Gå til innhold

7 Sektorenes og stabenes resultater

7.1.1 Fakta

Helse- og omsorgstjenester ytes med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenester. Kommunen plikter å oppfylle kravene i forskrift om en verdig eldreomsorg, kvalitetsforskriften, og forskrift om habilitering og rehabilitering. Tjenestetilbudet skal være i overensstemmelse med lokale og nasjonale målsettinger, visjoner og faglige veiledere.

 • Innenfor institusjonsområdet gis det tilbud om rehabiliteringsopphold, andre korttidsopphold og avlastning, langtidsopphold, samt interkommunal akutt døgnplass.
 • Helse- og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne gis i brukers hjem, bofellesskap/omsorgsbolig eller som avlastning på Vestly avlastning eller i private hjem.
 • Dagaktivitetsopphold er et tilbud til hjemmeboende som har behov for sosialt samvær og aktivitet.
 • Tjenestetilbudet innenfor hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm og matombringing.
 • Elverum kommunale sentralkjøkken produserer og leverer mat til kommunens institusjoner, kok/kjølt middag til hjemmeboende og kommunal catering.
 • Tjenestekontoret saksbehandler og tildeler vedtak om helse- og omsorgstjenester.
 • Boligkontoret formidler Husbankens låne- og tilskuddsordninger, bostøtte og startlån til kjøp og utbedring, samt saksbehandler og tildeler kommunens utleieboliger.

 

7.1.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg leverer et netto driftsresultat på – 9,6 millioner kroner i forhold til budsjett. Det skyldes i hovedsak lavere refusjon på ressurskrevende brukere enn tidligere anslått i budsjettet.

Målekort

Indikator Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Andre mål
Andel høgskoleutdannede innen helse og sosialfag  i enhet for personer med nedsatt funksjonsevne. 18 % 30 % 19 %
Andel helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i enhet for personer med nedsatt funksjonsevne (NY) 60 % 60 % 60 %
Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten 41 % 42 % 42 %
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg 50 % 50 % 50 %
Andel avdelinger som gjennomfører lokal internrevisjon på tjenestekvalitet (NY) 100 % 92 %
Tjenesteprofil Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 18 % 18,1 % 18 %
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 17 % 18 % 17 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 20 % 20 % 20 %
Antall utskrivningsklare betalingsdøgn pasienter/døgn 1,46 0,3 1,49
Andel innbyggere 80 år og over i omsorgsbolig med heldøgnsbemanning 0 % 2 % ikke rapportert
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet omsorgsbolig i prosent av bef. 80+ 22 % 22 % 22 %
Brukerundersøkelser sykehjem (Skala 1 – 2)* Resultat 2015 Mål  2016 Resultat 2016
Resultat for brukerne Ikke målt 1,9 1,9
Respektfull behandling Ikke målt 2 2
Brukermedvirkning Ikke målt 1,9 2
Resultat for brukerne – pårørende Ikke målt 4,5 4,3
Respektfull behandling – pårørende Ikke målt 5 5,2
Brukermedvirkning – pårørende Ikke målt 4,1 4,2
Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1 -6)
Resultat for brukerne – pårørende 4,6 Ikke målt Ikke målt
Respektfull behandling – pårørende 4,6 Ikke målt Ikke målt
Brukermedvirkning – pårørende 4,6 Ikke målt Ikke målt
Hjemmebaserte tjenester  (Skala 1-6)
Trygghet og respektfull behandling 2 Ikke målt Ikke målt
Resultat for brukerne 1,9 Ikke målt Ikke målt
Brukermedvirkning 1,9 Ikke målt Ikke målt
Fysio- og ergoterapitjenesten
Brukere skal vurderes og få behandling innenfor rammene som er satt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapitjenesten
Rød sone (Sak påbegynnes innen en uke ), ant. saker hvor frist ikke overholdes 0 % 0 % 0 %
Gul sone (Sak påbegynnes innen en måned), ant. saker hvor frist ikke overholdes 70 % 0 % 70 %
Grønn sone (Sak påbegynnes innen 3 måneder), ant. saker hvor frist ikke overholdes 51 % 0 % 63 %
Tjenestekontoret
Andel søknader om helse- og omsorgstjenester hvor saksbehandlingstid er mer enn 4 uker Ny 10%

*) Brukerundersøkelsen for brukere på sykehjem er forenklet på spørsmålene skal det svares med Ja=2poeng, Nei= 0 og Vet ikke=1

 Planer – resultater 2016

 • Strategisk plan for helse og omsorg i Elverum 2016-2020, ble vedtatt i kommunestyret 26. oktober 2016.
 • Sektoren har etablert et tilbud om demenskoordinator som kan bistå deg og dine pårørende med hjelp eller støtte.
 • I 2016 ble det etablert et dagaktivitetstilbud tre dager per uke ved Søndre Nyborg omsorgbolig.
 • Høsten 2016 ble det etablert et Innsatsteam, som er et ambulerende hjemmerehabiliteringsteam bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Dette er et tilbud om tidlig, intensiv og tverrfaglig rehabilitering i hjemmet for brukere med brå og store funksjonstap som trenger omfattende rehabilitering.
 • Prosjekt velferdsteknologi er etablert og en rådgiver for velferdsteknologi er ansatt. Hovedmålet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020. Følgende delprosjekter er i startgropen; innfasing av digitale trygghetsalarmer, velferdsteknologi og fall, kompetansehevende tiltak og E-besøksvenn.

Utfordringer

 • De første månedene i 2016 var det vesentlig flere vedtakstimer hjemmesykepleie enn budsjettert. Samhandlingsreformen har medført en oppgaveforskyvning, hvor tidlig utskrivelse fra sykehuset medfører behov for omfattende og kompetansekrevende tjenester både i brukers hjem og på institusjon.
 • Spesielt demensomsorgen utfordrer krav til forsvarlig og nødvendig helse- og omsorgstjenester.
 • Gjennom hele året har det vært behov for å benytte UK-døgn (utskrivningsklare pasienter) på sykehuset, da sirkulasjonen på kommunens korttidsplasser har vært lav.

7.2.1 Fakta

Sektor for oppvekst er ansvarlig for og driver tjenesteproduksjonen organisert innenfor følgende enheter med tilhørende rammer:

 • Drift av barnehagetilbudet med ti kommunale barnehager for 580 barn. Tilsyn og veiledning av åtte private barnehager med 509 barn.
 • Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder.
 • Grunnskoleopplæringen med tilhørende skolefritidsordning (SFO) er ved inngangen til 2016 fordelt på åtte barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole, en ungdomsskole og Fjeldmora skole som er finansiert av fylkeskommunen
 • Elverum læringssenter: opplæring gis i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • Elverum kulturskole: musikk og kulturskoletilbud til barn og unge.
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste: (PPT-tjenesten) organisert som en felles tjeneste for Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Våler og Hedmark fylkeskommune. Under PPT-tjenestens ledelse ligger også logopedtjenesten.

7.2.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

Oppvekstsektoren leverer et netto driftsresultat for 2016 på 0,43 millioner kroner, som i hovedsak er midler fra staten til tidlig innsats og kompetansemidler fra fylkesmannen.  Utbetalt driftstilskudd til privat barnehagedrift ble 6 millioner kroner høyere enn budsjett, men er dekket inn ved mindreforbruk på andre områder innen sektoren.

Målekort

Barnehage indikatorer Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Oppholdstimer per årsverk 12 368 ——— 11 363
Opprettholde 100 % barnehage dekning utfra (antall søkere) ihht loven 1 1 1
Antall tilsyn etter § 16 i barnehageloven 0 3 18
Antall elever i språkpraksis fra Elverum Læringssenter 8 10 13
Brukerundersøkelse (Skala 1 – 6) 
Trivsel 5,2 måles 2017 Ikke målt
Tilgjengelighet 5,7 måles 2017 Ikke målt
Resultat for brukerne 5,1 måles 2017 Ikke målt
Respektfull behandling 5,5 måles 2017 Ikke målt
Informasjon 5 måles 2017 Ikke målt
Generelt 5,2 måles 2017 Ikke målt
Fysisk miljø 4,6 måles 2017 Ikke målt
Brukermedvirkning 4,9 måles 2017 Ikke målt

Tilsyn – gjennomført skriftlig tilsyn i alle kommunale og private barnehager i 2016, totalt 18 tilsyn. Resultatene danner grunnlag for videre oppfølging av den enkelte barnehage.

Språkpraksis-I 2016 hadde barnehagene tre flere i språkpraksis enn hva som var målsatt. Barnehagene legger godt til rette for de som trenger språktrening, dette er positivt både for praksiskandidaten og barnehagen.

Grunnskole – Nasjonale prøver, her måles det på prosentvis andel av elevene som ligger på nivå 1.

 • 5. trinn –  andelen av elever på nivå 1, skal ikke overstige 30%
 • 8. trinn – andelen av elever på nivå 1, skal ikke overstige 30%
 • 9. trinn – andelen av elever på nivå 1, skal ikke overstige 16%

Skole indikatorer Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet 25 % <30 % 15 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk 21 % <30 % 14 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet 18 % <30 % 12 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet 30 % <30 % 29 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet 27 % <30 % 30 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk 22 % <18 % 30 %
Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet 22 % <16 % 14 %
Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet 16 % <16 % 21 %
 • Resultatene på de nasjonale prøvene viser at vi har betydelig færre elever på nivå 1 på 5. trinn enn målet.
 • Resultatene på 8.trinn viser at vi ikke har nådd målet når det gjelder leseferdigheter og engelsk, mens det på lesing er noen færre på nivå 1.
 • 9. trinn avvikles nasjonale prøver kun i engelsk og lesing. Resultatene viser at vi har bedre måloppnåelse i lesing enn målet, men noe svakere resultat i regning.

Skole indikatorer Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Grunnskolepoeng
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 39,9 39 41,1
Brukerundersøkelse SFO (skala 1 – 6, der 6 er høyest)
Respektfull behandling 5,4 5,2 Ikke målt
Resultat for bruker 5,1 5 Ikke målt
Brukermedvirkning 4,6 4,6 Ikke målt
Elevundersøkelse
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring 3,9 4 4,1
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen 1,3 1 1,2
Andre mål
LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa ved skolestart – tidlig innsats 93 % 95 % 96 %
Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats. 97 % 95 % 97 %
Økt svarprosent på brukerundersøkelse i barnehagen 50 % Ikke målt
Alle barn skal ha en å leke med (barnehagen) 95 % 100 %
Pc-tetthet i grunnskolen /antall elever pr. pc) 5 2,6 2,2
Kulturskole
Andel foresatte som mener de får god informasjon av kulturskolen 90 % Ikke målt
PPT- Tjeneste
Andelen elever som får spesialundervisning ihht. § 5.1 9 % 9 % 9 %
Elverum læringssenter
Andel elever i grunnskolen som gjennomfører eksamen i løpet av tre år 100 % 60 % 100 %
Andelen som består norskprøve A1 skriftlig  og muntlig 100 % 80 % 100 %
Andelen som består norskprøve A2 skriftlig og muntlig 67 % 50 % 70 %

Grunnskolepoeng – er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn. Når vi beregner grunnskolepoeng, summerer vi alle tallkarakterene i fagene både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Resultatet viser at vi har et bedre resultat enn målene for 2016. Det er også bedre sammenliknet med fylket og kun 0,1 poeng svakere enn landet. Dette er en viktig og positiv utvikling. Det grunnskolepoengene som avgjør hvilken skole eller linje elevene kommer inn på etter endt grunnskole.

Brukerundersøkelse SFO –  ikke avholdt i 2016. Dette er gjort med bakgrunn i den omfattende kartleggingen som er gjort i regi av utviklingsarbeidet Kultur for Læring og som skolene gjennomførte i 2016. Resultatene fra Kultur for Læring blir gjort tilgjengelige i 2017.

Elevundersøkelsen  – i  målekortet er det følgende to områder som måles i elevundersøkelsen. Resultatene her er hentet fra 7. klassetrinn. Det viser at vi har et bedre resultat på faglig utfordring, og er likt med fylke- og landsresultatet. Vi har nulltoleranse mot mobbing i skolen. Resultatet viser ikke måloppnåelse når elevene svarer på om de blir mobbet på skolen, men resultatet er bedre sett opp mot fylkes- og nasjonalt resultat. Det er også 0,1 poeng bedre enn hva det var i 2015. Mobbing skal ikke forekomme og handlingsplanen mot krenkende atferd er svært viktig som grunnlag for skolens holdningsarbeid.

Andre mål:

Alle barn i barnehagen skal ha noen å leke med og resultatet viser at dette arbeides det svært godt med ute i de enkelte barnehager.

PC-tettheten har bedret seg, dette med bakgrunn i de ekstra årlige midler som skolene tilføres til økt innkjøp av IKT-utstyr.

PP-tjenesten –   vi hadde færre elever som fikk spesialundervisning enn hva resultatet for 2015 viste. Sammenliknet med landssnittet har vi 0,7 % flere elever som mottar spesialundervisning.

Elverum læringssenter – bedre resultater på alle målene, viser at grunnlaget som legges i forkant er godt.

Planer – resultater 2016

Lek gir læring er et treårig kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagene som er i samarbeid med kommunene i Sør-Østerdalsregionen. Her er det tre  regionale nettverk bestående av pedagogiske ledere og styrere fra ulike kommuner. Det er gjennomført både ledersamlinger for alle pedagoiske ledere og styrere i barnehagene, samt veiledning. I tillegg er det gjennomført ulike tiltak i forbindelse med planleggingsdager og fellesfagdag, kurs av ansatte med videre.

Kultur for læring er en videreføring av det regionale utviklingsarbeidet Læringslyst. Det er et forskning- og utviklingsprosjekt som Fylkesmannen i Hedmark har tatt initiativ til og det er Senter for praksisrettet utdanningsofrskning (SePU), Høgskolen i Innlandet som står bak kartlegging og forskning på dataene som kommer fra prosjektet.

Høsten 2016 ble hele Hedmark kartlagt, gjennom en spørreundersøkelse til elever, foreldre, lærere, barne- og ungdomsveiledere og skoleledere.Elverumskolen hadde høy svarprosent innenfor alle grupper. Kultur for læring skal bli et utviklingsarbeid som skal bidra til å heve kvaliteten i skolen.

Ungdomstrinn i utvikling  er en nasjonale satsing som ungdomsskolene er med på.  Her er det kjørt både samlinger for ledere og ressurslærere. Temaer har vært skoleutvikling, kvalitetssystemer, organisasjonsendring og endringsledelse. I tillegg har det vært samlinger med temaer regning, skriving og lesing. Vi har klasseledelse som felles satsingsområde også i dette arbeidet. Ungdomstrinn i utvikling avsluttes til jul 2017.

Schools, learning and mental health er et forskningsprosjekt  i regi av Høgskolen i Innlandet. Hanstad barne-og ungdomsskole er samarbeidsskole for prosjektet. Dette prosjektet ser på både fysisk og psykiske helsen hos ungdom i sammenheng med læring. Dette vil foregår over tre år.

Flyktninger i Arbeid (FIA) har vært videreført, og 27 har fullført kurs. Ni har kommet seg i jobb, og 17 er i praksis, fire tar videre utdanning.

Kulturskolen har i samarbeid med grunnskolen en  laget lokal læreplan i musikk for 1. – 10. klassetrinn. Ny rammeplan for kulturskolen er blitt koplet sammen med arbeidet med ny strategisk plan for utdanning som skal være ferdig i 2017.

MOT er et viktig holdningsarbeid rettet mot ungdom på ungdomstrinnet og den videregående skolen. I 2016 ble MOT-programmet gjennomført på alle tre klassetrinn på ungdomsskolen. Kommunnen har 6 egne MOT-coacher, 4 lærere med sertifisering samt to fra kultursektor, som gjennomfører programmet på Elverum ungdomsskole og Hanstad skole.  Elverum yngres håndball og Elverum fotball har også inngått kontrakt om å bruke MOT i fritid.

Utfordringer

 • Følge opp de områder i målekortet der målene ikke er nådd. Spisse tiltakene spesielt mot de elever som scorer lavt på nasjonale prøver og som får lave grunnskolepoeng, særlig fokus på tidlig innsats.
 • Risiko for at fravær av nøkkelpersoner fører til at tjenester i barnehage, grunnskole, pp-tjeneste, kulturskole og voksenopplæring – ikke kan utføres med tilstrekkelig kvalitet.
 • Vanskeligere å rekruttere til lederstillinger og lærere til enkelte fag i grunnskolen.
 • Voksentetthet i barnehage, lærertetthet i grunnskolen medfører sårbarhet ved sykefravær av ansatte. Rammer særlig  barn/elever med behov for ekstra tilrettelegging.
 • Det er fortsatt barnehager som ikke har tilfredsstillende arbeids-/kontorplasser for pedagogiske ledere.
 • I følge barnehagelovens rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, skal barn i barnehagen få oppleve at digitalt verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Dette er fortsatt mangelfullt i våre barnehager.
 • Stadig økning av elevtallet ved Elverum Læringssenter gir rom-utfordringer. Skolen trenger flere rom for å drive mer fleksibel undervisning.

7.3.1 Fakta

 • Psykisk helsetjeneste (også rustjeneste og lavterskel dagtilbud for rusavhengige)
 • Barneverntjeneste
 • Kommunehelsetjeneste (Frisklivssentral, miljørettet helsevern, smittevern, familieteam, kommuneleger, driftsavtaler fastleger og fysioterapeuter, Hamar interkommunale krisesenter og vertskommuneansvar for SMISO Elverum.)
 • Helsestasjon, skolehelsetjeneste og barselomsorg
 • Interkommunal legevakt

7.3.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

Sektor familie- og helse har et merforbruk på 5,16 millioner kroner i forhold til budsjett.  Merforbruket er i all hovedsak tiltak i barnevernet.  Det er da overtagelse av omsorg og plasseringer i fosterhjem/institusjoner og andre tiltak som må kjøpes.

Barnevernet har i 2016 hatt en stor økning i melding av saker, økning fra 195 saker i 2015 til 288 saker i 2016.

Målekort

Indikator Resultat 2015 Mål  2016 Resultat 2016
Barnevernet
Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er høyest) Ikke målt ikke måle ikke målt
Resultat for bruker (skala 1 – 6, der 6 er høyest) Ikke målt ikke måle ikke målt
Fristoverskridelse for gjennomgang av melding 0 0 0
Antall lovpålagte tilsyn i fosterhjem 90,0 % 100,0 % 92,0 %
Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet lovpålagt tiltaksplan 60,0% 100,0% 60,0% *
Helsestasjon
Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er høyest) ikke målt 4,5 5,1 **
Resultat for bruker ikke målt 3,9 4,1 **
Tilgjengelighet ikke målt 4 3,8 **
Legevakt
Andel helsepersonell som tilfredstiller kompetansekrav i akuttmed.forskriften Ikke målt 80,00 % ikke målt ***
Fastleger som deltar i legevaktarbeid (tar legevakter) 50,0 % 70,0 % 50,0 %
Antall klagesaker/avvik – mindre enn 6 <10 2
Psykisk helsearbeid
Respektfull behandling (skala 1 -4, der 4 er høyest) Ikke målt Ikke måle ikke målt
Resultat for brukeren Ikke målt Ikke måle ikke målt
Brukermedvirkning Ikke målt Ikke måle ikke målt
Kortvarig oppfølging som avsluttes, og ikke går over i langvarig behov 90,00 % 70,00 %
Miljøretta helsevern
Avvik fra svarfrist på høringsuttalelser 0 0 0
Tilbakemelding etter tilsyn/befaring 5 uker <4 uker 4 uker
Familieteam
Andel av pasienter som øker ORS-score fra første behandling til slutt 80,0 % 74,0 %
Frisklivssentral
Andel av de gravide samt de som har født i løpet av de foregående 6 månedene som deltar i fysisk aktivitet ved frisklivssentralen. 20,0 % 20,0 %

* Tiltaksplan er utarbeidet for flere, men de planene som er under evaluering telles ikke. Ikke aktive/ferdigstilte planer telles ikke. Reellt resultat er derfor noe høyere.

** Kun skolehelsetjenesten (9.trinn og Vg2)

** Utsatt til 2017

Planer – resultater 2016

 • Strategisk plan for helse og omsorg i Elverum 2016-2020 ble vedtatt i kommunestyret 26. oktober 2016.
 • Det er inngått avtale med Fylkeskommunen om samarbeid for å forebygge drop-out, jamfør mål i Folkehelseplanen.
 • Vi er i gang med å Implementere nye nasjonale anbefalinger i psykisk helsearbeid. Arbeidet vidererføres i 2017. Lovpålagte øyeblikkelige døgnplasser i psykisk helse (KAD) er på plass. Vi har tatt i bruk kartleggingsverktøyet Brukerplan for å sikre oversikt over behov og planlegging for psykisk helse og rus. Tar høyde for økning i oppgaver og årsverk fremover.
 • Det er etablert samarbeid med frivillige organisasjoner om drift av lavterskel tilbud for rusavhengige en dag i uka. Imidlertid er det få innbyggere som benytter dette.
 • Klient-og resultatstyrt praksis er implementert i Familieteam. Det jobbes med implementering i de andre enhetene.
 • Lean-pilot i barneverntjenesten er sluttstillt i 2016.
 • Lovpålagt kompetanseheving ved legevakten er utsatt til 2017. (Dette dekkes delvis av statlig tilskudd).
 • Rekruttering av tiltak i nærmiljøet, og oppfølging av fosterhjem i barneverntjenesten er informert ut til alle relevante ledere. Vurderes videreført i 2017 opp mot nye statlige føringer.

Utfordringer

 • Barneverntjenesten har en sterk økning i antall bekymringsmeldinger i 2016. Økning fra 195 saker i 2015 til 288 saker i 2016.
 • Psykisk helsetjeneste har vært under et sterkt press etter nedbemanning i 2015/2016, for å imøtekomme statlige føringer, og komme ajour med henvendelser og behov. Sykefraværet har økt noe, og det har vært en stor turn-over i stillinger.
 • Dagtilbudet for rusavhengige er åpent en dag i uka, samt er driftet av frivillige en kveld i uka. Dette synes antakelig å være for lite til at brukergruppen ser nytte av å oppsøke det.

7.4.1 Fakta

 • Elverum Kulturhus og Kino
 • Kantine i Rådhuset og Folkvang
 • Bibliotek
 • Gnisten, Ungdommens hus og Hernes fritidsaktiviteter.
 • Idrettshaller; svømmehall, Elverumshallen, Terningen Arena uteområdet.
 • Kommunalt hjelpemiddellager
 • Transporttjenesten
 • Jobbsentral
 • Kjøretøyadministrasjonen
 • Folkehelsearbeid
 • Sundsvoll aktivitetssenter
 • Askeladden tekstilverksted
 • Fritid med bistand/støttekontakt
 • Flyktningtjenesten
 • Paraplyorganisasjonenen Elverum musikkråd, Idrettsrådet og Fellesutvalget samfunnshus og grendehus.

7.4.2 Mål og resultater

Førpremière på filmen Kongens Nei var det store prosjektet i 2016. Sektor for kultur sto for det arrangørtekniske og koordinering av alle involverte samarbeidspartnere internt og eksternt. Premieren var en eventyrlig suksess. Terningen Arena ble rigget til Norges største kinosal og  over 486 hedmarkinger over 90 var de første til å se filmen i Norge. Om kvelden tok vi i mot til en fullsatt Terningen Arena, over 1600 som så den første åpne visningen av filmen. Totalt var det 15 000  personer som så filmen Kongens Nei i Elverum høsten 2016, en rekord som skal bli vanskelig å slå.

Utviklingsarbeid 2016

 • Gnisten – et lavterskel tilbud for ungdom i Ungdommens Hus som åpen og inkluderende møteplass for alle barn og unge 10-20 år. Ungdommens hus har vært arena for MOT samlinger for ungdommer fra EUS.
 • Etablert musikkstudio i Ungdommens hus ved hjelp av gavemidler.
 • Videreført arbeidet rundt prosjektet FIA (Flyktninger i arbeid).
 • Biblioteket omrokkerte sine avdelinger i 2016. Resultatet ble en ny og fin barneavdeling, utvidet ungdomsavdeling og et helt nytt myldreområde. Finansiert av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.
 • Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminne og byplan, i samarbeid med byplan, med fokus på medvirkning, opplæring og informasjon.
 • Videreutvikle samarbeid med idrettsrådet, musikkrådet, fellesutvalget og frivillige lag/foreninger forøvrig. Tilskuddene tilbake i 2017 budsjettet, kontakt og møtepunkter opprettholdt i 2016.

Resultater økonomi

Sektor for kultur leverer et positivt netto driftsresultat på kr 2,37 millioner kroner. Det positive resultatet skyldes i hovedsak lavere utgifter enn hva som ble budsjettert som følge av økt bosetting av flyktninger jfr. KS-008/16. Det har blant annet vært betydelig lavere utbetaling til introduksjonsstønad, siden deltakerne startet senere på året enn beregnet.

Målekort

Tjenstekvalitet – indikator Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Bibiliotek
Utlån per innbygger 3,5 3,5 3,6
Antall besøkende per år 76 680 83 000 75 700
Kulturhuset
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 6 986 7 000 5 734
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 4 320 4 000 4 421
Antall besøkende på kino – barn 12 700 10 000 7 332
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 38 129 38 000 55 398
Gjennomsnittlig besøk per. dag i kantina Elvarheim 27 33 34
Filmen Kongens Nei sto alene for 15’000 av besøket på kino.
Kultur og fritid med bistand/ Støttekontakt
Tilfredse brukere (psykisk helse – skala 1 – 4) ikke målt 3,5 Ikke målt*
Antall timer bistand til brukere som har rettigheter til og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitttimer  pr måned. 12 12 12
Askeladden,  individuelt tilrettelagt  arbeid for 14 yrkeshemmede, gj.snitt timer pr uke   14,75 14 14
Sundsvoll aktivitetssenter, individuelt tilrettelagt aktivitet for 10 brukere, gj.snitt timer pr uke. 16,15 15 14,65
*Spørreundersøkelse skulle ikke gjennomføres 2016.
Elverumshallen/Svømmehallen
Brukertilfredshet svømmehallen (skal 1-6) 5 Måles i 17 Ikke  målt
Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6) 6 Måles i 17 Ikke målt
Antall besøkende per.år i Elverumshallen 300 000 300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 78 303 80 000 80 032
Svømmehallen antall besøkende på fellesbad 14 716 19 000 14 512
Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen pr. uke 3 6 4
Månedlige oppdrag for hjemmeboende eldre (Jobbsentralen) 120 150 120
Etterslep av innstramming 2015, jmfr. vikar og vakans stilling, gjorde at Jobbsentralen hadde halv bemanning i ¾ av 2016.
Forebygging, fritid barn og unge
Planlagte åpnekvelder i sentrum og bygdene 280 250 257
Ferieklubb, antall deltagere 550 350 454
Sommeråpent Ungdommens hus 15 dager 10 0 10
Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus 111 111 111
Antall registrerte samtaler Utekontakten 1 000 1 000 531*
*Utekontakten hadde en vakant stilling frem til medio august
Idrett og miljø
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 40 50 60
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 4 4 3*
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 10 11
*Fellesutvalget gjennomførte ikke halvårsmøte 2016
Flyktningtjenester
Antall enslige mindreårige som bosettes (av total-antall) 6 5 14*
Andel enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 100 % 95 % 97 %
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år) 70 50 82
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program Grunnskole for voksne er inkludert. 29 % 50 % 62 %
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase) 65 % 80 % 65 %
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente 51 Inntil 50 84*
* Økning av antall som følge av nytt kommunestyrevedtak i 2016

Planer – resultater 2016

 • Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminne og byplan, i samarbeid med byplan, med fokus på medvirkning, opplæring og informasjon.
 • Plan for internasjonalt arbeid. Arbeidet ikke fullført og fortsetter i 2017

Utfordringer

 • Kapasitet og rehabiliteringsbehov i Elverum svømmehall, slik at det fortsatt kan drives/tilbys svømmeopplæring som er viktig for folkehelse, integrering, samhandling, barn og unge.
 • Ha gode fysiske og moderne lokaler til Elverum bibliotek innenfor bykjernen. Biblioteket ligger flott plassert i dag innenfor bykjernen, men det er ikke «gode fysiske og moderne lokaler».

7.5.1 Fakta

 • 226 km kommunal veg med løpende oppgaver knyttet til drift, vedlikehold og  oppgradering.
 • Kommunal infrastruktur for vannforsyning og avløp utgjør i alt ca 500 km med ledningsnett til forvaltning og fornyelse.
 • 3.712 gatelyspunkter forvaltes av kommunen.
 • Total vannleveranse i 2016: 1,6 mill. m3 (tilsvarende ca. 10 tankbiler pr time året rundt)
 • 501 byggesøknader mottatt til behandling
 • 2154 landbrukssaker behandlet
 • 9 reguleringsplaner og 1 kommunedelplan sluttbehandlet og vedtatt.
 • Ca 9.800 eiendommer besiktiget og omtaksert.
 • Plassering og beliggenhetskontroll utført på 51 bygg;  82 saker etter Matrikkelloven ferdig behandlet.

7.5.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

Totalt resultat for sektoren viser et negativt avvik på 2,72 millioner kroner.  Dette inkluderer bruk/avsetning til fond på selvkostområdene.

Det som gir størst virkning er parkeringsordningen, med et negativt avvik på 1,66 millioner kroner.  Det er en kombinasjon av mindreinntekter og merkostnader. Merkostnadene vurderes i hovedsak å være engangskostnader knyttet til oppstart og igangkjøring av parkeringsordningen. Selvkostposteringer belaster årsresultatet med ca 1,16 millioner kroner. Investeringer samlet sett er utført innenfor årsrammen.

Målekort

Tjenestekvalitet – indikatorer Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Antall saker omgjort av Fylkesmannen pga. saksbehandlingsfeil 0 0 0
Landbruk og miljø
Ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker 86,00 % 85,00 % 80,00 %
Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler 1 1 0,9
Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke 80,00 % 85,00 % 80,00 %
Andel nærings og økonomisaker behandlet innen 3 uker 85,00 % 90,00 % 80,00 %
Arealplan og byplan
1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale 1 1 1
Byggesak og eiendomskatt
Gjennomførte tilsyn i % av antall byggesaker 24,60 % 20,00 % 24,00 %
Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr 0 0 0
Andel saker som har brukt byggsøk – nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker 23,30 % 20,00 % Ikke målt
Brukertilfredshet snitt, bedrekommune.no (hvert 2. år) ikke målt 4,5 4,3
Vann og avløp
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav 0 0 0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100 %
Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste) 14 % 10 % 7 %
Avvik fra drikkevannforskriftene 0 % 0 % 0 %
Brukertilfredshet snitt, (skala 1 – 6) 5,2 4,5 5,2
Veg, park og anlegg
Innbyggerundersøkelse «Ryddighet og renhold på offentlige steder» (hvert 2. år) 4,3 4,5 Ikke målt
Geodata
Plassering av tiltak innen 3 dager 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen 97 % 97 % 97 %
Oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven  § 18.3 (16 uker) 0 % 0 % 0 %

Rapportering vann- og avløpsinvesteringer 2016

Tiltak/prosjekter 2016 Tiltak – mill. kr. Kommentar
Eksisterende ledningsnett:
Rehabilitering Solbærvegen 2,893 Rehab./utskifting av gamle ledninger
Rehabilitering Mogopvegen 5,837 Rehab./utskifting av gamle ledninger
Rehabilitering Ivar Aasensveg 0,511 Rehab./utskifting av gamle ledninger
Rehabilitering Andreas Kiønigsveg 4,399 Rehab./utskifting av gamle ledninger
Diverse mindre rehabiliteringstiltak 0,365 Oppussing/ferdigstillelse/prosjektering
Sum 14,005
Utvidelse av forsyningsområdet/nyanlegg:
Bygging av nytt beredskapslager vannverket 3,844 Nytt lagerbygg
Nytt ledningsanlegg Kvithammerberget 3,662 Utvidelse iht. hovedplan
Nytt ledningsanlegg Gammelvegen Hernes 1,515 Utvidelse iht. hovedplan
Nytt ledningsanlegg Nordmo/RV3 2,737 Nytt ledningsanlegg/rehab i forb. med Nordmo
Diverse mindre tiltak 0,204 Oppussing/ferdigstillelse av tidligere anlegg
Sum 11,962
Total Sum 25,967

Investeringsrammen for vann- og avløpsinvesteringer i 2016 var 22 millioner kroner. Regnskapet viser et merforbruk på 3,967 millioner kroner, som skyldes en planlagt høyere aktivitet i perioden, pga tidligere års mindreforbruk.

Planer – resultat 2016

Resultater knyttet til våre planer:

 • Alle investeringer for det aller meste gjennomført i tråd med Handlings- og økonomiplan 2016 og «Hovedplan vann og avløp 2015 – 2024» m/handlingsplan.
 • Oppfølging og gjennomføring av vedtak gjort gjennom året i formannskapet og kommunestyret er i all hovedsak utført.
 • Arbeidet med ringvegutredning og kommunedelplan for overordnet vegsystem gjennomført i tråd med plan.
 • Milepæler satt for arbeidet med ny byplan nådd.
 • Omtakseringsarbeidet for eiendomsskatt utført i tråd med plan
 • LEAN prosesser iverksatt.
 • Lokal målestasjon for luftkvalitet satt i drift.
 • Planprosess for strategisk plan for «Forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap»  har ikke kommet i gang på grunn av knapphet på gjennomføringsressurser.

Utfordringer

 • For lav kapasitet og bemanning i deler av sektoren, som gir for høyt risikonivå på deler av tjenesteproduksjonen.
 • Eget planarbeid gjøres samtidig som vi skal levere gode tjenester til innbyggere og næringslivet og med samme bemanning. Disse tjenestene prioriteres og dette påvirker fremdriften i eget planarbeid, og skaper urasjonelle arbeidsbetingelser.
 • Tilgang på driftsmidler til løpende drift og vedlikehold av kommunens veg-/ gatenett og sentrumsdrift (renhold) er for lavt til å opprettholde ønsket standard.

7.6.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

NAV har hatt et merforbruk på 3,4 millioner kroner for 2016.  I hovedsak er dette økte sosialhjelputbetalinger, alle typer, både livsopphold og boutgifter. Det har vært  en markant økning av antallet mottakere av sosialhjelp i forhold til tidligere år. I gjennomsnitt har vi hatt 25 hovedmottakere av sosialhjelp mer per måned i 2016 enn i 2015 med 273 mot 248 brukere per måned.

Dette er lovpålagte tjenester og kommer til tross for innføringen av aktivitet for sosialhjelp som startet opp i slutten av april 2016.  Vi har hatt et noe for høyt forbruk av vikarhjelp. Årsaken er hovedsakelig å dekke opp to langtidsfravær på grunn av sykdom og dette behovet for ekstrahjelp grunnet økt saksmengde.

Målekort

Tjenstekvalitet – indikatorer Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet  (KVP) 30 30 25
70% av alle deltagere som avslutter i KVP skal gå over i arbeid eller utdanning. Måles hvert tertial. 70 % 70 % 90 %
Andel flyktninger som ikke er i arbeidsrettede tiltak og som følges opp av minoritetsveileder, skal ikke overstige 20%. Måles hvert tertial. 20 % 20 % 7 %
Antall brukere u/25 som mottar økonomisk sosialhjelp per mnd 40 40 57*
Antall brukere u/25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager 15 20 26*
Antall rusmisbrukere som er i behandling, rehabilitering og som får oppfølging av ruskonsulent i NAV. 60 * 30 68**
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale 80 % 80 % 75 %
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per mnd. 10 10 12***

 

* Til tross for tidlig intervensjon og hyppig oppfølging av ungdom under 25 år har det ikke vært mulig å nå måltallene. Dette gjelder både indikatoren for de som har sosialhjelp som hovedinntekt og de som mottar sosialhjelp av noen art. De unge som melder seg for første gang her ved NAV blir umiddelbart fulgt opp med møter hvor målet er arbeid og aktivitet eller utdannelse. Denne gruppen er også prioritert i aktivitet for sosialhjelp som startet i april 2016, og har i påvente av ordinært arbeid eller utdannelse blitt umiddelbart overført til aktivitet tilpasset deres forutsetninger. Det er jevnlig dialog med kontaktperson på videregående i forsøket med å forhindre dropp-out.

** Ruskonsulenten følger opp mer enn 60 brukere alene. Behovet for bistand i denne gruppen brukere tilsier et behov for to ruskonsulenter. Fra 2017 er det 2  ruskonsulenter.

*** Det er mange tunge saker deriblant et høyt antall tvangssalg og utkastelser.  Det er en tendens til at en større del av sakene må avsluttes på grunn av manglende medvirkning fra brukerne. Brukerne stiller ikke på møter, eller fremskaffer dokumentasjon som er nødvendig for å kunne samhandle mot kreditorer og namsmannen på en fornuftig måte. Dette påvirker løsningsprosenten i negativ retning.

Planer – resultater 2016

 • Minoritetsveilederen har svært god kontroll på sin portefølje. Det er kun 7% av brukerne som ikke er i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. Der er god samhandling med kommunens øvrige tjenester på området, spesielt Flyktningetjenesten, Elverum Læringssenter og FIA (Flyktninger i arbeid).
 • Aktivitetsplikt for sosialhjelp ble satt i drift fra 21. april 2016. Dette fungerer på den måten at alle nye søkere av sosialhjelp blir kalt inn til et pliktig informasjonsmøte første onsdag etter at søknad er mottatt. Her vil bruker få informasjon om sine rettigheter og plikter i forhold til dette herunder konsekvensen av ikke å oppfylle pålagte vilkår for mottak av sosialhjelp. I løpet av 2016 har like i underkant av 100 brukere vært innom aktivitetsplikt og ca. 60% av disse har kommet over i annen inntekt enn sosialhjelp.
 • IPS prosjektet er inne i sitt fjerde og siste prosjektår. Det er nå 4 prosjektmedarbeidere pluss prosjektleder inne. Prosjektet finansieres av statlige midler og er en av 6 pilot prosjekt rundt om i landet og har tett oppfølging av 53 brukere i regionen. Siden oppstart i 2013 har prosjektet hatt inne 154 brukere og en formidlingsprosent over i ordinært lønnet arbeid på 59%.  Strukturen på videreføring av dette arbeidet etter utløpet av prosjektperioden er ikke endelig avklart enda, men det er rettet formelle henvendelser til de nabokommunene som har vært omfattet av prosjektet med tanke på videre drift og finansiering.

7.7.1 Fakta

 • 121.712 m2 formålsbygg
 • 33.249 m2 boliger
 • 79.034 m2 renholdsareal

7.7.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

 • Resultatet for eiendomsstaben viser et budsjettmessig overskudd på 0,26 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak redusert vedlikeholdsproduksjon mot slutten av året for å sikre budsjett balanse. Renhold leverer også et overskudd relatert til sykelønnsrefusjon, som sammen med resultatet på vedlikehold dekker opp merforbruket på drift av bygninger. Drift har cirka 1,5 millioner kroner i økte kostnader til elektrisk kraft og fjernvarme som følge av kaldere fyringssesong enn i 2015, men som målekortet viser er forbruket redusert i henhold til målet, når det korrigeres i forhold til temperatur i referanseåret 20092010.

Målekort

Indikartor Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Økonomi
Økonomi byggeprosjekter i hht. årsplan 92 % 100 % 99 %
Økonomi byggeprosjekter i hht. entreprisekontrakter 100 % 100 %
Framdrift byggeprosjekter  i hht. årsplan 71 % 100 % 62 %
Framdrift byggeprosjekter  i hht. entreprisekontrakter 100 % 100 %
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i % av samlede netto driftsutgifter 9 % 9 % 9,5 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen per m2 108 170 87
Samlet arealer for førskolelokaler i m2 per. innbygger 1-5 år 6,5 6 6,5
Samlet arealer for skolelokaler i m2 per. innbygger 6-15 år 16,7 15 16,6
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per. innbygger  0,9 0,9
Samfunn
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. referanseåret 2009-2010, korrigert ift utetemp, areal og brukstid -24 % -21 % -23 %
Tjenestekvalitet (skala 1 – 6, der 6 er best)
I hvilken grad er du fornøyd med driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver 4,8 4,5 4,9
I hvilken grad er du fornøyd med renholders evne til å løse avtalte oppgaver 4,5 4,5 4,8
Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben?  (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere) 4,4 4,5 4,3
Hvor fornøyd er du med  utførelsen av planlagt vedlikehold (vedtatt årsplan) 4,2 4,5 4,2
I hvilken grad mener du som har bestilt et byggeprosjekt at prosjektet er utført iht inngått oppdragsavtale 3,7 4,5 3,4
Hvor fornøyd er du med eiendomsstaben sine samlede leveranser 4,3 4,5 4,3

 

 • Økonomien i byggeprosjektene henger sammen med framdrift, og er hensyntatt i revidert budsjett som gjenspeiler årsriktige investeringsbeløp. Det vises for øvrig til særskilt rapportering for det enkelte prosjekt.
 • Framdriften på byggeprosjekter iht. årsplan er fortsatt utfordrende slik vi budsjetterer med en estimert framdrift i handlings- og økonomiplanen. Framdrift iht oppdragsavtaler vurderes mer hensiktsmessig som måleparameter i kommende økonomiplaner.
 • Driftsutgiftene til vedlikehold av kommunale bygg ligger for lavt i forhold til sunn kommuneøkonomi. Sunn kommuneøkonomi tilsvarer minimum 170 kr/m2 for nybygg. Gjeldende nivå innebærer at omfanget av vedlikeholdsetterslep øker, og kan medføre økte investerings-/ rehabiliteringsbehov på sikt. Oppdatering av tilstandsanalysen for formålsbygg pågår, og vil foreligge i løpet av høsten 2017. Faktisk etterslep vil bli dokumentert som grunnlag for en handlingsplan.
 • Tredje driftsåret av Elverum sin EPC-avtale viser for de temperaturkorrigerte tallene at reduksjonen utgjør 2 % mer enn den garanterte innsparingen.
 • Samlet opplevd kvalitet på tjenestene fra eiendomsstaben er på tilsvarende nivå som i 2014 og 2015, mens tilfredsheten med renhold og drift er ytterligere forbedret siden 2015 og over målsetning. Enheten byggeprosjekt opplever derimot en ytterligere nedgang i tilfredsheten. Dette har åpenbart sammenheng med forsinket framdrift frem til entreprenør blir kontrahert. Videre er tilfredsheten med vedlikehold lavere enn målsetting, og det oppleves vanskelig å få forståelse for at oppgraderingsbehov ikke skal finansieres med vedlikeholdsmidler.

Planer – resultater 2016

 • Enheten utleie er fortsatt under ledelse av eiendomssjef på grunn av økonomiske begrensninger.
 • Det foreligger planer i alle enheter. Digitale renholdsplaner basert på NS INSTA800 (kvalitetsprofil) er under implementering. Dette innebærer opplæring i digitalt verktøy, samt kvalitetssikring i samarbeid med brukere.
 • Bemanningsplaner er tilpasset, og som følge av naturlig avgang er bemanningen nå på et minimumsnivå som sikrer forsvarlig og effektiv drift.
 • Det er gjennomført 85 % av opprinnelig godkjent vedlikeholdsplan. Det sikrer at tilstanden på bygningsmassen gradvis bedres. KOSTRA-rapporten viser imidlertid en negativ utvikling fra tidligere år, som har sammenheng med at fordelte lønnskostnader for driftsteknikere tidligere ble kontert feilaktig på vedlikehold. Opprettingen har bidratt til at vedlikeholdskostnaden på utvalgte formålsbygg har blitt redusert med cirka 30 kr/m2, og driften har økt tilsvarende.
 • Årsplan byggeprosjekter representerer et stort investeringsvolum, og bemanningen i enheten byggeprosjekter er  styrket for å bedre gjennomføringsevnen. Oppdragsavtaler med sektorene er innført som grunnlag for målstyring. I tillegg er innovative og byggherrestyrte anskaffelser  innført som beste praksis med vekt på bærekraft og miljø, og utstrakt bruk av tre som byggemateriale. Samarbeidet med Elverum tomteselskap er videreutviklet. Dette innebærer en felles samordnet prosjektplan for Ydalir.

7.8.1 Fakta

 • 25 årsverk og betjener alle sektorer og staber med budsjett-, regnskaps-, lønnsfunksjoner og økonomirådgivning.
 • Innkjøpsfunksjon regulert av lov om offentlige anskaffelser gjennom etablering av rammeavtaler og bistand til anbudsutlysninger på byggeprosjekter.
 • Staben er organisert for å gjennomføre «volumproduksjon» og har ansvaret for cirka 36.000 inngående fakturaer fordelt på 7.200 leverandørkonti, cirka 124.300 utgående fakturaer fordelt på 94.700 kundekonti og har leverte cirka 4.300 sammenstillingsoppgaver på ansatte i skatteoppgjøret.
 • Utfører økonomifunksjoner som oppdragsavtaler for: Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS, Elverum kirkelige fellesråd og menighetsråden, Elverum Kommunale Pensjonskasse , Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS med datterselskaper , Terningen Arena Idrett og Kultur AS og Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS, samt  sekretær og økonomifunksjon for kommunens tre stiftelser.

7.8.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

Økonomistaben hadde et merforbruk på ca. 6.000 kroner i forhold til en netto budsjettramme på 17,7 millioner kroner, og må sies å levere et likevel tilfredsstillende resultat i forhold til plan.

Målekort

Tjenestekvalitet – Indikator Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere 4,6 4,5 4,7
Tilfreds med økonomiske analyser – ledere 4,4 4,5 4,4
Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilt og fleksibel 5,1 4,5 5
Avvik vedr. tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver 0 0 0
Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskap 15.feb 15.feb 15.feb
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet Ingen Ingen Ingen
Uavklarte leverandørfakturaer eldre enn 90 dager 0,9 % 0,0 % 0,6 %
Andel av totalt utestående kommunale krav eldre enn 90 dager 16,1 % 25,0 % 30,1 %
Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager 91,3 % 30,0 % 60,2 %
Prisreduksjon kjøp varer/tjenester ved styrking av innkjøpsfunksjon Ikke målt 3,0 % Ikke målt
Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet 0 0 0
Andel av kommunens arbeidsgivere hvor planlagt regnskapskontroll er gjennomført. (Norm for plan er 5 % av arb.givere) 5,0 % 5,0 % 2,3%*
Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav. 95,4 % 95,0 % 94,7 %**

)* Samlet resultat for den interkommunale kontrollordningen er 2,7 %

)** Mål for innbetalt restskatt 2016 fastsettes av skattemyndigheten i desember = 95,00 % inntektsår 2014

I stor grad tilfredsstillende måloppnåelse samlet for sektoren. Noen områder presterer bedre enn målene,  andre ligger litt under. Andel utstående krav over 90 dager på kommunal fakturering øker noe som følge av at fakturering med forfall 20. januar nå føres på det nye året, mens det tidligere delvis ble ført på gammelt år i reskontro og inntekten ble anordnet til riktig periode. Utestående krav på sykepenger over 90 dager skyldes en del krav i periode 2010 – 2012, som vi arbeider sammen med NAV for å klarere ut. Nyere krav er dekket og da blir disse gamle en uforholdsmessig stor andel av kravmassen. Arbeidsgiverkontrollen som er satt ut til Stor-Elvdal kommune har ikke nådd sine mål i 2016 på grunn av bemanningssituasjonen.

Planer – resultater 2016

Økonomistaben har ikke egne planer som inngår i kommunens planprogram, men støtter øvrige sektorer i arbeidet med sine planaktiviteter. Staben har imidlertid planlagte aktiviteter i forhold til å videreutvikle økonomisystemet og tilhørende rutiner, for å støtte opp om kommunens totale økonomiske ressursstyring.

 • Økonomistaben har gjennom oppgraderingen av økonomisystemet med underliggende IT-teknisk infrastruktur etablert en solid plattform for sine tjenesteleveranser både til kommunen og til de virksomheter man har oppdragsavtaler med.
 • Økonomisystemet Agresso ble oppgradert i slutten av 2015, og i 2016 er driften av det oppgraderte systemet stabilit og vi har gradvis tatt i bruk nye muligheter. En rekke interne prosedyrer og rutiner er endret for å forenkle hverdagen hos våre brukere. Knapphet på ressurser gjør at vi har utnyttet alle muligheter oppgraderingen gir.
 • Vi har innført og stabilisert driften av mottak av elektroniske fakturaer på EHF-format slik staten krever, og samtidig lagt tilrettelegge for bruk av e-faktura mot privatkunder.
 • Vi har ikke hatt kapasitet til å legge til rette for bruk av timeregistering for personell og maskiner i investering og drift, og dermed ikke fått lagt til rette for å effektivisere de kostnadsfordelinger som gjøres manuelt i dag. Dette arbeides det videre med i 2017.
 • Vi har styrket innkjøpsfunksjonen og gjennomført opplæring av alle som bestiller varer og tjenester i bruk av våre rammeavtaler. Det er innført et innkjøpsanalyseverktøy og sektorer og staber er opplært. Det har ikke vært kapasitet til å følge opp og være pådriver i bruken, på grunn av høyt trykk på anbudsutlysninger av byggeprosjekter.
 • Vi skulle planlegge og estimere kost/nytte ved implementering av innkjøpsmodul med rekvisisjoner, elektroniske bestillinger mot rammeavtaler basert på elektroniske varekataloger, og legge til rette for at disse rutiner presenteres i Agresso’s WEB-portal for alle i kommunen som skal bestille varer og tjenester mot disse avtalene. Dette arbeidet har også måttet utsettes som følge av kapasitet, og fortsetter i 2017.

Utfordringer

Staben har hatt tilnærmet samme antall årsverk tilgjengelig de siste 6 til 8 årene. Kommunen har i denne perioden hatt en betydelig vekst både økonomisk og i antall bilag som håndteres. I tillegg har man tatt inn inntektsgivende oppdrag fra virksomheter som SØIR konsernet, EKP og kommunens selskaper som eier flerbrukshallene. Dette har sammen med krav om økonomiske innsparinger vært håndtert ved et kontinuerlig effektiviseringsarbeid.

Nå ser vi at kapasiteten brukes tilnærmet fullt ut i «daglig drift» og at vi ikke makter å gjennomføre viktig videreutvikling som kunne kommet øvrig organisasjon til nytte gjennom å effektivisere deres arbeid. Det bør derfor vurderes om bemanningen skal styrkes, eller om man skal redusere ambisjonsnivået på utviklingsplaner.

7.9.1 Fakta

 • Består av enhetene; Ikt- drift, kommunikasjon og service, og arkiv. I tillegg til prosjektmedarbeider på boligsosialt arbeid, og velferdsteknologi. Til sammen 23,5 årsverk.
 • Drifter og vedlikeholder 32 ulike fagsystemer, nesten 300 ipader, over 1100 pcer/arbeidsstasjoner for ansatte i alle sektorer, og over 1400 elevmaskiner.
 • I løpet av 2016 har vi hatt 5860 kunder og innbyggere innom servicekontoret, og vi har besvart 25 857 telefoner.
 • Nettsiden hadde over 120 000 brukere, med 268 000 økter og over en million sidevisninger.  Rekord på facebooksiden vår var over nesten 50 000 brukere som har sett den mest populære posten. Vi når i gjennomsnitt over 30 000 bruker hver måned på facebook.
 • I 2016 publiserte vi omlag 300 nyhets- informasjonssaker på nettsiden, laget fem kortfilmer, noen brosjyrer og flyere. Cirka 600 nyhetsartikler med treff «Elverum kommune» stod på trykk i enten papir- eller nettaviser i 2016.
 • Det er journalført 52 604 poster i løpet av 2016, dvs. gjennomsnittlig 210 pr arbeidsdag.
 • I desember var sakssystemet oppgradert for digital post inn/ut til innbyggerne.

7.9.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

Service og IKT staben  hadde et merforbruk på ca. 38.000 kroner i forhold til en netto budsjettramme på 14 millioner kroner, som skyldes et overforbruk i forhold til bruk av overtid på drift av systemer og nettverk.

Målekort

Indikator Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Servicekontor og fellesarkiv
Dagens inngående post registrert og på nett innen kl 15.00 hver dag 94,0 % 98,0 % 96,0 %
Forbrukerrådets kommunetest for servicetjenester – rangering/plass i Hedmark Ikke målt 4 4*
Opplever 1. linjetjenesten som nyttig, serviceinntilte og fleksible 4,9 4,5 4,8
Kommunikasjon
Flest mulig skjemaer skal kunne håndteres og sendes digitalt fra innbyggere. Andelen digitale skjemaer er beregnet ut fra totalt antall 90,0 % 70,0 %
Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – internett (hvert 2. år) 3,9 Måles ikke Ikke målt
Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – sosiale medier (hvert 2. år) 4,1 Måles ikke Ikke målt
Difi kåring  – kvalitetsvurdering av offenlige nettsteder. Utgår. Ikke målt Måles ikke Måles ikke fra DIFI
Kommunikasjonsstrategi – utarbeidet og vedtatt i hht planstrategien Nei ja Utsatt pga kapasitet**
Ikt – drift
Opplever brukerstøtte som tilgjengelig og nyttig på mail og telefon 5,1 4,8 4,6
Oppetid for servere, nettverk og fellessystemer (måles i tidsrommet 08.00 – 22.00, 7 dager i uka), oppetid = 5096 timer 99,80 % 99,00 % 99,80 %
Tilpassede desktoppløsninger til de ulike avdelingen, antall løsninger 3 stk 1 stk
Opplever responsen på IKT-brukerstøtte som tilstrekkelig 5,1 5 5,1
Boligsosialt utviklingsprogram
Antall husstander fra kommunal leie til egen eid eller leid bolig 12 12 8
Startlån – prosentandel av total ramme som går til barnefamilier som får hjelp til egen bolig 45,0 % 45,0 % 50,0 %

* )Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best. Elverum fikk 62,6 poeng, noe som gir oss 4. plass av 22 kommuner i Hedmark fylke. Nasjonalt sett fikk vi en 92 plass, da av våre 428 kommuner. Vi ligger over landsgjennomsnittet, som er 55 poeng – noe vi kan se oss godt fornøyd med.
Av kategoriene som er testet, scorer vi høyest på økonomiske ytelser innen sosiale tjenester og kontaktinformasjon (100 poeng), hjemmehjelp (96 poeng) og kultur (95 poeng).

**)Kommunikasjonsstrategien, er ikke ferdigstilt på grunn av ressurser.  Kommunikasjon og service ble slått sammen til enhet noe som har krevd annen ressursbruk i 2016, samt at arbeidet med ny nettside har vært prioritert.

