Gå til innhold

6 Handlingsplan 2016 – 2019, arbeid og resultater i 2016

Elverum kommune rullerer hvert år handlings- og økonomiplan for kommende fireårs periode. Handlings- og økonomiplanen for perioden 2016-2019 ble godkjent av kommunestyret 17. desember 2015. Det første året i planen har navnet  Virksomhetsplan og årsbudsjett, og er bindende i form av mål og rammer. Dette er grunnlaget for vår virksomhet. Vi rapporter resultater for 2016 per sektor og stab, og de finner du under «sektorenes og stabenes resultater».

Handlingsplanen beskriver det som planlegges gjennomført for kommende fireårsperiode, økonomiplanen er de økonomiske rammene for samme periode. Som nevnt over er det første året bindende og er eksakt og relativt detaljert. De neste tre årene i planen er tentative, og skal beskrive så godt som mulig hvilke mål, rammer, forutsetninger og utfordringer som ligger til grunn for de neste fire årene.

Kapitlet «Handlingsplan 2016-2019 – arbeid og resultater i 2016» beskriver arbeid og resultater i 2016 sammenholdt med ambisjoner i Handlings- og økonomiplan 2016-2019.  Handlings- og økonomiplanen beskriver også i noen grad samfunnsutvikling som foregår i regi av næringslivet, frivillig sektor og andre offentlige aktører innenfor vår kommune, derfor kommenteres resultater i 2016 også noe i dette perspektivet der det er naturlig.

Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er den overordnede planen som Elverum kommune styres etter. Kommuneplanens mål og strategier er utdypet i de strategiske- temaplaner for ulike fagområder. Disse temaplanene er grunnlaget for prioriteringer i handlings- og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett. På den måten skapes det «en rød tråd» i planverket, handlings- og økonomiplanen for fireårs-perioden «samler trådene» og:

 1. Tar tak i mål og strategier i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. Tar tak i føringer for tjenester og samfunnsutvikling som vurderes som nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket.

Planverket i kommunen er utviklet i samsvar med vår planstrategi. Denne planstrategien beskriver hvilke planer kommunen må og bør ha for å drive forsvarlig og ivareta  kommunens fire roller:

 1. Tjenesteproduksjon for befolkningen
 2. Forvaltningsmyndighet
 3. Samfunnsutvikler
 4. Demokratisk arena.

Planverket er strukturert og fordelt på seks samfunnsområder. Disse ligger fast over tid, og er de områdene der vi må sørge for å ha tilstrekkelig planverk for å ivareta våre roller (se over) på en forsvarlig måte. De seks områdene er:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Handlingsdelen i handlings- og økonomiplanen har disse seks samfunnsområdene som inndeling for å beskrive hva skal gjennomføres , og i denne delen av årsmeldingen rapportere vi fra 2016 fordelt på samfunnsområdene.

Planverk – rammer

Planer som ligger til grunn for dette området er:

Strategisk plan – Energi og klimaarbeid i Elverum 2014-2018, vedtatt av kommunestyret 19.06.2014.

Arbeid og resultater i  2016

Transport

Kollektivtransport

Hedmark Trafikk har gjort flere tilpasninger for å utvikle bybussnettet i samarbeid med oss. Det er gjennomført tiltak for bedre synlighet, markedsføring og informasjon som har økt antall reisende.

Passasjerer – antall
Bybuss – Elverum 2014 2015 2016 Differanse 2015/2016 % endring
0701 B1 Hanstad-Mastmoen-Søbakken 59 368 74 497 106 671 32 174 43,2
0702 B2 Elverum torv-Vestad-Elverum torv 62 097 38 820 29 371 -9 449 -24,3
Bybuss – Elverum Total 121 465 113 317 136 042 22 725 20,1

Elverum tomteselskap, som i samarbeid med kommunen utvikler den nye bydelen Ydalir, planlegger for klimavennlig transport i,  og til -og fra bydelen. Blant annet tilrettelegging for gange, sykkelbruk, redusert bilbruk og kollektivtransport ,  og muligheten for å gjennomføre forprosjekt/pilotprosjekt for førerløs minibuss. Planlegging og erfaringer herfra, skal brukes i øvrig by- og arealplanlegging.

Sykkeltiltak

Det er laget og inngått sykkelavtale med Statens vegvesen om strategisk satsing på bruk av sykkel. Drift/vintervedlikehold av viktige sykkelveger er et viktig tema og gang og sykkel veger blir prioritert. Arbeidet med en egen handlingsplan for sykkel ble satt i gang i 2016, og godkjent våren 2017. Det er lagt ny asfalt på cirka en km sentrumsnær gang- og sykkelveger, særlig de skolenære.  Vi har også gjennomført «Sykle til jobben» kampanje og var kommunen i Hedmark med flest deltakere.

En sentral forutsetning ved utarbeidelse av  «Fagrapport for areal- og transportutvikling i Elverum» (en del av arbeidet tilknyttet kommunedelplan for overordnet vegnett og byplanen), er sykkel som en betydelig økt andel i lokaltransporten i Elverum (se videre omtale under kapitlet By- og arealplanlegging under). Dette har avdekket «flaskehalsene»  i forhold til et bedre sykkelnett i byen.

Kommunale biler

Det er arbeidet for å få oversikt over bruksmønsteret til alle kommunale biler (person, vare og buss). Dette er viktig for å se på alternativ bruk og ved innkjøp. Ved innkjøp av biler skal el- og hybrid løsninger vurderes som et alternativ. Elverum deltar i interregprosjektet «Green drive region» sammen med Energiråd Innlandet, Ringsaker kommune, kommuner på Romerike og kommuner i Sverige. Prosjektet skal skape grunnlag for transport med elektrisitet, bioenergi og hydrogen som energikilder. Alt i alt vurderes dette som kompetansebygging for å skape effektiv og i størst mulig grad klimavennlig bruk av kommunale biler.

Jernbane

Elverum kommune har støttet Sør Østerdal Regionråd sitt arbeid med å fremme overgang til elektriske lokomotiver på Rørosbanen og Solørbanen.

Stasjonær forbrenning m.m.

ENØK kommunale bygg/anlegg

Det kommunale EPC prosjektets driftsfase pågår, og resultatet for tredje år med garantioppfølging foreligger. Resultatet for 2016 ga en energibesparelse på 4 287 691 kWh (kilowatt timer), som utgjør 23% besparelse sammenlignet med referanseårene 2009-2010. Reduksjonen er regnet i temperaturkorrigerte kWh, og ligger på nivået som entreprenøren har estimert. Garantifasen varer i totalt ni år.

I handlings- og økonomiplanperioden fram mot 2020 er det et betydelig investeringsprogram i helse- og skolebygg. Byggene planlegges for energieffektive og klimavennlige løsninger i henhold til nyeste teknisk standard, og med fjernvarme (bioenergi) eller varmepumpeløsninger (grunnvann) for oppvarming.

Annet

Statusrapport for gatebelysningen er utarbeidet og vil være grunnlag for det videre arbeidet med mer energivennlige gatelysløsninger – jfr. investeringsplan.

Avfallshandtering/slambehandling

Gjennom samarbeid med Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) er det jobbet for å bedre og økt kildesortering  blant innbyggere. Ny kontrakt på innsamling av avfall startet i januar 2016 med lavutslipps komprimatorbiler. Alt returtrevirke fra 2015 (2300tonn) er i 2016 levert fjernvarmeanlegget i Elverum med minimal transport.

Nytt mottaksanlegg for farlig avfall er ferdigstilt på Hornmoen, overtagelse skjedde i september. Utsetting av beholdere for papp, papir og drikkekartong ble påbegynt i august. Matavfallet leveres Mjøsanlegget på Lillehammer og blir til biogass som brukes av GLØRs komprimatorbiler.

Den etablerte midlertidige deponiplass for kompostering av avløpsslam har vært driftet videre i 2016. Det har vært arbeidet videre  med å få på plass en felles slambehandlingsløsning for Glåmdalsregionen. Forprosjektgruppa har levert en rapport som peker ut den prinsipielle/tekniske løsningen. Neste trinn er å inngå intensjonsavtaler med alle berørte kommuner, herunder Elverum. Anlegget skal etter planen stå klart til bruk i 2019, og produsere biogass og jordforbedringsmateriale fra avløpsslam. Tiltaket iverksettes for å imøtekomme pålegg fra Fylkesmannen i Hedmark. Formannskapet ble orientert om planer og framdrift for tiltaket i mai 2016. Det vises forøvrig til årsmelding fra SØIR.

Jordbruk

Innenfor jord- og husdyrbruket har det vært drevet fortløpende veiledning som bidrag til å sikre et klima- og miljøvennlig jord- og husdyrbruk. Søknader om tilskudd til grøfting for bedre jordstruktur behandles fortløpende. Det veiledes for å fremme ytterligere bruk av klimavennlige oppvarmingsløsninger i driftsutbygginger (biovarme, grunnvarme). Solenergi i landbruket kommer sannsynligvis i økende grad, ved særlig å anvende betydelige takflater på driftsbygninger til solpaneler (varme) og solceller (el.-produksjon).

By- og arealplanlegging

Det har pågått et omfattende arbeid i kommunal regi i samarbeid med Statens vegvesen for å planlegge hovedvegnett og gater til/fra og i Elverum.  Arbeidet med kommunedelplan for overordnet vegsystem i Elverum og utarbeidelse av «Fagrapport for areal- og transportutvikling i Elverum» har medført en økt bevissthet om at satsing på kollektivtransport, samt gange og sykkel vil kunne gi gode bidrag til utslippsreduksjon av klimagasser, og mindre biltransport. Videre arbeid med Byplanen skal blant annet se på løsninger for forbedringer av framkommeligheten både kollektivt, og for gående og syklende i byen.

I alle reguleringsplaner er det i 2016 vært fokus på gode løsninger for gang- og sykkelveier.

Når det skal bygges mer enn 50 parkeringsplasser settes det krav i reguleringsplanene om at det skal bygges ladestasjoner for el-bil. Boligplanleggingen gjøres med hovedvekt på fortetting på areal i gang- sykkelavstand til sentrum.

Fornybar energiproduksjon

Elverum har store grunnvannsressurser i løsmassene langs Glommadalføret og deltar sammen med Melhus kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Norges Teknisk – Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i et prosjekt som utreder mulighetene for å bruke grunnvarme til kjøling og oppvarming av større bygg.

Aktiv veiledning bidrar til at nesten 100% av alle nye fjøs bygges med opplegg for vannbåren varme og med treflis eller jordvarme som energikilde.

Elverum tomteselskap(ETS) har i samarbeid med kommunen og en rekke eksterne partnere arbeidet i i 2016 for å utvikle det samlede konseptet for Ydalir som «grønn bydel» (med økonomisk støtte fra ENOVA). I dette inngår energiforsyning med fornybar energi gjennom fjernvarme, bruk av jordvarme, solceller og energieffektive bygg.

Kommunen har i 2016 gitt positiv uttalelse til økt slukekapasitet og utvidelse av kraftproduksjonen i Skjefstadfossen kraftanlegg.

Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner

Bygg og trekonstruksjoner

I samarbeid med Tretorget AS har vi jobbet med å fremme bruk av tre i større byggeri. Det er økende interesse for  å bygge med tre i større byggeprosjekter. Teknologiutvikling og konkurransefortrinn til tre når miljø- og klimakrav skal innfris bidrar til dette.

Enhet for byggesak har eget vurderingsskjema for «bruk av tre i byggesaker». Enhet for arealplan informerer i alle reguleringsplaner om at det skal vurderes bruk av tre ved utbygginger. Eiendomsstaben har rammeavtale om kjøp av trekompetanse for å sikre nok trefaglig kompetanse i kommunens byggeprosjekt.  Vi er pilotkommune i forbindelse med arbeidet med økt bruk av tre i byggeri i kommunene, jfr. strategisk plan for skogbruket i Hedmark og Oppland.

Eiendomsstaben har flere større byggeprosjekter under planlegging og realisering hvor utstrakt bruk av tre i konstruksjonene (massivtre) vil bli brukt (Lillemoen skole, Hanstad skole, Ydalir skole m.fl.). Elverum tomteselskap og Elverum kommune utvikler bydelen Ydalir, og er et pilotområde innenfor nettverket Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN, der klimariktig trebyggeri er aktuelt som teknologi i utstrakt grad.

Karbonbinding i skog

Som tidligere år har enhet for landbruk og miljø gjennomført skogfaglig veiledning i samarbeid med skogeiersammenslutninger, skogeiere, skogsentreprenører m.fl. som et bidrag til å sikre god skogforvaltning og forsvarlige investeringer i ny skog. Det er felles tilskuddsordning for ungskogpleie i hele Sør Østerdal. Fotografering av skogarealene med ny og svært avansert teknologi (laserskanning) er gjennomført i 2016. Dette vil være grunnlag for nye forvaltningsplaner.

Statistikken for skogen i Hedmark ble lagt fram i første tertial 2016. Denne viser blant annet at  Elverum har satt ut 1, 27 millioner planter i 2015. Ingen andre kommuner ligger på dette nivået.  Generelt er det et høyt aktivitets- og investeringsnivå i skogene i Elverum, som grunnlag for høy produksjon , netto tilvekst av trevirke og tilsvarende høy karbonbinding.

Planverk – rammer

Planverk for området By- og bygdeutvikling er under utvikling, og tar lengre tid enn planstrategien la opp til. Årsaken til dette er begrenset planleggingskapasitet, kompliserte prosesser, involvering av mange parter og mange vanskelige beslutninger som må tas. Planverk under utvikling er:

 • Byplan for Elverum kommune (pågår).
 • Samlet plan for boligbygging i Elverum kommune (avventes til byplanprosessen er ferdig).
 • Samlet strategisk plan for bygdeutviklingen i Elverum kommune (gjennomføres i perioden fram mot 2019).

Inntil oppdatert planverk er på plass ligger følgende rammeverk til grunn;

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde
 • Kommunedelplan – Sentrumsplan
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til reguleringsarbeid e.a.
Arbeid og resultater i 2016

Det er i stor grad sektoren teknikk og miljø som produserer resultater på det som er definert som by- og bygdeutvikling. Andre sektorer bidrar også, i tillegg til private investorer og statlige og fylkeskommunale aktører.

Byplanlegging  – det er lagt ned en betydelig og ekstraordinær innsats  for å skape kunnskapsgrunnlaget for en oppdatert byplan for Elverum fram mot 2030 – både i kommunens egen organisasjon, innleide konsulenter og hos Statens vegvesen. Mye arbeid gjenstår og prosessen fortsetter gjennom 2017 og inn i 2018. I 2016 er følgende utført og rapportert;

 • Byanalyse for Elverum
 • Fagrapport for areal- og transportutvikling i Elverum (ringvegutredningen)
 • Kommunedelplan med konsekvensutredning for overordnet vegsystem
 • Notat om arealbehov (for bolig og næring) – føringer for utarbeidelse av byplanen

I kommunestyremøte 23.11.16 ble rapportene lagt fram for beslutning i kommunestyret etter at høringsprosesser var gjennomført. Byanalyse, fagrapport for areal og transportutvikling og føringene vedrørende arealbehov ble vedtatt som grunnlag for videre byplanlegging. Formannskapets forslag til vedtak i kommunedelplan for overordnet vegnett ble forkastet, utredningsalternativ 0+ ble vedtatt som grunnlag for videre arbeid – saksutredning Kommunedelplan for overordnet vegnett.

Arealplanlegging forøvrig og reguleringsplanlegging –i tillegg til det byplanrelaterte arbeidet har det vært relativt stor aktivitet på behandling av diverse plansaker:

 • Områdeplan for Heradsbygda  – Innsigelse har kommet fra Jernbaneverket (nå BaneNOR) til planen på grunn av økt kryssing av jernbanen og trafikksikkerhet rundt dette.  Planen er delt i to og området vest for jernbanen kalt Lillemoen skole er vedtatt.
 • Planer for Slåttmyrskogen, Slåttmyrbakken – Detaljreguleringsplaner for Slåttmyrskogen og Slåttmyrbakken ble vedtatt i oktober 2016.
 • Sluttvedtak for reguleringsplan Elverum Helsehus – byggestart har skjedd i februar 2017.
 • Sluttvedtak for detaljplan Bjørk – klagebehandling med endelig vedtak av Fylkesmannen i november.
 • Sluttvedtak for Gampmyra massedeponi og Grundset nord – del av rv3/25-prosjektet.
 • Vestad  – planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn desember 2016. Innsigelser til planforslaget har kommet fra Statens vegvesen og BaneNOR på nyåret i 2017.
 • Områderegulering for Terningmoen skytefelt. Prosess er utsatt i påvente av endringer som følge av ønske om innregulering av et mindre massetak på området.
 • Detaljreguleringsplan for Solvang, nytt offentlig ettersyn.
 • Massetak Sætersmoen – klart til offentlig ettersyn.
 • Detaljregulering for Svartholtet bofellesskap vedtatt  – klagebehandling våren 2017.

I tillegg er det startet opp og vedtatt en del mindre endringer av ulike reguleringsplaner, der vedtaket er gjort administrativt.

Det er fremmet privat forslag om mindre endring av bestemmelsene til eksisterende reguleringsplan for Torolf Storsveens veg 6 (Grindalsmoen) for å tilrettelegge for etablering av en dagligvareforretning på eiendommen i tillegg til vegservice anlegg og handel for plass- eller transportkrevende varegrupper som området er regulert til i dag.  Saken er av betydelig prinsipiell karakter. Saken har vært på høring høsten 2016, og blitt trukket på grunn av varsel om innsigelser fra regionale myndigheter.

Byggesaksbehandling – byggesaksbehandlingen er en stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon som er av stor betydning for å sikre god, forsvarlig og effektiv utbygging av bygg og anlegg i samsvar med lover og forskrifter.   I 2016 ble 501 byggesøknader av ulik type behandlet.  Enhet for byggesak er også kommunens eiendomsskattekontor, og sørget i 2016 for at det ble foretatt omtaksering av 9.800 skatteobjekter. Byggesak har vært en pilot-enhet også i 2016 for arbeidet med å innføre LEAN-konseptet som metode for kontinuerlig forbedring i kommunen.

Elverum Tomteselskap – er et 100% eid kommunalt selskap. Selskapets virksomhet inngår som et vesentlig element i kommunens langsiktige arbeid for å tilrettelegge for bygge- og boområder for å sikre en tilfredsstillende vekst i kommunen. Tomteselskapets virksomhet er oppgradert de senere år. I 2016 har selskapets virksomhet i vesentlig grad dreid seg om tilrettelegging for utbygging av bydelen Ydalir – se egen omtale. Selskapet samarbeider tett med kommunens aktuelle sektorer og staber i utviklingsprosjektene.

Kommunikasjons- og omdømmearbeid – med forankring i flere planverk driver kommunen langsiktig kommunikasjons- og omdømmearbeid for å sikre og utvikle Elverums bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet. Disse forholdene er i sum viktig for å sikre god samfunnsutvikling. I 2016 er det blant annet arbeidet gjennom prosjekter og kampanjer både i regi av Attraktivitetskampanjen Elverumregionen sammen med Åmot kommune, og ERNU (Elverum, Våler, Åmot) og i samarbeid med Hamarregionen (felles bo- og arbeidsmarkedsregion) for å sikre oppmerksomhet i regionalkonkurransen og tilflytting. Dette har skjedd gjennom produksjon av informasjons- og markedsmateriell, studentvelkomt, arbeid med Kongens Nei, kompetanseheving i Elverumregionens ambassdørnettverk, og  å opprettholde faglige fora for kunnskapsdeling (Bolystforum), deltakelse med egne fagprogrammer i Oslo Innovation Week og etablere Arena Innlandet m.m.

Utbygging i Elverum  – gjennom 2016 er det planlagt og startet bygging av en relativt stor mengde investerings- og utbyggingsprosjekter – både i kommunal regi, annen offentlig regi og privat regi. Dette er prosjekter som har vært gjennom planlegging  og reguleringer med kommunal medvirkning. Vesentlige utbygginger er:

 • Bydelen Ydalir –  med forsknings- og utviklingsbasert støtte (ZEN) for å sikre klimariktig utbygging. Dette gjelder utvikling av en bydel med planlagte 800 – 1.000 boenheter. Grunnleggende betydelige infrastrukturinvesteringer (veg, vann, avløp, energi m.v.) er startet opp i 2016 og fortsetter i 2017.
 • Ny Ydalir skole – 2 parallell skole med inntil 350 elever – planlegging er gjennomført i 2016 og fortsetter inn i 2017. Byggestart planlegges vår 2018, med ferdigstilling til skolestart 2019.
 • Ydalir barnehage – ny barnehage med inntil 8 avdelinger planlegges for utbygging parallelt med skolen.
 • Lillemoen skole – rehabilitering og utvidelse – utbygging er planlagt over flere år, intensivert i 2016 med byggestart høsten 2016. Ferdigstillelse planlegges til skolestart i 2018.
 • Elverum Helsehus – Elverum kommunes største enkeltinvestering i bygg noensinne. Helsehuset er planlagt over flere år, detaljplanlagt i 2016 med anbudsinnhenting, byggestart i februar 2017 med planlagt ferdigstillelse i desember 2018.
 • Jotuntoppen bo og servicesenter  – en utbygging som medfører en bruttoinvestering på ca. 190 millioner kroner. Utbyggingen har pågått i store deler av 2016 og ferdigstilles innen august 2017 i henhold til plan.
 • Elverum videregående skole i fylkeskommunal regi. Utbygging og total renovering.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset.
 • En rekke private utbyggingsprosjekter – både planlegging og utbygging gjennom 2016– så som: Nordmoområdet på Vestad i regi av Rema Eiendom;  utbygging på Terningen Arena (kontorer) utbygging av Kiwi i Fjeldsetlia; utbygging av Fjeldmora vest (boliger); Kiwi i Prestmyrbakken/Ydalir;  Slåttmyrbakken (boliger), Trolltoppen byggetrinn III (planlagt i 2016 – utbygges i 2017, boliger); Sentrum Park (planlagt i 2016 – utbygges i 2017, boliger).

Se ytterligere omtale av de kommunale prosjektene i Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020.

Planverk – rammer

I 2016 har den kommunale tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling tatt utgangspunkt i følgende rammer:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Hovedplan vann og avløp 2015 – 2024 – godkjent i kommunestyret 30.09.2015.
 • Et omfattende sett av lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til virksomhetsplan og årsbudsjett for 2016, samt vedtak gjennom 2016 for reguleringsarbeid eller annet.

Dette samfunnsområdet inneholder alt arbeid og samarbeid innenfor kommunens grenser for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle all type infrastruktur lokalsamfunnet trenger. Det er særlig:

 • gater og veger;
 • vannforsynings- og avløpssystemer;
 • strømproduksjon og distribusjon;
 • innsamling, sortering og gjenvinning av avfall;
 • telekommunikasjons- og datanettverk (bredbånd o.a.),
 • løsninger for kollektivtransport m.v.

I Elverum løses dette på ulike måter ut fra hva som er vurdert som hensiktsmessig, noe løses i vår egen regi, noe gjennom interkommunale selskap, noe i egne selskap, noe ved fylkeskommunalt foretak, noe ved statlige virksomheter og noe gjennom private aktører.

For 2016 var ambisjonen at vår innsats og ansvar innenfor samferdsel og infrastruktur skulle samles i en strategisk plan – jfr. annet planverk. Dette har vi ikke klart, hovedsakelig av kapasitetsårsaker og at vi har prioritert å gjennomføre byplanarbeidet som også har vesentlige samferdselsutfordringer i seg – jfr. omtale under by- og bygdeutvikling.

Arbeid og resultater i 2016

Det er særlig sektor for teknikk og miljø som leverer resultater på det dette området, i tillegg har service- og iktstaben oppgaver på området. Vesentlige bidragytere ellers er: Elverum Energi, Eidsiva Energi og Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon (SØIR). Dette er selskaper der vi er eneeier eller medeier og det vises til selskapenes egne årsmeldinger. Øvrige bidragsytere innen samfunnsområdet er Hedmark Trafikk, bredbåndsselskaper og telekommunikasjonsselskaper.

Vann og avløp – dette er en stabil, gebyrfinansiert tjeneste som forvalter, drifter, vedlikeholder og bygger ut vann- og avløpssystemer i henhold til strategisk plan. Enheten viser til meget gode faglige resultater, vannforsyning og avløpshåndtering er av landets beste. Virksomheten i 2016 er gjennomført i henhold til plan.

Vegbygging og vegvedlikehold – i «Handlings- og økonomiplanen 2016-2019» legges det opp til en gradvis opptrapping av investerings- og vedlikeholdsaktiviteter for de kommunale vegene i perioden 2016 – 2019. I perioden 2012 – 2015 har det som tidligere rapportert blitt gjennomført en vesentlig oppgradering av særlig de kommunale bygdeveger. For 2016 er planen gjennomført – særskilt kommenteres:

 • Oppgradering inkludert reasfaltering av større strekninger med gang- og sykkelveger, spesielt de skolenære. I alt er over en km er oppgradert.
 • Flere vegstrekninger i byområdet er asfaltert.
 • Grøfting/stikkrenneskifting/nye stikkrenner i  Ringlivegen, deler av Melåsmovegen, Brennhagenvegen, og deler av Nomerstadvegen, Nergårdsvegen og Bråtåliavegen.
 • Utarbeidelse av vegnormal har pågått i 2016 i henhold til mandat gitt vekst- og utviklingskomiteen, godkjent i kommunestyret 15.12.2016.

Vegutredning Elverum  – samarbeid Statens vegvesen. Arbeidet med planforslag med konsekvensutredning for ”Kommunedelplan overordnet vegsystem” har pågått for fullt i 2016, samordnet med byplanarbeidet, og i et tett samarbeid mellom Statens vegvesen, kommunen og engasjerte konsulenter.

Fagrapport for areal- og transportutvikling i Elverum («Ringvegutredningen»), utarbeidet av Vista Utreding AS var ferdig april 2016. Se forøvrig omtale under samfunnsområdet «By- og bygdeutvikling».

Bredbåndutbygging – service- og iktstaben har gjennomført et omfattende planarbeid for å legge grunnlaget for bredbåndsutbyggingen utenfor bysentrum. Det er lagt vekt på å jobbe for høyhastighetsbredbånd til spredtbygde strøk der kommersielle aktører ikke bygger ut.

Det legges opp til et samarbeid mellom kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i aktuelle områder gjennom dugnadsbidrag. Det er planlagt medinvestering i størrelsesorden 10 millioner kroner som kommer som en del av planen til godkjenning våren 2017.

Planverk – rammer

Området verdiskaping og næringsutvikling har tre strategiske planer som i henhold til planstrategien skal ligge til grunn for virksomheten – en godkjent og to under utvikling:

 • Strategisk næringsplan for Elverum 2014-2018 – godkjent i kommunestyret 22.10.2014.
 • Overordnet eierstrategi for Elverum kommune – under utvikling som en ytterligere operasjonalisering av kommunens Eierskapsmelding.
 • Strategisk plan: Internasjonalt arbeid – under utvikling.

Næringsarbeidet i regi av Elverum kommune ligger som ansvar hos samfunnsutviklingsstaben. Næringssjefen arbeider i et funksjonelt samarbeid med Elverumregionens Næringsutvikling AS (ERNU AS). Dette er regulert i henhold til avtale, og gjøres for å ta ut synergier og  å arbeide koordinert.

I et utvidet perspektiv så bidrar kommunen og øvrige offentlige instanser ved å legge til rette på best mulig måte for nyskaping/innovasjon og næringsutvikling.  Det jobbes for å skape næringsattraktivitet på lik linje med bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. Det er flere sektorer og staber i Elverum kommune og kommunale selskaper som bidrar til å skape næringsattraktivitet i tillegg til det arbeid som utføres i samfunnsutviklingsstaben og ERNU AS.

Disse er:

 • Sektor for teknikk og miljø – ved å tilrettelegge gode tekniske tjenester, drive byggesaksbehandling for utbyggere, landbruksforvaltning og veiledning for næringsutøvere, areal- og byplanlegging.
 • Service- og iktstaben – gjennom kommunikasjon og omdømmearbeid, og service- og informasjonsfunksjon.
 • Sektor for utdanning – grunnlaget for at barn, unge og voksne kan ta videreutdanning og rekruttere til arbeidslivet.
 • NAV – ved å formidle arbeidskraft, drive kursvirksomhet, gjennomføre aktivitetsplikten o.a.
 • Elverum Tomteselskap AS – ved å kjøpe, bygge ut og tilrettelegge boligtomter og næringstomter
 • Elverum Kommunale Industribygg AS – ved å bygge og leie ut næringsbygg
 • ERNU AS med datterselskaper – ved å utvikle og gjennomføre spesifikke næringsutviklingsprosjekter og programmer.
Arbeid og resultater i 2016

I 2016 har spesifikt næringsutviklingsarbeid blitt arbeidet med særlig på følgende områder:

 • Arbeidet i omstillingsprogrammet (2014 – 2018) som følge av nedleggelse av industriarbeidsplasser har pågått for fullt, både gjennom deltakelse fra kommunen i styringsgruppe for prosjekt hos ERNU, gjennom faglig arbeid i prosjektet og hos partnere, herunder arbeidet med leverandørutvikling overfor Forsvaret. For omtale av de initiativ det arbeides med vises det særlig til ERNUs hjemmeside www.ernu.no, ERNUs årsmelding og egen handlingsplan og rapportering fra omstillingsprogrammet. Ved årsskiftet 2016/2017 er det  innenfor Omstillingsprogrammets arbeid bidratt til å skape nye arbeidsplasser tilsvarende 67 arbeidsplasser innenfor farmasøytisk industri og 26 innenfor folkehelsesegmentet.
 • Arbeid i attraktivitetskampanjeprosjektene både med Hamarregionen og innad i Elverumregionen (samarbeid med Åmot) har pågått i 2016. Bolystforum i samarbeid med kommunene på Hedemarken er en del av dette arbeidet og er gjennomført  som seminarer med foredragsholdere på nasjonalt og regionalt nivå  fire ganger i løpet av 2016 (hvorav ett i Oslo – se under). Hensikten er å dele kunnskap og styrke samarbeid mellom offentlige aktører  og private aktører som er utbyggere i regionen. Denne møteplassen har vært  godt besøkt – i størrelsesorden 50 deltakere hver gang. Som ledd i attraktivitetsarbeidet ble det 18.10.16 gjennomført en hel dag og kveld i regi av Elverumregionen og Hedemarkenregionen i tilknytning til Oslo Innovation Week under vignettten Arena Innlandet . Dette var et tredelt arangement:  Første del var en innovasjonsworkshop med utgangspunkt i Terningen Nettverk sitt kompetansemiljø og ønsket om å tiltrekke oss helseteknologibedrifter. Andre del hadde fokus på fremtidens boligområder hvor Ydalir var et av de presenterte eksemplene. Siste del var  jobbmessen, tilsvarende som den har vært tidligere år. Arrangementene var godt besøkt, og ny satsning planlegges for 2017.
 • Byregionprogrammet med medfinansiering fra Elverum, Våler og Åmot kommuner og hovedfinansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet startet februar 2016 med egen prosjektleder hos ERNU AS. Her har man jobbet med å hjelpe industribedrifter i vår region som har utfordringer, og å tilrettelegge for mulige industrielle nyetableringer. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med det øvrige næringsutviklingsapparat.
 • Løpende bistand til gründere/entreprenører og førstelinjetjeneste til bedrifter har vært gjennomført i regi av næringssjefen. Det er arrangert egne gründertreff for å inspirere til nyetableringer og dele kunnskap og erfaringer.
 • Næringssjefen har gjennomført saksforberedelse på næringsrelaterte saker i kommunen, saker for bruk av næringsfond, bistand til utvikling av Elverum Næringsforum, bistand til organisering av næringsdrivende og handlende, samarbeid med Visit-Elverumregionen AS og andre innen reiselivsrelaterte virksomheter for å utvikle arrangementer, produkter, markedsføring og salg. Gjennom året er det brukt relativt betydelige ressurser i  samfunnsutviklingsstaben v/næringssjefen for å posisjonere kommunen i forhold til større næringsutviklingsprosjekter på datalagring. Som ett av resultat av dette har Elverum kommune gått inn som medeier i selskapet Nordavind DC Sites AS for å posisjonere kommunen for framtidig etablering av større datasentra. Næringssjefen har videre bistått Kulturkollektivet med å få etablert seg i egnede lokaler hvor de kan tilby rimelige kontorplasser til bedrifter innenfor kreative næringer.
 • EON Reality Norway AS  og AVR Institute Norway AS – I 2016 har både kommunen og ERNU AS jobbet med etablering av EON Reaity Norway AS og selskapsstruktur  tilknyttet dette i samarbeid med Hamar kommune. Sammen med Hamar har vi stiftet selskapet AVR Institute Norway AS som et selskap for eierskap og forvaltning av en betydelig mengde datautstyr og programvare. Satsningen er innenfor teknologi for «Virtual Reality» (VR) og «Augmented Reality» (AVR). Høgskolen i Innlandet er blant annet med som partner, og etablerer fra høsten 2017 egne studielinjer som skal kvalifisere for arbeid innen dette raskt voksende området. Det er også forventning til direkte jobbskaping i disse selskapene, som følge av satsningen.
 • Det brukes også betydelig ressurser fra flere kommunale enheter for å bidra til festivaler og arrangementer. Dette har næringsutviklingsperspektiv og er i tråd med næringsplanens mål og strategier.
 • Det har vært arbeidet aktivt i eierskapssekretariatet (samfunnsutviklingsstaben) gjennom året for å understøtte kommunens eierskap i –og utvikling av sine bedrifter og virksomheter.

Elverum kommune er inne i flere funksjonelle samarbeid med Høgskolen i Innlandet (Terningen Nettverk, samarbeidsfora med øvrige vertskommuner for høgskole, praktiske fagsamarbeid på flere nivåer). Det arbeides kontinuerlig for å styrke å utvikle dette.

Planverk – rammer

Samfunnsområdet Natur, kulturmiljø og landskap har foreløpig ingen særskilte strategiske planer som ligger til grunn for virksomheten på området.  Tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling innenfor området baseres på:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

I tråd med planstrategien har ambisjonen vært å utvikle en samlet  strategisk plan for «Forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap». Dette arbeidet er ikke prioritert iverksatt på grunn av for knappe personellressurser. Det samme gjelder ferdigstillelse av kulturvernplan for Elverum.

Arbeid og resultater i 2016

Jordbruket og kulturlandskapspleie

Antall søkere på produksjonstilskudd holder seg stabilt. Det ble i februar utbetalt 17,64 mill. kr. i produksjonstilskudd til 123 brukere for kulturlandskapspleie mv. og 6,90 mill. kr. i produksjonstilskudd til 52 husdyrbrukere.  Sommeren 2016 var en god dyrkingssesong for gardbrukerne i kommunen med godt jordbruksvær  og  gode innhøstingsforhold. Det meldes om gode avlinger på korn og potet. Grovfôravlingene var litt dårlige på førsteslått, men 2 slåtten var svært god.  Fylkesmannen i Hedmark ga i 2016 kr. 200.000,- i støtte til et felles saueprosjekt Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil med tema økt sauekjøttproduksjon på innmark. Prosjektet har 2 års varighet.  Alle disse kommunene ligger i rovviltsona og saueholdet er av den grunn sterkt redusert. Utmarksbeitearealer står ubenyttet og kulturlandskap rundt sætervoller mv. gror igjen. Beite for sau på innmark krever ny kunnskap. Innen rovviltsona er dette et viktig tiltak.

Aktivitet og driftsforhold i skogbruket

Hogstaktiviteten i skogen i Elverum er gjennom 2016  opprettholdt på et relativt høyt nivå, godt innenfor forsvarlig høsting i forhold til tilvekst. Investeringene i skogsbilvegnettet fortsetter. Det er gitt statlige tilskudd til et større prosjekt for å ruste opp ut stamveinettet i Søndre Elverum skogsbilveier til helårsveier klasse 2. I 2016 er det gitt byggetillatelse til over 10 km ombygging og nyanlegg av skogsbilvei og statstilskudd til 13 prosjekt. Bruk av knuste fjellmasser øker. Dette gir økt bæreevne og kvalitet på vegene, men også noe dyrere prosjekt.  Formannskapet var på skogdag fredag 26. august og fikk informasjon om virksomheten i KF Elverum kommuneskoger, om aktuell skogbrukstema i kommunen, vegoppgraderingsarbeidet  og vedsentralen.

Laserskanning – flyfotografering – skogbruksplaner

Det gjennomføres skogbruksplanlegging i Elverum i perioden 2016 – 2019, med opplysninger som gir grunnlag for at eiendommene på kort og lang sikt kan forvaltes i tråd med de krav som er satt i Norsk PEFC Skogstandard og lover og forskrifter. Takstområdet dekker hele Elverum og utgjør 900 000 dekar produktiv skog. Innsamling av laserdata og flyfoto til programmet Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) ble ferdigstilt i 2016. Halve kommunen får laserdata med høy tetthet 5 pkt /m2 oppløsning, mens resten av arealet leveres med 2 pkt/m2 oppløsning. Elverum samarbeider med Våler kommune i et fellesprosjekt som omfatter over 1,5 mill dekar skog og 1400 skogeiendommer. Bestillingsprosessen er gjennomført høsten 2016 med levering av nye planer fra høsten 2017. Dette gir et oppdatert forvaltningsgrunnlag for store deler av Elverum kommunes landareal.

Foryngelse , ungskogpleie og resultatkontroll i skogen

Ordningen med felles tilskuddssatser for skogkulturtiltak i hele Sør-Østerdal regionen fungerer godt. Prioriterte tiltak er først og fremst ungskogpleie, deretter markberedning.  I 2016 er det gjennom skogfondsordningen registrert 5.200 dekar markberedning, 3.300  dekar ungskogpleie og 1.165.000 utsatte planter. Ny tilskuddsordning for gjødsling av skog er godt mottatt og 11.300 dekar  er gjødslet.

Vilt og jakt

Database for rovfuglreir er etablert  i 2016 samarbeid med ornitologiske fagmiljøer (NOF) og fylkesmannen. Hensikten er å holde oversikt over og distribuere sensitive data til grunneiere og næringsaktører i skogbruket. Fylkesmannen har under etablering en kartinnsynsløsning der Elverum er pilotkommune for utprøving av løsningen.

Nytt minsteareal for fellingstillatelser av hjort er innført og er nå bedre tilpasset bestandssituasjonen.  Elgbestanden er nede på samme nivå som for 20 år siden. Beitetrykket på skogen er nå på et akseptabelt nivå. Det er stor usikkerhet rundt elgbestandens størrelse, og rovdyr vanskeliggjør forvaltningen av elgstammen. Høgskolen på Evenstad er invitert til å bidra med innspill til hvordan elgforvaltningen bør drives i ulvetider.

Alle de fire store rovdyrene finnes i Elverum. Kommunen har 5 ulveflokker helt eller delvis innen sine grenser. Ulven beskatter elgbestanden hardt. Jerv er nå en vanlig art i kommunen. Det er observert flere hannbjørner og ei binne med to unger.

Luftkvalitet

Fylkesmannen i Hedmark ga Elverum kommune 2 avvik og 1 anmerkning etter revisjon med tema lokal luftkvalitet 9.juni 2016. Avvikene var som følger:

 1. Elverum kommune har ikke tilstrekkelig dokumentert kunnskap og oversikt over den lokale luftforurensningssituasjonen.
 2. Elverum kommune har ikke tilstrekkelige rutiner for informasjon til publikum om luftkvalitet.

Anmerkningen var som følger:

 1. Luftkvalitet omfattes ikke av internkontrollsystemet til Elverum kommune.
 2. Elverum kommune har fått frist frem til 01.01.2017 til å bekrefte at avvikene er lukket.

Det ble gjort  avtale med Statens vegvesen om å etablere lokal målestasjon for luftkvalitet i Leiret innen 1. november. Plasseringen ble  godkjent av NILU. Lokal faggruppe luftkvalitet er revitalisert med kommunelegen som leder.

Planverk – rammer

Dette er samfunns området der kommunen leverer flest tjenester. Det omfatter barnehage-, skole-, barnevern, helse-, omsorg og sosialtjenester og kulturrelaterte tjenester. Dette tilsvarer omtrent 80 prosent av det årlige kommunale driftsbudsjettet.

Følgende strategiske planer innen området ligger til grunn for tjenesteproduksjonen, myndighetsforvaltningen og samfunnsutviklingen:

 • Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020 – vedtatt i kommunestyret 26. oktober 2016.
 • Folkehelsearbeid i Elverum – 2013-2017 – vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013.
 • Barnefattigdom – Bekjempelse og forebygging – 2013-2016.
 • Strategisk plan for NAV i Hedmark – 2016-2020.
 • Kommunedelplan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014-2018 – vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014.
 • Integrering i Elverum  2015 – 2019  – vedtatt i kommunestyret 18.juni 2015

Gjennom 2016 er det arbeidet med utvikling av strategisk plan for utdanning i Elverum 2017 – 2022. Denne planen vil være grunnlag for drift og utvikling av tjenester  innen både barnehage, grunnskole, voksenopplæring og kulturskole og vil komme til godkjenning før sommerferien i 2017.

Dette området er såpass omfattende at det i planstrategien er delt området i 3 underområder:

 • Oppvekstsvilkår og skole.
 • Folkehelse, velferd og omsorg.
 • Kulturen, idretten og frivilligheten.
Arbeid og resultater i 2016

Investeringer i 2016 gis en særskilt omtale, fordi de i perioden fram mot 2020 er svært omfattende. Det har vært et hektisk planleggingsår, særlig for eiendomsstabens enhet for byggeprosjekter som har hovedansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av de enkelte byggeprosjekter. Byggeprosjektene er også omtalt under omtalen av samfunnsområdene «Klima og energi» og «By og bygdeutvikling».

Våre største investeringsprosjekter er investeringer i bygg innenfor barnehage-, skole- og helsebygg. Flere prosjekter har vært under oppføring i 2016, mye er planlagt og skal bygges i løpet av de neste tre årene. Prosjektene er omtalt i sin helhet i «Handlings- og økonomiplanen 2017-2020».

De største prosjektene i som har vært under planlegging eller bygging i 2016 er: Elverum Helsehus (byggestart februar 2017); Jotuntoppen Bo- og omsorgssenter (bygd i 2016, ferdigstilles august 2017); Ydalir skole (detaljplanlegging, valg av entreprenør i 2016, ferdigstilles til skolestart i august 2019); Ydalir barnehage (ferdigstilles til august 2019); Lillemoen skole (detaljplanlegging i 2016, byggestart, ferdigstilles til skolestart i 2018).

Oppvekstsvilkår og skole

Særlige momenter i 2016:

 • Tidligere skolesektor og barnehagesektor ble slått sammen til en felles oppvekstsektor 01.01.2016. Sammenslåingen har bakgrunn i utredning som ble vedtatt i kommunestyret. Det har vært brukt mye tid på å bygge felles kultur og forståelse for hele løpet gjennom barnehage og grunnskole.
 • «Lek gir Læring» er et treårig kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagene i Sør-Østerdal og Våler. Hovedmål er «Å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og styrke den enkelte barnehage som læringsarena», med fokus på den voksnes rolle. Prosjektet har pågått i hele 2016 med god resultatutvikling.

Folkehelse, velferd og omsorg

Særlige momenter i 2016:

 • I oktober 2016 godkjente kommunestyret den strategiske planen «Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020». Planen med sine mål og strategier vil være grunnlag for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling innenfor helse-  og omsorgstjenestene.
 • Barnevernet har i 2016 jobbet med å integrere nærnettverk til barn som har det vanskelig og ikke kan bo hjemme for en periode.  Det viktige i et nærnettverk er at barn kan være i sitt kjente nettverk når det er vanskelig hjemme.
 • Barnevernet har vært en pilotenhet for Lean-arbeid også i 2016. Hensikten er å oppnå gode arbeidsprosesser og flyt i daglig arbeid for å skape bedre og effektiv saksbehandling og tjenesteyting. Tre nye initiativ på prosesser i barnevernet er satt i gang, resultatutviklingen er god.
 • I helsestasjonen har alle ansatte i 2016 fått kompetanseheving i form av klientorientert og resultatstyrt praksis (KOR). Videre er jordmødrene i gang med prosjekt som kalles «Mamma Mia». Det er et internettbasert program for gravide og barselkvinner, utviklet for å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse for mor og barn.
 • Psykisk helse – har som følge av utvikling gitt raskere psykisk helsehjelp i 2016 etter lavterskelmetode,  noe som betyr at de som henvender seg eller blir henvist får raskere hjelp. Fokus har vært rettet mot kompetanseutvikling og alle ansatte har vært igjennom kurs i motiverende intervju. Alle har startet på Recovery opplæring som grunnlagsforståelse. Metoden «Klientorientert  og resultatstyrt praksis «(KOR), er tatt i bruk. Psykisk helse har startet arbeid med å finne parametere og metoder for å styre og integrere arbeidsmetoder for å møte utfordringene vedrørende ø-hjelpsplasser og utskrivningsklare pasienter.
 • Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge – både for kommunehelsetjenesten og for spesialisthelsetjenesten. Sykehjemmene  har lenge vært en del av dette arbeidet, også i 2016. Arbeid med fallforebygging og legemiddelgjennomgang er implementert, og arbeidet med forebygging av urinveisinfeksjon og trykksår fortsetter.
 • Hjemmebaserte tjenester og tjenestekontoret har vært pilot i 2016 for innføring av LEAN-konseptet som lederfilosofi og metode for å sikre kontinuerlig forbedring som en del av hverdagen. Mange av avdelingene i pleie, rehabilitering og omsorg  har kommet godt i gang med innføring av LEAN.
 • I samarbeid med service og iktstaben  er det planlagt overgang fra analog til digital trygghetsalarm,  og sett på hvordan vi kan legge til rette for innføring av velferdsteknologi som en integrert del av helse- og omsorgstjenesten.  Vi har også deltatt i prosjekt «Du kan bo hjemme lenger enn du tror» som har pågått i 2016. Prosjektet gjennomføres i  Sør-Østerdals-regionen og har fokus på å øke kunnskapsnivået om velferdsteknologi.
 • Sammen med Stange og Ottestad sykehjem har Moen sykehjem vært utviklingssenter for sykehjem i Hedmark.  Prosjektet har på landsbasis blitt evaluert som meget vellykket, og skal etableres som fast løsning.
 • Boligsosialt utviklingsprogram –har ny samarbeidsavtale med Husbanken fra 2016. Sluttanalysen for avsluttet programperiode (31.12.2015), er gjennomført og behandlet i egen sak i kommunestyret i september 2016. Vi deltar i det nyopprettede samarbeidet «Bolig for Velferd» 2016 – 2020. I det nye prosjektet skal det jobbes videre med kompetanse og organisasjonsutvikling på følgende områder:
 • Boligsosial planlegging og gjennomføring av boligpolitikk – samarbeid og samhandling mellom ulike aktører.
 • Bruk og utnyttelse av ulike offentlige virkemidlene for å planlegge for gode bomiljøer, slik at flest mulig skal kunne skaffe seg egnet bolig.
 • Kontinuerlig fokus på barnefamilier og unge i etableringsfasen.

Det er bevilget tilskudd fra fylkesmannen tilsvarende to 100 prosent stillinger for lavterskel tjenester til personer med behov for boveiledning og oppfølging i prosjektene «Hjem først» og «midlertidig bolig».

Kulturen, idretten og frivilligheten

Særlige momenter i 2016:

 • Enhet forebygging, fritid barn og unge i sektor for kultur, har i 2016, som tidligere år, hatt tjenesteproduksjon som er fleksibel og dekker et bredt spekter av forebyggende lavterskeltiltak for barn og unge. Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb er viktige møteplasser der det skal være lavterskel for å delta og inkludering har fokus. Utekontakten jobber fortsatt med oppsøkende sosialt arbeid og fanger opp utsatt ungdom på ulike arenaer. Oppfølgende team har rettet seg spesielt mot unge flyktninger og ungdommer utenfor skole, fritidstilbud og arbeid.
 • Flyktningtjenesten – Bosettingen av flyktninger er i rute i henhold til politisk vedtak. I 2016 er det bosatt 65 flyktninger. Av disse er 12 enslige mindreårige flyktninger. Alle som har rett og plikt til introduksjonsprogram har fått tilbud om dette. Barn i skolealder har fått tilbud om skoleplass og barn i barnehagealder i disse familiene har også fått tilbud om barnehageplass.
 • Prosjektet Flyktning i arbeid, (FIA) har pågått også  i 2016 et samarbeid mellom Elverum Læringssenter, flyktningtjenesten og NAV-Elverum.
 • Kulturproduksjon på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek – gjennom 2016 har det vært jevn og stor produksjon i kulturhus, kino og bibliotek, se ytterligere omtale under kapitlet sektorenes resultater.

Omorganisering – gjennom 2016 har det vært gjennomført en tjenestegjennomgang av de kommunale tjenestene flyktningtjenestene inkludert bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger; aktivitet med bistand for mennesker med nedsatt funksjonsevne og tjenestene: utekontakten, idrettspedagogen og oppfølgende team . Prosessen har medført en omorganisering ved at disse tjenestene er flyttet ut av sektor for kultur og inn sektor for utdanning (flyktningtjenestene), sektor for familie og helse (utekontakten, idrettspedagogen og oppfølgende team) og sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (aktivitet med  bistand). Omorganiseringen har virkning fra 1. februar 2017.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF