Gå til innhold
Elverum lufta hoppbakken

5 Personal, sykefravær og likestilling

Kommunen innførte i september 2014 stillingsstopp på grunn av de økonomiske prognosene for året. Det ble nesten utelukkende godkjent utlysning av stillinger finansiert av eksterne midler, eller knyttet til begrepet «liv og helse».

Telling faste ansatte SEKTORER/STABER Antall årsverk 2013 Antall årsverk 2014 Differanse 2013-2014
10 Rådmann 8,0 8,0
12 Teknikk og miljø 49,2 51,1 1,9
15 Eiendomsstaben 88,9 91,4 2,5
27 Barnehage 141,5 138,7 -2,8
32 Famile og helse 74,4 81,6 7,1
36 NAV 18,6 18,1 -0,5
40 Skole 342,9 332,8 -10,1
50 Kultur 79,5 82,7 3,2
70 Pleie-, rehabilitering og omsorg 397,1 440,3 43,2
81 Personalstaben 6,0 7,0 1,0
82 Service- og IKT-staben 18,4 21,3 2,9
83 Økonomistaben 25,2 27,3 2,1
99 Felles/finans/div
Sum Total 1 249,7 1 300,2 50,5

 

Generelt er det verdt å merke seg at når det telles årsverk som er tilsatt i faste stillinger med en stillingsprosent, vil tallene hele tiden bevege seg noe som følge av midlertidig ubesatte stillinger og annet ulønnet fravær. Det er imidlertid de faste ansatte som representerer bindingene kommunen har påtatt seg. Det arbeides videre med kodingen i lønnssystemet for å kunne gi enda bedre statistikk for endringene i bruken av vikarer, som i dag best kan følges opp ved å se de økonomiske utslagene i vikarrammene.

Sektor for teknikk og miljø har økning med to parkeringsvakter i 50 prosent stilling i 2014, samt en stilling i enhet for arealplan som ble besatt i 2014.

Eiendomsstaben hadde en netto økning på 2,5 årsverk på faste stillinger i 2014. Det er tilsatt ett årsverk innen enheten byggeprosjekt for å bedre framdriften iht. vedtatte investeringer. Kostnadene belastes investeringsprosjektene – ikke driftsbudsjettet.

Enheten renhold har fått en netto økning på 1,5 årsverk, og innebærer at åtte deltidsstillinger er omgjort til heltidsstillinger. Renhold ble forøvrig redusert med cirka 12 årsverk i 2013 som følge av naturlig avgang, og økningen har vært nødvendig for å forebygge overbelastning og risiko for økt sykefravær.

Familie og helsesektor har en økning 7,1 årsverk i 2014 som skyldes oppbemanning i forhold til start med interkommunal legevakt, kostnadene fordeles mellom de tre kommunene som deltar i samarbeidet.

Skolesektoren. Sektoren har totalt redusert antall ansatte med 10,1 årverk i løpet av 2014. Dette er reduksjon i barneveildere og lærerstillinger, samt reduksjon i kulturskolens undervisningstilbud i keramikk, gitar og horn med 0,6 årsverk.

Kultursektoren har en økning som skyldes at det var tre ubesatte stillinger ved årsskiftet. Ett årsverk knyttet etablering av kjøretøyadministrasjon. Ett årsverk knyttet til etablering av språkpraksis og ett årsverk knyttet til psykososial konsulent som dekkes av ekstra statlig midler.

Sektor for Pleie-, rehabilitering og omsorg har en økning på 43,2 stillinger i 2014 som forklares slik:

  • Totalt 13 årsverk, 26 deltidsstillinger som stod ledige (vakante), ved årsskifte 2013/2014.
  • I tillegg var cirka 15 stillinger dekket av ansatte i «lovlige» vikariater ved årsskifte 2013/2014.
  • Sætre alders- og sykehjem økte med cirka ett årsverk i 2014, jf. politisk vedtak.
  • Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne økte totalt med 8,11 årsverk i 2014. Økningen har sammenheng med etableringen av Søndre Nyborg bofellesskap, økt behov for helsehjelp i to andre bofelleskap og økt behov ved Vestly avlastning.
  • Hjemmebaserte tjenester økte med 6,5 årsverk for brukere med omfattende behov for helsehjelp i eget hjem.

Service og IKT staben, har en økning på 2,9 årsverk i perioden. En 100 prosent stilling var ubesatt ved årsskiftet 2013/2014, en ny stilling i IKT-driftsenheten som er finansiert ved salg av tjenester til kommunale og interkommunale selskaper. I tillegg er stillingen som prosjektleder BoSo kodet som fast stilling og vises dermed som økning i antall stillinger i 2014.

Økonomistaben. Ett nytt årsverk tatt inn som innkjøper, hvor kostnadene belastes investeringsprosjektene og ikke løpende drift.

Overlapping ved årsskiftet på en 100 prosent stilling, hvor en arbeidstaker gikk av med pensjon

 

 

SEKTORER/STABER Totalt sykefravær i %01.01.14 – 31.012.14 Sykefravær i % mindre enn 16 dager 01.01.14 – 31.12.14 inkl egenmeld. Sykefravær i %, mer enn 16 dager 01.01.14 – 31.12.14 Endring i % sammenliknet med årsrapport 2013
Rådmannstaben 16,7 2,7 14,0 +6,5
Personalstaben 5,1 1,8 3,3 -2,0
Service- og IKT-staben 3,4 1,3 2,1 -0,6
Økonomistaben 5,1 2,2 2,9 -1,9
Eiendomstaben 8,2 2,7 5,5 -3,9
Sektor for teknikk og miljø 5,4 1,8 3,6 +0,1
Sektor for skole 5,8 1,6 4,2 -1,5
Sektor for barnehage 10,9 2,9 8,0 +0,9
Sektor for familie og helse 7,1 1,9 5,2 -2,3
Sektor for pleie- rehabilitering og omsorg 8,8 1,6 7,2 -4,0
Sektor for kultur 3,6 0,7 2,9 -1,1
NAV Elverum (sos.tj og rusomsorg) 9,2 2,4 6,8 +3,0
Sum/Snitt for kommunen 7,5 1,8 5,7 -2,1
  • Det har vært en kraftig forbedring i nærværet i 2014. Hele 2,1 prosent forbedring fra 2013. Noe skyldes endrede rapporteringsregler, men dette kan på ingen måte forklare hele forbedringen. Det er jobbet aktivt med opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging, samtidig har Arbeidsmiljøutvalget satt sykefraværsarbeidet høyt på utvalgets agenda.
  • De som har størst utfordring og har negativ utvikling, er barnehagesektoren og NAV. Barnehagesektoren har hatt spesielt stramme rammer og belastningen på de ansatte har vært stor. Spesielt gledelig er nedgangen i PRO. Her skyldes noe av nedgangen de endrede rapporteringsreglene, men det er gjort mye god sykefraværsoppfølging i sektoren. Eiendomsstaben har også hatt en reell og flott utvikling.

 

Likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen er tillagt Mangfoldsutvalget.

Hovedfokus i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger i 2014, ble på innføring av en ny forhandlings- og gjennomføringsmodell for Elverum kommune. Lønn mellom kjønn ble ikke et sentralt tema. Det ble rapportert i 2013 at «Lønnspolitisk plan» skulle revideres før hovedoppgjøret i 2014. Revidering av lønnspolitisk retningslinjer for Elverum kommune vil bli en del av overordnet strategi for arbeidsgiverpolitikk. Dette arbeidet har blitt skjøvet frem i tid og foreløpig plan er at dette arbeidet skal sluttføres innen utgangen av 2015. Lønn mellom kjønn, likestilling og mangfold vil være naturlige temaer i en slik overordnet strategi.

Lønn, stillinger og kjønn

Som det fremkommer av tabellen nedenfor er andelen kvinner høy innenfor alle sektorer med unntak av sektor for teknikk og miljø. Elverum kommune skiller seg derfor ikke ut fra kommunesektoren generelt med hensyn til kjønnsfordeling, og det kan konstateres at Elverum kommune er en stor kvinnearbeidsplass.

Andel kvinner og menn per sektor i faste stillinger.
  2014
Sektor/stab %kvinner %menn
Rådmann/stab 64 % 36 %
Eiendomsstab 58 % 42 %
Teknikk og miljø 26 % 74 %
Skole 75 % 25 %
Barnehage 97 % 3 %
Familie og helse 84 % 16 %
Pleie, rehabilitering og omsorg 91 % 9 %
Kultur og flyktningetjenesten 52 % 48 %
NAV 79 % 21 %
Sum 79,5 % 20,5 %

Når det gjelder lederstillinger har Elverum kommune et stort flertall med kvinnelige mellomledere. Rådmannen som er øverste leder er kvinne, mens rådmannens ledergruppe som består av sektor- og stabsledere har en større andel av mannlige ledere.

Forhandlingskapittel 5 er den gruppen som kalles akademikergruppen. Her befinner det seg stillinger som legene, ingeniørene, sivilingeniørene, juristene, rådgivere m.fl. Også her er kvinneandelen av de ansatte høyest.

 

 Andel kvinner og menn per forhandlingskapittel i faste stillinger.
  2014  
Forhandlingskapittel etter hovedavtalen %kvinner %menn
3.4.1. Rådmannens ledergruppe 42 % 58 %
3.4.2. Mellomledere 68 % 32 %
4.B. Fagarbeidere, assistenter, kons. etc. 83 % 17 %
4.C. Pedagogisk personale 74 % 26 %
5. Akademikere 56 % 44 %

Elverum kommune valgte ved beslutning i administrasjonsutvalget å avslutte prosjektet «Saman om ein betre kommune, heltid/deltid» i 2014. Målet med prosjektet var å innføre en heltidskultur i Elverum kommune.

Kommunen har enda store utfordringer med svært mange deltidsstillinger. Og per i dag arbeides det ikke koordinert i Elverum kommune med dette. Som tabellen under viser, er det i hovedsak kvinner i de minste stillingsandelene.

 

Andel kvinner og menn fordelt på deltidsstillinger.
  2014
Stillingsstørrelse %kvinner %menn Antall stillinger*
Stillingsstørrelse     0 – 19,99 88 % 12 % 137
                               20 – 39,99 79 % 21 % 112
                               40 – 59,99 87 % 13 % 232
                               60 – 79,99 86 % 14 % 244
                               80 – 99,99 93 % 7 % 237
100 % 70 % 30 % 779

Kommunen avsetter årlig en lærlingeplass til ungdom med spesielle utfordringer, fysisk, psykisk eller kulturelt.

Det vises forøvrig til årsmeldingens kapittel om «Likestilling og mangfold» for ytterligere og mer utdypende informasjon om likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen for 2014.

Antall stillinger er ikke samme antall som antall ansatte, da flere ansatte innehar flere stillinger.

Arbeid med etikk og verdigrunnlag

Elverum kommune har også i 2014 arbeidet systematisk med etikk og verdigrunnlag. Rådgivere i personalstaben har fulgt KS sine årlige etikkseminarer, som omhandler blant annet antikorrupsjon og etisk adferd i kommunen. De har håndbøker som er utarbeidet i samarbeid mellom KS og Transparency International Norge med tittelen «Beskytt kommunen – en håndbok i antikorrupsjon».

Med bakgrunn i det arbeidet KS har gjort og stadig utvikler, vil det i løpet av 2015 bli gjort en større gjennomgang av både de etiske retningslinjene i kommunen og arbeidsreglementet. Personalstaben vil involvere andre naturlige samarbeidspartnere i dette arbeidet.

 

Innholdsfortegnelse