Gå til innhold

7 Tjenesteområdenes resultater

I kapittel 7 av årsmeldingen rapporteres det fra virksomheten i Elverum kommune i 2018 på det som er kommunens hovedaktivitet – tjenesteproduksjonen. Kommunen har i størrelsesorden 150 definerte tjenester for å gi Elverums befolkning de tjenester enkeltmennesker og grupper skal ha i henhold til lover, forskrifter samt ambisjoner vi forøvrig har i kommunen i henhold til planer på kort og lang sikt, vedtatt i kommunestyre og formannskap. Tjenestene er gruppert innenfor 15 tjenesteområder: 1. Politisk styring- folkevalgte; 2. Administrasjon; 3. Barnehage; 4. Skole; 5. Barnevern; 6. Helse – forebygging og behandling; 7. Pleie og omsorg; 8. Sosial – tjenestebistand; 9. Sosial – økonomisk bistand; 10. Kultur og religiøse formål; 11. Teknisk forvaltning; 12. Teknisk drift; 13. Næringsutvikling; 14. Fellestjenester; 15. Interne servicefunksjoner.

Rapporten fra tjenesteområdene tar utgangspunkt i det som har vært virksomhetsplan og budsjett for tjenesteproduksjonen for 2018 – se her: http://planer.elverum.no/handlingsogokonomiplan2018/rapport/virksomhetsplan-2018/.

I virksomhetsplanen for 2018 redegjøres det i følgende underkapitler for hvert tjenesteområde:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
 • Målgrupper for tjenestene
 • Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta
 • Planverk på tjenesteområdet
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018
 • Organisering av tjenesteproduksjon
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2018

På dette grunnlaget er det rapportert fra hvert tjenesteområde, fordelt på underkapitlene:

 • Fakta – noen vesentlige faktiske forhold om tjenesteområdet
 • Mål og resultater i 2018 – målekortet med mål og resultater samt budsjettert økonomisk ramme og regnskap vises, samt at det gis en resultatkommentar.
 • Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført – planer og resultater kommenteres.
 • Utfordringer videre – en vurdering av kommende utfordringer innenfor tjenesteområdet.

 

 

 

7.2.1 Fakta

Innenfor tjenesteområdet er det 2 funksjoner:

 • 100 Politisk styring: Funksjonen inneholder godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer mm. arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til valgavvikling føres også her. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår.
 • 110 Kontroll og revisjon: Funksjonen inneholder utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens § 77 og revisjon etter kommunelovens § 78. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

7.2.2 Resultater

Som det framgår av faktakapitlet over er dette tjenesteområdet til for å registrere de aktiviteter og kostnader som er knyttet til den politiske styring, altså de folkevalgte organer i henhold til lover og forskrifter. Det kan derfor betraktes som den delen av kommunens ressursbruk som går til å ivareta de demokratiske prosesser og forankringer – herunder valg, samt til styring og nødvendig kontroll og revisjon av virksomheten.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Politisk styring – folkevalgte 9 918 9 370 10 134 216

 

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har et mindreforbruk i 2018 sammenliknet med budsjett tilsvarende 216.000 kroner, hvilket i hovedsak fordeler seg på godtgjørelser til folkevalgte i styrer, komitéer og utvalg.

Det er ikke etablert egne mål for dette virksomhetsområdet. Virksomheten gjennom året som involverer de folkevalgte er saksgjennomgang, arbeidsprosesser, arbeidsmøter og vedtaksmøter m.m. Virksomheten og sakene framgår av kommunens møtekalender for 2018 som ligger her: https://innsyn.onacos.no/elverum/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&fradato=2018-01-01T00:00:00.

7.3.1 Fakta

Tjenesteområdet Administrasjon omfatter flere funksjoner som administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler.

Funksjon administrasjon består av:

 • Administrativ ledelse (rådmann, assisterende rådmann, sektorsjefer, stabsledere, enhetsledere og avdelingsledere). Vedrørende fordeling av andel av lederstilling gjelder følgende: Dersom en administrativ leder yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
 • Stab/støttefunksjoner: Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn, næringsutvikling, selskapssekretariat m.m. En andel blir henført til aktuelle tjenesteområder i regnskapet.
 • Fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning og beredskap. Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen består av utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg. Deler av opprinnelig budsjett henføres til riktig tjenesteområde i regnskapet.

Funksjon administrasjonslokaler består av utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler. Dette budsjetteres på funksjon 190 interne servicefunksjoner og henføres i regnskapet til aktuelle tjenesteområder i løpet av året (internhusleiemodellen).

 Målgrupper for administrasjonstjenestene er i all hovedsak organisasjonsinterne brukere. Administrasjonens funksjon er å bidra til at de funksjoner som er direkte tjenesteproduserende når sine mål gjennom ledelse, administrasjon og tilrettelegging med en rekke fag (jfr. stabene: eiendomsstab, økonomistab, personalstab, service- og IKT-stab, samfunnsutviklingsstab).

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er alle kommunens planer på overordnet/strategisk nivå.

 

 

 

7.3.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

120: Økonomi. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 4,6 Ikke målt
Tilfreds med økonomiske analyser og rapporter fra Agresso (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,4 Ikke målt
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,6 Ikke målt
Avvik vedrørende tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver. 0 0 0
Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskap. 15.feb 15.feb 15.feb
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. 0 0 0
Uavklarte leverandørfakturaer eldre enn 90 dager. 0,0 % 0,1 %
Andel av totalt utestående kommunale krav eldre enn 90 dager. 25,0 % 40,7 %
Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager, innsendt etter 01.01.2013. 20,0 %
Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet. 0 0 0
Andel av kommunens arbeidsgivere hvor planlagt regnskapskontroll er gjennomført. (Norm for plan er 5 % av arbeidsgivere). 5,0 % 3,5 % 3,8 %
Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav. 93,5 % 95,2 % 92,7 %
120: Personal. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,6 Ikke målt
Personalstaben som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,2 Ikke målt
Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,8 Ikke målt
I hvor stor grad gir personalstaben kvalitativt gode råd og veiledning i vanskelige saker (skala fra 1-6 , 6 er høyest). 4,5 4,7
Personalstaben bidrar til utøvelse av god ledelse innenfor personal – og organisasjonsområdet (skala fra 1-6 , 6 er høyest). 4,5 4,5
 120: Service- og IKT. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Forbrukerrådets kommunetest for servicetjenester – rangering i Hedmark. 1. plass 10. plass Ikke målt
Dagens inngående post, mottatt før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. 98% 97% 97%
«Den digitale kommunen» – Flest mulig skjemaer skal kunne håndteres og sendes digitalt fra innbyggerne (indikator  = andel av totalt antall). 90% 72% 75%
Brukertilfredshet på nettsiden og sosiale medier – måles direkte i kanalene:

 • Innbyggerne, hvor fornøyd er du med informasjonen fra kommunen (skala fra 1–6, 6 er høyest).
 • Økning i antall besøk på nettsiden pr døgn
 • Antall henvendelser på Chat løsning
 • Svartid på Facebook – antall minutter på hverdager mellom 08.00 – 15.00
4,5

600

320

Ikke målt

730

397

20 min

Ikke målt

530

320

120: IKT-drift. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Opplever responstid ved kontakt med IKT brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,8 4,2 Ikke målt
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte og fleksible (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 4,2 Ikke målt
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7, unntatt planlagt nedetid. 99% 99,8% Ikke målt
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7. 99% 99,8% 99,9%
Minimum en skrivebords øvelse i kommunens kriseledelse per år. Helseøvelsen 2018 100% 100% 100%
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på tjenestekvalitet. Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,5 Ikke målt
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,5 Ikke målt
Opplevelse av oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,1 Ikke målt
Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,0 Ikke målt
Opplevelse av at byggeprosjekt at er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 3,9 Ikke målt
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,0 Ikke målt
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på økonomi. Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Økonomi i byggeprosjekter i henhold til årsplan 100% 92% 89%
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. 100% 92% 86%
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen i kroner per m2 170 115 122
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger 0,9 0,9 0,9
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikator samfunnsperspektivet. Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid. -21% -18% -23%

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

 Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Administrasjon 91 678 87 211 97 476 5 798

 

Resultatkommentar:

Tjenesteområdet administrasjon har et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner i 2018 i forhold til budsjett. Av dette er det 2,7 millioner kroner avsetning til kompetanse fond som er blitt strøket som følge av kommunens samlede merforbruk. I tillegg til dette er det over 30 forskjellige ansvars-områder i kommunen som bidrar til det samlede resultatet på administrasjon.

Administrasjon består av tre funksjonsområder; administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. Alle tre funksjonsområdene har mindreforbruk i forhold til budsjett, med henholdsvis 2,2, 0,8 og 2,8 millioner kroner. Uten strykningen av fondsavsetningen ville administrasjon hatt et lite merforbruk på 0,5 millioner kroner.

Økonomien i byggeprosjektene henger sammen med framdrift, og er hensyntatt i revidert budsjett som gjenspeiler årsriktige investeringsbeløp. Det vises for øvrig til særskilt rapportering for det enkelte prosjekt. Framdriften på byggeprosjekter i henhold til årsplan er fortsatt utfordrende slik vi budsjetterer med en estimert framdrift i handlings- og økonomiplanen.

I eiendomsforvaltningen ble målet om redusert energiforbruk på 21% relatert til referansenivå ikke nådd, resultat ble en reduksjon på 18% i 2018. Dette medfører at Siemens som partner i EPC-avtalen skal tilbakebetale 600.00 kroner til kommunen for 2018.

Interne brukerundersøkelser for tjenester fra stabene ble gjennomført for 2018. Undersøkelsene er gjort blant ledere og rådgivere i alle sektorer og staber med samlet svarprosent på 61,8.

Det registreres lavere skår på både IKT brukerstøtte og de ansattes serviceinnstilling og fleksibilitet. Dette henger nok sammen med at vi i 2018 har hatt et voldsomt press på IKT-drift både knyttet til systemoppgradering og oppfølging i byggeprosessene for både Helsehuset og Ydalir skole og barnehage.  I tillegg har det vært utfordringer vedrørende bemanning – 3 ansatte er sluttet og det tar tid før de nye er i full drift.

For Personalstaben – på indikator: «Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver – og personalspørsmål», så ligger vi noe under mål som er satt for 2018. En score på 4,6 tyder likevel på at mange er tilfredse med faglige råd som gis og at vi har noe å strekke oss mot. På indikator: «Personaltaben som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen», så ligger vi noe under mål som er satt for 2018. En score på 4, 2 kan trolig ses i sammenheng med at det har vært et større fokus på arbeid i forbindelse med tjenestegjennomgang og derav mindre tid til å sette utviklingsarbeid på agenda. På de øvrige indikatorer er målene nådd for 2018, og tett opp mot mål på indikator: «Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel».

7.3.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Service- og IKT-staben
Kommunen skal realisere et digitalt førstevalg (ref. Norge.no), det vil si at den primære kommunikasjonskanalen mellom kommunen og innbyggere/næringsliv/det offentlige skal være digital. Kommunen er godt i gang – det er merkbart at både innbyggere, bedrifter og offentlige etater benytter oftere og oftere de digitale kanalene.

Digital post til/fra innbyggerne (SvarUt og SvarINN), e-faktura, digitale søknadsskjemaer, digital kommunikasjon med foreldre/foresatte i både i skole og barnehage, Min side med oversikt over all saksbehandling og avgifter knyttet til egen eiendom.

Digitale tjenester må etableres på en felles plattform som betyr en stor og gjennomgående oppgradering og utvidelse av kapasitet på nett og servere, oppgradering av fellessystemer og en rekke fagsystemer: Utvidelse av kapasitet både på serverpark og nett er gjennomført.   Digitale løsninger i alle de store felles systemene er implementert. Fagsystemene henger noe etter grunnet krav til sikkerhet og til dels store endringer i arbeidsprosessene.
Høyhastighetsbredbånd i hele kommunen er ønskelig. ·  Totalt får 1115 (ca 57%) husstander på bygdene tilbud om Fiber i løpet av 2018/2019/2020.

·  570 husstander i områder som det søkes tilskudd på i 2019.

·  Ca 250 husstander i områder som kommunen avventer i forhold til kommersiell utbygging

Kvalitetssystem – behandling av store mengder personopplysninger krever at kommunen har system for internkontroll og personvernombud/personvern rådgiver med spesialkompetanse i forhold til den enkelte innbyggers rettigheter og kommunens plikter. Personvernombudet har vært på plass siste halvår 2018. Viktig rolle som kontakt mot innbyggere og som rådgiver for lederne ute i tjenesteproduksjonen.

Tilfredsstillende system for internkontroll, med avvikshåndtering, er under implementering

Felles arkivkjerne – sak/arkiv + fagsystemer Er godt i gang – rydding i sektorenes og stabenes fag-/ fellessystemer går noe tregere enn forventet.
Beredskap – oppdatering og gjennomgang av planverket – Elverum var en av flere områder som ble plukket ut Planverk og tiltakskort er oppdatert. Evakueringsplanen er oppdatert og øvet i helseøvelsen 2018.   Det er opprettet system for 24/7 vakt for vårt psykososial kriseteam. Helseøvelsen i 2018, ble en viktig øvelse for samarbeid og samhandling etatene imellom i en alvorlig krise. Mye læring og erfaring som er viktige for fremtidig samarbeid på tvers av de ulike ansvarlig etatene.
Implementering av og bruk av Velferdsteknologi – først ut er digitale trygghetsalarmer – enten stasjonære eller mobile. Stort behov for elektroniske dørlåser, bruk av fallsensorer/ bevegelsessensorer for en tryggere hverdag i hjemmet. Kommunen har skiftet ut alle alarmene, kjører digitalt mot en felles plattform med full overvåking og mobile vaktrom i de ulike sonene.
Eiendomsstaben
Utarbeide og revidere avfallsplaner. Arbeidet er startet, men må videreføres til 2019.
Utarbeide handlingsplan for å trappe opp vedlikeholdsrammen for å hente inn etterslep på bygningsvedlikehold. Dette skal bidra til at bygg ikke blir stengt og at behovet for rehabiliterings-prosjekter elimineres. Det er utarbeidet tilstandsanalyse for formålsbyggene, som er orientert om i møte med formannskapet/komité for plan og eiendom. Som følge av kommunens begrensede økonomiske handlingsrom er det foreløpig ikke fremmet noen handlingsplan til politisk behandling. Det er imidlertid fremmet en sak om avhending av eiendom (KS-085/18), som har bidratt til at noen bygg er vedtatt solgt, mens noen er vedtatt tatt ut av drift i påvente av behov for riving.
Utrede helsesenteret (helsestasjon) som mulig bygg for samlokalisering av Enhet for drift med tilhørende effektivisering av ressursbruk. Utredning er utført, og resulterte i at bygget ikke var egnet for samlokalisering av enhet for drift da dette forutsatte for omfattende investeringskostnader.
Kontrahere rammeavtale for renholdstjenester for å sikre daglig drift ved fravær og behov utover gjeldende renholdsplan Saken ble politisk vedtatt i KS-067/18. Utarbeidelse av kravspesifikasjon er gjennomført i 2018, men ikke ferdigstilt. Videreføres til 2019.
Videreføre fokuset på økt bruk av tre i kommunens byggeprosjekter, jfr. kompetanseprogrammet for økt bruk av tre (Fylkesmannen i Hedmark og Oppland).

 

Fokusområde har bidratt til at flere av kommunens byggeprosjekter er gjennomført med stort innslag av tre. Ydalir skole og barnehage kontrahert som forbildeprosjekter relatert til trebyggeri.
Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.

 

LEAN tankegangen har hatt, og vil fortsatt ha fokus. Dette innebærer fokus på helhetlige og kostnadseffektive leveranser, hvor grunnlaget er struktur, planer som grunnlag for effektiv og tilpasset bemanning, samt koordinert gjennomføring og oppfølging.
Etablere en enhetlig og felles prosjektstrategi med tilhørende webhotelløsning (prosjektportalen). Dette arbeidet er forsinket, og videreføres til 2019.
Videreføre fokuset på innovative anskaffelser – koordinert med NHOs leverandørutviklings-program og ERNU (ElverumRegion Næringsutvikling AS) Ydalir skole og barnehage er eksempler på at dette blir ivaretatt.
Følge opp ZEN-ambisjonen (Zero Emission Neighbourhood) for ny bydel i Ydalir i samarbeid med Elverum tomteselskap – fokus på bygging av skole og barnehage. Arbeidet pågår i henhold til masterplan for Ydalir bydel, hvor skole og barnehage bidrar til å sikre måloppnåelse gjennom ambisiøse kontraktsfestede miljøkrav.
Personalstaben
Arbeidsgiverstrategi: Implementering av arbeidsgiverstrategien skjer blant annet gjennom kommunens lederutviklingsprogram. Det er innført en ny 4. kursdag hvor elementer i arbeidsgiver-strategi og 10-faktor medarbeiderundesøkelsen er tema. Programmet med 4. kursdag kjøres i 2019.
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Denne ble første gang gjennomført i november 2016. Resultatene fra undersøkelsen er et viktig grunnlag for å utvikle gode arbeidsforhold og gode kommunale tjenester. Det er fra personalstaben planlagt tiltak for å bistå ledere i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen.

 

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2018. Personalstaben avholdt i 2018 kurs for ledere i 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Målet med kurset var at ledere skulle forstå mål og hensikt med undersøkelsen, samt at de skulle få råd, tips og praktiske verktøy til hvordan jobbe med etterarbeidet av undersøkelsen. Det ble sendt ut brev til alle ansatte med informasjon om undersøkelsen, samt at det ble sendt påminnelse i forbindelse med svarfrist. Elverum kommune hadde en svarprosent på 77 %. I 2019 vil enhetene jobbe med prioriterte tiltak etter undersøkelsen. Enhetene har tilgang til gode verktøy i arbeidet med 10-faktor. Det skal gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse i 2020.
Lederutvikling: Kommunens eget program for lederutvikling er blitt gjennomført for 5. gang i 2017. Ca. 100 ledere har siden november 2015 gjennomført programmet. Vi har til hensikt å kjøre programmet hvert 2. år fremover. I løpet av 2018 er målet å etablere en 5.kursdag hvor verktøy, prinsipper og filosofi knyttet til kontinuerlig forbedring (LEAN-konseptet) er tema. Programmet gjennomføres neste gang i 2019. Det har i 2018 ikke vært kapasitet til å realisere målet å etablere en 5.kursdag hvor verktøy, prinsipper og filosofi knyttet til kontinuerlig forbedring (LEAN-konseptet) er tema. Dette har sammenheng med at stilling som LEAN rådgiver ble rasjonalisert bort som følge av tjenestegjennomgang 2018.

 

Tilsetting/rekruttering. Vi har startet arbeidet med å revidere og videreutvikle våre rutiner for tilsetting og rekruttering. Hensikten er å dyktiggjøre kommunens ledere med å få rett person på rett plass. Vi har i løpet av 2018 fått på plass nye rutiner for tilsetting og rekruttering. Det har vært avholdt kurs for ledere i rekruttering og bruk av de nye rutinene, samt vårt nye rekrutteringsverktøy webcruiter. Personalstaben og Service – og IKT-staben har samarbeidet om opplæringen av ledere. Hensikten er å dyktiggjøre kommunens ledere med å få rett person på rett plass.
«Ned med sykefraværet»: Elverum kommune er deltager i en større satsing i regi av KS sammen med 32 andre kommuner, der målet er et redusert sykefravær innenfor de sektorer hvor dette er høyest. I denne satsingen blir ledere og ansatte presentert for et nytt verktøy, «dialogduken». Denne måten å tenke nærvær på setter i stor grad fokus på ledelse, involvering og medarbeiderskap. Sistnevnte temaer er sammenfallende med vårt fokus i arbeidsgiverstrategien, kommunens lederutviklingsprogram og det som måles i 10-faktor medarbeiderundersøkelsen. Prosjektet avsluttes våren 2019. De erfaringer og verktøyene vi ser har effekt på nærværet, har vi i 2018 jobbet med å implementere i våre rutiner for sykefravær og oppfølging. Reviderte rutiner for sykefraværsoppfølging vil være klart i løpet av 2019.
Rutiner for lønnsfastsettelse: Vi har satt ned en arbeidsgruppe som skal lage rutiner/veileder for ledere vedrørende lønnsfastsettelse. Denne skal forklare hvordan lønn i Elverum kommune fastsettes ved tilsetting, samt hvordan denne reguleres og hvorfor det er slik. Hensikten er å få lik praksis rundt lønnsfastsettelse, og skape bedre forståelse for hvordan lønn fastsettes og reguleres i kommunal sektor. Disse rutinene ble ferdigstilt i 2018 og er lagt tilgjengelig for ledere i vårt kvalitetssystem.

 

7.3.4 Utfordring videre

Service- og IKT-staben opplever disse utfordringene:

 • Ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen mellom utvikling og drift.
 • IKT /digital- kompetanse og forståelse i organisasjonen, behov for stort fokus på nettopp kompetanse for å møte kravet om digitalkommunikasjon med innbyggerne våre.
 • Helhetlig strategi for dokumentflyt og pålagt dokumentfangst for alle sektorer/staber/enheter.
 • Tid til å jobbe proaktivt – både på kommunikasjon, IKT og dokumentsikring – blir involvert for sent, krever mye samarbeid på tvers.
 • Enhetlig og helthetlig mediehåndtering og kommunikasjon, bedre til å kommunisere riktig forventningsnivå i forhold til tjenesteleveranse. Alle kan delta – vi må synes.
 • I samarbeid med KS – benytte og lære mer om klarspråk, gjøre forvaltningen mer forståelig.
 • Ressurser til moderne løsninger – mobile løsninger – skyløsninger. Kommunen må fokusere på kostnadseffektive og digitale løsninger som skytjenester ved fremtidige IKT-oppgraderinger og –anskaffelser.
 • Prosjektadministrasjon med krav om plan og prioritering, gevinstrealisering og effektivisering.

 

Eiendomsstaben opplever disse utfordringene:

 • Verdibevaring av kommunens bygningsmasse utgjør en stor utfordring for framtiden. Det er utarbeidet tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg, hvor samlet vedlikeholdsetterslep utgjør 318,6 millioner kroner. Dette inkluderer Svømmehall og Hanstad skole som i sum utgjør 124,6 millioner kroner av det totale etterslepet.
 • For å kunne opprettholde virksomhet i eksisterende bygningsmasse er det avgjørende at vedlikeholdsbudsjettet ikke blir redusert ytterligere. Vedlikeholdsbudsjettet med tilhørende 4-årig vedlikeholdsplan har prioritet på tiltak i bygninger som har lavest tilstandsgrad, og skal bidra til å unngå stenging av bygg som følge av pålegg fra blant annet Arbeidstilsynet.
 • Festeavtalen for Prestegårdsjordet med Opplysningsvesenets fond (OVF) ble varslet regulert fra 2017 i henhold til gjeldende tilleggsavtale, hvor kommunen har forpliktet seg til å vurdere muligheten for å omregulere deler av arealet til bolig, i den hensikt at OVF skulle vurdere å ta tilbake deler av arealet. OVF har imidlertid ikke vært villige til å forplikte seg gjennom eksempelvis intensjonsavtale, og inntil videre synes det som man avventer utfallet av pågående byplanarbeid. Dette forholdet kan med andre ord innebære økonomiske utfordringer for eiendomsstaben på sikt, avhengig av omfanget av nevnte regulering. Eiendomsstaben har imidlertid signalisert at Elverum kommune ønsker å bli involvert i fastsettelsen av verdigrunnlaget for arealet, som er utgangspunktet for reguleringen av festeavgiften som i 2017 har vært 2,5 millioner kroner. OVF har forøvrig meddelt at de vil kreve avsavnsrente med virkning fra 1. januar 2017 når regulering er gjennomført.

 

7.4.1 Fakta

Tjenesteområdet barnehage omfatter tjenestene: Kommunal barnehagedrift; Privat barnehagedrift (dvs. kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager; styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov; tiltak for to-språklige; ekstra assistanse og tilsyn/omsorg; barnehagelokaler og uteanlegg; skyss av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Kommunens planverk som ligger til grunn for barnehagetjenestene er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022.

7.4.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Barnehage: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 201: Barnehage
Opprettholde 100% barnehage dekning utfra antall søkere i henhold til barnehageloven. 100% 100% 100%
BRUKERUNDERSØKELSE/KARTLEGGING: Kultur for læring

Alle barnehager skal delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Her vil det i 2017, 2019 og 2021 gjennomføres brukerundersøkelser/kartlegging rettet mot ansatte, barn og foresatte. I denne perioden erstatter denne kartleggingen brukerundersøkelsene som tidligere har vært benyttet. Det blir ikke satt mål for indikatorer før etter første kartlegging. Undersøkelsen benytter en poengskala der 500 er gjennomsnittet for Hedmark.

Indikatorer på de 3 dimensjonene under vil bli tatt med inn fra foreldreundersøkelsen.

Informasjon og samarbeid 519
Tilfredshet 493
Aktiviteter 500

 

Forklaring til 500 poeng-skalaen

500-poengskalaens logikk og oversikt tilsvarer i «Kultur for læring» den visningen som for eksempel finner sted i PISA-undersøkelsene. 500-poengskalaen tar både hensyn til gjennomsnitt og standardavvik. I skalaen er 500 poeng alltid gjennomsnittet for de resultatene som blir presentert. Alle matematiske beregninger, som spredning og standardavvik, er alltid inkludert i de aktuelle 500 poengene. Dette betyr at gjennomsnittet for alle institusjoner innenfor alle fokusområder alltid er 500 poeng, helt uavhengig av hvilken skala som er brukt i forhold til svaralternativer eller antall spørsmål i hvert fokusområde. I denne beregningsmåten er en forskjell på 1 standardavvik det samme som 100 poeng.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Barnehage 173 651 149 782 168 544 -5 107

 

Resultatkommentar

Elverum har full barnehagedekning i henhold til loven, det betyr at det er de barn med rettigheter og som er født i perioden juni- ut november som er sikret barnehageplass. I 2018 hadde vi totalt 20 barn på venteliste vårhalvåret 2018.

Alle barnehagene i Elverum har gjennomført en kartleggingsundersøkelse for barn 4 og 5 år, personal, foreldre og ledere. Undersøkelsen ga høy svarprosent, noen oppnådde 100%. Resultatene på de punkter som er gjengitt i målekortet viser at Elverum ligger på og noe over snittet på aktiviteter og informasjon og samarbeid. Barnehagene scorer litt under snittet på tilfredshet. Det er gjennomført en ledelsesmodul for å lære forståelse og tolkning av resultater i nettverk mellom barnehagene. Personalet arbeider med sine kompetansepakker som vil pågå i hele barnehageåret 2018/2019. På kommunalt nivå ser vi at vi scorer det samme i barnehage som i skole, og satsningene vil fokusere på:

 • Relasjoner
 • Kjønnsforskjeller
 • Sosio-økonomiske forskjeller

Tjenesteområdet barnehage har et merforbruk sammenliknet med budsjett på 5,1 millioner kroner i 2018. Av dette er 2,2 millioner et merforbruk på funksjon 221-førskolelokaler og skyss. Avviket på funksjon 201-førskole på 2,2 millioner kroner skyldes i hovedsak feilbudsjettert overføring fra skole samt noe overforbruk i enkelte barnehager grunnet økte behov for styrking gjennom året. Funksjon 211- styrket tilbud til førskolebarn har et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Dette skyldes økt bemanning for barn med nedsatt funksjonsevne.

 

7.4.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring. Utviklingsarbeidet har gått som planlagt:

·       Det er gjennomført analyse av resultatene, jobbet i læringsgrupper i hver enhet. Dette har vært en viktig start på noe som skal være hovedfokus i utviklingsarbeid i mange år fremover.

·       Det er gjennomført 2 gruppeledersamlinger

·       Den viktigste jobben ligger i hver enhet, da dette er barnehagebasert kompetansearbeid.

·       Læringsgruppene har jobbet med pedagogisk analyse.

·       Digital ressurs brukes.

·       Enhetsledere har Kultur for læring på agendaen i sine møter og andre treffpunkt.

Regionen har i samarbeid med SEPU gjennomført to samlinger for styrere, PPT, barnehagemyndighet og hovedtillitsvalgt.

Gjennomføre Jåttamodellen – en metode i forbindelse med tilknytning og tilvenning av nye barn og familier. Alle barnehager bortsett fra 2 private har innført tilvenningsmodellen i sine barnehager. Det er laget veileder, brosjyre til helsestasjonen og foresatte, felles retningslinje, felles mal.
Videreutvikle bruken av programmet «Mitt valg» i alle barnehager. «Mitt valg» er et program, i regi av Lions, for utvikling av læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Dette er ikke blitt prioritert på grunn av manglende tid.
Drive veiledning av nyutdannede barnehagelærere. Dette er gjennomført – 3 grupper, med tilsammen 11 deltakere fra hele regionen har deltatt.
Gjennomføre Minikursprogram – kurs for assistenter og fagarbeidere Dette utviklingstiltaket ble avviklet etter vårsemesteret 2018, Kultur for læring ble gitt hovedfokuset. Det er sårbart å forlate barnegruppen i åpningstiden.

7.4.4 Utfordringer videre

Resultater fra utviklingsarbeidet «Kultur for Læring», viser at det forekommer mobbing i barnehagene. Det er en risiko at personalet ikke fanger opp eller reagerer overfor barn som blir utsatt for mobbing/ekskludering, og at vi ikke gjør kloke/fornuftige grep når mobbing avdekkes. Tiltak som settes i verk er beskrevet i ROS-analysen for Elverum kommune.

Elverum har lave enhetskostnader for de kommunale barnehager.  I følge kommunebarometeret har de kommunale barnehager gått fra å være rangert på 77 plass av alle kommuner i 2010 til 169 plass ved utgangen av 2017. Dette skyldes at det i 2016 ble innført en ny bemanningsnorm i Elverum, fra 6 barn per voksen til 6,5 barn per voksen.

7.5.1 Fakta

Tjenesteområdet skole omfatter tjenestene: grunnskole, skolefritidstilbud, voksenopplæring, skolelokaler, skoleskyss, kulturskole samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (interkommunal) og logopedtjeneste. Målgrupper for tjenestene er:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle behov.

 Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022. Skoletjenestene i Elverum gis i én ungdomsskole, én kombinert barne- og ungdomsskole, 7 barneskoler, et læringssenter (voksenopplæring) og en egen PP-tjeneste.

7.5.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene på barnehageområdet i strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022» nås. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Skole: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 <20 % 21,8% 24%
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 <20 % 19,4% 21,1%
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 <15 % 21,5% 20,4%
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 <20% 31,2% 26,3%
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 <20 % 29,8% 24,1%
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 <15 % 36,1% 26,5%
Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 <15% 17% 15,8%
Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 <15 % 22% 12,8%
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 43 42,5 40,2
Prosentvis andel av elevene som ligger under 35 grunnskolepoeng skal ikke overstige 15% 19% 23,9%
SFO brukerundersøkelse: Respektfull behandling (skala 1-6, 6 er høyest) 5,5 Ikke utført*
SFO brukerundersøkelse: Resultat for bruker (skala 1-6, 6 er høyest) 5,2 Ikke utført*
SFO brukerundersøkelse: Brukermedvirkning (skala 1-6, 6 er høyest) 4,7 Ikke utført*
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring (skala 1-5, 5 er høyest) 4,0 4,1 3,9
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen – (skala 1-5, 1 er best). 1 5,4%* 8%
LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa ved skolestart – tidlig innsats 95 % Måles nå gjennom kultur for læring Ikke målsatt
Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,6% 8,8% 8,6%
Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats. 98 % Måles ikke
PC – tetthet i grunnskolen – antall elever per PC/nettbrett 2,6 1,6/2,1* 1,8
Kulturskolen: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Antall brukere som svarer på brukerundersøkelsen skal økes (nytt mål): 50% Ikke målt*
Andel foresatte som mener at elevene har godt utbytte av opplæringen de får 90% Ikke målt*
Elverum Læringssenter: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Andel elever i grunnskolen som gjennomfører eksamen i løpet av to år. 100% 100% 100%
Andelen som består norskprøve A1 skriftlig og muntlig 100% 100% Ikke målsatt
Andelen som består norskprøve A2 skriftlig og muntlig      70% 70% Ikke målsatt

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Skole 276 027 212 305 275 666 -361

 

Resultatkommentar

Tjenesteområdet Skole har totalt et merforbruk i forhold til budsjett på 0,4 millioner i 2018. Grunnskolen har et merforbruk på 5,8 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte kostnader til gjesteelever i andre kommuner. Videre har 2018 medført økt ressursbruk overfor elever med spesielle behov som det ikke var budsjettert for. Det har også på en skole vært for høy bemanning gjennom året, deler av dette har senere har blitt fanget opp av ny lærenorm. Voksenopplæringen hadde et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner i 2018. Dette skyldes en økning i statlige øremerkede tilskuddsmidler rettet mot elever med spesielle behov Skolefritidsordningen hadde et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i 2018. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn med bakgrunn i økte sykerefusjoner. Skoleskyss   har et merforbruk på 0,3 millioner kroner. Dette skyldes økte skyssbehov for elever. Kulturskolen har et merforbruk på 0,2 millioner kroner. Årsaken til dette er mindre billettinntekter for kulturskolens 40 års jubileum enn budsjettert. Utgifter til skolelokaler hadde et merforbruk i forhold til budsjett på 3,4 millioner kroner.

Nasjonale prøver – Elverumsskolen har mål om at andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn ikke skal overstige 20 %. Andelen på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 20 %. Resultatene for 2018 viser at vi på 5. klassetrinn er nær de målene som er satt. Resultatet i engelsk på 5. trinn viser et bedre resultat enn hva som er målsatt. På 8. og 9. trinn er det fortsatt en veg å gå, resultatene viser at vi har flere elever på nivå 1 og 2 i lesing, engelsk (8. trinn) og regning enn hva som er målsatt og resultatene er også svakere enn hva de var i 2017.

Grunnskolepoeng – Grunnskolepoengene er 42,5 for 2018. Dette er en forbedring både fra 2016 (41,1) og 2017 (40,2). Grunnskolepoengene er bedre enn snittet for Hedmark og landet. Elverumsskolen har mål om 43 poeng og vi er på riktig veg. Vi har fortsatt ikke måloppnåelse for elever som har 35 grunnsolepoeng eller lavere. Vi har en forbedring av resultatene fra 2017 tilsvarende 4,9 poeng, men er fortsatt 4 poeng over det som er målsatt.

Elevundersøkelsen – På området faglig utfordring scorer Elverum nå likt med Hedmark fylke og nasjonalt. Dette er også en positiv fremgang sett opp mot resultatet i 2017. Resultatet er også bedre enn hva som er målsatt.

Mobbing – resultatet for 2018 viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Resultatet viser at vi har 2,4%-poeng bedre resultat sammenliknet med Hedmark, og 1,6 %-poeng bedre enn landet. Dette er en positiv utvikling sett opp mot resultatet i 2017. Vi har nulltoleranse mot mobbing og alle skoler arbeider aktivt for å bekjempe enhver form for krenkende adferd. Nettmobbing er en stadig større utfordring for skolen, her kan mye av mobbingen foregå utenfor skoletid, men som igjen får store konsekvenser i skoletiden. Det er særdeles viktig at skole, lokalsamfunn og foresatte spiller sammen for å hindre denne utviklingen.

Objektive mål – I tilstandsrapporten for grunnskolen vil kommunestyret få en mer dyptgående presentasjon av resultatene i grunnskolen. Her vil også resultater fra Kultur for Læring inngå.

Elverum har flere elever (1%-poeng høyere) som mottar spesialundervisning sammenliknet med landet. Vi har målsatt at vi skal 2,6 elever per PC i 2018. Vi har nå klart å forbedre dette til at vi nå har 1,6 elever per PC/IPad i gjennomsnitt i klassene. Dette har kommet som følge av de årlige 2 millioner kroner i investeringsmidler som kommunestyret har tilført grunnskolen/ barnehagen over flere år. Vi ønsker en ytterligere forbedring av dette på ungdomsskoletrinnet og jobber mot en 1 til 1 dekning de neste 2 årene.

Kulturskolen – Elverum kulturskole markerte 40 års jubileum 22.- 23. september 2018 med Festforestillingen «Vidamute» i Elverumshallen. Ca. 450 elever gjennomførte 3 forestillinger som utøvere innen musikk, dans, teater, visuell kunst og animasjon. Musikken var original hentet fra Glomdalsmuseets musikkarkiv og komponert og arrangert av Olav Slagsvold og Christian Aftret Eriksen. Helge Væringsaasen ble spilt av Gotmar Rustad. Dirigent for orkesteret: Magne Baugerud.

Nedskjæringer i kulturskolens ramme, som en del av kommunens innsparing i 2018, førte til avvikling av musikkopplæring for 5 trinn i grunnskolen og reduksjon av slagverk, korpsdirigent, fløyte, horn. Kulturskolen gjennomførte ikke egen brukerundersøkelse i 2018.

Elverum Læringssenter – Elverum Læringssenter har måloppnåelse på de mål som er beskrevet i virksomhetsplanen. God kvalitet i opplæringen og tett oppfølging er viktige faktorer for den enkeltes måloppnåelse, dette i tillegg til utviklingsarbeid blant de ansatte med fokus på prøveområdene og nivåene gir seg utslag i gjennomgående gode resultater på norskprøvene.

 

7.5.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Deltagelse i prosjektet Kultur for læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark.

·

Elverumsskolen har på bakgrunn av kartleggingen utarbeidet 3 overordnede fokusområder:

–         Vurdering for læring

–         Forskjellen mellom gutter og jenter (motivasjon, læringsresultater)

–         Reproduksjon av sosiale forskjeller

Disse fokusområdene jobbes med kontinuerlig og spesielt gjennom kompetansepakker utarbeidet av SEPU. I løpet av 2018 er det jobbet med utviklingsverktøyet Pedagogisk analyse som hjelper skolene å sette fokus på opprettholdende faktorer som skal bidra til å utvikle tiltak for å bedre undervisningspraksisen i ethvert klasserom.

Foreldreskole – Hjerterom.

 

Hjerterom er nå et innarbeidet verktøy for å sette verdier og sosial kompetanse på agendaen for elever og foreldre fra dag 1 på skolen. Verktøyet inneholder foreldreskole og aktiv bruk av sosiale kompetansemål i undervisningen på barneskolene. I kommunens handlingsplan for sosial kompetanse er hjerterom en viktig del av opplæringen på barneskolen og dette er et prosjekt som nå er satt seg som varig drift i Elverumsskolen.
Deltakelse i Inkluderende barnehage og skolemiljø i regi av Utdannings-direktoratet. 3-årig utviklingsarbeid der Elverum er en av to kommuner i Hedmark som er blitt utvalgt til å delta. Barnehage: Utdanningsdirektoratets satsning på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og krenkelser er en del av arbeidet vårt i utviklingsarbeidet Kultur for læring. Vi «baker» det inn som en kompetansepakke i enkelte barnehager. Så langt har 5 styrere og administrasjon deltatt på nasjonale og regionale samlinger. Det skal implementeres en bevisst holdning til dette arbeidet uavhengig av styrers deltakelse på fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet. Her satses det på delingskulturen vår.

 

Skole: Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole, Kirkeby Oppvekstsenter og Sørskogbygda skole har deltatt på denne satsingen. Undervisningsdirektoratet har i 2018 hatt 2 nasjonale samlinger med fokus på forebygging av krenkende atferd, kompetanseheving innenfor regelverket og fokus på inkluderende pedagogikk.

Skolene har i tillegg til disse samlingene gjennomført kompetansepakke fra SePU om relasjonell klasseledelse. Inkluderende barnehage- og skolemiljø blir sett som en satsing under Kultur for læring.

 

Pågående samarbeid mellom læringssenteret, enheten bosetting og introduksjon og NAV med mål om å få flyktninger raskere ut i arbeidspraksis og arbeid. Dette er en videreføring av FIA (flyktninger i arbeid). I 2018 kom det nye endringer i introduksjonsloven. Dette innebærer blant annet økt bruk av tredje år i introduksjonsprogrammet og enda større fokus på at tiltakene skal være målrettet mot utdanning og arbeid. Samarbeidsavtalen mellom NAV, Elverum Læringssenter og enhet for Bosetting og introduksjon er nå under revidering for å tilpasses lovendringen. Faste møter med bruk av individuell kvalifiseringsplan og trekantmøter mellom NAV/ BOI og ELS for å gi introduksjonsdeltakerne et mest mulig målrettet løp ut i arbeidspraksis og arbeid.

 

På bakgrunn av politisk vedtak ble det i 2018 startet et utredningsarbeid for å se på muligheten for sammenslåing av enhetene Elverum Læringssenter og Bosetting og introduksjon.

Kulturskolen implementerer ny rammeplan for Norske kulturskoler i tråd med sentral veiledning. Kulturskolen har utarbeidet modell for drift av kulturskolen i tråd med vedtatt rammeplan. Dette betyr at kulturskolen bygger på de tre elementene: Bredde, kjerne og fordypningsprogram.
Et team sammensatt av lærere fra kulturskolen og grunnskolen samarbeider om musikkopplæring på 5 trinn på alle skoler. Dette er kulturskolens breddetilbud i rammeplanen, og sikrer at elever i grunnskolen får kompetanse på instrument og notelære ved bruk av melodika og rytmeinstrumenter i undervisningen. Hvis evalueringen av pilotprosjektet er positiv, er det et mål å utvide ordningen til å gjelde enda et trinn fra høsten 2018. Dette samarbeidet ble avsluttet i 2018, dette med bakgrunn i innsparingstiltak som en følge av tjenestegjennomgangen for 2018.
Brassastick for barn med spesielle behov. Initiativ ledet av kulturskolen i samhandling med grunnskolene og Elverum videregående skole, Solør videregående skole, kompetanseenhet på Vestad og bofellesskapene. Brassastick er i stadig utvikling og med stor aktivitet.  2018 var et svært aktivt år med både lokal og regional konsertvirksomhet.

 

Elverum kulturskole og Elverum læringssenter samarbeider om opplæring i norskfaget ved bruk av drama som metode. Og begge virksomhetene arbeider med Internasjonal uke, og har som mål mer kontinuerlig samarbeid gjennom hele skoleåret med tanke på å øke integreringen av flyktningfamilier. På ledernivå har det vært nedsatt en arbeidsgruppe fra Læringssenter, B&I, Kulturskolen for å jobbe med innholdet i internasjonal uke.

På lærer/elevnivå:

Danselærer fra kulturskolen Miko Gebremariam var utøver i Teater Innlandet sin forestilling «Hello»  som var hoved-attraksjon på Åpning av Internasjonal uke. Morten Haug fra Elverum kulturskole har undervist elever fra Elverum læringssenter ved bruk av drama som metode for innlæring av norsk. Studenter fra læringssenteret sin elevbedrift Afrin Systue sydde kostymer til kulturskolens danseelever på jubileumsforestilling høsten 2018. Prosjekt støttet av Norsk kulturskoleråd.

·         I samarbeid med Lions i Elverum får alle lærere på barnetrinnet kurset «Dette er mitt valg». Dette er et viktig holdningsarbeid for å hindre mobbing og antisosial atferd i Elverumsskolen. I tillegg er Frydenlund skole pilotskole for å prøve ut PALS. PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever Alle lærere på barnetrinnet har fått kursing i regi av Mitt Valg og er godkjente for å benytte mitt valg metodikken i sitt arbeid i klassen. Med bakgrunn i arbeidet med kultur for Læring har det ikke vært avholdt nye kurs i 2018.

PALS, som Frydenlund skole prøver ut vil bli evaluert i etterkant av skoleåret 2018-19. Erfaringer så langt tyder på at det er en god metode for å styrke klassemiljøarbeidet ved skolen gjennom positiv feedback.

Elverum kommune er MOT kommune. MOT er et viktig holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom i Elverum. Elverum kommune har gått ut av MOT-programmet, dette som en del av innsparingstiltakene som ble gjennomført som en del av tjenestegjennomgangen i 2018.

 

Samarbeid med firma EON Norway AS om bruk av VR og AR-teknologi i skolen med fokus på utvikling av læringsmoduler. Vi fortsatte ikke samarbeidet med EON i 2018. Dette på grunn av at alle opplæringsmodulene til EON er på engelsk. Å oversette og relatere disse modulene til norsk og læreplanen vår, ville medført en veldig stor arbeidsmengde for pedagogene i Elverum, noe som vi med Kultur for læring og med ny overordnet del til læreplanen ikke så som mulig å gjennomføre.

 

7.5.4 Utfordringer videre

Det er risiko for at skolene ikke fanger opp eller reagerer overfor elever som blir utsatt for mobbing/krenkende atferd, herunder risiko for at kommunen ikke har gode nok systemer for å avdekke mobbing. Det er risiko for at det ikke er tilstrekkelig utviklende arenaer for faglig utvikling. Det er også en risiko for at riktige tiltak ikke blir igangsatt etter kartleggingene. Dette følges opp i tråd med tiltak beskrevet i ROS-analysen for skole.

Økonomien i skolene er en utfordring, skolene opplever å ha et svært lite handlingsrom, både til innkjøp av læremidler og kompetanseutvikling utover den statlige satsningen på videreutdanning som kommunen er inne i. I gjennomsnitt har skolene våre betydelig færre elever sammenliknet med kommunegruppe 13. Når det gjelder en mer dyptgående vurdering av grunnskolen så vil dette bli fremlagt gjennom tilstandsrapporten som fremlegges for kommunestyret hvert år i juni.

7.6.1 Fakta

Tjenesteområdet barnevern omfatter tjenestene: Barneverntjeneste – og enslige mindreårige flyktninger. Barneverntjenestene produseres i hovedsak innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet i sektoren med egen enhetsleder, en fagleder, to teamledere samt 14 saksbehandlere og en miljøterapeut. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak.

Bosetting og underhold av enslige mindreårige flyktninger er flyttet til funksjon 285 (Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde), inngår i tjenesteområde Barnevern og er organisert som en del av enheten Bosetting og introduksjon i Sektor for utdanning. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er i regnskapet ført her sammen med drift.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift har:

 • Barn med behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bostad /familie
 • Enslige mindreårige flyktninger

 Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, strategisk plan for integrering i Elverum 2015-2019 og deler av Kommuneplanens samfunnsdel.

7.6.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Barnevern: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 244: Barneverntjenesten.
Antall fristoverskridelser for gjennomgang av melding 0 0 3
Andel barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned 100% 84 % 82 %
Funksjon 252: Barneverntiltak utenfor familien.
Andel   lovpålagte tilsyn i fosterhjem 100% 100 % 100 %
Andel av brukere med tiltak som øker ORS-score fra første behandling til slutt 70% Ikke målt 0
Funksjon 285: Enslige mindreårige flyktninger.
Antall enslige mindreårige som bosettes 3 4 6
Andel enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 95% 100 % 100 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Barnevern 37 857 25 288 32 628 -5 229

 

Resultatkommentar

Tjenesteområdet barnevern har et samlet merforbruk i 2018 i forhold til budsjett på 5,2 millioner kroner.

Barneverntjenesten – Det var noen færre nye plasseringer av barn i fosterhjem i 2018, men vi har i tillegg flere i midlertidige fosterhjem. Vi har enda ikke et fullgodt resultat på antall barn med utarbeidet tiltaksplan, men dette er et fokusområde og det arbeides for å få et resultat på 100%. Vi har en økning i beredskapshjems plasseringer, dette som et resultat av en økning på akuttsaker. Tilsynsordningen i fosterhjem fungerer svært bra og dette blir fulgt opp på en god måte. Vi har fast oppfølging av alle tilsynsførere vi har.

Enslige mindreårige flyktninger – Totalt i 2018 var det 24 enslige mindreårige flyktninger (EMF) i Elverum (ikke fylt 18/20 år). I Hamarvegen bofellesskap var det 2018 fullt belegg med 7 enslige mindreårige mellom 13 og 17 år. De resterende bor på hybler med oppfølging. 9 enslige mindreårige fylte 20 år og «gikk ut» av EMF i løpet av 2018. Disse er fremdeles innenfor 5-års perioden (jfr avtalen med Integrerings- og Mangfoldsdirektortatet om integreringstilskudd), og de som har ekstra behov blir nå fulgt opp av Bosetting og introduksjon etter at oppfølgingen fra Familie og helse ble avsluttet i 2018 ved nedleggelse av oppfølgende team.

7.6.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid for å redusere saker til overtagelse av omsorg. Barneverntjenesten er inne i en prosess for å se på hvordan vi kan få bedret samarbeidet både internt og eksternt.
Videreutvikle bruk av fagsystem for gode styringsdata. Implementering av digitalt post/arkiv og post ut fra fagsystem. I samarbeid med regnskaps-enheten er det etablert direkteremittering som en del av Lean prosjektet.
Etablere mobilt barnevern. Mobilt barnevern er etablert.
Oppstart digitalt arkiv. Dette er i prosess sammen med arkivtjenesten i kommunen.
Oppstart «post ut» via KS. Dette er i prosess sammen med arkivtjenesten i kommunen.
Implementere oversiktsverktøy for kostnadsendringer i barnevernet. Dette er igangsatt.
Fortsette det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som verktøy. Dette er i prosess, og implementert i arbeidsgrupper i barnevernet og tiltakstilbud til barn og unge i Elverum
Videreutvikle prosedyrer og implementering av prosedyre « nærnettverk» i Elverum kommune, jfr. lovendring. Dette er en prosess som det jobbes med fortløpende.
Implementere Feedback informerte tjenester. Implementert i tiltaksarbeid i hjemmet, men ikke verktøy for barnevern ved omsorgsovertakelse.

 

7.6.4 Utfordringer videre

Barnevernet skal først og fremst være en hjelpeinstans som skal gi frivillige tiltak og forhindre omsorgssvikt. Det vil da bli sentralt å se på organiseringen i kommunen og videreutvikle samarbeid med andre enheter i kommunen som jobber med samme målgruppe og utvikle gode kommunale tiltak sammen. Barn og foreldre må da få nødvendig hjelp og støtte for å forhindre alvorlige problemer. God dialog og samarbeid mellom barnevernet og barn og foreldre er en forutsetning for et godt barnevern. I tillegg til barnets foreldre er barnets familie og nære nettverk en viktig ressurs i barnevernssaker, og arbeidet med å utvikle «nærnettverk» i kommunen fortsetter. Godt samarbeid med andre instanser er avgjørende for at flere barn får riktig hjelp til rett tid, og kan motvirke behovet for mer inngripende tiltak.

Enslige mindreårige flyktninger – Elverum er en av to kommuner i Hedmark som fortsatt bosetter enslige mindreårige flyktninger. Etter forespørsel fra Integrerings- og Mangfoldsdirektortatet har kommunestyret vedtatt å bosette 3 nye i 2019. I samme periode vil det flytte ut 3 ungdommer fra bofellesskapet. Vi vil derfor ha fullt belegg ut 2019. Ut fra dagens prognose vil vi også i 2020 bosette 3 enslige mindreårige og dermed fylle opp for de som flytter ut.

7.7.1 Fakta

Tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling omfatter tjenestene: Helsesøstertjeneste – smittevern og vaksinasjonsprogram, helsestasjonstjeneste til barn mellom 0-5 år og jordmortjeneste; skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler og videregåendeskoler og tilbud til høgskolestudenter; psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten; miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal; samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger, helsestasjonslege og kommune psykologer, frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper; tiltaksteam barn, unge og familier med familieveiledning og tiltak overfor utsatte barn og unge; SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep – et lavterskel tilbud og hvor Elverum er vertskommune; krisesenter – interkommunal tjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar; tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen; transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold; aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll dagaktivitetssenter; støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand; avtaleleger – kommunens avtaler med fastleger; interkommunal legevakt; turnusleger; tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon og legetjenester på IKAD-plasser (interkommunal akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri; fysioterapitjeneste – tilskudd til drift av private fysioterapitjenester; kommunal logopedtjeneste; Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb – tjenesten er for alle i alder 10-20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift, har rett til eller behov for, en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt samt barn og unge. Tjenestene gis i hjemmet, på alle aktuelle samtalearenaer som skole, barnehage, helsestasjon, Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, samt som oppfølging ut i kommunene eller som tilbud på arenaer vi stiller til disposisjon for de vi er i interkommunalt samarbeid med.

Kommunens planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd og de strategisk planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017, Integrering i Elverum 2015 – 2019, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018, en legeplan og en fysioterapiplan.

7.7.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Helse – forebygging og behandling: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 231: Aktivitetstilbud til barn og unge.
Antall besøkende Ungdommens hus / Hernes fritidsklubb 9500 10406
Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter 550 333 388
Sommeråpent Ungdommens hus antall dager 15 25 10
Funksjon 232: Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Alle gravide skal få tilbud om det nettbaserte programmet «Mamma Mia» 100% 100 % 100 %
Andel nye bosatte flyktninger som får tilbud om 5 konsultasjoner/4-ukers program 70% 100 % 100 %
Funksjon 233: Annet forebyggende helsearbeid
Tilbakemelding etter tilsyn /befaring i miljørettet helsevern. 100% 95 % 95 %
Andel avvik fra svarfrist på høringsuttalelser i miljørettet helsevern. 0 % 10 % 10%
Andel av brukere i klinisk oppfølging , som øker ORS-score (måling av kvalitet på behandlingen)  fra første behandling til slutt. 70 % Ikke målt 80 %
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. 20% 17 % 15 %
Funksjon 234: Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.
Antall timer bistand til brukere som har rettigheter til og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitt timer per måned. 208,40 212,15 212
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter per år. 13 15
Funksjon 241: Diagnose, behandling, re-/habilitering.
Andel helsepersonell som tilfredsstiller kompetansekrav i akuttmedisinforskriften 85 % 70 % 70 %
Antall klagesaker i legevakt/avvik – mindre enn <8 6 2
Andel av pasienter/brukere som øker ORS-score fra første behandling til slutt. 70 % Ikke målt 80 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Helse – forebygging og behandling 74 318 65 713 70 254 -4 063

 

Resultatkommentar

I hovedsak er det små avvik på mål og resultat, med unntak av registrerte samtaler hos utekontakt, ORS score familieteam og andel fastleger som har legevakt.

Bakgrunnen for at mål hos Utekontakt ikke ble nådd, er at Utekontakten som følge av tjeneste-gjennomgang 2018 ble vedtatt nedlagt og ansatte gikk over i andre stillinger høsten 2018. Familieteamet ble også berørt av tjenestegjennomgangen, og fikk endring i sin struktur og bemanning. Måltall er derfor ikke hentet ut for 2018.

På legevakt er en av årsakene alderssammensetning på fastlegene og mulighet for fritak til legevakt i henhold til lovverk, men det kommer yngre leger til som er aktive i kommunens interkommunale legevakt.

I tjeneste 231 har det i tillegg vært høyere antall besøk Ungdommens hus/Hernes fritidsklubb enn måltall på 9 500, da det er registrert 10 406 besøk her i 2018.

Når det gjelder tjenesteområde 241 – kommunalt ansatte fysioterapeuter i PRO, er det korrigert føring av utgifter i 2018, da disse var ført på feil tjeneste i forhold til KOSTRA rapportering.  Her er regnskap korrigert, men ikke budsjett for 2018.

Området legevakt, har merutgifter med innleie på korttidsfravær noe som ofte gir overtid da det er lite vikarer her.  Noe av grunnen til at det er lite vikarer er manglende spesialkompetanse i forhold til å kunne arbeide på legevakt. Dette i forhold til akuttmedisin forskriften, og pålegg om to spesialkurs de må ha gjennomført før de starter i vakter på legevakt

På tjenesteområde 232 kommunehelsetjenesten, har vi hatt ekstrautgifter i forhold til innleie av ferievikarer og sykevikarer på kommunale legestillinger.  Ved sykefravær får vi ikke refundert tilsvarende utgifter til lønn, da grunnlønn leger er mye høyere en max refusjonssats fra folketrygden.

7.7.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Implementere LEAN som filosofi og metode. Startet opp i alle enheter, og arbeidet fortsetter de neste årene med fokus på forskjellige områder og prosesser.
Videreutvikle tverrfaglig samarbeid med skole og helsesøster ved barns overganger fra barnehage – skole, skole – ungdomsskole – videregående skole. Det er etablert samarbeid og rutiner.
Starte arbeidet med å utvikle egen helsestasjon for gutter. Gjennomført, oppstart mars 2018.
Implementering av recovery-orientert arbeid i flere enheter (behandlingsprogram om livsmestring). Har vært utfordrende å få implementert i enhetene da enkelte om råder ikke er så egnet for metoden. Arbeidet fortsetter i 2019.
Strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading. Prosedyrer er på plass. Det ble gjennomført kompetanseheving på tvers av sektorene, og i samarbeid med andre kommuner. