Gå til innhold

2 Overordnede mål og resultater

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen:”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere».

Hvert år gjennomføres det brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre registreringer/ statistikker som viser resultater innenfor fire ulike dimensjoner: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet:

Dimensjoner med indikatorer Resultat

2016

Resultat

2017

Mål

2018

Resultat

2018

Lands-gjennom-snitt
Samfunnsdimensjonen
Innbyggertall, 31. desember 21 086 21 123 21 302 21 191
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg relatert til referanseåret 2009 – 2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid  

-24%

 

-23%

 

-21%

 

-18%

 

Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (1,75 % anbefalt av Fylkesmannen) 2,49 % 1,04 % 0,84% -0,31%  
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (eksklusive eiendomsskatt og flyktningetilskudd). *) 10,6 % 10,4 % 7,6% 10,4%  
Organisasjonsdimensjonen
Nærværsprosent. **) 91,1 % 91,9 % 92,5% 92,0% 94,2%
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (svar fra medarbeidere, skala fra 1-5 (1=svært uenig og 5=svært enig)).
1.Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. 4,3 4,3 4,3
2.Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. 4,3 4,4 4,3
3.Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. 4,3 4,3 4,2
4.Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. 4,3 4,3 4,2
5.Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. 4,0 4,0 4,0
6.Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. 4,4 4,4 4,3
7.Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. 3,7 3,7 3,7
8.Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 4,5 4,5 4,5
9.Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. 4,1 4,1 4,1
10.  Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. 4,7 4,7 4,7
Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapport i tertialrapportene og årsrapporten). ***) ja ja Ja ja  
Brukerundersøkelser på ulike tjenester. ****)          
Resultat for bruker 4,7 5,3 4,7 4,7  
Respektfull behandling 5,1 5,5 5,1 5,1  
Tilfredshet med informasjon 4,5 4,8 4,5 4,5  

Tabell: Mål og resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer innenfor 4 dimensjoner – samfunn, økonomi, organisasjon og tjenestekvalitet. *) = Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter. **) = SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett. ***) = Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten. ****) = Alle brukerundersøkelsene har en skala fra 1 – 6, der 6 er best.

 

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF