Gå til innhold

6 Handlingsplan 2018 – 2020, arbeid og resultater i 2018

Elverum kommune rullerer hvert år handlings- og økonomiplan for kommende fireårs periode. Handlings- og økonomiplanen for perioden 2018-2021 ble godkjent av kommunestyret 14. desember 2017. Det første året i planen har navnet Virksomhetsplan og årsbudsjett, og er bindende i form av mål og rammer. Dette er grunnlaget for årets virksomhet. Resultater for 2018 per tjenesteområde, finnes under kapitlet «Tjenesteområdenes resultater» (se kapittel 7 – under).

Handlingsplanen beskriver hovedtrekkene det som planlegges gjennomført for kommende fireårsperiode, økonomiplanen er de økonomiske rammene for samme periode. Som nevnt over er det første året bindende og er eksakt og relativt detaljert. De neste tre årene i planen er tentative, og skal beskrive så godt som mulig hvilke mål, rammer, forutsetninger og utfordringer som ligger til grunn for de neste fire årene.

Kapitlet «Handlingsplan 2018-2021 – arbeid og resultater i 2018» beskriver kort arbeid og resultater i 2018 sammenholdt med ambisjoner i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021. Handlings- og økonomiplanen beskriver også i noen grad samfunnsutvikling som foregår i regi av næringslivet, frivillig sektor og andre offentlige aktører innenfor vår kommune, derfor kommenteres resultater i 2018 også noe i dette perspektivet der det er naturlig.

Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er den overordnede planen som Elverum kommune styres etter. Kommuneplanens mål og strategier er utdypet i de strategiske planene/temaplaner for ulike fagområder. Disse temaplanene er grunnlaget for prioriteringer i handlings- og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett. På den måten skapes det «en rød tråd» i planverket. Handlings- og økonomiplanen for fireårsperioden «samler trådene» og:

 1. Tar tak i mål og strategier i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. Tar tak i føringer for tjenester og samfunnsutvikling som vurderes som nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket.

Planverket i kommunen er utviklet i samsvar med kommunens planstrategi – se her: https://www.elverum.kommune.no/om-oss/planer-og-rapporter/planstrategi. Denne planstrategien beskriver hvilke planer kommunen må og bør ha for å drive forsvarlig og ivareta kommunens fire roller:

 1. Tjenesteproduksjon for befolkningen
 2. Forvaltningsmyndighet
 3. Samfunnsutvikler
 4. Demokratisk arena.

Planverket er strukturert og fordelt på seks samfunnsområder. Disse ligger fast over tid, og er de områdene der vi må sørge for å ha tilstrekkelig planverk for å ivareta våre roller (se over) på en forsvarlig måte. De seks samfunnsområdene er:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Handlingsdelen i handlings- og økonomiplanen har disse seks samfunnsområdene som inndeling for å

beskrive hva som planlegges gjennomført, og i denne delen av årsrapporten rapporterer og kommenterer vi fra 2018 fordelt på samfunnsområdene.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2018-2021 har den kommunale tjenesteproduksjon og

samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Strategisk plan – Energi og klimaarbeid i Elverum 2014-2018
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap.

Gjennom 2018 har det i samarbeid med Sør-Østerdalskommunene vært arbeidet for å fornye energi- og klimaplanene for kommende periode, denne kommer til godkjenning i 2019.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2018 på samfunnsområdet klima og energi, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2021 er særlig:

Transport – det har vært arbeidet med videre planlegging (tilknyttet byplanen) for å kunne realisere bedre forhold for syklende og gående i byområdet. Egen utredning og plan for sykkeltiltak er grunnlag for byplanen. I byplanen tilstrebes det å legge til rette for et klima- og miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster. Kommunen bidrar med gradvis elektrifisering av egen bilpark, sykle til jobben-aksjoner m.m. Gjennom hele 2018 har Elverum kommune sammen med 9 øvrige kommuner rundt Mjøsa, fylkeskommunene, transportetatene, fylkesmannen med flere arbeidet aktivt for å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for «Mjøsbyen». Denne kommer til godkjenning i 2019, og vil kunne være førende for å skape et klimariktig transportmønster fram mot 2040 – se www.mjosbyen.no.

Stasjonær forbrenning – det arbeides jevnt og trutt i den kommunale eiendomsforvaltningen for å videreutvikle opparbeidet kompetanse og tiltak for energiøkonomisering i kommunale bygg. Fossil fyringsolje som varmekilde er under utfasing både i privat og kommunal sektor i samsvar med forbudet som trer i kraft fra 2020. Elverum har i betydelig grad fornybare klimanøytrale energikilder til disposisjon. Disse anvendes gjennom fjernvarmeanlegg for bysentrum, i form av fornybar elektrisk vannkraft, grunnvarme til varmepumper m.v. Stasjonær forbrenning vil om få år med sannsynlighet være fullstendig basert på fornybare, klimanøytrale energikilder.

Avfallshåndtering/slambehandling – Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) har gode konsepter for avfallshåndtering som er i stadig utvikling. Det vises til rapporter fra selskapets virksomhet – se her: https://soir.no/.

Jordbruk – i jordbruk og matproduksjon skjer både klimagassutslipp og klimagassbinding gjennom karbonkretsløpet. Det arbeides kontinuerlig med veiledning for god agronomi.

Arealplanlegging – god arealplanlegging er av de langsiktig viktigste tiltak som grunnlag for å utvikle klima- og miljøvennlige samfunn. I Elverum arbeides det kontinuerlig for å sikre at nye, større utbyggingsområder for bolig og næring lokaliseres og utvikles riktig med gode sykkel- og gangforbindelser, fortetting av bebyggelsen, normer for parkering m.v. Elverum er gjennom utviklingen av bydelen Ydalir i nasjonal front med hensyn på å utvikle en fullstendig klimanøytral bydel vedrørende materialbruk, transport, avfallshåndtering, energiforsyning m.m. etter konseptet Zero Emission Neighbourhood. Dette arbeidet er betydelig utviklet gjennom 2018, kommunens bidrag er i særlig grad å bygge nye skole, barnehage og idrettshall i Ydalir for åpning i august 2019 – i massivtre og med passivhusstandard. Se mer info her: https://www.ydalirbydel.no/.

Fornybar energiproduksjon – Elverum har relativt stor produksjon av fornybar energi i form av bioenergi i fjernvarmeanlegg, på gårdsanlegg og i de enkelte hjem (vedfyring i rentbrennende ovner) samt vannkraftproduksjon i Glomma, grunnvarme i varmepumper og etterhvert stadig flere solcelleanlegg. Energiproduksjon fullt ut basert på klima-, miljøvennlige og fornybare energikilder er innen rekkevidde.

Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner – langsiktig karbonbinding for å hindre klimagassutslipp til atmosfæren er viktig i klimaarbeidet. Skogen spiller en helt avgjørende rolle i karbonforvaltningen. I Elverum drives det et aktivt skogbruk for å sikre god netto tilvekst i skogene. Markedene modnes etter hvert for moderne trebyggeri som et vesentlig bidrag i klimaarbeidet, dette påvirker også primærskogbruket og skogforvaltningen i den forstand at aktiviteten er høy.

Kommunen har gjennom 2018 gått i forkant med flere byggeprosjekter som bidrar til karbonbinding og klimavennlig utbygging – jfr. skoleutbyggingene på Lillemoen, Hanstad samt ny skole og barnehage under bygging i Ydalir, alt i massivtre.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2018-2021 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde
 • Kommunedelplan – Sentrumsplan
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap vedrørende regulering og utbygging.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2018 på samfunnsområdet by- og bygdeutvikling, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2021 er særlig:

Nyutvikling og revidering av planer – byplanarbeidet. Dette har foregått med relativt høy intensitet gjennom første del av 2018. Det samlede materialet har blitt klargjort og vedtatt sendt ut på høring per september 2018.

Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – på dette området planlegges det og har vært gjort jevnt mye arbeid gjennom 2017. Det er et relativt stort arbeid å holde tritt med utbyggingstakten i kommunen, og planleggingen som må gjennomføres som følge av dette.

Byggesaksbehandling – Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den har blitt gjennomført som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon i hele 2018 og leverer tjenesten innenfor gitte rammer på tid og økonomi.

Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et betydelig antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Elverum Tomteselskap er et kommunalt eid selskap. Selskapets virksomhet inngår som en vesentlig del av den kommunale satsingen for å tilrettelegge for bygge- og boområder i byen. I 2018 har kommunens administrasjon og selskapet hatt løpende og tett samarbeid. Ubyggingsområdet Ydalir har, som i tidligere år, hatt særskilt fokus med tilhørende arbeid som følge av deltakelse i forskningsnettverket Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). Se mer info her: https://fmezen.no/.

Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det har vært arbeidet på en rekke fronter for å markedsføre Elverumregionen som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke både i kommunens virksomhet, i kommunale selskaper og i det private næringslivet.

I Elverum har det gjennom 2018 vært arbeidet med realiseringen av betydelige investerings- og utbyggingsprosjekter – både i kommunal regi, annen offentlig regi og privat regi. Dette er prosjekter som har vært gjennom planlegging og reguleringer med kommunal medvirkning og realiseres både i 2018 og årene framover. Vesentlige utbygginger er:

 • Bydelen Ydalir med ambisjoner om forsknings- og utviklingsbasert støtte for å sikre klimariktig utbygging. Dette er gjennomføring av en bydel med planlagt 800 – 1.000 boenheter. Kommunen og Elverum tomteselskap og et nettverk av private interessenter er delaktig i forsknings- og utviklingssamarbeid hvor Sintef og Byggforsk med flere er kompetansepartnere (ZEN – Zero Emission Neighbourhood). I 2018 er det sluttført store infrastrukturinvesteringer i bydelen.
 • Ydalir skole og barnehage i kommunal regi – 2 parallell skole med inntil 350 elever i bydelen Ydalir. Det har vært høy byggeaktivitet i kommunal regi gjennom hele 2018, med tanke på ferdigstilling til skole- og barnehageåpning i august 2019.
 • Lillemoen skole i kommunal regi – utbygging og rehabilitering gjennom første halvdel av 2018, for skoleåpning i august 2018.
 • Elverum Helsehus i kommunal regi – kommunens største enkeltinvestering noensinne med intensiv byggeaktivitet gjennom hele 2018 for overlevering per mars 2019, deretter innflytting.
 • Jotuntoppen bo og servicesenter i kommunal regi – offisiell åpning i mars 2018.
 • Elverum videregående skole i fylkeskommunal regi. Utbygging og total renovering i 3 – års perioden 2016 – 2019.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset i regi av Hedmarksvegen AS – byggestart i juni 2018 for ferdigstillelse mot slutten av 2020.

I tillegg kommer en rekke private utbygginger gjennom 2018 som bidrag til lokalsamfunnsutviklingen.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2018-2021 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Hovedplan vann og avløp – jfr. godkjent plan for perioden 2015-2024.
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i egen saker i kommunestyre og formannskap.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2017 på samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2021 er særlig:

Vann og avløp – dette har også i 2018 vært en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan.

Vegbygging og vegvedlikehold – Elverum kommunes vegnett har gjennomgått relativt betydelig oppgradering de senere år, med hovedvekt på gruslagt bygdevegnett fram til og med 2016. Fra 2017 har byveger og gater blitt prioritert i henhold til en oppsatt plan, og betydelig oppgraderinger er under gjennomføring over flere år for gatebelysning.

Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektor for teknikk og miljø. Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur (se omtale over), legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. I 2018 har dette også blitt gjennomført bl.a. med en blomsterprakt i byen gjennom sommerhalvåret som årlig års får betydelig og fortjent oppmerksomhet.

Bredbåndutbygging – i 2018 er bredbåndsutbygging gjennomført og forberedelse for videre utbygging planlagt. Det er utviklet planer for å starte utbygging av bredbånd ytterligere i Elverum (på bygdene) i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske områder gjennom dugnadsbidrag. Kommunen investerer i denne sammenheng samlet i størrelsesorden 15 millioner kroner.

Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset i regi av Hedmarksvegen AS, planlagt gjennom mange år med byggestart i juni 2018 vil være største investering i viktig veinett inn til Elverum noensinne. Ferdigstilling vil være ved utgangen av 2020.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2018 – 2021 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det operative næringsutviklingsarbeidet for Elverum kommune i 2018 har foregått i regi av ERNU (Elverumregionens Næringsutvikling AS) og næringssjefen i kommunen. Arbeid som har blitt gjennomført i 2018 på samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling, og som er ledd i det mere langsiktige perspektivet fram mot 2021 er særlig:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av ERNU AS, Sør-Østerdal Næringshage AS samt Innovasjon Norge m.fl.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Forvaltning og bidra til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. I 2018 har et tiltakende antall initiativ for etablering i Elverum blitt jobbet med, til dels også etablering av virksomheter med større industriell produksjon.
 • Gjennomføring av det 5-årige prosjektet «Omstilling til ny næring og ny industriell produksjon» (2014 – 2018) – omstillingsprogrammet for Elverumregionen. Programmet har bidratt til å sikre, utvikle og etablere over 100 arbeidsplasser i Elverum i sin virkeperiode. Omstillingsprogrammet ble avsluttet 01.08.18 og har vært i en avsluttende fase utover høsten og vil være det frem til sommeren 2019.
 • Prosjektet Forsvarslogistikk har sprunget ut av Omstillingsprogrammet og pågår, med sikte på å etablere forsvarsrelaterte arbeidsplasser innenfor nye logistikkløsninger.
 • I tillegg har ERNU fasilitert en 60 % stilling som forsvarskoordinator og en 35 % stilling på sivilt militært utdanningssamarbeid. Se egne rapporter.
 • En rekke systematiske bedriftsbesøk fra næringsutviklingsapparatet i kommunen, noe som har bidratt til flere samarbeidsarenaer mellom bedriftene og til at flere utviklingsprosjekter for etablerte eller nystartede bedrifter har kommet i gang.
 • Aktiviteten innenfor næringsutvikling har vært høy i 2018. ERNU og næringssjefen har samarbeidet nært. Anne Vigdis Ellingsen, næringssjef i Elverum kommune sluttet per 01.12.18. Etter dette har all næringsutviklingsaktivitet i kommunens regi vært utført av ERNU.
 • Det er etablert et produksjonsnettverk for produksjonsbedrifter i litt vid forstand og det er etablert et møteforum for bedrifter på Grindalsmoen industriområde. Det er også satt i gang et prosjekt for å leie ut hytter og koier i regionen på plattformen Airbnb.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2018-2021 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2018 på samfunnsområdet natur, kulturmiljø og landskap, og som er ledd idet mer langsiktige perspektivet fram mot 2020 er særlig:

 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, har drevet kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren.
 • Elverum er preget av store skogarealer – grunneiere i Elverum driver i sum en aktiv skogforvaltning innenfor bærekraftige rammer i henhold til lover og forskrifter.
 • Det har vært arbeidet noe gjennom 2018 for å forberede videre arbeid for å ferdigstille en kulturminneplan.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2018-2021 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum – 2013-2017
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – Bekjempelse og forebygging – 2013-2016
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum – 2015-2019
 • Strategisk plan for NAV i Hedmark – 2015-2020.
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014-2018
 • Strategiske plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Utdanning i Elverum – 2017-2022

I sum er dette et komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien. I 2018 har det vært tatt initiativ til og gjennomført arbeid for å fornye folkehelseplanen, denne kommer til godkjenning mot slutten 1. halvår 2019.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2018 på samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2021 er særlig:

 • Utbygging av Elverum Helsehus. Dette er en den største enkeltinvestering for Elverum kommune noensinne.
 • Utbygging og rehabilitering av Lillemoen skole.
 • Utbygging av Ydalir skole.
 • Utbygging av Ydalir barnehage.
 • Bygging av Allaktivitetsarena v/Elverum Ungdomsskole.

En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år. Se også omtale under tjenesteområdene i kapittel 7 i denne årsmeldingen. Utviklingsarbeidet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» med LEAN-konseptet som gjennomføringsstrategi har pågått i noen år og fortsetter med jevnt trenings- og utviklingsarbeid på arbeidsprosessene på det forskjellige tjenester innenfor tjenesteområdene.

Jevn og relativt stor kulturproduksjon, begrensede ressurser tatt i betraktning, holder fram på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer m.v

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF