Gå til innhold

9 Oppfølging: politiske vedtak – Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Dette kapitlet redegjør for oppfølging og gjennomføring av vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret, og som er i prosess. Det rapporteres vedrørende status i disse vedtakene i tertialrapportene gjennom året og ved årsslutt (årsmelding). Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over flere år. I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak (FSK=Formannskapet, KS=Kommunestyret) som er i prosess.

Vedtaks-

punkt og dato

Beskrivelse Ansvarlig Kommentar / rapportering
FSK-

8.2.06

Kommunedelplan for Vestad sentrum – nord. Tor Backe Inngår som en del av byplanen. Byplanen ble behandlet i kommunestyret 26.09.18 og ble lagt ut på høring. Hørings-uttalelser/innspill er innkommet.
FSK 143/12

31.10.12.

Områderegulering for Elverum stasjonsområde – fastsetting av planprogram. Tor Backe Inngår som en del av byplanen. Byplanen ble behandlet i kommunestyret 26.09.18 og ble lagt ut på høring. Hørings-uttalelser/innspill er innkommet.
KS 108/12

12.12.2012.

Regulering av festeavgift 2012 – Elverum Prestegård. Tor Backe Har inngått som en del av byplanen som har vært ute på høring.

Høringsuttalelser/innspill er innkommet

KS 038/14

07.05.14.

Kommunedelplan for kultur-minner og kulturmiljøer i Elverum. Line M. Rustad Planprogram ble vedtatt i kommune-styret i oktober 2014. Planarbeidet har vært stilt i bero grunnet mangel på kapasitet, men er påbegynt igjen 3. tertial 2018 og pågår.
FSK 102/15

17.06.15.

Retningslinjer for vurdering av dispensasjonssøknader for enkelttomter i LNF områder. Tor Backe Arbeidet er utsatt på ubestemt tid som følge av vedtak i FSK 17.06.2015.
KS 128/16

31.08.16.

Tilbud fra fylkesmannen om deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring. Tord Arnesen Prosjektet pågår.
KS 108/16

28.09.16.

Salg av eiendom (Nysted). Kjell Karlsen Saken er I arbeid. Det behøves noe mer tid på å utrede hvilke utviklings-muligheter eiendommen Nysted kan ha i et byutviklingsperspektiv. Saken involverer spesielt Hedmark fylkeskommune og enhet for arealplan i Elverum kommune.
KS 164/18

13.12.18

Detaljregulering for Hagen Vesterhaug massetak- arealplan ID 2017001 – Sluttbehandling Tor Backe Detaljregulering for Hagen Vesterhaug massetak vedtatt i kommunestyret 13.12.18.
KS 115/18

26.09.18.

Søknad fra Søndre Elverum idrettslag AS om kommunalt bidrag til bygging av idrettshall samt leieavtale. David Sande Elverum kommune bidrar med langsiktig leiekontrakt og kommunalt lån til finansiering.
KS 111/18

26.09.18.

Detaljregulering for Heimen. Tor Backe Detaljregulering vedtatt 26.09.18.

 

KS 113/18

26.09.18

Detaljregulering for Nistilmarka 2 Tor Backe Detaljregulering vedtatt 26.09.18.
KS 112/18

26.09.18

Detaljregulering for Smedstadtoppen. Tor Backe Detaljregulering vedtatt 26.09.18
KS 129/18

31.10.18

Detaljregulering for Sørjordet Tor Backe Detaljregulering vedtatt 31.10.18
FSK 059/18

20.04.18.

Mindre endring av reguleringsplan for Nordmokvartalet. Tor Backe Planen har vært ute på offentlig ettersyn, det har kommet innsigelser fra Statens Vegvesen. Det avventes endelig vedtak i byplanen før avklaring kan skje.
KS 063/18

30.05.18.

Oppfølging av forvaltnings-rapport integrering av flyktninger. Tord Arnesen Elverum kommune skal utarbeide en plan for inkludering, noe som innarbeides i planstrategien. Arbeidet blir iverksatt i henhold til vedtak for planstrategien 2016-2019.
KS 079/18

20.06.18.

Byplan 2030 – kommunedelplan Elverum byområde og kommunedelplan Leiret. Tor Backe Saken ble utsatt og behandles som 1. gangs behandling i formannskap 21.09.18 og kommunestyret 26.09.18, deretter ut på høring. Høringsuttalelser /innspill er innkommet. Prosess pågår.
KS 162/18

13.12.18

Ny svømmehall – status og videre prosess Kristian Trengereid Flerbruksanlegget AS har som oppdrag å innhente utviklingspartner. Videre oppfølging skjer i samarbeid mellom kommunens administrasjon og Flerbruksanlegget AS. Prosess pågår. Se forøvrig vedtak i KS sak 162/18.
FSK 127/18

07.09.18

Mindre endring av reguleringsplan Hanstad, område mellom Rv 20 og Henrik Wergelandsveg, arealplan-ID: 200408-02 Tor Backe Mindre endring med tilhørende plankart og bestemmelser ble vedtatt 07.09.18.
KS 128/18

31.10.18

Detaljreguleringsplan for rv.2 Våler grense – Jømna Tor Backe Detaljreguleringsplan for rv.2 Våler grense – Jømna ble vedtatt 31.10.18.
KS 130/18

31.10.18

ElverumRegionens Næringsutvikling AS – kjøp av aksjer Aasmund Hagen Elverum kommune kjøper aksjer i ERNU AS fra Våler og Åmot kommune. Vedtaket er fulgt opp og effektuert gjennom egen generalforsamling i ERNU AS 16.11.18.
FSK 169/18

23.11.18

Frydenlundvegen 18 – vurdering av planoppstart Tor Backe Formannskapet vedtok   planoppstart. Oppfølging pågår.
FSK 187/18

07.12.18

Planinitiativ Sameiet Svartholtet, gnr/bnr 30/1119 Tor Backe Planinitiativet tas med og vurderes som et høringsinnspill til Byplanen.
FSK 189/18

07.12.18

Fastsette planprogram – detaljregulering for Bergesjøen massetak Tor Backe Planprogram for Bergesjøen massetak er fastsatt.
KS 167/18

13.12.18

Trafikksituasjonen Hanstad syd, spørsmål om utbedringstiltak Tor Backe Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en plan for overordnet vegsystem på Hanstad, hvor utfordringene på Hanstad syd og Johan Falkbergets veg ses i en større sammenheng. Arbeid pågår.

 

KS 160/18

13.12.18

Kjøp av NRK-bygget Kjell Karlsen Kommunestyret gjorde vedtak om å kjøpe NRK-bygget basert på gjeldende intensjonsavtale. Effektuering av vedtak pågår.
KS 166/18

13.12.18

Avtale mellom Bane NOR SF og Elverum kommune vedrørende anleggsbidrag til ny undergang Heradsbygd Tor Backe Avtale er inngått med Bane NOR SF om anleggsbidrag til ny undergang i Heradsbygd.
KS 172/18

13.12.18

Strategisk plan: Internasjonalt arbeid i Elverum 2018 – 2021 Aasmund Hagen Strategisk plan er vedtatt av kommune-styret og følges opp i tråd med vedtak.

Tabell: Oppfølging av politiske vedtak i formannskap og kommunestyre gjennom 2018.

Kommunestyret vedtar hvert år Handlings- og økonomiplan for den kommende 4-års periode med virksomhetsplan og budsjett for første år i 4-års perioden. Kommunestyrets vedtak er bindende for første året i denne perioden. Vedtaket har både punkter som gjelder de konkrete økonomiske rammer for virksomheten og verbalpunkter som skal følges opp gjennom året. Kommunestyrets vedtak for virksomhetsplanen og budsjettet for 2018 ble gjort i kommunestyret i KS-sak 129/17 per 14. desember 2017. I tabellen under redegjøres det kort for status på oppfølging av verbalpunktene i vedtaket.

Punkt i vedtak Tema Frist Ansvarlig Kommentar
Verbale punkter i kommunestyrets vedtak (KS 129/17)
pkt. 4 Låneopptak 2018: kr 388 117 000 31.12.2018 David Sande Låneopptak innenfor rammen er gjort gjennom året når likvidbehov har gjort det nødvendig.
pkt. 5 Garantibeløp for lån sosiale tjenester: kr 2,0 mill. 31.12.2018 Hans Stubbe Garantien ble ikke benyttet gjennom 2018.
pkt. 6 Nye priser, betalingssatser, godtgjøringssatser – Gebyrregulativ for 2018 01.02.2018 David Sande Iverksatt.
pkt. 7 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for behandling av private plansaker

(reguleringsplaner), bygge – og delingssaker og arbeider etter matrikkelloven og   seksjoneringsloven.

01.02.2018 Tor Backe Iverksatt.
pkt. 8 Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes. 01.02.2018 David Sande Iverksatt.
pkt. 9 Justering mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 31.12.2018 David Sande Er gjennomført ved behov.
pkt. 10 Justering mellom budsjettrammer ved korrigering av internhusleie gjennom året. 31.12.2018 David Sande Er gjennomført fortløpende.
pkt. 11 Justering mellom budsjettrammer for kurante rutinemessige endringer. 31.12.2017 David Sande Er gjort løpende gjennom året.
pkt. 12 Betaling av eiendomsskatten over flere terminer årlig. 01.03.2018 David Sande Vil bli gjennomført når det systemteknisk er gjennomførbart innenfor dagens økonomiske rammer (Budsjett for porto mv). Dersom det medfører økte utgifter og behov for budsjettmidler vil dette legges frem sammen med økonomiplan for 2019 – 2022.
pkt. 13 Gjennomgang av Elverum kommunes gebyrregulativ i løpet av 1. halvår 2018. Resultatet legges frem på kommunestyrets strategikonferanse i juni 2018. 01.06.2018 David Sande Arbeid er igangsatt, men ikke avsluttet. Arbeidet innlemmes i arbeidet med økonomiplan for 2019 – 2022 med tilhørende budsjett 2019 og gebyrregulativ.
pkt. 14 Heltid og deltidsarbeid i Elverum kommune – Sak til politisk behandling, der målet er strategier og tiltak for redusert bruk av deltidsstillinger i Elverum kommune. 01.12.2018 Kristian Trengereid Saken ble fulgt opp gjennom egen redegjørelse overfor kommunestyret per 29.08.18 vedrørende kommunens arbeid med heltid/deltid.
pkt. 15 Bredbåndsatsing i hele Elverum –

sak til politisk behandling, vedrørende oppstart av arbeidet med utlegging av bredbånd til de bygdene/områdene som ikke er satsings-områder for kommersielle utbyggere.

01.06.2018 Heidi Nordermoen Sak til formannskap og kommunestyre i mai 2018 med vedtak i KS-sak 065/18 per 30.05.18.
pkt. 16 Møteplassen – sak til politisk behandling vedrørende faste rammebetingelser rundt tilbudet på Møteplassen. 01.10.2018 Aasmund Hagen Punktet er fulgt opp gjennom egen sak til kommunestyret 28.11.18, KS-sak 145/18 med tilhørende vedtak.

Tabell: Oppfølging av kommunestyrets vedtak på handlings- og økonomiplan 2018-2021.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF