Gå til innhold
fall moen 43 Kopi smal

7 Sektorene og stabenes resultater

  Utfordringer og resultat planer

 • Hjemmebaserte tjenester har gjennom 2014 hatt lengre perioder med økt antall vedtakstimer som har ført til ekstra innleie av pleiepersonell. Årsaken er raskere utskrivning fra sykehuset av pasienter med komplekse og sammensatte behov. Flere hjemmeboende med diagnosen demens, krever tettere oppfølging fra hjemmetjenesten. Det har vært en økning i tjenestebehov til komplekse ressurskrevende brukere, og behov for økte ressurser og kompetanse for å sikre forsvarlige tjenester til brukere hjemme. Enheten har hatt fokus på kompetanseutvikling innen dokumentasjon, palliasjon, ernæring og demenssykdom.
 • Kreftkoordinator/kreftsykepleier og kontaktsykepleier i kreftomsorg har i 2014 hatt en økning i antall henvisninger og pårørendesamtaler.
 • Pasientene har mer komplekse sykdomsbilder som krever spisskompetanse og periodevis økt bemanning. Det er flere pasienter med demens enn tilrettelagte plasser for denne målgruppen, noe som skaper daglige utfordringer. Dagens pasienter ligger kortere tid på sykehuset i påvente av et tilbud i kommunen. Sektoren jobber for å få til en optimal gjennomstrømning på korttidsplasser. Moen sykehjem som utviklingssenter for sykehjem, deltar i pasientsikkerhetsprogrammet, og jobber videre med to nye områder; urinveisinfeksjon og trykksår. Alle de kommunale sykehjemmene har jobbet aktivt med å kvalitetssikre nødvendig dokumentasjon av helsehjelp og bruk av tvang/makt. Det jobbes også med tiltak for å redusere skader og øke pasientsikkerheten, spesielt fallforebygging og legemiddelhåndtering.
 • Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i og utenfor bofellesskap har mange brukere med omfattende og langvarig bistandsbehov. Beboerne i bofellesskapene blir eldre, sykere og trenger mer tilsyn på dagtid, noe som har medført økt behov for ressurser knyttet til enkelte bofellesskap. Det ble høsten 2014 etablert et bofellesskap for unge brukere med funksjonsnedsettelser i underetasjen på Søndre Nyborg omsorgsbolig. Dette ble gjort i påvente av ferdigstilling av nye omsorgsboliger for målgruppen. Enheten har jobbet med kompetanseutvikling spesielt på områdene dokumentasjon, ernæring, legemiddelhåndtering og bruk av tvang/makt.
 • ROS analyse viser at sektoren er sårbar med tanke på tilstrekkelig og rett kompetanse for å sikre pålagte tjenester.
 • Samhandlingsreformen har medført flere og nye komplekse oppgaver for sektoren, uten tilstrekkelige overføringer fra staten. Sektoren har ikke kapasitet til å ta ut alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.
 • Arbeidet med innføring av fritt brukervalg for BPA-ordningen (brukertyrt personlig assistanse) er gjennomført, noe som betyr at brukerne selv kan velge mellom 12 godkjente leverandører.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 445 417 463 240 -17 824
Driftsinntekt -119 653 -130 601 10 948
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 1 031 -1 031
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) 0 -562 532
Netto resultat 325 764 333 108 -7 344
 • Totalt ble årsresultatet for sektor for PRO et netto merforbruk på 7,3 millioner kroner. PRO brukte 18,8 millioner for mye i drift i forhold til budsjett, men fikk en merinntekt på 11,5 millioner kroner i forhold til inntektsbudsjettet. Merinntekter refusjon ressurskrevende brukere må ses i sammenheng med tilsvarende mindreinntekter på sektor familie og helse.
 • Ordningen BPA (brukerstyrt personlig assistanse) økte i tjenestevolum tilsvarende en netto kostnad på cirka fire mill kroner.
 • Innsparingskrav på to millioner kroner ved nedtak av vedtaksvolum med cirka 10 prosent, har ikke vært mulig. Sektoren har hatt en netto vekst i vedtaksvolum.
 • Høsten 2014 ble Søndre Nyborg bofellesskap for unge brukere etablert uten full budsjettdekning, merforbruk på to millioner kroner.
 • Hjemmebaserte tjenester økte tjenestevolumet til enkelt brukere med store behov, en kostnadsøkning tilsvarende 4,9 millioner kroner.
 • Kjøp av institusjonstjenester i Løten kommune og betaling for utskrivningsklare pasienter hadde et merforbruk på 2,3 millioner kroner.
 • Vederlagsbetaling for langtidsopphold ble 1,3 millioner kroner lavere enn budsjettert.

 

Organisasjon Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær i % 87,2 89 % 91,1 %
Faglig og personlig utvikling – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) 4,8 4,4 4,2
Stolthet over egen arbeidsplass – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) 4,9 4,8 4,9
Nærmeste leder – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) 5 4,5 4,6
Antall brudd på Arbeidsmiljøloven – dagregel (arbeid utover 13 t/døgn) 85 0 80
Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten 42 % 42 % 42 %
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg 50 % 50 % 50 %
Andel høgskoleutdannede i bofelleskap 18,3 30 % 19,9 %

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

 • Sykefraværet er målt eksklusive fravær på helg- og høytidsdager. Økt nærvær skyldes kontinuerlig fokus på oppfølging både av nærvær og fravær. Resultat for alle tre indikatorene er i henhold til målene for 2014. Noe lavere på faglig og personlig utvikling på grunn av innsparing og innkjøpsstopp store deler av året.

 

TJENESTEKVALITET Resultat 2013 MÅL 2014 Resultat 2014
TJENESTEPROFIL
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 18,10 % 18 % 18,1 %
Andel plasser i prosent avsatt til tidsbegrenset opphold 14,10 % 19,10 % 13,2 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 19,60 % 23,00 % 19,9 %
Antall døgn med overbelegg på institusjon 97 10 148
Antall UK(utskrivingsklare) betalingsdøgn/døgn 1,3 2,6
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med helgdøgnsbemanning 0,00 % 2,9 % 0 %
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig 22,00 % 27,00 % 22,00 %
 • Elverum har en noe institusjonstung tjenesteprofil og har en dekningsgrad på 18,1 prosent institusjonsplasser for eldre 80 år og over, og ligger noe høyere enn sammenlignbare kommuner. Nedgang i andel korttidsplasser, skyldes nedgang i antall institusjonsplasser totalt. Manglende ressurser til å øke særlig nattbemanningen på Jotunhaugen sykehjem, er årsak til at andel plasser i skjermet enhet for personer med demens ikke er økt. Overbelegg på institusjon ble i hovedsak benyttet første halvdel av året, da presset på korttidsplasser (mange UK døgn) var stort. Det har ikke vært ressurser til å reetablere døgnbemanning i omsorgsbolig til gruppen 80 år og over, og mål om 2,9 prosent dekning er ikke nådd.

 

BRUKERUNDERSØKELSER SYKEHJEM (skala 1 – 6, der 6 er høyest)forenklet undersøkelse, etter ønske fra brukerne i 2014. Denne undersøkelsen har måleindikatorer 1-3, der 3 er best. Resultat 2013 MÅL 2014 Resultat 2014
Resultat for brukerne Ikke målt 5,0 1,9
Respektfull behandling Ikke målt 5,6 2,0
Brukermedvirkning Ikke målt 4,9 1,9
Resultat for brukerne – pårørende Ikke målt 4,1 4,5
Respektfull behandling – pårørende Ikke målt 4,8 5,0
Brukermedvirkning – pårørende Ikke målt 3,8 4,1
INSTITUSJONSTJENESTEN
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner 100 % 100 % 100 %
Fallutredning er utført på alle pasienter i hht til prosedyre 100% 100 %
Ernæringsutredning er utført på alle pasienter i hht til prosedyre 100% 100 %
Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100 % 100 %
HJEMMEBASERTE TJENESTER
Ernæringsutredning er utført på alle brukere i hht til prosedyre 100% 10 %
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner 75 % 100 % 100 %
TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE
Individuell plan for beboere i bofellesskap 100 % 100% 100 %
Ernæringsutredning er utført på alle tjenestemottakere i bofelleskap 100% 40 %
Alle tjenestemottakere skal ha aktive tjenesteplaner i Gerica som journalføres daglig. 100% 100 %
Samsvar mellom bruk av tvang og makt/vedtak 4A, antall avvik 0,00 % 0,00 % 0,00 %
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN
Brukere skal vurderes og få behandling innenfor rammene som er satt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapitjenesten
Rød sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Gul sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes 5,00 % 0,00 % 0,00 %
Grønn sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes 45,60 % 0,00 % 8,16 %
SYSTEMKOORDINATOR INDIVIDUELL PLAN (SYSTEMARBEID FOR ALLE FAGAVD.)
Fristoverskridelse for saksbehandling av søknader Ikke målt 2) 0,0 % 0 %
 • For brukerundersøkelsen på institusjon er det i 2014 brukt forenklet undersøkelse, etter ønske fra brukerne. Denne undersøkelsen har skala fra 1 til 3, der 3 er best. Målene ble satt i forhold til tidligere undersøkelser og her var skalaen 1 – 6. Dette forklarer de store avvikene mellom mål og resultat.
 • Mål for ernæringskartlegging i hjemmebaserte tjenester er ikke nådd på grunn av manglende kapasitet.

Utviklingsarbeid

 • Elektronisk meldingsutveksling er innført mellom kommunen og sykehuset, og mellom kommunen og de fleste fastlegekontor i Elverum.
 • Tjenestekontoret og enhet for hjemmebaserte tjenester har startet arbeid med å innføre LEAN som metode for kontinuerlig forbedring. Hensikten er å oppnå gode arbeidsprosesser, og flyt i daglig arbeid for å skape bedre og mer effektiv saksbehandling og tjenesteyting.
 • Innføring av fritt brukervalg av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Anbudskonkurranse er gjennomført og avtale om tjenestekonsesjon er inngått med 12 godkjente leverandører. Dette betyr at brukere med ordningen BPA i større grad kan velge arbeidsgiver. Iverksettes 1.1.2015
 • Det er utviklet planer for etablering av lovpålagt plikt til kommunal øyeblikkelig hjelp og døgnopphold, med tanke på å etablere interkommunal løsning innen 1. januar 2016.

 

Resultat planer

Gjennom sin fireårige handlingsplan har utviklingsprosjektet «Læringslyst» satt ned mål for å oppnå god faglig kvalitet. Det er utviklet felles standarder og verktøy for undervisningsarbeidet i klasserommet. «Forbedret praksis» er en videreføring av «Læringslyst». Tjenesten er et samarbeid mellom PPT og skolekontoret.

Utfordringer

Grunnskolen

 • Gjennomgående for svake eksamen- og standpunktkarakterer.
 • Det er for store elevgrupper per lærerårsverk sammenliknet med landsgjennomsnittet.
 • Ulikhet mellom skolene i forhold til læremidler og utstyr.

Skolebygg

 • Med en befolkningsvekst i Elverum på en prosent årlig, stiger elevtallet med 22 prosent fram mot 2030. En stadig økende del av disse elevene kommer til å bo i sentrum. Vi har utfordringer på mange av våre skoler også. Det viser skolestrukturutredningen.

Elverum læringssenter

 • Økning i antall elever på grunn av økt arbeidsinnvandring, gir plassmessige utfordringer. Skolen har allerede for få klasserom og trenger en rask tilførsel av flere rom. Læringssenteret drives også noe uhensiktsmessig grunnet mangel på større klasserom.

Kulturskolen

 • —Nedskjæringer i kulturskolen har rammet tilbudet. Keramikkundervisningen er tatt bort, og 24 elever har mistet sin plass. Hornundervisningen er redusert til et minimum. Med dagens stilling klarer vi så vidt å opprettholde et lite knippe med elever som trengs for å ha spillbare korps i kommunen. Elevtallet er nå redusert til cirka 450. Lydisolasjon av slagverksrom er fortsatt en utfordring.

PPT

 • —PPT hadde 11 elever på venteliste ved utgangen av 2014. Tjenesten er sårbar da de ansatte har en spisskompetanse som er vanskelig å dekke opp ved fravær. Det er fortsatt mange enkelthenvisninger som krever mye saksutredning. Dette er krevende ressursmessig.

Logopedtjenesten

 • Det er fortsatt stort behov for språktrening, både blant barn og voksne (slagrammede). Det har gjennom flere år blitt varslet om at bemanningen bør økes ut over de to årsverkene vi har til denne tjenesten.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 291 544 298 912 -7 368
Driftsinntekt -51 927 -59 735 7 808
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 2 025 -2 025
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -358 -1 037 679
Netto resultat 239 259 240 165 -906
 • Merinntektene forklares med økte refusjoner fra stat (inkl. sykepengerefusjoner), fylke og andre kommuner. Refusjonene gjelder i alt vesentlig lønnskostnader. Merutgiftene forklares hovedsakelig med større lønnsutgifter enn budsjettert. Delvis reflekteres dette ved nevnte økte refusjoner. Elverum læringssenter, forsterket del ved Vestad skole, samt økte skoleskysskostnader er andre forklaringer på merutgifter for sektoren. Det har vært et svært utfordrende år for skolesektoren. Selv med ansettelsesstopp, begrenset bruk av vikarer og innkjøpsstopp har sektoren generert et overforbruk som er videreført inn i 2015. Dette fører til en ytterligere nedbemanning fra og med høsten 2015. Årsverk for sektor er også redusert fra 2013 til 2014.

Organisasjon
Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær i % 92,9% 94% 94,15
Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 4,9
Nærmeste leder 4,7 4,6 4,6
Faglig og personlig utvikling 4,3 4,7 4,3

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

 • —Resultatene for 2014 viser seg å være i nærheten av måloppnåelse med unntak av personlig og faglig utvikling. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og innstramninger på området, er dette også en medvirkende faktor til at resultatet ikke står i forhold til målet.
Nasjonale prøver  Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
NASJONALE PRØVER, prosentvis andel av elevene som ligger på nivå 1. Mål: Andelen MÅL: andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn skal ikke overstige 20 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet 21,6% 20% 20,5%
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk 24% 20% 11,8%
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet 22,1% 20% 12,3%
 • Resultatet på nasjonale prøver 5. trinn er positiv lesing i forhold til oppsatte mål frem mot 2016. Det er spesielt gledelig at vi har betydelig færre elever som scorer på nivå 1 i engelsk og regning. Det er også færre elever som scorer på nivå 1 enn hva resultatet var for 2013.
Grunnskolepoeng Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng økes til 40,5 i 2016 39,4 38,5 38,7
 • Resultatet for 2014 viser en nedgang i grunnskolepoengene. Med bakgrunn i arbeidet med «Læringslyst» er det grunn til å forvente at resultatene vil forbedre seg de neste årene.
Brukerundersøkelse SFO Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Respektfull behandling Ikke gjennomført 5,1 5,2
Resultat for brukerne Ikke gjennomført 4,7 4,9
Brukermedvirkning Ikke gjennomført 4,5 4,5
 • SFO-undersøkelsen viser et resultat som er bedre på to av områdene og likt med målet samt landssnittet på ett av punktene. Det er gledelig å se at brukerne opplever en respektfull behandling og at vi scorer bedre en landssnittet på dette punktet.
Elevundersøkelse (skala fra 1 til 6) Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig veiledning (utfordring) 3,86 3,5 3,9
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen 1,2 1,0 1,3
 • Punktet faglig veiledning er endret i elevundersøkelsen til å bli en del av samlepunktet faglig utfordring. Resultatet er likt med landssnittet og bedre enn målsatt tall. Resultatet på spørsmålet om mobbing på skolen er 0,1 poeng svakere enn hva det var i 2013 og 0,3 svakere enn målsatt tall. Vi har nulltoleranse mot mobbing og resultatet viser at det er elever som svarer at de blir mobbet på skolen. Resultatene blir vurdert grundig ute på den enkelte skole og der det er mulig å avdekke mobbing blir det igangsatt tiltak i tråd med skolens handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd.
Andre mål i skolen Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Lærertetthet 1.- 7. klassetrinn 15 14,5 15,4
Lærertetthet 8.- 10. klassetrinn 14,4 17,0 14
Pc-tetthet /antall elever per pc) 5 3,3 5
 • Lærertetthet på 1. – 7. klassetrinn er betydelig lavere enn for landssnittet som er på 13,2. Lærertettheten på 8. – 10. klassetrinn har, på grunn av styrking med sju lærerstillinger som følge av statlige midler, bedret seg vesentlig. Dette er stillinger vi har ut skoleåret 2016-17. Uten disse stillingene vil vi ligge betydelig under landssnittet.
 • I 2014 ble det prioritert innkjøp av maskiner i tråd med de to millioner skolesektor har fått tilført til styrking av IKT. Mange gamle maskiner er nå tatt ut av skolen, derfor har ikke andelen økt. Vi følger plan for innkjøp av PC og IPad til elevbruk.
Kulturskolen Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Andel elever som trives i kulturskolen (%) Ikke målt 100 % Se kommentar
 • Det er ikke blitt gjennomført en systematisk undersøkelse i kulturskolen. Det er likevel grunn til å tro at trivselen i kulturskolen er svært høy. Fra og med 2015 vil kulturskolen ta i bruk KS sin Bedrekommune og kulturskoleundersøkelse for foreldre/foresatte
PPT-tjenesten Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Andelen elever som får spesialundervisning ihht. § 5.1 er maksimalt 8 % 8% 8% 8,9%
 • —Resultatet viser at det er blitt noen flere elever som mottar spesialundervisning i 2014 enn hva tallet var for 2013. Her må en påregne noe svingninger fra år til år. Det er viktig å presisere at de som virkelig har behov for spesialundervisning skal få dette, likevel arbeider vi målbevisst med å endre fokus fra spesialundervisning mer over på tilpasset opplæring. Vi har også en mer gjennomgående praksis med at spesialundervisning skal gjennomføres i klasser og gruppes og ut i fra helt spesielle behov gis som eneundervisning. Vi følger felles mal for definering av begrepet «tilpasset opplæring».
Elverum Læringssenter Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Andel som består norskprøve 2 og 3 muntlig og skriftlig i løpet av tre år i % 63,2% 70 % Se kommentar
 • Norskprøvene er omorganisert, og vi måles på en annen måte en før. Alle tar nå samme test og skaleres etter nivå. Nå skal også alle som avslutter norskkurs ta norskprøve. Målene vi heretter bli endret i tråd med den nye måten prøvene er lagt opp.

Utviklingsarbeid i 2014

 • «Læringslyst» Et av hovedområdene for utviklingsarbeidet i skoleåret 2014-2015, er å utarbeide og implementere kommunal plan for vurderingsarbeid i skolen. Erfaringer med det regionale utviklingsarbeidet er svært positivt, men krever tett oppfølging fra skolene. Dette bidrar også til at pedagogisk rådgiver ved skolekontoret vil bruke mer tid på veiledning ute på skolene. PPT følger også opp med direkte veiledning av lærere gjennom prosjektet «forebedret praksis». Det er spesielt to PP-rådgivere med spisskompetanse, sammen med pedagogisk rådgiver fra skolekontoret, som har veiledning av lærere. Dette gjøres  i tråd med de standarder som er utviklet gjennom arbeidet med «Læringslyst».
 • Lillemoen og Melåsberget skoler var sammen med skolehelsetjenesten med i et felles prosjekt «Styrke». Prosjektet fikk støtte fra Helsedirektoratet og hadde fokus på å bedre veiledning blant 1. klasse foreldrene. Støtten fra Helsedirektoratet ble ikke videreført i siste halvår 2014. Skolesektoren har likevel gjennomført viktige tiltak for å oppnå et tettere og bedre samarbeid med hjemmene. Foreldreskole for foreldre/foresatt på 1. klassetrinn er gjennomført i samarbeid med kultursektoren, PPT, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Det er ønskelig å gjøre dette til en ordning som skal gjelde alle grunnskolene i Elverum, men fordrer ekstra ressurser. Erfaringene fra prosjektet var svært positive.
 • Vestly avlastning, forsterket skole for elever med spesielle behov i tett sambruk og samarbeid med pleie, rehabilitering og omsorgs sektoren. Dette har vært en suksess helt i fra oppstarten høsten 2013. Samarbeid på tvers mellom Vestad skole og avlastningsenheten gir et godt tilbud til fem elever.
 •  I mai 2014 ble Brasstastick stiftet som forening med et styre bestående av foresatte. Brasstastick er et orkester for barn med spesielle behov. Initiativ ble tatt av kulturskolen i samarbeid med grunnskolene og Elverum videregående skole. Orkesteret er et svært viktig tilbud for elever med psykisk utviklingshemming. Dette viser hvor positivt et samarbeid på tvers er for at de elevene som trenger spesiell tilrettelegging også skal få kulturskoletilbud. Brasstastick har hatt 17 deltagere våren 2014, og 15 deltagere høsten 2014. De var på konsertturné til ungdomskolene i Våler og Åmot på våren. Den samme konserten ble også gjennomført i eget øvingslokale på kulturskolen med elever fra læringssenteret og Elverum ungdomsskole som publikum. Det er gjennomførte åtte konserter og tre forskjellige program 2014. Brasstastick er i god utvikling, både i forhold til det faglige og til praktisk gjennomføring og organisering.
 • De unges arena: Elverum kulturskole sammen med Hanstad ungdomstrinn og Elverum ungdomsskole er med i prosjektet DUA ( De unges arena) i regi av Norsk kulturskoleråd. Målet er å etablere et godt samarbeid mellom ungdomsskolene og Elverum kulturskole i de praktisk estetiske fagene. Det skal også øke kunnskapen om, og bruken av digitale verktøy som støtte i undervisningen. Lokale læreplaner skal utarbeides i de praktisk estetiske fagene der bruk av digitale verktøy implementeres.
 • 10 trinn fra EUS får opplæring av kulturskolens ansatte på musikk komposisjon på Ipad. Dette videreføres 2015/2016.

 

 Resultat planer

Elverum formannskap vedtok 09.04.14, endrede vedtekter for barnehagene med virkning fra 01.08.14.

 • Barnehagene i Elverum kommune skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter av 17. juni 2005 nr.64.
 • Andre styringsdokumenter er rammeplan for barnehagen, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
 • Kommunale vedtak, planer og mål for barnehagesektoren og den enkelte barnehage.
 • Barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem.

 Utfordringer

 • Kan ikke tilby barnehageplass på dagen. For å klare det må vi ha ledige plasser til enhver tid og det har vi ikke økonomi til. Cirka 50 barn var ført på venteliste første halvdel av 2014.
 • To-språklige assistenter i alle barnehager er ikke tilsatt grunnet økonomi.
 • Arbeidsplasser for pedagogiske ledere er på plass i noen barnehager, men flere steder er det praktisk vanskelig å få til på grunn av mangel på arealer.
 • Barnehagesektoren har ikke økonomi til å investere i nytt inventar og utstyr. Ifølge «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» skal barna i barnehagen få oppleve at digitalt verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagesektoren har ikke økonomi til å investere i digitalt verktøy.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 165 329 166 918 -1 589
Driftsinntekt -21 838 -23 455 1 618
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 129 -129
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) 0 -18 18
Netto resultat 143 491 143 575 -84
 • Merinntektene forklares med økte refusjoner fra stat (inkl. sykepengerefusjoner), fylke og andre kommuner. Refusjonene gjelder i alt vesentlig lønnskostnader.
 • Merutgiftene forklares hovedsakelig med større overføringer/tilskudd til privat barnehagedrift enn budsjettert. Overføringene til de private barnehagene ble 1,4 millioner kroner høyere enn budsjettert.
 • Stram økonomistyring i alle de kommunale barnehagene har bidratt til at resultatet er bedre enn forventet ved rapportering i 2. tertial

Organisasjon
Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær i % 90 % 91 % 89,07
Nærmeste leder 4,9 4,8 4,9
Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,3 5,1
Faglig og personlig utvikling 4,5 4,6 5,0
 • Nærværet viser 89,07prosent. Hovedårsaken er langtidssykefravær. Korttidsfraværet er lavt, 2,91 prosent. I samarbeid med HMS frisk arbeides det med å redusere langtidssykefraværet.
 • Medarbeiderundersøkelsen viser et snitt på 4,7, Elverum ligger over landsgjennomsnitt. Faglig og personlig utvikling har økt fra 4,5 til 5,0 dette skylles ansettelse av kompetanserådgiver, som er prosjektleder og pådriver i utviklingsarbeidet Lek gir læring. Kompetanserådgiver holder jevnlig kurs som er tilpasset de ulike stillingsgrupper i barnehagene.
 • Barnehagesektoren har fornøyde medarbeidere som er stolte av jobben sin.

 

SAMFUNN Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Antall elever i språkpraksis fra voksenopplæringen 6 10 5
TJENESTEKVALITET
Oppholdstimer per årsverk 11425 11800 12239
Opprettholde 100 % dekning utfra antall søkere 100% 100% 100%
Antall tilsyn etter §16 i barnehageloven 4 4 4
BRUKERUNDERSØKELSER (skala 1 – 6, der 6 er best)
Trivsel 5,2 Måles ikke Måles ikke
Tilgjengelighet 5,7 Måles ikke Måles ikke
Resultat for brukerne 5,1 Måles ikke Måles ikke
Respektfull behandling 5,4 Måles ikke Måles ikke
Informasjon 4,8 Måles ikke Måles ikke
Generelt 5,3 Måles ikke Måles ikke
Fysisk miljø 4,7 Måles ikke Måles ikke
Brukermedvirkning 4,8 Måles ikke Måles ikke
LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa ved skolestart – tidlig innsats 90 % 95 % 91%
Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor Rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats. 98 % 95 % 98%
Øke antall stillinger barnehagelærer 2 4 0

 

Samfunn

 • Det har vært fem elever fra Elverum læringssenter i språkpraksis i barnehagene i 2014. Barnehagesektorens mål er 10 elever, men det har vært mindre behov i 2014.

Tjenestekvalitet

 • LUS: Mange barnehager har oppnådd 100 prosent. Flere barnehager har barn med utfordringer både språklig og fysisk som også skal være med og deltar etter samme krav. Et gjennomsnitt på 91 prosent i måloppnåelse er derfor veldig bra.
 • Mestring ferdigheter: Her nås målet med god margin. For noen barn er mestring av ferdigheter en utfordring. Et gjennomsnitt på 98 prosent er ekstremt bra.
 • Barnehagesektoren hadde som mål å øke antall stillinger som barnehagelærere med fire. Det ble ingen, men tre ansatte er under utdanning.

 

Resultater – egne fagplaner

 • Helhetlig plan for helse- og omsorg er under utarbeidelse
 • For folkehelseplanen har vi delvis måloppnåelse for «Helse og sykdom» via Frisklivssentralen, der 250 personer har vært innom. Vi har gjennomført røykesluttkurs (cirka 50 prosent har sluttet å røyke), forebyggende behandling i forhold til livsstilssykdommer og helsefremmende arbeid i forhold til gravide og kvinner i barsel. Det har også vært gjennomført et prosjekt for kreftrammede og for barn med overvekt.

Utfordringer

 • —Innen barnevern er det vanskelig å forutse og beregne antall omsorgsovertakelser gjennom et år, da dette er rettsavgjørelser. Bufetat rekrutterer beredskapshjem, fosterhjem og institusjonsplasser, og kommunen kan ikke alltid innvirke på hvor i landet tiltakene blir plassert.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 139 463 149 794 10 331
Driftsinntekt -33 806 -30 388 3 418
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 680 680
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -248 -248
Netto resultat 105 657 119 838 14 181
 • Økte driftsutgifter er i stor grad dekket inn med økte inntekter i form av ulike refusjoner, cirka ni millioner kroner. Inntektene viser allikevel en inntektsvikt på 3,4 millioner. Dette er redusert refusjon ressurskrevende brukere på cirka 12 millioner i forhold til budsjettet og må ses i sammenheng med tilsvarende merinntekter på sektor for PRO.

Organisasjon
Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær 93,7% 92 % 92,7%
Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,9 4,5
Faglig og personlig utvikling 3,6 4,6 4,0
Nærmeste leder 4,1 4,5 4,5

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær målt i prosent)

 • Noe høyere sykefravær i 2014 enn i 2013 pga av flere langtidssykemeldinger i flere enheter. Det er nødvendig med fokus på oppfølging av fravær for å redusere langtidsfraværet.
 • Målene for 2014 ble nok satt noe høyt i forhold til tidligere resultater. Det jobbes aktivt i enhetene for sammen å finne årsaker og mulige forbedringer innenfor området faglig og personlig utvikling. Stolthet over egen arbeidsplass er likt som ved forrige måling, men under målet for 2014.
 Tjenestekvalitet for… Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
… Barnevern
Resultat for bruker (foreldre/foresatte) Ikke målt 5 *
Respektfull behandling (foreldre/foresatte) Ikke målt 5,1 *
Fristovertredelse for gjennomgang av meldinger 0% 0 % 4%
Antall barn i fosterhjem 36 36 32
Antall barn i institusjon 6 6 9
Antall barn i beredskapshjem og ungdoms- og familiehjem 3 5 5
Barn som er fosterhjemsplassert av Elverum skal ha besøk av barneverntj. i h.t. lovens krav, min. 4 g. i året 100% 60% **
Barn i fosterhjem skal ha tilsynfører i h.t. lovens krav, som gjennomfører tilsyn min. 4 g. i året 100% 100%
Barn plassert av Elverum kommune skal ha utarbeidet omsorgsplan i h.h.t. lovens krav 100% 100%
Barn med frivillige hjelpetiltak skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned 100% 60%**
 • 6% har svart på undersøkelsen, dette er for lavt til at resultatene av undersøkelsen gir noen indikasjoner på hvor tilfreds foreldre/foresatte er med de tjenestene de mottar.
 • —  ** Barneverntjenesten må prioritere. Barn plassert i fosterhjem i og utenfor kommunen, har ikke fått den oppfølgingen som loven krever. Det er fortsatt avvik på å oppfylle lovens krav til tiltaksplaner. Barnevernet har tatt i bruk LEAN som verktøy for forbedring og effektivisering. Samtidig jobbes det med tiltak og oppfølging i forhold til fravær.
… Helsestasjon 
Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er best) Ikke målt 5,4 4,5 *
Resultat for bruker (skala 1 – 6, der 6 er best) Ikke målt 4,9 4,1 *
Alle jenter på 1., 5. og 8. trinn fra land hvor forekomsten av kjønnslemlest6else er over 30%, får tilbud om samtale 100% 100%
Halvparten av foreldre med barn født etter 01.02.2013 deltar på foreldreveiledning/ICDP 100% Måles ikke.
Alle barn fra 4 år med begynnende overvekt (ISO-KMI over 25) får tilbud om oppfølging i f.t. helsemyndighetens tiltakskjede 100% Måles ikke.
Alle barn på 3.og 8.trinn med overvekt(ISO-KMI over 25) får tilbud om oppfølging i h.t. myndighetens anbefalinger 100% Måles ikke.
Alle gravide med BMI over 30 får tilbud av jordmor om en ekstra konsultasjon med fokus på livsstil 100% Det blir gjort faglige vurderinger rundt alle graviditeter for flere forhold
 • Kun 13% svarte på brukerundersøkelsen på helsestasjon. Resultatene gir derfor bare en indikasjon, men det svares at brukerne ønsker mer veiledning, informasjon og oppfølging.
… Legevakt
Respektfull behandling: Andel med veldig god/bra veiledning ved telefonkontakt og/eller ankomst ikke målt 100 % 81% *
Fastleger som deltar i legevaktarbeid (tar legevakter) 47 % 72 % 72%
Antall klagesaker/avvik 1 <11 5 **
 • * Ny interkommunal legevakt (Elverum, Våler og Åsnes) fra 1. januar 2014. En mer robust legevakt med flere ansatte og et større fagmiljø. Dette vil sikre et godt tilbud til alle i regionen, men mye opplæring, samhandling med nye rutiner førte til noen problemer i oppstarten.
 • ** 3 klager via fylkesmann, 1 klage lokalt, 1 avvik.

 

… Psykisk helsearbeid (skala fra 1 – 4, der 4 er best)
Respektfull behandling 3,7 3,8 3,7
Resultat for brukeren 3,4 3,5 3,4
Brukermedvirkning 3,4 3,5 3,4
 • —Respektfull behandling ligger fortsatt høyt og det er gledelig, videre er brukerne både fornøyd med resultatene og muligheter for medvirkning.
… Miljørettet helsevern 
Tilgjengelighet 3,7 3,8 3,7
Avvik fra svarfrist på høringsuttalelser 0% 0 % 0%
Tilbakemelding etter tilsyn/befaring 4 uker 4 uker 4 uker

 Utviklingsarbeid i 2014

 • Sektoren innfører KOR på systemnivå noe som innebærer at alle enheter i familie og helse innfører bruken av KOR skjema. KOR sikrer tilbakemelding fra brukeren og hvordan brukeren oppfatter hjelpen som gis fra tjenesteutøveren, dette sikrer evaluering av gitt tjeneste og brukermedvirkning i tjenestene.
 • Det er opprettet et tverrfaglig familieteam som jobber mot barn, unge og deres familier. Teamet består av fagpersoner fra PPT, helsestasjon, barnevern, familieterapeut, psykisk helsearbeider og psykolog. Tilbudet er et lavterskeltilbud og alle som henvender seg vil få hjelp eller bli henvist til rett instans.
 • Barnevernet har startet med å jobbe mot rekruttering av nærnettverk. Dette for å gi barn som har behov for å bo hos andre enn biologiske foreldre i en periode trygghet i sitt vante miljø. Videre har barnevernet startet en arbeidsprosess med LEAN metode. Hensikten er å jobbe med kontinuerlig forbedring for å oppnå bedre effektivitet i saksbehandling og tjenesteyting.
 • —Legevakta har et år som egen interkommunal tjeneste. Erfaringen er gode, vi har høyt antall konsultasjoner og få klager noe som indikerer god kvalitet.

 

Resultat planer

 • Plan for idrettsanlegg med fokus på utviklingsmuligheter på Terningen Arena og fylkesidrettsplassen.
 • Uteanlegget på Terningen Arena vil bli ferdigstilt våren 2015.
 • Utvikling av fylkesidrettsplassen avhenger av midler til et forprosjekt.
 • Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble levert i henhold til plan og vedtatt i kommunestyret 19.juni 2014.
 • Sektoren bisto og gjennomførte i samarbeid med lokalt kulturliv, fylkesmann, fylkesmuseet og Gaarder gård 200 års jubileet for grunnloven.
 • Sektoren har i 2014 planlagt, etablert og satt i drift en felles kjøretøyadministrasjon for Elverum kommune.
 • Integreringsplanen, planarbeidet er i prosess. Dette har vært tidkrevende arbeid da det involverer mange sektorer og enheter, arbeidet planlegges være fullført mai 2015.
 • Plan for internasjonalt arbeid. Denne planen skal etter planprogrammet fornyes. Arbeidet er utsatt.

 Utfordringer

 • Kapasitet og rehabiliteringsbehov i Elverum svømmehall, slik at det fortsatt kan drives/tilbys svømmeopplæring som er viktig for folkehelse, integrering, samhandling, barn og unge. Svømmehallen har oppgradert renseanlegget og slik kjøpt seg noe lengre levetid på anlegget.
 • Prosjekt om utredning om mulighet for et OPS for å enten rehabilitere, nybygg eller påbygg. Rapporten konkluderer med at det ikke er formålstjenlig.
 • Oppfølging av utført arbeid på Christiansfjeld festning og Terningen skanse. Sørge at tilgjengeligheten for innbyggere kan ivaretas for fremtiden.
 • I kommuneplanen står det at det skal være gode fysiske og moderne lokaler til Elverum bibliotek innenfor bykjernen. Biblioteket ligger flott plassert i dag innenfor bykjernen, men det er ikke «gode fysiske og moderne lokaler». Lokalene tilfredsstiller ikke nye oppgaver som følger med ny folkebiblioteklov gjeldede fra 1.1.14. Der står det (§1) at folkebibliotek skal være «uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Biblioteket har avholdt flere arrangementer som alle er gratis: forfatterkvelder, fredagstips, håndarbeidskvelder og sommerles blant annet.
 • Hos enhet forebygging fritid barn og unge er utfordringene spesielt knyttet til ressurser i forhold til arbeidstrening ungdom og til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger som er flyttet i egen bolig (EMF). Disse lavterskeltilbudene bør videreutvikles for å demme opp for pågang av unge inn i NAV-systemet.
 • Elverum Kulturhus har en utfordring i forhold til balanse mellom kulturhusforestillinger kontra kinoforestillinger. Kinoforestillingene er hovedkilde for å nå inntektskravet i budsjettet. Med stor forskjell på salstørrelse fra 343 plasser i storstua til 60 plasser i veslestua, blir det tap i inntekter når storstua brukes til øvinger hele uka. Storfilmene som er på programmet må settes opp i veslestua.
 • Aktivitet og fritid med bistand – dagens tilbud på tilrettelagt arbeid eller dagaktivitet er lite tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt for unge innbyggere med funksjonsnedsetting. Det er større etterspørsel på ulike tilrettelagte dagtilbud enn vi kan imøtekomme. Å kunne delta i arbeidslivet og aktivitet er i stor grad nøkkelen til gode levekår. «Arbeid for alle» er et sentralt samfunnspolitisk mål.
 • Kommunen driftet i 2014 tre boliger for enslige mindreårige flyktninger med tilsammen 14 ungdommer mellom 16 og 20 år. Fra 2014 ble rammebetingelsene endret slik at refusjonsordningen nå dekker kun 80 prosent av utgiftene. Det er en utfordring i forhold til å tilpasse driften til de nye rammebetingelsene.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 99 594 111 045 -11 451
Driftsinntekt -64 959 -75 260 10 301
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 0 0
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -1 000 -798 -202
Netto resultat 33 635 34 987 -1 352

2014 ble et utfordrende år for kultursektoren:

 • Tidligere fikk kommunen refundert 100 prosent av utgiftene for drift av boliger for enslig mindreårige flyktninger. På bakgrunn av signaler i statsbudsjettet, ble det budsjettert med en statlig dekning på 90 prosent for 2014. I februar varslet Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet en ytterligere reduksjon til 80 prosent.
 • Introduksjonsprogrammet hadde en merkostnad knyttet til introduksjonslønn, som er en variabel kostnad avhengig av antall deltakere.
 • Sektorens merinntekt skyldes i hovedsak høyere utbetalt integreringstilskudd enn budsjettert, blant annet som følge av at det ble bosatt fem nye flyktninger ved slutten av året.

 


Organisasjon
Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær i % 95 % 93 % 96,39%
Nærmeste leder 4,4 5,0 4,9
Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5.0 4,9
Faglig og personlig utvikling 4,2 4,5 4,6

 

Tjenestekvalitet enhet for biblioteket Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Utlån per innbygger 3,5 3,5 2,8
Antall besøkende per år 82 133 83 000 68 985
 • Elverum bibliotek holdt stengt i ni uker i 2014 på grunn av renovering. Estimerte tall er 3,4 utlån per innbygger og 82 782 besøkende (dersom man deler på antall åpningsuker og ganger opp til et fullt år).

 

Tjenestekvalitet   kulturhuset Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 7330 7 000 6 705
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 5082 3 000 4 095
Antall besøkende på kino – barn 15767 5 000 13 570
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 34179 43 000 32 360
Gjennomsnittlig besøk pr. dag i kantina Elvarheim 34 33 15
 • Filmtilgang svinger fra år til år.
 • Kantina i Elvarheim holdt stengt fra medio september på grunn av skifte av ventilasjon i rådhuset.

 

Tjenestekvalitet fritid med bistand Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Tilfredse brukere (psykisk helse – skala 1 – 4) Svarprosent 19% 2,9 3,5
Opprettholde antall timer bistand til brukere som har rettigheter til, og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitt per uke 12 12
Opprettholde tilbud til 24 av 59 registrerte utviklingshemmede over 16 år med tilbud på Sundsvoll og Askeladden med gj.snitt timer pr uke 14 15,5
 • Kultur og fritid med bistand sin brukerundersøkelse psyk. helse, resultat :- informasjon 3,2 – Respektfull behandling 3,7 – resultat for brukeren 3,3.
 • Fritid med bistand har gjennomført 200 treffpunkter med ulike gruppeaktiviteter på tilrettelagt fritidstilbud gjennom året. (Alternativ til individuell støttekontakt)
 • Tilbudet på Sundsvoll og Askeladden er ikke økt, men registrerer totaltid.

 

Tjenestekvalitet enhet idrettshaller og service Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Brukertilfredshet svømmehallen (1-6) 4,5 Måles ikke Ikke målt
Brukertilfredshet Elverumshallen (1-6) Ikke målt Måles ikke Ikke målt
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300 000 300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 78 786 80 000 70 912
Svømmehallen antall besøkende på fellesbad 18 650 19 000 15 578
Ventetid på kommunalt hjelpemiddellager <1 uke <1 uke
 • Konsekvens av lavere besøk på folkebadet.
 • Det har vært jevnt lavere besøk i 2014 enn i 2013. Ingen åpenbar grunn, men det ble ikke bedre av at vi måtte holde stengt i desember på grunn av bytte av renseanlegg. Besøket var 12 prosent under 2013 ved sommerferiens start, 13 prosent etter november, og endte på – 16 prosent totalt for året.
Enhet forebygging, fritid barn og unge Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Planlagte åpne kvelder i sentrum og bygdene 333 333 *254
Ferieklubb, antall deltakere 380 250 **550
Sommeråpent Ungdommens hus 15 dager 15 15
Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus 111 111 111
Antall registrerte samtaler Utekontakten 960 1350 1370
 • *Redusert tilbud på grunn av innsparing på ett årsverk i Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb.
 • **Økt deltakelse fordi tilbudet økte med en kinodag.
 • Åpen hall mandager har i gjennomsnitt besøk av 85 barn og unge.
 • Åpen hall høst og vinterferie har i gjennomsnitt besøk av 845 barn og unge per uke.
Idrett og Nærmiljø
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 50 50 60
Antall møter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 4 4 4
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 11 10 12

 

Flyktningtjenesten
Antall enslige mindreårige som bosettes (av total-antall) 2 5 6
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet ca 2 år) 50 60 63
Prosentandel flyktninger som starter utdanning eller jobb tre år etter bosetting (ett år etter ferdig introduksjonsprogram) 35 % 50 % *66 %
Prosentandel flyktninger som starter på NAV-tiltak tre år etter bosetting 0 % 30 % 33 %
Prosentandel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfasen) 60 % 45 % **82 %
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente 46 35 40
 • *Omfatter alle mellom 18 og 55 år som har rett til introduksjonsprogram. Grunnskole for voksne blir i denne statistikken regnet som utdanning. Ni personer avsluttet introduksjonsprogram i 2014.
 • **Omfatter alle mellom 18 og 55 år inkludert de som ikke har rett på introduksjonsprogram og enslige mindreårige flyktninger som fylte 18 år i 2014.

 

Resultat planer

 • Planlagte aktiviteter i stor grad gjennomført uten avvik.

Utfordringer

 • ROS-analysen påpeker forhold med høy risiko som må håndteres. Samtidig er det tildels meget lage budsjettrammer for drift.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 72 310 69 608 2 701
Driftsinntekt -74 964 -69 428 -5 537
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 2 122 333 1 789
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -2 973 -1 922 -1 051
Netto resultat -3 506 -1 409 -2 097
 • Generelt god kontroll på utgiftssiden grunnet svært stram styring. Kombinasjonen av en engangsfeil ved budsjettering av driftsinntekter, samt redusert omfang av brukerbetalinger på enkelte selvkostområder (grunnet naturlige svingninger i aktivitetsnivået i markedet) gir et avvik på driftsinntektene. Det medfører et samlet resultat på – 2,097 millioner kroner.
 • Selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling innenfor vannforsyning, avløpshåndtering, plan- og byggesaksbehandling samt oppmåling og matrikkelføring. Innenfor vannforsyning og avløpshåndtering praktiseres 100 prosent kostnadsdekning. Dette er nå vedtatt for alle områdene fra 2015. Dette medfører ikke at inntektene kommunen får inn på lovlig vis i sin helhet kan dekke alle de utgifter innenfor områdene plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring. Vesentlige deler av disse tjenestene må fortsatt dekkes inn av kommunens frie inntekter.
Organisasjon Resultat 2013 MÅL 2014 Resultat 2014
Nærvær i % 94,7% 96 % 94,6 %
Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 4,5 5,0
Nærmeste leder 4,9 4,5 5,1
Faglig og personlig utvikling 4,5 4,2 4,6

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

 

Tjenestekvalitet Resultat 2013 MÅL 2014 Resultat 2014
Generelt krav for alle enheter:
Antall saker omgjort av Fylkesmannen p.g.a. saksbehandlingsfeil 0 0
LANDBRUK OG MILJØ
Ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker 88 % 80 % 78 %
Andel skogfondsaker som behandles innen 3 uker 95 % 85% 75 %
Andel nærings og økonomisaker behandlet innen 3 uker 95 % 90 % 85 %

 

AREAL- OG BYPLAN
1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale 100 % 100 % 100 %
BYGGESAK  
Gjennomførte tilsyn % av antall byggesaker 17 % 15 % 61 %
Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr 0 0
Andel saker over Byggsøk (digitale søknader) 16 % 20 % utgår
Brukertilfredshet snitt, Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best) ikke målt 4,7 4,6
VANN OG AVLØP 
Kommunale kloakkrenseanlegg, antall avvik fra krav 0 0 0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100 %
Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste) 10% 25 %
Antall avvik fra drikkevannsforskriftene 0 0 0
Brukertilfredshet snitt, Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best) 5,1 4,5 5,1
VEG, PARK OG ANLEGG
Brutto driftsutgifter i kr per km. kommunal veg og gate i % i forhold til sammenlignbare kommuner 51 % 85 % 26 %(snitt gr 13)
Andel henvendelser over WEB portal 35% utgår
Innbyggerundersøkelsen «Ryddighet og renhold på offentlige steder», Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best) 4,4 4,5 ikke målt
GEODATA
Plassering av tiltak innen 3 dager 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen 97 % 97 % 97 %
Oversittelse av frist etter forskrift Matrikkelloven § 18.3 (16 uker) 0 % 0 % 0 %
 • Gjennomgående god til meget god måloppnåelse på de fleste indikatorene, men ytterligere forverret driftsøkonomi på vegtjenesten dessverre. Kapasitetsutfordringer på landbruk og miljø rammer bruker gjennom økt saksbehandlingstid. Sykefraværet svakt økende, mange forhold spiller inn, men lite som i vesentlig grad er henførbart til arbeidssituasjonen.

 Rapportering – vann og avløpsinvesteringer bevilget for 2014

 

Tiltak/prosjekter Tiltak – mill. kr Kommentar
Eksisterende ledningsnett:
Ombygging ved RA Helset 1,115 Ombygging m/omløp innløpssone
Søbakken (Einervegen) 4,841 Rehab./utskifting
Grindalsvegen (til Skansen) 1,553 Rehab./utskifting
Lundgaardsvegen 0,210 Utestående sluttoppgjør med entrepr.
Gaarderløkka 0,026 Finpuss etter rehab.
Hummeldalsvegen 0,695 Sluttasfaltering etter rehab.
Felleskjøpet 0,017 Planlegging
VA-plan Torget 0,170 Konsulentkostnad
sum 8,627
Utvidelse av forsyningsområdet:
Melåsmovegen – Stasjonsvegen, 1,667 Utvidelse i Heradsbygd
Gammelvegen 2,379 Søndre del ovenfor Enkebakken
Hamarvegen 1,821 Frem til Terningåa
Sørskogbygda 0,868 Ovenfor Sætre
sum 6,735
Total SUM 15,362
I tillegg kommer kostnader med ombygging div. driftskontrollanlegg med kr. 1,866 mill. + Driftsbiler kr. 0,814 mill.
 • Mindreforbruket som oppstår mellom vedtatt investeringsbudsjett og faktisk kostnad skyldes utsettelse av et rehabiliteringsprosjekt ved kornsiloen i Elverum. Etableringen av avtaleverket som må på plass mellom Elverum kommune, Jernbaneverket og Forsvarsbygg har tatt lengere tid en tidligere antatt.
 • For øvrig er arbeidene tilfredsstillende utført innenfor rammen av budsjett og fremdrift.

  Resultater planlagt utviklingsarbeid 2014

 • Utviklingsarbedet pågår som planlagt og er i all hovedsak i tråd med Handlings- og økonomiplan 2014-2017. Mange av oppgavene fortsetter inn i 2015, blant annet alle de større planoppgavene. Det er i tråd med overordnet planverk.
 • Større omstilling av enhet for veg, park og anlegg er konkludert som både uaktuelt og uønsket og tas ikke opp til vurdering igjen med mindre budsjettsituasjonen ytterligere forverrer seg.

 

Utfordringer

Økningen i antallet sosialhjelpsmottakere er den største utfordringen for NAV kommunal del. Det har vært en stigende tendens over flere år, en trend som også er synlig vi våre nabokommuner og landet sett under ett. Vi har iverksatt økt fokus på krav til aktivitet der hvor aktivitet er mulig i 2014. Dette arbeidet vil videreføres og forsterkes i 2015.

Barn og unge

Barn og unge var et prioritert satsingsområde i 2014, med stort fokus på rask avklaring i forhold til skole, arbeid eller annen hensiktsmessig aktivitet. Det er etablert en egen ungdomsgruppe dedikert til å utføre rask handling på målgruppen ungdom under 25 år. Vi har videreført flere ungdomstiltak som «MAAL» og «Terningen UNG»

Arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten i Elverum har ligget stabilt på cirka 2,3 prosent gjennom hele 2014. Dette er gjennomgående lavere ledighet enn Hedmark og landet. Arbeidsmarkedet har i 2014 vært forholdsvis stabilt og bedrifter har ikke vært nødt til å foreta store permitteringer eller oppsigelser. Det er fortsatt et kompetansegap mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft i markedet.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik
Driftsutgift 41 805 50 822 -9 018
Driftsinntekt -2 382 -5 198 2 816
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 31 368 -337
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -926 -1 132 206
Netto resultat 38 528 44 860 -6 332
 • Merforbruket på økonomisk sosialhjelp var på cirka 4,3 millioner kroner. Økning i antall sosialhjelpsmottagere siste år (se målekort) er på cirka 15 prosent. Det er også økning på cirka 10 prosent i ungdomsgruppen under 25 år. Det er bidrag til boutgifter som utgjør det meste av merforbruket (cirka 3 millioner kroner). Dekning av boutgifter (husleie til leie av kommunale boliger) var cirka 1,2 millioner kroner høyere i 2014 enn i 2013. Økningen i husleiene skyldes både økte priser på kjøp av nye kommunale utleieboliger og overgang til gjengs leie på for kommunale boliger.
 • Det er et merforbruk i sosialhjelp for kategorien flyktninger innenfor femårs perioden på cirka  600.000 kroner. Det er også boutgiftene for denne gruppen som er hovedårsak til overskridelsene.
 • Cirka 1 million kroner av merforbruket skyldes at mottatte og ubrukte statlige prosjektmidler i 2013, ikke ble avsatt til fond, men tatt til inntekt i regnskapet i 2013. Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektsøknad, men uten midler i 2014, og dette har ført til et merforbruk på cirka 1million kroner i 2014.

 

Organisasjon Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Medarbeidertilfredshet samlet, NAV Elverum bruker NAV’s sentrale medarbeiderundersøkelse som måler HKI (Human Kapital Indeks). Maks oppnåelige poeng er 30. 25,1 26 25,4
Nærvær 93 % 95 % 91%
 • NAV gjennomfører hvert år en medarbeidertilfredshetsundersøkelse blant sine ansatte. NAV Elverum fikk høyest svarprosent av samtlige kontor i Hedmark i 2014 med 94 prosent. Resultatet for vårt kontor er også i år svært godt med en score på over 25,4 av 30 oppnåelige poeng, en bedring på 0,3 fra i fjor. Det arbeides allikevel målbevisst i organisasjonen for å holde på- og bedre medarbeidertilfredsheten ytterligere.
 • Vi har hatt en markant økning i sykefraværet på kommunal del i 2014. Økningen er spesielt knyttet til langtidsfravær som følges opp.
 Tjenestekvalitet Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Andel brukere med oppfølging i aldergruppen 18 – 20 år som har vært ledig over 3 måneder Ikke målt 95 % Ikke målt
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet 25 30 23
70 % av deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), skal gå over i arbeid eller utdanning 89 % 70 % 81 %
Andel flyktninger som ikke er i arbeidsrettede tiltak og som følges opp av minoritetsveileder, skal ikke overstige 20 %. Ikke målt 20 % 6 %
Antall brukere u/25 som mottar sosialstønad per måned 46 40 50
Antall brukere u/25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager 23 15 22
Andel av brukere med oppfølging av ruskonsulentene som er i behandling/rehabilitering 76 % 70 % 87 %
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale 79 % 80 % 83 %
Antall hovedpersoner som mottar økonomisk sosialhjelp pr måned 206 210 236
Brukertilfredshet. NAV gjennomfører brukerundersøkelser hvert år – brukertilfredsheten måles på skala fra 1 – 6 (der 6 er best) 4,6 4,7 4,3
 • Det er i gjennomsnitt noe lavere antall kandidater inne på kvalifiseringsprogrammet enn måltallet. Årsaken er en del utskiftinger av brukere i perioden. Totalt har 38 brukere vært inne i programmet i løpet av året. Kvaliteten på arbeidet med brukere i kvalifiseringsprogrammet er svært høy med 81 prosent som er over i arbeid eller utdanning.
 • Minoritetsveilederen har arbeidet svært godt og det er kun 6 prosent av de brukerne hun følger opp som ikke er i arbeidsrettede tiltak. Hun har også hatt delengasjement i prosjekt Jobbsjansen dette året, noe som gjør resultatet særdeles imponerende.
 • Innenfor området økonomisk sosialhjelp, blant ungdom under 25 år, ligger tallene fortsatt for høyt. Det arbeides svært aktivt med egen innsatsgruppe mot denne gruppen brukere. Tallet for de som har sosialhjelp som hovedinntekt har derfor gått ned med 1 bruker i gjennomsnitt fra 2013 til tross for den generelle økningen i sosialhjelpbrukere alle grupper sett under ett. Tallet innenfor ungdomsgruppen som mottar sosialhjelp totalt, har økt med 10 prosent. Det er grunn til å anta at dette skyldes høyere boutgifter som fører til at de inntektene de har ikke strekker til fullt ut og det må delfinansieres fra sosialhjelp.
 • Ruskonsulentene arbeider godt med sine brukere og har en høy andel av sine i behandling eller rehabilitering. Det er et stabilt antall brukere på mellom 50 og 60 personer som ruskonsulentene hjelper til enhver tid.
 • Gjeldsrådgiverne har en høy løsningsprosent på de brukerne de hjelper som er kommet i et økonomisk uføre. I tillegg arbeider de mye forebyggende med at brukere blir henvist til samtale fra andre veiledere i NAV og utenfra, hvor de hjelper til med økonomi planleggingen for brukere. Blant disse er den som har fått redusert inntekt, for eksempel grunnet sykdom eller arbeidsledighet. Det fattes i disse tilfellene vedtak etter Lov om Sosiale tjenester i NAV § 17 som gir rett til råd og veiledning med klageadgang for bruker på vedtaket.
 • Trenden med økning av antall hovedpersoner som mottar sosialhjelp har fortsatt i 2014, denne gang en økning på 15 prosent. Dette er en utvikling vi ser også i de andre kommunene rundt oss som det er naturlig å sammenligne oss med. Vi har iverksatt økt fokus på arbeid og aktivitet for om mulig å møte denne utviklingen. Dette arbeidet vil fortsette i 2015.
 • Brukertilfredsheten ved NAV Elverum har gått litt ned fra 2013 til 2014.Det positive er at dobbelt så mange har svart på undersøkelsen i 2014 enn i 2013 og at resultatet fortsatt må betraktes som bra. Det er iverksatt tiltak for å møte de punktene vi scorer dårligere på for å forbedre dette i 2015.

Resultater planlagt utviklingsarbeid 2014

Jobbsjansen

NAV Elverum startet høsten 2013 opp prosjektet Jobbsjansen. Prosjektet var delvis finansiert ved hjelp av midler fra IMDI. Målgruppen for prosjektet var minoritetsspråklige brukere utenfor integreringsperioden på fem år. Alle deltagere i programmet fikk et individuelt tilpasset program. Målsettingen for prosjektet var kvalifisering til jobb og utdanning. Prosjektet samarbeidet tett med FIA (Flyktninger i arbeid – et prosjekt i regi av flyktningetjenesten) som også er et prosjekt finansiert av IMDI. De to prosjektene hadde felles arbeids -og styringsgruppe. Mange av deltakerne i Jobbsjansen var i arbeidsrettede tiltak i kombinasjon med arbeidsrettet norskopplæring.

GRIP prosjektet

Prosjektet var tidsbegrenset til en varighet på tre år og ble avsluttet 15.08.14. GRIP prosjektet var primært rettet mot store barnefamilier som var ferdige med integreringsperioden på fem år. Flere av familiene var langtidsmottakere av sosialhjelp. Dette var familier med sammensatte problemer og som hadde til dels store utfordringer. Prosjektet var et metodeutviklingsprosjekt. Målet med prosjektet var å utvikle et system (verktøy) for prosessforbedring gjennom tverretatlig samarbeid som sikrer bedre oppfølging av flyktningfamilier i fremtiden. Prosjektet har vært finansiert av midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Elverum kommune. Fylkesmannen i Hedmark har vært tilrettelegger og en viktig premissleverandør. GRIP prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NAV og flyktningtjenesten. Prosjektet ble avsluttet med en sluttrapport.

Veteranarbeid for soldater i internasjonalt oppdrag

8. mai 2011 ble kompetansemiljøet ved NAV Elverum etablert. Dette er en nasjonal oppgave hvor vi skal drive informasjonsvirksomhet og være et sted hvor Forsvaret og andre NAV kontorer kan søke råd og veiledning. Vi har i 2014 hatt to veiledere med disse arbeidsoppgavene.

«Pilotprosjektet Østerdalen»

Prosjektet ble avsluttet i 2014. Med prosjektet ønsket en å vinne erfaring og finne løsninger, som enten kan brukes kommunalt over hele landet, og/eller lage kompetansesentra for å styrke veteranene og deres familier før, under og etter utenlands operasjoner. Sluttrapporten ble ferdigstilt i 2014 og erfaringer fra dette arbeidet er videreført i videre veteranarbeid.

IPS-prosjektet

Er et prosjekt som ble etablert i 2013. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse i Elverum kommune, DPS Hamar ruspoliklinikk, DPS Hamar Allmennpsykiatrisk poliklinikk Elverum og NAV Elverum. Prosjektet har som mål å bidra til at personer med rus og psykiske utfordringer skal kunne kobles raskere ut i ordinært arbeid. Prosjektet ble utvidet med en ny ansatt i 2014, da det ble inngått tettere samarbeid med kommunen Åmot, Trysil og Våler i dette arbeidet.

 

 

 Resultat planer og utfordringer

 • Internhusleie ble innført fra 1. januar 2014, og har allerede hatt effekt ved at noen sektorer har sagt opp leie av overflødige arealer. I tillegg har rydding og tilrettelegging av arealer bidratt til mer areal- og kosteffektive løsninger. Egne arealer utnyttes bedre samtidig som innleiekontrakter hos eksterne aktører har blitt avviklet.
 • Det er jobbet med utarbeidelse/revidering av planer i alle enheter, og driftsplan forelå for første gang i historien ved utgang av året. Renhold jobber videre med oppdatert renholdsplan basert på Norsk Standard INSTA800 (kvalitetsprofil). Målet for kommende år, er å effektivisere eiendomsdriften ytterligere ved å tilpasse bemanningen til drifts- og renholdsplanene i den hensikt å frigjøre midler til økt vedlikehold. Dette skal bidra til å understøtte internhusleieavtalene på en bedre måte.
 • Videre er det gjennomført 78 prosent av opprinnelig godkjent vedlikeholdsplan. Her er det er fokus på gjennomføring av prioriterte vedlikeholdsetterslep basert på tilstandsgrad. En høy gjennomføringsgrad innebærer mindre rom for oppdukkende behov samtidig som tilstanden på bygningsmassen gradvis bedres.
 • Årsplan byggeprosjekter representerer et investeringsomfang, som er i overkant av hva enheten byggeprosjekter er i stand til å håndtere. Dette innebærer at bemanningen er sårbar for fravær. Likeledes skapte mangelen på gyldige rammeavtaler med rådgivende ingeniørfirmaer utfordringer for gjennomføring av byggeprosjektene i en to måneders periode (prosjektering). Dette har bidratt til at framdriften totalt sett for investeringsporteføljen ligger etter planen for 2014.
 • Enheten utleie er etablert i løpet av året, og organisert med eksisterende bemanning. Enheten ledes inntil videre av eiendomssjef. Styrking av brannfaglig kompetanse er ikke gjennomført på grunn av manglende økonomi.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 27 588 33 744 -6 155
Driftsinntekt -49 564 -54 770 5 207
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 85 -893 978
Netto resultat -21 891 -21 920 29
 • Resultatet for eiendomsstaben viser et budsjettmessig overskudd på 29.000 kroner. Dette er 0,5 millioner kroner dårligere enn rapportert i tertial 2, og skyldes at sektorer og staber har bestilt 0,8 millioner kroner mindre tilleggstjenester fra eiendomsstaben enn budsjettert (internhusleiemodellen). Dette innebærer også at tilsvarende overskudd burde foreligge i den enkelte sektor da internhusleiemodellen samlet sett skal utgjøre et null resultat. Eiendomsstaben har vært nødt til å saldere tilsvarende vedlikeholdskostnader for å kunne levere et regnskap i balanse ved årets slutt.

Organisasjon
Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær 88 % 90 % 91,8 %
Nærmeste leder 4,3 4,5 4,3
Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,9 4,5
Faglig og personlig utvikling 4,4 4,5 4,6

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

 • Sykefraværet har hatt en ytterligere positiv utvikling i 2014. Nærværet har økt med 3,8 prosent sammenlignet med 2013. Det bidrar til at eiendomsstaben oppnår bedre utnyttelse av personalressursene. Fokuset på nærhetsledelse, og det faktum at den enkelte medarbeider blir sett og hørt i en hektisk hverdag, synes fortsatt å ha en positiv effekt.
 • Det faktum at eiendomsstaben er i omstilling, hvor innføring av driftsplaner i alle enheter er et vesentlig tiltak, synes å skape en større bevissthet og forståelse for sammenhengen mellom behov og bemanning. I den forbindelse har faglig og personlig utvikling vært et område som naturlig har hatt prioritet, og som igjen har bidratt til måloppnåelse.

 

 ØKONOMI Resultat 2013 MÅL 2014 Resultat 2014
Økonomi byggeprosjekter i hht. årsplan 99 % 95 % 97 %
Framdrift byggeprosjekter i hht. årsplan 81 % 95 % 73 %
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i % av samlede netto driftsutgifter 8,00 % 9,20 % 9,00 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale bygg per m2 102 120 128
Samlet arealer for førskolelokaler i m2 pr. innb. 1-5 år 6,8 6,0 6,5
Samlet arealer for skolelokaler i m2 pr. innb. 6-15 år 16,4 14,5 15,6
SAMFUNN
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010. Korrigert i forhold til utetemp, areal og brukstid -2,0% -21% -21 %
TJENESTEKVALITET
I hvilken grad er du fornøyd med driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver 4,6 4,5 4,6
Opplever du at tjenestene renholdstjenesten yter, har riktig kvalitet 4,1 4,5 4,1
Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av dine henvendelser til eiendom / renhold? (teamledere / virksomhetsleder) 4,3 4,5 4,3
Opplevd kvalitet på avtalt vedlikeholdsarbeid utført av håndverkere 4,4 4,5 4,2
I hvilken grad mener du (som har bestilt et byggeprosjekt) at byggeprosjekter er utført i hht. politiske vedtak 4,7 4,5 4,1
Opplevd kvalitet på tjenestene fra eiendomsavdelingen til brukere 4 4,5 4,3
 • Framdriften på byggeprosjekter er ikke tilfredsstillende. Det har sammenheng med at eiendomsstaben manglet gyldige rammeavtaler innen prosjektering 2. halvår 2014, men også den sårbare og kritiske bemanningssituasjonen i enheten byggeprosjekter. Fra høsten 2014 ble enheten styrket med en prosjektleder. En av prosjektledere gikk ut i fødselspermisjon senere på høsten, og ble etterhvert erstattet midlertidig gjennom et internt utlyst vikariat. Tilsetting av personell innebærer dessverre redusert produksjon da flere i enheten blir involvert i opplæring og overlapping, og således hadde ikke enheten full effekt av økt bemanning før mot slutten av året.
 • Driftsutgiftene til vedlikehold av kommunale bygg ligger på et mer forsvarlig nivå i 2014 i forhold til 2013. Nivået i 2014 bidrar til mindre vedlikeholds- etterslep ved at driftstiltakene er forebyggende. Det er imidlertid behov for mer midler til vedlikehold for å kunne redusere behovet for rehabiliterings- og investeringsprosjekter på sikt. Sunn kommuneøkonomi tilsvarer minimum 170 kr/m2.
 • Første driftsåret av Elverum sin EPC-avtale ga godt resultat. Samlet for hele 2014 viser de temperaturkorrigerte tallene at besparelsene i sum ligger innenfor garantert avtale.
 • —Opplevd tjenestekvalitet er tilnærmet lik resultatet i 2013, mens samlet opplevd kvalitet på tjenestene fra eiendomsstaben har økt fra 4 til 4,3. Innføring av driftsplaner i alle enheter er nødvendig for å skape forutsigbarhet og forventningsavklaring om ansvar og tilhørende leveranser fra eiendomsstaben. Tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen underbygger dette.

Resultat planer

Økonomistaben har ansvar for funksjoner som økonomiplan, årsbudsjett, lønn, regnskap, skatteregnskap og skatteinnfordring, kommunal innfordring og innkjøp. Staben skal være en servicefunksjon både for politikere og hele kommunens administrasjon, samtidig som lover, forskrifter og offentlig rapportering på alle disse områdene skal tilfredsstilles. I tillegg leverer avdelingen tilsvarende tjenester til MHBR IKS, SØIR-selskapene, Terningen Arena Idrett og Kultur as og Kirkelig Fellesråd mot betaling, og man deler og drifter i tillegg ERP-systemet med Elverum kommunale pensjonskasse.

Utfordringer

Staben har i flere år hatt et mindreforbruk som har vært tiltenkt oppgradering av økonomisystemet, disse avsetningene har på grunn av årsresultatene blitt strøket. I tillegg har man måttet ta innsparinger i nettorammen som har vært håndtert ved å øke eksterne inntekter fra oppdrag som et alternativ til å gjennomføre reduksjoner av bemanningen. Dette gjør at man har opprettholdt sikring av funksjonene i forhold til sykefravær, men nå er denne rasjonaliseringsmuligheten brukt opp.

I 2014 har man gjennomført omlegging av skatterapporteringen (A-melding) for alle selskaper (totalt cirka 4.300 lønnstakere) som var estimert av leverandøren til over 0,5 millioner kroner i konsulentbehov. Gjennom stor innsats fra kompetente ansatte har man gjennomført denne omleggingen innenfor egen budsjettramme med et minimum av konsulentbistand og stor innsats fra egne ressurser.

Økonomisjefen er bekymret for oppgraderingsbehovet man har på systemet ut fra kommunens økonomiske situasjon, siden det er satt datoer for når support og feilretting vil opphøre for de versjoner man produserer på i dag.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 19 671 20 885 1 214
Driftsinntekt -1 049 -3 029 -1 980
Finansutgift 0 0 0
Netto resultat 18 622 17 856 -766
 • Driftsutgiftene er 1,2 millioner kroner høyere enn budsjettert, noe som skyldes konsulentutgifter til A-meldingsordningen, men i hovedsak betalt bistand i forbindelse med oppstart av nye selskaper i SØIR-konsernet.
 • Samtidig er driftsinntektene nær 2 millioner kroner over budsjett, og stabens netto mindreforbruk går inn i dekning av andre sektorer/stabers merforbruk.
Organisasjon Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær i % stab 93,00 % 96,00 % 93,00 %
Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,8 4,8
Faglig og personlig utvikling 3,9 4,5 3,9
Nærmeste leder 5,1 4,5 5,1
 • Staben oppnådde ikke målene for nærvær i 2014, noe som skyldes fortsatt høyt langtidsfravær som økonomisk dekkes av sykepengerefusjon. Korttidsfraværet i staben er lavt.
 • Øvrige måltall nås eller overgås, men vi skårer fortsatt lavt på «Faglig og personlig utvikling» som følge av løpende innsparinger på utgifter til kurs og konferanser.

 

Tjenestekvalitet for… Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere 4,3 4,5 4,4
Tilfreds med økonomiske analyser – ledere 4,0 4,5 4,3
Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible 4,9 4,5 5,0
Avvik vedr. tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver til skatteetaten 0 0 0
Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskapet 04.mar 15.feb 11.mar
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet 1 ingen 2
Andel av totalt utestående kommunale krav > 90 dager 15 % 25 % 17 %
Uavklarte leverandørfakturaer > 90 dager 2 % 0 % 2,8 %
Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager 67 % 30 % 70 %
Prisreduksjon kjøp varer/tjenester ved styrking av innkjøpsfunksjonen   3 % Ikke målt
Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet 2 0 0
Andel av kommunens arbeidsgivere hvor regnskapskontroll er gjennomført(Norm for plan er 5% av arb.givere) 100 % 100 %
Mål for innbetalt restskatt 2012 fastsettes av skattemyndigheten i desember 2013.Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav   94,2 % 95,2 %*
 • Staben leverer på eller over mål på svært mange av områdene.
 • Regnskapet ble levert noe senere enn i 2013, som hadde sammenheng med at resultatet krevet ekstra arbeid med kontroller, samtidig med at A-meldingsprosjektet gikk i produksjon fra 05. februar 2015.
 • Forbehold i revisjonsberetning har sammenheng med avslutning av investeringsregnskapet som er under omlegging og eldre krav på refusjon sykepenger.
 • For refusjon sykepenger eldre enn 90 dager går ikke andelen ned. Dette skyldes at vi har god kontroll på oppfølging av løpende krav og tilfredsstillende kontroll på restansene her. Mens det ligger krav fra 2010 – 2011, hvor både kommunen og NAV har hatt utfordringer med omlegging av systemer. Her pågår det et løpende prosjekt sammen med avregningsenheten i NAV for å få klarert disse kravene. I løpet av 2014 ble det avregnet cirka 1,9 millioner kroner på krav for denne perioden. Men dette er et nitid arbeid siden fraværene må gjennomgås person for person per sykemeldingsperiode. Staben har som mål å få avsluttet dette arbeidet i løpet av 2015.

 

Et illustrasjonsbilde av ansatte i service- og IKT-staben. Fra venstre står Lars Rønningstad Bråthen, Remi Solberg, Heidi Nordermoen (leder) Nina Bårdseng, Bernt Østbye og Karin Schulstadsveen.
Et illustrasjonsbilde av ansatte i service- og IKT-staben. Fra venstre står Lars Rønningstad Bråthen, Remi Solberg, Heidi Nordermoen (leder) Nina Bårdseng, Bernt Østbye og Karin Schulstadsveen.

Resultat planer

 • Staben har ansvar for kommunens plan for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Prosessen med utarbeidelse av en felles kommunikasjonsstrategi er i gang. Kommunen har ikke tidligere hatt en slik overordnet strategi og det er viktig med en bred prosess – slik at vi fremstår som en kommune.
 • TAK på eget liv – boligsosialt utviklingsprogram har også i 2014 gjennført tiltak i henhold til vedtatte handlingsplan for året. Programmet fortsetter ut 2015 og avsluttes med en sluttanalyse som skal danne grunnlaget for en boligsosial strategiplan.
 • Attraktivitetsprosjekt i samarbeid med Åmot kommune. Prosjektet har som mål å øke attraktiviteten til Elverumsregionen slik at flere velger å bosette seg her. For fremdrift og resultater, se kapitellet «Elverums rolle i Innlandet»

 Utfordringer

 • Ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansern.
 • IKT /digital- kompetanse og forståelse i organisasjonen, behov for stort fokus på nettopp kompetanse for å møte kravet om digitalkommunikasjon med innbyggerne våre. Helhetlig strategi for dokumentflyt for alle sektorer/staber/enheter.
 • Tid til å jobbe proaktivt – både på kommunikasjon og IKT – blir involvert for sent, krever mye samarbeid på tvers.
 • Nå «alle» med riktig informasjon i dagens informasjonssamfunn.
 • Enhetlig og helthetlig mediehåndtering og kommunikasjon, bedre til å kommunisere riktig forventningsnivå.
 • Ressurser til moderne løsninger – mobileløsninger – skyløsninger.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 17 161 20 655 -3 494
Driftsinntekt -2 957 -7 207 4 250
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 543 543
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) 0 0 0
Netto resultat 14 204 13 991 213
 • Service- og IKT-staben bidrar med 213.000 kroner til dekning av merforbruk i andre sektorer.
Organisasjon Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær i % 96,00 % 95,00 % 96,60 %
Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,8 4,8
Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,7
Nærmeste leder 4,4 4,7 4,5
 • Sykefraværet har gått ned og medarbeiderne er stolte over egen arbeidsplass.

 

Tjenestekvalitet Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
SERVICEKONTOR OG DIGITALT DOKUMENTSENTER      
Kvalitetssystemet innarbeidet og avvikshåndtering på plass 100% 50%
Forbrukerrådets kåring av kommunens service overfor innbyggerne- rangering/plass blant Hedmarks kommunene 4 plass 5 plass Ikke testet
Postlista på nett innen kl. 15.00 hver dag 85% 90 % 98%
Opplever 1. linjetjenesten som nyttig, serviceinnstilte og fleksible 4,8 4,5 4,8
KOMMUNIKASJON
Medarbeiderdagen – fornøyde ansatte ja 4,5 ja
Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – internett 4,5 4,4
Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – sosiale medier 4,5 4,4
Difi kåring – kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder – antall stjerner 4 5 Ikke målt
Kommunikasjonsstrategi – utarbeidet og vedtatt i hht planstrategien ja Nei
Nytt intranett/intern kommunikasjonsverktøy/lagring/sikkerhet ja Nei
IKT DRIFT
Opplever brukerstøtte som tilgjengelig og nyttig på mail 4,9 4,5 5,0
Oppetid for servere, nettverk og fellessystemer (måles i tidsrommet 08.00 – 22.00, 7 dager i uka) oppetid = 5096 timer 99% 99,4%
Opplever IKT brukerstøtte som tilstrekkelig 4,5 4,5 5,0
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte og fleksible 4,8 4,5 4,9
Andre Prosjekter
Beredskap – minimum en skrivebords øvelse i kommunens kriseledelse pr år 100% Flyttet til uke 3 i 2015
BoSo: Antall husstander uten eid eller leid bolig – antall som får hjelp i året. 25 35 31
BoSo: Antall husstander som har fått hjelp med startlån – fullfinansiert 30 64 69
Boso: antall husstander uten eid eller leid bolig pr 31.12 12 15 11
 • Servicen fra service- og IKT staben oppleves som meget god. Noen av årets mål er ikke nådd og dette skyldes kommunens vanskelige økonomiske situasjonen siste året med både innkjøpsstopp og ansettelsesstopp.
 • Resultatene i prosjektene som er fiansiert med midler fra fylkesmannen og husbanken (BoSo) viser at tiltakene som er gjennomført virker og gir gode resultater.

Resultater planlagt utviklingsarbeid 2014

 • Attraktivitetsprosjektet hadde stor aktivitet også gjennom 2014. Flere tiltak er gjennomført og kampanjen har vært godt synlig i byen vår da spesielt under Volumfestivalen, Elverumsdagene og i forbindelse med studiestart ved Høgskolen i Hedmark, campus Elverum. I 2014 ble det også arrangert felles innflyttertreff for nye innbyggere i Åmot og Elverum, St.Hans fest samt to store «Flytt hjem» arrangementer. I september 2014 var Elverumregionen i Trondheim for å møte nær 60 utflytta elverumsinger og åmotinger mens vi samarbeidet med Hamarregionen om «Flytt hjem» arrangementet i Oslo i oktober 2014.
 • Kvalitetssystem – alle sektorer og staber har jobbet aktivt for å få på plass rutiner og prosedyrer i systemet. Verktøy for fortløpende avvikshåndtering og forbedringer i hele tjenesteproduksjonen, er ennå ikke på plass.
 • Boligsosialt utviklingsprogram:
  • Kommunal boligforskrift og vedtak for tildeling av kommunal bolig er på plass.
  • Økt gjennomstrømming i kommunale boliger og programmet har jobbet aktivt med delprosjektet «fra leie til eie». 69 husstander har ved hjelp av husbankens virkemidler (startlån) blitt eier av egen bolig i løpet av året.
  • Vedlikeholdskostnadene er halvert i løpet av programperioden.
  • Det tilbys midlertid bolig på dagen med god oppfølging i delprosjektet «Veien til egen bolig»
  • Hjem først som metode er i gang og ni personer får oppfølging av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Det kreves stor innsats fra flere avdelinger for å sikre de aller mest vanskeligstilte sin bosituasjon.
 • Nytt intranett/intern kommunikasjonsverktøy/ lagring/ sikkerhet. Dette ble satt på vent på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen siste året med både innkjøpsstopp og ansettelsesstopp.
 • Kommunens kommunikasjonsstrategi er ikke ferdig og det jobbes videre med denne i 2015.

 

Resultater planer

Seniorpolitikken ble revidert og ny modell ble utarbeidet. Ny seniorpolitikk ble framlagt for politisk behandling i begynnelsen av 2015.

Det ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter ny modell i 2014. Modellen viderefører delegasjonen av deler av de lokale lønnsforhandlingene ned til enhetsnivå. Forsøket betegnes som vellykket og vil danne grunnlag for senere oppgjør.

Arbeidet med ny/revidert Arbeidsgiverstrategi ble påbegynt. Planen er å sluttføre arbeidet i 2015.

Alle regler, retningslinjer og prosedyrer for personalarbeidet i kommunen er digitalisert og tilgjengelig for alle via det digitale kvalitetssystemet.

Utfordringer

Personalstaben skal bistå kommunens tjenestesektorer på alle områder som omhandler kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. I tillegg skal staben bistå med ledelsesutvikling, rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling, samt spørsmål rundt lov og avtaleverk knyttet til personalområdet. Oppgavene er fordelt mellom rådgiverne og det er i liten grad rom for back-up ressurser på fagområdene. Staben blir derfor svært sårbar for fravær av alle typer. Samtidig er det nå cirka 90 ledere som rådgiverne skal bistå i det daglige. Dette går ut over det strategiske arbeidet. Som det framgår av resultatene i tjenestekvaliteten, er staben svært gode på faglige råd og service (drift), men mindre gode på forbedringsarbeid og utvikling av organisasjonen (strategisk arbeid).

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 13 605 12 101 1 504
Driftsinntekt -800 -1 652 852
Netto resultat 12 805 10 449 2 356
 • —  Personalstaben leverte et solid positivt resultat. I hovedsak skyldes dette at det ikke ble benyttet vikarer ved fravær og at refusjonsinntektene derfor ble vesentlig høyere enn budsjettert. Samtidig ble det iverksatt betydelige innsparinger blant annet på kompetansemidler.
Organisasjon Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Nærvær i % personalavdelingen 92,90 % 93,00 % 92,90 %
Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,5 4,7
Faglig og personlig utvikling 5,2 4,5 5,2
Nærmeste leder 4,5 4,5 4,5

 

Tjenestekvalitet Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål 4,8 4,5 4,9
Personalavdelingen som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen 3,9 4 3,8
Opplever personalavdelingen som serviceinnstilt og fleksibel 4,9 4,2 4,9
Gjennomføre revisjon av lønns politisk plan og forhandlingsmodell for å underbygge rekrutteringsstrategien 1. halvår OK
Gjennomføre GAP-analyse kompetansenivå kontra -krav. Status for kommunen ja ja Ikke ferdig
1200 fast ansatte med kompetanseprofil ila 2014 ja Ja Ikke sluttført
Utarbeide 1. versjon rekrutteringsstrategi målt opp mot fremtidig behovsanalyse nei 2. halvår Utsatt 2016
Antall elevdager kompetansetiltak arrangert direkte via rådgiver personal 350 500 OK

Kommentar: Innen kompetanse ble ikke alle målene nådd. Dette skyldes fravær uten bruk av vikarer (se begrunnelse økonomi). I 2014 har personalstaben vært preget av en svært stor arbeidsbelastning. Driftsbistand til sektorene har derfor blitt prioritert på bekostning av det strategiske HR-arbeidet.

 

Samfunnsutviklingsstaben består av:

 • Delvis av assisterende rådmanns arbeidskapasitet
 • Delvis av juridisk rådgivers arbeidskapasitet
 • Næringssjef i 100 prosent stilling.

Samfunnsutviklingsstaben er knyttet til rådmannskontoret og er en operativ stab som ivaretar:

 • Selskapssekretariat – det vil si å være støttefunksjon, sekretariat og saksforberedende organ for å ivareta Elverum kommunes eierskap i selskaper og virksomheter.
 • Kommunens særskilte innsats på næringsutvikling.
 • Ledelse, initiativ og bidrag til overordnet strategisk planlegging for kommunen – planstrategi, kommuneplan, tema-/sektorplaner.
 • Dekke kommunens løpende behov for juridiske bistand for øvrige sektorer og staber og selskaper samt saksutredning for formannskap og kommunestyre.

Resultat planer

Samfunnsutviklingstaben har særskilt ansvar for å påse at kommunens planverk er oppdatert i henhold til kommunal planstrategi. Staben har bidratt i samtlige planprosesser gjennom 2014: 1. Energi- og klimaplan oppstart av Byplan for Elverum, Strategisk næringsplan, oppstart av Kulturvernplan, oppstart av Helse- og omsorgsplan 2015-2020, Integreringsplan for Elverum, Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging, oppstart av strategisk plan for oppvekst i Elverum, Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Utfordringer

Stabens svært begrensede kapasitet gjør at planprosessene ikke kan følges så tett og intensivt som de burde for å få optimal effekt ut av disse som vesentlig bidrag til kommunens styringssystem. Samtidig er behovet for juridisk bistand, både i kommunal tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling og i saker av forskjellig art overfor innbyggere, stadig større enn kapasiteten. Begge disse forhold krever streng prioritering

Resultater i 2014

MÅLEKORT Samfunnsutviklingsstaben  Resultat 2013  MÅL 2014  Resultat 2014
TJENESTEKVALITET
Antall Gjennomførte eksterne arrangementer/temamøter 4 3 15
Antall gjennomførte bedriftsbesøk 10 10 9

Samfunnsutviklingsstabens virksomhet inngår som en del av rådmannskontoret hva angår budsjettramme, og spesifiseres derfor ikke med egne økonomitall. Det er gjennom året holdt et høyt og jevnt aktivitetsnivå på næringsutviklingsarbeidet med relativt mange bedriftsbesøk, bidrag til etablering av Elverum Næringsforum, godt besøkte frokostmøter for næringslivet, etablering av flere bedriftsnettverk for å stimulere nærinsgutvikling, utarbeidelse av strategisk næringsplan m.v.

Kommunens juridiske rådgiver inngår i staben og leverer juridisk kompetanse til en rekke tjenesteområder i kommunen, til pågående samfunnsutviklingsoppgaver i regulerings- og utbyggingssaker, i rettstvister mellom parter, innkjøpsfaglige vurderinger, klagesaker m.v.

For 2014 hadde en i Samfunnsutviklingsstabens regi satt seg fore følgende utviklingsarbeid:

 • Revisjon og oppgradering av «Strategisk Næringsplan for Elverum kommune»
 • Kommuneplanens samfunnsdel – revisjon i form av kun omredigering og faktaoppgradering.
 • Bistand til øvrige sektorer og staber i strategiske planprosesser.
 • Igangsetting og bidrag til gjennomføring av LEAN-prosjekt innenfor utvalgte deler av tjenesteproduksjonen.
 • Bidra til gjennomføring av bolyst- og attraktivitetsprosjekter fordelt på to prosjekter – ett i samarbeid med kommunene på Hedmarken og ett i samarbeid med Åmot (Elverumregionen). Samfunnsutviklingsstaben bidrar i styringsgruppene og i prosjektgrupper.

Det nevnte utviklingsarbeid er fullt ut gjennomført med gode resultater, med unntak av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel som er utsatt på grunn av manglende kapasitet.

 

Innholdsfortegnelse