Gå til innhold
liv på fredag smalt

9 Oppfølging av politiske vedtak

De politiske vedtak til oppfølging og gjennomføring i administrasjonen kommer særlig til uttrykk gjennom det årlige budsjettvedtak av årsbudsjett og økonomiplan i kommunestyret – talldel og verbaldel. I tillegg kommer til oppfølging og gjennomføring vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret. Det rapporteres i forhold til status i disse vedtakene i tertialrapporter (per. 01.05 og 01.09.) gjennom året og ved årsslutt (årsmelding). Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over flere år. I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak gruppert som følger:

A. Oppgaver fra 2006 og eventuelt eldre (FOR=Formannskapet, KS=Kommunestyret)

B. Vedtak i formannskapet og kommunestyret
A. Oppgaver fra 2006 (FOR=Formannskapet, KS=Kommunestyret)

Vedtaks-dato / punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
FOR-8.2.06 Kommunedelplan for Vestad sentrum – nord Tor Backe Inngår i byplanarbeidet – 2015

B. Vedtak i formannskapet og kommunestyret

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
 1. januar 2011 – kommunestyret
005/11 Overordnet vegsystem Tor Backe Statens vegvesen haroversendt forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for overordnet vegnett i Elverum, ble behandlet i KS sak 67/12 21.6.12.Nytt alternativ 1 tas inn i planprogrammet: Statens vegvesen, i samråd med kommunen, utarbeider en skisse for utredning av et helhetlig ringvegalternativKS sak 120/12 12.12.12 – FSK 13.03.13 utarbeidelse av prosjektplan.KS sak 089/13 20.06.13 – Overordnet vegnett i Elverum – fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning
 1. februar 2012 – formannskap
026/12 Framtidig disponering av jordfondet Tor Backe Jordfondet opprettholdes. Vedtekter bør revideres i samråd med faglagene i landbruket. Høring sendt Bonde- og småbrukarlaget som ønsker å opprettholde fondet. Saken er ikke avsluttet.
 1. april   2012 – formannskap
046/12 Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune 2012-2015 Heidi Nordermoen Prosjektet går frem til 31.12.2015 og rapporterer til styringsgruppa, formannskap og Husbanken en gang pr år.
 1. mai   2012 – formannskap
064/12 Demensplan 2012- 2015 – delplan til omsorgsplan 2015 Aino Kristiansen Høringsfrist 08.06.2012, kommer til politisk behandling
 1. august   2012 – formannskap
111/12 Revidering av helhetlig integreringsplan – deltagelse fra Vekst- og utviklingskomitéen Line M. Rustad Våren 2014 Vedtak KS 29.08.2012: Vekst-og utviklingskomitéen er styrings-gruppe. Helse og omsorgs-komitéen, Oppvekstkomiteen og Innvandrerrådet er referanse-grupper. Tverrfaglig seminar i august 2014. Planarbeidet pågår.
 1. oktober   2012 – formannskap
140/12 Fastsetting av planprogram – Områderegulering for Terningmoen skyte- og øvingsfelt – arealplan-ID 2011008 Tor Backe Planprogram vedtatt. Reguleringsplan under arbeid.Kommunen har oppfordret forsvaret til å revidere flerbruksplan for Terningmoen
141/12 Områderegulering Søbakken B2 og B3 Tor Backe Forslag fra Elverum Tomteselskap. Områderegulering av B2/B3 på Søbakken er satt på vent inntil videre da oppgavemengden totalt sett blir for stor.
143/12 Områderegulering for Elverum stasjonsområde – fastsetting av planprogram Tor Backe Planprogram vedtatt.Viderefører planarbeidet i god dialog med ROM Eiendom
 1. desember 2012 – kommunestyret
173/12 Regulering av festeavgift 2012 – Elverum Prestegård Tor Backe Vedtatt KS 12.12.12, sak 108/12 Rådmannen gis i oppdrag og utrede endret reguleringsplan for søndre del av eiendommen, i størrelsesorden 50 dekar, med sikte på at Opplysningsvesenets Fond kan ta tilbake disse arealene og forestå eventuell anvendelse/utbygging i egen regi. Videre må det da påregnes at den aktiviteten som i dag foregår i regi av fotball og Elverum Rideklubb på dette området gis tilbud om nytt areal for sin aktivitet.
 1. november 2013 – formannskap
163/13 Fastsetting av planprogram – detaljregulering for Nøtberget steinbrudd, arealplan-id 2012005 Tor Backe Under arbeid – sluttbehandles i 2015
 1. desember 2013 – kommunestyret
095/13 Plan for psykisk helsearbeid – endring av mandat Lars Kiplesund   Revidert plan under arbeid, planen tas inn som en del av samlet plan for helse og omsorg.Helse- og omsorgskomitéen er styringsgruppe.
 1. januar 2014 – formannskap
010/14 Internasjonalt arbeid – Utenfor Norden: Mulig samarbeid med Bosnia Hercegovina Line M. Rustad Revidering av plan for internasjonalt arbeid skal gjøres før nye prosjekter startes. Planarbeidet pågår.
 1. februar 2014   – kommunestyret
005/14 Konkurranseutsetting utredning del 1 Irene Evenstad Midtlund Utredningsarbeidets del 1 er gjennomført med framlegg til kommunestyret 29.04.2015.Utredning fase 2 skal behandles i 2015.
 1. mars 2014   – kommunestyret
019/14 Utredning av frivillig kommunesammenslåing Irene Evenstad Midtlund Behandes i Kommunestyret 29.04.2015
 1. mars 2014 – formannskap
028/14 Dimensjonering av håndhevelse parkeringsordning i Elverum sentrum Ingebrigt Henningsen Parkeringsordning startet 18.08.2014. Evalueres etter ett år.
 1. april 2014   – kommunestyret
028/14 Kommunal planstrategi i Elverum kommune 2012 – 2015 – mandat for planarbeider vår og høst 2014 Aasmund Hagen Planarbeidet pågår. Mandat for planarbeid behandles februar 2015

7.mai 2014 – kommunestyret

038/14 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Elverum Line M. Rustad Planprogram vedtatt kommunestyret oktober 2014
 1. juni 2014 – formannskap
073/14 Detaljregulering for Hotellkvartalet, arealplan-ID 2013007 – Tor Backe Sluttbehandlet kommunestyret 26.11.2014
074/14 Detaljregulering Fjeldset Handel – arealplan-ID 2012002 – Tor Backe Sluttbehandlet kommunestyret 26.11.2014
075/14 Områderegulering for Heradsbygd – Tassåsen, Teaterbyen og Heradsbygd skistadion – Tor Backe Behandling av rammer for videre planarbeid
076/14 Detaljregulering for Fjeldmora vest – arealplan-ID 2014002 – Tor Backe Sluttbehandlet kommunestyret 25.10.2014

27 . august 2014 – kommunestyret

070/14 Omtaksering for eiendomsskatt i Elverum Tor Backe Vedtatt omtaksering
071/14 Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, forslag til finansiering med bompenger Tor Backe Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til
 1. september 2014 – formannskap
095/14 Detaljregulering fo Prestmyrbakken F2 og F/14 – 1. gangs behandling Tor Backe Under arbeid
096/14 Detaljregulering for Karenslyst nord, arealplan – ID – 1. gangs behandling Tor Backe Under arbeid
 1. november 2014 – formannskap
137/14 Behandling av dispensasjonssøknad Sagåvegen 6 Tor Backe Formannskapet ga dispensasjon. Klage på formannskapets vedtak mottatt fra Hedmark fylke 16.12.2014. Behandles i 2015
140/14 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg FV 207 Hernes skole – Finstad – arealplan ID 2012010 – 2. gangs behandling/sluttbehandling Tor Backe Sluttbehandlet kommunestyret 26.11.2014
146/14 Utredning av brukersyrt modell for dagtilbud psykisk helse Lars Kiplesund   Model 3 utredes nærmere
 1. desember 2014 – formannskap
156/14 Interkommunal øyeblikkelig hjelp Aino Kristiansen   Vedtatt kommunestyret 18.12.2014. Tilbud sendt til kommunene. Etableres i Helsehuset i Elverum, når dette står ferdig i løpet av 2017, midlertidig løsning planlegges oppstart i en del av Moen sykehjem.

 

 

PKT Tekst Frist Ansvarlig Kommentar
Verbale vedtakspunkter i budsjettet
pkt. 2 Eiendomsskatt – 4,1 promille; bunnfradrag: 300.000 01.03.2014 Tor Backe OK
pkt. 3 Låneopptak 2014: kr 210.730.000 01.07.2014 Stein Aas Låneopptak gjennomført
pkt. 4 Avdrag lån som dekkes av driftsbudsjettet 2014 31.12.2014 Stein Aas Justeres inn i desember 2014
pkt. 5 Garantibeløp for lån sosiale tjenester: kr 2. mill 31.12.2014 Hans Stubbe OK
pkt. 6 Nye priser, betalingssatser, godtgjøringssatser 2014 31.12.2014 Stein Aas Gebyrregulativ lagt ut, priser i fakturering justert januar 2014
pkt. 7 Driftstilskudd til private barnehager 31.12.2014 Stein Aas OK
pkt. 10 Innarbeide tekniske korrigering iflg. budsjettvedtak 31.01.2014 Stein Aas Gjennomført januar 2014
pkt. 11 Dialog med SØIR vedrørende avfallstømming i sentrum 01.05.2014 Tor Backe Signalisert som urasjonelt og kostbart fra SØIR, formelt svar ikke mottatt
pkt. 12 Evaluering av sektor for teknikk og miljø fra komite for Vekst og Utvikling 01.05.2014 Tor Backe OK. Avsluttet.
pkt. 13 Gjennomgang av gebyrregulativet 01.04.2014 Stein Aas Gebyrutvalget leverte sitt forslag til budsjettet 2015.
pkt. 14 Fontene i Glomma – forberedelse til drift 01.05.2014 Tor Backe Gjennomført
pkt. 15 Oppgradering Lillemoen skole – plan (se også oppfølging budsjett 2014 – investeringer) 20.05.2014 Kjell Karlsen Mulighetsstudiet ferdig. Utredning flerbrukshall pågår parallelt med behovs, og funksjonsbeskrivelse rehabilitering og tilbygg.
pkt. 16 Kjøp av 4 institusjonsplasser 01.03.2014 Aino Kristiansen Inngått avtale om kjøp av 2 korttidsplasser ved Løten Helsehus fra juni 2014.
Pkt. 17 Spangenhuset til brukerstyrt senter – utredning 01.06.2014 Lars Kiplesund Saken ble behandlet av formannskapet 19.11.2014, sak nr. 146/14.   Vedtak om modell 3, samordning med andre dag- og aktivitetstilbud i Elverum.

 

 

Innholdsfortegnelse