Gå til innhold

1 Innledning

Rådmannens kommentar

Sammen med regnskapet og årsberetning gir årsrapporten  et utfyllende og helhetlig bilde av tjenesteproduksjon i Elverum kommune i 2016 . Samlet gir dokumentene god informasjon til politikere, ansatte og innbyggere for å kunne treffe gode beslutninger for fremtidige prioriteringer.

Rapporten viser eksempler på samspill mellom kommunen som organisasjon og næringsliv, frivillig sektor og innbyggere forøvrig som sammen bygger opp om at Elverum skal være et godt og sunt sted og leve, med aktive, glade og friske innbyggere som er hovedmålet i  Elverum kommunes kommuneplan, «Elverum mot 2030».

Elverum kommune har dyktige medarbeidere som hver dag viser stor innsatsvilje i sitt arbeid for å realisere kommunens mål. Kommunen har hatt bruker- og innbyggerundersøkelser gjennom året. Resultatene fra undersøkelsene viser at innbyggerne i stor grad er fornøyd med kommunens tjenestetilbud. En stor takk til ansatte for vel utført jobb!

I 2016 oppnådde Elverum kommune et netto driftsresultat på 2,5%,  tilsvarende 40,4 millioner kroner. Netto avsetninger er på 32,7 millioner kroner og dekker blant annet et merforbruk i 2014 på 26,7 millioner kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk utgjør 7,6 millioner kroner.

Kommunens økonomiske handlingsrom bygger på flere faktorer. Befolkningsutvikling og god styring av til enhver tid tilgjengelige økonomiske ressurser er de viktigste faktorene. Elverum kommune hadde som mål en befolkningsvekst på 0,8% gjennom året 2016. Elverum fikk en vekst på ca 0,3%. Dette er en bekymringsfull utvikling, fordi kommunen har forutsatt befolkningsvekst og derigjennom økte økonomiske rammeoverføringer fra staten. Blir det en brist i denne forutsetningen i de kommende budsjettår må kommunen justere ned driftsnivået/tjenestetilbudet.

 

Elverum 10.mai 2017

Kristian Trengereid
Rådmann

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF