Gå til innhold

Vedlegg

Elverum kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 9. september 2021. Tallene for 2020 viser endelig etter kalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann og avløp

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 6,0 %, hvor vann øker mest med 6,0 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 1 287, fra kr 5 262 i 2020 til kr 6 549 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,7 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter.

Selvkostoppstilling vann

Selvkostoppstilling avløp

Selvkostoppstilling private planer

Selvkostoppstilling byggesak

Selvkostoppstilling Oppmåling

Organisasjoner, lag og foreninger 2022
1 Festspillene, reguleres ihht sum og føringerkulturdepartementet 941 000
2 Nysted – Elverum Kunstforening 32 000
3 Møteplassen fra kultur 1 215 600
4 Møteplassen lavterskel psykisk helse (indeksreguleres i henholdtil

avtale) fra PRO

674 000
5 Samfunnshus og grendehus – fellesutvalget 240 000
6 Musikkrådet – Driftsmidler til lag og foreninger 300 000
7 Elverum Idrettsråd – Tilskudd lag og foreninger 805 000
8 17. mai 125 000
9 Glomdalsmuseet (avh. av innbyggere) 105 000
10 Anno Museum 200 000
11 Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter 33 000
12 Grundsetmart’n 100 000
13 Frivillighet kultur – prosjektmidler etter søknad 2 ganger i året 100 000
14 Lokal musikk og kultur 200 000
15 Movies on War 150 000
16 Diverse tilskudd lag/foreninger innen helse 30 000
17 NOK (senter mot incest og seksuelle overgrep) 182 000
18 Herneshallen AS (indeksreguleres i henhold til avtale) 310 000
19 Elverum Frivilligsentral (tilskudd pluss justering i henhold til 468 000
20 Christianfjelds venner 30 000
21 Søndre Elverum Idrettshall 941 000
22 Sør-Østerdalregionen Interkommunale Politisk Råd (SØIPR) 1 447 000
23 Årets Elverumsing 5 000
24 Kulturprisen 10 000
25 Veterankorps/julekonsert 40 000
26 Beredskapsvakter 30 000
Sum tilskudd 8 713 600

 

Kommentarer

 1. Avtale med Festspillene i Elverum.
 2. Husleieavtale med Elverum Kunstforening.
 3. Vedtak om oppstart av Møteplassen, husleieavtale med eiendom og bidrag til dekning av husleie/drift.
 4. Lavterskel dagtilbud psykisk helse Treffpunkt. Avtale med gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder.
 5. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 6. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 7. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 8. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 9. Forpliktelse i forhold til antall innbyggere.
 10. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 11. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 12. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 13. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 14. Ihht gjeldende KS-vedtak.
 15. Tilskudd er blitt bevilget fra næringsfondet.
 16. Innvilges av sektor for familie og helse.
 17. Statlig tilskudd betinger kommunalt tilskudd.
 18. Leie- og finansieringskontrakt løper fram til oktober 2022.
 19. Videreformidling av tilskudd fra Kulturdepartementet, kommunalt tilskudd samt bidrag til husleie.
 20. Avtale med eiendomsavdelingen.
 21. Tilskudd skal dekke renter og avdrag på lån.
 22. Samarbeidsavtale med Sør-Østerdalregionen Interkommunale Politiske Råd.
 23. Årets Elverumsing (økes adm til 15 000).
 24. Kulturpris (økes adm til 30 000)..
 25. Veterankorpset har arrangert julekonsert i 35 år på rad, hvert år med om lag 1 000 besøkende i Terningen Arena. Korpset har til nå ikke fått kommunalt tilskudd. Fra 2019 til 2021 har leieprisen i Terningen Arena økt fra kr 72 000,- til 90 000,-. Et kommunalt tilskudd er en anerkjennelse av Veterankorpsets rolle i kulturlivet i Elverum, og et bidrag til dekning av økte kostnader.
 26. Koronapandemien og den kommunale oppfølgingen har ført til et betydelig bidrag gjennom frivilligheten, blant annet med Røde Kors beredskapsvakter, Lions og Norsk Folkehjelp. I mange kommuner betales det en timegodtgjøring til organisasjonene, men Elverum har ikke slik godtgjøring utover dekning av reisekostnader og varmedress til vakter som står ute. Et lite kommunalt tilskudd til fordeling på slike utførte beredskapsvakter vil være en anerkjennelse av den frivillige innsatsen, og et bidrag tilkompetanseheving, motiveringstiltak og ivaretakelse av avtalefestet frivillighet med kommunen som en del av vår lokale beredskap. Beløpet fordeles likt på antall timer frivillighet som er levert av organisasjonene.

Tabellen nedenfor viser fordeling av midler på funksjoner for hvert tjenesteområde som ligger i skjemaet for bevilgningsoversikt drift – netto og i virksomhetsplanene.

 

Tjenesteområder med funksjoner Regnskap Budsjett Budsjett Planperiode
2020 2021 2022 2023 2024 2025
100 Politisk styring 5 304 7 931 7 619 8 426 7 619 8 426
110 Kontroll og revisjon 2 224 2 891 2 834 2 924 2 924 2 924
Politisk styring 7 528 10 822 10 453 11 350 10 543 11 350
120 Administrasjon 59 616 70 931 75 797 76 098 76 005 76 005
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 5 366 6 232 6 089 6 089 6 089 6 089
130 Administrasjonslokaler 3 645 3 377 3 781 4 375 3 562 3 562
Administrasjon 68 627 80 539 85 667 86 562 85 656 85 656
201 Barnehage 156 440 157 411 147 966 148 986 148 986 148 986
211 Styrket tilbud til førskolebarn 14 463 13 033 16 730 16 730 16 730 16 730
221 Barnehagelokaler og skyss 7 747 8 723 10 417 10 122 10 122 10 122
Barnehage 178 650 179 166 175 113 175 837 175 837 175 837
202 Grunnskole 227 989 241 910 240 034 240 536 240 836 240 836
213 Voksenopplæring 10 996 8 646 10 188 10 651 10 169 10 169
215 Skolefritidstilbud 2 358 -455 2 117 2 117 2 117 2 117
222 Skolelokaler 30 130 31 435 31 914 30 927 30 577 30 577
223 Skoleskyss 6 261 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000
383 Kulturskoler 5 174 5 222 5 336 5 336 5 336 5 336
Skole 282 908 291 758 295 590 295 567 295 036 295 036
244 Barnevernstjeneste 12 904 12 299 16 715 17 748 17 748 17 748
251 Barnevernstiltak i familie 5 530 5 657 5 657 5 657 5 657 5 657
252 Barnevernstiltak utenfor familie 17 900 18 132 19 932 19 932 19 932 19 932
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt 11 215 11 236 10 547 10 547 10 547 10 547
Barnevern 47 549 47 325 52 850 53 884 53 884 53 884
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 068 3 197 3 225 3 225 3 225 3 225
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 13 399 15 318 15 344 15 344 15 344 15 344
233 Annet forebyggende helsearbeid 9 256 7 052 7 568 7 506 7 506 7 506
234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og 12 938 12 674 10 275 10 741 10 232 10 140
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 42 511 40 492 42 447 42 408 42 408 42 408
Helse 81 172 78 732 78 860 79 224 78 715 78 623
253 Helse-og omsorgstjenester i institusjon 173 944 162 555 166 161 166 780 166 968 166 968
254 Helse-og omsorgstjenester til hjemmeboende 233 031 218 547 231 459 234 405 234 405 234 405
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2 941 15 15 15 15 15
261 Institusjonslokaler 18 411 20 198 21 299 20 551 20 551 20 551
Pleie og omsorg 428 326 401 316 418 934 423 101 423 389 423 389
242 Råd,veiledning og sosialt forebyggende arbeid 15 732 17 215 18 521 18 521 18 521 18 521
243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 648 3 087 3 712 3 712 3 712 3 712
265 Kommunalt disponerte boliger -16 790 -18 862 -19 851 -20 603 -21 358 -21 358
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 4 937 5 850 7 702 7 702 7 702 7 702
Sosial – tjenestebistand 6 527 7 291 10 084 9 331 8 576 8 576
275 Introduksjonsordningen 11 175 9 963 8 139 9 168 8 825 8 825
276 Kvalifiseringsordningen 5 531 6 161 6 163 6 163 6 163 6 163
281 Ytelse til livsopphold 33 493 33 948 32 076 32 076 32 076 32 076
283 Bistand etabl. og opprettholdelse av egen bolig 461 2 035 2 036 2 036 2 036 2 036
Sosial – økonomisk bistand 50 660 52 108 48 414 49 444 49 101 49 101
370 Bibliotek 3 329 4 336 4 337 4 337 4 337 4 337
373 Kino 2 690 1 015 1 520 1 520 1 520 1 520
375 Museer 306 305 305 305 305 305
377 Kunstformidling 1 204 973 973 973 973 973

 

Tjenesteområder med funksjoner Regnskap Budsjett Budsjett Planperiode
2020 2021 2022 2023 2024 2025
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2 878 2 337 2 334 2 334 2 334 2 334
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 6 204 4 563 8 911 4 656 4 656 4 656
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres 9 730 9 733 10 117 9 617 9 617 9 617
386 Kommunale kulturbygg 6 545 5 041 7 737 8 025 7 272 7 272
390 Den norske kirke 7 867 9 396 9 801 9 756 9 756 9 756
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 684 26 26 26 26 26
Kultur- og religiøse formål 41 437 37 724 46 061 41 549 40 795 40 795
301 Plansaksbehandling 2 428 3 116 2 900 2 900 2 900 2 900
302 Byggesbehandling og eierseksjonering -2 421 -269 -939 -939 -939 -939
303 Kart og oppmåling 242 1 402 1 292 1 292 1 292 1 292
329 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutv. 3 433 2 677 2 730 2 730 2 730 2 730
360 Naturforvaltning og friluftsliv 33 1 170 1 160 1 160 1 160 1 160
Teknisk forvaltning 3 714 8 097 7 144 7 144 7 144 7 144
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 685 509 463 463 463 463
332 Kommunale veier 9 848 12 878 12 872 12 032 10 532 10 032
335 Rekreasjon i tettsted 7 226 6 294 6 601 6 597 6 597 6 597
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 16 948 17 133 21 302 21 236 21 236 21 236
340 Produksjon av vann 2 058 4 580 4 556 4 554 4 554 4 554
345 Distribusjon av vann -13 685 -15 447 -17 315 -16 665 -17 265 -17 265
350 Avløpsrensing 6 148 7 428 7 427 7 427 7 427 7 427
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -16 858 -17 858 -19 023 -19 023 -19 023 -19 023
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av 38 234 50 50 50 50
Teknisk drift 12 408 15 750 16 933 16 671 14 571 14 071
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt 3 129 43 43 43 43 43
320 Kommunal næringsvirksomhet -995 -100 -100 -100 -100 -100
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 4 614 4 597 4 827 5 009 5 009 5 009
Næringsutvikling 6 748 4 540 4 770 4 953 4 953 4 953
170 Årets premieavvik -6 537 -26 100 -26 100 -26 100 -26 100 -26 100
171 Amortisering av tidligere års premieavvik 15 653 21 225 17 931 18 370 18 370 18 370
172 Pensjon -760 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900
180 Diverse fellesutgifter -1 20 445 46 946 37 524 37 524 37 524
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt -1 131 -1 139 -1 057 -1 074 -1 074 -1 074
800 Skatt på inntekt og formue -10 0        
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle -5 009 -4 026 -3 890 -3 854 -3 825 -3 825
850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v. 200 0        
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) -234 0 0 0 0 0
880 Interne finansieringtransaksjoner 204 100 100 100 100 100
Fellesfunksjoner 2 375 16 405 39 831 30 866 30 895 30 895
Sum 1 218 629 1 231 574 1 291 745 1 285 175 1 278 787 1 279 002
Her følger behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett 2022 for Elverum kommune i kommunestyret, formannskapet og kommunedirektørens innstilling.

