Gå til innhold

Virksomhetsplan 2024

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2024. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som skal gjøres. Årsbudsjettet (se kapitlet over) redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

 1. tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).
 2. føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårsperspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer til undervegs.
 3. føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomiteene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud m.fl., og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse.

I kapittel under redegjøres det for virksomhetsplan for 2024 per tjenesteområde. For oversiktens skyld redegjøres det i dette kapitlet også kort for relevante forhold som kommunens styring, ledelse og kontroll, delegering, lederkontrakter og ledelsesfora, egenkontroll, eksternkontroll, årshjul for styring, styringsplattformen, planverket, målhierarki og planhierarki, organisering av virksomheten, personaloversikt og overordnede styringsmål.

Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold til lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

 • styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – godkjennes av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre og utvikles i prosesser og samråd mellom kommunens faglige ledere og medarbeidere og de folkevalgte.
 • ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrettet virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under kommunedirektørens ledelse.
 • kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

«Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2024» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang, til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved kommunedirektøren. Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i sak 144/20 den 16. desember 2020. Se delegeringsreglement kommunens hjemmeside her.

Kommunedirektøren ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet. Elverum kommunes virksomhet er organisert i seks sektorer og fem staber – se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside her. Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med kommunedirektøren og assisterende kommune-direktør kommunedirektørens ledergruppe.

For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler kommunedirektøren ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt. For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære.

Slike fora er: ukentlige ledergruppemøter, kvartalsvise ledermøter i “laget rundt barn unge og deres familier”, resultatutviklingsdialog i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering, medarbeidersamtaler, ledertrening og lederutvikling.

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold.

I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskaps-revisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner, internkontroll og kvalitetssikring av tjenesteproduksjonen.

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Statsforvalteren gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder.

Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå viser viktige milepæler i styringsarbeidet gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten i kommunen. Planstrategi og planverket er beskrevet og finnes på kommunens hjemmeside.

Tjenesteproduksjonen på hver enkelt tjeneste innenfor tjenesteområdene (se under) foregår i henhold til mål og rammer. For de enkelte funksjonene med tilhørende tjenester er målene i virksomhetsplanen vist som indikatorer. Disse indikatorene tar utgangspunkt i de strategiske planenes mål på de forskjellige samfunnsområdene.

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede og langsiktige mål. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen. Se mer om dette i planstrategien her.

Oversikten nedenfor viser omfanget av personalressurser som ligger i kommunens bemanningsplaner i tjenesteproduksjon pr 1. januar hvor effekten av salderingstiltak er innarbeidet.

Sektorer og staber Antall årsverk
31.08.2023 01.01.2024
Kommunedirektørens kontor og Samfunnsutviklingsstaben 7,5 7,5
Sektor for teknikk og miljø  54,5 54,5
Eiendomsstaben  83,8 80,0
Sektor for skole (inkl. PPT, BOI/ELS, kulturskole) 441,4 439,8
Sektor for barnehage 137,4 135,6
Sektor for helse, mestring og omsorg 640,5 664,4
NAV Elverum  25,0 24,0
Sektor for kultur  32,8 31,8
Personalstaben 5,5 5,5
Service- og IKT-staben  27,2 27,2
Økonomistaben  23,4 22,6
Sum 1 479,0 1 492,9

Tabell: Bemanning i Elverum kommune fordelt på sektorer og staber per 31.08.2023 og per 01.01.2024.

 

Oversikten over viser bemanningsplaner per 31.08.23 og 01.01.2024 (hvor alle salderingstiltak er innarbeidet).  I sum viser dette at bemanningen målt i antall årsverk går noe opp for kommunen samlet fra utgangen av 2. tertial 2023 til planlagt bemanning per 01.01.2024.

Sektor helse, mestring og omsorg har den største økningen i årsverk. Dette skyldes økt bemanning i flere deler av tjenesten på grunn av økte behov hos nye og eksisterende brukere. Institusjonstjenesten øker med 2 korttidsplasser for å bedre kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Jfr. for øvrig forklaringer som er gitt under kapitlet om grunnlagsendringer over.

Eiendomsstaben har redusert bemanning på 2 årsverk som følge av naturlig avgang knyttet til prosjektledelse og boligforvaltning. Redusert bemanning knyttet til salderingstiltak innenfor sektorene skole og barnehage utgjør i sum 1,8 årsverk.

Reduksjon i 1,6 årsverk for skole skyldes bortfall av stilling ved naturlig avgang. Reduksjon i bemanning knyttet til salderingstiltak er ikke lagt inn da det først blir effektivt 1.8.2024.

Politisk organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, komitéer, råd og utvalg. Kommunens politiske organisering er vist og omtalt her. Det er egne reglementer for de politiske organer i Elverum kommune – her.

Administrativ organisering

Kommunens administrative organisering viser kommuneorganisasjonens organisering under kommunedirektørens ledelse. Dette er beskrevet på kommunens hjemmeside her.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Et langsiktig mål i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som beskrevet over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst (som grunnlag).

Avledet av kommuneplanen følger temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten.  På grunnlag av dette planverket og den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen, er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under).

Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg (se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde).

 

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN
DIMENSJONER MED INDIKATORER Resultat Mål
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Samfunnsdimensjonen
Innbyggertall ved årsslutt 21 568 21 593 21 849 21 949 22 049 22 149
Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

(mål er 2,0 %).

1,31% 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Udisponerte disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 4,31% 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 108% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF 17,5% 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Organisasjonsdimensjonen  
Sykefraværsprosent 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig og 5=svært enig). Tallene viser det samlede gjennomsnitt for kommunens medarbeidere. Undersøkelsen gjennomføres annen hvert år.
1: Indre motivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke
2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. 4,4 Måles ikke 4,4 Måles ikke 4,4 Måles ikke
3: Autonomi – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke
4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke 4,3 Måles ikke
5: Mestringsorientert ledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. 4,0 Måles ikke 4,0 Måles ikke 4,0 Måles ikke
6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. 4,4 Måles ikke 4,4 Måles ikke 4,4 Måles ikke
7: Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. 3,7 Måles ikke 3,8 Måles ikke 3,8 Måles ikke
8: Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 4,5 Måles ikke 4,5 Måles ikke 4,5 Måles ikke
9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. 4,2 Måles ikke 4,1 Måles ikke 4,1 Måles ikke
10: Prososial motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. 4,7 Måles ikke 4,7 Måles ikke 4,7 Måles ikke
Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Statsforvalteren. Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tabell: Overordnede styringsindikatorer – resultater og mål for utvalgte indikatorer som gjelder for Elverum kommune.

Innledning

Innledning

I det følgende vises virksomhetsplanen for kommunen strukturert per tjenesteområde med tilhørende funksjoner og tjenester. Virksomhetsplanen viser hvilke tjenester kommunen produserer, rammene og målene for tjenesteproduksjonen, utviklingsambisjoner med videre. I Elverum kommune er tjenestene fordelt på disse tjenesteområdene:

 • Politisk styring
 • Administrasjon
 • Barnehage
 • Skole
 • Barnevern
 • Helse – forebygging og behandling
 • Pleie og omsorg
 • Sosial – tjenestebistand
 • Sosial – økonomisk bistand
 • Kultur og religiøse formål
 • Teknisk forvaltning
 • Teknisk drift
 • Næringsutvikling
 • Fellesfunksjoner

Virksomhetsplanen per tjenesteområde gir oversikt over det vesentlige av den kommunale virksomheten. Planen viser hvordan kommunens ressurser prioriteres basert på folkevalgtes styring av ressursbruken, og skal gi innbyggere og omverden mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling.

Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber, slik at kommunedirektøren har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen.

Kommunens virksomhet er per 2024 organisert i seks sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Enkelte funksjoner/tjenester blir ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2024-2027 over). Virksomhetsplan per tjenesteområde er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett, og danner grunnlag for tertialrapporter og årsmelding.

Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se over) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde.

Redegjørelsen for neste års (2024) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne.
 • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
 • Utvikling i nøkkeltall – viser utvikling i viktige nøkkeltall innenfor tjenesteområdet.
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024 – målekort med indikatorer for tjenesteproduksjonen (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene i målekortet i virksomhetsplanen er basert på de mål og indikatorer som finnes i kommunens planverk eller fra andre føringer for den enkelte funksjon og tjeneste. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og vise om målene nås.
 • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2024 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.

Målene for tjenesteproduksjonen vises som nevnt i et målekort med indikatorer på hvert tjenesteområde. Under vises tabell som viser hvilke planer som er grunnlag for indikatorene i hvert målekort på det enkelte tjenesteområde.

 

Plan Tjenesteområde
Administrasjon Barnehage Skole Barnevern Helse Pleie og omsorg Sosial – tjenestebistand Sosial – økonomisk bistand Kultur og religiøse formål Teknisk forvaltning Teknisk drift Næringsutvikling
Kommuneplanens samfunnsdel x x x x x x x x x x x x
Klima og energi i Elverum – 2020 – 2024 x   x           x x x x
Byplan 2030 x x x           x x x x
Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025 x x x             x x x
Hovedplan vann og avløp – 2015 – 2024 x                   x  
Attraktivitet for Elverum – 2021 – 2026 x x x       x x x x x x
Internasjonalt arbeid i Elverum – 2018 – 2021 x x x           x x   x
Oppvekst i Elverum 2023-2027 x x x x x x x x x      
Integrering i Elverum – 2015 – 2019 x x x x x   x x x   x x
Folkehelsearbeid i Elverum – 2019 – 2023 x x x x x x x x x x x  
Helse og omsorg i Elverum – 2023 – 2027 x x x x x x x x x   x  
NAV Innlandet             x x        
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2023 – 2027 x x x   x   x   x   x  
Veteraner i Elverum – 2019 – 2023 x       x   x x        

Tabell: Kommunalt planverk med mål og strategier som ligger til grunn for underordnede mål (indikatorer) som er satt opp i målekortet for de enkelte tjenesteområdene. Tabellen viser hvilke tjenesteområder (kryss) med tjenester som bidrar til å oppfylle mål i de aktuelle planene.

Funksjon 100 – Politisk styring – inneholder tjenestene:

 • kommunestyre og formannskap
 • ungdomsråd
 • kommunestyrekomiteene
 • andre politiske utvalg
 • valgavvikling

Tjenestene innenfor tjenesteområdet omhandler særlig det arbeid som gjøres i kommunens styrende organer, av folkevalgte representanter i kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg. I tjenestenes økonomiske ramme inngår med det godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår, likeledes utgifter i kommunen knyttet til forberedelse og avvikling av kommune-, fylkeskommune- og stortingsvalg.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:

 • kontrollutvalg
 • revisjon

Tjenestene omfatter arbeidet i kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 100 – Politisk styring – inneholder tjenestene:

 • kommunestyre og formannskap
 • ungdomsråd
 • kommunestyrekomiteene
 • andre politiske utvalg
 • valgavvikling
 • vennskapssamarbeid

Tjenestene innenfor tjenesteområdet omhandler det arbeid som gjøres i kommunens styrende organer, av folkevalgte representanter i kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg. I tjenestenes økonomiske ramme inngår med det godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår, utgifter knyttet til avvikling av kommune-, fylkeskommune- og stortingsvalg i kommunen samt vennskapssamarbeid kommunen har med andre kommuner.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:

 • kontrollutvalg
 • revisjon

Tjenestene omfatter arbeidet i kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene:

 • administrativ ledelse: ledere som har økonomiske og administrative fullmakter. Ledere på avdelingsnivå henføres til respektive tjenestefunksjon.
 • stab/støttetjenester: Stab/støttetjenester knyttet til oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR), kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av attraktivitetsarbeidet.
 • fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicefunksjoner, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning, personvern/-sikkerhet, internkontroll og beredskap.
 • fellesutgifter: Kantine, kaffemaskiner, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenesten:

 • utgifter knyttet til forvaltning og forsikring av kommunens bygg og eiendom.

 

Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal lede, administrere, støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere, slik at tjenesteproduksjonens mål nås.

Utvikling i nøkkeltall

Kr/m2/år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vedlikehold 87 122 115 70 58 58 91

Tabell: Utviklingen i gjennomført vedlikehold av kommunens formålsbygg i perioden 2016-2022 – Kr/m2/år.

Vedlikeholdet av kommunale formålsbygg er underfinansiert, og innebærer at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang fra år til år. Kartlagt/estimert vedlikeholdsetterslep utgjorde i 2022/2023 cirka 360 millioner kroner.

For å sikre et oppdatert og reelt fakta- og beslutningsgrunnlag er det nå behov for å gjennomføre en ny tilstandsregistrering/-analyse for kommunens formålsbygg og anlegg.

Dette forutsetter imidlertid kjøp av tjenester fra eksterne med nødvendig kompetanse på alle tekniske fag. Uavhengig av dette må det i gjennomsnitt gjennomføres vedlikehold for minimum 170 kr/m2 per år for å unngå ytterligere etterslep. Dette innebærer at årlig vedlikeholdsbudsjett for 2024 bør økes med cirka 15 millioner kroner.

Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2022 Mål 2023 Mål 2024
120: Økonomi.  
Tilfreds med økonomiske rapporter for å ha god økonomistyring fra Agresso

(skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,6 Måles ikke 4,8
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 Måles ikke 4,8
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. 0 0 0
120: Personal.  
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 4,7 4,8
Opplever Personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,7 4,7 4,8
 120: Service- og IKT.
Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager) 96% 98% 96%
Andel utgående dokumenter ekspedert digitalt fra kommunenes felles saksbehandlingssystem 81% 80% 80%
Kommunikasjon og service: Vi skal være førstevalget for informasjon om Elverum kommune, og foretrukket valg uavhengig av kanalvalg – om det er besøk, på telefon eller digitalt (se indikatorer).
Svarprosent inngående samtaler til sentralbord 91% 93% 91%
120: IKT-drift
Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,9 4,9
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,1 4,9 4,9
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7 (unntatt planlagt nedetid) 99,9% 99,4% 99,4%
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7 (unntatt planlagt nedetid) 99,9% 99,4% 99,4%
Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke-kommersielle områder i kommunen 74% 85% 85%
120: Personvern, internkontroll og beredskap.
Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,45 4,9 4,9
Gjennomføring av årlig internkontroll for et utvalg av systemer skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven. 100% 100% 100%
Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse per år. 100 % 100 % 100 %
Minimum en praktisk orientert beredskapsøvelse per år knyttet til aktuelle IKT-hendelser som kommunikasjonsbortfall, strømutfall og/eller dataangrep, inkludert gjennomretting til normal situasjon (test av backup/restore-rutiner) 100 % 100 % 100 %
Gjennomføre årlige beredskapsdager 100 % 100 % 100 %
Årlig oppdatere beredskapsdokumenter – ROS-analyse, beredskapsplaner, tiltakskort 75 % 100 % 100 %
121/130: Eiendomsfunksjoner.
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 4,5 4,5
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,8 4,5 4,5
Opplevelse av responsen på dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, avdelingsledere og teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest). 3,9 4,5 4,5
Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 3,9 4,5 4,5
Opplevelse av at byggeprosjekt er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest). 3,9 4,5 4,5
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). 3,9 4,5 4,5
Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal (sum eide og leide bygg) 215 <200 <205
Økonomi i byggeprosjekter innenfor årlig vedtatt investeringsbudsjett 100 % 100 % 100 %
Redusert kostnad i byggeprosjekter sammenlignet med Norsk Prisbok, ref. Bygg21     20 %
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. 99 % 100 % 100 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholds aktiviteter i eiendomsforvaltningen – kroner per m2 91 >170 >170
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger 0,6 <0,6 <0,6
Utrangert bygningsmasse/-arealer avhendes fortløpende for å unngå unødige kostnader til tomgangsdrift Ikke målt 100 % 100 %
Kildesortering av næringsavfall – levert restavfall reduseres sammenlignet med referanseåret 2022     >20 %

Organisering av arbeidet

Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.

Økonomistaben

Økonomistaben er organisert med enhetene:

 • Budsjett og økonomistyring.
 • Regnskap og innfordring av kommunale krav.
 • Lønn.

Økonomistaben har ansvaret for kommunens regnskap, økonomifunksjoner, støttetjenester til sektorer og staber og tre stiftelser. I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
 • Elverum kirkelige fellesråd.
 • Elverum kommunale pensjonskasse.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
 • Elverum Energi AS.
 • Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd.

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første å sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær. 

Økonomistaben har ansvar for å bistå sektorer og staber i arbeid med innkjøp. Dette er alt fra enkeltkjøp, rammeavtaler og større anskaffelser innen bygg og anlegg. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Innkjøpssamarbeidet fungerer som et utvidet fagmiljø med 7 andre innkjøpsrådgivere. I tillegg har kommunen avtale med Abakus AS for gjennomføring av anbudsprosesser.

Økonomistaben har 24 årsverk.

Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.

Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.

Økonomistaben

Økonomistaben er organisert med enhetene:

 • Budsjett og økonomistyring
 • Regnskap og innfordring av kommunale krav
 • Lønn

Økonomistaben har ansvaret for kommunens regnskap, økonomifunksjoner, støttetjenester til sektorer og staber og tre stiftelser. I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
 • Elverum kirkelige fellesråd
 • Elverum menighetsråd.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
 • Elverum Energi AS.
 • Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd
 • 3 stiftelser i Elverum kommune

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første å sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene.

For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær. 

Økonomistaben har ansvar for å bistå sektorer og staber i arbeid med innkjøp. Dette er alt fra enkeltkjøp, rammeavtaler og større anskaffelser innen bygg og anlegg. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Innkjøpssamarbeidet fungerer som et utvidet fagmiljø med 7 andre innkjøpsrådgivere. I tillegg har kommunen avtale med Abakus AS for gjennomføring av anbudsprosesser.

Bemanningsplanene for økonomistaben er på 22,6 årsverk i 2024.

Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.

Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen gjennom å;

 • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle dokumenter er digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett.
 • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
 • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
 • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.
 • Personalsjef er delegert myndighet til særforhandlinger knyttet til lønns- og arbeidsforhold
 • Personalstaben organiserer og legger til rette for lokale lønnsforhandlinger hvor kommunedirektøren er forhandlingsleder. Personalsjef og medarbeider i staben utgjør sammen med kommunedirektøren arbeidsgivers forhandlingsutvalg under årlige lokale lønnsforhandlinger.

Personalstaben har 5,5 årsverk per høsten 2023.

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjon organisert i følgende enheter:

 • IKT-drift som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
 • kommunikasjon og service.
 • arkiv og digitalt dokumentasjonssenter.

 

I tillegg yter staben tjenester gjennom:

 • boligsosialt team
 • felles prosjekter som «Bolig for alle» og «Velferdsteknologi»
 • personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger.

Service- og IKT-staben har 27,2 årsverk per høsten 2023.

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:

 • utleie
 • vedlikehold
 • drift
 • renhold
 • byggeprosjekter

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

 • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift og vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen (formålsbygg og boliger) for å redusere etterslep.
 • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Eiendomsstaben har 83,8 årsverk per høsten 2023.

Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen. Det innebærer å:

 • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
 • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
 • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.

Personalstaben har 5,5 årsverk per høsten 2022.

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjon organisert i følgende enheter:

 • IKT-drift som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
 • kommunikasjon og service.
 • arkiv og digitalt dokumentasjonssenter.

I tillegg yter staben tjenester gjennom:

 • boligsosialt team.
 • felles prosjekter som «Bolig for alle» og «Velferdsteknologi».
 • personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger.

Service- og IKT-staben har 26,9 årsverk per høsten 2022.

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:

 • utleie.
 • vedlikehold.
 • drift.
 • renhold.
 • byggeprosjekter.

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

 • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift og vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen (formålsbygg og boliger) for å redusere etterslep.
 • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Eiendomsstaben har 84,3 årsverk per høsten 2022.

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2024

 • Videreføre arbeidet det med digitalisering, automatisere og effektivisere av arbeidsprosesser. Målet er å flytte arbeidsressurser fra manuelle oppgaver til kontrolloppgaver for å sikre kvalitet i arbeidsflyt og prosesser.

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2024

 • Personalsjef i tillegg til 4 av 5 medarbeidere er nå sertifisert i bruk av NeoPi3 (personlighetsprofil). Verktøyet benyttes i lederutvikling og er også tatt i bruk for å komplettere rekrutteringsprosessen ved ansettelse av nye ledere og andre nøkkelpersoner/stillinger i kap5. En ansettelse vurderes da ut ifra flere kilder som strukturert intervju, personlighetsprofil og erfaringsbakgrunn. Dette for i størst mulig grad å sikre rett person på rett plass.
 • Fokus på å etablere og utvikle rutiner for gode analyser og statistikk innen HR området. Her trenger vi å tilegne avdelingen mer kompetanse for analyse.
 • HMS: I 2024 vil vi fortsatt å ha fokus på å bistå de etablerte HMS-utvalg ute i de ulike sektorer og staber, samt å forenkle HMS-systemet/-oppgavene i den hensikt å revitalisere arbeid omkring helse, miljø og sikkerhet.

I henhold til kommunens klima- og energiplan delmål 8.3 vil personalstaben sammen med sektor for kultur, som organiserer biladministrasjonen i kommunen, utvikle og sikre gode rutiner for bruk av kollektivtransport eller tjenestebiler som foretrukket reisemiddel for å redusere klimagassutslipp ved alle tjenestereiser.

Utviklingsarbeid i Service- og IKT staben i 2024

 • Videreføre oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig.
 • Fortsette arbeidet med å etablere en robust og pålitelig digital infrastruktur med fokus på digital sikkerhet og beredskap, samt bidra til økt kompetanse innen digital sikkerhet i organisasjonen.
 • Innføre funksjonalitet i Microsoft Teams for økt samhandling og som et tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og effektivisering av kommunens møtevirksomhet i form av reduserte behov for reise-/transportvirksomhet.
 • Etablere avtaler for bærekraftig livssyklushåndtering av IKT-produkter gjennom gjenbruk og resirkulering.
 • Oppgradere kommunens felles sakssystem for å skape bedre tilgjengelighet og enklere bruk, samt bedre mulighet for samhandling og ytterligere automatisering av arbeidsprosesser.
 • Innføre metoder og løsninger for effektiv opplæring basert på verktøy som sikrer organisasjonens ansatte nødvendige kompetanse for å kunne utføre sine oppgaver forsvarlig og i henhold til krav til stillingen og som bidrar til bedre og mer effektiv utnyttelse av kommunens IKT-løsninger. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med personalstaben.
 • Innføre nytt modulbasert kvalitetssystem bygget på en moderne skybasert plattform slik at kommunen skal kunne etterleve og dokumentere krav i regelverk og standarder.
 • Etablere lavterskel veiledningstilbud for innbyggere som ikke mestrer den digitale hverdag, eller som mangler IKT-utstyr for å kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester («Digihjelpen»).
 • Videreføre prosesser med henblikk på automatisering av oppgaver og tjenester knyttet til datafangst, registering og arkivering fra ulike kilder.
 • Innføre en ny publiserings-/hjemmesideløsning med et moderne design og tidsriktig profil og som gir gode muligheter for integrasjon med kommunens øvrige applikasjonsportefølje og bedre muligheter for samhandling med kommunens innbyggere.
 • Benytte mellomåret til å utarbeide en helhetlig plan og dokumentasjon for valggjennomføring, herunder forbedre detaljplaner og rutiner.
 • Videreføre prosjekt utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Mål om 100 prosent dekning i løpet av 2025.
 • Velferdsteknologisk plattform med velferdsteknologiske produkter og responsløsning er integrerte løsninger i dagens helse- og omsorgstjeneste i hjemmebasert omsorg og institusjon. Service- og IKT-staben skal aktivt bidra med å integrere ytterligere velferdsteknologiske produkter og løsninger som et bidrag til økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten, samt bidra med at det etableres en driftsmodell som støttefunksjon til utførende tjeneste.

 

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2024

 • Utredning av sensorteknologi med mål om å optimalisere eiendomsdriften.
 • Utprøve bruk av renholdsroboter i korridorer og store åpne flater.
 • Kartlegge arealbruk i alle formålsbygg med mål om å bedre arealeffektiviteten ytterligere.
 • Utprøving av droner og robotdrevne løsninger til bruk i byggdriften.
 • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.
 • Oppdatere kvalitetssystemet med manglende prosedyrer og rutiner.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 201 – Barnehage – inneholder tjenestene:

 • kommunal barnehagedrift
 • tilskudd til privat barnehagedrift
 • lokal barnehagemyndighet

Funksjon 211 – Styrket tilbud til førskolebarn – inneholder tjenestene:

 • styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov
 • tiltak for to-språklige barn
 • ekstra assistanse og tilsyn/omsorg

Funksjon 221 – Barnehagelokaler og skyss – inneholder tjenestene:

 • utgifter til drift og vedlikehold av barnehagelokaler og uteanlegg. Skyss av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2020 2021 2022 2023* 2024 2025 2026 2027
Innbyggere 0-1 år 358 386 384 359 387 385 383 381
Innbyggere 2-5 år 888 851 842 819 840 834 827 821
Sum barn i målgruppen 1 246 1 237 1 226 1 178 1 227 1 219 1 210 1202

* Faktiske tall med utgangspunkt i bosatte barn pr. oktober + svangerskap med termin november og desember. Viser negativt avvik fra prognose. Uten tilflytting av barn i alderen 2-5 år i planperioden er det ikke grunnlag for en utvikling i tråd med prognosen.

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
  2020 2021 2022 2023
Antall barn i barnehage (kommunale og private) 1 014  1 005 997 982
Antall barn i barnehage (private) 530 514 507 519
Antall barn i barnehage (kommunale) 484 491 490 463
Barn per barnehagelærer (i kommunale barnehager) 12,6 12,4 12,7 12,66
Barn per ansatt (kommunale barnehager) 5,6 5,8 5,8 5,8
Pedagogandel (kommunale barnehager i Elverum) 44,7% 47 % 46 % 47 %
Andel barn med plass i barnehage av alle barn i Elverum 1-5 år 93,3% 94,9 % 96,3 % 96,6%
Antall timer vedtak etter §31 Spesialpedagogisk hjelp*     25 282 10 587
Antall timer vedtak etter §§37-38*     25 620 24 972

* Vedtak fattes for hele barnehageår. Det skjer endinger underveis i året, da søknader behandles fortløpende Endringer rapporteres i tertialrapporteringen, da dette påvirker ressursbehov i kommunale barnehager og refusjon til private barnehager.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

På tjenesteområdet barnehage skilles det mellom strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Strukturkvalitet beskriver ytre forutsetninger. Prosesskvalitet beskriver kvaliteter i det pedagogiske arbeidet. Resultatkvalitet beskriver det vi ønsker å oppnå med det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Det er etablert samarbeid med universitet- og høyskolesektor for å utvikle indikatorer for prosesskvalitet og resultatkvalitet som kan følges over tid. Arbeidet ble noe forsinket på grunn av arbeid med strategisk plan, men fortsetter gjennom 2024. Utdanningsdirektoratets nasjonale brukerundersøkelse benyttes for å sammenlikne opplevd kvalitet i våre barnehager med andre.

 

Indikatorer på tjenestekvalitet (Strukturkvalitet) Resultat 2023 Mål 2023 Mål 2024
Antall barn pr. pedagog skal være i henhold til norm 12,66 >14 >14
Antall barn pr. ansatt skal være i henhold til norm 5,89 >6 >6
Indikator på tjenestekvalitet (Prosesskvalitet)*** Resultat 2023

 

Mål 2023

 

Mål 2024

 

Antall gjennomførte utviklingsarbeid (systemsaker) i samarbeid med Pedagogisk innsatsteam eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. 15   30
Ute- og innemiljø 4.1 Gjennomføres hvert 2.år =/< landssnitt
Relasjon mellom barn og voksen 4.5 =/< landssnitt
Barns trivsel 4.8 =/< landssnitt
Informasjon 4.3 =/< landssnitt
Barnets utvikling 4.7 =/< landssnitt
Medvirkning 4.2 =/< landssnitt
Henting og levering 4.4 =/< landssnitt
Tilvenning og skolestart 4.5 =/< landssnitt
Tilfredshet 4.4 =/< landssnitt
Indikator på tjenestekvalitet (Resultatkvalitet)*** Resultat 2023 Mål 2023 Mål 2024
Andel barnehagebarn som snakker norsk før skolestart Ikke målt Ikke måltall 100 %
Andel elever som har vedtak om spesialundervisning 1.klasse Ikke målt 2-5 %

*** Utdanningsdirektoratets landsomfattende brukerundersøkelse

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom seks kommunale barnehager samt sju private barnehager. De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for barnehage med sine organisatoriske enheter. Se mer om barnehagene her.

 

Barnehage Antall barn pr. 15.12.2023 0-2 år 3-5 år
Terningen 130 37 93
Sorenskrivergården 70 32 38
Solkroken 39 15 24
Søbakken 41 13 28
Stavåsbakken 63 21 42
Ydalir 120 48 72
Sum 463 166 297

 

Planlagt utviklingsarbeid 2024

Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet Barnehage vil i særlig grad være:

 • Tiltak og utviklingsarbeid som bidrar til å realisere mål i strategisk plan: Oppvekst i Elverum 2023-2027.
 • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Utvikle og implementere en felles samhandlingsmodell for tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn i Elverum. Arbeidet skal bidra til å realisere nullvisjon mot vold og seksuelle overgrep og innfri lovverkets forventninger til tverrfaglig samarbeid.
 • Digitalisering i barnehage. Økt digital kompetanse og bedre effektivitet ved bruk av digitale løsninger og ulike digitaliseringstiltak ønsker vi skal føre til effektivisering og gevinst, spesielt innenfor tverrfaglig samarbeid og administrative oppgaver.
 • Oppvekstreformen: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering fortsetter. Vi gjennomfører kompetansetiltak internt i Elverumsbarnehagene og gjennom samarbeid i Sør-Østerdalsregionen. Vi jobber videre med organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i våre barnehager. Dette er en oppfølging av Meld. St. 6. Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.
 • Utvikle barnehagetilbudet for barn med autismespekterforstyrrelser.
 • Søke deltakelse og erfaringsdeling gjennom etablerte internasjonale utviklingsprosjekter.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole

Funksjon 202 Grunnskole inneholder tjenestene:

 • vanlig grunnskoleopplæring.
 • spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT).
 • PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i grunnskolen. PPT bistår skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
 • logopedtjenesten i grunnskolen.

Funksjon 213 Voksenopplæring inneholder tjenestene:

 • grunnskoleopplæring for voksne.
 • spesialundervisning for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.
 • opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
 • Introduksjonskurs for deltakere på introduksjonsprogrammet. Inneholder bl.a. foreldreveiledningskurs og livsmestring i et nytt land.

Funksjon 215 Skolefritidstilbud inneholder tjenesten:

 • skolefritidsordninger (SFO).

Funksjon 222 Skolelokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg.

Funksjon 223 Skoleskyss inneholder tjenesten:

 • skyss mellom hjem og skole

Funksjon 383 Musikk og kulturskole inneholder tjenesten

 • drift av kulturskolen

Målgrupper for tjenestene

Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene slik:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven, integreringsloven og voksenopplæringsloven og opplæringsloven.
 • PPT tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Antall innbyggere 6-15 år (1.7 år t-1) 2 462 2 440 2 419 2 396 2 373 2 349 2 326 2 289

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2022/2023 Mål 2023 Mål 2024
202: Grunnskole.
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 21,8 % <20% <20%
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 29 % <20% <20%
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 28,2 % <20% <20%
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 27,4 % <20% <20%
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 30 % <20% <20%
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 28,8 % <20% <20%
Grunnskolepoeng sammenlignet med nasjonalt snitt +0,8 ≥0 ≥0
Andel elever med under 35 grunnskolepoeng 18,2% <20% <20%
Andelen elever 1.-4. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 5,65 % 4,5 % 4,5%
Andelen elever 5.-7. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,11 % 8.5 % 8,5%
Andelen elever 8.-10. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,22 % 9,5 % 9,5%
Mobbing 7. trinn, Elevundersøkelsen 10,6% 0 % 0%
Mobbing 10. trinn, Elevundersøkelsen 6,6 % 0 % 0%
Trivsel 7. trinn, Elevundersøkelsen 4,1 4,5 4,5
Trivsel 10. trinn, Elevundersøkelsen 4,2 4,5 4,5
383: Kulturskolen.      
Andel elever som deltar på tilrettelagte tilbud 8,4 10% 10%
Antall produksjoner som formidles digitalt 3 5 5
213: Voksenopplæring.
Andel elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig) 85% 90% 90%
Andel elever som fullfører grunnskole for voksne 67 % 100 % 100%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av sektor for skole med organisering som vist under. Se mer om skolene her.

Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

 • Elverum ungdomsskole
 • Hanstad skole
 • Frydenlund skole
 • Søbakken skole
 • Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov.
 • Lillemoen skole
 • Hernes skole
 • Sørskogbygda skole
 • Ydalir skole
 • InnPed, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum kommune som arbeidsgiver.
 • Kulturskolen
 • Elverum læringssenter: Grunnskole for voksne med spesialundervisning, Norsk og samfunnskunnskap, Introduksjonskurs for elever med introduksjonsprogram.
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Logopedtjenesten

Planlagt utviklingsarbeid 2024

Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet skole vil i særlig grad være:

 • Videreføre Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det er et statlig initiert kompetanseløft, som skal ha regional og lokal forankring. For skolen gjøres dette i det som kalles DeKomp som er et samarbeid mellom skoleeier, skoleledere og lærere, og universitet- og høyskolesektoren. Samarbeidet skal ta utgangspunkt i skolens behov for å utvikle kompetanse til alle sine ansatte. I Elverum vil samarbeidet ha fokus på lesing som inkluderende aktivitet, strategisk ledelse og anerkjennende praksis. Det skjer i samarbeid med regionen, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet.
 • Prosjekt KOKS (Kompetanseheving i kroppsøving i Sør-Østerdal) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, skal ha fokus på kompetanseheving hos kroppsøvingslærere. Prosjektet favner alle grunnskolene i regionen og har også en forskningsdel.
 • Implementere BTI-modellen med handlingsveileder og stafettlogg for tverrsektorielt samarbeid, samt tekniske løsninger for flyt mellom fagsystemer og stafettlogg.
 • Implementere ny opplæringslov og forskrift som gjelder fra 1.8.2024.
 • Implementere Strategisk plan for oppvekst 2023-27.
 • Digitalisere administrasjon, tilstedeværelsesregistrering og kommunikasjon i SFO.

Kulturskolen skal videreutvikle skolen som kompetansesenter i kommunen slik det beskrives i skolens rammeplan; Mangfold og fordypning, med følgende fokusområder:

 • Satse på breddetilbud – de yngste elevene i alder 5 – 8 år, slik at kjernetilbudene har tilstrekkelig tilfang av nye elever.
 • Arbeide med å etablere fordypningsprogram regionalt.
 • Videreutvikle «Dig It All». Digital utvikling- både som støtte for faglig utvikling, og som verktøy for formidling. Målet er at kulturskolens kompetanse og ressurser skal komme flere mennesker i Elverum til gode.
 • Ansatte på kulturskolen vil delta på sertifiseringskurset i Mangfoldledelse via SEEMA og Norsk kulturskoleråd.

Elverum læringssenter skal:

 • Sammen med enhet for bosetting og introduksjon følge opp Kunnskapsdepartementets handlingsplan (2021-2024) «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold». Målet er å implementere noen av kunnskapsdepartementet mål i handlingsplanen.
 • Videreføre arbeid med ny Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, samt fagfornyelsen med vekt på tverrfaglig arbeid.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 244 Barnevernstjeneste inneholder tjenesten:

 • grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester.

Funksjon 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

 • Funksjon 252 tiltak til barn og familier i hjemmet.

Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

 • drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet. Skal drifte spesialiserte hjelpetiltak som tidligere var driftet av staten.

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten:

 • bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging. Driftes i sektor for skole.

Målgrupper for tjenestene

 • Barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
 • Enslige mindreårige flyktninger.

 

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2027

Antall barn i befolkningen 0 – 17 år 4 295 4 266 4 202 4173 4 107 4 059 4 010 3 992

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2019 2020 2021 2022
Aktivitet        
Prosentandel barn med melding i forhold til innbyggere 0-17 år 5,4% 5,6% 5,5% 5,4 %
Antall nye bekymringsmeldinger til barnevernet 263 441 387 378
Antall henlagte undersøkelsessaker 163 97 47
Prosentandel barn med undersøking i forhold til innbyggere 0-17 år 5,2 % 5,2 % 5,1 % 5,1 %
Prosentandel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-22 år 3,1 % 3,1% 3,2 % 3,2 %
Antall undersøkelses saker som avsluttes:      
–          Innen 3 måneder 162 231 137 152
–          I løpet av 3-6 måneder 12 45 23 32
–          Mer enn 6 måneder 1 1 1 4
Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder 93,0 % 92 % 93% 92 %
Antall saker barneverntjenesten gjør vedtak om tiltak 51 % 57% 55 % 40 %
Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året 144 141 142 145
Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen 2,1 2,0 2,0 1,9
Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk 30,1 % 17 % 17 % 20 %

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2022  Mål 2023  Mål 2024
251: Barneverntiltak i familien
Andel henlagte undersøkelsessaker med oppfølging fra andre enheter i kommunen 72 % 80 % 80 %
Andel familier som blir anbefalt hjelpetiltak, men som ikke ønsker hjelpetiltak fra barnevernet 23 % 25 % 25 %
Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned 57 % 100 % 100 %
252: Barneverntiltak utenfor familien.
Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem 73 % 100 % 100 %
Oppfølging av fosterhjem i tråd med lovkrav slik at fosterhjemmene opplever at de er i stand til å ivareta omsorgsoppgaven 72 % 100 % 100 %
Barn som er i fosterhjem skal ha oppfølgingsplan for ettervern innen fylte 18 år 85 % 100 % 100 %
285: Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
Antall enslige mindreårige flykninger som bosettes 8 7 3
Antall enslige mindreårige i utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 100 % 100 % 100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene er organisert i sektor for helse, mestring og omsorg, og er delt inn i undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak.  Barneverntjenesten har også fire stillinger som utgjør et miljøterapeutisk team som arbeider med tiltak i hjemmene.

Tjenesten for enslige mindreårige flyktninger er organisert i enhet for bosetting og introduksjon i sektor for skole. Tjenesten omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap, vertsfamilier og hybler med oppfølging.

Planlagt utviklingsarbeid 2024

Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være:

 • Utvikle og ta i bruk nytt fagsystem.
 • Fortsette å utvikle det tverrfaglig samarbeidet i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til omsorgsovertagelse.
 • Sikre økt bruk av fosterhjemsplasseringer i barnets slekt og nære nettverk.
 • Utvikle og forbedre prosedyrer, rutiner og systematisk arbeid for å sikre bedre styring og kontroll.
 • Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold til ny barnevernslov – barnevernreformen.
 • Videreutvikle barnevernstjenestens arbeid for å imøtekomme krav om helhetlig ansvar og oppfølging av fosterhjem.
 • Styrke og utvikle samarbeidet med forebyggende enhet.
 • Styrke tilbudet om spesialiserte hjelpetiltak til utsatte barn og unge.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 231 – Aktivitetstilbud barn og unge inneholder tjenesten:

 • Ungdommens hus – et tilbud for alle i alder 10-20 år, her inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb, åpen hall i høst- og vinterferie, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer. Fritt fram har gratis utlån av sports- og fritidsutstyr. Musikkverkstedet har tilbud for målgruppa 10 til 25 år.

Funksjon 232 – Helsestasjons- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene:

 • jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, helsestasjon for flyktninger, smittevern og utenlandsvaksinering.
 • skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler samt videregående skole.
 • psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • helsestasjon for gutter og helsestasjon for ungdom i alder 13 – 20 år.
 • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter alder 13 – 24 år (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).
 • vaksine av studentgrupper (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).

Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene:

 • miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal.
 • samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger.
 • folkehelsekoordinator – koordinering av tverrsektorielle tiltak og tjenester for folkehelse.
 • frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen).
 • tilskudd til private og interkommunale tiltak.

Funksjon 234 – Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv. inneholder tjenestene:

 • transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold.
 • aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll aktivitetssenter.
 • støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand.

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering inneholder tjenestene:

 • kommunens avtaler med fastleger.
 • interkommunal legevakt.
 • LIS-1 (turnuslege).
 • leger på sykehjem og helsestasjon.
 • fysioterapitjeneste – kommunalt ansatte og tilskudd til drift av private fysioterapitjenester.
 • kommunepsykologer.
 • kommunal logopedtjeneste.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:

 • Jordmortjenester og barselomsorg til alle gravide.
 • Helsetjenester til barn og ungdom fra 0 – 20 år.
 • Nyankomne flyktninger – helseprogram.
 • Foreldre med behov for veiledning i foreldrerollen.
 • Innbygger med behov for fastlege- og fysioterapi tjenester.
 • Personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom.
 • Yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand.
 • Pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn.
 • Barn og ungdom fra 10 – 20 år – aktivitetstilbud.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2022 Mål 2023 Mål 2024
231 – Aktivitetstilbud barn og unge.
Åpne dager på Ungdommens hus  271 220 220
Antall besøk Ungdommens hus 12 257 10 000 10 000
Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter 1 550 400 400
232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Antall gruppetiltak/ veiledning / informasjon i skolehelsetjenesten gruppenivå (skole) 119 138 138
Antall gruppetiltak utover fastlagt program helsestasjon 0-5 år 2 2 2
Gjennomførte målretta brukerundersøkelser som viser effekt av igangsatte tiltak 4 3 3
Andel 4 årskontroller gjennomført i barnehager 95 % 95 % 95 %
233 – Annet forebyggende helsearbeid.
Andel av tilsynsobjektene skal ha regelmessige tilsyn hvert år 0 %                     25 %                25 %
Stedlig tilsyn i alle 5 kommuner minst en gang pr halvår (antall tilsyn) 7 10 10
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. 44 % 20 % 20 %
Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned 10 20 20
Brukertilfredshet – Forebyggende tjenester – barn 0-5 år (skala 1-6) Ikke målt 5,3 5,3
234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter.   16 18 18
241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering.
Antall klagesaker som medfører åpning av tilsynssak på legevakt 3 < 5 < 5

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Planperiode
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Innbyggere 0 – 105 år 21 254 21 292 21 435 20 531 21 592 21 618 21 646 21 678
Antall innbyggere 0 – 17 år 4 295 4 266 4 202 4 173 4 107 4 059 4 010 3 992

 

Nøkkeltall Utvikling siste to år
2021 2022
Aktivitet    
Konsultasjoner interkommunal legevakt 9 291 9 499
Telefonhenvendelser interkommunal legevakt 28 383 17 615
Avtale private og kommunale fysioterapeuter – årsverk pr 10.000 innbygger 9,8 10,6
Avtale (fastleger) leger pr 10.000 innbyggere 9,8 10,4
Antall nyfødte med hjemme-besøk av helsesykepleier innen 10 dager etter fødsel 179 154
Antall nyfødte med hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter fødsel 24 10
7. trinn totalscore Trivsel – elevundersøkelsen, skala 0-5 hvor 5 er best 4,4 4,1
7. trinn totalscore % som opplever mobbing på skole – elevundersøkelsen 7,2 10,6

*reduksjon i telefonhenvendelser interkommunal legevakt skyldes at vi i 2022 kun teller innkomne telefonhenvendelser.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i følgende sektorer:

 • Sektor Helse, mestring og omsorg som ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet.
 • Sektor for kultur ivaretar aktivitetstilbud – barn og unge, og transporttjenesten til og fra dagaktiviteter.

Planlagt utviklingsarbeid 2024

Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling vil i særlig grad være:

 • Videreføre og videreutvikle Frisklivssentralens tilbud i henhold til kommunens handlingsplan for “Leve hele livet”, strategiplan for folkehelsearbeid og Helsedirektoratets “Veileder for kommunale frisklivssentraler”.
 • Utvikle arbeidsrettede aktiviteter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt er å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-24 år. Etablere samhandlingsmodell for tverrfaglig samhandling mellom sektorene gjennom innføring av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats), og tjenestetilbudet på tvers av forebyggende tjenester og barneverntjenesten.
 • Utarbeide langsiktig plan for å beholde og rekruttere fastleger i Elverum kommune. Utarbeide seniorplan for fastleger som nærmer seg pensjonsalder.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 253 Helse- og omsorgtjenester i institusjon inneholder tjenestene:

 • pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold.
 • drift av kjøkken.
 • dagopphold og aktivitet.

Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende inneholder tjenestene:

 • hjemmetjenester – herunder helsehjelp, rus og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig.
 • hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål og opplæring.
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • fysio- og ergoterapitjenester.
 • formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.

Funksjon 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud inneholder tjenesten:

 • akutthjelp helse- og omsorgstjenesten

Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av institusjonslokaler

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for helse- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum, som i henhold til enkeltvedtak og i samsvar med lov og forskrift har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig og institusjon.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Planperiode (middel vekst)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Innbyggere 67 – 79 år 2 766 2 810 2 945 3 001 3 034 3 048     3 037       2 998
Innbyggere 80 – 89 år 831 847 484 885 948 1 016 1 110       1 187
Innbyggere 90 år + 198 202 209 219 204 195 189 188

 

 

Nøkkeltall Utvikling siste tre år
2020 2021 2022
Totalt antall tjenestemottakere med vedtak på helse – og omsorgstjenester per 31.12. 1 129 1 307 1 331
Totalt antall vedtakstimer/uke i hjemmebaserte tjenester per 31.12. 9 941 9 387 8 940
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester per 31.12. 982 952 970
Antall mottakere av helsehjelp (hjemmesykepleie) per 31.12. 514 518 516
Antall mottakere av praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) per 31.12. 207            219 197
Antall mottakere av praktisk bistand, opplæring per 31.12. 81 79 86
Antall mottakere av praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.12. 28 34 35
Antall mottakere avlastning utenfor institusjon per 31.12. 13 18 13
Antall mottakere av rus- og psykisk helsetjeneste (ekskl. poliklinisk) per 31.12. 1) 113 153 126
Antall mottakere rus- og psykisk helse, poliklinisk oppfølging per 31.12. 169 153 155
Antall institusjonsplasser per 31.12. 177 169 173
Antall omsorgsbolig med heldøgnsbemanning per 31.12. (eldre) 24 24 24
Beleggsprosent langtidsplass institusjon 93,4 % 94 % 95,1 %
Beleggsprosent korttidsplass institusjon 62,2% 71,6 % 89,7 %
Antall hele plasser dagaktivitet hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 dager/uke) 15,6 15,2
Antall mottakere dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens 55 64 55
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (tiltakene digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi) 24 20 17
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens 39 35 35

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2022  Mål 2023  Mål 2024
Indikatorer felles for tjenesteområdet
Overordnet internrevisjon – gjennomført Nei Ja Ja
Lokal internrevisjon pr. avdeling – gjennomført (30 avdelinger) 18 av 29 29 av 29 30 av 30
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven 3 % 0 % 0   %
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254)
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi) 18                   75 50
Andel brukere som er ernæringskartlagt i hjemmebaserte tjenester i henhold til prosedyre 90 % 100 % 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere i bofellesskap som har fått tilbud om brukersamtale 1 gang per år 100 % 100 % 100 %
Antall dager ventetid på poliklinisk oppfølging, psykisk helsetjeneste 34 30 30
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253)

 

Andel pasienter institusjon med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pårørende institusjon (langtidsopphold) som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med utført fallkartlegging 97 % 100 % 100 %
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens 35 plasser 35 plasser 35 plasser

 

Brukerundersøkelser tjenesteområde pleie og omsorg

(Gjennomføres i hovedsak annet hvert år)

Resultat 2022 Mål 2023 Mål 2024
Brukerundersøkelse sykehjem (forenklet underundersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best). «Resultat for brukere (totalvurdering).» 1,9 Måles ikke 1,9
Pårørendeundersøkelse sykehjem (skala 1-6, 6 er best). «Resultat for brukerne – pårørende (totalvurdering).» Feil undersøkelse sendt ut Måles ikke 5,0
Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester (forenklet, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best. «Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får.» Måles ikke 2,0 Måles ikke
Brukerundersøkelse dagsenter/aktivitet bruker (skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best) Ny 2,0 Måles ikke
Pårørendeundersøkelser tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best). «Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjeneste som bruker får» Måles ikke 5,0 5
Brukerundersøkelse matombringing hjemmeboende (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» 5,6 Måles ikke 5
Brukerundersøkelse ergo- og fysioterapitjenesten (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» 4,9 Måles ikke 5

Organisering av tjenesteproduksjonen

Helse- og omsorgstjenestene produseres i sektor for helse, mestring og omsorg – fordelt slik: 

 • Moen sykehjem (37 plasser), Sætre sykehjem (24 plasser), Jotunhaugen sykehjem (24 plasser), Lyngholtet sykehjem (20 plasser) og Elverum helsehus (70 plasser inkl. KAD).
 • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør og Jotuntoppen bo- og omsorgssenter heldøgnsomsorg (24 leiligheter).
 • Psykisk helse og rustjeneste, helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og støtte til pårørende, samt døgntjenester ved bofellesskapene Øvre Sandbakken, Sandbakken og Leiret.
 • Aktivitetstilbud for eldre ytes i tilknytning til følgende lokaler: Moen sykehjem og Jotuntoppen omsorgssenter.
 • Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne gis i følgende bofellesskap: Loken, Svartholtet (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg og Jotunhaugen. Vestly gir helsehjelp til barn og unge og avlastning til foreldre og foresatte med barn og unge med hjelpebehov. Søndre Nyborg bofellesskap gir også hjemmebaserte tjenester til målgruppen.
 • Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer tilbys på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
 • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, og kommunalt lager for korttidsutlån.

Planlagt utviklingsarbeid 2024

 • Kontinuerlig forbedring: Fortsette forbedringsarbeidet gjennom LEAN, kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur – lærende organisasjon.
 • Læringsnettverket Gode pasientforløp avsluttes november 2023. Hjemmetjenesten og institusjonstjenesten forsetter dette forbedringsarbeidet sammen med sykehuset.
 • Prosjektdeltakelsen i forbedringsnettverket Rett tiltak til rett tid er gjennomført og avsluttet i 2023. Fokus videre vil være å opprettholde og videreutvikle det arbeidet som ble gjort på de tre fokusområdene som ble valgt i forbindelse med prosjektet; Informasjon, pårørendearbeid og kompetanse. Arbeidet med å bidra til et demensvennlig samfunn i Elverum fortsetter.
 • Fortsette arbeide med å innføre forhåndssamtaler – både i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten.
 • Kommunens helse- og omsorgstjenester ønsker og trenger et tettere samarbeid med frivilligheten. Gjennom å etablere en fast samarbeidsarena mellom tjenestene og de frivillige, vil det bli enklere å oppnå samskaping og samhandling mellom kommunen og de ulike lag og foreninger.
 • Følge opp reformen “Leve hele livet”, med føringer i Meld. St. 24 “Fellesskap og meistring – Bu trygt heime”.
 • Fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Fokus i perioden vil være å ta i bruk digitale medisindispensere hos brukere som ønsker dette, og som kan dra nytte av en slik dispenser.
 • Utvikle aktivitetstilbudet til mennesker med rusrelaterte problemer. Knytte mer virksomhet mot ungdom for å sikre overgangene mellom skolenivåer og utdanning/arbeid og dermed redusere risikoen for etablering av skadelig rusatferd. Utvikle samskapingsarenaer med brukerråd og Recovery skole. Kontinuerlig forbedringsarbeid med utgangspunkt i brukernes erfaringer.
 • Elverum kommune deltar i Helsedirektoratets prosjekt “Spredning av digital hjemmeoppfølging”. Denne prosjektdeltagelsen er et samarbeid mellom kommuner i Nord-Gudbrandsdalen, Valdres og Østerdalen. Fokus er å implementere bruken av tilgjengelige digitale verktøy, for å styrke tjenestetilbudet til innbyggere som har behov for langvarig oppfølging. Elverums deltagelse tar utgangspunkt i oppfølging av brukere av rus og psykisk helsetjeneste ved hjelp av digitale verktøy. Målet er å utvikle digitale verktøy for å nå flere brukere og flere tjenester.
 • Etablere og utvikle prosedyrer og rutiner for å sikre korrekt, rasjonell og effektiv bruk av kommunens personellressurser ved bruk av turnus og ressursstyringsverktøyet GAT.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenesten:

 • sosial rådgivning og veiledning.
 • administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen.
 • skjenkekontroll.
 • gjeldsrådgivning.
 • Nok Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep.
 • Interkommunalt krisesenter.
 • Boligsosial rådgivning og veiledning.

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten:

 • Tjenester for personer med rusproblemer– hjemmetjenester og ruskonsulent.

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene:

 • kommunale utleieboliger og tilvisningsboliger i privat eie, for vanskeligstilte.
 • omsorgsboliger.
 • bofellesskap.
 • bolig-/eiendomsforvaltning.

Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi inneholder tjenesten:

 • tilrettelagt arbeid.
 • varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunen gir tilskudd til Tunet Elverum AS.

Målgrupper for tjenestene

 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Personer med rusutfordringer.
 • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i -og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
 • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller jobbaktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.

Utvikling i nøkkeltall

Kommunalt eide boliger
2018 2019 2020 2021 2022 2023
447 446 444 435 435 428

Tabell: Utviklingen i antall kommunale boliger til utleie i Elverum

Elverum kommune hadde 428 kommunalt eide boliger per 31. august 2023. Utviklingen i antall boliger gjenspeiler at det er gode rutiner for oppfølging av utleiekontrakter med tilhørende behovsvurdering knyttet til boligsøknader. I tillegg jobbes det målrettet med å avhende uhensiktsmessige boliger, blant annet i forbindelse med ordningen fra leie til eie, hvor kommunens startlånordning er et økonomisk virkemiddel.

Boliger med uforholdsmessige store vedlikeholdsbehov må som regel avhendes da det ikke er økonomisk dekning for å sette disse i stand, uavhengig av om boligene er hensiktsmessig utformet og har hensiktsmessig beliggenhet.

 

Kr/m2/år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vedlikehold 87 122 115 70 58 58 51

Tabell: Utviklingen i gjennomført vedlikehold av kommunens boligportefølje i perioden 2016-2022 – målt i Kr/m2/år.

Vedlikeholdet av kommunale boliger er underfinansiert, og innebærer at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang fra år til år. I øyeblikket utgjør kartlagt vedlikeholdsetterslep cirka 30 millioner kroner. For å unngå ytterligere etterslep må det i gjennomsnitt gjennomføres vedlikehold for minimum 170 kr/m2 per år. Dette innebærer at vedlikeholdsbudsjettet bør økes med 3,5 millioner kroner fra 2024.

Søknader om kommunal bolig og omsorgsbolig (antall) * Avslag på søknad om kommunal bolig (antall)
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
174 187 150 212 42 43 33 28 1

Tabell: Antall søknader på kommunale boliger og omsorgsboliger samt antall avslag på søknader. * Inkludert søknader om forlengelse av leieforholdet. 1 I tillegg er det 25 søkere som ikke har tatt imot tilbudet eller trukket søknaden.

Søkere til omsorgsbolig tiltenkt demente har vært stabil. Det er noe ventetid på overgang til institusjonsplass, som derved medfører noe ventetid på ledig bolig for hjemmeboende med demens. Det vil være større behov for boliger tilpasset målgruppen fremover mot 2030.

Leietakere med rus og psykiske lidelser er i perioder utfordrende å følge opp i boligen, og det mangler hensiktsmessige boliger til denne gruppen. Flere mangler basisferdigheter i å bo, økonomi og ta vare på en bolig.

 

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
2019 19 13 10 9 11 10 4 5 9 9 10 4
2020 10 10 10 8 11 11 9 10 10 10 12 7
2021 5 12 8 9 5 13 6 6 15 15 11 9
2022 9 19 11 9 11 7 6 10 14 10 14 0

Tabell: Økonomisk rådgivning – antall avsluttede gjeldssaker fra 2019 til 2022.

 

Kommunen kontrollerer alle salgs- og skjenkesteder i kommunen for å påse at omsetning av alkohol til enhver tid skjer i henhold til regelverket. Et sted med bevilling skal kontrolleres minst en gang i året. Antallet kontroller totalt hvert år skal være tre ganger antallet bevillinger i kommunen. Utover dette er kontrollvirksomheten målstyrt.

Dette betyr at kontrollene fordeles ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og skjenkestedet. På steder der det er fare for avvik, gjennomføres det flere kontroller enn steder der risikoen for brudd er liten.

Faste skjenkebevillinger   Salgsbevillinger
Skjenkesteder Kontroller Avvik   Salgssteder Kontroller Avvik
2018 24 112 0 16 79 0
2019 24 101 3 16 55 4
2020 23 111 7 20 57 5
2021 21 85 0 19 55 0
2022 20 86 2 19 44 0
2023 (mars) 20 31 0 19 9 0

Tabell: Faste skjenkebevillinger, salgsbevillinger, kontroller og avvik i Elverum – 2018 – 2023.

Kommunen skal sikre tilrettelagt arbeid og aktivitet

Ansvarsreformen for personer med utviklingshemming ble gjennomført for 20 år siden. Mennesker med utviklingshemming skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Til tross for at det har blitt flere plasser med varig tilrettelagt arbeid de senere årene, beskrives det i Stortingsmelding nr. 45 «Frihet og likeverd» (2012-2013) at det bare i begrenset omfang har bidratt til økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming.

Kommunale dagtilbud utgjør det viktigste aktivitetstilbudet for personer med utviklingshemming. Regjeringens jobbstrategi har som mål å øke arbeidsdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges vekt på å ta i bruk virkemidler innrettet mot integrering i ordinært arbeidsliv gjennom utvikling av ulike oppfølgings- og tilretteleggings-ordninger.

Slik det beskrives i de nasjonale utfordringene, har også Elverum kommune utfordringer med å øke arbeidsdeltakelsen for personer med utviklingshemming. Det kommunale dagtilbudet utgjør det viktigste aktivitetstilbudet i vår kommune. Det er behov for variasjon og mangfold i tilrettelagt arbeid og dagaktivitetstilbud for å gi mennesker med utviklingshemming en aktiv og meningsfull tilværelse.

Tilrettelagt arbeid gis både på Askeladden og Vedsentralen, i tillegg til andre arbeidsplasser i privat næringsliv. Kommunen har avtale med Tunet AS om 34 tilrettelagte varige arbeidsplasser.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2022  Mål 2023  Mål 2024
242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned 10 10 10
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale 71% 85% 85%
Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning 90%  

90%

90%
Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt.  Måles hvert tertial 62% 90% 85%
Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale 44% 70% 70%
Andel av ungdommer under 25 år som er i målgruppen skal henvises til aktivitet for sosialhjelp 73% 90% 90%
243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet.
Andel av de som følges opp av ruskonsulent skal være i behandling på institusjon, LAR, kriminalomsorgen eller annet 73% 60% 30 %
265: Kommunalt disponerte boliger
Gjennomsnittlig botid for brukere i midlertidig bolig (måles i antall dager). 22 <30 <30
Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2 51 170 170
273: Kommunale sysselsettingstiltak
Antall personer med utviklingshemming eller lignende bistandsbehov som får mulighet til deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling via Askeladden eller Vedsentralen per år. 30 35 35
Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke. 3 6 6

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, støttefunksjoner ved bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene midlertidige boliger.
 • Sektor for skole v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med tilhørende tjenester mot flyktninger i introduksjonsperioden.
 • Sektor for helse, mestring og omsorg ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et tilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
 • Sektor for helse, mestring og omsorg ivaretar lavterskeltilbud for personer med rusproblemer som gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen.
 • Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på «Vedsentralen.»
 • Eiendomsstaben bidrar med gjennomføring av investeringer, forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
 • NOK– senter mot incest og seksuelle overgrep. Dette er et krisesenter for de som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
 • Service- og IKT staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens virkemidler startlån og bostøtte, og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og samarbeider med Tjenestekontoret i tildeling av omsorgsboliger. Elverum kommune deltar i Statsforvalterens program «Bolig for velferd Innlandet».
 • Service- og IKT staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.

Planlagt utviklingsarbeid 2024

Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Utrede ombygging av publikumsmottak og samtalerom NAV, jf. sikkerhetsgjennomgang og ROS-analyse.
 • Indikator – Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt.   Sikres gjennom økt bruk av teamarbeid på tvers av avdelinger og statlig/kommunale tjenester for å øke samhandlingen om kartlegging av brukers/familiens behov
 • Indikator – Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale: Det er behov for å øke den digitale kompetansen generelt hos våre brukere, men spesielt for de med minoritetsbakgrunn. ELS/BOI sammen med NAV skal arbeide videre med utvikling av dette for målgruppene, gjennom gruppebasert eller individuell veiledning.
 • Forbedret samhandling mellom Eiendomsstaben, Økonomistaben, boligsosialt team, psykiske helsetjenester, barnevernstjenesten og NAV vedrørende rutiner/boligflytprosedyre ved boligtildeling for økt kontroll på boevne (forsikring, brann med mer), økonomi, boveiledning, BOFA (bo og oppfølgingsavtale), for å forhindre utkastelser/bostedløshet.
 • Implementere nye lovkrav i boligsosiallov og utvikle strategier for tilfredsstillelse av de nye lovkravene.
 • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt er å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-24 år. Etablere samhandlingsmodell for tverrfaglig samhandling mellom sektorene gjennom innføring av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats), hvor følgende står i fokus:
  • Vi indentifiserer behov for innsats
  • Vi kommer i posisjon for innsats
  • Vi gir rett og sammenhengende oppfølging
  • Avdekkingskompetanse
  • Samtalekompetanse
  • Samhandlingskompetanse
 • Kartlegge, systematisere og bekjentgjøre kommunens ulike tilbud for bruk i veiledning for våre målgrupper, gjennom møtepunkter for informasjonsdeling og økt samhandling
 • Å øke antall tilrettelagte arbeidsplasser, slik at kommunen er i stand til å møte framtidige behov. Arbeidsoppgavene knyttet til disse arbeidsplassene, må være varierte og oppleves som meningsfulle, slik at de kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og ønsker.
 • Innføre digital løsning for kommunale utleieboliger med hensikt å lette prosessen med å søke og tildele kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. Løsningen er også tenkt benyttet til tilvisningsavtaler og private utleieboliger for flyktninger. Løsningen forutsettes integrert med eiendomsstabens FDV-verktøy til forvaltning av boligene.
 • Utvikle SLT-samarbeidet for økt forebyggende arbeid (SLT = Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenesten:

 • mottak, bosetting, boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten:

 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene:

 • økonomisk sosialhjelp.
 • økonomisk sosialhjelp for flyktninger i 5 års perioden.

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenesten:

 • videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte.

Målgrupper for tjenestene

 • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune og som deltar i introduksjonsprogrammet.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
 • Innbyggere med lav inntekt og høye boutgifter som kan søke om bostøtte for å sikre et egnet bosted.
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet med langvarige boligfinansieringsproblemer som kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den ved hjelp av startlån fra kommunen.
 • Personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning kan tildeles kommunale bolig.

Utvikling i nøkkeltall

År Måned
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293
2019 251 304 311 302 280 269 289 282 254 302 292 264
2020 272 269 254 290 270 220 278 208 281 267 211 274
2021 199 248 259 228 200 231  264 210 265 243 241 241
2022 200 232 241 268 223 295 273 303 304 273 327 323

Tabell: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2013 til 2022. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson (søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

Startlån i Elverum 2019 2020 2021 2022
Antall husstander 70 75 73 49
Andel barnefamilier 42,9% 54% 49,3% 69%
Beløp startlån 73,0 mill. kr 84,5 mill. kr 91,8 mill. kr 74,7 mill. kr
Gjennomsnittlig startlån 1,0 mill. kr 1,1 mill. kr 1,25 mill. kr 1,5 mill. kr
Gjennomsnittlig kjøpesum 1,2 mill. kr 1,7 mill. kr 1,8 mill. kr 1,7 mill. kr

Tabell: Nøkkeltall for startlånordningen i Elverum – 2019 – 2022.

 

Årstall 2018 2019 2020 2021 2022
Antall på introduksjonsprogram 90 77 50 30 70
Antall bosatte i 5-årsperioden (herunder familiegjenforente eller sekundærbosatte) 262 273 239 165 245
Antall bosatte per år 24 32 19 20 111
Antall elever på Elverum Læringssenter 199 165 130 110 150

Tabell: Nøkkeltall for Bosetting og introduksjon og Elverum læringssenter – 2018 – 2022.

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2022  Mål 2023  Mål 2024
275: Introduksjonsordningen
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert 50% 50% 50%
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase). 82% 90% 80 %
Andel av flyktninger som ved utgangen av 5 års perioden skal være økonomiske selvhjulpne eller kun ha supplerende sosialhjelp. Måles årlig. 75% 70% 75%
Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet. 8% 20% 20%
Andel deltakere som hadde betalt arbeid som en del av introduksjonsprogrammet 6% 10% 10%
276: Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning 77% 70% 75%
Andel av deltagerne i KVP via NAV som kan skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning 97% 90% 95%
281: Ytelse til livsopphold.
Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommet over i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak 83% 80% 80%
283: Boligformål
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år 5 6 6
Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler 70% 60% 60%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum – Sosialavdelingen ivaretar førstelinjetjenesten, og har ansvar for mottaket hvor det blant annet gis råd og veiledning for både statlige og kommunale tjenester/stønader. Videre har avdelingen ansvar for økonomisk sosialhjelp og aktivitetsplikten. Markedsavdelingen ved NAV har ansvar for sykefraværsoppfølging, oppfølging av arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Denne avdelingen har også ansvar for IPS (jobbspesialister) for Sør-Østerdal som samarbeider tett med DPS og psykisk helse i kommunene, og det Nasjonale senter for veteransaker.  Oppfølgingsavdelingen ved NAV har ansvar for brukere med nedsatt arbeidsevne og har ansvar for å følge opp brukere med arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet (KVP). Avdelingen jobber også med uføresaker og varige tilrettelagte arbeidsplasser. NAV har etablert et tverrfaglig team for ungdom, som har et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole.
 • Sektor for skole v/enheten bosetting og introduksjonproduserer tjenestene vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på fem år. Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Dette er hjemlet i en tre-parts samarbeidsavtale med ansvarsfordeling og flytskjema. Introduksjonsprogrammet er både en rettighet og en plikt og innebærer en full arbeidsuke på 37,5 timer. For de med kollektiv beskyttelse er det kun en rettighet. Alle kommunens sektorer og staber har med sine forskjellige tjenesteleveranser medansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.
 • Boligsosialt team – Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av låntakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning. Plikt til å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet i henhold til ny boligsosial lov.

Planlagt utviklingsarbeid 2024

Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Indikator – Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet: Økt fokus på arbeidsretting i samarbeidet mellom NAV, Bosetting og introduksjon og Elverum læringssenter.
 • Indikator – Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommet over i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak: Kjøp av tjenesten i Tunet evalueres halvårlig og kjøpet opprettholdes hvis det gir ønsket effekt.
 • Indikator – Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler: Videreføre dialog med lokale banker om startlånordningen til kunder som får avslag på ordinære boliglån, og vurdere etableringstilskudd for å styrke økonomien for flere barnefamilier slik at de kan få startlån – «Eie først».
 • Revidere kommunal forskrift for tildeling av kommunal bolig på bakgrunn av ny boligsosial lov og forskrift.
 • Indikator – Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning: Styrke KVP-tilbudet ved å styrke bemanningen i tilbudet
 • Videreutvikle tverrfaglig samarbeid for mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Herunder sikre planlegging, koordinering, oppfølging og evaluering av arbeidet under og etter integreringsperioden.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten:

 • bibliotek.

Funksjon 373 Kino inneholder tjenesten:

 • kinovirksomhet inkludert kiosk og billettkontor.

Funksjon 375 Museer inneholder tjenesten:

 • kommunens tilskudd til Anno Museum i henhold til innbyggerantall.

Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenesten:

 • tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Festspillene i Elverum og Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling av kommunens kunstsamling.

Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg inneholder tjenesten:

 • tilskudd til idrettsforeninger og støtte til idrettsarrangementer. Veiledning og saksbehandling knyttet til spillemidler, samt rådgivning innen anleggsutvikling og tilrettelegging for rekreasjon og aktivitet.

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten.

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenestene:

 • utgifter og inntekter knyttet til kulturaktiviteter, herunder også kulturhuset.
 • tilskudd til lag og foreninger, samfunnshus, grendehus og andre driftstilskudd.
 • Husleie Terningen Arena idrettshall og kultur (TAIK).
 • Den kulturelle spaserstokken.

Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av kulturbygg, herunder kino, kulturskole og bibliotek.

Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenestene:

 • kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd.
 • Utgifter til vedlikehold av kirkebygg.

Målgrupper for tjenestene

 • Alle innbyggere i Elverum kommune, studenter, soldater og alle turister og besøkende. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
 • Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg med mer.
 • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Utvikling i nøkkeltall

  Utvikling siste fire år Prognose planperiode
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Målgruppe/demografi
Innbyggere 21 123 21 191 21 254 21 292 21 435 21 531 21 592 21 618
Antall innbyggere 10-25 år 4 302 4 255 4 218 4 182 4 188 4 177 4 163 4 111
Antall barn i befolkningen 0-18 år 4 587 4 580 4 550 4 527 4 492 4 433 4 395 4 328

 

Utvikling siste år
  2019 2020 2021 2022
Ungdommens hus      
Antall oppmøter 10- 25 år på fritidstilbud 10 122 5 292 6 546 12 257
Antall enheter/ kommunale fritidsklubber 2 1 1 1
Årsverk ungdommens hus 3 3 3 3
Tiltakene Åpen hall og Ferieklubb 3 3 3 3
Bibliotek.      
Utlån per innbygger 3 2.3 2,2 2,3
Utlån av bøker/media for barn 28 705 22 778 22 455 25 034
Antall besøkende per år 78 800 43 400 47 037 57 025
Totalt antall arrangementer 118 21 28 100
Antall arrangementer for barn/unge 47 5 3 52
Kino.      
Antall besøkende på kino – barn 6 520 3 543 5 910 4 595
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 36 024 15 349 23 820 30 724
Kunstformidling.      
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 4 978 1 494 2 856 3 415
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 5 570 1 921 1 836 3 444
Idrett.      
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 80   80
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 3 2 2 1
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 10 10 11
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg      
Totalt antall brukere Svømmehallen 73 246 40 174 47 407 55 728
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 14 940 9898 10 264 11 191

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2022  Mål 2023  Mål 2024
370: Bibliotek.
Utlån per innbygger 2,3 2,8 2,8
Utlån av bøker/media for barn 25 034 30 000 30 000
Antall besøkende per år (telles automatisk i døra) 57 025 80 000 80 000
Totalt antall arrangementer 100 60 60
Antall arrangementer for barn/unge 52 25 25
373: Kino
Antall besøkende på kino – barn 4 595 5 000 6 000
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 30 724 40 000 39 000  
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 3 415 5 000 5 000
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 3 444 5 000 5 000
380: Idrett
Antall veiledninger for søknad på spillemidler   80 80
Antall stor møter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus (Års -og halvårsmøter). 2 3 3
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd   10 10
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300 000 300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 47 407 75 000 75 000
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 10 264 15 000 15 000

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenester innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur i regi av enhetene:

 • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av Terningen Arena Idrett og Kultur (TAIK) for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
 • Kino og Kulturhus.
 • Bibliotek og Ungdommens hus.

Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene, kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen. Tjenestene innenfor funksjon 380 Idrett produseres fra Samfunnsutviklingsstaben.

Planlagt utviklingsarbeid 2024

 • Videreutvikle kommunens felles bookingsystem for alle kommunens utleielokaler og idrettsanlegg.
 • Biblioteket jobber for innføring av meråpent bibliotek. Dette vil gi et bedre tilbud til våre innbyggere da biblioteket blir tilgjengelig før og etter bemannet åpningstid, noe som fører til flere fornøyde lånere.
 • Videreutvikle studentkino for høyskolestudenter til også å gjelde elever fra videregående skole.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten:

 • arealplanlegging.

Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering inneholder tjenestene:

 • byggesaksbehandling og tilsyn.
 • saksbehandling etter lov om eierseksjoner.
 • saksbehandling av utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten:

 • kart- og oppmålingsvirksomhet.

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene:

 • veterinærvakt.
 • landbruksforvaltning.

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene:

 • fiske- og viltforvaltning.
 • natur- og miljøforvaltning.
 • forurensning- og klimasaker.

Målgrupper for tjenestene

De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • utbyggere (private og profesjonelle aktører).
 • aktører i landbruket.
 • grunneiere/eiendomsbesittere.
 • næringsdrivende innen bygg og anlegg.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2022  Mål 2023  Mål 2024
Antall saker omgjort av Statsforvalter på grunn av saksbehandlingsfeil 0 0 0
301: Plansaksbehandling  
Andel 1 gangs behandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale 100 % 100% 100 %
Andel planer registrert i planbasen innen 8 dager etter planvedtak 60 % 100% 100 %
302: Byggesaksbehandling og eierseksjonering
Andel gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse) på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg 62 % 50 % 50 %
Andel overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr 0,8 % 0 %  0 %
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager (Saker som etter lov skal avgjøres innen 3 uker) 75,7 % 75 % 75 %
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker 94,1 % 90 % 90 %
Matrikkelføring, andel saker innenfor 5-dagers fristen 93 % 90 % 90 %
303: Kart og oppmåling  
Andel plassering av tiltak innen 5 dager 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen 96,4 % 98 % 98 %
Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18 3 (16 uker) 0 % 0 % 0 %
329: Landbruksforvaltning 
Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker 85 % 80 % 80 %
Saksbehandle alle tilskudds saker innen fastsatte frister 100 % 100 %
Gjennomføre tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg med meldt avvik 66% 100 % 100 %
Gjennomføre kontroll av tilskudd til jord- og skogbrukstiltak innen fastsatte frister og antall. 99% 100 % 100 %
NY: Kontrollere om skogeier gjennomfører foryngelsestiltak for å sikre tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst. Jf. Bærekraftforskriften og Landbruksdirektoratets årlige kontrolliste. (jf KEP delmål 4.1) 100 %
NY: Gjennomføre informasjonsmøte og fagopplegg som øker kunnskapen i næringa om effekten på klimagassutslipp ved redusert jordarbeiding, grøfting, kalking, fangvekster og tilførsel av organisk materiale mv.  (Jf. KEP delmål 5.2) 2

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Geodata
 • Enhet for Byggesak
 • Enhet for Arealplan
 • Enhet for Landbruk og miljø

Planlagt utviklingsarbeid 2024

 • Ferdigstille revisjon av kommuneplanens arealdel.
 • Ferdigstille oppgraderingen av Rådhusplassen.
 • Initiere oppstart av utviklingen av en areal- og transportstrategi (ATP) for Elverum i fellesskap med Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet i tråd med Mjøsbysamarbeidet, handlingsplanen tiltak H4.
 • Øke oppmerksomheten på klimaledelse i tjenesteområdet, jf. klima- og energiplan delmål 8.2.
 • Fortsette utvikling og effektivisering av kommunale tjenester gjennom bruk av GIS og geodata, og digital transformasjon.
 • Tilpasse aktiviteten til et redusert økonomisk handlingsrom.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 330 Samferdsel og transporttiltak inneholder tjenesten:

 • parkeringsordningen, drift og administrasjon.

Funksjon 332 Kommunale veier inneholder tjenesten:

 • drift og vedlikehold av kommunale veger inkludert sideanlegg, gatelys samt andre tiltak/konstruksjoner for kjørende og tiltak/konstruksjoner for å ivareta miljø og trygghet for mye trafikanter, herunder planlegging, prosjektering, forvaltning og administrasjon.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten:

 • opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk og utvalgte friområder, samt offentlige toaletter.

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenestene:

 • Feiervesen.
 • Brannvesen.
 • Oljevernberedskap.
 • Andre tiltak som skal forebygge brann, samt brann og eksplosjonsartede ulykker. Brann- og redningsvesenet forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).

Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenesten:

 • vanninntak, filtrering og rensing.

Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenestene:

 • pumpestasjoner, trykkbasseng og ledningsnett.
 • gebyrinntekter for vannforsyning.

Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten:

 • renseanlegg og utløp.

Funksjon 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann inneholder tjenestene:

 • pumpestasjoner og ledningsnett.
 • gebyrinntekter for avløpstjenester.

Funksjon 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall inneholder tjenesten:

 • overvåke og følge opp nedlagt avfallsplass på Hornmoen etter krav fra Fylkesmannen. (Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall som forvaltes av SØIR Husholdning AS).

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, alle VA-abonnenter, alle brukere av kommunale veger, kommunal parkering, og kommunale parker og plasser, næringsaktører i bygg- og anleggsbransjen.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

Indikatorer på tjenestekvalitet  Resultat 2022  Mål 2023  Mål 2024
332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og rekreasjon i tettsted 
NY: Antall avvik som fører til sanksjoner på brøytekontrakt < 5
Antall definerte trafikkfarlige punkter ref Trafikksikkerhetsplan 13 12 10
%-andel av antall km veger, gang- og sykkelveier med tilfredsstillende belysning med tanke barn og unges sikkerhet (oppgradering til LED belysning, 100 % i 2025) 65 % 75 % 90%
340, 345, 350, 353 – Produksjon og distribusjon av vann, avløpsnett, avløpsrensing og innsamling av avløpsvann 
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav 0  0  0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100 %
Avvik fra drikkevannsforskriftene 0 0 0
Folkehelsebarometeret; God drikkevannsforsyning – Elverum signifikant bedre enn landet som helhet JA JA
NY: Overløp fra avløpspumpestasjonene til sårbar resipient 0

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Veg, park og anlegg.
 • Enhet for Vann og avløp.

og av de interkommunale selskapene:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS).
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS (SØIR IKS).

Planlagt utviklingsarbeid 2024

 • Sluttføre revisjon av Hovedplan for vann og avløp.
 • Gjennomføre utskifting av ledningsnett i henhold til Hovedplan for vann- og avløp.
 • Videreutvikle rutiner, prosedyrer, datafangst og tiltak relatert til trafikksikkerhetsarbeid i tråd med føringer gitt i strategisk plan: «Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025».
 • Øke oppmerksomheten på klimaledelse i tjenesteområdet, jf. klima- og energiplan delmål 8.2.
 • Utarbeide utskiftingsplan for bedre sopeutstyr/rengjøringsutstyr for veger og gater for å forbedre luftkvaliteten.
 • Videreføre arbeidet for opplag/behandling av avløpsslam produsert ved kommunens renseanlegg hos Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. (Jf Klima- og energiplan delmål 7 strategi 8).
 • Videreutvikle løsning knyttet til varsel fra Statsforvalteren om nitrogenrensing av avløp.
 • Øke oppmerksomheten mot digital transformasjon.
 • Tilpasse aktiviteten til et redusert økonomisk handlingsrom (funksjon 332 og 335).

Forslag til Handlingsplan vann og avløp 2024 - 2027

Handlingsplanen legger opp til utvidelse av forsyningsområdet i tråd med Hovedplan vann og avløp 2015-2024. Ellers utgjør investeringer i rehabiliteringsprosjekter majoriteten av prosjektomfanget.

Investeringene retter seg mot måloppnåelse for Hovedplan vann og avløp, samt enkelte av målsettingene i Klima- og energiplan og Folkehelseplan. Det er planlagt for vedtak av ny hovedplan VA for perioden 2025 – 2034 medio 2024.  For å imøtekomme pålegg fra Statsforvalteren må det foretas en ombygging ved Elverum renseanlegg i perioden. Handlingsplanen fra 2025 – 2027 kan bli endret i tråd med ny hovedplan VA 2025 – 2035.

 

Tiltak/prosjekter Tiltak 2024 Tiltak

2025

Tiltak

  2026

Tiltak 2027 Kommentar

 

Kostnads

anslag – millioner 2023-kr

Millioner 2023-kr    
Ledningsnett
Prosjektere ny vannledning over Glomma, sør for renseanlegget 1,0 Oppstart av arbeid vil bli på bakgrunn av ROS ny hovedplan VA, totalentreprise. 1,0
Ny vannledning Rådhusplassen 4,0 Utskifting av gammelt støpejern fra 1905 i forbindelse med oppgradering av Rådhusplassen 4,0
Starte prosjektering av vannledning ved Gml. Trysilveg 22 til X Ydalirvegen 0,5 Denne vannledning må legges om fordi den ligger under et hus. Hva kostnaden blir er avhengig av forutgående prosjektering med kartlegging av utfordringsbildet. Totalentreprise 0,5
Sanere (separere) gammelt avløp fellesledning (AF) og overvann Søbakken 4,0 6,0 For å redusere belastningen på renseanlegget må vi få fjernet en del fremmedvann. 10,0
Sanering av VA i Konvallvegen/Tusenfryd 3,0 3,0 2,0 Dette prosjektet henger sammen med det nevnt ovenfor og utføres i egen regi, både prosjektering og utførelse 8,0
Kryssing av Trondheimsvegen/ Elgvegen/ Mårvegen 1,0 Oppstart av arbeid vil bli på bakgrunn av ROS ny hovedplan VA, totalentreprise. 1,0
Utvidelse av forsyningsområdet Strandbygda 6,0 5,0 Voldmogrenda samt Sundsvoll 11,0
Overvannstiltak / fremmedvann 5,0 5,0 5,0 5,0 Ved økte kostnader på strøm har vi startet et prosjekt på å finne fremmedvann som enkelt kan fjernes fra det kommunale nettet. Reduksjon av pumpekostnader ved at vannet ikke unødvendig pumpes 20,0
Tiltak Stavåsdammen 0,3 1,5 1,8
Renseanlegg avløp
Utvidelse av garasjeanlegg ved Elverum Renseanlegg Ombygging av containerrom, samt nye containere.

Ny sentrifuge.

2,0

 

6,0 4,0 Eksisterende garasje bygges om/rehabiliteres for å etterkomme økt plassbehov til biler/utstyr/ containere. Økt transportlengde på råslam fra renseanlegget, medfører at vi må kjøre større lass. Containerrommet utvides med plass til større containere. Etter pålegg fra Statsforvalteren

Det må investeres i en sentrifuge til for å ta bort sårbarhet

12,0
Videreutvikle løsning knyttet til varsel fra Statsforvalteren om nitrogenrensing av avløp 1,0 Finne svar på omfang, kapasiteter, metode, kostnader m.m. 1,0
Pumpestasjoner avløp
Prosjektere ny p.st. 113 ved Gamlebruplassen 1,0 Sårbart anlegg som må erstattes. Totalkostnad kjennet etter forutgående prosjektering 1,0
Vannbehandling
Prosjektere nytt høydebasseng i Hernes 0,5 Forutgående prosjektering. Nødvendig tiltak for å sikre vannforsyningen. 0,5
Nytt tak på Festningen høydebasseng 0,7 0,7
Ikke fordelt pr 2023 3,5 19,0 25,0  
SUM [millioner kr] 30,0 30,0 30,0 30,0 2025-2027 er foreløpig tall i påvente av ny Hovedplan i 2024

Tabell: Planlagte investeringsprosjekter innenfor vann og avløp 2024 – 2027.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene:
 • Overføringer fra Elverum kommuneskoger.
 • Inntekter knyttet til konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma.
Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenestene:
 • Tilrettelegging og bistand for næringslivet.
 • Tilskudd til andre med kommersielle formål blant annet næringsfond og konsesjonsavgifter som er bundet.

Målgrupper for tjenestene

 • Næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum, og virksomheter/initiativ som er aktuelle for etablering i Elverum via enkelttiltak og forskjellige fellesprosjekter for næringslivet.
 • Definerte målgrupper som er aktuelle som tilflyttere til Elverum.
 • Definerte målgrupper av aktuelle besøkende til Elverum og omkringliggende region (reiselivet).

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024

325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet 

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2021  Resultat 2022 Mål 2023 Mål 2024
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter 35 35 30 25
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk 34 31 40 30
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid 14 15 15 15
Telemarksforsknings indeks for bostedsattraktivitet 79 90 100 100
Telemarksforsknings indeks for næringsattraktivitet 302 283 200 200
Kommune-NM – i regi av NHO   148 140 140
Antall gründere i oppfølging* 43   30 30
Antall Innovasjon/FOU prosjekter i Elverum** 14   10 10
Kommunebarometeret – Rangering i Kommunal Rapport*** 81 68 73 75

*= Antall gründere og etablerere som henvender seg for oppfølging i løpet av året.

**= Antall innovasjons- og forskningsprosjekter som foregår i Elverum. Dette omfatter antall inkubatorer i Klosser Innovasjon, prosjekter med støtte fra Forskningsrådet (både Skattefunn-ordningen og større forskningsprosjekter der privat næringsliv i Elverum er partner), Regionalt forskningsfond eller andre fylkeskommunale ordninger samt aktører som har fått innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge.

***= Plasseringen i Kommunebarometeret for 2023 er resultattall. Kommunebarometeret offentliggjøres i august hvert år. Resultatene for hvert år baserer seg på nøkkeltall fra foregående kalenderår.

Arbeidsplassvekst: Ved utgangen av 2021 var det 10173 arbeidsplasser i Elverum, i 2022 var tallet økt til 10 289. På slutten av 2022 var det 5 262 arbeidsplasser i privat sektor i Elverum mens det var 5 027 arbeidsplasser i offentlig sektor. En høy andel offentlige arbeidsplasser bidrar til stabilitet i nedgangstider, men demper samtidig vekstmulighetene i høykonjunkturer. Det er et mål å øke andelen private arbeidsplasser.

Både Elverum Vekst sin strategi, og Elverum kommunes strategiske plan for attraktivitet har mål knyttet til Telemarksforskningsindeks for bosteds- og næringsattraktivitet. Dette skal måles over en 10 års periode, og målet er å være minimum på plass 150 på næringslivsindeksen i 2030 og minimum på plass 100 på bostedsindeksen. Status per 2022 (for perioden 2013 – 2022) for Elverum er: Telemarksforsknings indeks for bostedsattraktivitet: 90. Telemarksforsknings indeks for næringsattraktivitet: 283.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte, men mest ved at brorparten av ressursene kanaliseres inn i det heleide kommunale selskapet Elverum Vekst AS.    Selskapet er kompetansebase for medarbeiderne og morselskap for selskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling. Formålet er å arbeide samlet og koordinert innenfor attraktivitetsperspektivet for Elverum.

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

I tillegg bevilges innenfor tjenesteområdets budsjett bidrag til noen utvalgte virksomheter i kommunen som yter tjenester som bidrar til kommunens attraktivitet, herunder næringsattraktivitet. Dette er slik som forsvarskoordinator, Østerdalen sivilt-militært samarbeid, HelseInn, Visit Innlandet AS, Turistinformasjonen, Klima- og energisamarbeid i Sør-Østerdal, kommunens deltakelse i forskningsprogrammet Zero Emission Neighbourhood (Ydalir-piloten), medlemskap i OsloRegionens Europakontor, bidrag til filmfestivalen Movies on War, Finnskogen Natur- og kulturpark.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid 2024

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter helt og holdent utviklingsarbeid for å bidra til å skape attraktivitet for Elverum som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2024 for å utvikle attraktivitetsarbeidet for Elverum herunder næringsutviklingen:

 • Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I særlig grad vil dette for 2024 dreie seg om å operasjonalisere den strategiske planen for Attraktivitet for Elverum – 2021-2026, som ble vedtatt i kommunestyret i september 2021, i et samarbeid mellom kommunens driftsorganisasjon, folkevalgte organer og kommunens selskap Elverum Vekst AS.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 170 Årets premieavvik inneholder:
 • Beregnet premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavviket (98,8 millioner i inntekter).
Funksjon 171 Amortisering av tidligere års premieavvik inneholder:
 • Resultat føring av premieavviket fra tidligere år (41,9 millioner i utgifter).
Funksjon 172 Pensjon inneholder:
 • AFP – Avtalefestet pensjon (6,3 millioner i utgifter).
Funksjon 173 Premiefond inneholder:
 • Bruk av premiefond
Funksjon 180 Diverse fellesutgifter inneholder:
 • 74,6 millioner kroner i reguleringspremier (pensjon).
 • 26,8 millioner kroner i lønnsreserve for lønnsoppgjør 2024.
 • 8 millioner kroner i reduserte utgifter og inntekter som følge av vakante stillinger og sykelønnsrefusjoner på sektorer hvor det ikke leies inn ressurser.

Beløpene over fordeles ut på tjenester (sektor og staber) gjennom året når nivå på reguleringspremie, lønnsoppgjør og områder med vakante stillinger og sykelønnsrefusjoner blir kjent.

Funksjon 340 og 345 – Produksjon og distribusjon av vann inneholder:
 • Selvkostområdet for vann – se vedlegg med selvkostkalkyle for 2024.
Funksjon 345 og 353 – Innsamling og rensing av avløp inneholder:
 • Selvkostområdet for avløp – se vedlegg med selvkostkalkyle for 2024.
Funksjon 840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd inneholder:
 • Midler fra Husbanken for kompensasjon av blant annet renteutgifter for tidligere års investeringer.

Innholdsfortegnelse