Gå til innhold

1 Innledning

Sammen med regnskapet og årsberetning gir årsmeldingen et utfyllende og helhetlig bilde av tjenesteproduksjon i Elverum kommune i 2018. Samlet gir dokumentene god informasjon til politikere, ansatte og innbyggere.

I 2018 har store investeringsprosjekter hatt oppmerksomhet utover den daglige tjeneste-produksjonen. Ydalir skole med idrettshall og Ydalir barnehage ble satt i gang i løpet av vinteren og våren. Helsehuset var tilnærmet ferdig ved årsskiftet 2018/2019. Lillemoen skole fikk en oppgradering/renovering av eksisterende bygningsmasse og nytt tilbygg, alt var ferdig til skolestart i august. Investeringene var nødvendig for at innbyggerne skal få et godt tjenestetilbud.

Elverum kommune har dyktige medarbeidere som hver dag viser stor innsatsvilje i sitt arbeid for å realisere kommunens mål. Årsmeldingen viser mange eksempler på at det i kommunen pågår utviklingsarbeid. Det er naturlig å nevne velferdsteknologi, prosjektet er viktig for å kunne møte utfordringer kommunen vil stå over for de kommende år innen helse- og omsorgstjenesten. I tillegg er det viktig å nevne at de aller fleste sektorer har tatt i bruk Lean i sitt forbedringsarbeid. I sum viser dette at administrasjonen er bevist på at man må være utviklingsorientert for å kunne møte fremtidige utfordringer på best mulig måte.

Våren 2018 gjennomførte administrasjonen en omfattende tjenestegjennomgang for å finne tiltak som kunne saldere budsjettet for 2019 og planperioden 2019-2022. Tjenestene til alle virksomheter ble vurdert. Tjenestegjennomgangen resulterte i at noen tjenester er opphørt eller effektivisert. Det ble som følge av tjenestegjennomgangen vedtatt tiltak i størrelsesorden 38 millioner kroner og 22,6 årsverk ble nedbemannet. Det har vært en bred involvering av ansatte for å finne tiltak som gir innsparing i budsjettet. Til tross for et stort arbeid med å finne tiltak som gir innsparing viser årsmeldingen at Elverum kommune i all hovedsak når målene som er satt på tjenesteindikatorene, så en stor takk til ansatte for vel utført jobb.

Regnskapet for 2018 viser et negativt netto driftsresultat på 5,2 millioner kroner som utgjør en resultatgrad på – 0,31%. Resultatet er betydelig svekket i forhold til regnskap 2015, 2016 og 2017. Nøkkeltallet sier oss at vi må redusere driftsutgiftene eller øke inntektene i fremtidige handlings- og økonomiplaner og budsjetter.

Kommunens økonomiske handlingsrom bygger på flere faktorer. Befolkningsutvikling og god styring av til enhver tid tilgjengelige økonomiske ressurser er de viktigste faktorene. Elverum kommune hadde som mål en befolkningsvekst på 1% gjennom året 2018. Elverum fikk en vekst på 0,32%, 68 innbyggere. Dette er en bekymringsfull utvikling, fordi kommunen har forutsatt befolkningsvekst og derigjennom økte økonomiske rammeoverføringer fra staten. Forventet vekst i årene som kommer er tonet ned til ca. 0,5%. Blir det en brist i denne forutsetningen i de kommende budsjettår må kommunen justere ned driftsnivået/tjenestetilbudet.

Kristian Trengereid
rådmann

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF