Gå til innhold
gammelbrua sett fra taket rådhuset

6 Samfunn og miljø

Innledning

Handlingsplanen for fireårs-perioden er det elementet i kommunens planhierarkiet (jfr. «Kommunal planstrategi for Elverum – 2012-2015») som skal søke å:

 1. Ta tak i de mål og strategier som er beskrevet i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. Ta tak i føringer for tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen som foreligger og som anses som nødvendig å håndtere og som ikke er redegjort for i planverket.

Det rapporteres på prioriterte og planlagte tiltak og aktiviteter i perioden 1.1. – 31.12.2014.

Disse seks fokusområder er fastlagt som strukturen for samfunnsplanleggingen og beskrevet i planstrategien for Elverum:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Det skapes en «rød tråd» fra kommuneplan via kommunedelplaner/ tema-/sektorplaner til handlingsplan og videre til detaljerte virksomhetsplaner per sektor/stab.

I dette kapitlet rapporteres det i henhold til eksisterende mål og strategier i kommuneplanen – handlingsplan for 2014 – 2017.

Energi- og klimaplan

Kommunestyret vedtok 19. juni under sak 048/14 «Strategisk plan for Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014 – 2018 – utslippsreduksjoner, karbonbinding og forebyggende tiltak»

Planen inneholder mål og strategier for å bidra til lavere utslipp av klimagasser, øke energisparing og øke andelen energi som kommer fra fornybare kilder. Planen har også mål og strategier for karbonbinding i skog samt forebyggende arbeid mot økt hyppighet av flom, skred og overvann som følge av klimaendringer.

Hovedmålene i planen er:

 • Økt årlig langsiktig binding av CO2 i stående skog og i langsiktige trebaserte konstruksjoner tilsvarende 25.000 tonn CO2 ekvivalenter
 • 30 prosent reduksjon i kommunens klimagassutslipp tilsvarende 30.000 tonn CO2 ekvivalenter årlig,  jfr. 2007 nivå.

Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling

Bruk av grunnvann til oppvarming og kjøling av større bygg, er en effektiv og miljøvennlig løsning som ikke bidrar til utslipp av CO2 og til lokal luftforurensning. Melhus og Elverum er foregangskommuner i Norge der denne teknologien er tatt i bruk. Store energimengder tas direkte ut fra grunnvannet, og energipotensialet er bestemt av mengde vann som kan pumpes opp og temperaturen på vannet. I dette pionèrarbeidet er det flere utfordringer både av teknisk, geologisk, organisatorisk og juridisk art som må løses for å sikre en optimal, helhetlig og bærekraftig utnyttelse av grunnvann som energiressurs. Vurdering av mulighetene for bruk av grunnvann til fjernvarme, utvikling av en robust driftsteknologi og organisasjonsformer for drift av grunnvarmeanleggene, vil være sentrale tema i prosjektet. Økonomisk ramme er åtte millioner kroner, der Regionalt Forskningsfond bidrar med seks millioner kroner. Resten er egeninnsats fra øvrige deltakere, hvorav Elverum kommune bidrar med kroner 400.000,- via egeninnsats.

Miljøinformasjon

Sektor for teknikk og miljø og har sammen med kommunikasjonsenheten i kommunen deltatt på kurs om miljøinformasjon.

ENØK i kommunale bygg

EPC-prosjektet er i garantifasen, som skal vare i 9 år fra 010114. Driften det første året viser at besparelsen er rett innenfor den garantert besparelsen. ENØK er fortsatt et prioritert område og arbeidet fortsetter med å optimalisere ytterligere.

ENØK i privatboliger

Kommunens klimafond gir støtte til utskifting av gamle vedovner til nye rentbrennende er operativt.

Fondet gir også støtte til energiutredning i gamle gistne hus med formål oppgradering. Siden ENOVA har igangsatt en lignende ordning bør støtten til energiutredninger fra kommunens klimafond vurderes.

Oppstartmøte planlegging av «Oljefritt Innlandet» er gjennomført i samarbeid med Energiråd Innlandet. Tiltak igangsettes i 2015.

Transport

Kommunens bilflåte over på lavutslippsbiler, hybrid og eller el. Dette er et kriterium som ligger til grunn fortløpende ved innkjøp og utskifting av kommunens bilpark. Kommunen har etablert ansvarlig for kommunens bilflåte

Kommunen deltar i prosjekt «Grønn vei» initiert av Energiråd Innlandet med støtte fra Hedmark fylkeskommune og Enova. Formålet er å redusere kommunenes klimagassutslipp og energiforbruk fra transport gjennom erfaringsutveksling, økt kompetanse, mer effektive metoder og verktøy for planlegging og gjennomføring. Prosjektet er i oppstartfasen.

Det stilles krav i reguleringsplanene til ladestasjoner for el-bil der det anlegges mer enn 50 parkeringsplasser. Det er montert ladere for Tesla på Elgstua Scandic hotell.

Antall ladepunkt for elektriske biler i Elverum sentrum øker og antall elbiler i privat eie øker.

Økt kollektivisering av persontransport

Sektor for teknikk og miljø har en løpende dialog med Hedmark trafikk om et best mulig kollektivtilbud. Samarbeid med Energiråd Innlandet, prosjekt»Grønn veg» i samarbeid med Transnova med tanke på å få ned klimautslipp fra transport er under oppstart.

Biltrafikk i sentrum

Innføring av parkeringsskiver i sentrum med parkeringsvakter antas å ha redusert trafikken til og fra sentrum.

Svevestøv og luftkvalitet

Igangsatte tiltak for å redusere svevestøv i sentrum videreføres.  Tiltakene på kommunale veier er bruk av maskinknust strøgrus, tidlig feiing av gater og veier og mer effektiv oppsamling av grus om våren med ny feiemaskin.

Kommunen har rutiner om stans av maskiner/lastebiler ved tomgangskjøring av varighet over 2 minutter. Dette gjelder både egne maskiner og innleide maskiner.

Statens Vegvesen prioriterer ikke oppretting av permanent statsjon for luftkvalitetsmålinger i Elverum sentrum med begrunnelse at andre tettsteder i fylket har dårligere luftkvalitet. Det er positivt at Elverum vurderes å ha bedre luftkvalitet enn Hamar og Kongsvinger. Det ønskes allikevel en permanent målestasjon i sentrum.

Økt bruk av sykkel 

Det er gjennomført et samordningsmøte for sektorovergripende tiltak som fremmer daglig bruk av sykkel i kommunen. Elverum kommune har inngått en sykkelavtale med Statens vegvesen. Planmessig og strategisk satsing på bruk av sykkel. Det er fokus på gode gang- og sykkelforbindelser i alle arealplaner. Trygg skoleveg. Kommunen har rutiner om prioritering av gang- og sykkelveier ved brøyting og strøing.

Økt produksjon av fornybar energi

Nær alle nye fjøs bygges med flisfyringsanlegg og vannbåren varme.

Arealeffektivt utbyggingsmønster

 • Det fortettes i Elverum sentrum.
 • Nye boligområder med kort veg til sentrum er under regulering.

Karbonbinding i skog og trekonstruksjoner

Det informeres i alle reguleringsplaner om at det skal vurderes bruk av tre ved utbygging. Dette følges opp i byggesøknadene.

Kommunen har gjennom året deltatt i ulike nettverk som Nordiske trebyer, Tredriver samarbeidet i Hedmark og Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet initiert av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland.

I samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Treteknisk institutt er det gjennomført et internseminar med tema «Hvilken kompetanse på bruk av tre har vi i dag og hva trenger vi?» Seminaret var knyttet opp mot kommunenes egne bygg  og saksbehandling generelt.

Eiendomsstaben har knyttet til seg person med trekompetanse som skal bidra i vurderingen hvordan tre kan nyttes i nye byggeprosjekt mhp. konstruksjon, kledning og innredning. Det er utarbeidet et eget vurderingsskjema for bruk av tre som skal nyttes ved alle nye kommunale byggeprosjekt.

Slam

Arbeidet med å få på plass en felles slambehandlingsløsning for Glåmdalsregionen pågår. Forprosjektgruppa har levert en rapport som peker ut den prinsipielle/tekniske løsningen, og neste trinn er å inngå intensjonsavtaler med alle berørte kommuner. Anlegget skal etter planen stå klart til bruk i 2019, og produsere biogass og jordforbedringsmateriale fra avløpsslam.

Avfallhandtering

Det ble i 2014 innført frivillig SMS-varsling til abonnenter vedrørende innsamling av avfall.

Oppstart av innsamling av husholdningsavfall med GPS-styring ble startet i 2014. Ordningen gir mer optimale innsamlingsruter og bedre opplæring for vikarer på bilene. Abonnentene får også raskere tilbakemeldinger på feil/mangler ved innsamling og utstyr.

På Hornmoen ble det åpnet Gjenbrukstorg, der innbyggerne kan levere brukbare møbler, sportsutstyr ol. gratis. Det er da også gratis å ta med seg disse fra Gjenbrukstorget.

 

 

Byplan for Elverum

Arbeidet med byplan for Elverum kommune følger vedtatte planstrategi. I august 2014 startet en ny byarkitekt som skal følge byplanarbeidet. I enhet for arealplan er det i tillegg forsterket med en erfaren arealplanlegger, også fra august måned. Innledende arbeider med byplanen er godt i gang.

Tema- og arealplaner

Følgende tema- og arealplaner skal de nærmeste årene utarbeides i tråd med planstrategien:

 • Samlet strategisk plan for bygdeutviklingen i Elverum kommune,
 • Samferdselsplan for Elverum kommune,
 • Strategisk plan forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum kommune,
 • Samlet plan for boligbygging i Elverum kommune og
 • Kommuneplanens – arealdel

Det vurderes om temaene kan håndteres i færre antall planer.

Private reguleringsplaner og byggesaker

Aktivitetsnivået på behandling av private reguleringsplaner og byggesaker har være relativt høyt. Følgende reguleringsplaner er sluttbehandlet:

 • Detaljregulering for Sentrum Park
 • Detaljregulering av ny vegforbindelse Henrik Ibsens veg – Grøndalsbakken
 • Detaljregulering for Solvang
 • Detaljregulering for Fjeldset Handel
 • Detaljregulering for Hotellkvartalet
 • Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 207 Hernes skole – Finstad
 • Detaljregulering for planoverganger på Jømna
 • Detaljregulering for Fjeldmora vest
 • Detaljregulering for Midtskogen massetak

Annet planarbeid

Nye rammer er vedtatt for planarbeidet knyttet til områderegulering for Heradsbygd – Tassåsen, Teaterbyen og Heradsbygd skistadion. Det forberedes oppstart av ny planprosess. Per april 2015 er arbeidene godt i gang

Det er et nært samarbeid og dialog med Elverum Tomteselskap knyttet til utvikling av Sagåa/Prestmyra. Områderegulering av B2/B3 på Søbakken pågår også.

Prosjektering av Torgplassen er i stor grad ferdigstilt, prosessen videre avventes i lys av fremtidige budsjettbehandling.

Løfter regionen

Arbeidet med å løfte Elverumregionen som et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke fortsetter. To store prosjekter har dette som fokus:

 • Attraktivitetskampenjen sammen med Åmot kommune
 • Bolystprosjektet i samarbeid med kommunene på Hedmarken.

Attraktivitetsprosjektet hadde stor aktivitet også gjennom 2014. Flere tiltak er gjennomført og kampanjen har vært godt synlig i byen vår da spesielt under Volumfestivalen, Elverumsdagene og i forbindelse med studiestart ved Høgskolen i Hedmark, campus Elverum. I 2014 ble det også arrangert felles innflyttertreff for nye innbyggere i Åmot og Elverum, St.Hans fest samt to store «Flytt hjem» arrangementer. I september 2014 var Elverumregionen i Trondheim for å møte nær 60 utflytta elverumsinger og åmotinger mens vi samarbeidet med Hamarregionen om «Flytt hjem» arrangementet i Oslo i oktober 2014. Møteplasser for nyetablerere er også etablert og nye omdømmefilmer er produsert. Prosjektet har egen nettside og facebookside som oppdateres jevnlig med nyheter som skal skape både besøks- og bostedsattraktivtet. I tillegg satses det på å gi utflytta Hedmarkinger informasjon om aktuelle ledige stillinger – gjennom nyhetsbrev.

Statistikken fra SSB viser at stadig flere ønsker å bosette seg i Elverumregionen. Elverum kommune er blant de kommunene i Hedmark som opplever størst prosentvis befolkningsvekst.

 

Strategisk hovedplan VA

Prosessen for å rullere den strategiske hovedplan for vannforsyning og avløp pågår. Den følger fremdriftsplanen og komite for vekst og utvikling er styringsgruppe.  Diverse investeringsprosjekter og rehabiliteringsarbeider er gjennomført i tråd med plan, jfr investeringsoversikten.

Asfaltarbeid

Det er utført omfattende asfalteringsarbeider i sentrum. Eivind Torps veg mellom Folkvang og Lundgaards veg er vellykket bygd i egenregi. Omfattende oppgraderingsarbeider er også foretatt på det kommunale vegnettet – spesielt i østre deler av kommunen.

Ny parkeringsordning

Den nye parkeringsordningen i sentrum fikk en vellykket oppstart i august 2014.

Overordnet vegsystem

I mars ble første trinn i utredningen av et framtidig ringvegnett i Elverum startet opp med plansmie. Kommunen inviterte gjennom dette til en åpen medvirkningsprosess for alle innbyggere. Iløpet av tre kvelder bidro engasjerte deltakere med sine ideer og forslag til et framtidig ringvegnett og tegnet disse ned på kartet. Anbefalingen fra plansmia følges opp i en fase to med utredning av en transportstrategi. Dette vil inngå som en sentral del av byplanarbeidet.

Oppstart av planprosess for strategisk plan for samferdsel (jfr. planstrategien) vil med dette være samordnet med byplanen og inngå i denne.

Statens vegvesen sitt arbeid med kommunedelplan for overordnet vegsystem var kommet godt i gang høsten 2014. Statens vegvesen inviterte blant annet politikere, fylkesrepresentanter og næringslivsaktører til idedugnad på Elgstua i desember. Det jobbes grundig med utredninger, slik at forslag til kommunedelplan foreligger til førstegangs behandling ved årskiftet 2015/2016. Endelig vedtak forventes i løpet av 1. halvår 2016.

Spesielt fremheves følgende saker som har vært behandlet av kommunestyret innenfor temaet i perioden:

 • Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, forslag til finansiering med bompenger
 • Detaljregulering av ny vegforbindelse Henrik Ibsens veg – Grøndalsbakken. Opparbeiding av denne nye vegforbindelsen mellom Hanstad og sentrumsområdet lå tidligere inne i handlingsprogrammet til Statens vegvesen som et trafikksikkerhetstiltak. Dessverre er dette nå ikke inne i dagens handlingsprogram og bør meldes inn i igjen til neste periode av handlingsprogrammet år 2018-21.

 

 

Næringsarbeidet i regi av Elverum kommune ligger som ansvar hos samfunnsutviklingsstaben. Næringssjef, som er medarbeider i samfunnsutviklingsstaben, arbeider med virkning fra nyttår 2014 i et funksjonelt samarbeid med Elverumregionens Næringsutvikling AS (ERNU AS). Dette er regulert i henhold til avtale, og gjøres for å ta ut synergier og arbeide koordinert til det beste for Elverum.

I 2014 har det blitt arbeidet med en rekke saker: Arbeidet med omstilling som følge av nedleggelse av industriarbeidsplasser pågår for fullt, både gjennom deltakelse i styringsgruppe for prosjekt hos ERNU, gjennom faglig arbeid i prosjektet og hos partnere, hos forhandlingsutvalg i forhandlingene med Takeda m.v. Det har vært arbeidet med utvikling av ny strategisk næringsplan for Elverum.  Denne ble godkjent av kommunestyret per 22.10.14. Det er gjennomført bedriftsbesøk, arrangert frokostmøter for å styrke nettverket mellom næringsdrivende i Elverum og arbeid i attraktivitetskampanjeprosjekter både med Hamarregionen og innad i Elverumregionen (samarbeid med Åmot). Det er et større arbeid vedrørende leverandørutvikling overfor Forsvaret under utvikling. Det har vært arbeidet for å få i gang flere nettverk for næringsaktører i 2014. Dette har medført at et arrangørnettverk for Elverumregionen er i arbeid med egen prosjektleder og finansiell bistand fra Hedmark fylkeskommune. Et nettverk for lokalmatprodusenter er også igangsatt. Det vises forøvrig til årsrapporteringer fra Elverumregionen Næringsutvikling AS (ERNU AS) med datterselskaper som redegjør for næringsutviklingsarbeid som foregår i selskapenes regi. Elverum kommune er medeier sammen med nabokommunene Våler og Åmot.

 

Tømmeravvirkning

Elverum er nest største kommune i landet på tømmeravvirkning. Over 321 000 m3 tømmer ble avvirket til en førstehåndsverdi på kroner 120 millioner. Samfunnseffekten er betydelig. Det er ingen annen by i Norge hvor skogbrukstilknyttet næring utgjør så stor andel av økonomien i kommunen.

Investeringstakten er også høy både med foryngelse, ungskogpleie og i skogsveier. Kommunen har hele 1400 km skogsbilveier og private veier.

Ny skogfrøplantasje er under etablering for Skogfrøverket i Julussdalen. Et viktig langsiktig tiltak for bedre frø- og plantemateriale.

Bønder som satser

Elverum er en stor jordbrukskommune med høyt investeringsnivå. Kommunen har nå flere slaktekyllinghus enn samlet for Oppland fylke. I 2014 ble det via Innovasjon Norge innvilget tilskudd, rentestøtte og lån for over 20 millioner kroner til ulike i jordbruksprosjekter. Det er gledelig at det er mange unge bønder som satser. I 2014 dreide satsingen fra fjørfe til kjøtt, mjølk og storfe.

Veterinærvakt

Vakttelefon ordningen for veterinærene hadde utfordringer i starten av året, men fungerer nå svært tilfredsstillende etter gjennomføring av driftsmessige endringer. Elverum administerer vaktordningen for hele Sør-Østerdal opp til og med Atna.

Rovdyrproblematikken

Det har vært en tilspisset situasjon i kommunen i løpet av sommeren der bjørn har tatt fem storfe i Østre Elverum. Fellingstillatelse er avslått av Miljødirektoratet etter klage.

Det er etablert et nytt ulverevir sentralt i kommunen. Jf. forskerne er det nå fem ulvepar som bruker areal i kommunen. Dette øker utfordringene i hjorteviltforvaltningen og for husdyr på utmarksbeiter. Vest for Glomma har rovviltjaktlaget deltatt i jakt både på ulv og bjørn der fylkesmannen har gitt fellingstillatelse.

Beitetakst for elg

Ny beitetakst for elg ble presentert for rettighetshaverne i perioden. Det er en klar bedring med hensyn til skogskader. Målsettingen om å redusere elgstammen vurderes som oppnådd. Samlet ble det felt 446 elg i 2014. Fallviltguppa rapporterer om nedgang i antall viltpåkjørsler med elg.

Jegerprøveeksamen

Gjennomføring av jegerprøveeksamen er kommunens ansvar. I 2014 var det 100 kandidater som gikk opp til jegerprøveeksamen.

Miljøfyrtårn

Elverum har cirka 14 miljøfyrtårn bedrifter. Antallet øker noe årlig, og det er en tendens til at flere kjeder sertifiserer alle sine butikker/kontorer.

Kulturvern:

Christiansfjeld festning

Prosjektet var finansiert for årene 2011 til 2014. Arbeidet ble utført i henhold til den tilstandsrapporten og handlingsplanen som var grunnlag for kommunestyrets vedtak om utbedring. Arbeidet ble utført som et prosjekt organisert under Sektor for kultur, med innleide mannskaper for hver sommersesong. Det faglige arbeidet ble fulgt opp av konsulent fra Forsvarsbygg/Sjåtil & Fornæss Kongsvinger og rådgiver fra Kulturvernavdelingen i Hedmark fylkeskommune. Militærhistoriske hensyn ble ivaretatt via jevnlig kontakt med Anno museum Glomdalsmuseet. Prosjektet leverte en sluttrapport sent på høsten 2014, der prosessen, resultatene og gjenstående arbeid ble beskrevet.

Rehabilitering Terningen skanse

Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune engasjerte seg i tilstanden og framtida for Terningen skanse i 2013. Forsvarsbygg utarbeidet en tilstandsrapport og en handlingsplan for anlegget. Det ga grunnlaget for et vedtak om fredning og en bevilgning til begynnelsen av istandsetting. Terningen skanse ble foreløpig utbedret og delvis istandsatt ved å bruke mannskap og kompetanse fra prosjekt «Christiansfjeld festning i et sommertiltak 2014». Anlegget ble gjort presentabelt til et offisielt arrangement lørdag 2. august 2014. Prosjektet leverte en sluttrapport sent på høsten 2014, der prosessen, resultatene og gjenstående arbeid er beskrevet.

 

 

Fokusområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø er det området hvor kommunen som tjenesteprodusent har sin absolutt største andel av virksomheten. Dette forklares med at det kommunale ansvaret for barnehage-, skole-, helse-, omsorg og sosialtjenester og kulturrelaterte tjenester er å finne innenfor dette området. Dette omfatter i størrelsesorden 80-90 prosent av den årlige kommunale tjenesteproduksjon.

Innenfor dette området foregår tjenesteproduksjonen i henhold til en betydelig mengde lover og forskrifter som rammeverk, samt kommunale sektor-/temaplaner med mål og strategier som grunnlag for tjenesteproduksjonen.

Planverket som er relatert til fokusområdet, skal oppdateres og utvikles i perioden i henhold til planstrategien som følger: Omsorgsplan, boligsosial plan, strategisk plan for psykisk helsearbeid og rusarbeid, helhetlig integreringsplan, Elverumskolen – samlet strategisk plan, Barnehagene i Elverum – samlet strategisk plan.

I 2014 er følgende planer ferdigstilt:

 • Strategisk plan for folkehelsearbeid 2013 – 2017 (vedtatt 12.12.2013)
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging – 2013-2016 (vedtatt 15.02.2014)
 • Kommunedelplan – Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014-2018 (vedtatt 19.06.2014)

Innenfor fokusområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø har det vært jobbet spesielt med dette:

 • Pleie-, rehabilitering og omsorgssektoren har flere store utbyggingsprosjekter på gang; utbygging av Kirkevn 47 til Helsehus inkludert rehabilitering av Moen sykehjem, 12 leiligheter for yngre funksjonshemmede, 24 omsorgsboliger for demente og 16 ordinære omsorgsboliger, samt nytt bofellesskap for Sandbakken. Dette arbeidet er tidkrevende og medfører tett samarbeid mellom eiendomsstaben, sektor for familie og helse og sektor for pleie-, rehabilitering og omsorg.
 • Rehabiliteringen av Søbakken skole går etter planen og skolen skal være ferdig til skolestart høsten 2015. Skolen vil da ha ekstra kapasitet i og med at to paviljonger ikke saneres før ny skole i Ydalir er ferdigstilt.
 • Skolestrukturutredningen ble behandlet i kommunestyret 19.6.2014.
 • Det flerårige utviklingsprosjektet «Læringslyst» pågår. Dette skal bidra til resultatforbedring i Elverumskolen. Et av hovedområdene for utviklingsarbeidet i skoleåret 2014-2015, er å utarbeide og implementere kommunal plan for vurderingsarbeid i skolen. Erfaringer med det regionale utviklingsarbeidet er svært positivt, men krever tett oppfølging fra skolene. Dette bidrar også til at pedagogisk rådgiver ved skolekontoret vil bruke mer tid på veiledning ute på skolene. PPT følger også opp med direkte veiledning av lærere gjennom prosjektet «forebedret praksis». Her er det spesielt to PP-rådgivere med spisskompetanse, sammen med pedagogisk rådgiver fra skolekontoret som har veiledning av lærere i tråd med de standarder som er utviklet gjennom arbeidet med Læringslyst.
 • «Lek gir Læring» er et treårig kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagene i Sør-Østerdal og Våler. Prosjektet startet opp august 2014. Hovedmål med prosjektet er «Å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og styrke den enkelte barnehage som læringsarena». Hver enkelt ansatt skal få kunnskap og kompetanse på hva dette betyr i praksis – noe som er viktig for å øke kvaliteten.
 • Forbygging barn og ungdom – Gnisten er et flerfaglig knutepunkt med ulike forebyggende lavterskeltilbud for utsatte barn og unge. Her er tverrfaglig samarbeid på tvers og med frivilligheten et arbeidsprinsipp. Enheten er i kontinuerlig prosess med å utarbeide og videreutvikle dette samarbeidet. I 2014 har lavterskeltilbudene i enheten hatt totalt cirka 13. 000 treffpunkter med barn og unge innenfor de ulike lavterskeltilbudene i Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, Utekontaktene, Oppfølgende team (blant annet enslig mindreårige flyktninger – EMF), Åpen hall, Ferieklubben og Arbeidstrening for ungdom i Snekkerverkstedet.

Flyktninger og integrering

 • Flyktningetjenesten har, i tett samarbeid med Elverum læringssenter, daglig oppfølging av flyktninger i introduksjonsprogrammet. Programmet omfatter blant annet kartlegging, rådgivning, oppfølging i bolig og samordning av individuell kvalifiseringsplan, m.m. For familier med barn i førskolealder legges det til rette for at barnet/barna får barnehageplass, slik at foreldrene kan starte introduksjonsprogrammet så fort som mulig etter bosetting.
 • Kommunen videreførte i 2014 et prosjektet «FIA»(flyktninger i arbeid) med tanke på en mer yrkesretting av integreringsarbeidet. Prosjektet er finansiert av IMDI (kommunale utviklingsmidler) og bygger på yrkesrettede kurs i samarbeid med både private og offentlige arbeidsgivere. Måloppnåelsen i dette prosjektet har vært svært god. Prosjektet vil bli avsluttet i 2015 og det er en målsetting at dette implementeres i introduksjonsprogrammet for 2016.
 • Ekstra innsats for å skaffe midler for å styrke tilbudet til flyktninger med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker har gitt resultater i 2014 og videreføres i 2014

Internasjonalt arbeid

 • Varaordfører gjennomførte en besøksreise til Indonesia i januar sammen med Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum. Her besøkte de høgskolens samarbeidspartnere i helsevesenet i provinsen Banda Ache og offentlige myndigheter i området Sabang.
 • Elverum kommune har vært vertskap for vennskapsbesøk fra Namibia og Sunne i forbindelse med årets 17. mai feiring.
 • Elverum kommune deltok på et tre-part møte med vår vennskapsby i Namibia: Tsumeb i Falun, Sverige i februar. Resultatet ble en bedre kontakt mellom partene, og en samordning av arbeidet.
 • Internasjonal uke i oktober, involverte og engasjerte en rekke virksomheter og personer i Elverum, samt kommunens samarbeidspartnere innen internasjonalt arbeid i Hedmark. Det ble også et besøk av Namibia’s nye ambassadør til de skandinaviske og baltiske landene.
 • Samarbeidet med vår vennskapsby Tsumeb i Namibia besto blant annet av at vår container nummer tre med rullestoler og hjelpemidler ble gjort klar, fyllt opp og sendt til Namibia.

Attraktive kultur- og opplevelsestilbud

Dette skjer gjennom sektor for kultur og i regi av virksomheter innenfor idrett, sang- og musikkliv. Disse er blant annet Festspillene i Elverum, Visit Elverum-Regionen AS, Grundsetmartn, Elverumregionens Næringsutvikling AS, Elverumsdager, Volumfestivalen, Elverum Fotball, Elverum Håndball med flere.

Kommunen bidrar til å styrke og videreutvikle hele dette aktivitetsspekteret gjennom tilskudd og arbeid. Fotballturnering, Volumfestivalen, Festspill,Grundsetmarten, Elverumsdager, Jakt- og Fiskedager er arrangert med kommunal medvirkning direkte og indirekte i flere sammenhenger.

Sektor for kultur er kommunens kontaktledd inn i Elverum Idrettsråd, Fellesutvalget for samfunnshus og grendehus og Elverum Musikkråd, viktige paraplyorganisasjoner for idretten, musikklivet og de 23 samfunnshus og grendehusene i Elverum. Disse representerer et utvalg av all den flotte frivilligheten i Elverumssamfunnet, som sammen legger et godt grunnlag for et rikholdig rekreasjons- og kulturtilbud i byen.

Innholdsfortegnelse