Gå til innhold
Glomma fra lufta over Elverum

8 Tjenesteområde under tilsyn

Område under tilsyn – evt. avvik/pålegg og utbedringstiltak i 2014

Elverum kommune har egne rutiner og systemer for egenkontroll og internkontroll. I tillegg utøves det tilsyn overfor kommunens virksomhet fra ekstern myndighet for å påse at kommunen driver sin tjenesteproduksjon i henhold til lover, forskrifter og normer på de aktuelle fagområder. I det følgende gis en tabellarisk oversikt over de offentlige tilsyn og pålegg som er blitt gjort gjeldende i 2014 overfor sektorer og staber

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
EIENDOM      
Arbeidstilsyn      
   
Vestly avlastning  
Klima, ventilasjon og arbeidsmiljø-risikovurdering, bedriftshelsetjenesten, og arbeidstidsordning Avvik 1: Plassmangel for personalrom 

Avvik 2: Utslagsvask

 

Avvik 3: Mangelfulle rutiner som sikrer at det under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurderes om arbeidsmiljøet vil være fullt forsvarlig.

Frist for lukking30.09.2014

Lukket 15.12.2014

Ny løsning er prosjektert som grunnlag for innhenting av pris.Er montert og avviket er lukket.

Bekreftet rutine er oversendt arbeidstilsynet.

 

 

Rådhuset  
Inneklima-Ventilasjon Varsel om pålegg Lukket 28.01.2015 Rapport fra Arbeids­tilsynet om inneklima. Prosjektet startet 18.08.2014
PRO      
Fylkesmannen: Hjemmetjenesten og Tjenestekontor – tilsynssak med åpning mars 2013 Avgjørelse fra Fylkesmannen:Pliktbrudd for mangelfull oppfølging av ernæring, feil saksbehandling og mangelfull dokumentasjon Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages jf. Forvaltningsloven §28 Ernæringskartlegging av brukere i risikogruppeGjennomgang av saksbehandlerrutiner

 

Dokumentasjonsundervisning

Fylkesmannen:Moen sykehjem avd. 2 -tilsynssak med åpning

Juni 2014

Avgjørelse fra Fylkesmannen: Pliktbrudd for uforsvarlig legemiddelhåndtering og manglende risikovurdering av legemiddelhåndteringen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages jf. Forvaltningsloven §28 Legemiddelgjennomgang
Fylkesmannen:Hjemmetjenesten og Tjenestekontor – tilsynssak med åpning april 2014 

 

Avgjørelse fra Fylkesmannen: Pliktbrudd for mangelfull journalføring i henhold til Helsepersonelloven § 40, jf journalforskriften § 8.  Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages jf. Forvaltningsloven §28 Avklaring mellom ulike tjenester, for å sikre dokumentasjon av nødvendighelsehjelp.
Arbeidstilsynet: HBO/TKPlanlagt tilsyn Pålegg: Kartlegging/risikovurdering av brukers hjem for å sikre arbeidsmiljø for ansatte jf. AML. Pålegg oppfylt 10.06.14 Kartleggingsskjema utarbeidet og implementert.
Fylkesmannen:Tilsyn med Elverum kommunes rehabiliteringstilbud innen perioden 26.8.2014-3.2.2015 

Planlagt tilsyn

 

Avvik: Elverum kommune sikrer ikke tverrfaglig samarbeid ved korttidsavdelingen på Moen sykehjem 9.4.2015 Plan for tiltak med tidsfrister er sendt Fylkesmannen.
Elverumskolen; Vestad skole      
Fylkesmannen: Tilsyn på Elevenes psykososiale skolemiljø, § 9-A i opplæringsloven, høsten 2014 Fylkesmannen førte tilsyn på elevenes psykososiale miljø og den endelige tilsynsrapporten konkluderer med følgende avvik:Avvik 1:

Utarbeide skriftlige planer med mål og rutiner.

Avvik 2:

Utarbeider et internkontrollsystem. e

Avvik 3:

Utarbeider skriftlige rutiner for brukermedvirkning.

20. mars 2015Avventer svar på Elverumskolens lukking av avvikene. Handlingsplan mot krenkende atferd med årshjul på kommunenivå og på skolenivå.Årshjul for internkontroll av § 9-a.Nytt og tydeligere driftstyrereglementet og SU- reglement
       

 

Innholdsfortegnelse