Gå til innhold

9 Oppfølging av politiske vedtak

Politiske vedtak til oppfølging og gjennomføring kommer vises i årlige vedtak av årsbudsjett og økonomiplan i kommunestyret.  I tillegg kommer til oppfølging og gjennomføring vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret. Det rapporteres i forhold til status i disse vedtakene i tertialrapporter (per. 01.05 og 01.09.) gjennom året og ved årsslutt (årsmelding). Noen vedtak strekker seg over flere år. Har rapporteres status på de aktuelle vedtak:

  1. Oppgaver fra 2006 (FOR=Formannskapet, KS=Kommunestyret)
Vedtaks-

dato / punkt

Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

FOR-8.2.06

Kommunedelplan for Vestad sentrum – nord

Tor Backe

Inngår i byplanarbeidet – 2015

 

  1. Vedtak i formannskapet og kommunestyret

29. februar   2012  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

026/12

Framtidig disponering av jordfondet

Tor Backe

Jordfondet opprettholdes. Vedtekter bør revideres i samråd med faglagene i landbruket. Høring sendt Bonde- og småbrukarlaget som ønsker å opprettholde fondet.  Saken er ikke avsluttet.

31. oktober    2012  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

140/12

Fastsetting av planprogram – Områderegulering for Terningmoen skyte- og øvingsfelt – arealplan-ID 2011008

Tor Backe

Styres av Forsvarsbygg som  regulant. Planforslag forventes å foreligge sommeren 2017

  141/12

Områderegulering Søbakken B2 og B3

Tor Backe

Elverum Tomteselskap er regulant, planforslag under utarbeidelse (Pr. april 2017: planforslag mottatt)

143/12

Områderegulering for Elverum stasjonsområde – fastsetting av planprogram

Tor Backe

Avklares i pågående Byplanarbeid.

 12. desember 2012 – kommunestyret

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
108/12 Regulering av festeavgift 2012 – Elverum Prestegård

Tor Backe

Vedtatt KS 12.12.12, sak 108/12
Rådmannen gis i oppdrag og utrede endret reguleringsplan for søndre del av eiendommen, i størrelsesorden 50 dekar, med sikte på at Opplysningsvesenets Fond kan ta tilbake disse arealene og forestå eventuell anvendelse/utbygging i egen regi. Videre må det da påregnes at den aktiviteten som i dag  foregår i regi av fotball og Elverum Rideklubb  på dette området gis tilbud om nytt areal for sin aktivitet.

29. januar  2014  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

010/14

Internasjonalt arbeid – Utenfor Norden: Mulig samarbeid med Bosnia Hercegovina Line M. Rustad Revidering av plan for internasjonalt arbeid skal gjøres før nye prosjekter startes..

19. mars  2014  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

028/14

Dimensjonering av håndhevelse parkeringsordning i Elverum sentrum Tor Backe Ferdig, saken avsluttes.

7.mai  2014  –  kommunestyret

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

038/14

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Elverum Line M. Rustad Planprogram vedtatt kommunestyret  oktober 2014

27 . august  2014  –  kommunestyret

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

070/14

Omtaksering for eiendomsskatt i Elverum Tor Backe Ferdig, saken avsluttes

071/14

Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, forslag til finansiering med bompenger Tor Backe Ferdig, saken avsluttes

4. februar  2015  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
Detaljregulering Solvang, arealplan-ID 20013005 – Ny 2.gangs behandling/sluttbehandling – 3. gangs behandling/sluttbehandling Tor Backe   Sluttbehandlet i kommunestyret 25.02.2015. Klage på kommunestyrets vedtak sak 018/15 –  FSK 20.05.2015. Oversendt Fylkesmannen. Svar fra fylkesmannen 08.09.15 – opphever kommunens vedtak av 25.02.15. FSK 2016 – avklaring av videre behandling.
FSK 19.02.2016 – tas opp til ny behandling – ny høring. Deretter 2. gangs behandling i formannskap/sluttbehandling i kommunestyret.
FSK 16.12.2016 – 3. gangs behandling/sluttbehandling KS 01.03.2017

 18. februar  2015  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

024/15

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Elverum byområde 2016 – 2030 – offentlig ettersyn Tor Backe   Planprogram vedtatt, saken avsluttes

20. mai  2015  –  Formannskapet

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

082/15

Elverumregionen – søknad om deltakelse i Byregionprogrammet Aasmund Hagen Vedtatt KS 27.05.2015.

17.  juni  2015  –  Formannskapet

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

102/15

Retningslinjer for vurdering av dispensasjonssøknader for enkelttomter i LNF områder Tor Backe Utsatt FSK 17.06.2015.

27. november  2015  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

159/15

Langtidsparkering Tor Backe   Utsatt  KS 17.12.2015. Vedtas i 2016.

18. desember  2015  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

181/15

Fastsetting av planprogram – detaljregulering for Sætersmoen massetak, arealplan-ID 2015005 Tor Backe   Planprogram vedtatt. Saken avsluttes

19. februar  2016  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

028/16

Deltakelse av prosjekt videoovervåkning i Elverum sentrum Kristian Trengereid

30. mars  2016  –  kommunestyret

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

033/16

Rehabilitering av Hanstad- barne- og ungdomsskole Tord Arnesen Generalplan vedtatt KS 22.06.2016

24. juni  2016  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

120/16

Områderegulering for Heradsbygd – 1. gangs behandling Tor Backe Under arbeid

31. august  2016  –  kommunestyre

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

128/16

Tilbud fra fylkesmannen om deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring Tord Arnesen Deltakelse vedtatt av kommunestyret.

130/16

Planstrategi – Elverum kommune 2016-2019 – utarbeide av planstrategi Aasmund Hagen Under arbeid ventes ferdig 2017

23. september  2016  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

149/16

Salg av eiendom (Nysted) Kjell Karlsen KS108/16, 28.09.2016 – under arbeid. Trenger noe mer tid på å utrede hvilke utviklingsmuligheter eiendommen Nysted kan ha i et byutviklingsperspektiv. Saken involverer spesielt Hedmark fylkeskommune og enhet for arealplan i Elverum kommune

21. oktobrt  2016  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

175/16

Byplanen – føringer for utarbeiding av kommunedelplan for Elverum nyområde Tor Backe Ferdig, men selve planarbeidet pågår ut til 2018.

25.  november  2016  –  formannskap

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering

191/16

Områderegulering for Vestad skole med tilliggende boligområder, realplan-ID 2012004 – 1. gangs behandling Tor Backe Under arbeid

 

Punkt i vedtak

Tekst

Frist

Ansvarlig

Kommentar

Verbalt – pkt. 14 Oppfølging av rammer for prosjektet «Flyktninger i arbeid»

01.02.2016

Stein Aas Gjennomført budsjettjustering. Sektorene står for praktisk oppfølging og statusrapportering.
Verbalt – pkt. 15 Elverum kommune skal prioritere tiltak som legger bedre til rette for heltidsstruktur.

31.12.2016

Arne Lund Prosess i gang.
Verbalt – pkt.16 Strukturendring i barnehagene i Leiret – utredning

01.06.2016

Tord Arnesen Forslag til strukturendringer er behandlet i kommunestyret.
Verbalt – pkt. 17 Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole – utredning med framdriftsplan.

01.06.2016

Tord Arnesen Sak 64/16  kommunestyret i juni. Total rehabilitering starter i 2020 – ferdig 2022.
Verbalt – pkt.18 Hernes Institutt – mulighet for bruk av  varmtvannbasseng til kommunens innbyggere

01.03.2016

Line M. Rustad I samarbeid med Hernes institutt er det åpnet for at lag og foreninger innenfor målgruppa kan øke med mellom 6-8 timer i uka. Åpnes ikke for folkebad, da det ikke er egnet for det.
Verbalt – pkt. 19 Samarbeid med ideelle organisasjoner for lavterskel tilbud innen rusomsorgen.

01.10.2016

Lars Kiplesund samarbeidsavtale med Pinsekirken, Lions Elverum og Elverum kirke fra 1.oktober, om at de holder åpen «varmestue» for voksne rusavhengige i Annekset hver mandag
Verbalt – pkt.20 Oversikt over  frivillige lag og foreninger i Elverum, oversatt til de mest hensiktsmessige språkene blant ikke-vestlige innvandrere i Elverum.

31.12.2016

Line M. Rustad Arbeidet igangsatt, men ikke ferdigstilt.
Verbalt – pkt. 21 Verdiskapning og økt sysselsetting ved satsing på film, TV-produksjon og spillutvikling.

31.12.2016

Aasmund Hagen Ny frist 31.12.16. Løpende og pågående øvrige initiativ har måttet bli prioritert, og det er begrenset kapasitet.
Verbalt – pkt. 22 Kommunens jordfond til Elverum kommunes Stiftelse for Jord- skog og bygdeutvikling.

01.03.2016

Tor Backe OK – gjennomført.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF