Gå til innhold

Gebyrregulativ 2022

Alle gebyr som er merverdiavgiftspliktige er i regulativet oppgitt inklusiv merverdiavgift, eventuelle fritak er spesifisert.

Ved manglende betaling av kommunale tjenester skal kommunedirektøren iverksette innfordring av krav i henhold til god inkassoskikk. Leveranse av tjenester skal som hovedregel opphøre ved manglende betaling av to eller flere terminer.

A Turneringer/arrangementer 2022 2021
Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 320 310
Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 560 540
Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 620 600
Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 210 200
Vestibyle kr 200 190
B Idrettshallen
Arrangementer uten inntektsgivende tiltak pr døgn (driftsteknikertjenester faktureres i tillegg) kr 7 750 7 560
Idrettsarrangementer med egen avtale
Arrangement med inntektsgivende tiltak pr døgn (tilsyn/driftstekniker faktureres i tillegg) kr 14 550 14 550
Egne avtaler med f.eks. Grundsetmart’n
Leie av utstyr
Tilsyn/bistand av driftstekniker per påbegynt time (pris er eksklusiv mva) kr 670 650
Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker kr 190 180
C Trening
Elverumshallen pr treningstime à 45 min kr 380 370
Messehallen pr treningstime à 45 min kr 280 270
Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min kr 170 160
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt
Avgift for bruk av klister pr. time kr 80 70
D Kamper – 25 % av spilleinntekten
Minimumsleie kr 1 000 970
Kretskamper kr 580 560
E Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj)
Garderobe en seksjon kr 200 190
Garderober to seksjoner kr 300 290
Garderober tre seksjoner kr 440 420
Leie av lagerrom – egen avtale
F Leie av Ydalir idrettshall
Idrettshallen + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 620 600
Treningstime à 45 min kr 380 370
Tilsyn driftspersonell/renhold etter avtale
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt på treningstimer  
Ved utleie som ikke omfattes av dette regulativ gjelder prisregulativet for Elverumshallen
G Leie av Ydalir skole – spesialrom
2022 2021
Kjøkken/SFO (pr time à 60 min) kr 850 0
Amfi (pr time à 60 min) kr 600 0
Musikkrom (pr time à 60 min) kr 600 0
Teknikk og designrom (pr time à 60 min) kr 600 0
Sløyd (pr time à 60 min) kr 600 0

 

UTLEIE AV SKOLELOKALER

 

2022

2021

1

Skolens lokaler kan lånes ut utenom skoletid dersom ikke skolen selv har behov for lokalene.

 

 

 

 

Rektor har det daglige ansvaret for tilsyn med skoleanlegget og utlån/utleie av skoleanlegg. Arrangementer i skolens egen regi, eller i regi av skolens rådsorganer. Idretts- og kulturaktiviteter der utlån/-leie avtales for de enkelte tilfelle. Voksenopplæringskurs arrangert av kommunen eller av godkjent studieorganisasjon. Lag og foreninger med aktivitet i kroppsøvingsanlegg rettet mot barn og unge er gratis på hverdager frem til kl. 21.00.

Bruk av svømmebasseng er gebyrbelagt for alle eksterne brukere. For arrangementer av inntektsbringende karakter betales leie etter satsene i reglementets punkt 5. Brukeren betaler for ekstra renhold som måtte bli nødvendig på grunn av utvidet bruk, også i de tilfelle det ikke betales leie.

Søknad sendes den enkelte skole etter kunngjøring på kommunens hjemmeside før skoleferien. Brukes skolens kroppsøvingsutstyr så som baller, apparater og matter, betales en avgift pr time for dette. Øvrige vilkår fremgår i egen avtale.

 

 

 

2

Bruk av kroppsøvingsutstyr pr halvår

kr

420

400

3

Overnatting pr person pr overnattingsdøgn

kr

140

130

4

Uttak av strøm til campingvogn o.l. pr døgn pr uttak

kr

120

110

 

5

 

Utleieprisen for de forskjellige rom fastsettes slik: (Minimumsleie = 1 time)

 

 

 

 

Gymnastikksal m/garderobe og dusj

kr

370

360

 

Svømmebasseng m/garderobe og dusj

kr

370

360

 

Klasserom

kr

220

210

 

Øvrige rom

kr

250

240

6

Utleie av skolen til store arrangementer rettet mot barn og unge, eksempelsvis Elverumsturneringen og håndballturneringen. Pris pr skole pr utleie.

 

 

kr

 

 

11 480

 

 

11 170

 

LEIE FOR DE ENKELTE ROM I KOMMUNEHUSET FOLKVANG

 

2022

2021

 

Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.

Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Elverum – Aulaen på Folkvang leies kun ut til kulturformål, konserter, forestillinger og annet.

Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Elverum – Aulaen

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang

Kr

1 980

1 920

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang

Kr

2 220

2 160

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager

Kr

4 090

3 980

 

Øving Aulaen alle dager

Kr

600

580

 

Timepris dagtid

Kr

310

300

B

Leiret – Store Auditoriet

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang

Kr

1 900

1 850

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang

Kr

2 220

2 160

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager

Kr

4 090

3 980

 

Timepris dagtid

Kr

310

300

 

C

 

Møterom: Nordskogbygda 1. etg. H201 + Hernes 2. etg H301

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang

Kr

730

710

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang

Kr

730

710

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager

Kr

1 420

1 380

 

BETALING FOR LEIE AV LOKALER I UNGDOMMENS HUS

 

2022

2021

 

Frivillige lag, grupper eller organisasjoner med en klar barne- og ungdomsprofil: Gratis bruk av lokalene til sin virksomhet på dager uten ordinær drift.

Forutsetninger for gratis bruk er: At arrangementet er lukket (for lagets medlemmer), og at ikke bruk av utstyr medfører kostnader, samt at lokalene ryddes etter bruk.

 

 

 

 

Bursdager, seremonier, jubileer etc

kr

1 700

1 650

 

Større arrangementer som cuper, turneringer, mønstringer. Tilgang til hele huset unntatt øvingsrom

 

kr

 

4 790

 

4 660

A

Utleie av lokaler til andre brukergrupper (kort varighet, kveld eller dag)

 

 

 

 

Kafé

kr

850

820

 

Storsal

kr

1 650

1 600

 

Øvingsrom pr. mnd. i helger

kr

2 310

2 240

 

Øvingsrom pr. ukedag/kveld

kr

600

580

B

Fritid med Bistand

 

 

 

 

Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum

kr

100

90

 

Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer til nabokommuner

kr

150

140

 

LEIE FOR DE ENKELTE ROM I RÅDHUSET

 

2022

2021

 

Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.

“Store arrangementer” i Festsalen er: Utleie til bl.a. dansefester, brylluper, og kommersielle arrangementer med inngangspenger.

Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Festsalen leies ikke ut til øving.

Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:

 

 

 

A

Festsalen – vanlig arrangement

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold

kr

4 320

4 200

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold

kr

4 580

4 450

 

 

 

 

 

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager, renhold etter avtale

kr

5 140

5 000

 

Festsalen – stort arrangement

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold

kr

10 130

9 860

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold

kr

10 130

9 860

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold

kr

10 130

9 860

B

Rådhusfoajéen

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold

kr

3 020

2 940

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold

kr

3 120

3 030

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold

kr

3 740

3 640

C

Kommunestyresalen

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold

kr

2 520

2 450

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold

kr

2 520

2 450

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold

kr

3 160

3 070

D

Formannskapssalen

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang

kr

2 100

2 040

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang

kr

2 100

2 040

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager

kr

2 720

2 640

E

Grupperommet

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold

kr

1 430

1 390

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold

kr

1 430

1 390

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold

kr

2 080

2 020

F

Peisestua

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold

kr

1 430

1 390

 

Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold

kr

1 430

1 390

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold

kr

2 080

2 020

G

Restaurant Elvarheim

 

 

 

 

Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold

kr

3 800

3 700

 

Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold

kr

5 140

5 000

H

Kantine Folkvang

 

 

 

 

Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold

kr

3 800

3 700

 

Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold

kr

5 140

5 000

 

 

 

 

 

 

 

LEIE FOR DE ENKELTE ROM PÅ HELSEHUSET

 

2022

    2021

 

Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale. Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:

 

 

 

A

Helsehuset – Auditoriet (Semmelweis) – kapasitet: 180

 

 

 

 

Dagtid 8:00 – 15:30 per gang

kr

1 900

 

 

Kveld 15:30 – 24:00 per gang

kr

2 220

 

 

Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager

kr

4 090

 

 

Timespris dagtid

kr

310

 

B

Kantine Helsehuset

 

 

 

 

Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15.30 hverdager) inkl. renhold

kr

3 800

 

   VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM   2022 2021
  Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele Kultursektorens ansvarsområde. Det kan omfatte avtaler med leietakere/arrangører som f.eks. Festspillene i Elverum og lignende.

Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv. Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen. Kultursektoren står også for utleie av Festsalen og Rådhusfoajéen.

Kulturhuset leies ikke ut til kurs/konferanser etter kl 16:00

     
A Storstua – lokale leietagere/foreninger      
  Dagtid 8:00 – 15:30 kr 2 600 2 530
  Kveld 15:30 – 21:00 kr 5 440 5 290
  Utleie Storstua fra kl 21:00 kr 3 240 3 150
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 9 980 9 710
  Storstua – kommersielle leietakere alle dager      
  Alle dager kr 13 600 13 200
  Dobbeltforestillinger kr 17 800 17 300
B Veslestua – lokale leietagere/foreninger      
  Dagtid 8:00 – 15:30 kr 1 900 1 850
  Kveldstid 15:30 – 21:00 kr 3 300 3 160
  Veslestua – kommersielle leietakere      
  Alle dager kr 5 700 5 550
C Avgift for billettsystem billettavgift      
  Bruk av husets billettsystem er obligatorisk. Kurs og konferanser er unntatt.      
  Billettavgift pr solgt billett kr 30 27
  Provisjon av billettinntekter etter at husleie og billettavgift er trukket fra brutto inntekt: (Lokale barne- og ungdomsaktiviteter der alle deltagere er under 18 år er fritatt for provisjon)      

 

   

VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM

  2022 2021
  Lokale leietagere/foreninger   6 % 6 %
  Kommersielle leietagere   7 % 7 %
D Utleie av teknikere (pris er eksklusiv mva)      
  Lokale leietagere: Hverdager kl 09:00 – 24:00 pr påbegynt time kr 670 610
  Lokale leietagere: Helger pr påbegynt time kr 800 660
  Kommersielle leietagere hverdager og helg pr. påbegynt time kr 850 720
E Utleie utstyr      
  Teknisk utstyr fra Kulturhuset leies ikke ut.      

 

UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN

 

2022

2021

 

Leie pr. dag inkl. strøm (1. april – 31. okt.)

kr

1 000

970

 

 

Leie pr. arrangement inkl. strøm og snømåking/strøing (1. nov – 31. mars)

 

kr

 

10 480

 

10 200

 

Leie pr. dag inkl. strøm (uten snømåking/strøing 1. nov – 31. mars)

kr

1 000

970

 

 

 

 

 

 

UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN

 

 

 

 

Musikkpaviljong etter nærmere avtale

 

Gratis

Gratis

 

BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO (ved kjøp på nett påløper formidlingsavgift)

 

 

2022

 

2021

 

Vedtatt av kommunedirektøren etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.

 

 

 

A

Barneforestilinger før kl. 17:00

 

 

 

 

Pr person uansett alder

kr

105

105

 

Pr person uansett alder – 3D forestillinger

kr

115

115

B

Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger

 

 

 

 

Pr person

kr

130

125

 

Pr person – 3D forestillinger

kr

130

130

C

Rabattordninger

 

 

 

 

Honnørbillett voksen forestilling

kr

115

115

 

Studenter høgskole og vernepliktige alle forestillinger

kr

115

115

  ELVERUM BIBLIOTEK   2022 2021
  Erstatning for tapte og ødelagt bøker/lydbøker kr 650 630
  Erstatning for tapt og ødelagte filmer kr 430 410
  Erstatning for tapt og ødelagt musikk cd kr 300 290
  Erstatning for tapt og ødelagt pc spill kr 450 430
  Erstatning for tapt og ødelagte tidsskrifter kr 130 120
  Kopiering av vitnemål med rett kopi bekreftelse kr 10 9
  Kopiering i sort/hvit format A4 kr 5 6
Kopiering i sort/hvitt format A3 kr 9 11
  Kopiering i farge format A4 kr 8 9
  Kopiering i farge format A3 kr 15 16
  Erstatning for tapt lånekort kr 51 49
  Gebyr for 1. gangs varsel om innlevering kr 72 70
  Gebyr for 2. gangs varsel om innlevering kr 160 155
  Scanning minstepris pr. sending deretter 1 kr. pr. side over 4 sider kr 7 6
  Utskrift fra PC pr side kr 5 6

 

BILLETTPRISER VED ELVERUM SVØMMEHALL

 

2022

2021

A

Svømmehallen

 

 

 

 

Voksenbillett

kr

90

90

 

Førstegangstjeneste/student

kr

72

72

 

Barnebillett

kr

40

35

 

Klippekort, voksne

kr

790

760

 

Klippekort, barn

kr

310

300

 

Klippekort, honnør

kr

620

600

 

Årskort, voksne

kr

2 430

2 430

 

Årskort, barn

kr

1 080

860

B

Klubber/Idrettslag, stevner

 

 

 

 

Svømmestevne helgedag

(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)

 

 

kr

 

 

4 200

 

 

4 200

 

Svømmestevne på hverdager

(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)

 

 

kr

 

 

1 050

 

 

1 020

 

Klubber/Idrettslag, trening

 

 

 

 

Hele bassenget pr time

kr

400

390

 

Baneleie pr time

kr

140

130

C

Ordinær utleie

 

 

 

 

Hele bassenget pr time

kr

950

920

 

Bare trimrommet

kr

150

140

 

Tillegg for tilsyn/badevakt pr påbegynt time

kr

670

650

 

Når hele bassenget leies kan trimrom benyttes uten tillegg.

 

 

 

D

Garderober i underetasje

 

 

 

 

1 garderobe / 1 dusj pr time

kr

180

180

 

2 garderober / 1 dusj pr time

kr

230

230

 

3 garderober / 2 dusj pr time

kr

260

260

 

4 garderober / 2 dusj pr time

kr

290

290

 

Ved utleie av garderobene utenom badets åpningstider faktureres tillegg for tilsyn pr time

 

kr

 

670

 

650

 

 

 

 

 

A

Betaling av faktura på Servicekontoret

 

2022

2021

 

Betaling med kontanter/kort

kr

44

42

B

Kjøp av andre offentlige dokumenter. Kopipris pr side

 

 

 

 

Sort/hvit format A4

kr

5

6

 

Sort/hvit format A3

kr

9

11

 

Farge format A4

kr

8

9

 

Farge format A3

kr

15

16

 

 

ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

 

2022

2021

A

Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang

kr

400

400

B

Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang

kr

400

400

C

Etablerer prøve for serveringsvirksomhet

kr

400

400

D

Søknad om ambulerende bevilling pr. gang

kr

390

380

E

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning

kr

1 170

1 130

F

Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement

kr

1 170

1 130

 

Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

 

A

Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2100

 

 

kr

 

 

2 220

 

 

2 160

 

 

B

Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3100

 

 

kr

 

 

3 280

 

 

3 190

 

 

C

Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 5200 pr år er minstesats kr 5200

 

 

kr

 

 

5 500

 

 

5 350

 

 

 

2022

2021

A

Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – fast salg

kr

3 060

2 970

B

Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – midlertidig salg

kr

1 300

1 260

 

BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

 

2022

2021

 

Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08 (Betaling innkreves over 11 måneder)

 

 

 

A

Heldagplass pr mnd (inntil 30 timer pr. uke)

kr

3 186

3 250

 

Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke)

kr

2 572

2 580

 

Matpenger pr. mnd (delt og hel plass)

kr

154

 

 

B

Dagplass- betaling for enkeltdager (forslag gjeldende fra 01.08) Forbehold om ledig plass.

 

kr

 

360

 

350

 

 

C

Leksehjelptilbud:

Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i sfo-tiden. Fratrekk pr time:

 

 

kr

 

 

117

 

 

113

 

D

Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2 eller flere: 20%

 

 

 

 

E

Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 % av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et barn på 1. – 4. trinn.

 

 

 

 

Gratis SFO for elever med særlige behov på 5-7 trinn.

 

 

 

 

 

SEMESTERAVGIFT FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE KULTURSKOLE

 

2022

2021

 

Med virkning fra 01.08 fastsettes semesteravgiften slik:

 

 

 

A

Semesteravgift for eneundervisning

kr

2 060

2 000

 

Søskenmoderasjon gis dersom en elev går på flere tilbud i kulturskolen og dersom barn fra samme familie går i kulturskolen; 30 %.

 

 

 

B

Semesteravgift for undervisning i gruppe

kr

1 550

1 500

C

Instrumentleie pr. semester

kr

490

470

D

Note/Kopieringsavgift pr år

kr

220

210

E

Materiell visuelle fag pr år

kr

670

650

 

F

DUO (et kontingent-tillegg når en foresatt har undervisning sammen med elev)

 

kr

 

810

 

780

G

Voksenkurs – gruppe

kr

2 390

2 320

H

Brasstastick, Orkester

kr

810

780

I

Rekrutteringspakke – egenandel per korps per sesong/år

kr

5 280

5 140

  BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE   2022 2021
Elverum kommune praktiserer ordningen med reduksjon av foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og gratis kjernetid i henhold til nasjonale føringer. Matpenger er unntatt fra reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.
A Elverum kommune tilbyr: 100 % , 80 %, 70 %, 60 % og 50 % plass. 0 0
  100 % plass kr 3 315 3 230
  80 % plass kr 2 983 2 907
  70 % plass kr 2 652 2 584
  60 % plass kr 2 320 2 261
  50 % plass kr 1 989 1 938
  Dagplass – betaling for enkeltdager kr 310 300
  Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime kr 685 670
  Matpenger pr mnd kr 310 310
B Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2: 30 %
For barn nr. 3: 50 %
Matpenger er unntatt fra søskenmoderasjonen.

NORSKOPPLÆRING FOR ELEVER VED ELVERUM LÆRINGSSENTER UTEN RETT TIL GRATIS OPPLÆRING

 

 

2022

 

2021

Det fastsettes kursavgift for elevene slik:

 

 

 

Kursavgift for 3 måneder

kr

11 840

11 520

 

BETALING FOR UTENLANDSVAKSINERING

 

2022

2021

 

Egenbetaling for utenlandsvaksinasjon er fastsatt slik:

Selve vaksinen og vaksinemateriell betales av den enkelte. Denne prisen varierer for de ulike vaksinene. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer, krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 12 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell.

 

 

 

 

Vaksinasjon pr gang (fra fylte 12 år)

kr

330

320

 

Pris ved senere besøk ang. samme reiseprogram

kr

210

210

 

Familie – gjelder personer i samme husstand med hjemmeboende barn opp til 18 år.

 

kr

 

580

 

590

 

Studenter / honnør / barn

kr

260

260

 

Egenandel ikke møtt til time

kr

320

320

 

Enkel kontakt /resept/e-resept

kr

80

80

1 BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG   2022 2021
  Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og/eller sosial status. Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik:      
  Utkjøring av middag med dessert ekskl. mva. kr 104 101
  Utkjøring av middag uten dessert ekskl. mva. kr 88 85
  Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 119 115
  Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 99 95
  Lunsj servert på dagopphold ekskl. mva. kr 58 56
2 BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET      
  I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:      
  Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid      
  *) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.      
  Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 202 702) kr 215*) 210*)
  Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 202 703 – 304 053) kr 859 836
  Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 304 054 – 405 404) kr 2 052 1 998
  Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 405 405 – 506 755) kr 3 341 3 253
  Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 506 756) kr 3 882 3 779
  De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned.

Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned(selvkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.

     
  Betalingssatsen uten abonnementsordning      
  Kommunens kostnad pr time (selvkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l. kr 535 535
  Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfeller etter vurdering av helse- og/eller sosial status. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.      
3 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON      
  Vederlag for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- ogomsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- ogomsorgstjenester FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349.

I medhold av forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser foregenandel i institusjon vedtatt:

     
  Korttidsopphold      
  Korttidsopphold pr døgn. Kost og losji, medisiner o.l., samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen *)  

kr

 

180

 

175

 

      2022 2021
  Korttidsopphold, dag- eller nattopphold *)      
  For dagopphold uten lunsj eller nattopphold*) kr 100 95
  *) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift omegenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. Reiseutgifter til/ fra korttidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen, og må derfor dekkes av den enkelte.

Avlastningstiltak for personer og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.

     
  Langtidsopphold      
  Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd.

Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem:

Leiligheter: Inntil kr. 3 197.- mot dokumentert betaling av husleie. Enebolig: Inntil kr. 1 916,- mot at det fremvises dokumentasjon påbetalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter.

Reiseutgifter til/ fra langtidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen og må betales av den enkelte.

     
  Jotuntoppen bo- og omsorgssenter      
  Mat pr måned, 4 måltider i døgnet kr 4 260 4 140
  Fritid med Bistand      
  Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 78 75
  Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer til nabokommuner kr 132 128
  Utkjøring av hjelpemidler, korttidsutlån kr 200  
4 BETALING FOR KOPI AV JOURNAL      
  Avgift for kopi av journal (den første kopien er gratis) kr 117 113
5 TRYGGHETSALARMER      
  Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift).  

kr

 

310

 

299

  Abonnementsgebyr pr. måned på mobil trygghetsalarm (fritatt for merverdiavgift).  

kr

 

361

 

351

  Abonnementsgebyr pr. måned for ekstra smykke tilknyttet trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift)  

kr

 

86

 

83

  Egenandel ved tap av alarmsmykke stasjonær trygghetsalarm kr 318 309
  Egenandel ved tap av mobil trygghetsalarm kr 1 055 1 027
 

6

BETALING FOR BEHANDLING HOS KOMMUNALT ANSATTE FYSIOTERAPEUTER    

2022

 

2021 

  Betalingssatser for behandling hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er regulert i forskrift, fra Helse- og omsorgsdepartementet, om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. FOR-2019-05-23-890. Kommunen vil til enhver tid følge betalingssatsene i forskriften.      
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN   2022 2021
 

1

Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyrmerket med *) kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak.

Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.

     
1 Delingssaker etter jordloven *)      
 

1.1 *)

Gebyr for delingssaker som behandles etter jordloven, i hht. gebyrsats fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (kan forandres i løpet av gebyråret).  

 

 

kr

 

 

 

2 000

 

 

 

2 000

 

1.2 *)

 

Gebyr for saker som behandles etter konsesjonsloven. Gebyrsats fastsatt av landbruks- og matdepartementet. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg (kan forandres i løpet av gebyråret).

 

 

 

kr

 

 

 

5 000

 

 

 

5 000

 

2

Felles gebyr for mindre overføring av landbruksareal (deling og konsesjon) Anvendes ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen. Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.      
2.1 Areal fra 0-15 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 2 950 2 870
2.2 Areal fra 15,1 – 30 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 4 720 4 590
 

 

3

FELLINGSGEBYR VILTFORVALTNING.

Hjemmelsgrunnlag «Lov om jakt og fangst av vilt» § 40 og vedtak i viltfaglig utvalg VU-021/20

     
 

3.1

Søknader ihht. Forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jfr rundskriv 1/99  

kr

 

2 860

 

2 780

3.2 Fellingsgebyr hjortevilt      
  Voksen elg kr 580 560
  Elg kalv kr 340 330
  Voksen hjort kr 450 430
  Hjort kalv kr 270 260
3.3 Timepris (Kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalteoppdrag.) kr 950 925
  MILJØSERTIFISERING, JF «MILJØFYRTÅRN»ORDNINGEN      
  Gebyret angir kostnaden ved en gjennomsnittlig sertifisering. Ved komplekse søknader kan gebyret øke. For sertifisering av bedrifter utenfor Elverum kommune tilkommer kjøregodtgjørelse ihht. Statens satser.      
 

1

Ny sertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere.  

kr

 

6 163

 

6 000

      2022 2021
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav kr 613 588
 

2

Resertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere.  

kr

 

5 138

 

5 000

  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav kr 613 588

 

BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPIER OG ANDRE KOPIERINGSTJENESTER 2022 2021
1 Normalt uttak av kopier for saksorientering er gratis.

Kopieringsoppdrag utover dette dekkes etter timepris, pluss papiromkostninger. Timepris:

 

 

kr

 

 

1 191

 

 

1 159

2 Diverse bestemmelser
2.1 Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller andre søknader.

Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke forenkeltkopier på papir i A3 eller A4.

For større format kan det avtales spesialpriser.

2.2 Utskrift av kommuneplan kr 595 579
2.3 Utskrift av reguleringsplan med bestemmelser kr 538 523
3 Selvbetjeningsløsninger
Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere. Pr i dag har kommunen avtale med Ambita (Infoland), ePlassen og e-Torg. Oversikt over produktene og link til nettportalene går fram av kommunens hjemmeside. Prisene til kunde går fram av produktkatalogen til forhandler. Prisene inkluderer påslag til leverandør og mva. Kommunens pris til forhandler går fram av kommunens hjemmeside. Kommunedirektør har fullmakt fra kommunestyret til å fastsette disse. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekstsamarbeidet.
REGULATIV FOR ARBEID ETTER MATRIKKEL- OG SEKSJONERINGSLOVEN 2022 2021
Lovhjemmel: Matrikkelloven § 32, forskriftenes §16 og Lov om eierseksjoner §15. Tinglysingsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet og kommer i tillegg.
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m² kr 10 000 10 000
areal fra 501 – 1000 m² kr 25 000 25 000
areal fra 1001 – 1500 m2 kr 30 000 28 500
areal fra 1501 m² – 2000 m² kr 35 000 35 000
pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa – 20 daa kr 2 400 2 400
For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 78 200 78 000
For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betalesetter medgått tid. Minstepris  

kr

 

15 000

 

15 000

Ved samtidig oppmåling av minimum 6 tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 20 % reduksjon av gebyret. For punktfeste der merking og måling i marken er unødvendig, betales etter pkt. 1.2. Ved ommatrikulering av arealer der målebrev er med koordinater regnes 50 % av 1.1.1
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 2022 2021

 

Arealklasser følger 1.1.1. Gebyr 50% av 1.1.1.
For areal over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris: kr 31 200 31 200
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Arealklasser og gebyr følger 1.1.1.
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom;
areal fra 0 – 2000 m³ kr 38 700 38 700
areal fra 2001 m³ -, økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 1 700 1 661
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet
Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg vil det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. Viser til 1.1.1,

1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5.

 

 

kr

 

 

5 000

 

 

8 210

1.2.1 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
areal fra 0 – 250 m² kr 7 000 6 900
areal fra 251 m² – 500 m² kr 12 300 12 260
1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-

eiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

volum fra 0 – 250 m³ kr 18 000 18 050
volum fra 251 – 1000 m³ kr 20 000 20 240
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal 0 – 500 m² kr 10 000 10 000
areal fra 501 m² – 1000 m² kr 25 000 25 000
areal fra 1001 m²-, økning pr påbegynt 500 m² kr 2 400 2 400
1.4.2 Anleggseiendom 2022 2021

 

 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³ kr 20 000 23 540
volum fra 251 – 500 m ³ kr 25 000 27 900
volum fra 501 m³-, økning pr påbegynt 500 m³. kr 2 400 7 470
 

1.5

Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil to punkt kr 3 000 4 000
For hvert nytt punkt kr 800 800
 

1.6

Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter
For inntil to punkt kr 6 000 6 000
For hvert nytt punkt kr 1 200 1 200
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter kr 5 500 5 490
For hvert nytt punkt kr 900 895
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
1.8 Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 1 100 1079
1.9 Urimelig gebyr
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1.10 Betalingsbetingelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis, men før tinglysning.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget formatrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
 

1.12

 

Kostnader for innhenting av relevante opplysninger

Kostnader utenom det som er nevnt over, som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.13 Utstedelse av matrikkelbrev. Jf matrikkelforskriften § 16.4
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350 350
GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER. 2 022 2021
Lovhjemmel: Lov om eierseksjoner § 15.
1 Generelt

 

Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene forseksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring. Gebyret gjelder pr sak og ikke pr seksjon. Tinglysing av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Gebyr avregnes etter medgått tid i hht. timepris fastsatt i pkt 1.8, minimum 3 timer
2 Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring
Avregnes etter medgått tid, minimum 3 timer.
3 Tillatelse til seksjonering med nødvendig befaring
Avregnes etter medgått tid, minimum 3 timer.
4 Betalingsbestemmelser
Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen. Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.
 

5

Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt 2. og 3.
Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.1.3.
OPPDRAG FOR TJENESTER UTFØRT AV EGET FORETAK
Oppdrag og tjenester utført av eget foretak, org. nr. 952857991
 

 

1

Plassering av tiltak og beliggenhetskontroll, timepris inklusive instrumentleie. Alle oppdrag og tjenester faktureres med 25 % mva.

Timepris:

 

 

kr

 

 

2 375

 

 

1 875

 

 

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLANSAKER

 

2022

2021

 

Private planforslag – Plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12

 

 

 

 

 

Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven § 2-1 kreves det at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Digital arealplan skal være i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Dersom planprosessen avsluttes etter oppstartsmøte og før forslag legges ut til offentlig ettersyn, skal det beregnes 50 % av fullt gebyr.

Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.

 

 

 

 

Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.

 

 

 

A

Planprogram

kr

20 570

20 020

 

B

Reguleringsplaner (gebyr for oppstartsmøte og eventuelt konsekvensutredning tilkommer)

 

 

0

 

0

 

Planareal inntil 10 daa

kr

88 000

81 000

 

Planareal inntil 20 daa

kr

98 000

90 000

 

Over 20 daa tillegg pr. påbegynt 10 daa

kr

8 800

8 100

 

Innenfor kommunedelplan for Leiret

kr

161 000

148 000

 

Maksimalgebyr, for reguleringsplaner

kr

195 000

179 000

 

Mindre reguleringsendringer, med delegert vedtak, fast pris:

kr

25 000

35 000

 

Mindre reguleringsendringer, vedtak i formannskap, fast pris:

kr

44 000

35 000

C

Tilleggsgebyr

Når kommunen må utføre digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database betales gebyr etter brukte timeverk.

 

 

 

 

Minstegebyr pr. planforslag

kr

9 250

9 000

 

Timepris – fritatt for merverdiavgift

kr

1 110

1 080

 

 

D

Konsekvensutredninger

Hvor planmyndigheten er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand.

 

 

 

 

Minstegebyr pr. planforslag

kr

28 450

27 700

 

Timepris – fritatt for merverdiavgift

kr

1 110

1 080

E

Oppstartsmøte plansak, full planprosess

kr

10 690

10 400

 

Oppstartsmøte plansak, mindre endring.

kr

7 400

7 200

F

Foreleggelse av planspørsmål (PBL §12-8 )Framleggelse med politisk forhåndsvurdering

 

kr

 

13 610

 

13 250

G

Oppheve plan, privat initiativ

kr

31 840

31 000

      2022 2021
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER M.M.      
  Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl §33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår i satsene og finansieres med 10 % av gebyrinntektene. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.      
  Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen har mottatt en behandlingsdyktig søknad, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen.      
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid eller de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.      
  Alle arealer regnes som bruksareal (BRA) iht. NS 3940 hvor overbygd areal inngår.      
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)      
A For søknader som inneholder én boenhet: kr 28 110 27 370
 

B

For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20:  

kr

 

14 070

 

13 700

 

C

For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21:  

kr

 

7 060

 

6 870

 

 

D

 

For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet:

 

 

kr

 

 

14 070

 

 

13 700

 

      2022 2021
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER M.M.      
 

E

For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder nyboenhet betales etter satsene i kapittel 2.  

kr

   
F Sammenføyning fra tomannsbolig til enebolig kr 8 020 7 800
 

G

Andre sammenføyninger av boenhet i boligbygg, pr. boenhet som bringes til opphør  

kr

 

8 020

 

7 800

2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, under bygging,hovedombygging, betales etter bruksareal.      
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² kr 5 793 5 640
A.2 16 – 200 m² – pr m² kr 141 137
A.3 201 – 600 m² – pr m² kr 103 100
A.4 Alt over 600 m² – pr m² kr 52 50
 

B

Bruksendring:

Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A.

     
 

 

C

Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 20.000,-      
 

 

D

Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 25.000,-      
3 Arealuavhengige tiltak      
 

 

 

 

 

A

På bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep, P-plasser og uisolerte vinterhager.  

 

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

3 770

 

 

 

 

 

3670

 

 

 

 

 

B

På annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separatinstallasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser.  

 

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

7 510

 

 

 

 

 

7 310

C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr. stk kr 5 210 5 070
D Skorstein og ildsteder: oppføring, rehabilitering av skorstein kr 1 187 1155
 

E

Skilt og reklame, oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 F)  

kr

 

3 260

 

3 170

F Skiltplaner, ID-mast, pylon/totem kr 6 990 6800
4 Dispensasjoner      
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 6 990 6 800
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 14 490 14 100
 

5

Fradeling/arealoverføing (I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning).      
 

A

 

For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales

 

kr

 

5 840

 

5 680

B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 2 990 2 910

 

      2022 2021
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER M.M.      
 

C

For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulertområde betales  

kr

 

8 380

 

8 150

D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 4 280 4 160
6 For behandling av utslippssøknader      
A Inntil 15 pe kr 6 530 6 350
B 15-50 pe kr 31 900 31 060
C Over 50 pe kr 66 980 65 210
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:      
 

 

A

For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.      
 

B

Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.      
 

 

 

C

Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.      
 

 

D

Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.      
 

 

E

Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist.      
 

 

F

Dersom et avslag medfører at en revidert søknad mottas innen 3 måneder fra vedtaksdato og denne søknaden blir godkjent, betales et redusert gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr.      
G Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr. 1066,- pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.      
 

8

Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger      
A Lokal godkjenning kr 5 830 5 670
 

B

Gjentatt søknad om lokal godkjenning som samsvarer med tidligere godkjenning  

kr

 

2 030

 

1 970

C Personlig godkjenning (selvbyggere) kr 2 192 2 134
 

D

Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning)  

kr

 

1 096

 

1067

E Erklæring om ansvarsrett kr 1 096 1067
F Endring av ansvarshavende kr 2 350 2 280
G Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning kr 4 200 4080
9 Andre gebyrer      
 

A

Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, sepbl. § 21-10, 3. ledd)  

kr

 

4 670

 

4 540

 

B

Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til:  

kr

 

2900

 

2 820

 

C

Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang  

kr

 

1 280

 

1 240

 

      2022 2021
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-OG DELINGSSAKER M.M.      
 

D

Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften.  

kr

 

1 603

 

1 560

 

 

  VANN- OG AVLØPSGEBYR   2022 2021
1 Tilknytningsgebyr (engangsgebyr)

Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes

     
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser:      
  VANN:      
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 43,75 43,75
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 43,75 43,75
  AVLØP:      
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 77,50 77,50
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 77,50 77,50

 

 

B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.      
  VANN:      
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 116,00 116,00
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 41,00 41,00
  AVLØP:      
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 182,00 182,00
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 61,00 61,00
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.      
  VANN: kr 16 800 16 800
  AVLØP: kr 16 800 16 800
  Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m² innkreves ikke.      
2 Årsgebyr      
A Boliger – med vannmåler      
  Vann pr. m³ målt vannforbruk kr 16,09 15,18
  Avløp pr. m³ målt vannforbruk kr 22,96 21,66
B Boliger – uten vannmåler      
  Vann pr. m² beregnet areal kr 25,74 24,28
  Avløp pr. m² beregnet areal kr 36,74 34,66
  For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler:

Vann- og avløpsgebyr etter beregnet forbruk basert på bassengvolum[m³]

     
  VANN:      
  Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ kr 642,00 606,00
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ kr 1 286,00 1 213,00
  Bassengvolum over 40 m³ kr 1 928,00 1 819,00
  AVLØP:      
  Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ kr 918,00 866,00
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ kr 1 835,00 1 731,00
  Bassengvolum over 40 m³ kr 2 755,00 2 599,00
C Næringsdrivende      
  Vann pr. m³ målt vannforbruk kr 16,09 15,18
  Avløp

Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk.

 

 

kr

 

 

22,96

 

 

21,66

  Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt vannforbruk. Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen.  

 

kr

 

 

3,45

 

 

3,25

  Vann pr. m³ målt vannforbruk, ved vannforbruk over 10.000 m³ pr. år. Storkunde etter avtale  

kr

 

5,49

 

5,18

3 Gebyr for vannavstenging      
  For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr.  

kr

 

775,00

 

775,00

 

VEI, PARK OG ANLEGG 2022 2021
1 LEIE AV TORGPLASSER
Torgplassene er på 12,5 m².

Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.

1.1. Salg fra fast plass pr. år, uten strøm kr 4 060 3 950
1.2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm kr 6 400 6 230
1.3 Annet salg pr. dag, uten strøm kr 580 560
1.4 Annet salg pr. dag , med strøm kr 610 590
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLERPARK
 

Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.

Kommunedirektøren kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt.
2.1 Folkvangtomta og Torget sør. Pris pr. dag. kr 6 100 5 930
2.2 Kommunal gategrunn, Elvarheimparken, på betingelse av ingen framleie
Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate inntil 3 gatekvartal.  

kr

 

1 635

 

1 592

Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate over 3 gatekvartal. kr 2 640 2 570
Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, inntil 3 gatekvartal. kr 1 583 1 541
Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, over 3 gatekvartal. kr 2 640 2 570
Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker. kr
2.3 Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene, oktoberfestival og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt. skader faktureres separat.  

 

kr

 

 

55 970

 

 

54 490

3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR
Elektrisk og hydrogendrevet bil (EL, EV, EK, EB og HY) kan parkeres uten at det betales avgift på plasser der avgiftsparkering ellers gjelder. Selv om det er gratis kan man ikke stå parkert lenger enn bestemmelsene sier. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes.

Står man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon, ogmaksimal ladetid er 4 timer. Deretter må kjøretøyet flyttes. Det betales ikke parkeringsavgift på ladeplass.

3.1 Parkeringsavgift langtid pr dag kr 36 35
3.2 Parkeringsavgift langtid pr time kr 15 14
3.3 Ladeavgift ladeplasser pr time (hele døgnet). kr 8 6
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser avbestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1.Gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet og kan endres av statlige myndigheter etter at kommunestyret har fattet vedtak.  

 

 

 

kr

 

 

 

 

900

 

 

 

 

900

 

 

3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering ilegges en kontrollsanksjon (gebyr) på:

Gebyret er fastsatt av Samferdselsdepartementet og kan endres avstatlige myndigheter etter at kommunestyret har fattet vedtak.

For andre overtredelser, herunder brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og kontrollsanksjon for dette, henvises det til forskriftens § 36.

 

 

kr

 

 

600

 

 

600

4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT
Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.
4.1 Avgift pr år kr 5 300 5 160
4.2 Avgift pr mnd. kr 535 520
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER
Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet05.11.1984. Prisen er fritatt for merverdiavgift  

kr

 

154 050

 

150 000

6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr søknad: kr 6 330 6 160
 

 

6.2

Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse.  

 

kr

 

 

680

 

 

660

6.3 Gebyr for behandling av tiltak uten graving
På kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan kr 1 560 1 510
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE
Jf Politivedtektenes § 28a. Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, §17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter. Elverum kommune ilegger ved overtredelser av disse bestemmelsene overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens §6.

 

 

INNFORDRINGSGEBYR

 

2022

2021

 

*Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår  itabellen nedenfor.

Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.

 

 

 

 

Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats.

kr

*)

*)

 

Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats.

kr

*)

*)

 

Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr.

kr

*)

*)

 

Begjæring om utlegg (1,7 R) av gjeldende rettsgebyr.

kr

*)

*)

 

Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.

 

 

 

 

Med virkning fra 01.01.22 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

 

2022

2021

A

Leie av bil og mannskap

 

 

 

 

Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser)

kr

770

770

 

Mannskap pr. time pr. stk. (ihht. KS satser)

kr

1 124

1 124

 

Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.

 

0

0

B

Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet.

kr

9 763

9 475

 

Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet.

 

kr

 

1 000

 

971

 

C

Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs. Fritatt for merverdiavgift.

 

 

 

 

D

Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. Fritatt for merverdiavgift.

 

kr

 

3 615

 

3 510

 

FEIE-OG TILSYNSGEBYR

 

 

 

 

 

Med virkning fra 01.01.22 fastsettes følgende betalingsregulativ for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.

 

 

 

1

For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år.

 

kr

 

650

 

630

 

Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr.

 

 

 

0

 

 

0

2

For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på:

 

kr

 

111

 

108

3

For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på (ihht. KS satser):

 

 

kr

 

 

1 124

 

 

1 124

4

Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (iht. KS satser)

kr

1 124

1 124

5

Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein og fjerning av kaiereir (iht. KS satser)

 

kr

 

1 124

 

1 124

6a

Tilsyn/kontroll av vanlig fyringsanlegg, innenfor 1 times arbeid

kr

1 813

1 500

6b

Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres timepris på

kr

750

750

 

6c

Dersom feier ved 2. gangs varsel møter «stengt dør», «ikke klargjort», faktureres det tilleggsgebyr for administrasjonskostnader

 

kr

 

750

 

750

 

Prisliste feiing av fritidsbolig

 

0

0

6d

Feiing av vanlig pipeløp på forespørsel faktureres timepris på

kr

1 124

1 124

  RENOVASJONSGEBYR   2022 2021
  Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-. Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.      
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall kr 1 340 1 272
 

B

Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd -ordinære husstander:      
  140 ltr. restavfall kr 1 526 1 449
  190 ltr. restavfall kr 2 392 2 271
  240 ltr. restavfall kr 3 023 2 871
  360 ltr. restavfall kr 4 538 4 310
  660 ltr. restavfall kr 8 325 7 907
  160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 50 kr inkl mva) kr 50 50
C Leie av papirbeholder      
  140 ltr. papir kr 128 121
  240 ltr. papir kr 224 212
  360 ltr. papir kr 446 424
  660 ltr. Papir kr 1 098 1 043
D Leie av beholder for glass- og metallemballasje      
  140 ltr. G&M kr 128 121
  240 ltr. G&M kr 224 212
 

 

E

Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkerenovasjon) – jfr retningslinjer for endring av abonnement:(spredtbygde områder, lang, privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)      
  Årsgebyr forenklet ordning kr 1 502 1 426
 

 

F

Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement.      
  Fradrag hjemmekompostering kr -590 -560
G Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.      
  3-10 meter kr 220 209
  11-20 meter kr 448 425
  over 20 meter – særskilt avtale      
H Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer      
  Kategori 0 kr 2 689 2 553
  – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og storavfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)      
  Kategori 1 kr 1 680 1 595
  – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).      
         

 

      2022 2021
  Kategori 2 kr 911 865
  – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.      
  Kategori 3 kr 365 346
  – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.      
 

I

Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler.      
  Ministasjoner kr 0 0
 

 

J

Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv      
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall kr 0 0
  Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (30 kr inkl. mva)  

kr

 

45

 

40

  Restavfall pr. m3 – 200 kr inkl. mva. (Minsteavgift 140 liter – kr. 30,-inkl. mva)  

kr

 

270

 

250

  Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.      
K Septikrenovasjon – Elverum kommune      
  For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år.  

kr

 

1 248

 

1 185

  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år.  

kr

 

620

 

589

  Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg jfr. KS vedtak 008/19, fritatt for merverdiavgift  

kr

 

360

 

350

Festeavgift

 

2022

2021

Festeavgift for graver ved kirkegårdene i Elverum

kr

340

330

Innholdsfortegnelse