Gå til innhold
Erik og Irene MAD 2014 smalt

Glimt fra 2014

1. januar 2014 ble Elverum interkommunale legevakt etablert. Dette betyr at Åsnes, Våler og Elverum kommuner har gått  sammen om å tilby innbyggerne en felles og mer robust legevakt. Innbyggerne i disse tre kommunene har fått en mer rendyrket legevakt med et større fagmiljø og at Elverum er vertskommunen.

Fra og med 1. januar 2014 må derfor innbyggerne i Åsnes og Våler reise til Elverum for å komme til legevakten.

Elverum interkommunale legevakt ligger tilknyttet sykehuset på Elverum. Du finner inngangen på baksiden av bygget

Elverum interkommunale legevakt skal gi et tilbud til nesten 32.000 innbyggere.

 

Det er mye man kan gjøre for å spare energi, uten å senke kravet til komfort. I Elverum kommune vet man hvordan.

For topp morderne sparetiltak er iverksatt i hele 39 kommunale bygg. Beregninger viser at disse tiltakene gjør at kommunen kommer til å spare rundt 22 prosent i forhold til det energiforbruket vi hadde i 2009-2010.

Tiltakene er blant annet etterisoleringer av kaldloft, ombygging av ventilasjonsanlegg og optimalisering av varmeanlegg. Det er også behovsstyring av lys i mange rom. Dette betyr at lyset slår seg kun på hvis det er mennesker innen i et rom. Men en gang det ikke lenger er aktivitet i rommet, slokkes lyset automatisk. I tillegg til dette vil et nytt toppmoderne energioppfølgingssystem fra Siemens gi en bedre oversikt over energiforbruket til en hver tid.

Det var i 2011 at Elverum kommune inngikk en energisparekontrakt (EPC) med Siemens. Denne kontraktsformen er mye brukt i Europa og kommer nå for fullt i Norge. Med EPC garanterer leverandøren at tiltakene gir energisparing. Gevinsten ved sparingen skal brukes til å betale for investeringen, og når denne er nedbetalt tilfaller gevinsten kommunen fullt og helt. Avtalen gir forutsigbare kostnader og man vet at de vil gi inntjening.

Energiansvarlig i Elverum kommune, Svein Arild Nyhus, opplyser om at inntjeningstiden er beregnet til ni år og er garantert fra og med 01.januar 2014. Det ble en spennende start på 2014, der enkelte innjusteringer ble nødvendig. Erfaringene fra 2014 viser at innsparingene stadig bedret seg og at både 3. og 4. kvartal ga gode resultater. Samlet for 2014 ble besparelsene i sum innenfor det «kontrakts-vinduet» som er avtalt – noe alle parter er godt fornøyde med.

Energisparekontrakter (EPC) er en arbeidsform som stadig brer om seg. Til å begynne med var det helst større aktører som tok metoden i bruk, men nå vekker den større og større interesse også hos små kommuner og regioner.

På den internasjonale konferansen ESCO 2014 i Barcelona var Svein Arild Nyhus og Alf Kristian Enger fra Regionrådet invitert for å orientere om regionen vår og om energiarbeidet her. På denne konferansen møtes kommuner, konsulenter og entreprenører fra hele Europa for å diskutere utvikling og erfaring i praktisk energiarbeid. Tilstede var 64 talere og over 270 deltagere fra Europa og enkelte oversjøiske land.

 

Et treårig utviklingsarbeid i barnehagene i Elverum startet opp i 2014. Med «Lek gir læring» skal barnehagene få et kvalitetsløft.
Barnehagen er ikke bare en trygg omsorgsarena. Den er en viktig læringsarena og det aller første leddet i et utdanningsforløp for barna våre. Men hva skjer egentlig i hver enkelt barnehage? Det er noe man nå skal gå mer i dybden for å kartlegge.

Med utviklingsarbeidet «Lek gir læring» skal de ansatte få en økt bevissthet og refleksjon over egen praksis. Hvert enkelt team i alle barnehagene skal bli enda mer bevisst på hva det betyr at barnehagene er en læringsarena. Dette skal linkes opp mot leken, som man vet er den viktigste læringsarenaen for førskolebarn.

I 2013 ga Regionrådet for Sør-Østerdal barnehagene et oppdrag: Løft kvaliteten! «Lek gir læring» er derfor et samarbeidsprosjekt mellom Elverum, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal og Våler. Alle de kommunale barnehagene er med, og de fleste private barnehagene har valgt å delta. Dette betyr at det til sammen er med 39 barnehager i dette kvalitetsutviklingsarbeidet.

Ingunn Brønstad er kompetanserådgiver i barnehagesektoren i Elverum kommune. Hun er stolt over at denne refleksjonsreisen på tre år nå er startet.

– Mange mener, og forskning har vist, at det er medarbeiderne som utgjør hvor god kvaliteten er i barnehagen. Voksenrollen er avgjørende for om barna tilegner seg den kunnskapen de trenger, mener Brønstad.

Hun sier videre at man skal ha fokus på å utvikle et godt selvbilde og mestringsfølelse hos barna slik at de evner å tilegne seg kunnskap og ferdigheter.

– Vi som jobber i barnehage må vite noe om hvordan, hva og når barna lærer og hva vi som voksne må gjøre for at dette skal skje, mener hun.
«Lek gir læring» bygges opp som et tredelt arbeid med vekt på det som skjer i hver enkelt barnehage. De to andre delene handler om ledelse og tilsyn. Et nettbasert dataverktøy «PULS» skal benyttes for dokumentasjon, analyser, kartlegging og tilsyn. Det samarbeides videre med Imtec, som er et firma innenfor barnehagepedagogikken.

Nær 90 elverumsinger deltok da Elverum kommune inviterte unge og eldre til å bli med på å skape en felles visjon for framtidens ringvegsystem i Elverum. Gjennom historiens første plansmie i Elverum kommune, kunne deltakerne bli med på tre spennende arbeidsmøter våren 2014. Her fikk de selv tegne inn sine forslag til ringvegløsninger for Elverum inn på karte, samt dele sine innspill om «Hva er det beste med Elverum» og «Hva er det viktigste som må vektlegges i ringvegarbeidet»

I en plansmie er alle verksteddeltakerne like. Alle synspunkter er like viktige og målet er å få frem en fin bredde.

Alle innspill fra arbeidsmøtene i plansmia ble videreformidlet til planavdelingen samt til Norconsult – som ledet plansmieprosessen. Innspillene ble analysert og og oppsumert i en rapport fra Norconsult. Rapporten ble senere presentert i formannskapet.

Plansmien var første trinn i Elverum kommune sitt arbeid for nytt ringvegsystem i byen. Dette arbeidet pågår parallellt med Statens vegvesen sitt armed med kommunedelplan, hvor vegutfordringer i sentrum står i fokus.

Slik blir bildet når alle kladdark legges opp på hverandre. Hver svarte strek representerer et forslag til hvor ny ringveg i Elverum skal gå.

Søndre Nyborg bofellesskap ble opprettet i mai 2014. Bofellesskapet er lokalisert i underetasjen på omsorgsblokk 10 på Søndre Nyborg. Underetasjen betyr i dette tilfellet bakkeplan. Bofellesskapet er midlertidig plassert på Søndre Nyborg i påvente av at kommunen skal bygge et bofellesskap for 12 personer på Vestad. Det tas sikte på at dette bofellesskapet står innflyttingsklart i 2017. Bofellesskapet er bemannet 24 timer i døgnet, den ene leiligheten blir brukt som personalbase.

Bofellesskapet består av fem leiligheter for brukere. I de første syv driftsmåneder av 2014 har det vært leid ut tre leiligheter og avdelingen har gitt tilbud til tre brukere i aldersgruppen 19-30 år med diagnose psykisk utviklingshemming eller personer med ervervet kognitiv svikt i ung alder. Den fjerde leiligheten ble tatt i bruk fra desember 2014. I tillegg til å yte tjenester til dem som bor i bofellesskapet, er det gitt tjenester til tre personer med nedsatt funksjonsevne i et geografisk avgrenset område til bofellesskapet.

Avdelingsleder på Søndre Nyborg bofellesskap forteller at de startet opp med to etablerte ansattgrupper som var uavhengig av hverandre og som var godt innarbeidet på en bruker eller maksimum tre brukere. I tillegg fikk vi en gruppe som var rekruttert inn nytt som ikke kjente hverandre eller noen av brukerne. I dag fungerer alle disse 16 ansatte som en ansattgruppe med felles turnus og hvor alle ansatte jobber med alle brukerne. Det totale sykefraværet i 2014 ved Søndre Nyborg bofellesskap var på 5,07 prosent. Trenden har vært at det er korttidsfraværet som det har vært høyest.

– Jeg er også stolt over at brukerne i bofellesskapet nå har et arbeidstilbud og at vi jobber faglig for at brukerne skal få en så selvstendig og meningsfult hverdag som mulig, sier avdelingsleder Bente.

Elverum bibliotek arrangerte for første gang SommerLes i 2014. Dette er en lesekampanje som mange fylker og bibliotek deltar på, men med lokale tilpasninger. I løpet av tre-fire sommermåneder skal barn mellom 5 og 15 år lese og registrere så mange bøker de klarer. Også lydbøker tellers med. Etterhvert som de leste kunne de komme på biblioteket og motta et armbånd som bevis på om de hadde lest 10, 20 eller 30 bøker. Det ble en suksess, og flere foreldre sa at dette var god motivasjon for barna. Informasjon om kampanjen ble sendt ut via skolene, slik at alle barn ble nådd.

Totalt deltok i underkant av 100 barn. Vi registrerte også at det kom barn og foreldre innom som ikke tidligere hadde vært bibliotekbrukere – for å delta på Sommerles. Det hele ble avsluttet med en fest for alle som hadde deltatt, og ca 50 barn møtte opp. Her fikk alle et spesialdesignet bokmerke av den lokale kunstneren Gry Dørnberg Olsen, samt at Klovnen Knut underhold.

 

I anledning grunnlovsjubileet hadde Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune gleden av å invitere alle til fredningsmarkering av Terningen skanse. Arrangementet ble åpnet av fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen før kultursjef i Elverum kommune, Line M. Rustad ønsket alle velkommen. De frammøtte fikk høre historien om Terningen skanse fra Ola Mørkagen ved Glomdalsmuseet før skansen ble fredet av Riksantikvar Jørn Holme. Ordfører Erik Hanstad fikk tildelt fredningsdokumentene, og Annar Bye sto for det musikalske innslaget denne dagen.

Terningen skanse anno 1814 er det yngste mangekantede forsvarsanlegget som er bevart i Norge. Anlegget markerer dermed slutten på en bygge- og forsvarstradisjon som strekker seg tilbake til første del av 1500-tallet i Europa.

Terningen skanse var hovedanlegget i Elverum i 1814 og hadde stor betydning som transitt- og forsyningsleir for mannskaper på vei til kamphandlinger sør i Hedmark. Dette ga Terningen skanse en viktig rolle i spillet om Norges selvstendighet og vernet av Grunnloven i 1814. I den militærhistoriske utstillingen på Glomdalsmuseet kan man se en modell av Terningen skanse.

18. august 2014 ble det innført parkeringsskiver i Elverum sentrum. Fra og med denne datoen må det brukes parkeringsskive på alle offentlige parkeringsplasser med tidsbegrensning. Hensikten med parkeringsreguleringen, er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Ved å skape en bedre rullering av sentrumsnære parkeringsplasser, vil tilgjengeligheten bedres og det skapes et bedre miljø i gaterommet

Tidsbegrensingen i Elverum er på maksimalt to timer mellom 08:00 og 18:00 alle dager unntatt søndag.

Skiven skal plassers i bilens frontrunte og  angir tidspunktet for når du parkerer. Viseren plasseres på parkeringstidspunktet. Eks: Parkerer du bilen klokken 10.30, setter du skiven på 10.30.

Før makstiden på to timer er utløpt, må du frigi plassen. Uten p-skive, er det ikke tillatt å parkere. Parkerer du før eller etter at tidsbegrensingen gjelder, så skal skiven stilles på det klokkeslettet da tidsbegrensingen innføres igjen.

Eks: Parkerer du bilen din klokka 06:00 – så skal skiven stilles på 08:00.

Dersom bilister overtrer parkeringsreglene, kan det føre til utstedelse av gebyr på 500 kroner. Parkeringskontrollen utføres av kommunens trafikkbetjenter.

parkeringsskive

 

Elever og lærere i Elverumskolen er deltakere i et stort forskningsprosjekt som startet opp høsten 2014. Nå skal Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark kartlegge kroppsøvingsfaget i skolen. Hva er det egentlig som foregår i gymtimene på skolen? Og hvordan oppfatter elever, lærere og skoleledere i grunnskolen disse timene? Disse spørsmålene ønsker nå Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark å finne svarene på.

 

I dag er nemlig kunnskapsstatusen om hva som foregår i gymtimene i norsk skole veldig begrenset. Dette nye forskningsprosjektet skal utvikle ny kunnskap på feltet og danne grunnlaget for skoleutvikling. Deretter skal studien brukes videre i en stor nasjonal kartlegging, som vil være den første i sitt slag i Norge.

Så høsten 2014 fikk elever i 4.-10. trinn på skolene i Elverum si hva de synes om gymtimene. Det samme har også lærere og skoleledere gjort. Etter jul og fram til sommerferien 2015 skal svarene fra undersøkelsen analyseres før skoleelever i hele Norge skal få gi sine svar.

I skolepolitisk plattform for Elverum kommune slås det fast at fysisk aktivitet er en forutsetning for god læring i Elverumsskolen. Skolesjef, Tord Arnesen, er både stolt og spent over å kunne få delta i dette unike forskningsprosjektet.

– Dette er et helt unikt pilotstudie og jeg er veldig stolt av at det er i Elverum prosjektet skal gjennomføres. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på kroppsøvingsfaget vårt, sier Arnesen, som er prosjekteier.

Det er Høgskolen i Hedmark som skal lede prosjektet. Knut Westli i «En region i bevegelse» er koordinator mellom høgskolen og kommunen i prosjektet. Han er imponert over samarbeidet med kommunen.

– Vi er kommet veldig godt i gang med dette prosjektet, og er svært godt fornøyde med vår inspirerende samarbeidspartner, sier Westlie.

I oktober gjennomførte NAV-kontorene i Sør-Østerdal sine brukerundersøkelser. Resultatene viser at brukerne jevnt over er fornøyde med tjenestene og den servicen de får.  Totalt er det 648 brukere i Sør-Østerdal som har svart på undersøkelsen. Navs regionleder i Sør-Østerdal, Hans Morten Stubbe, er fornøyd med resultatene.

– Vi er fornøyde, men undersøkelsen viser også at vi har forbedringspotensialer, sier Stubbe.

Stubbe er spesielt glad for at brukerne gir høy score til veilederne hos NAV, når det gjelder å finne gode løsninger sammen med bruker.

– Vi får score på i underkant av 5 på disse spørsmålene. Det er bra når beste score er 6. Og det er særdeles viktig at vi får til gode og konstruktive veiledningssamtaler med brukerne. Men her er vi også svært tydelige på at brukerne selv må gjøre sin jobb og holde sine avtaler med NAV. Det er først da vi kan finne gode løsninger, sier Stubbe.

Undersøkelsen gir også svar på områder NAV kan bli bedre på.

– Vi får en score på 4,4 (av 6 mulige) på spørsmål om brukerne er trygge på at deres rettigheter blir ivaretatt på NAV-kontoret og på spørsmål om de får den informasjonen de har behov for. Dette er litt dårligere enn i fjor, men det kan henge sammen med at vi er blitt tydeligere på at bruker selv har et ansvar for å være aktiv i sin sak, sier Stubbe.

En fredag formiddag i november var det klart for offisiell åpning av både Lærerskolealleen og Eivind Torps veg. (Sistnevnte strekker seg mellom Kommunehuset Folkvang og Elverumshallen – videre forbi svømmehallen – og ned til Lundgaardsvegen) Lærerskolealleen er blitt 6,5 meter bred, har fått ny asfalt og kantstein.

De to vegene er bygd ut i Elverum kommunes regi, i godt og nært samarbeid med en rekke leverandører og partnere. Investeringen ligger på cirka sju millioner kroner. I denne summen er både arbeid over bakken og innstalasjoner under bakken medregnet. Det er blant annet lagt ny overvannsledning i Lærerskolealleen.

Evalueringene etter Åmot og Elverum kommuner sine flytt hjem arrangementer i 2014 viser at deltakerne er meget godt fornøyde og lysten til å flytte hjem til Elverumregionen er blitt enda større.

Denne høsten har Elverumregionen invitert til to store flytt hjem arrangementer. 24. september holdt regionen sitt eget arrangement i Trondheim for nær 60 utflytta elverumsinger og åmotinger. 21. oktober samarbeidet Elverumregionen med fire kommuner på Hedmarken om «Tirsdag kveld fra ALNA» Til dette flytt hjem arrangementet kom det nær 100 deltakere.

Tilbakemeldingene viser at deltakerne er meget godt fornøyde med begge arrangementene. 91 prosent av deltakerne fra Trondheim, som har svart på evalueringsskjemaet, opplyser at de er tilfreds eller svært tilfreds med arrangementet. For «Tirsdag kveld fra ALNA» svarer 72 prosent av de er tilfreds eller svært tilfreds med eventen.
Nesten 6 av 10 av deltakerne fra Trondheim svarer at de ønsker å flytte til Elverumregionen, hvis de får en passende jobb. Og 42 prosent av dem er enda mer motiverte til å flytte hjem nå enn de var før arrangementet.

Av deltakerne fra Oslo-området svarer hele 75 prosent at de ønsker å flytte til Hamar-/Elverumregionen. 28 prosent av dem er klare til å flytte ut fra Oslo så snart som mulig.
Prosjektleder for Attraktivitetsprosjektet i Elverum kommune, Kate Langsethagen, er godt fornøyd med tilbakemeldingene fra deltakerne.

-Det er godt å se at de er fornøyde med arrangementene. Vi synes det er flott at så mange ønsker å flytte hit til Elverumregionen, hvis de får seg en passende jobb, sier Langsethagen.

Innholdsfortegnelse