Gå til innhold

8 Tjenesteområder under tilsyn

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Eiendomsstaben      
Arbeidstilsynet:

 

Avvik på manglende kurs til verneombud, og manglende kurs i ergonomi til alle ansatte i vedlikeholdsenheten Vedtak om pålegg 30.09.2016 Kurs er gjennomført og tilbakemelding er gitt til  arbeidstilsynet. Avvik lukket
Teknikk og miljø      
Fylkesmannen:

Revisjon Luftkvalitet i medhold av Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 7.

Pålegg:

Dokumentere kunnskap og oversikt over den lokale luftforurensningssituasjonen

Etablere rutiner for informasjon til publikum om luftkvalitet

Anmerkning:

Luftkvalitet omfattes ikke av internkontrollsystemet til Elverum kommune

 

1.1.2017

 

 

1.1.2017

 

Avviket lukket, målestasjon for lokal luftkvalitet i Elverum satt i drift.

Avviket lukket, håndteres av kommunens tverrsektorielle gruppe for luftkvalitet

Tverrsektoriell gruppe for luftkvalitet arbeider med saken for implementering medio 2017.

Oppvekstsektor      
Fylkesmannen:

Tilsyn av Elverum kommune som barnehagemyndighet

Elverum kommune har ikke oppfyllt alle de rettslige kravene som følger av barnehageloven § 8, jf. § 16. 15.11.2016 Alle avvik er lukket. Tilsynet har godkjent kommunen.
PRO      
Fylkesmannen:

Åpning av tilsyn etter klage – Institusjonstjenesten.

Fylkesmannen vurderer om det foreligger brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen (kalt pliktbrudd) fra helsepersonellet eller virksomhetens side Kommunens tilsvar er sendt Fylkesmannen.

Avgjørelse i tilsynssak 12.12.2016: Ikke påpekt brudd på helselovgivningen.

Fylkesmannen:

Åpning av tilsyn etter klage – Enhet for hjemmebaserte tjenester.

Fylkesmannen vurderer om det foreligger brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen (kalt pliktbrudd) fra helsepersonellet eller virksomhetens side Kommunens tilsvar er sendt Fylkesmannen.

Avgjørelse i tilsynssak 9.2.2017: Påpekt brudd på helselovgivningen.

Service- og IKT staben      
Statsarkivet – tilsyn med arkivholdet i kommunen
  • Utarbeide en komplett og ajourført arkivplan
  • utarbeide kassasjons- frister for arkivmaterialet
  • deponering av uttrekk fra eldre journalsystemer
  • nye lokaler for bortsetting av arkivmaterialet
01.12.2017 Gjennomgang av arkivholdet og oppdatering av arkivplan er i gang.

Instruks for elektronisk arkiv er i gang.

Familie og Helse      
Barnevernet tilsyn fra Fylkesmannen Fikk ikke avvik og har lukket alle merknader Lukket og avsluttet 2016 Endring og justering i prosedyrer
Skolehelsetjenesten Tjenestetilbud barn og unge Ikke avsluttet Endringer i prosedyrer og rutiner.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF