Gå til innhold

8 Tjenesteområder under tilsyn

Tabellen under viser registrerte avvik/pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn/revisjoner, frist for lukking av avvik samt utbedringstiltak, slik status er ved framlegget av årsmeldingen. Denne oversikten oppdateres i henhold til framdrift i arbeidet og rapporteres i tertialrapportene og ved årsslutt.

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Eiendomsforvaltning
Revisjonstilsyn 2018 for eierkommuner av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (IKS) har gjennomført revisjonstilsyn av de styrende internkontroll-systemer i de 10 eier-kommuner som eiere og forvaltere av byggverk, i henhold til forskriftene. Utkast til rapport er mottatt med tilbakemeldingsfrist 15. april Tilbakemelding på utkastet er gitt innen tidsfristen 15. april. Det ventes på endelig rapport.
Miljørettet helsevern. Det er varslet gjennomgang av bassengdrift ved Lillemoen skole etter ombygging. Tidspunkt blir etter nærmere avtale med kommunelege. Miljørettet helsevern innkaller.
Pleie, rehabilitering, omsorg
Fylkesmannen: Moen og Lyngholtet sykehjem, åpning av tilsynssak etter klage

07.03.2018

Brudd på helselovgivningen, pliktbrudd hos Elverum kommune for brudd på hol § 4-1, ved ikke å fatte vedtak om nødvendig helsehjelp ved tvang i henhold til Pbr. § 4A-5. Fylkesmannen anmoder Elverum kommune om særlig å merke seg avsnittet om tillitsskapende tiltak. Opplæring er iverksatt.
Fylkesmannen: Hjemmebaserte tjenester PRO, åpning av tilsynssak etter klage. Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å påpeke pliktbrudd hos Elverum kommune, og saken er avsluttet 27.11.2018.

 

 
Fylkesmannen: NAV og Rus og psykisk helse, systemtilsyn med ROP-brukerne i 2017 Avvik: Elverum kommune har ikke sikret, gjennom systematisk styring og kontroll, at ROP- brukere i kommunen får samordnede og koordinerte tjenester. Det er sendt svar innen frister. Det er igangsatt tiltak. Avventer tilbakemelding fra fylkesmannen på om iverksatte tiltak er tilfredsstillende for å lukke avvik.
Fylkesmannen: Institusjonstjenesten/ legetjenesten, åpning av tilsynssak etter klage. Fylkesmannen finner ikke at det er grunnlag for å påpeke pliktbrudd hos involvert helsepersonell eller Elverum kommune ved institusjons-tjenesten.
Fylkesmannen: PRO Tjenestekontor, åpning av tilsynssak etter klage Pliktbrudd

Brudd på HOL §§ 3-1, 4-1 jf. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesteloven; mangelfulle rutiner ved vurdering av omsorgsnivå

Saken lukket, fylkesmannen avsluttet oppfølging av saken 27.09.18.
Tilsyn med avlastning til barn med utviklingshemming i Elverum kommune 18.01.18 – 26.06.18. Vestly avlastning og tjenestekontoret. Det er ikke funnet avvik fra lov eller forskrift, og tilsynet er derfor avsluttet.
Tilsyn med ernæring og legemiddelhåndtering i hjemmebaserte tjenester 15.05.18. Det er ikke funnet avvik fra lov eller forskrift, og tilsynet er derfor avsluttet.

Tabell: Tilsyn/registrerte pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn – status per årsslutt 2018.

 

 

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF