Gå til innhold
Terningen Arena breddebilde ute hele bygget smal4

4 Organisering

politisk organisering

 

Selskaper

Kommunale foretak

 • Elverum kommuneskoger (100 prosent)

Aksjeselskap

 • Tunet AS (100 prosent)
 • Elverumregionens Næringsutvikling AS (33,3 prosent)
 • Elverum kommunale industribygg AS (100 prosent)
 • Elverum Tomteselskap (100 prosent)
 • Elverum Energi AS (100 prosent)
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS (100 prosent)
 • Flerbruksanlegget AS (100 prosent)

Interkommunale selskap

 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap
 • Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen
 • Hedmark Revisjon

Andre virksomheter

 • Elverum kommunale pensjonskasse
 • Stiftelsen Festspillene Elverum

Interkommunalt samarbeid

 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste
 • Innkjøp
 • Barnevernvakt
 • Geodata samarbeid
 • Miljørettet helsevern
 • Arbeidsgiverkontroll

 

 

 

 

 

Elverum kommune er vertskommune og fører regnskapet samt drifter IKT løsningene for PPT-tjenesten i kommunene Stor-Elvdal, Våler, Åmot og Elverum. Samarbeidet er basert på en egen avtale hvor Hedmark fylkeskommune deltar i finansieringen. Kommunen deltar også i et interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget. Åmot kommune er vertskommune og fører regnskapet for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.

Elverum kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll som en del av skatteoppkreverens oppgaver i forbindelse med innkreving av skatter og avgifter. Stor-Elvdal er vertskommune og fører regnskap for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.

Interkommunalt Geodata-samarbeid Elverum – Solør er en samarbeidsavtale om drift av en felles GIS-løsning (geografiske informasjonssystemer) for kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2010 som et løpende oppsigelig samarbeid.

Lovpålagte tjenester organisert som egne rettssubjekter med eget regnskap er:

 • Renovasjon – Tjenesten er organisert gjennom Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 60 prosent av selskapets forpliktelser.
 • Brann- og redningstjeneste – Tjenesten er organisert gjennom Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 30,5 prosent av selskapets forpliktelser, etter at selskapet ble utvidet med nye kommuner fra 01.01.2008.
 • Revisjon – Tjenesten er organisert gjennom Hedmark Revisjon IKS hvor Løten kommune er selskapets kontorkommune. Elverum kommune har en ansvarsdel på 11,6 prosent av selskapet.

Ut over dette drives kommuneskogen som kommunalt foretak gjennom Elverum kommuneskog KF. Kommuneskogen fører eget separat regnskap for sin virksomhet. Heleide eller deleide aksjeselskaper er frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen. Formannskapet er delegert myndighet som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet.

Innholdsfortegnelse