Planer – resultater 2016

 • I henhold til plan for samfunnssikkerhet og beredskap,  ble det i løpet av 2016 jobbet videre med tiltakskort. I mars var det første møte i beredskapsrådet, der alle aktørene med ansvar for viktige områder i en beredskapsskapssituasjon var tilstede.
 • Kommunikasjonsstrategien, ble ikke ferdig behandlet i løpet av 2016.  Nye nettsider med selvbetjente løsninger for publikum og digitale skjemaer, ble prioritert og lansert i desember.  Nettsiden har nå resposive design som betyr at den er brukervennlig for både de som bruker mobil, nettbrett eller desktoppløsning.  Den tilfredstiller også lovverket for universell utforming – at den skal være tilgjenglig for alle uavhengig av funksjonsnivå.
 • Bredbånd til alle, prosjekt i samarbeid med grendelagene ble startet i juni.  Det er gjennomført kartlegginger av ønsker/behov på bygdene. Det søkes om statlige tilskudd til 3 eller fire områder i 2017.
 • Velferdsteknologi, prosjektleder ansatt på høsten med ansvar for koordinering, oppfølging, gjennomføring og implementering.
 • Omdømme og tilflytterprosjekt:  Attraktivitetsprosjektet Elverumregionen er et samarbeidsprosjekt med Åmot kommune. Prosjektet har som mål å øke bostedsattraktiviteten til Elverumsregionen.  I 2016 har vi gjennomført flere workshops for næringslivet for å bygges felles stolthet, og identitet. Jobbet aktivt med utviklingen av kommunikasjonskonsept rundt Kongens Nei, og en egen merkevareprofil for Elverum 1940 med duobinders og verdiene – Samhold, Stolhet og Styrke.  Er samarbeidsaktør inn i Arena Innlandet med Hamarregionen, og deltatt i Oslo Innovation Week og tilflytterarrangementet i etterkant av dette.  Det har vært produsert markedsføringsmateriell, og historier for å bidra til synligheten til Elverum. Blant annet en egen omdømmefilm for Elverum kommune. I 2016 ble det sendt ut nyhetsbrev til cirka 3000 utflytta hedmarkinger om aktuelle jobber. Det ble delt ut 650 velkomstpakker til førsteårsstudenter ved Høgskolen i Innlandet campus Elverum. På grunn av kapasiteten har dessverre antall gode suksusshistorier produsert til kampanje vært for få, og vi har hatt en nedgang i antall treff på nettsiden – som i 2016 hadde 5000 besøkende. Til sammenlikning har vi hittill i 2017 hatt en økning til 3000 besøk på årets tre første måneder.

Prosjekter utvikling av smartere løsninger:

 • Utvikling og oppgradering av klientløsningene for bruk mot ulike mobile enheter (nettbrett, mobil, bærbart, etc.), forenkle oppsettprosessen, konfigurering av enheter og distribusjon av apper.
 • SvarUt/Svar Inn – digital utsending/mottak  av brev fra/til kommunen.
 • Skanning – dvs digitalisering av innkommen post til fagsystemene.
 • Utviklingen av Chatløsning, og digitale skjemaer.

Utfordringer

 • Ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen mellom utvikling og drift.
 • IKT /digital- kompetanse og forståelse i organisasjonen, behov for stort fokus på nettopp kompetanse for å møte kravet om digitalkommunikasjon med innbyggerne våre.
 • Helhetlig strategi for dokumentflyt og pålagt dokumentasjonsfangst for alle sektorer/staber/enheter.
 • Tid til å jobbe proaktivt – både på kommunikasjon, IKT og dokumentasjons sikring – blir involvert for sent, krever mye samarbeid på tvers.
 • Nå «alle» med riktig informasjon i dagens «informasjonssamfunn».
 • Enhetlig og helthetlig mediehåndtering og kommunikasjon, bedre til å kommunisere riktig forventningsnivå  i forhold til tjenesteleveranse.
 • Bruk av kommunikasjon som verktøy i tjenestedesign, og effektivisering av tjenestene vår.
 • I 2017 ønskes det også å se på en helthetlig kanalstategi for Elverum kommune, og sette i gang med klarspråk for flere enheter.
 • Ressurser til moderne løsninger – mobileløsninger – skyløsninger. For å bli enda mer kostnadseffektive og digitale vil Service- og IKT staben fortsette å vurdere skytjenester som et alternativ ved fremtidige IKT-oppgraderinger og -anskaffelser

7.10.1 Fakta

 • Betjener alle sektorer og staber – og cirka 100 ledere.
 • Administrerer 18 lærlinger, 5,8 årsverk frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Sju årsverk egne personalansatte.

 

7.10.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

Staben fikk et positivt resultat på 1, 048 millioner  i 2016 grunnet betydelig økte refusjonsinntekter og noe mindreforbruk av felles kompetansemidler. Lærlingeordningen har totalt hatt større utgifter enn det var budsjettert med.

Målekort

Indikator Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål 4,9 4,7 5
Personalavdelingen som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen 3,8 4 4,9
Opplever personalavdelingen som serviceinnstilt og fleksibel 4,9 4,7 5,3
Utvikle overordnet arbeidsgiverstrategi via partssamarbeid Versjon 1 OK
Gjennomføre revisjon av lønnspolitisk plan og forhandlingsmodell for å underbygge rekrutteringsstrategien. ok Vurdere behov Pågår Sluttføres juni 17
Gjennomføre GAP-analyse kompetansenivå kontra -krav. Status for kommunen Ikke ferdig Ja OK
Ha 80% av kommunens faste ansatte registrert i kompetansesystemet Dossier Ikke ferdig Ja OK
1000 fast ansatte med kompetanseprofil Ikke ferdig Ja OK
Utarbeide 1. versjon av kompetansestrategi utsatt Ja Ferdig 2017
Antall elevdager kompetansetiltak arrangert direkte via rådgiver personal innen prioriterte kompetanseområder OK 1000 OK

Personalstaben har jobbet med tiltak i forhold til å bidra med forbedringer og utvikling av organisasjonen. Brukerundersøkelsen har gått fra 3,8 i 2015 til 4,9 i 2016 på dette punktet. Alle brukerresultatene ligger betydelig over de målene som ble satt for 2016. Den bevisste satsingen på ny arbeidsgiverstrategi, lederutviklingsprogrammet, 10-faktor medarbeiderundersøkelsen og andre mer kortsiktige tiltak har gitt resultater.

Planer – resultater 2016

Ny arbeidsgiverstrategi ble det mest omfattende utviklingsprosjektet i personalstaben i 2016. Den endelige strategien «Framoverlent sammen» er utviklet gjennom en partsammensatt arbeidsgruppe, men også alle ansatte ble invitert til å komme med innspill. Kommunestyret vedtok arbeidsgiverstrategien i sitt møte 23.11.2016.   Framover skal vi oppgradere de ulike tilhørende policydokumentene i samsvar med arbeidsgiverstrategien.

10-Faktor er ny medarbeiderundersøkelse som er knyttet til måling av de samme elementer som arbeidsgiverstrategien bygger  og vil over tid måle om kommunen lykkes arbeidsgiverstrategien. Personalstaben har tilrettelagt og  drevet opplæring både før undersøkelsen og i forbindelse med etterarbeidet. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert annet år og ble gjennført for første gang november 2016.

Lederutvikling. Som en konsekvens av 10-Faktor er det utviklet en ny modul i lederutviklingsprogrammet. Dette vil bli gjennomført for ledernettverkene i 2017.

Kompetanse. Det var planlagt ulike tiltak rundt kompetanse i 2016. Dette gjalt strategi, rekrutteringstiltak med videre. Ut fra ny arbeidsgiverstrategi ble det besluttet å endre retningen på arbeidet mer mot konkrete kompetanseplaner. Det vil i det videre arbeidet bli utarbeidet konkrete kompetanseplaner, både på kommunenivå og sektorvis.

Forhandlings- og gjennomføringsmodell for lokale lønnsforhandlinger. Det ble på slutten av 2016 startet et arbeid for å tilpasse de lokale lønnsforhandlinger til arbeidsgiverstrategien. I tillegg var det behov for å finne mer rasjonelle forhandlingsformer. Dette arbeidet skal ferdigstilles før lokale forhandlinger i 2017.

Det ble startet et prosjekt «NED med sykefraværet» i samarbeid med KS og NAV. Dette er et nasjonalt prosjekt der 30 mellomstore byer deltar. Arbeidet samordnes med Helse- og omsorgskomiteen ønske om større innstas i sykefraværsarbeidet.

Heltid/deltids-prosjektet, som kommunestyret vedtok i 2016 er iverksatt. Dette prosjektet krever en lengre horisont, fordi det er en svært komplisert og omfattende problemstilling. Det rapporteres politisk underveis.

Utfordringer

Staben er velfungerende og har høy relevant kompetanse. Utfordringene ligger i  begrensede ressurser. Vårt mål er å være en samarbeidspartner  i arbeidet med den overordnede måloppnåelse ved å jobbe strategisk med HR (Human Resource). Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver med et godt omdømme.

7.11.1 Fakta

Samfunnsutviklingsstaben er en gruppering av kommunale medarbeidere som i 2016 har bestått av:

 • Assisterende rådmann – delvis.
 • Juridisk rådgiver – delvis.
 • Næringssjefen.
 • SLT-koordinator, folkehelsekoordinator samt prosjektleder for diverse prosjekter.

I sum har ca. 3 årsverk vært til disposisjon for arbeidsoppgavene.

Samfunnsutviklingsstaben er knyttet til rådmannskontoret og er en operativ stab som har ivaretatt:

 • Selskapssekretariat – støttefunksjon, sekretariat og saksforberedende organ for å ivareta Elverum kommunes eierskap i selskaper og virksomheter.
 • Kommunens særskilte innsats på næringsutvikling ,herunder næringssjefens arbeid samt midler som overføres ElverumRegionens Næringsutvikling som grunnbevilgning samt til prosjekter og særskilte programmer og diverse andre eksterne initiativ.
 • Ledelse, initiativ og bidrag til overordnet strategisk planlegging for kommunen – planstrategi, kommuneplan, tema-/sektorplaner.
 • Overordnet del  av kommunens behov for juridiske tjenester.
 • Koordinering og gjennomføring av kommunens SLT-arbeid, folkehelsearbeid og diverse utviklingsprosjekter med tverrsektoriell karakter.

7.11.2 Mål og resultater

Resultater økonomi

Samfunnsutviklingsstaben hadde i 2016 et samlet kostnadsbudsjett på 5,2 millioner kroner, og et forbruk tilsvarende 4,7 millioner kroner. Dette gir et mindreforbruk i forhold til planlagt på 0,5 millioner kroner og forklares dels med noe mindre lønnskostnader enn planlagt samt mindreforbruk på forskjellige poster som konsulentbistand, materiell m.v.

Målekort

Tjenestekvalitet – Indikator Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/temamøter 3 3 4
Antall gjennomførte bedriftsbesøk 10 10 5
Gjennomføring av planprosesser i henhold til planstrategi             100% av planstrategi  75% av planstrategi

Samfunnsutviklingsstaben har hatt et enkelt målekort som berører hovedsaklig næringssjefens direkte virksomhet. Dels er det slik fordi en stor del av de økonomiske midler som inngår i stabens budsjett (ca. 70%) distribueres til eksterne samarbeidspartnere (ERNU og andre), og resultater gjøres rede for i årsrapport for disse. Det er imidlertid vår plan å utvikle målekortet til å bli mer dekkende for den samlede virksomheten med operative mål for virksomhetsplanåret – jfr. for eksempel at koordineringen av folkehelsearbeidet og SLT-arbeidet nå er innorganisert i Samfunnsutviklingsstabens virksomhet.

I størrelsesorden 75% av volumet av planverket slik planstrategien legger opp til er gjennomført per årsslutt 2016. Ambisjonen var at det samlede planverk skulle være på plass ved utgangen av 2016, denne ambisjonen er ikke oppnådd, hovedsakelig grunnet begrenset kapasitet til å gjennomføre flere prosesser enn de som har vært jobbet med.

Planer – Resultater 2016

Relatert til planene for tjenesteproduksjonen for 2016 – jfr. virksomhetsplanen for Samfunnsutviklingsstaben for 2016 – er følgende arbeid gjennomført:

Næringsutviklingsarbeid:

Næringssjefen kom tilbake etter permisjon 1.mars 2016. Samfunnsutviklingsstabens næringsutviklingsarbeid er gjennomført fordelt på en rekke arbeidsoppgaver, slik som:

 1. Bistand til gjennomføring av Omstillingsprogrammet for Elverumregionen – ved deltakelse i styringsgruppe og bidrag i den enkelte prosjekter i programmet – se forøvrig egne planer og rapporter fra ERNU AS. Tilsvarende er det også samarbeidet med en rekke aktiviteter i Byregionprogramet som har egen prosjektleder og gjennomføres i regi av ERNU AS.
 2. Bedriftsbesøk og bistand til virksomheter i Elverum med behov for assistanse (1. linje tjeneste), herunder understøttelse av eget gründernettverk. Tilsammen er gjennomført 5 planlagte bedriftsbesøk, gjort veiledning overfor 18 nyetablerere, gjennomført etablererkurs over 6 kvelder med 13 deltakere og arrangert næringsfrokst med tema Kongens NEI i august – 100 deltakere.
 3. Utvalgte konkrete prosjekter – en rekke tiltak i samarbeid med forskjellige konstellasjoner, slik som:
 • Bidrag til etableringen av EON Reality Norway AS med tilknyttede virksomheter.
 • Arbeid for å etablere Elverum som mulig etableringssted for større datasentre i samarbeid med Nordavind DC Sites AS.
 • Attraksjonsarbeid gjennom egne prosjekter i samarbeid med henholdsvis Åmot og Hedemarkenkommunene, herunder arrangement av Bolystseminarer og planlegging og gjennomføring av Arena Innlandet i Oslo i oktober med 3 arrangementet.
 • Bidrag i en rekke aktiviteter får å markedsføre Elverum og bygge omdømme i forbindelse med filmens «Kongens NEI».
 • Deltakelse i det nasjonale kompetansenettverket «Levende Lokaler» for å medvirke til å fylle tomme næringslokaler i sentrum, og særskilt jobbet med å få på plass en god leieavtale mellom gårdeier og Kulturkollektivet.
 • Deltakelse i Elverum Herrer Håndballs sponsornettverk og gjennom dette hatt møter med ca 25 bedrifter.
 • Styrearbeid i Elverumregionen Næringsutvikling (ERNU), Terningen Nettverk og Movies on War.
 • Reorganisering av Elverum Næringsforum – det gamle styret gikk av og det ble etablert en arbeidsgruppe i næringsforumet som fungerer som en diskusjonsgruppe til næringssjefen.

Selskapssekretariat:

Samfunnsutviklingstaben har i 2016 som tidligere år vært selskapssekretariat ved å holde tak i kommunens samlede eierportefølje i selskaper og virksomheter. Dette gjelder ivaretakelse av intensjoner i eierskapsmelding, ivaretakelse av formaliteter og forberedelser til bemanning av styrer, gjennomføring av dialogmøter, generalforsamlinger m.v.

Folkehelse og SLT-arbeidet:

 • Befolkningens trygghet mot kriminalitet og tilliten til politiet, påvirker folkehelsen i betydelig grad. Arbeidet med innspill til politireformen gjennom Politirådet har derfor  hatt stor oppmerksomhet. Avtalene mellom Elverum kommune ved ordfører og rådmann og politistasjonssjefen i Elverum, ble revidert og underskrevet i januar 2016. Politirådet har hatt spesiell oppmerksomhet på følgende kriminalitetsutfordringer:
 1. Vold i nære relasjoner – med bl.a. en større dagskonferanse i april 2016 (170 deltakere) med deltakere fra hele Hedmark og gode tilbakemeldinger. Handlingsplan mot «Vold i nære relasjoner»er utarbeidet i samarbeid med kommuner i Midt-Hedmark.
 2. Vold og overgrep mot barn
 3. Radikalisering og voldelig ekstremisme – med bl.a. en større dagskonferanse på temaet «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme». Nær 150 deltakere fra politiet, kommuner i hele Hedmark, Høgskolen i Hedmark og Sykehuset Innlandet ga denne konferansen en meget god tilbakemelding.  Politirådet har utarbeidet en egen veileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Integrerings- og allaktivitetsarena i Elverum – Elverum kommune mottok i 2016 midler fra Regional forvaltning for å utarbeide et forprosjekt for en integrerings- og allaktivitetsarena som skal strekke seg fra uteområdet ved Elverum ungdomsskole og ned mot Glomma, dette som en del av stedsutviklingen og bolystarbeidet i Elverum kommune. Prosjektet vil inngå som en del av byplanarbeidet og det tas sikte på at et forprosjekt skal ferdigstilles innen høsten 2017. Investeringsmidler er avsatt .
 • Oversiktsdokument over folkehelsen – Elverum kommune har i 2016 utarbeidet en oversikt over folkehelsen i kommunen. Jfr. forskrift av 28.06.2016 til Folkehelseloven. Oversikten skal oppdateres hvert fjerde år og foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi, jfr plan og bygningslovens §§ 7-1 og 10-1.

Juridisk bistand:

Kommunens juridiske rådgiver inngår i staben og leverer juridisk kompetanse til en rekke tjenesteområder i kommunen, til pågående samfunnsutviklingsoppgaver i regulerings- og utbyggingssaker, i rettstvister mellom parter, innkjøpsfaglige vurderinger, klagesaker m.v.

For 2016 hadde vi i Samfunnsutviklingsstabens regi særskilt satt oss fore følgende utviklingsarbeid:

 • Oppfølging av «Strategisk Næringsplan for Elverum – 2014-2018».
 • Utarbeidelse og oppfølging av kommunens planstrategi for perioden 2016 – 2019.
 • Bistand til øvrige sektorer og staber i strategiske planprosesser.
 • Prosjektledelse for prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» – jfr. egen prosjektplan og egen styringsgruppe og tilknyttede konsulenter til «LEAN-arbeid».

Det nevnte utviklingsarbeid er gjennomført med relativt gode resultater, med unntak av utarbeidelse av revidert planstrategi for perioden 2016 – 2019 som har måttet bli utsatt til 2017, grunnet manglende kapasitet og prioritering av andre oppgaver som har kommet til. Samfunnsutviklingsstaben har bidratt i flere planprosesser som har pågått gjennom 2016, i særlig grad i byplanarbeidet og i utviklingen av strategisk plan for helse og omsorgi Elverum 2016-2020 som ble godkjent i kommunestyret i oktober 2016, og strategisk plan for utdanning i Elverum som kommer til godkjenning i kommunstyret i mai 2017. Det er videre brukt relativt mye tid på å gjennomføre og holde tak i utviklingsprosesser innenfor prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» – «LEAN-arbeidet». Dette er langsiktig utviklings- og kompetansebyggingsarbeid i kommunens organisasjon som etterhvert begynner å bre om seg i organisasjonen og bli en permanent del av utviklingskulturen etter at en rekke pilotprosesser er gjennomført. Kommunen har særskilt ekstern pengebevilgning på det pågående «LEAN-arbeidet» – OU-midler fra KS på tilsammen 2,5 millioner kroner gjennom årene 2015-2017.

Utfordringer

Hovedutfordringen innenfor de tjenesteområder/oppgaver staben er satt til å forvalte og utvikle er begrenset kapasitet i forhold til utfordringer som bør tas tak i. Dette er særskilt:

 • Utvikling av planstrategien og planprosessene som ikke kan følges så tett og intensivt som de burde for å få optimal effekt ut av disse som vesentlig bidrag til kommunens styringssystem.
 • Behovet for juridisk bistand både i kommunal tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling og i saker av forskjellig art overfor innbyggere m.v. som stadig er større enn kapasiteten.
 • Næringsutviklingsarbeidet som Elverum kommune og Elverumregionen bør styrke vesentlig som bidrag til å opprettholde langsiktig vekst.
 • Forventninger om å bidra til ytterligere aktivt eierskap i kommunens selskaper og virksomheter.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF