Gå til innhold

Virksomhetsplan 2022

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2022. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som gjøres. Årsbudsjettet (se kapitlet over) redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

 1. tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).
 2. føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårs perspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer til undervegs.
 3. føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomiteene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud fl., og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse og oppsummeres i egne vedtak i formannskap og kommunestyre.

Virksomhetsplanen for kommunen er strukturert på tjenesteområder med tilhørende funksjoner og tjenester. Virksomhetsplanen viser hvilke tjenester kommunen produserer, rammene og målene for tjenesteproduksjonen, utviklingsambisjoner med videre. I Elverum kommune er tjenestene fordelt på disse tjenesteområdene: Politisk styring

 • Administrasjon
 • Barnehage
 • Skole
 • Barnevern
 • Helse – forebygging og behandling
 • Pleie og omsorg
 • Sosial – tjenestebistand
 • Sosial – økonomisk bistand
 • Kultur og religiøse formål
 • Teknisk forvaltning
 • Teknisk drift
 • Næringsutvikling
 • Fellesfunksjoner

Virksomhetsplanens intensjon er å informere om og gi oversikt over det vesentlige av den kommunale virksomheten. Planen viser hvordan kommunens ressurser prioriteres basert på folkevalgtes styring av ressursbruken, og skal gi innbyggere og omverden mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling.

Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber, slik at kommunedirektøren har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen. Kommunens virksomheter fra 2022 organisert i sju sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltnings-myndighet og samfunnsutvikler. I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Enkelte funksjoner/tjenester blir ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2022-2025 foran). Virksomhetsplanen er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett, og danner grunnlag for tertialrapporter og årsmelding. Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se foran) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde.

Redegjørelsen for neste års (2022) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne.
 • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
 • Utvikling i nøkkeltall – viser utvikling i viktige nøkkeltall innenfor tjenesteområdet.
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022 – målekort med indikatorer for tjenesteproduksjonen (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene i målekortet i virksomhetsplanen er basert på de mål og indikatorer som finnes i kommunens planverk eller fra andre føringer for den enkelte funksjon og tjeneste. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og vise om målene nås.
 • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2022 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.

Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold til lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnetmyndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

 • styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – godkjennes av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre og utvikles i prosesser og samråd mellom kommunens faglige ledere og medarbeidere og de folkevalgte.
 • ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrette virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under kommunedirektørens ledelse.
 • kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

«Handlings- og økonomiplan 2022-2025 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2022» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang, til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved kommunedirektøren. Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i utvalgssak 069/17 den 21. juni 2017. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside her.

Kommunedirektøren ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet. Elverum kommunes virksomhet er organisert i sju sektorer og fem staber – se ytterligere omtale på kommunenshjemmeside her.

Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør kommunedirektørens ledergruppe. For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler kommunedirektøren ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt. For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelses fora – faste og temporære. Slike fora er: ukentlige ledergruppemøter, budsjettdialog i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering,medarbeidersamtaler, ledertrening og lederutvikling.

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold. I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskapsrevisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner, internkontroll og kvalitetssikring av tjenesteproduksjonen.

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Statsforvalteren gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder.

Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå viser viktige milepæler i styringsarbeidet gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten i kommunen. Planstrategi og planverket er beskrevet og finnes på kommunens hjemmeside.

Tjenesteproduksjonen på hver enkelt tjeneste innenfor tjenesteområdene (se under) foregår i henhold til mål og rammer. For de enkelte funksjonene med tilhørende tjenester er målene i virksomhetsplanen vist som indikatorer. Disse indikatorene tar utgangspunkt i de strategiske planenes mål på de forskjellige samfunnsområdene.

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede og langsiktige mål. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen. Se mer om dette i planstrategien her.

Oversikten viser omfanget av personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen i kommunen.

 

 

Sektorer og staber

Antall årsverk
31.12.2020 31.08.2021
Kommunedirektørens kontor og Samfunnsutviklingsstaben 5,5 5,5
Sektor for teknikk og miljø 57,0 55,5
Eiendomsstaben 89,0 86,6
Sektor for utdanning 553,9 544,9
Sektor for familie og helse 66,7 64,0
NAV Elverum 20,0 19,0
Sektor for kultur 32,5 32,5
Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg 511,4 508,6
Personalstaben 6,3 6,3
Service- og IKT-staben 25,5 25,0
Økonomistaben 25,0 24,0
Sum 1 392,6 1 371,8

Tabell: Bemanning i Elverum kommune fordelt på sektorer og staber per 31.12.2020 og per 2. tertial 2021.

Endringen i antall årsverk må sees i sammenheng med stillinger som er vakante på telletidspunktet i påvente av utlysning og tilsetting, samt sees i sammenheng med tjenestegjennomgang der noen stillinger har gått til innsparing i forbindelse med naturlig avgang. Det gis utdypende kommentarer i de årlige tertialrapportene og i årsmelding.

Politisk organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, komitéer, råd og utvalg. Kommunens politiske organisering er vist og omtalt her. Det er egne reglementer for de politiske organer i Elverum kommune – her.

Administrativ organisering

Kommunens administrative organisering viser kommuneorganisasjonens organisering under kommunedirektørens ledelse. Dette er beskrevet på kommunens hjemmeside her.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Et langsiktig mål i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som beskrevet over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst (som grunnlag).

Avledet av kommuneplanen følger sektor/temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten.

På grunnlag av dette planverket og den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen, er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under). Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg (se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde).

 

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN
DIMENSJONER MED INDIKATORER Resultat Mål Mål Mål Mål Mål
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Samfunnsdimensjonen
Innbyggertall ved årsslutt 21 292 21 338 21 451 21 509 21 556 21 610
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i %i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert for utetemperatur, areal og brukstid.  

-23%

 

-21 %

 

-21%

 

-21%

 

-21%

 

-21%

Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

(mål er 2,0 %).

0,74 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Udisponerte disposisjonsfond i % av brutto

driftsinntekter

1,44 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 123 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF 12,8 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Organisasjonsdimensjonen
Nærværsprosent (antall arbeidsdager på arbeid i forhold til antall tilgjengelige arbeidsdager – i %) 91,3 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig og 5=svært enig). Tallene viser det samlede gjennomsnitt for kommunens medarbeidere. Undersøkelsen gjennomføres annen hvert år.
1: Indre motivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. 4,3 Måles

ikke

4,3 Måles

ikke

  Måles

ikke

2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. 4,4 Måles

ikke

4,4 Måles

ikke

  Måles

ikke

3: Autonomi – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. 4,3 Måles

ikke

4,3 Måles

ikke

  Måles

ikke

4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. 4,3 Måles

ikke

4,3 Måles

ikke

  Måles

ikke

5: Mestringsorientert ledelse – ledelse somvektlegger at den enkelte medarbeider skal fåutvikle seg best

mulig i forhold til egne forutsetninger.

 

4,0

Måles ikke  

4,0

Måles ikke   Måles ikke
6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. 4,4 Måles

ikke

4,4 Måles

ikke

  Måles

ikke

7: Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. 3,6 Måles

ikke

3,8 Måles

ikke

  Måles

ikke

8: Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 4,5 Måles

ikke

4,5 Måles

ikke

  Måles

ikke

9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. 4,1 Måles

ikke

4,1 Måles

ikke

  Måles

ikke

10: Prososial motivasjon – nyttig og verdifullt forandre. 4,7 Måles

ikke

4,7 Måles

ikke

  Måles

ikke

Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Statsforvalteren. Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tabell: Overordnede styringsindikatorer – resultater og mål for utvalgte indikatorer som gjelder for Elverumkommune.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde Politisk styring (10) 7 528 10 822 10 453

 

Funksjon 100 – Politisk styring – inneholder tjenestene:

 • kommunestyre og formannskap
 • ungdomsråd
 • kommunestyrekomiteene
 • andre politiske utvalg
 • valgavvikling
 • vennskapssamarbeid

I tjenestene inngår godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår, utgifter knyttet til avvikling av kommune-, fylkeskommune- og stortingsvalg i kommunen samt vennskapssamarbeid kommunen har med andre kommuner.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:

 • kontrollutvalg
 • revisjon

Tjenestene omfatter arbeidet i kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde Administrasjon (12) 68 627 80 539 85 667

 

Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene:

 • administrativ ledelse: ledere som har økonomiske og administrative fullmakter. Ledere på avdelingsnivå henføres til respektive tjenestefunksjon.
 • stab/støttetjenester: Stab/støttetjenester knyttet til oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR),kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av næringsutviklingsarbeidet.
 • fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felleslønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning, personvern/-sikkerhet, internkontroll og beredskap.
 • fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenesten:

 • utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal lede, administrere, støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere, slik at tjenesteproduksjonens mål nås.

 

Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2021

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
120: Økonomi.
Tilfreds med økonomiske rapporter for å ha god økonomistyring fra Agresso og Gat (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 Måles ikke 4,6
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 erhøyest). 4,6 Måles ikke 4,6
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. 0 0 0
120: Personal.
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,7 Måles ikke 4,7
Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 erhøyest). 4,7 Måles ikke 4,7
120: Service- og IKT.
Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager)  

96%

 

98%

 

98%

Andel utgående dokumenter ekspedert digitalt 58% 50% 60%
Kommunikasjon og service: Vi skal være førstevalget for informasjon om Elverum kommune, og foretrukket valguavhengig av kanalvalg – om det er besøk, på telefon eller digitalt (se indikatorer).
Svarprosent inngående samtaler til sentralbord 90% 93% 93%

 

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
I hvilken grad leser og følger våre innbyggere den informasjon som gis frakommunen? Interessen for informasjon fra kommunen måles i:

§ Antall sidehenvisninger (klikk) på kommunens hjemmeside, inkludert nettsider for Utdanning.

§ Antall følgere på kommunens facebook-side.

 

 

1 954 182

 

Ikke målt

 

 

2 300 000

 

8 450

 

 

2 350 000

 

8 650

Svartid på Facebook – antall minutter innenfor ordinær arbeidstid 10 min 15 min 15 min
120: IKT-drift
Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,8 4,9 4,9
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,1 4,9 4,9
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7 (unntatt planlagt nedetid) 99,9% 99,4% 99,4%
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7 (unntatt planlagt nedetid) 99,9% 99,4% 99,4%
Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke-kommersielle områder i kommunen 75% 75% 82%
120: Personvern, internkontroll og beredskap.
Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,9 4,9
Gjennomføring av årlig internkontroll for et utvalg av systemer skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven. Ikke målt 100% 100%
Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse per år. 100 % 100 % 100 %
Gjennomføre årlige beredskapsdager. 100 % 100 % 100 %
Årlig oppdatere beredskapsdokumenter – ROS-analyse, beredskapsplaner, tiltakskort. 75 % 100 % 100 %
121/130: Eiendomsfunksjoner.
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 4,5 4,5
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 4,5 4,5
Opplevelse av responsen på dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, avdelingsledere og teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,0 4,5 4,5
Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan(skala fra 1– 6, 6 er høyest). 4,0 4,5 4,5
Opplevelse av at byggeprosjekt er utført i henhold til inngått oppdragsavtale(skala fra 1– 6, 6 er høyest). 3,9 4,5 4,5
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,1 4,5 4,5
Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal (sum eide og leide bygg). 226 <200 <200
Økonomi i byggeprosjekter innenfor årlig vedtatt investeringsbudsjett. 100 % 100 % 100 %
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. 92 % 100 % 100 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholds aktiviteter i eiendomsforvaltningen – kroner per m2. 58 >170 >170
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger. 0,6 <0,7 <0,6
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert i henhold til utetemperatur, areal og brukstid. -23 % -21 % -21 %
Utrangert bygningsmasse/-arealer avhendes fortløpende for å unngå unødige kostnader til tomgangsdrift.     100 %

 

Organisering av arbeidet

Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.

Økonomistaben

Økonomistaben er organisert med enhetene:

 • Budsjett og økonomistyring
 • Regnskap og innfordring av kommunale krav
 • Lønn

Økonomistaben har ansvaret for kommunens regnskap, økonomifunksjoner, støttetjenester til sektorer og staber og tre stiftelser.

I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap.
 • SØIR Husholdning AS, inkludert SØIR Næring.
 • Elverum kirkelige fellesråd.
 • Elverum kommunale pensjonskasse.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
 • Elverum Energi AS.
 • Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd.

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første å sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær.

Økonomistaben har 24 årsverk per høsten 2021.

Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.

Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen. Det innebærer å:

 • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
 • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
 • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.

Personalstaben har 6,3 årsverk per høsten 2021.

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjon organisert i følgende enheter:

 • IKT-drift som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
 • kommunikasjon og service.
 • arkiv og digitalt dokumentasjonssenter.

I tillegg yter staben tjenester gjennom:

 • boligsosialt team.
 • felles prosjekter som «Bolig for alle» og «Velferdsteknologi».
 • personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger.

Service- og IKT-staben har 25,0 årsverk per høsten 2021.

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:

 • utleie
 • vedlikehold
 • drift
 • renhold
 • byggeprosjekter

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

 • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift og vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen (formålsbygg og boliger) for å redusere etterslep.
 • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Eiendomsstaben har 86,6 årsverk per høsten 2021.

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2022

 • Videreføre arbeidet med digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Målet er å flytte arbeidsressurser fra manuelle oppgaver til kontrolloppgaver for å sikre kvalitet i arbeidet.
 • Etablere og utvikle prosedyrer og rutiner for å sikre korrekt, rasjonell og effektiv bruk av kommunens personal- og teknologiressurser. I dette ligger det fordeling av oppgaver og roller ved bruk av kommunens HR-systemer (GAT Ressursstyring og Unit4 ERP).

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2022

 • Personalsjef har sammen med en personalrådgiver gjennomført sertifiseringskurs i NeoPi3 (personlighetsprofil) høsten 2020, dette ble forsinket på grunn av pandemien. Målet er å benytte verktøyet i videre lederutvikling og vi vil gjøre en pilot på kommunedirektørens ledergruppe høsten 2021. Verktøyet skal også kunne benyttes for å komplettere rekrutteringsprosessen ved ansettelse av nye ledere og andre nøkkelpersoner. En ansettelse vil da vurderes ut ifra flere kilder som strukturert intervju, personlighetstest og erfaringsbakgrunn. Dette for i størst mulig grad å sikre rett person på rett plass. Målet er i løpet av 2021/2022 å ta i bruk verktøyet og å sikre nok kompetanse til å tolke resultatene.
 • Nærværsarbeid: I 2021 som i 2020 har det vært fokus på å implementere nye rutiner i sektorer og staber, og det har vært et særlig fokus på det forebyggende perspektivet. Dette fokuset skal videreføres i 2022.
 • HMS: I 2022 vil fokuset være på å implementere de nyetablerte HMS-utvalg ute i de ulike sektorer og staber i den hensikt å revitalisere arbeid omkring helse, miljø og sikkerhet.
 • I henhold til kommunens klima- og energiplan delmål 3 vil personalstaben sammen med sektor for kultur som organiserer biladministrasjonen i kommunen utvikle og sikre gode rutiner for bruk av kollektiv-transport eller tjenestebiler som foretrukket reisemiddel for å redusere klimagassutslipp ved alle tjenestereiser.

Utviklingsarbeid i Service- og IKT staben i 2022

 • Etablering av digitaliseringsstrategi for Elverum kommune, som er basert på overordnede styringsdokumenter, lover, forskrifter og kommunes verdier, for å understøtte digital transformasjon i alle organisasjonsledd. (Digital transformasjon betyr å endre de grunnleggende måtene en virksomhet løser oppgavene sine på ved hjelp av teknologi).
 • Fortsette etablering av nettbaserte tjenester for kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og det offentlige.
 • Videreføre oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig.
 • Fortsette arbeidet med å etablere en robust og pålitelig digital infrastruktur og bidra til økt kompetanse på digital sikkerhet i resten av organisasjonen.
 • Innføre samhandlingsverktøyet Microsoft Teams som et tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og effektivisering av kommunens møtevirksomhet i form av reduserte behov for reise-/transportvirksomhet.
 • Etablere avtaler for bærekraftig livssyklushåndtering av IKT-produkter gjennom gjenbruk og resirkulering.
 • Innføre NOARK 5 (norsk arkivstandard) godkjent arkivkjerne i alle sak-/arkivsystemer og fagsystemer.
 • Automatisere arbeidsprosesser gjennom utvikling av mer effektive arbeidsflyter for dokumentbehandling for både ansatte og innbyggere. Dette skjer fortrinnsvis ved bruk av eksisterende verktøy og ved å ta i bruk muligheter de ulike fagsystemene tilbyr gjennom nødvendige oppgraderinger.
 • Videreutvikle bruk av gode kommunikasjonskanaler og markedsføre disse for å nå kommunens målgrupper, både internt og eksternt.
 • Ferdigstille implementering av opplæringsplan for personvern og informasjonssikkerhet for både ledere og medarbeidere, samt sørge for digitale løsninger hvor ansatte enkelt kan få nødvendig opplæring og oppdatering.
 • Fortsette utvikling av system for å imøtekomme krav til personvern som sikrer at kommunen følgerde grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven (kommunens plikter og den registrertes rettigheter).
 • Videreføre prosjekt utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Målsetning om 100 % dekning i løpet av 2024/2025.
 • Velferdsteknologisk plattform med velferdsteknologiske produkter og responsløsning er integrerte løsninger i dagens helse- og omsorgstjeneste i hjemmebasert omsorg og institusjon. Service- og IKT-staben skal aktivt bidra med å integrere ytterligere velferdsteknologiske produkter og løsninger som et bidrag til økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten, samt bidra med at det etableres en driftsmodell som støttefunksjon til utførende tjeneste.

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2022

 • Implementere nye tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for helse- og omsorgstjenester i kommunens renholdsstrategi, herunder sikre tett samarbeid med brukerne av byggene.
 • Oppdatere avhendings-/rivningsplan for utdaterte formålsbygg.
 • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.
 • Oppdatere kvalitetssystemet med manglende prosedyrer og rutiner.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde Barnehage (21) 178 650 179 166 175 113

 

Funksjon 201 – Barnehage – inneholder tjenestene:

 • kommunal barnehagedrift.
 • tilskudd til privat barnehagedrift.
 • lokal barnehagemyndighet.

Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn – inneholder tjenestene:

 • styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov.
 • tiltak for to-språklige barn.
 • ekstra assistanse og tilsyn/omsorg.

Funksjon 221 – Barnehagelokaler og skyss – inneholder tjenestene:

 • utgifter til drift og vedlikehold av barnehagelokaler og uteanlegg. Skyss av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi

Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

Innbyggere 0-1 år 448 397 376 358 386 390 388 388
Innbyggere 2-5 år 887 872 898 888 851 842 833 810
Sum barn i målgruppen 1 335 1 269 1 274 1 246 1 237 1 232 1 221 1 198

  

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2018 2019 2020 2021(prog)
Aktivitet        
Antall barn i barnehage (kommunale og private) 1049 1035 1014 993
Antall barn i barnehage (private) 545 524 530 510
Antall barn i barnehage (kommunale) 504 511 484 483
         
Barn per barnehagelærer (i kommunale barnehager) 14,1 12,8 12,6 12,3
Barn per barnehagelærer (alle barnehager i Elverum) 13,7 12,9 12,7 12,5
Barn per ansatt (kommunale barnehager) 5,8 5,6 5,6 5,6
Barn per ansatt (alle barnehager i Elverum) 6 5,7 5,8 5,8
Pedagogandel (alle barnehager i Elverum) 43,8% 44,7% 45,6%
Barn med plass i barnehage av alle barn i Elverum 1-5 år 92,5 % 93,4 % 93,3 %

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
201: Barnehage
Andel pedagoger i kommunale barnehager skal være 50 % jfr. Strategisk plan 44,7 % 50 % 50 %
Andel fagarbeidere i kommunale barnehager skal være 40 % jfr. Strategisk plan. 29,4 % 32 % 35 %
Pedagogene har 1:1 pc. 50 % 60 % 100 %
Alle kommunale barnehager gjennomfører 2 Hjerteromsmøter i året (m/foreldre). 1 2
Alle barnehagene gjennomgår minst 2 ganger i halvåret temaer i Handlingsplanfor inkluderende barnehagemiljø /KFL. 2 4
Barna i barnehage har tilgang til digitalt utstyr for å nå rammeplanens mål. delvis delvis Ja
Barn under 6 år i Elverum har minimum 90 min utetid hver dag. Ja Ja Ja
Det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet i barnehagen skal sørge for at man opprettholder ervervet status som trafikksikker barnehage. Ja Ja Ja
Retningslinjer mellom enhet for bosetting og introduksjon og barnehage brukes i bosetting og ved barnehageplass. Delvis Ja
Brukerundersøkelse (Kultur for læring)*      
Foreldre      
Informasjon og samarbeid             (resultat =2018 tall) 519 520  
Tilfredshet                              (resultat = 2018 tall) 493 500  
Barn      
Relasjon mellom barn og voksen     (resultat = 2018 tall) 512 520  
Personale      
Relasjon mellom barn og voksen     (resultat = 2018 tall) 512 500  

 

*Kartleggingsundersøkelse gjennomføres i utviklingsarbeidet Kultur for læring; T1 i 2017, T2 i 2019 og T3i 2021 gjennomføres brukerundersøkelser/kartlegging rettet mot ansatte, barn og foresatte. Undersøkelsen benytter en poengskala der 500 er gjennomsnittet. I 2022 vil vi igjen bruke Utdanningsdirektoratets kartlegging.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom sju kommunale barnehager samt sju private barnehager. De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for barnehage med sine organisatoriske enheter. Se mer om barnehagene her.

 

 

Barnehage

Antall avdelinger  

Areal i m2

Kapasitet: Antall plasser relatert til areal (barn under 3 år teller 2 plasser) Benyttet kapasitet: Antall barn omregnet til over 3 år – per august 2021
Terningen 8 600 168 145
Sorenskrivergården 5 600 150 100
Solkroken 3 292 55 56
Søbakken 3 262 54 53
Stavåsbakken 4 316 90 84
Vestad 3 247 52 52
Ydalir 8 862 168 164
Sum 34 3 179 737 654

Planlagt utviklingsarbeid 2022

Utviklingsarbeid i 2022 innenfor tjenesteområdet Barnehage vil i særlig grad være:

 • Delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring. I 2021/2022 arbeider alle barnehagene med kompetansepakken «Inkluderende barnehagemiljø, fritt for krenkelser, utarbeidet av SEPU (Senter for praktiskrettet utdanningsforskning). Arbeidet fortsetter inn i 2022 med kompetansepakker.
 • Digitalisering i barnehage. Økt digital kompetanse og bedre effektivitet ved bruk av digitale løsninger og ulike digitaliseringstiltak ønsker vi skal føre til effektivisering og gevinst, spesielt innenfor det administrative arbeidet. Utvikle ny IKT-strategi med fokus på rammeplanens mål.
 • Oppstart Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering i regionen Sør-Østerdal. Dette er en oppfølging av Meld. St. 6. Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til stat.ped (statlige spesialpedagogiske støttetjenester) bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.
 • En hovedsatsing som bygger på mål fra Strategisk plan for utdanning er utarbeidelse av en sosial handlingsplan for barn og unge i Elverum. Barn og unge i Elverum skal vokse opp i et trygt, inkluderende miljø, og få de utviklingsmulighetene de trenger for å styrke sin personlige vekst, alene og sammen med andre. Høsten 2021 starter barnehagene opp verdiarbeidet «Hjerterom på timeplanen» i alle kommunale og 3 private barnehager.
 • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-24 år. Etablere samhandlingsmodell for tverrfaglig samhandling sammen med de andre sektorene.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde skole (20) 282 908 291 758 295 590

 

Funksjon 202 Grunnskole inneholder tjenestene:

 • vanlig grunnskoleopplæring.
 • spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 • PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i grunnskolen. PPT bistår skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
 • logopedtjenesten i grunnskolen.

Funksjon 213 Voksenopplæring inneholder tjenestene:

 • grunnskoleopplæring for voksne.
 • spesialundervisning for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.
 • opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Funksjon 215 Skolefritidstilbud inneholder tjenesten:

 • skolefritidsordninger (SFO).

Funksjon 222 Skolelokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg.

Funksjon 223 Skoleskyss inneholder tjenesten:

 • skyss mellom hjem og skole.

Funksjon 383 Musikk og kulturskole inneholder tjenesten:

 • drift av kulturskolen.

Målgrupper for tjenestene

Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene slik:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PPT tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi

Utvikling siste fire år

Prognose for planperiode

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Antall innbyggere 6-15 år (1.7 år t-1)

2 506

2 527

2 495

2 462

2 440

2 442

2 415

2 396

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2020

Mål 2021

Mål 2022

202: Grunnskole.

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1

25,3

<17 %

<20%

Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1

25,9

<17 %

<20%

Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1

21,2

<17%

<20%

Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2

27,6

<20%

<20%

Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2

25,1

<20 %

<20%

Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2

25,9

<20%

<20%

Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2

16,2

<15%

<15%

Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2

17,8

<15%

<15%

Grunnskolepoeng

44,6

43,0

43,0

Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1

8,5 %

8,0 %

8,0 %

Mobbing 7. trinn

6,1 %

0 %

0 %

Mobbing 10. trinn

2,8 %

0 %

0 %

Sykkel/gåturen skal være i trafikksikkerhetens tegn med bruk av hjelm og refleks på skolens turer.

 

 

100%

Antall timer fysisk aktivitet 1.-10. trinn skal være mer enn 1,5 timer ukentlig.

 

 

100%

PC-tetthet 1.- 10. trinn (antall elever per PC/iPad)

 

1,2

1

383: Kulturskolen.

Kulturskolen skal sammen med kultursektor arrangere felles forestillinger der elever og lærere deltar sammen med ansatte i kultursektor.

3

3

3

213: Voksenopplæring.

Andel elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig)

85%

90%

90%

Andel elever som fullfører grunnskole for voksne

100%

100%

100%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for skole med organisering som vist under. Se mer om skolene her. Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

 • Elverum ungdomsskole
 • Hanstad barne- og ungdomsskole
 • Frydenlund skole
 • Søbakken skole
 • Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov
 • Lillemoen skole
 • Hernes skole
 • Sørskogbygda skole
 • Ydalir skole
 • InnPed, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum som arbeidsgiver.
 • Kulturskolen
 • Elverum læringssenter
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Logopedtjenesten

Planlagt utviklingsarbeid 2022

Utviklingsarbeid i 2022 innenfor tjenesteområdet Skole vil i særlig grad være:

 • Fortsette faggruppearbeidet for implementering av nye fagplaner i Fagfornyelsen.
 • Hjerterom er et viktig verktøy i det kontinuerlige arbeidet med Fagfornyelsens overordnede del. Lokalt vil skoler og barnehager samarbeide.
 • Oppstart av regionalt kompetanseløft for spesialpedagogikk med fokus på inkludering er en oppfølging av Meld. St. 6 (2019–2020) “Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO”. Her blir PPT viktige bidragsytere. Målet er å sikre at kompetansen øker hos de som er tett på de elevene som har behov for spesialpedagogisk hjelp.
 • Prosjekt KOKS (Kompetanseheving i kroppsøving i Sør-Østerdal) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, skal ha fokus på kompetanseheving hos kroppsøvingslærere. Prosjektet favner alle grunnskolene i regionen og har også en forskningsdel.
 • Utvikle ny IKT-strategi med fokus på økt kompetanse og variert undervisning.
 • Barnevernsreformen som innføres fra 2022 vil medføre endringer for hele oppvekstfeltet. Dette må ses i sammenheng med kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppa 0-24 år og det pågående arbeidet på dette feltet. Skole vil særlig ha fokus på forebygging, tverrfaglig samhandlingog skole-hjem samarbeidet.

Kulturskolen skal:

 • Arbeide videre med utfordringene fra rapporten «Fremtidens kulturskole – kulturskole 3.0». Kulturskolen skal være en ressurs i hele kommunen, og bidra til utvikling av både nye fag og arenaer.
 • Utvikle prosjektet «Digg It All» – å gjøre kulturskolen tilgjengelig for alle i Elverum kommune vedhjelp av digitale verktøy. Ikke som en erstatning for møtet mellom elev og lærer, men somsupplement som setter oss i stand til å nå flere elever med flere og enda bedre tilbud.

Elverum læringssenter og enhet for bosetting- og introduksjon skal særlig følge opp:

 • Kunnskapsdepartementets handlingsplan (2021-2024) «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold».

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde Barnevern (23) 47 549 47 325 52 850

 

Funksjon 244 Barnevernstjeneste inneholder tjenesten:

 • grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester.

Funksjon 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

 • tiltak til barn og familier i hjemmet.

Funksjon 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

 • drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet. Skal drifte spesialiserte hjelpetiltak som tidligere var driftet av staten.

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten:

 • bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging. Driftes i sektor for skole.

Målgrupper for tjenestene

 • barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
 • enslige mindreårige flyktninger.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Prognose for planperiode
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Antall barn i befolkningen 0 – 18 år 4 587 4 580 4 550 4 527 4 489 4 434 4 399 4 346

 

 

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2018 2019 2020 2021
Aktivitet        
Prosentandel barn med melding i forhold til innbyggere 0-17 år 4,6 % 5,4 % 5,6%  
Antall nye bekymringsmeldinger til barnevernet 270 263 441  
Antall henlagte undersøkelsessaker 163  
Prosentandel barn med undersøking i forhold til innbyggere 0-17år 5,0 % 5,2 % 5,2%  
Prosentandel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0-22 år 1,8 % 3,1 % 3,1%  
Antall undersøkelses saker som avsluttes:        
–       Innen 3 måneder 149 162 231  
–       I løpet av 3-6 måneder 58 12 45  
–       Mer enn 6 måneder 3 1 1  
Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder 71,0 % 93,0 % 92%  
Antall saker barneverntjenesten gjør vedtak om tiltak 63 51 57%  
Antall barn med barneverns tiltak i løpet av året 82 144 141  
Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen   2,1 2,0  
Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk 27,8 % 30,1 % 17%  

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat2020

Mål 2021

Mål 2022

251: Barneverntiltak i familien

Andel henlagte undersøkelsessaker med oppfølging fra andre enheter i kommunen

 

 

80 %

Andel familier som blir anbefalt hjelpetiltak, men som ikke ønsker hjelpetiltak fra barnevernet.

 

 

25 %

Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres.

 

100 %

 

252: Barneverntiltak utenfor familien.

Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem

 

100 %

100 %

Oppfølging av fosterhjem i tråd med lovkrav slik at fosterhjemmene opplever at de er i stand til å ivareta omsorgsoppgaven

 

100 %

100 %

Barn som er i fosterhjem skal ha oppfølgingsplan for ettervern innen fylte 18 år

 

100 %

100 %

285: Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområdet

Antall enslige mindreårige flykninger som bosettes

3

3

3

Antall enslige mindreårige i utdanning eller arbeid etter fylte 20 år

100 %

100 %

100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene produseres innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet med 17 årsverk, fordelt på enhetsleder, to fagledere og 14 saksbehandlere. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak. Barneverntjenesten har også fire stillinger som utgjør et miljøterapeutisk team som arbeider med tiltak i hjemmene.

Tjenesten for enslige mindreårige flyktninger produseres innenfor sektor for utdanning, og har 11,5 årsverk.Tjenesten er organisert i en avdeling innenfor enhet for bosetting og introduksjon og omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap, vertsfamilier og hybler med oppfølging.

Planlagt utviklingsarbeid 2022

Utviklingsarbeid i 2022 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være:

 • Tiltak for å imøtekomme barnevernsreform/oppvekstreform.
 • Fortsette å utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til overtagelse av omsorg.
 • Fortsette å videreutvikle bruk av fagsystem og digi-barnevern for gode styringsdata.
 • Videreutvikle og implementere prosedyre «nærnettverk» som tiltak i barnevernet i Elverum kommune – jamfør lovendring i forbindelse med barnevernreformen.
 • Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold til endringer i Lov om barneverntjenester – barnevernreformen.
 • Delta i interkommunalt samarbeid for å bedre kvaliteten på barnevernets akuttarbeid i alle faser.
 • Utarbeide plan for hvordan barneverntjenesten skal imøtekomme krav om helhetlig ansvar og oppfølging av fosterhjem.
 • Utvikle spesialiserte hjelpetiltak til utsatte barn og familier.
 • Utvikle plan for kompetanseutvikling.
 • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt er å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-24 år. Etablere samhandlingsmodell.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde Helse (24) 81 172 78 732 79 860

 

Funksjon 231 – Aktivitetstilbud barn og unge inneholder tjenesten:

 • Ungdommens hus – et tilbud for alle i alder 10-20 år, her inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb, åpen hall i høst- og vinterferie, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer. Fritt fram har gratis utlån av sports- og fritidsutstyr. Musikkverkstedet har tilbud for målgruppa 10 til 25 år.

Funksjon 232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene:

 • jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, helsestasjon for flyktninger, smittevern og utenlandsvaksinering.
 • skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler samt videregående skole.
 • psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • helsestasjon for gutter og helsestasjon for ungdom i alder 13 – 20 år.
 • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter alder 13 – 24 år (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).
 • Vaksine av studentgrupper. (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).

Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene:

 • miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal.
 • samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger.
 • folkehelsekoordinator – koordinering av en rekke tverrsektorielle tiltak og tjenester for folkehelse.
 • frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen).
 • tilskudd til private og interkommunale tiltak.

Funksjon 234 – Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv. inneholder tjenestene:

 • transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold.
 • aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll dagaktivitetssenter.
 • støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand.

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering inneholder tjenestene:

 • kommunens avtaler med fastleger.
 • interkommunal legevakt.
 • LIS-1 (turnuslege).
 • leger på sykehjem og helsestasjon.
 • fysioterapitjeneste – kommunalt ansatte og tilskudd til drift av private fysioterapitjenester.
 • kommunepsykologer.
 • kommunal logopedtjeneste.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:

 • Jordmortjenester og barselomsorg til alle gravide.
 • Helsetjenester til barn og ungdom – fra 0 – 20 år.
 • Nyankomne flyktninger – helseprogram.
 • Foreldre med behov for veiledning i foreldrerollen.
 • Innbygger med behov for fastlege- og fysioterapitjenester.
 • Personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom.
 • Yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand.
 • Pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn.
 • Barn og ungdom – fra 10 – 20 år – Åpen virksomhet.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
231 – Aktivitetstilbud barn og unge.
Åpne dager på Ungdommens hus 171 220 220
Antall besøk Ungdommens hus 5292 10 000 10 000
Sommeråpent i Ungdommens hus, dager 25 25 25
232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Antall gruppetiltak/ veiledning / informasjon i skolehelsetjenesten gruppenivå (skole)  

66

 

100

 

120

Antall gruppetiltak utover fastlagt program helsestasjon 0-5 år 0 2 2
Gjennomførte målretta brukerundersøkelser som viser effekt av igangsatte 0 3 3
Andel 4 årskontroller gjennomført i barnehager 70 % 90 % 95 %
233 – Annet forebyggende helsearbeid.
Tilse 25 % av tilsynsobjektene som skal ha regelmessige tilsyn hvert år     25 %
Stedlig tilsyn i alle 5 kommuner minst en gang pr halvår (antall tilsyn)     10
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. 17 % 20 % 20 %
Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned NY 20 20
Brukertilfredshet – Forebyggende tjenester – barn 0-5 år (skala 1-6) (NY) Ikke

gjennomført

5,3 5,3
234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.
Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter.  

15

 

18

 

18

241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering.
Antall klagesaker i legevakt/avvik   < 5  

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Planperiode
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Innbyggere 0 – 105 år 21 123 21 191 21 254 21 292 21 394 21 451 21 509 51 566
Antall innbyggere 0 – 18 år 4 587 4 580 4 550 4 527 4 489 4 434 4 399 4 346

 

Nøkkeltall Utvikling siste to år
2019 2020
Aktivitet    
Konsultasjoner interkommunal legevakt 11 066 9 722
Telefonhenvendelser interkommunal legevakt 24 111 28 548
Avtale private og kommunale fysioterapeuter – årsverk pr 10.000 innbygger 9,8 9,8
Avtale (fastleger) leger pr 10.000 innbyggere 9,4 9,4
Antall nyfødte med hjemme-besøk av helsesykepleier innen 10 dager etter fødsel 245 62
Antall nyfødte med hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter fødsel 70 14
7. trinn totalscore Trivsel – elevundersøkelsen, skala 0-5 hvor 5 er best 4,4 4,4
7. trinn totalscore % som opplever mobbing på skole – elevundersøkelsen. 7,2 6

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • Sektor Familie- og helse ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet – unntakene framgår under:
 • Sektor for kultur ivaretar aktivitetstilbud – barn og unge, og transporttjenesten til og fra dagaktiviteter.
 • Sektor for PRO ivaretar tjenesteproduksjonen v/ Sundsvoll dagaktivitetssenter, samt fritid med bistand, Frisklivssentralen og kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Planlagt utviklingsarbeid 2022

Utviklingsarbeid i 2022 innenfor tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling vil i særlig grad være:

 • Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved Frisklivssentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid.
 • Lavterskeltilbudene Fritt Fram, Åpen hall og Ferieklubb i Ungdommens hus utvikles for bedre å treffe målgruppa barn fra lavinntektsfamilier, jamfør FN’s bærekraft mål.
 • Styrke, utvikle og skape arenaer for god dialog og samhandling i det forebyggende og helsefremmende arbeidet mellom forebyggende enhet, bolig og introduksjon, barnehager og skoler, foreldre/foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere på tvers av enheter og sektorer.
 • Vurdere behov for organisasjonsendring vedrørende arbeid mot barn og unge.
 • Være bidragsytere inn i prosjektet hjerterom på timeplanen som driftes sammen med utdanning.
 • Pilot 0-24 – ansvarlig for utarbeiding av samarbeidsmodeller og tiltak for tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer.
 • Avklare metoder for tidlig kartlegging og igangsetting av lavterskeltiltak barn, unge og familier.
 • Handlingsplan fastlegetjenesten.
 • Utvikle aktiviteter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde Pleie og omsorg (53) 428 326 401 316 418 934

 

Funksjon 253 Helse- og omsorgtjenester i institusjon inneholder tjenestene:

 • pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold.
 • drift av kjøkken.
 • dagopphold og aktivitet.

Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende inneholder tjenestene:

 • hjemmetjenester – herunder helsehjelp, rus og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig.
 • hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål og opplæring.
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • fysio- og ergoterapitjenester.
 • formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.

Funksjon 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud inneholder tjenestene:

 • akutthjelp helse- og omsorgstjenesten

Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av institusjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for pleie- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum, som i henhold til enkeltvedtak og i samsvar med lov og forskrift har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig og institusjon.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi Utvikling siste fire år Planperiode (middel vekst)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Innbyggere 67 – 79 år 2 576 2 632 2 766 2 810 2 903 2 927 2 982 3 016
Innbyggere 80 – 89 år 832 823 831 847 837 850 883 943
Innbyggere 90 år + 212 206 198 202 202 205 208 199

  

Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2018 2019 2020 2021
Totalt antall tjenestemottakere med vedtak på helse – og 1 155 1 138 1 129 1 147
Totalt antall vedtakstimer/uke i hjemmebaserte tjenester per 31.12. 10 130 10 330 9 941 8 903
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester per 31.12. 990 971 982 989
Antall mottakere av helsehjelp (hjemmesykepleie) per 31.12. 492 490 514 522
Nøkkeltall Utvikling siste fire år
2018 2019 2020 2021
Antall mottakere av praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp)

per 31.12.

187 176 207 222
Antall mottakere av praktisk bistand, opplæring per 31.12. 79 81 81 82
Antall mottakere av praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse 27 29 28 31
Antall mottakere avlastning utenfor institusjon per 31.12. 16 20 13 16
Antall vedtakstimer/uke dagaktivitet (dagopphold) til hjemmeboende personer med demens per 31.12.        
Antall mottakere av rus- og psykisk helsetjeneste (ekskl. poliklinisk) 138 134 113 112
Antall mottakere rus- og psykisk helse, poliklinisk oppfølging per Ny Ny 169 186
Antall institusjonsplasser per 31.12. 193 193 177 171
Antall omsorgsbolig med heldøgnsbemanning per 31.12. 24 24 24 24
Beleggsprosent langtidsplass institusjon 99,1 % 94,7 % 93,4 %  
Beleggsprosent korttidsplass institusjon 79,7 % 61,7 % 62,2 %  
Antall hele plasser dagaktivitet hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 dager/uke) Ny Ny 17,8

plasser

17,8

plasser

Antall mottakere dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens Ny Ny 55 64
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (tiltakene digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi). Ny 18 24 22
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens 39 39 39 35

1) Endret registreringsmåte i fagsystemet fra i 2020 medfører at tall for 2019 ikke er

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
Indikatorer felles for tjenesteområdet
Overordnet internrevisjon – gjennomført Nei Ja Ja
Lokal internrevisjon pr. avdeling – gjennomført (29 avdelinger) 11 26 29
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven 2 % 0 % 0 %
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254)
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi) NY 50 150
Antall mottakere dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens NY 68 73
Antall hele plasser dagaktivitet hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 timer) 13,6 17 21
Andel brukere som er ernæringskartlagt i hjemmebaserte tjenester i henhold til prosedyre 90 % 100 % 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere i bofellesskap som har fått tilbud om brukersamtale 1 gang per år 100 % 100 % 100 %
Antall dager ventetid på poliklinisk oppfølging, psykisk helsetjeneste NY 30 30
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253)
Andel pasienter institusjon med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pårørende institusjon (langtidsopphold) som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100 % 100 %

 

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
Andel pasienter med utført fallkartlegging 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100 % 100 %
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens 39 plasser 39 plasser 39 plasser

 

Brukerundersøkelser tjenesteområde pleie og omsorg

(Gjennomføres i hovedsak annet hvert år)

Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
Brukerundersøkelse sykehjem (forenklet underundersøkelse, skala 1-2 og«vet ikke», 2 er best). «Resultat for brukere (totalvurdering).» 1,9 Måles ikke 1,9
Pårørendeundersøkelse sykehjem (skala 1-6, 6 er best). «Resultat forbrukerne – pårørende (totalvurdering).» 4,9 Måles ikke 4,9
Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester (forenklet, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best. «Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får.» Ikke målt 2,0 Måles ikke
Brukerundersøkelse dagsenter/aktivitet bruker (skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best) NY 2,0 Måles ikke
Pårørendeundersøkelser tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best). «Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjeneste som bruker får.» Ikke målt 5,0 Måles ikke
Brukerundersøkelse matombringing institusjon (skala 1-6, hvor 6 er best).«Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» 6 Måles ikke 6
Brukerundersøkelse matombringing hjemmeboende (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» 5 Måles ikke 5
Brukerundersøkelse ergo- og fysioterapitjenesten (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» 5,0 Måles ikke 5,0

Organisering av tjenesteproduksjonen

Pleie- og omsorgstjenestene produseres i Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg – fordelt slik:

 • Moen sykehjem (37 plasser), Sætre alders- og sykehjem (24 plasser), Jotunhaugen sykehjem (24 plasser), Lyngholtet sykehjem (24 plasser) og Elverum helsehus (64 plasser KAD).
 • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør og Jotuntoppen bo- og omsorgssenter heldøgnsomsorg (24 leiligheter).
 • Psykisk helse og rustjeneste; Helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og støtte til pårørende, samt døgntjenester ved bofellesskapene Øvre Sandbakken, Sandbakken og Leiret.
 • Aktivitetstilbud for eldre ytes i følgende lokaler: Moen sykehjem og Jotuntoppen omsorgssenter.
 • Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne gis i følgende bofellesskap: Loken, Svartholtet (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg og Jotunhaugen. Vestly gir helsehjelp, samt avlastning til foreldre og foresatte med barn og unge med hjelpebehov. Søndre Nyborg bofellesskap gir også hjemmebaserte tjenester til målgruppen.
 • Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer tilbys på Annekset i samarbeid med frivillige
 • Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
 • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, og kommunalt lager for korttidsutlån.

Planlagt utviklingsarbeid 2022

 • Kontinuerlig forbedring: Fortsette forbedringsarbeidet gjennom LEAN, kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur – lærende organisasjon.
 • Pasientsikkerhet: Styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på tidlig oppdagelse av forverret tilstand og opplæring av instruktører.
 • Demensomsorg: Arbeide med flyt og koordinering i demensomsorgen internt i kommunen. Utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom. Arbeide for at Elverum skal være et demensvennlig samfunn.
 • Pårørendearbeid: Systematisere arbeidet med pårørendearbeid i hele sektoren.
 • Frivillighet: Styrke og utvikle samarbeidet med frivilligheten-
 • Leve hele livet: Implementere vedtatte tiltak i tråd med reformen.
 • Velferdsteknologi: Fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Videreutvikle digitale løsninger ved Elverum sentralkjøkken for å kunne gi brukere mulighet til større valgfrihet når det gjelder mat.
 • Psykisk helse- og rustjeneste: Implementere FACT-prosjektet (Flexible Assertive CommunityTreatment) med oppstart i drift fra høst 2021. Teamet skal tilby både kommunale- og spesialisthelsetjenester, og gi alle tjenester som brukeren har behov for, drive oppsøkende virksomhet med fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet.
 • Videreutvikle mestringstilbud og brukerinvolvering innen rus- og psykisk helsetjeneste.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde Sosial tjenestebistand(75) 6 527 7 291 10 084

 

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenestene:

 • sosial rådgivning og veiledning.
 • administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen.
 • skjenkekontroll.
 • gjeldsrådgivning.
 • Nok Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep.
 • interkommunalt krisesenter.

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten:

 • rusomsorg.

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene:

 • kommunale utleieboliger og tilvisningsboliger i privat eie, for vanskeligstilte.
 • omsorgsboliger.
 • bofellesskap.
 • bolig-/eiendomsforvaltning.

 

Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi inneholder tjenestene:

 • tilrettelagt arbeid.
 • varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunen gir tilskudd til Tunet Elverum as.

Målgrupper for tjenestene

 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
 • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller aktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.

Utvikling i nøkkeltall

Elverum kommune har per juni 2021 435 kommunalt disponerte boliger. Det har blitt kjøpt inn 1 ny bolig i 2021. Dette gjenspeiler at det er gode rutiner for oppfølging av utleiekontrakter med tilhørende behovsvurdering knyttet til boligsøknader. I tillegg jobbes det målrettet med å avhende uhensiktsmessige boliger, blant annet i forbindelse med fra leie til eie, hvor kommunens startlånordning er et økonomisk virkemiddel.

Antall kommunaleutleieboliger
2018 2019 2020 2021
447 446 444 435

Tabell: Kommunale utleieboliger.

Søkere til omsorgsbolig tiltenkt demente har vært stabil og samtidig er det en jevn tilgang på ledige boliger. Det oppleves som et riktig antall for demensgruppen i ikke-skjermede omsorgsboliger.

Leietakere med rus og psykiske lidelser er i perioder utfordrende å følge opp i boligen, og det mangler hensiktsmessige boliger til denne gruppen. Flere mangler basisferdigheter i å bo, økonomi og ta vare på en bolig. Småhus, med tett oppfølging, er et tiltak som flere kommuner har tilbudt leietakere med kjente store utfordringer innen rus og psykiatri.

 

  Søknader om kommunal bolig og omsorgsbolig (antall) *  

Avslag på søknad om kommunal bolig (antall)

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Elverum 174 174 187 57 42 43

Tabell: søknad og avslag på søknad om kommunal bolig. *=Inkludert søknader om forlengelse av leieforholdet.

 

 

År

 

Jan

 

Feb

 

Mars

 

April

 

Mai

 

Juni

 

Juli

 

Aug

 

Sept

 

Okt

 

Nov

 

Des

2019 77 80 80 83 84 85 90 90 92 89 93 89
2020 84 82 82 80 84 83 83 85 88 88 88 89
2021 89 91 91 88 93              

Tabell: Antall personer fulgt opp av ruskonsulentene.

 

År Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
2019 19 13 10 9 11 10 4 5 9 9 10 4
2020 10 10 10 8 11 11 9 10 10 10 12 7
2021 5 12 8 9 5              

Tabell: Økonomisk rådgivning – antall avsluttede gjeldssaker.

Kommunen kontrollerer alle salgs- og skjenkesteder i kommunen for å påse at omsetning av alkohol til enhver tid skjer i henhold til regelverket. Et sted med bevilling skal kontrolleres minst én gang i året.

Antallet kontroller totalt hvert år skal være tre ganger antallet bevillinger i kommunen. Utover dette er kontrollvirksomheten målstyrt. Dette betyr at kontrollene fordeles ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og skjenkestedet. På steder der det er fare for avvik, gjennomføres det flere kontroller enn steder der risikoen for brudd er liten. For 2020 og 2021 er antall rene salgs- og skjenkekontroller noe redusert da disse også inkluderer kontroller knyttet til covid-19-pandemien og overholdelse av smittevern.

 

  Faste skjenkebevillinger   Salgsbevillinger
  Skjenkesteder Kontroller Avvik   Salgssteder Kontroller Avvik
2018 24 112 0   16 79 0
2019 24 101 3   16 55 4
2020 23 111 7   20 57 5
2021(mai) 23 22     20 32  

Tabell: Salgs- og skjenkesteder for alkohol og kontroller av disse.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

 

Indikatorer på tjeneste kvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned. 12 10 10
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale. 86 % 80 % 80 %
Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning (måles hvert tertial).  

88%

 

80%

 

90%

Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt i henhold til kartleggingsmal i en felles samtale med «makker» i markeds- eller oppfølgingsavdelingen i NAV. Måles hvert tertial.  

 

NY

 

 

90%

 

 

90%

Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale. Måles hvert tertial. NY 70% 70%
Andel av ungdommer under 25 år som er i målgruppen skal henvises til aktivitet for sosialhjelp. Måles hvert tertial.  

NY

 

80%

 

80%

243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet.
Andel av de som følges opp av ruskonsulent skal være i behandling på institusjon, LAR, kriminalomsorgen eller annet. Måles hvert tertial.  

NY

 

50%

 

50%

265: Kommunalt disponerte boliger.
Gjennomsnittlig botid for brukere i midlertidig bolig (måles i antall dager). NY <30 <30
Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2 115 170 170
273: Kommunale sysselsettingstiltak.
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud i Askeladden eller Vedsentralen per år.  

28

 

30

 

30

Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke. 6 6 6

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene rusomsorg og midlertidige boliger.
 • Sektor for utdanning v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med tilhørende tjenester mot flyktninger i introduksjonsperioden.
 • Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et lavterskeltilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
 • Sektor familie og helse ivaretar rusomsorg. Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner. Helsehjelp og praktisk bistand i eget hjem.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen. Dette er et arbeidsmarkedstiltak som i samarbeid med NAV jobber for å få folk ut i arbeid. Tjenesten er spesieltrettet mot sosialklienter med behov for en lavterskel inngang til arbeidslivet.
 • Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på «Vedsentralen.»
 • Eiendomsstaben bidrar med gjennomføring av investeringer, forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
 • NOK– senter mot incest og seksuelle Dette er et krisesenter for de som har vært utsattfor seksuelle overgrep.
 • Service- og IKT-staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens og statsforvalterens program «Bolig for velferd Innlandet», og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og samarbeider med Tjenestekontoret i tildeling av omsorgsboliger.
 • Service- og IKT-staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.

Planlagt utviklingsarbeid 2022

Utviklingsarbeid i 2022 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Å øke antall tilrettelagte arbeidsplasser, slik at kommunen er i stand til å møte framtidige behov. Arbeidsoppgavene knyttet til disse arbeidsplassene, må være varierte og oppleves som meningsfulle, slik at de kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og ønsker.
 • Å avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen. Parallelt med dette inngås tilvisningsavtaler med private utleiere som vil økte mulighetene for avhending.
 • Arbeid med å skaffe hensiktsmessige tomter/småhusbebyggelse for etablering av forsterka boliger for de som er i aktiv rus med helseutfordringer og stort bistandsbehov, et samarbeid mellom eiendomsstaben, PRO, boligsosialt team og NAV.
 • Videreføre arbeidet med å utvikle rutiner for samarbeid mellom enhet for psykisk helse, enhet for bosetting og introduksjon, NAV, boligsosialt team og eiendomsstaben, herunder gjennomføring av regelmessig tilsyn knyttet til BOFA.
 • Prioritere utadrettet virksomhet og besøk i videregående skoler for å forebygge utvikling av rusmisbruk blant ungdom.
 • Forbedret samhandling mellom eiendom, økonomi, boligsosialt team, PRO og NAV rundt rutiner/boligflytprosedyre ved boligtildeling for økt kontroll på boevne (forsikring, brann med mer), økonomi, bo-veiledning, for der igjennom å forhindre utkastelser/bostedløshet. Vurdere endring avsammensetning i boligtildelingsmøtet, hvor ledernivået er representert.
 • Vurdere etablering av mindre boliger for enslige, for å sikre reduserte boligkostnader/sosialhjelpsbudsjettet og økt motivasjon for å eie egen bolig.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde Sosial – økonomisk bistand (76) 50 660 52 108 48 414

 

Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenestene:

 • mottak, bosetting, boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere.

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten:

 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene:

 • økonomisk sosialhjelp
 • økonomisk sosialhjelp for flyktninger i 5 års-perioden

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenestene:

 • videreformidling av tilskudd fra Husbanken.
 • videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte.

Målgrupper for tjenestene

 • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune, bortsett fra enslige mindreårige flyktninger, og som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Utvikling i nøkkeltall

 

År Måned
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293
2019 251 304 311 302 280 269 289 282 254 302 292 264
2020 272 269 254 290 270 220 278 208 281 267 211 274
2021 199 248 259 228 200 231

Tabell: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2011 til juli 2021. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson (søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

 

Hovedpersoner sosialhjelp 2011-2020

 

 

Startlån i Elverum 2019 2020
Antall husstander 70 75
Andel barnefamilier 42,9% 49,3%
Beløp startlån 73,0 mill. 84,5 mill.
Gjennomsnittlig startlån 1,0 mill. 1,1 mill.
Gjennomsnittlig kjøpesum 1,2 mill. 1,7 mill.

Tabell: Startlån i Elverum – 2019-2020.

 

Årstall 2018 2019 2020
Antall på introduksjonsprogram 90 77 50
Antall bosatte i 5-årsperioden 262 273 239
Antall bosatte per år 24 32 19
Antall elever på Elverum Læringssenter 199 165 130

Tabell: Bosetting og introduksjon – fakta 2018 – 2020.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
275: Introduksjonsordningen
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år) 50 45 23
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert. 61% 50% 50%
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase). 85% 80% 80%
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente. 19 30 20
Andel av flyktninger som ved utgangen av 5 årsperioden skal være økonomiske selvhjulpne eller kun ha supplerende sosialhjelp. Måles årlig. NY 70% 70%
Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet. NY 20% 20%
Andel deltakere som hadde betalt arbeid som en del av introduksjonsprogrammet. NY 10% 10%
276: Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning (måles hvert tertial). 82% 60% 70%
Andel av deltagerne i KVP via NAV som skal være i arbeidsrettede tiltak (tiltak i regi av NAV stat, aktivitetsplikt eller utdanning). Måles hvert tertial. 82% 80% 80%
281: Ytelse til livsopphold.
Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommetover i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak. Måles hvert tertial. NY 80% 85%
283: Boligformål

 

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2020 Mål 2021 Mål 2022
275: Introduksjonsordningen
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år. 1 10 8
Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler  

49,3%

 

50%

 

60%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • Jobbsenteravdelingen ved NAV Elverum ivaretar førstelinjetjenesten. Avdelingen har ansvar for mottaket hvor det blant annet gis råd og veiledning i forhold til både statlige og kommunale tjenester/stønader. Videre har jobbsenteravdelingen ansvar for økonomisk sosialhjelp, aktivitetsplikten og kvalifiseringsprogrammet (KVP).
  Markedsavdelingen ved NAV har ansvar for sykefraværsoppfølging, oppfølging av arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Nasjonalt senter for veteransaker er også organisert i denne avdelingen.
  Oppfølgingsavdelingen ved NAV har ansvar for brukere med nedsatt arbeidsevne og har ansvar for å følge opp brukere med arbeidsavklaringspenger. Avdelingen jobber også med uføresaker og varige tilrettelagte arbeidsplasser. Denne avdelingen har også ansvar for IPS (jobbspesialister) for Sør-Østerdal som samarbeider tett med DPS og psykisk helse i kommunene.
  NAV har etablert et tverrfagligteam for ungdom, som har et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole.
 • Sektor for skole v/enheten bosetting og introduksjon produserer tjenestene vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på fem år. Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Dette er hjemlet i en tre-parts samarbeidsavtale med ansvarsfordeling og flytskjema. Introduksjonsprogrammet er både en rettighet og en plikt og innebærer en full arbeidsuke på 37,5 timer.
  Alle kommunens sektorer og staber har med sine forskjellige tjenesteleveranser med ansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.
 • Boligsosialt team – Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av lånetakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning.

Planlagt utviklingsarbeid 2022

 • Øke bruk av aktivitetsplikt, bruk av lønnstilskudd i ordinært arbeid, bruk av utdanningstiltak og økt samhandling med videregående skole.
 • «Prosjekt 2020» er en ekstraordinær innsats med tettere oppfølging som avklarer langtidsmottagere av sosialhjelp mot statlige ytelser eller arbeid der hvor dette er mulig.
 • Organisasjonsutvikling i NAV Elverum, gjennom ABW-løsning og ny organisering med etablering av fagressursstilling for blant annet å sikre faglig høy kvalitet og etterlevelse av internkontroll.
 • Styrke bemanning gjeldsrådgivning og økonomisk forvaltning for å redusere bruk av økonomisk sosialhjelp.
 • Benytte etableringstilskudd for å styrke økonomien for flere barnefamilier slik at de kan få startlån – «Eie først».

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde kultur og religiøse formål(77) 41437 37 724 46 061

 

Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten:

 • bibliotek.

Funksjon 373 Kino inneholder tjenesten:

 • kinovirksomhet inkludert kiosk og billettkontor.

Funksjon 375 Museer inneholder tjenesten:

 • kommunens tilskudd til Anno Museum i henhold til innbyggerantall.

Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenesten:

 • tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Festspillene i Elverum og Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling av kommunens kunstsamling.

Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg inneholder tjenesten:

 • tilskudd til idrettsforeninger og støtte til idrettsarrangementer. Veiledning og saksbehandling knyttet til spillemidler, samt rådgivning innen anleggsutvikling og tilrettelegging for rekreasjon og attraktivitet.

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten.

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenestene:

 • utgifter og inntekter knyttet til kulturaktiviteter.
 • tilskudd til lag og foreninger, samfunnshus, grendehus og andre driftstilskudd.
 • Husleie Terningen Arena idrettshall og kultur (TAIK).
 • restaurering og vedlikehold av Christianfjeld festning og drift av fredede Terningen og Grindalen skanse.
 • Den kulturelle spaserstokken.

Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten:

 • utgifter til drift og vedlikehold av kulturbygg, herunder kino, kulturskole og bibliotek.

Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenestene:

 • kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd.
 • drift vedrørende presteboliger og kirker.

Målgrupper for tjenestene

 • Alle innbyggere i Elverum kommune, studenter, soldater og alle turister og besøkende. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
 • Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg med mer.
 • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Utvikling i nøkkeltall

  Utvikling siste fire år Prognose planperiode
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Målgruppe/demografi
Innbyggere 0 – 105 år 21 123 21 191 21 254 21 292 21 333 21 389 21 499 21 2556
Antall innbyggere 10-25 år 4 302 4 255 4 218 4 182        
Antall barn i befolkningen 0-18 år 4 587 4 580 4 550 4 527 4 489 4 434 4 399 4 346

 

Utvikling siste år
  2018 2019 2020  
Ungdommens hus.        
Antall oppmøter 10- 25 år på fritidstilbud 10 406 10 122    
Antall enheter/ kommunale fritidsklubber 2 2 1  
Årsverk ungdommens hus 3 3 3  
Tiltakene Åpen hall og Ferieklubb 3 3 3  
Bibliotek.        
Utlån per innbygger 3 3 2.3  
Utlån av bøker/media for barn 29 931 28 705 22 778  
Antall besøkende per år 82 343 78 800 43 400  
Totalt antall arrangementer 142 118 21  
Antall arrangementer for barn/unge 34 47 5  
Kino.        
Antall besøkende på kino – barn 5 098 6 520 3 543  
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 44 531 36 024 15 349  
Kunstformidling.        
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 5 180 4 978 1 494  
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 5 383 5 570 1 921  
Idrett.        
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 60 80    
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus 3 3    
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 10    
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg.        
Totalt antall brukere Svømmehallen 76 189 73 246 40 174  
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 14 869 14 940 9898  

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2020

Mål 2021

Mål 2022

370: Bibliotek.

Utlån per innbygger

2.3

3.0

3.0

Utlån av bøker/media for barn

22 778

30 000

30 000

Antall besøkende per år (telles automatisk i døra)

43 400

80 000

80 000

Totalt antall arrangementer

21

130

130

Antall arrangementer for barn/unge

5

25

25

373: Kino.

Antall besøkende på kino – barn

3543

6 000

6 000

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

15 349

42 000

42 000

377: Kunstformidling.

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

1494

5 000

5 000

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

1921

5 500

5 000

380: Idrett.

Antall veiledninger for søknad på spillemidler

70

80

80

Antall møter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus

3

3

3

Antall styremøter i Elverum Idrettsråd

11

10

10

381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

Antall besøkende per år i Elverumshallen

200 000

300 000

300 000

Totalt antall brukere Svømmehallen

40 174

75 000

75 000

Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad

9898

15 000

15 000

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenester innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur i regi av enhetene:

 • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av Terningen Arena Idrett og Kultur (TAIK) for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
 • Kino og Kulturhus.
 • Bibliotek og Ungdommens hus.

Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene, kun med med finansiering gjennom tilskudd fra kommunen. Tjenestene innenfor funksjon 380 Idrett produseres fra Samfunnsutviklingsstaben.

Planlagt utviklingsarbeid 2022

 • Utarbeide en strategisk plan for kulturarbeidet i Elverum og bidra til kulturminneplan, i eventuelt 2023.
 • Utrede felles bookingsystem for kommunens utleielokaler og idrettsanlegg.
 • Utrede og utvikle et tilbud for studenter på kino, bibliotek, ungdommens hus og svømmehallen.
 • Fokusering på skeiv ungdom med prosjektsøknader fra biblioteket og deltagelse i Pride arrangement i Elverum sammen med frivilligheten.
 • Tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta på arrangementer som bidrar til psykisk og fysisk god helse. Kulturarrangementer bidrar til friskere folk, økt besøk og godt omdømme.
 • Bidra strategisk til hvordan kommunen samarbeider med frivilligheten med å avklare forventninger til hverandre i Frivillighetens år 2022.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde teknisk forvaltning (80) 3 714 8 097 7 144

 

Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten:

 • arealplanlegging.

Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering inneholder tjenestene:

 • byggesaksbehandling og tilsyn.
 • saksbehandling etter lov om eierseksjoner.
 • saksbehandling av utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten:

 • kart- og oppmålingsvirksomhet.

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene:

 • veterinærvakt.
 • landbruksforvaltning.

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene:

 • fiske- og viltforvaltning.
 • natur- og miljøforvaltning.
 • forurensning- og klimasaker.

Målgrupper for tjenestene

De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • utbyggere (private og profesjonelle aktører).
 • aktører i landbruket.
 • grunneiere/eiendomsbesittere.
 • næringsdrivende innen bygg og anlegg.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2020

Mål 2021

Mål 2022

Antall saker omgjort av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil.

1

0

0

301: Plansaksbehandling

Andel 1 gangs behandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale.

100 %

100%

100 %

Andel planer registrert i planbasen innen 8 dager etter planvedtak (NY)

100%

100 %

302: Byggesaksbehandling og eierseksjonering

Andel gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse) på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg.

73 %

50 %

50 %

Andel overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr.

0 %

0 %

0 %

Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager (Saker som etter lov skal avgjøres innen 3 uker).

87 %

75 %

75 %

Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker.

97 %

90 %

90 %

Matrikkelføring, andel saker innenfor 5-dagers fristen (NY).

90 %

90 %

303: Kart og oppmåling

Andel plassering av tiltak innen 5 dager.

100 %

100 %

100 %

Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen.

97 %

98 %

98 %

Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18 3 (16 uker).

0 %

0 %

0 %

329: Landbruksforvaltning

Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker.

77 %

80 %

80 %

Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler.

100 %

100 %

100 %

Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke.

89 %

85 %

85 %

Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker.

90 %

80 %

80 %

Gjennomføre tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg med meldt avvik.

100 %

100 %

100 %

Gjennomføre kontroll av tilskudd til jord- og skogbrukstiltak innen fastsatte frister og antall.

100 %

100 %

100 %

NY: Foryngelser som 3 år etter hogst skal tilfredsstille LMD standard til økt plantetetthet (jf KEP delmål 4.1).

90 %

NY: Utslipp CO2-ekvivalenter i snitt per dekar dyrka jord reduseres til:(jf KEP delmål 5.2).

0,136

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Geodata (Kart og oppmåling).
 • Enhet for Byggesak.
 • Enhet for Arealplan.
 • Enhet for Landbruk og miljø.

Planlagt utviklingsarbeid 2022

 • Innarbeide klimatilpasning i retningslinjer, kvalitetssystem etc. for relevante fagområder/funksjoner.
 • Oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.
 • Utarbeide og få vedtatt strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven § 25-1.
 • Fortsette innfasingen av ny GIS-løsning.
 • Starte arbeidet med å utarbeide strategier og tiltak for gode klimaløsninger i private- og kommunale arealplanforslag i samsvar med PBL § 3-1.g), jf. §1-1.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde teknisk drift (81) 12 408 15 750 16 933

 

Funksjon 330 Samferdsel og transporttiltak inneholder tjenesten:

 • parkeringsordningen, drift og administrasjon.

Funksjon 332 Kommunale veier inneholder tjenesten:

 • drift og vedlikehold av kommunale veger inkludert sideanlegg, gatelys samt andre tiltak/konstruksjoner for kjørende og tiltak/konstruksjoner for å ivareta miljø og trygghet for mye trafikanter, herunder planlegging, prosjektering, forvaltning og administrasjon.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten:

 • opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk og utvalgte friområder, samt offentlige toaletter.

Funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker,

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenestene:

 • Feiervesen.
 • Brannvesen.
 • Oljevernberedskap.
 • Andre tiltak som skal forebygge brann, samt brann og eksplosjonsartede ulykker. Brann- og redningsvesenet forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).

Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenesten:

 • vanninntak, filtrering og rensing.

Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenestene:

 • pumpestasjoner, trykkbasseng og ledningsnett.
 • gebyrinntekter for vannforsyning.

Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten:

 • renseanlegg og utløp.

Funksjon 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann inneholder tjenestene:

 • pumpestasjoner og avledningsnett.
 • gebyrinntekter for avløpstjenester.

Funksjon 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall inneholder tjenesten:

 • overvåke og følge opp nedlagt avfallsplass på Hornmoen etter krav fra Statsforvalteren. (Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall som forvaltes av SØIR Husholdning AS).

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, alle VA-abonnenter, alle brukere av kommunale veger, kommunal parkering, og kommunale parker og plasser, næringsaktører i bygg- og anleggsbransjen.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2020

Mål 2021

Mål 2022

332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og rekreasjon i tettsted

Andel behandlede feilmeldinger i ”Varsle om feil” etter 4 uker.

100 %

100%

100 %

NY: Antall definerte trafikkfarlige punkter.

15

 

14

NY: %-andel av antall km veger, gang- og sykkelveier med tilfredsstillende belysning med tanke barn og unges sikkerhet (100 % i 2025)

Ca 40 %

 

65 %

 

340, 345, 350, 353 – Produksjon og distribusjon av vann, avløpsnett, avløpsrensing og innsamling avavløpsvann

Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav

0

0

0

Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer

100 %

100 %

100 %

Plassering i tilstandsvurderingen «bedre VANN» (innenfor de -% beste)

39 %

10 %

10 %

Avvik fra drikkevannsforskriftene

0

0

0

NY: Folkehelsebarometeret; God drikkevannsforsyning – Elverum signifikant bedre enn landet som helhet

JA

 

JA

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Veg, park og anlegg.
 • Enhet for Vann og avløp.

og av de interkommunale selskapene:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS).
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS (SØIR IKS).

Planlagt utviklingsarbeid 2022

 • Videreutvikle rutiner, prosedyrer, datafangst og tiltak relatert til trafikksikkerhetsarbeid i tråd med føringer gitt i strategisk plan: «Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025».
 • Innarbeide klimatilpasning i retningslinjer, kvalitetssystem etc. for relevante fagområder/funksjoner.
 • Gjennomføre utskifting av ledningsnett i henhold til Hovedplan for vann- og avløp.
 • Utforme parkeringsbestemmelser som gir fordeler til null- og lavutslippskjøretøy.
 • Tilpasse virksomheten til ny vinterdriftsform.
 • Videreføre arbeidet for opplag/behandling av avløpsslam produsert ved kommunens renseanlegg hos Nedre Romerike Avløpsselskap (Jf Klima- og energiplan delmål 7 strategi 8.)

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde næringsutvikling (89) 6 748 4 540 4 770

 

Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene:

 • Overføringer fra Elverum kommuneskoger.
 • Inntekter knyttet til konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma.

Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenestene:

 • Tilrettelegging og bistand for næringslivet.
 • Tilskudd til andre med kommersielle formål blant annet næringsfond og konsesjonsavgifter som er bundet.

Målgrupper for tjenestene

 • Næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum, og virksomheter/initiativ som er aktuelle for etablering i Elverum via enkelttiltak og forskjellige fellesprosjekter for næringslivet.
 • Definerte målgrupper som er aktuelle som tilflyttere til Elverum.
 • Definerte målgrupper av aktuelle besøkende til Elverum og omkringliggende region (reiselivet).

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte, og ved at brorparten av ressursene kanaliseres inn i det heleide kommunale selskapet Elverum Vekst AS. Selskapet er kompetansebase for medarbeiderne og morselskap for selskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling.

Formålet er å arbeide samlet og koordinert innenfor attraktivitetsperspektivet for Elverum.

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- ogreguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

I tillegg bevilges innenfor tjenesteområdets budsjett bidrag til noen utvalgte virksomheter i kommunen somyter tjenester som bidrar til kommunens attraktivitet, herunder næringsattraktivitet. Dette er slik som forsvarskoordinator, Østerdalen sivilt-militært samarbeid, HelseInn, Visit Elverum Regionens AS,Turistinformasjonen, Klima- og energisamarbeid i Sør-Østerdal, kommunens deltakelse i forskningsprogrammet Zero Emission Neighbourhood (Ydalir-piloten), medlemskap i OsloRegionens Europakontor, bidrag til filmfestivalen Movies on War, Finnskogen Natur- og kulturpark, minnemarkering ved Midtskogen m.m.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid 2022

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter helt og holdent utviklingsarbeid for å bidra til å skape attraktivitet for Elverum som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2022 for å utvikle attraktivitetsarbeidet for Elverum herunder næringsutviklingen:

 • Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I særlig grad vil dette for 2022 dreie seg om å operasjonalisere den strategiske planen for Attraktivitet for Elverum – 2021-2026, som ble vedtatt i kommunestyret i september 2021, i et samarbeid mellom kommunens driftsorganisasjon, folkevalgte organer og kommunens selskap Elverum Vekst AS.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum tjenesteområde fellesfunksjoner (90) 2 375 16 405 39 871

 

Funksjon 170 Årets premieavvik inneholder tjenesten:

 • Beregnet premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavviket.

Funksjon 171 Amortisering av tidligere års premieavvik inneholder tjenesten:

 • Resultatføring av premieavviket fra tidligere år.

Funksjon 172 Pensjon inneholder tjenestene:

 • Utgifter til egenkapitalinnskudd til kommunal landspensjonskasse (KLP) og egen pensjonskasse (EKP).
 • Avtalefestet pensjon (AFP).

Funksjon 173 Premiefond inneholder tjenesten:

 • Bruk av premiefond.

Funksjon 180 Diverse fellesutgifter inneholder tjenestene:

 • Eldreråd.
 • Midler til lønnsreserve samt kommunestyrets og formannskapets reserver budsjetteres her, men regnskapsføres på riktige funksjoner igjennom året.

Funksjon 840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd inneholder tjenesten:

 • Midler fra Husbanken for kompensasjon av blant annet renteutgifter for tidligere års investeringer.

Innholdsfortegnelse