år, uten strøm 0 % 4 410 4 220
 1.2 Salg fra fast plass pr. år med strøm, 1 uttak 16A 0 % 7 500 6 650
 1.3 Salg fra stor plass pr. år uten strøm 0 % 5 780 0
 1.4 Salg fra stor plass pr. år med strøm, 1 uttak 16A 0 % 9 750 0
 1.5 Ekstra strøm uttak pr. år, 1 uttak 16A 0 % 3 600 0
 1.6 Salg fra liten plass pr. dag uten strøm 0 % 650 0
 1.7 Salg fra liten plass pr. dag med strøm, 1 uttak 16A 0 % 730 0
 1.8 Salg fra stor plass pr. dag uten strøm 0 % 850 0
 1.8 Salg fra stor plass pr. dag med strøm, 1 uttak 16A 0 % 950 0
 1.8 Ekstra strøm uttak pr. dag, 1 uttak 16A 0 % 100 0
       
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK    
  Kommunedirektøren kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt    
 2.1 Folkvangtomta og Torget sør. Pris pr. dag. 0 % 6 620 6 340
 2.2 Kommunal gategrunn, Elvarheimparken,  på betingelse av ingen framleie    
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate inntil 3 gatekvartal 0 % 1 772 1 698
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate over 3 gatekvartal 0 % 2 870 2 750
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, inntil 3 gatekvartal. 0 % 1 715 1 644
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, over 3 gatekvartal. 0 % 2 870 2 750
  Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker.    
 2.3 Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene, oktoberfestival og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt skader faktureres separat. 0 % 60 630 58 130
3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR    
  Elektrisk og hydrogendrevet bil kjøretøy betaler samme avgift som øvrige kjøretøy der avgiftsparkering gjelder. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes. Står man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon, og maksimal ladetid er 4 timer. Deretter må kjøretøyet flyttes.    
3.1 Parkeringsavgift langtid pr dag. 25 % 50 36
3.2 Parkeringsavgift langtid pr time 25 % 23 15
3.3 Bruk av ladeplasser pr time (hele døgnet, lading inkludert) 25 % 23 15
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet 0 % 900 900
 3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering ilegges en kontrollsanksjon (gebyr) på:                                                                                                                         For andre overtredelser, herunder brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og kontrollsanksjon for dette, henvises det til forskriftens § 36. 0 % 660 660
4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT    
  Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.    
4.1 Avgift pr år 25 % 7 225 5 513
4.2 Avgift pr mnd. 25 % 731 556
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER    
  Jf. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984. 0 % 166 870 159 990
6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER    
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr. søknad: 0 % 6 810 6 520
6.2 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i henhold til avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. 0 % 740 700
6.3 Dobbelt gebyr når graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse.    
6.4 Gebyr for behandling av tiltak uten graving:    
   -på kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan: 0 % 1 680 1 607
6.5 Dobbelt gebyr når graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse.    
       
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE    
  Jf Politivedtektenes § 28a.  Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter.  Elverum kommune ilegger ved overtredelser av disse bestemmelsene overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens §6.    

 

  INNFORDRINGSGEBYR   2024 2023
  *Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor.  Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.      
  Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
  Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats 0 % *) *)
  Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
  Begjæring om utlegg (1,7 R) av gjeldende rettsgebyr 0 % *) *)
  Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.      
  Med virkning fra 01.01.24 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.   2024 2023
A Leie av bil og mannskap      
  Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser) 25 % 856 770
  Mannskap pr. time pr. stk (ihht. KS satser) 25 % 1 251 1 124
  Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.      
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. 25 % 10 056 10 056
  Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. 25 % 1 031 1 031
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs. Fritatt for merverdiavgift.      
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. 0 % 3 915 3 725
  FEIE-OG TILSYNSGEBYR   2024 2023
  Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.      
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. 25 % 670 650
  Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr.   0 0
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på: 25 % 115 111
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på (ihht. KS satser): 25 % 1 251 1 124
4 Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (iht. KS satser) 25 % 1 251 1 124
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein og fjerning av kaiereir (iht. KS satser) 25 % 1 251 1 124
6a Tilsyn/kontroll av vanlig fyringsanlegg, innenfor 1 times arbeid 25 % 1 868 1 813
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres timepris på 25 % 934 750
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter «stengt dør2, ikke klargjort», faktureres det tilleggsgebyr for administrasjonskostnader 25 % 934 750
  Prisliste feiing av fritidsbolig   0 0
6d Feiing av vanlig pipeløp på forespørsel faktureres timepris på 25 % 1 251 1 124
         
  RENOVASJONSGEBYR 2024 2023
Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall 25 % 2 005 1 799
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:
  140 ltr. restavfall 25 % 1 819 1 633
190 ltr. restavfall 25 % 3 025 2 715
  240 ltr. restavfall 25 % 3 874 3 476
360 ltr. restavfall 25 % 5 840 5 241
660 ltr. restavfall 25 % 10 759 9 658
160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 60 kr inkl mva) 25 % 65 60
C Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkrenovasjon) jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, langprivat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)
Årsgebyr forenklet ordning 25 % 1 889 1 695
D Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement.
Fradrag hjemmekompostering 25 % -743 -666
E Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.
3-10 meter 25 % 278 249
  11-20 meter 25 % 564 505
over 20 meter – særskilt avtale
F Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer
Kategori 0 25 % 3 380 3 034
   – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
Kategori 1 25 % 2 113 1 896
   – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
Kategori 2 25 % 1 146 1 029
   – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De fleste hytter hører inn under denne kategorien.
Kategori 3 25 % 460 413
   – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
G Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler
  Ministasjoner 0 0
H Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall 0 0
Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (55 kr inkl. mva) inntil 3 sekker. Mer enn 3 sekker betales som 1/2 m3 25 % 60 55
  Restavfall pr. 1/2 m3 – 180 kr 25 % 200 180
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.
I Septikrenovasjon – Elverum kommune
For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år. 25 % 1 569 1 408
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år. 25 % 780 700
Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg jfr. KS vedtak 008/19 0 % 305 270
Festeavgift Mva  2024  2023
  Festeavgift for graver ved kirkegårdene i Elverum 0 % 360 350

Innholdsfortegnelse