KS-142/21 Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett 2022 for Elverum kommune vedtas slik det er framlagt fra kommunedirektøren, med vedtatte endringer som framkommer i forslaget fra AP, SV og Frp:

Beløp i hele tusen Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat, Kommunedirektørens forslag (side 35) og -7 983 -7 674 -15 465 -18 015
Endringsforslag på inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
Endringsforslag på utgifter 2 660 2 095 2 095 2 095
Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) -53 -319 -335 -327
Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond -4 627 -5 876 -5 860 -5 868
Netto driftsresultat, etter endringsforslag -3 356 -1 798 -9 605 -12 147

 

 

Endringsforslag – inntekter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
I 1 Ikke innføre parkeringsavgift fra 1. time 2 020 4 100 4 100 4 100

 

 

Endringsforslag – utgifter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens utgifter 2 660 2 095 2 095 2 095
U 1 Ergoterapeutstilling 650 650 650 650
U 2 Rådhusplassen/byutvikling ved arrangement 500 0 0 0
U 3 Frivilligheten 200 200 200 200
U 4 Motvirke barnefattigdom/aktivitetsstøtte 250 250 250 250
U 5 Forebyggende ungdomstiltak, mer åpent ungdomshus 250 250 250 250
U 6 Indeksregulering av tilskudd, møteplassen 100 100 100 100
U 7 FNs internasjonale eldredag 40 40 40 40
U 8 Skolebokkjøp 300 300 300 300
U 9 Egenandel, transport VTA 100 100 100 100
U 10 Fontene 55 55 55 55
U 11 Persienne, Lyngholtet 65 0 0 0
U 12 Sansehager 50 50 50 50
U 13 Møter og innbyggerkontakt – ordfører 100 100 100 100

 

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Investeringsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens investeringer -4 673
Inv 1 Inv. 19 Røykeskur, helsehus -100
Inv 2 Inv. 21 Dagsturhytte -1 273
Inv 3 Inv. 25, Timesparkering sentrum -1 300
Inv 4 Inv. 5, Tyngre anleggsmaskiner -2 000

 

TILSKUDD TIL ORGANISASJONER, LAG OG FORENINGER 2022: 

Organisasjon/lag/forening Kommunedirektøren Forslag fra AP, FrPog SV
1 Festspillene 941 000,- Uendret
2 Elverum kunstforening 32 000,- Uendret
3 Møteplassen kultur (indeksreguleres) 1 115 600,- Uendret
4 Møteplassen psykisk helse (indeksreguleres) 674 000,- Uendret
5 Samfunnshus og grendehus, fellesutvalget 206 000,- Økes til 240 000,-
6 Musikkrådet, driftsmidler 300 000,- Uendret
7 Elverum Idrettsråd, tilskudd lag og foreninger 805 000,- Uendret
8 17.mai 125 000,- Uendret
9 Glomdalsmuseet 105 000,- Uendret
10 Anno Museum 200 000,- Uendret
11 Namibiaforeningen internasjonalt senter 33 000,- Uendret
12 Grundsetmartn 100 000,- Uendret
13 Frivillighet kultur – etter søknad 2 ganger i året 100 000,- Økes til 150 000,-
14 Lokal musikk og kultur 200 000,- Økes til 211 000,-
15 Movies on War 150 000,- Uendret
16 Div tilskudd, lag/foreninger innen helse 30 000,- Økes til 65 000,-
17 NOK (senter mot incest/seksuelle overgrep) 182 000,- Uendret
18 Herneshallen (indeksreguleres) 310 000,- Uendret
19 Elverum frivilligsentral 468 000,- Uendret
20 Christianfjelds venner 30 000,- Uendret
21 Søndre Elverum idrettshall 941 000,- Uendret
22 Sør-Østerdalregionen interkommunale politiske råd 1 447 000,- Uendret
23 Årets Elverumsing 5 000,- (Økes adm til 15 000,-)
24 Kulturprisen 10 000,- (Økes adm til 15 000,-)
Forslag til nye tilskuddsmottakere
25 Veterankorpset / julekonsert * Ny på lista 40 000,-
26 Beredskapsvakter ** Ny på lista 30 000,-
SUM TILSKUDD 8 509 600,- 8 709 600,-

* = Veterankorpset har arrangert julekonsert i 35 år på rad, hvert år med om lag 1000 besøkende i Terningen Arena. Korpset har til nå ikke fått kommunalt tilskudd. Fra 2019 til 2021 har leieprisen i Terningen Arena økt fra kr 72 000,- til 90 000,-. Et kommunalt tilskudd er en anerkjennelse av Veterankorpsets rolle i kulturlivet i Elverum, og et bidrag til dekning av økte kostnader.

**= Beredskapsvakter. Koronapandemien og den kommunale oppfølgingen har ført til et betydelig bidrag gjennom frivilligheten, blant annet med Røde Kors beredskapsvakter, Lions og Norsk Folkehjelp. I mange kommuner betales det en timegodtgjøring til organisasjonene, men Elverum har ikke slik godtgjøring utover dekning av reisekostnader og varmedress til vakter som står ute. Et lite kommunalt tilskudd til fordeling på slike utførte beredskapsvakter vil være en anerkjennelse av den frivillige innsatsen, og et bidrag til kompetanseheving, motiveringstiltak og ivaretakelse av avtalefestet frivillighet med kommunen som en del av vår lokale beredskap. Beløpet fordeles likt på antall timer frivillighet som er levert av organisasjonene. 

 1. Barnehageplass

Flere familier i Elverum har behov for barnehageplass i sommerferien. Familier som flytter til Elverum trenger barnehageplass snarest mulig, uavhengig av dagens ordning faste tider for barnehageopptak. Komite for oppvekst er i gang med tiltak for å forbedre tilgangen til barnehage med disse familie- behovene som utgangspunkt.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for et åpent barnehagetilbud i Terningen barnehagesommeren 2022, og at en ordning for løpende barnehageopptak i Elverum forsøkes igangsatt så snart det er praktisk og økonomisk mulig.

 1. Nullvisjon, seksuelle overgrep

Kommunestyret har vedtatt en nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Forebygging av vold og seksuelle overgrep involverer alle sektorer som jobber med barn, og må innarbeides i alt relevant planverk. En slik nullvisjon krever også bevisstgjøring, kompetanseheving og opplæring blant ansatte, frivillige og tillitsvalgte.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang oppfølgingen av en slik nullvisjon, med komite forhelse og omsorg som koordinerende organ.

 1. Håndteringa av fastlegekrisa

Fastlegeordningen i Elverum og resten av landet er i en krise, hvor mangel på rekruttering av leger i fastestillinger gjør at stadig flere innbyggere står uten en tilstrekkelig ordning. Mye tyder på at omorganiseringer av fastlegeordningen kan innebære at kommuner i større grad må dekke driftsutgifter, husleie og arbeidsgiveransvar for andre ansatte hos fastlegene. Høsten 2021 ble det etterbevilget 500 000 kroner for slike lokale og kortsiktige løsninger i Elverum.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp fastlegekrisa i dialog med våre fastleger, i kombinasjon med regjeringens tiltak for å løse fastlegekrisa nasjonalt.

 1. Planlegging for nye sjukehjemsplasser/seniorboliger

Antallet eldre i Elverum vil øke mot slutten av økonomiplanperioden, og økningen vil forsterkes i de påfølgende åra. Dette stiller krav til planlegging og utbygging av tilstrekkelig helsehjelp og omsorgstjenester i private hjem, institusjoner og omsorgsboliger.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om igangsetting av planlegging for en slik utbygging, inkluderten plan for hvordan Sætre sjukehjem kan utvikles som en framtidsrettet del av tilbudet. Det bør også søkes løsninger for bygging av nye omsorgsboliger i Vestad bydel, når videre planlegging der kommer i gang.

 1. Økt økonomisk handlingsrom

Elverum Kommunes økonomireglement sier at «netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter» skal være minst 2 %. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 og 2023 har en resultatgrad på 0,0 %. I 2024 er resultatgraden 0,46 % og i 2025 0,53 %. Gjeldsgraden, «netto lånegjeld i prosent av bruttodriftsinntekter» er også mye høyere enn økonomireglementet tilsier, i kommunedirektørens budsjettforslag er gjeldsgraden 129 % i slutten av 2022 og 123 % i slutten av økonomiplanperioden. For å starte nødvendige økonomiske omstillinger og skape et økt økonomisk handlingsrom, må det svært sterke prioriteringer til.

Dialogen og samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene er en viktig del av arbeidet med stadigetjenestegjennomganger og effektiviseringer.

Det er en politisk forventning om fokus på å søke tilskudd til prosjekter og aktiviteter som kan supplere kommunens tjenestetilbud. Eksempler kan være gjennom lokale foreninger, statsforvalter og stiftelser.

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram forslag til Handlings- og Økonomiplan 2023 – 2026 der netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter er minst 1 % i 2023 og deretter 2% i resten av perioden. Aktuelle tiltak og løsninger drøftes med formannskapet i første kvartal 2022, og følges opp i kommunestyrets strategikonferanse i juni 2022.

 1. Halvert arbeidsgiveravgift

Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør følge opp et ønske om at Elverum kommune får halvert arbeidsgiveravgift, i tråd med løsninger som gjelder i flere våre omkringliggende kommuner.

 1. Økt antall lærlingplasser

Den kommunale lærlingeandelen må opp, som et viktig tiltak for utdanning og økt rekruttering til fagutdanninger.

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for at Elverum kommune har minimum en lærling per 1000 innbyggere.

 1. Parkmessig utvikling av Galgebergparken

I de senere åra har nye bolig- og næringsbygg avgrenset Galgebergparken, og det er viktig at parken nå utvikles og oppgraderes som bypark med fokus på den stedsegne geologien og artsmangfoldet.

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide videre med planer som sikrer bedre adkomst, lokalttilpasset belysning og løsninger ved den gamle brannstasjonen som sikrer tilgjengelighet og parkmessige løsninger videre oppover mot Christianfjeld festning. 

 1. Involvering av eldrerådet i saksutredninger

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at det kommunale eldrerådet brukes fast som høringsinstans i reguleringssaker og andre saker der det er naturlig at eldre innbyggere/pensjonister blir hørt i arbeidet med lokalsamfunnsutviklingen.

 1. Heltid/deltid

Elverum kommune har en noe bedre heltidsandel enn landsgjennomsnittet, men det er for mange ansatte som arbeider ufrivillig i deltidsstillinger. Det fører til dårligere forutsigbarhet og lønnsinntekt enn ønsket for mange arbeidstakere, og svakere mulighet for låneopptak til egen bolig.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp og forsterke en årelang innsats mot ufrivillig deltid idialog med arbeidstakerorganisasjonene.

 1. Flere el-biler i den kommunale bilparken

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge planer for kjøp og nye leasingavtaler som øker andel av el- og hybridbiler i kommunal drift, inkludert flere ladepunkter for denne bilparken.

 1. Arealregnskap

Naturen er under press globalt, nasjonalt og lokalt. Artsdatabanken er tydelig at det er arealbruken vår som utgjør den største trusselen mot naturmangfoldet. For å kunne arbeide med denne utfordringen på en god måte, er det viktig å ha oversikt over hva vi har av natur- og arealtyper. Et enkelt og lokalt arealregnskap som bygger på eksisterende lokal informasjon kan gi en slik oversikt, som må brukes som endel av saksutredningen i arealsaker.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utvikle et arealregnskap som kan tas i bruk i 2022 eller 2023. Kommunestyrekomite for vekst og utvikling brukes som styringsgruppe for arbeidet.

 1. Samfunnsanalyse i fbm skolestruktur

Elverum kommunestyre er bekymret for manglende fremdrift i fbm Samfunnsanalysen som skal utarbeides i forbindelse med fremtidig skolestruktur i kommunen og vedtar derfor følgende:

 • Elverum kommunestyre ber kommunedirektøren utarbeideet forslag til mandat og en beskrivelse av ressursbehov som er nødvendig for å gjennomføre Samfunnsanalysen, innen utgangen av februar.
 • Sak vedrørende mandat og ressursbehov for å gjennomføre Samfunnsanalysen legges frem for politisk behandling på kommunestyrets møte i februar.

14.

Kommunestyret ber rådmannen om å intensivere arbeidet med å få ned sykefraværet i kommunen, og sette mer ambisiøse mål for dette Samtidig skal Elverum kommune i alle dokumenter og daglig drift endre begrepene «nærvær» og «nærværsprosent» til «sykefravær» og «sykefraværsprosent».

15.12.2021:
Behandling i Kommunestyret KS – møtebehandling:

Endringsforslag fra Ingvar Midthun (AP) på vegne av AP, SV og Frp:

Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett 2022 for Elverum kommunevedtas slik det er framlagt fra kommunedirektøren, med de endringer som framkommer i forslaget fra AP,SV og Frp: 

Beløp i hele tusen Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat, Kommunedirektørens forslag (side 35) og -7 983 -7 674 -15 465 -18 015
Endringsforslag på inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
Endringsforslag på utgifter 2 660 2 095 2 095 2 095
Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) -53 -319 -335 -327
Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond -4 627 -5 876 -5 860 -5 868
Netto driftsresultat, etter endringsforslag -3 356 -1 798 -9 605 -12 147

 

Endringsforslag – inntekter
Beløp i hele tusenkroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
I 1 Ikke innføre parkeringsavgift fra 1. time 2 020 4 100 4 100 4 100

 

Endringsforslag – utgifter
Beløp i hele tusenkroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens utgifter 2 660 2 095 2 095 2 095

 

U 1 Ergoterapeutstilling 650 650 650 650
U 2 Rådhusplassen/byutvikling ved arrangement 500 0 0 0
U 3 Frivilligheten 200 200 200 200
U 4 Motvirke barnefattigdom/aktivitetsstøtte 250 250 250 250
U 5 Forebyggende ungdomstiltak, mer åpent ungdomshus 250 250 250 250
U 6 Indeksregulering av tilskudd, møteplassen 100 100 100 100
U 7 FNs internasjonale eldredag 40 40 40 40
U 8 Skolebokkjøp 300 300 300 300
U 9 Egenandel, transport VTA 100 100 100 100
U 10 Fontene 55 55 55 55
U 11 Persienne, Lyngholtet 65 0 0 0
U 12 Sansehager 50 50 50 50
U 13 Møter og innbyggerkontakt – ordfører 100 100 100 100

  

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusenkroner Investeringsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunensinvesteringer -4 673
Inv 1 Inv. 19 Røykeskur, helsehus -100
Inv 2 Inv. 21 Dagsturhytte -1 273
Inv 3 Inv. 25, Timesparkering sentrum -1 300
Inv 4 Inv. 5, Tyngre anleggsmaskiner -2 000

 

 TILSKUDD TIL ORGANISASJONER, LAG OG FORENINGER 2022:

Organisasjon/lag/forening Kommunedirektøren Forslag fra AP, FrPog SV
1 Festspillene 941 000,- Uendret
2 Elverum kunstforening 32 000,- Uendret
3 Møteplassen kultur (indeksreguleres) 1 115 600,- Uendret
4 Møteplassen psykisk helse (indeksreguleres) 674 000,- Uendret
5 Samfunnshus og grendehus, fellesutvalget 206 000,- Økes til 240 000,-
6 Musikkrådet, driftsmidler 300 000,- Uendret
7 Elverum Idrettsråd, tilskudd lag og foreninger 805 000,- Uendret
8 17.mai 125 000,- Uendret
9 Glomdalsmuseet 105 000,- Uendret
10 Anno Museum 200 000,- Uendret
11 Namibiaforeningen internasjonalt senter 33 000,- Uendret
12 Grundsetmartn 100 000,- Uendret
13 Frivillighet kultur – etter søknad 2 ganger i året 100 000,- Økes til 150 000,-
14 Lokal musikk og kultur 200 000,- Økes til 211 000,-
15 Movies on War 150 000,- Uendret
16 Div tilskudd, lag/foreninger innen helse 30 000,- Økes til 65 000,-
17 NOK (senter mot incest/seksuelle overgrep) 182 000,- Uendret
18 Herneshallen (indeksreguleres) 310 000,- Uendret
19 Elverum frivilligsentral 468 000,- Uendret
20 Christianfjelds venner 30 000,- Uendret
21 Søndre Elverum idrettshall 941 000,- Uendret
22 Sør-Østerdalregionen interkommunale politiske råd 1 447 000,- Uendret
23 Årets Elverumsing 5 000,- (Økes adm til 15 000,-)
24 Kulturprisen 10 000,- (Økes adm til 15 000,-)
Forslag til nye tilskuddsmottakere
25 Veterankorpset / julekonsert * Ny på lista 40 000,-
26 Beredskapsvakter ** Ny på lista 30 000,-
SUM TILSKUDD 8 509 600,- 8 709 600,-

* = Veterankorpset har arrangert julekonsert i 35 år på rad, hvert år med om lag 1000 besøkende i Terningen Arena. Korpset har til nå ikke fått kommunalt tilskudd. Fra 2019 til 2021 har leieprisen i Terningen Arena økt fra kr 72 000,- til 90 000,-. Et kommunalt tilskudd er en anerkjennelse av Veterankorpsets rolle i kulturlivet i Elverum, og et bidrag til dekning av økte kostnader.

**= Beredskapsvakter. Koronapandemien og den kommunale oppfølgingen har ført til et betydelig bidrag gjennom frivilligheten, blant annet med Røde Kors beredskapsvakter, Lions og Norsk Folkehjelp. I mange kommuner betales det en timegodtgjøring til organisasjonene, men Elverum har ikke slik godtgjøring utover dekning av reisekostnader og varmedress til vakter som står ute. Et lite kommunalt tilskudd til fordeling påslike utførte beredskapsvakter vil være en anerkjennelse av den frivillige innsatsen, og et bidrag tilkompetanseheving, motiveringstiltak og ivaretakelse av avtalefestet frivillighet med kommunen som en delav vår lokale beredskap. Beløpet fordeles likt på antall timer frivillighet som er levert av organisasjonene.

Endringsforslag fra Senterpartiet, MDG og Pensjonistpartiet:

Beløp i hele tusen Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat, Kommunedirektørens forslag (side 35) ogendringsforslag i saksfremlegg (FS-sak 172/21) -7 983 -7 674 -15 465 -18 015
Endringsforslag på inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
Endringsforslag på utgifter 530 625 1 400 1 400
Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) -143 -527 -327 -191
Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond -2 407 -4 198 -5 173 -5 309
Netto driftsresultat, etter endringsforslag -5 576 -3 476 -10 292 -12 706

 

Endringsforslag – inntekter
Beløp i hele tusenkroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
I 1 Ikke innføre parkeringsavgift fra 1. time 2 020 4 100 4 100 4 100

 

Endringsforslag – utgifter
Beløp i hele tusenkroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens utgifter 530 625 1 400 1 400
U 1 Økt ramme vedlikehold (etterslep) 1 000 1 000 1 000 1 000
U 2 Effektivisering Helsehuset -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
U 3 Nr. 4. Ikke prioritert. Skolebøker 500 500 500 500
U 4 Nr. 6. Ikke prioritert. Egenandel transport tilrettelagt arbeid 100 100 100 100
U 5 Nr. 8. Ikke prioritert. Drift sansehager og uteområder 50 50 50 50
U 6 Nr. 9. Ikke prioritert. Utvendige persienner Lyngholtet 65
U 7 Tilskudd lag og foreninger 200 200 200 200
U 8 Tilskudd til idrettsrådet 200 200 200 200
U 9 Planarbeid rådhusplassen, rådhusparken og bilfri Storgate 200 200
U 10 Veterankorpsets julekonsert 40
U 11 Revidering av kommuneplanens arealdel 200 1 000 1 000
U 12 En ekstra lærling 175 175
U 13 To ekstra lærlinger 350 350

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Investeringsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens investeringer -10 723 3 500 -1 000 -10 000
Inv 1 Nr. 5 Tyngre anleggsmaskiner -2 000
Inv 2 Nr. 10 Boliger til vanskeligstilte -6 000 3 000 3 000
Inv 3 Nr. 17 Ombygging gamle helsestasjon til aktivitetssenter -10 000 -10 000
Inv 4 Nr. 19 Røykeskur Helsehuset -150
Inv 5 Nr. 25 Timesparkering sentrum -1 300
Inv 6 Vedlikehold av kirken 6 000 6 000
Inv 7 Salg av helsestasjonen -5 500
Inv 8 Dagsturhytte -1 273

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens netto dr. resultat -143 -527 -327 -191
Inv 1 Nr. 5 Tyngre anleggsmaskiner -24 -184 -203 -198
Inv 2 Nr. 10 Boliger til vanskeligstilte -90 -281 -112 7
Inv 3 Nr. 17 Ombygging gamle helsestasjon til aktivitetssenter -120 -348
Inv 4 Nr. 19 Røykeskur Helsehuset -2 -16 -15 -15
Inv 5 Nr. 25 Timesparkering sentrum -16 -73 -72 -70
Inv 6 Vedlikehold av kirken 72 240 477
Inv 7 Salg av helsestasjonen
Inv 8 Dagsturhytte -11 -45 -45 -44

 

Endringsforslag fra Høyre:

Beløp i hele tusen Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat, Kommunedirektørens forslag (side 35) og -7 983 -7 674 -15 465 -18 015
Endringsforslag på inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
Endringsforslag på utgifter 908 -4 490 -4 490 -4 490
Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) -s53 -259 -552 -2 992
Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond -2 875 649 -162 -2 602
Netto driftsresultat, etter endringsforslag -5 108 -8 323 -15 303 -15 413

 

Endringsforslag – inntekter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025

 

Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
I 1 Ikke innføre parkeringsavgift fra 1. time 2 020 4 100 4 100 4 100

  

Endringsforslag – utgifter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens utgifter 908 -4 490 -4 490 -4 490
U 1 Midler til HMS og juridiske tjenester – tas ut -500 -500 -500 -500
U 2 Fontene i Glomma 55 55 55 55
U 3 Skolebøker 500 500 500 500
U 4 Leseressurs 2 pedagoger 1 500 1 500 1 500 1 500
U 5 Utredning konkurranseutsetting teknisk drift 200
U 6 Konkurranseutsetting teknisk drift -3 000 -3 000 -3 000
U 7 Legge ned Sørskogbygda skole fra august 2022 -1 542 -3 700 -3 700 -3 700
U 8 Gjeninnføring av sommeråpne barnehager 315 315 315 315
U 9 Økt tilskudd Møteplassen (indeksregulering) 140 140 140 140
U 10 Økt tilskudd til lag og foreninger 100 100 100 100
U 11 Økt tilskudd til idrettsrådet 100 100 100 100
U 12 Tilskudd til Veterankorpset 40

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Investeringsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens investeringer 4 723 2 273 79 000 73 000
Inv 1 Kjøp av tyngre anleggsmaskiner – gjennomføres ikke -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Inv 2 Røykeskur Helsehuset – gjennomføres ikke -150
Inv 3 Avgiftsparkering i sentrum – gjennomføres ikke -1 300
Inv 4 Salg av Sørskogbygda skole -3 000
Inv 5 Rehabilitering Hanstad skole 75 000 75 000
Inv 6 Vedlikehold/utbedring av Elverum hovedkirke 6 000 6 000
Inv 7 Utsetter bygging av dagsturhytte -1 273 1 273

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens netto dr. resultat -53 -259 552 2 992
Inv 1 Kjøp av tyngre anleggsmaskiner – gjennomføres ikke -24 -208 -411 -610
Inv 2 Røykeskur Helsehuset – gjennomføres ikke -2 -16 -15 -15
Inv 3 Avgiftsparkering i sentrum – gjennomføres ikke -16 -73 -72 -70
Inv 4 Salg av Sørskogbygda skole -90 -90
Inv 5 Rehabilitering Hanstad skole 900 3 300
Inv 6 Vedlikehold/utbedring av Elverum hovedkirke 72 240 477
Inv 7 Utsetter bygging av dagsturhytte -11 -34

  

Verbalforslag fra Ingvar Midthun (AP) på vegne av AP, SV og Frp med endringsforslag fra Dag Martin Bakken (i punkt 5, nest siste setning der netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter er minst 1 % i 2023 og deretter 2% i resten av perioden).

 1. Barnehageplass

Flere familier i Elverum har behov for barnehageplass i sommerferien. Familier som flytter til Elverum trenger barnehageplass snarest mulig, uavhengig av dagens ordning faste tider for barnehageopptak. Komite for oppvekst er i gang med tiltak for å forbedre tilgangen til barnehage med disse familie- behovene som utgangspunkt.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for et åpent barnehagetilbud i Terningen barnehage sommeren 2022, og at en ordning for løpende barnehageopptak i Elverum forsøkes igangsatt så snart det er praktisk og økonomisk mulig.

 1. Nullvisjon, seksuelle overgrep

Kommunestyret har vedtatt en nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Forebygging av vold og seksuelle overgrep involverer alle sektorer som jobber med barn, og må innarbeides i alt relevant planverk. En slik nullvisjon krever også bevisstgjøring, kompetanseheving og opplæring blant ansatte, frivillige og tillitsvalgte.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang oppfølgingen av en slik nullvisjon, med komite forhelse og omsorg som koordinerende organ.

 1. Håndteringa av fastlegekrisa

Fastlegeordningen i Elverum og resten av landet er i en krise, hvor mangel på rekruttering av leger i fastestillinger gjør at stadig flere innbyggere står uten en tilstrekkelig ordning. Mye tyder på at omorganiseringer av fastlegeordningen kan innebære at kommuner i større grad må dekke driftsutgifter, husleie og arbeidsgiveransvar for andre ansatte hos fastlegene. Høsten 2021 ble det etterbevilget 500 000 kroner forslike lokale og kortsiktige løsninger i Elverum.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp fastlegekrisa i dialog med våre fastleger, i kombinasjon med regjeringens tiltak for å løse fastlegekrisa nasjonalt.

 1. Planlegging for nye sjukehjemsplasser/seniorboliger

Antallet eldre i Elverum vil øke mot slutten av økonomiplanperioden, og økningen vil forsterkes i de påfølgende åra. Dette stiller krav til planlegging og utbygging av tilstrekkelig helsehjelp og omsorgstjenester i private hjem, institusjoner og omsorgsboliger.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om igangsetting av planlegging for en slik utbygging, inkluderten plan for hvordan Sætre sjukehjem kan utvikles som en framtidsrettet del av tilbudet. Det bør også søkes løsninger for bygging av nye omsorgsboliger i Vestad bydel, når videre planlegging der kommer i gang.

 1. Økt økonomisk handlingsrom

Elverum Kommunes økonomireglement sier at «netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter» skal være minst 2 %. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 og 2023 har en resultatgrad på 0,0 %. I 2024 er resultatgraden 0,46 % og i 2025 0,53 %. Gjeldsgraden, «netto lånegjeld i prosent av bruttodriftsinntekter» er også mye høyere enn økonomireglementet tilsier, i kommunedirektørens budsjettforslag er gjeldsgraden 129 % i slutten av 2022 og 123 % i slutten av økonomiplanperioden. For å starte nødvendige økonomiske omstillinger og skape et økt økonomisk handlingsrom, må det svært sterke prioriteringer til.

Dialogen og samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene er en viktig del av arbeidet med stadige tjenestegjennomganger og effektiviseringer.

Det er en politisk forventning om fokus på å søke tilskudd til prosjekter og aktiviteter som kan supplere kommunens tjenestetilbud. Eksempler kan være gjennom lokale foreninger, statsforvalter og stiftelser.

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram forslag til Handlings- og Økonomiplan 2023 – 2026 der netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter er minst 1 % i 2023 og deretter 2% i resten av perioden. Aktuelle tiltak og løsninger drøftes med formannskapet i første kvartal 2022, og følges opp i kommunestyrets strategikonferanse i juni 2022.

 1. Halvert arbeidsgiveravgift

Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør følge opp et ønske om at Elverum kommune får halvert arbeidsgiveravgift, i tråd med løsninger som gjelder i flere våre omkringliggende kommuner.

 1. Økt antall lærlingplasser

Den kommunale lærlingeandelen må opp, som et viktig tiltak for utdanning og økt rekruttering til fagutdanninger.

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for at Elverum kommune har minimum en lærling per 1000 innbyggere.

 1. Parkmessig utvikling av Galgebergparken

I de senere åra har nye bolig- og næringsbygg avgrenset Galgebergparken, og det er viktig at parken nå utvikles og oppgraderes som bypark med fokus på den stedsegne geologien og artsmangfoldet.

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide videre med planer som sikrer bedre adkomst, lokalttilpasset belysning og løsninger ved den gamle brannstasjonen som sikrer tilgjengelighet og parkmessige løsninger videre oppover mot Christianfjeld festning.

 1. Involvering av eldrerådet i saksutredninger

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at det kommunale eldrerådet brukes fast som høringsinstans i reguleringssaker og andre saker der det er naturlig at eldre innbyggere/pensjonister blir hørt i arbeidet med lokalsamfunnsutviklingen.

Verbalforslag fra Ingvar Midthun (AP) på vegne av AP og SV v/Ingrid Gabrielsen (SV):

 1. Heltid/deltid

Elverum kommune har en noe bedre heltidsandel enn landsgjennomsnittet, men det er for mange ansatte som arbeider ufrivillig i deltidsstillinger. Det fører til dårligere forutsigbarhet og lønnsinntekt enn ønsket for mange arbeidstakere, og svakere mulighet for låneopptak til egen bolig.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp og forsterke en årelang innsats mot ufrivillig deltid i dialog med arbeidstakerorganisasjonene.

 1. Flere el-biler i den kommunale bilparken

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge planer for kjøp og nye leasingavtaler som øker andel av el- og hybridbiler i kommunal drift, inkludert flere ladepunkter for denne bilparken.

 1. Arealregnskap

Naturen er under press globalt, nasjonalt og lokalt. Artsdatabanken er tydelig at det er arealbruken vår som utgjør den største trusselen mot naturmangfoldet. For å kunne arbeide med denne utfordringen på en god måte, er det viktig å ha oversikt over hva vi har av natur- og arealtyper. Et enkelt og lokaltarealregnskap som bygger på eksisterende lokal informasjon kan gi en slik oversikt, som må brukes som en del av saksutredningen i arealsaker.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utvikle et arealregnskap som kan tas i bruk i 2022 eller 2023. Kommunestyrekomite for vekst og utvikling brukes som styringsgruppe for arbeidet.

Verbalforslag fra Arnfinn Uthus (SP):

Samfunnsanalyse i fbm skolestruktur

Elverum kommunestyre er bekymret for manglende fremdrift i fbm Samfunnsanalysen som skal utarbeidesi forbindelse med fremtidig skolestruktur i kommunen og vedtar derfor følgende:

 1. Elverum kommunestyre ber kommunedirektøren utarbeide et forslag til mandat og en beskrivelse av ressursbehov som er nødvendig for å gjennomføre Samfunnsanalysen, innen utgangen av februar.
 2. Sak vedrørende mandat og ressursbehov for å gjennomføre Samfunnsanalysen legges frem for politisk behandling på kommunestyrets møte i februar.

Verbalforslag fra Gjermund Gjestvang (MDG) – 1:

1: Kommunestyret ber Komiteen for Vekst og Utvikling vurdere en utmelding av Utmarkskommunens sammenslutning (USS) innen 2022.

2: Kommunestyret ber komiteen for vekst og utvikling vurdere et samarbeid med aktuelle aktører for med de nærmeste åra realisere bygging av ei bybadstue i tilknytning til Glomma og elverommet.

Verbalforslag fra Gjermund Gjestvang (MDG) – 2:

Kommunedirektøren stopper videre planer eller samarbeid om snøskuterled i Elverum kommune.

Verbalforslag fra Ine Hansnaar Odden (H):

 1. Kommunestyret ber rådmannen om å intensivere arbeidet med å få ned sykefraværet i kommunen, og sette mer ambisiøse mål for dette arbeidet. Samtidig skal Elverum kommune i alle dokumenter og dagligdrift endre begrepene «nærvær» og «nærværsprosent» til «sykefravær» og «sykefraværsprosent».
 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å leie ut kantinen i Rådhuset til private. Det må være et mål at dette gir lengre åpningstider og en mer publikumsrettet kantinedrift
Avstemming – talldel:

Formannskapets innstilling: Falt enstemmig (35 stk).

Ingvar Midthuns (AP) forslag på vegne av AP, Frp og SV: Vedtatt med 20 mot 15 stemmer (Arnfinn Uthus – SP, Ida kristine Teien – SP, Helg Harald Indseth – SP, Ole Kristian Solberg – SP, Gunhild Fundlid Brevig – SP, Tone Maria Økseter – SP, Anne Kari Løfsted Holter – SP, Svein Erik Lilleeng- Sp, Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H, Ine Haansnar Odden – H, Joakim Ekseth – H, Gjermund Gjestvang – MDG, Thomas August Solberg – MDG og Ernst Tore Bekken – PP)

Arnfinn Uthus (SP) forslag på vegne av Sp, MDG og PP: Falt med 11 mot 24 stemmer (Lillian Skjærvik – AP, Magnus Stenseth – AP, Ingvar Midthun – AP, Bente Irene Aaland – AP, Tor Kristian Godlien – AP, Jeanette Evensen Olsen – AP, Per-Gunnar Sveen – AP, Bodil Nordhagen – AP, Vebjørn Skirbekk Sagmoen – AP, Erik Larsen – AP, Anne Christel Johnsgaard- AP, Gunnhild Marie Berteig – AP, Tove Irene Paulsen – AP, Eldri Svisdal – SV, Ingrid Hvidsten Gabrielsen – SV, Christina Beck Jørgensen – SV, Per Ivar Kvammen – SV, Dag Martin Bakken. Frp, Rune Rindalsholt – Frp, Stein Suren – Frp, Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H, Ine Haansnar Odden – H, og Joakim Ekseth – H).

Yngve Sætres (H) forslag: Falt med 31 mot 4 stemmer (Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H, Ine Haansnar Odden – H og Joakim Ekseth – H).

Avstemming – verbalforslag:

AP, SV og Frp – punkt 1: Enstemmig vedtatt. AP, SV og Frp – punkt 2: Enstemmig vedtatt. AP, SV og Frp – punkt 3: Enstemmig vedtatt.

AP, SV og Frp – punkt 4: Vedtatt med 31 mot 4 stemmer (Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H, Ine Haansnar Odden – H og Joakim Ekseth – H).

AP, SV og Frp – punkt 5: Vedtatt med 20 mot 15 stemmer (Arnfinn Uthus – SP, Ida Kristine Teien – SP, Helge Harald Indseth – SP, Ole Kristian Solberg – SP, Gunhild Fundlid Brevig – SP, Tone Maria Økseter – SP, Anne Kari Løfsted Holter – SP, Svein Erik Lilleeng – Sp, Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H, Ine Haansnar Odden – H, Joakim Ekseth – H, Gjermund Gjestvang – MDG, Thomas August Solberg – MDG og Ernst Tore Bekken – PP).

AP, SV og Frp – punkt 6: Enstemmig vedtatt. AP, SV og Frp – punkt 7: Enstemmig vedtatt. AP, SV og Frp – punkt 8: Enstemmig vedtatt. AP, SV og Frp -punkt 9: Enstemmig vedtatt.

AP og SV – punkt 10: Enstemmig vedtatt.

AP og SV – punkt 11: Vedatt med 23 mot 12 stemmer (Arnfinn Uthus – SP, Ida Kristine Teien – SP, Helge Harald Indseth – SP, Ole Kristian Solberg – SP, Gunhild Fundlid Brevig – SP, Tone Maria Økseter – SP, Anne Kari Løfsted Holter, Svein Erik Lilleeng – SP, Dag Martin Bakken – Frp, Rune Rindalsholt – Frp, SteinSuren – Frp og Ernst Tore Bekken – PP).

AP og SV – punkt 12: Vedtatt med 19 mot 16 stemmer (Arnfinn Uthus – SP, Ida Kristine Teien – SP, Helge Harald Indseth – SP, Ole Kristian Solberg – SP, Gunhild Fundlid Brevig – SP, Tone Maria Økseter – SP, Anne Kari Løfsted Holter – SP, Svein Erik Lilleeng – Sp, Dag Martin Bakken – Frp, Rune Rindalsholt – Frp, Stein Suren – Frp, Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H, Ine Haansnar Odden – H, Joakim Ekseth – H og Ernst Tore Bekken – PP)

SP – Samfunnsanalyse i fbm skolestruktur: Enstemmig vedtatt.

MDG – forslag nr 1:

MDG – 1: Falt med 32 mot 3 stemmer (Gjermund Gjestvang – MDG, Thomas August Solberg – MDG og Ingrid Hvidsten Gabrielsen – SV).

MDG – 2: Falt med 25 mot 10 stemmer (Gjermund Gjestvang- MDG, Thomas August Solberg – MDG, Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H, Ine Haansnar Odden – H, Joakim Ekseth – H, Eldri Svisdal – SV, Ingrid Hvidsten Gabrielsen – SV, Christina Beck Jørgensen – Sv og Per Ivar kvammen – SV)

MDG – forslag nr 2: Falt med 29 mot 6 stemmer (Gjermund Gjestvang – MDG, Thomas August Solberg – MDG, Vebjørn Skirbekk Sagmoen – AP, Ingrid Hvidsten Gabrielsen, Christina Beck Jørgensen – SV og Per Ivar Kvammen – SV).

Høyre – nr 1: Enstemmig vedtatt.

Høyre – nr 2: Falt med 25 mot 10 stemmer (Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H, Ine Hansnaar Odden – H, Joakim Ekseth – H, Ole Kristian Solberg – SP, Anne Kari Løfsted Holter – SP, Helge Harald Indseth – SP, Ida Kristine Teien – SP, Thomas August Solberg – MDG og Ernst Tore Bekken – PP).

FSK-172/21 Vedtak:
Formannskapets innstilling til kommunestyret 15.12.21:

 1. Handlings- og økonomiplan for 2022–2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med det fremlagte dokument (datert 30.10.2021), og de endringer som fremgår av saksfremlegget:

 

Beløp i hele tusen Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat, Kommunedirektørens forslag (side 35) og endringsforslag i saksfremlegg (FS-sak 172/21) -7 983 -7 674 -15 465 -18 015
Endringsforslag på inntekter 2 000 4 000 4 000 4 000
Endringsforslag på utgifter 2 650 2 085 2 085 2 085
Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) -29 -135 -132 -129
Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond -4 621 -5 950 -5 953 -5 956
Netto driftsresultat, etter endringsforslag -3 362 -1 724 -9 512 -12 059

 

 

Endringsforslag – inntekter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 000 4 000 4 000 4 000
I 1 Ikke innføre parkeringsavgift fra 1. time 2 000 4 000 4 000 4 000

 

Endringsforslag – utgifter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 650 2 085 2 085 2 085
U 1 Ergoterapeutstilling 650 650 650 650
U 2 Rådhusplassen/byutvikling ved arrangement 500 0 0 0
U 3 Frivilligheten 200 200 200 200
U 4 Motvirke barnefattigdom/aktivitetsstøtte 250 250 250 250
U 5 Forebyggende ungdomstiltak, mer åpent ungdomshus 250 250 250 250
U 6 Indeksregulering av tilskudd, møteplassen 100 100 100 100
U 7 FNs internasjonale eldredag 30 30 30 30
U 8 Skolebokkjøp 300 300 300 300
U 9 Egenandel, transport VTA 100 100 100 100
U 10 Fontene 55 55 55 55
U 11 Persienne, Lyngholtet 65 0 0 0
U 12 Sansehager 50 50 50 50
U 13 Møter og innbyggerkontakt – ordfører 100 100 100 100

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Investeringsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter -2 673
Inv 1 Inv. 19 Røykeskur, helsehus -100
Inv 2 Inv. 21 Dagsturhytte -1 273
Inv 3 Inv. 25, Timesparkering sentrum -1 300

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter -29 -135 -132 -129

 

Inv1 Inv. 19 Røykeskur, helsehus -2 -16 -15 -15
Inv2 Inv. 21 Dagsturhytte -11 -45 -45 -44
Inv3 Inv. 25, Timesparkering sentrum -16 -74 -72 -70

 

 1. Driftsbudsjettet for 2022 fordeles som netto rammebevilgninger til tjenesteområder. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte tjenesteområdenes budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.
 2. Låneopptak for finansiering av investeringer i 2022 settes til kr 129 006 000.
 3. For 2022 søkes det om lån fra Husbanken for videre formidling (Startlån) med kr 85 000 000.
 4. Kommunedirektøren gis myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 5. Gebyrregulativ for 2022 vedtas i samsvar med vedlegget i det fremlagte dokument (datert 10.2020). Leveranse av tjenester skal som hovedregel opphøre ved manglende betaling av to eller flere terminer. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fastsette priser på eiendomsinformasjon, jevnfør gebyrregulativet for kartkopier og andre kopieringstjenester pkt 3 «Selvbetjeningsløsninger».
 6. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis fullinnsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
 7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder vedovergang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr.
 8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenesteområder for kurante rutinemessige endring som for eksempel lønnsoppgjør eller andre mindre og ikke prinsipielle endringer.

24.11.2021:
Behandling i Formannskapet FSK -møtebehandling:

Ingvar Midthun (AP) redegjorde for framlagt tallforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet, med endringsforslag i innstillingens punkt 1:

 

Beløp i hele tusen Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat, Kommunedirektørens forslag (side 35) ogendringsforslag i saksfremlegg (FS-sak 172/21) -7 983 -7 674 -15 465 -18 015
Endringsforslag på inntekter 2 000 4 000 4 000 4 000
Endringsforslag på utgifter 2 650 2 085 2 085 2 085
Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) -29 -135 -132 -129
Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond -4 621 -5 950 -5 953 -5 956
Netto driftsresultat, etter endringsforslag -3 362 -1 724 -9 512 -12 059

 

Endringsforslag – inntekter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 000 4 000 4 000 4 000
I 1 Ikke innføre parkeringsavgift fra 1. time 2 000 4 000 4 000 4 000

 

 

Endringsforslag – utgifter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 650 2 085 2 085 2 085
U 1 Ergoterapeutstilling 650 650 650 650
U 2 Rådhusplassen/byutvikling ved arrangement 500 0 0 0
U 3 Frivilligheten 200 200 200 200
U 4 Motvirke barnefattigdom/aktivitetsstøtte 250 250 250 250
U 5 Forebyggende ungdomstiltak, mer åpentungdomshus 250 250 250 250
U 6 Indeksregulering av tilskudd, møteplassen 100 100 100 100
U 7 FNs internasjonale eldredag 30 30 30 30
U 8 Skolebokkjøp 300 300 300 300
U 9 Egenandel, transport VTA 100 100 100 100
U10 Fontene 55 55 55 55
U 11 Persienne, Lyngholtet 65 0 0 0
U12 Sansehager 50 50 50 50
U13 Møter og innbyggerkontakt – ordfører 100 100 100 100

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Investeringsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter -2 673
Inv1 Inv. 19 Røykeskur, helsehus -100
Inv2 Inv. 21 Dagsturhytte -1 273
Inv3 Inv. 25, Timesparkering sentrum -1 300

 

 

Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter -29 -135 -132 -129
Inv1 Inv. 19 Røykeskur, helsehus -2 -16 -15 -15
Inv2 Inv. 21 Dagsturhytte -11 -45 -45 -44
Inv3 Inv. 25, Timesparkering sentrum -16 -74 -72 -70

 

Endringsforslag fra Ingvar Midthun (AP) på vegne av AP, SV og FrP:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025, inkludert virksomhetsplanen og årsbudsjettet for 2022, vedtas i tråd med kommunedirektørens innstilling og med de endringer som framlegges i AP, SV og FrP sitt innsendte budsjettforslag i regneark som omdeles i formannskapet.

Arnfinn Uthus (SP) redegjorde for framlagt tallforslag fra Senterpartiet og Miljøpartiet det Grønne, med endringsforslag i innstillingens punkt 1:

Beløp i hele tusen Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat, Kommunedirektørens forslag (side 35) og -7 983 -7 674 -15 465 -18 015
Endringsforslag på inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
Endringsforslag på utgifter 255 150 -50 -50
Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) -143 -527 -327 -191
Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond -2 132 – 3 723 -3 723 -3 859
Netto driftsresultat, etter endringsforslag -5 851 -3 951 -11 742 -14 156

 

Endringsforslag – inntekter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
I 1 Ikke innføre parkeringsavgift fra 1. time 2 020 4 100 4 100 4 100

 

Endringsforslag – utgifter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 255 150 -50 -50
U 1 Økt ramme vedlikehold (etterslep) 1 000 1 000 1 000 1 000
U 2 Effektivisering Helsehuset -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
U 3 Nr. 4. Ikke prioritert. Skolebøker 500 500 500 500
U 4 Nr. 8. Ikke prioritert. Drift sansehager og uteområder 50 50 50 50
U 5 Nr. 9. Ikke prioritert. Utvendige persienner Lyngholtet 65
U 6 Tilskudd lag og foreninger 200 200 200 200
U 7 Tilskudd til idrettsrådet 200 200 200 200
U 8 Planarbeid rådhusplassen, rådhusparken og bilfri Storgate 200 200
U 9 Veterankorpsets julekonsert 40

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Investeringsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter -10 723 3 500 -1 000 -10 000
Inv 1 Nr. 5 Tyngre anleggsmaskiner -2 000
Inv 2 Nr. 10 Boliger til vanskeligstilte -6 000 3 000 3 000
Inv 3 Nr. 17 Ombygging gamle helsestasjon til aktivitetssenter -10 000 -10 000
Inv 4 Nr. 19 Røykeskur Helsehuset -150
Inv 5 Nr. 25 Timesparkering sentrum -1 300
Inv 6 Vedlikehold av kirken 6 000 6000
Inv 7 Salg av helsestasjonen -5 500
Inv 8 Dagsturhytte -1 273

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter -143 -527 -327 -191
Inv 1 Nr. 5 Tyngre anleggsmaskiner -24 -184 -203 -198
Inv 2 Nr. 10 Boliger til vanskeligstilte -90 -281 -112 7
Inv 3 Nr. 17 Ombygging gamle helsestasjon til aktivitetssenter -120 -348
Inv 4 Nr. 19 Røykeskur Helsehuset -2 -16 -15 -15
Inv 5 Nr. 25 Timesparkering sentrum -16 -73 -72 -70
Inv 6 Vedlikehold av kirken 72 240 477
Inv 7 Salg av helsestasjonen
Inv 8 Dagsturhytte -11 -45 -45 -44

 

Endringsforslag fra Arnfinn Uthus (SP) på vegne av Senterpartiet og MDG:

Handlings- og økonomiplan for 2022-2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med kommunedirektørens innstilling med de endringer som fremkommer av Senterpartiet og MDGs fremlagte budsjettforslag.

 

Yngve Sæter (H) redegjorde for framlagt tallforslag fra Høyre, med endringsforslag i innstillingens punkt 1:

Beløp i hele tusen Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat, Kommunedirektørens forslag (side 35) og endringsforslag i saksfremlegg (FS-sak 172/21) -7 983 -7 674 -15 465 -18 015
Endringsforslag på inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
Endringsforslag på utgifter 908 -4 490 -4 490 -4 490
Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) -s53 -259 -552 -2 992
Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond -2 875 649 -162 -2 602
Netto driftsresultat, etter endringsforslag -5 108 -8 323 -15 303 -15 413

 

Endringsforslag – inntekter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 2 020 4 100 4 100 4 100
I 1 Ikke innføre parkeringsavgift fra 1. time 2 020 4 100 4 100 4 100

 

Endringsforslag – utgifter
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 908 -4 490 -4 490 -4 490
U 1 Midler til HMS og juridiske tjenester – tas ut -500 -500 -500 -500
U 2 Fontene i Glomma 55 55 55 55
U 3 Skolebøker 500 500 500 500
U 4 Leseressurs 2 pedagoger 1 500 1 500 1 500 1 500
U 5 Utredning konkurranseutsetting teknisk drift 200
U 6 Konkurranseutsetting teknisk drift -3 000 -3 000 -3 000
U 7 Legge ned Sørskogbygda skole fra august 2022 -1 542 -3 700 -3 700 -3 700
U 8 Gjeninnføring av sommeråpne barnehager 315 315 315 315
U 9 Økt tilskudd Møteplassen (indeksregulering) 140 140 140 140
U 10 Økt tilskudd til lag og foreninger 100 100 100 100
U 11 Økt tilskudd til idrettsrådet 100 100 100 100
U 12 Tilskudd til Veterankorpset 40

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Investeringsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter 4 723 2 273 79 000 73 000
Inv 1 Kjøp av tyngre anleggsmaskiner – gjennomføres ikke -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Inv 2 Røykeskur Helsehuset – gjennomføres ikke -150
Inv 3 Avgiftsparkering i sentrum – gjennomføres ikke -1 300
Inv 4 Salg av Sørskogbygda skole -3 000
Inv 5 Rehabilitering Hanstad skole 75 000 75 000
Inv 6 Vedlikehold/utbedring av Elverum hovedkirke 6 000 6 000
Inv 7 Utsetter bygging av dagsturhytte -1 273 1 273

 

 

Endringsforslag – Investeringer
Beløp i hele tusen kroner Driftsbudsjett
2022 2023 2024 2025
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter -53 -259 552 2 992
Inv 1 Kjøp av tyngre anleggsmaskiner – gjennomføres ikke -24 -208 -411 -610
Inv 2 Røykeskur Helsehuset – gjennomføres ikke -2 -16 -15 -15
Inv 3 Avgiftsparkering i sentrum – gjennomføres ikke -16 -73 -72 -70
Inv 4 Salg av Sørskogbygda skole -90 -90
Inv 5 Rehabilitering Hanstad skole 900 3 300
Inv 6 Vedlikehold/utbedring av Elverum hovedkirke 72 240 477
Inv 7 Utsetter bygging av dagsturhytte -11 -34

 

Endringsforslag fra Yngve Sæter (H):

Handlings- og økonomiplan for 2022-2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med kommunedirektørens innstilling med de endringer som fremkommer av Høyres fremlagte budsjettforslag.

Avstemming:

Kommunedirektørens innstilling: Falt mot 9 stemmer (Lillian Skjærvik – AP, Ingvar Midthun – AP, Magnus Stenseth – AP, Eldri Svisdal – SV, Dag Martin Bakken – Frp, Arnfinn Uthus – SP, Ida Kristine Teien – SP, Yngve Sætre – H og Gjermund Gjestvang – MDG)

Sætres (H) forslag: Falt med 1 mot 8 stemmer (Lillian Skjærvik – AP, Ingvar Midthun – AP, Magnus Stenseth – AP, Eldri Svisdal – SV, Dag Martin Bakken – Frp, Arnfinn Uthus – SP, Ida Kristine Teien – SP og Gjermund Gjestvang – MDG)

Uthus (SP) forslag på vegne av SP og MDG: Falt med 3 mot 6 stemmer (Lillian Skjærvik – AP, Ingvar Midthun – AP, Magnus Stenseth – AP, Eldri Svisdal – SV, Dag Martin Bakken – Frp og Yngve Sætre – H).

Midthuns (AP) forslag på vegne av AP, SV og FrP: Vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Arnfinn Uthus – SP, Ida Kristine Teien – SP, Yngve Sætre – H og Gjermund Gjestvang – MDG)

Kommunedirektørens innstilling

 1. Handlings- og økonomiplan for 2022–2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med det fremlagte dokument (datert 30.10.2021), og de endringer som fremgår av saksfremlegget:

 

Endringer i frie inntekter Budsjett Planperiode 2022-2025
Frie inntekter – hele tusen 2022 2023 2024 2025
Skatt på inntekt og formue -7 883 -7 871 -7 859 -7 848
Rammetilskudd 2 241 1 383 1 964 1 369
Rammetilskudd – inntektsutjevning -1 496 -1 733 -1 970 -2 206
Sum frie inntekter -7 138 -8 221 -7 865 -8 685

 

 

Tjenesteområde – hele tusen Budsjett Planperiode 2022-2025
2022 2023 2024 2025
Barnehage 538 1 930 1 930 1 930
Pleie og omsorg -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
Sum endringer på tjenesteområder -862 530 530 530

 

Netto effekten av endringene avsettes til disposisjonsfond.

Budsjett Planperiode 2022-2025
2022 2023 2024 2025
Avsetning til disposisjonsfond -8 000 -7 691 -7 335 -8 155

 

 1. Driftsbudsjettet for 2022 fordeles som netto rammebevilgninger til tjenesteområder. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte tjenesteområdenes budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forusetninger.
 2. Låneopptak for finansiering av investeringer i 2022 settes til kr 129 006 000.
 3. For 2022 søkes det om lån fra Husbanken for videre formidling (Startlån) med kr 85 000 000.
 4. Kommunedirektøren gis myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til ågodkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 5. Gebyrregulativ for 2022 vedtas i samsvar med vedlegget i det fremlagte dokument (datert 10.2020). Leveranse av tjenester skal som hovedregel opphøre ved manglende betaling av to eller flere terminer. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fastsette priser på eiendomsinformasjon, jevnfør gebyrregulativet for kartkopier og andre kopieringstjenester pkt 3 «Selvbetjeningsløsninger».
 6. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
 7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr.
 8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenesteområder for kurante rutinemessige endring som for eksempel lønnsoppgjør eller andre mindre og ikke prinsipielle endringer.

Utredning

Kommuneloven med tilhørende forskrift setter krav til kommunens årsbudsjett og økonomiplan. Plan- og bygningsloven setter krav til handlingsdelen til kommuneplan. Formannskapet skal fremme sin innstilling til handlings- og økonomiplan med årsbudsjett til kommunestyret. Kommunedirektørens oppgave i forbindelse med dette arbeidet er å utarbeide forslag til tiltak som gjør at aktiviteten utføres i henhold til lover, forskrifter og er i samsvar med de økonomiske rammer som er tilgjengelig. I tillegg bør aktivitet rettes mot de mål somligger i kommuneplanen.

Formannskapets innstilling til Handlings- og økonomiplan for 2022 – 2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2022 skal ligge til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyret får saken til behandling. Dette gjøres ved at dokumentet med formannskapets innstilling blir publisert på kommunens hjemmeside.

Elverum kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. For å sikre kommunen økonomisk handleevne over tid er det i kommunens økonomireglement vedtatt økonomiske mål og handlingsregler. De økonomiske måltallene i dokumentet viser med tydelighet at det økonomiske handlingsrommet for kommunen er svært begrenset.

 

Økonomiske mål Måltall Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplanperiode
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,0 % 0,74 % 0,86 %* 0,00 % 0,00 0,46 0,53
Udisponert disposisjonsfond i % av brutto 4,0 % 1,44 % 1,19 % 0,98 % 0,73 0,95 1,24
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. Maks100 123 % 133 % 129 % 127 125 123
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. 20 % 12,8 % 1,0 % 6,4 % 7,9 11,8 11,3

Tabell: Økonomiske resultater og mål perioden 2020 – 2025.

* I opprinnelig budsjett for 2021 ble det innarbeidet 17 millioner kroner i en tilleggsbevilgning for dekking av koronarelaterte merutgifter første halvår 2021. Midlene bidro til å bedre netto driftsresultat og midlene bidro med å styrke avsetning til fond.

Forslag til Handlings- og økonomiplan for 2022 – 2025 med årsbudsjett 2022 er i balanse, men nettodriftsresultat er ikke tilfredsstillende.

Netto driftsresultat Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplanperiode
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Netto driftsresultat – tall i hele tusen -13 424 – 14 922 17 17 -8 130 – 9 330
Netto resultatgrad 0,74 % 0,86 % 0,00 % 0,00 % 0,46 % 0,53 %
Mål i økonomireglement 2 % – 36 256 – 34 523 – 35 092 – 35 204 – 35 316 – 35 319
Avvik i forhold til økonomisk mål på 2 % – 22 827 – 19 601 – 35 079 – 35 098 – 27 156 – 25 959

Tabell: Netto driftsresultat.

Netto driftsresultat tilfredsstiller ikke kommunens eget måltall om 2 % av brutto driftsinntekter. I årene 2024 og 2025 er det en bedring i netto driftsresultat, men det forutsetter at salderingstiltaket med en tjenestegjennomgangen gir en varig økonomisk effekt.

Når det budsjetteres med nettodriftsresultater under 2 % av brutto driftsinntekter bør kommunen ha udisponerte disposisjonsfond for å håndtere uforutsette hendelser og/eller svikt i budsjettforutsetningene. I tabellen med økonomiske måltall ser vi at kommunen har svært begrenset med udisponerte fondsmidler, noe som gjør at kommunens økonomiske handlingsrom for å håndtere uforutsette hendelser og/eller svikt i budsjettforutsetningene ikke er til stede. Kommunens driftsøkonomi er særdeles stram.

Kommunens langsiktige planlegging skal ha mål om en bærekraftig økonomisk utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine (generasjonsprinsippet).

For å nå de økonomiske målene er det i økonomireglementet vedtatt 10 handlingsregler som skal følges. Den anstrengte økonomiske situasjonen gjør at forslaget til handlings- og økonomiplan frakommunedirektøren ikke har klart å følge alle disse reglene. Nedenfor er de 10 handlingsreglenekommentert i forhold til om de er blitt fulgt opp i forslag til handlings- og økonomiplan.

 1. Netto driftsresultat

Kommunen skal over tid budsjettere med netto driftsresultat på 2,0 % av brutto driftsinntekter. Det kan budsjetteres med et lavere netto driftsresultat når udisponerte disposisjonsfond er mer enn 4,0 % av brutto driftsinntekter i regnskapsåret før budsjettet vedtas for kommende år (budsjett år minus to år). Kommentar: Netto driftsresultat erikke tilfredsstillende, se kommentar over.

 1. Avsetninger til fremtidige investeringer

Det skal over driftsbudsjettet avsettes et beløp som egenkapital i årets/fremtidige investeringer. Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte/overføring til kommunen fra eierskap i selskaper.

Kommentar: Det er i år 2024 og 2025 avsatt midler til fond og som kan benyttes til fremtidige investeringer.Utbytte fra kommunalt eide selskaper er i sin helhet brukt til drift. Det er budsjettert med utbytte bra Elverum EnergiAS med 13 millioner kroner i 2022 og 8,6 millioner kroner resten av planperioden.

 1. Disposisjonsfond

Kommunen skal til enhver tid ha et udisponert disposisjonsfond på minst 4,0 % av brutto driftsinntekter som bufferved et eventuelt driftsunderskudd.

Kommentar: Kommunens udisponerte disposisjonsfond vil i slutten av planperioden styrkes noe. I 2022 og 2023 må det hentes midler fra disposisjonsfond for å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP og Elverum Pensjonskasse.

 1. Lånegjeld

Kommunen skal ikke ha netto lånegjeld som overstiger 100 % av brutto driftsinntekter (alternativt: gjennomsnittet for norske kommuner) og samtidig ivareta generasjonsprinsippet.

Kommentar: Kommunens lånegjeld er svært høy og nye investeringer som medfører låneopptak bør begrenses i størst mulig grad.

 1. Investeringer innenfor dagens handlingsrom

Drifts- og finansutgifter som følge av investeringer skal håndteres innenfor de økonomiske rammer som er tilgjengelig når vedtak om investering gjøres. Ingen investeringer skal finansieres med bakgrunn i forventede inntekter som følge av en forventet innbyggervekst eller lignende.

Kommentar: De investeringer som er innarbeidet i forslag til økonomiplan er i all hovedsak pågåendeinvesteringsprosjekter og investeringer som «finansierer seg selv» gjennom husleie og gebyrinntekter. Det er ikke lagt opp til at fremtidige vekst i innbyggertall skal finansiere økte driftsutgifter som renter, avdrag, drift og vedlikehold som følge av nye investeringer.

 1. Langsiktig perspektiv

Kommunens økonomiplan for de fire neste årene skal ses i lys av det investerings- og driftsbehov kommunen vil ha i et perspektiv på minimum 8 år. Kommunedirektøren skal også legge frem en plan for store investeringer ogvesentlige endringer i driftsbudsjettet for de neste ti år.

Kommentar: Korrekt framskriving av innbyggertall er svært viktig ved planlegging av kommunens investeringer i bygningsmasser på kort og langt sikt. Det er usikkerhet knyttet til befolkningsframskriving. Hovedårsaken ligger i den pågående prosessen med etablering av nytt storsykehus mv. Inntil denne prosessen er avklart må kommunen være forsiktig med å gjøre investeringer eller etablere nye og varige tjenestilbud som påfører kommunens fasteutgifter i et langt perspektiv. Strukturer innen barnehager og skoler, men også institusjoner i pleie- og omsorg, måtilpasses et fremtidig faglige behov og krav om rasjonell og effektiv drift.

Vedlagt er notat til Strategi- og budsjettkonferansen 8.9.2021.

 1. Ansvar og myndighet

Kommunen skal ha ledere med selvstendig ansvar for og myndighet til å disponere tildelte driftsrammer.

Kommentar: Kommunedirektøren delegere ansvar og myndighet til sektorsjefer som igjen kan delegere sin myndighet en gang. Det gjennomføres fire årlige budsjettdialoger med sektor- og stabssjefer for å kontrollere at budsjettforutsetningene stemmer. Dersom det oppstår avvik vil disse bli håndtert administrativt, men avvik som ikke kan håndteres administrativt meldes som egne saker eller gjennom tertialrapportering til kommunestyret.

 1. Utlån

Det skal ikke foretas utlån av kommunale midler utover formidlingslån (startlån fra Husbanken). Maskiner, biler, instrumenter, hjelpemidler og liknende skal ikke lånes ut dersom utlånet ikke er en del av kommunens tjenester.

Kommentar: Eneste nye utlån det legges opp til er utlån av Startlån, som er et viktig virkemiddel i norsk boligpolitikk.

 1. Garantier

Når kommunen gir garanti for noen andres økonomiske forpliktelser skal det i kommunens balanse avsettes midler tilsvarende den summen garantien innebærer. Dette for å sikre dekning dersom behovet for garantiutløses.

Kommentar: Saker om garantier håndteres som egne saker og er ikke en del av et budsjettvedtak.

 1. Budsjett rente og rentefond

Kommunen skal budsjettere med en rente på 3,0 %. Avvik mellom budsjetterte renter og faktiske renter avsettes/brukes avkommunens rentefond.

Kommentar: Målet og hensikten med å budsjettere med en fast budsjett rente er å ha forutsigbare rentekostnader. På grunn av svak driftsøkonomi er ikke handlingsregelen fulgt. Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente på 1,80 % i 2022. Dette er det rentenivå som er i snitt på kommunens låneavtaler som består av sertifikatlån med og uten rentebytteavtaler, lån med PT-rente og lån med fastrente.

Kommunen er utsatt for rentesvingninger og enrenteøkning med 1 prosentpoeng på lån med flytende rente vil påføre kommunen merutgifter på ca 14 millioner kroner i 2022.

Kommunens driftsøkonomi er anstreng. Det å oppfylle økonomiske mål og handlingsregler er krevende. Det å skape en sunn driftsøkonomi forutsetter fokus på målene og handlingsreglene i økonomireglementet.

For å få budsjettbalanse i 2022 og planperioden er det foreslått noen konkrete tiltak – se side 30 i utsendte forslag til handlings- og økonomiplan. Det tiltaket som gir størst gevinst er salderingstiltak nr 11

– Tjenestegjennomgang. Dette er et tiltak som må sees som en forlengelse av tidligere års tiltak om rasjonalisering, effektivisering, strukturarbeid med videre. Kravet til omstilling, kompetanseutvikling og effektivisering vil ligge over kommunen i hele planperioden og i et lengre perspektiv. Dette setter krav tilbåde politisk og administrative ledelsen i kommunen, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike sektorer og staber.

Endringer som følge av endringsforslag fra ny Regjering.

Regjeringen Støre foreslår endringer i det økonomiske opplegget for 2022. I dette ligger det økt realvekst og oppgaveendringer/korreksjoner og gir endringer i sammensetningen av de frie inntektene.

Endringene fra ny Regjering har kommet i en tilleggsproposisjon. Disse endringene er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 med virksomhetsplaner og årsbudsjett for 2022.

Følgende forhold påvirker kommunens økonomiske inntekter og utgifter som følge av endringsforslaget fra ny Regjering:

 • Økt rammetilskudd 2 kroner fordelt etter kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen
 • Redusert makspris i barnehage
 • Redusert pensjonspåslag private barnehager
 • Ekstra naturfagtime innføres ikke
 • Redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag
 • Rammetilskudd per grunnskole
 • Redusert innbyggertilskudd som følge av nytt tilskudd per grunnskole
 • rh immunisering, overføring av oppgave fra spesialisthelsetjenesten

I KS-sin prognosemodell for kommuner påvirkers frie inntekter i 2022 sånn for Elverum kommune:

 • økt realvekst og oppgaveendringer, øker rammetilskuddet med 8 094 000 kroner
 • nytt tilskudd kr 500 000 per kommunal grunnskole, for Elverum kommune utgjør dette 4 500 000. Tilskuddet finansieres innenfor innbyggertilskuddet til kommunene, hvor Elverum kommune er trukket med 4 923 000 kroner. Netto trekk i rammetilskudd er 492 000 kroner
 • redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag med 9 912 000 kroner
 • økt inntektsutjevning for følge av økt skatteanslag med 1 496 000 kroner
 • økt skatt på inntekt og formue med 7 883 000 kroner

Tabellen nedenfor viser endringene i de frie inntekter sammenlignet med det som er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan.

Endringer i frie inntekter Budsjett Planperiode 2022-2025
Frie inntekter – hele tusen 2022 2023 2024 2025
Skatt på inntekt og formue -7 883 -7 871 -7 859 -7 848
Rammetilskudd 2 241 1 383 1 964 1 369
Rammetilskudd – inntektsutjevning* -1 496 -1 733 -1 970 -2 206
Sum frie inntekter* -7 138 -8 221 -7 865 -8 685

Tabell: Endring i de frie inntekter etter forslag til endringer fra ny Regjering.

 * På grunn av bruk av egne prognoser for innbyggertall pr 1.1.2022 er ikke summen av endring i frie inntekter helt i samsvar medtallene over tabellen.

Endringer i de frie inntektene kan ikke disponeres fritt, noe av endringene påvirker også tjenesteområder som følge av oppgaveendringer. I tillegg til endring i de frie inntekter ligger også inne forslag om å reduserer innslagspunktet for særlig ressurskrevende tjenester, som vil gi kommunen økte i refusjonsinntekter med kr 1 400 000.

Tabellen nedenfor viser hvilke tjenesteområder som må få økt eller redusert sine rammer som følge av endringsforslaget til Regjeringen Støre.

Tjenesteområde – hele tusen Budsjett Planperiode 2022-2025
2022 2023 2024 2025
Barnehage 538 1 930 1 930 1 930
Pleie og omsorg -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
Sum endringer på tjenesteområder -862 530 530 530

 

Tabellen nedenfor viser netto effekt av endringsforslaget fra ny Regjering.

Budsjett Planperiode 2022-2025
2022 2023 2024 2025
Endring økonomisk handlingsrom -8 000 -7 691 -7 335 -8 155

 

Endring i økonomisk handlingsrom forutsetter at endringsforslaget til ny Regjering blir vedtatt av Stortinget. Økt økonomiske handlingsrommet reduserer ikke behovet for en tjenestegjennomgang.

Det er fortsatt behov for en stram økonomistyring, og det anbefales ikke å legge inn nye varige driftstiltak. Kommunedirektøren tilrår at økte inntekter avsettes til disposisjonsfond for uforutsette hendelserog fremtidige investeringer.

Gebyrregulativ

Alle gebyrer, som ikke er regulert av lov og forskrift, er i gjennomsnitt prisjustert opp med 2,7 %, pågrunn av avrunding av beløp vil enkelte gebyrer ha avvik i forhold til 2,7 %.

Av hensyn til innfordring, men også for å unngå at mottakere av tjenester opparbeider seg stor gjeld, er følgende setning tatt inn i regulativet:

«Ved manglende betaling av kommunale tjenester skal kommunedirektøren iverksette innfordring av krav i henhold til god inkassoskikk. Leveranse av tjenester skal som hovedregel opphøre ved manglende betaling av to eller flere terminer.»

Unntaket fra hovedregelen vil komme til anvendelse når det er fare for liv og helse, og når det gjøres sikre og reelle avtaler om nedbetaling. Dette vil sette større krav til samhandling mellom tjenester sånn at de som trenger råd, veiledning og bistand får dette til rett tid.

Gebyrene innen selvkostområder beregnes i tråd med en egen veileder for selvkosttjenester. Inntekter fra disse områdene kan ikke brukes på andre områder, dersom inntektene overstiger utgiftene skal merinntekter avsettes til fond for bruk senere. For vann og avløp er tilkoblingsgebyrer videreført på sammenivå som i 2021, men det er 6 % økning i årsgebyrene.

På side 104 er gebyrer for behandling av saker innen kart og oppmåling. I forbindelse med innføring avnytt GIS-system i 12-kommune samarbeidet Hedmark Kart, hvor Elverum kommune deltar, er det innført et fellessystem for salg av eiendomsinformasjon. Dette er et salg til leverandørmarkedet, Elverum leverer til 3 slike leverandører. Disse igjen selger en rekke forskjellige typer eiendomsinformasjon til private, og kunder som eiendomsmeglere, bank/finans, forvaltningen, media, advokater, transportnæringen, kraftbransjen osv. Innen Hedmark Kart ønsker vi at kommunen har avstemte og mest mulig like priser til leverandørmarkedet.

Dette er en bransje i utvikling, kommunen har allerede i flere år solgt slik eiendomsinformasjon til leverandørmarkedet. Vi ønsker nå å formalisere dette nærmere slik at det ikke blir reist spørsmål om prisene er fastsatt med de nødvendige fullmakter.

Kommunedirektøren ber på denne bakgrunn om fullmakt til å fastsette disse prisene. Prisene blir gjort tilgjengelig på våre nettsider, men spesifiseres av rasjonalitetshensyn ikke i gebyrregulativet. De har også begrenset allmenn interesse.

Prisendringen i seg selv forventes ikke å medføre større endringer i kommunens salgsinntekter på dette området.

Utlevering av denne typen informasjon er hjemlet i matrikkelloven §30. Nytt i år er at leverandører som nevnt ovenfor har fått konsesjon til selv å hente ut matrikkelinforasjon fra Kartverket. Det er usikkert i hvor stortomfang de vil benytte den eller kjøpe ferdige datasett fra kommunene, men det skaper en viss usikkerhet rundt salgsinntektene. Når det har blitt slik er det viktig å kunne drive produktutvikling og ha enkorresponderende fleksibel og forretningsmessig måte å fastsette prisene på.

På denne bakgrunn foreslås også følgende tekstendring i gebyrregulativet: Gammeltekst:

BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPIER OG ANDRE KOPIERINGSTJENESTER

 pkt 3: Selvbetjeningsløsninger

 Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere (Se våre hjemmesider under kjøp/salg av eiendom). Prisene går fram av produktkatalogen til forhandler. Prisene inkluderer påslag til leverandør og mva. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekstsamarbeidet. 

erstattes med:

BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPIER OG ANDRE KOPIERINGSTJENESTER

pkt 3: Selvbetjeningsløsninger

Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere. Pr i dag har kommunen avtale med Ambita (Infoland), ePlassen og e-Torg. Oversikt over produktene og link til nettportalene går fram av kommunens hjemmeside. Prisene til kunde går fram av produktkatalogen til forhandler. Prisene inkluderer påslag til leverandør og mva. Kommunens pris til forhandler går frem av kommunens hjemmeside. Kommunedirektør har fullmakt fra kommunestyret til å fastsette disse. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekstsamarbeidet.

Innholdsfortegnelse