Gå til innhold

2 Overordnede mål og resultater

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere».

Hvert år gjennomføres det brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre registreringer/statistikker som viser resultater i forhold til fire ulike områder:  Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet.

 Indikatorer Resultat 2014 Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016 Landsgjennom- snittet i 2016
Samfunn
Innbyggertall (mål i kommuneplanen: 1% økning årlig) 20 700 21 030 21 200 21 086
Innbyggertilfredshet (målt på spørreundersøkelser) 4,5 4,5 4,5 Ikke målt Ikke målt
Reduksjon i energiforbruket i kommunal bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010, korrigert i forhold til utetempraturen. -21% -24% -21% -23%
Økonomi
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (1,75 % er anbefalt av Fylkesmannen) -0,5 % 1,9 % 1,8 % 2,5 %*) 3,8/%
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) 9,4 % 11,9 % 10,1 % 9,4 % __
Organisasjon
Nærværsprosent (statistikk for alle ansatte) 91,50 % 92,50 % 92,50 % 91,05 % **)
Medarbeidertilfredshet – ny endret undersøkelse fra 2016 Se egen oversikt under
Tjenestekvalitet
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapportert i tertial- og årsrapport) **)ja ***)ja ja ***)ja
Resultat for bruker (gjennomsnitt av 8 brukerundersøkelser) 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5
Respektfull behandling (gj.snitt av 8 brukerundersøkelser) 5,2 5,1 5,1 5,2 5,3
Tilfredshet med informasjon (gj.snitt av11 brukerundersøkelser) 4,6 4,5 4,5 4,0 4,25

*) Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter

**) SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett.

***) Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten

****) Alle brukerundersøkelsene har en skala fra 1 – 6, der 6 er best. Det var en liten nedgang på resultat for bruker og en større nedgang på informasjon.  Det forventes at kommunens ulike tjenester blir enda flinkere til å informere de som mottar tjenesten, elle pårørende til de som mottar tjenesten.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeidertilfredshet Mål 2016 Resultat 2016 Landet 2016
Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende 4 4,3 4,3
Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer 4 4,3 4,3
Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig 4 4,3 4,2
Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte 4 4,3 4,2
Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger 4 4 3,9
Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert 4 4,4 4,3
Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet 4 3,7 3,7
Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb å tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav 4 4,5 4,4
Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode 4 4,1 4,1
Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre 4 4,7 4,7
  • Arbeidsgiverstrategien «Framoverlent sammen»   bygger på de samme områdene.
  • 10-faktor gir grunnlag for kontinuerlig utvikling innen områder ansatte plukker ut som viktig.
  • Ny undersøkelse  i 2018 vil gi svar på om arbeidet gir ønskede resultater.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF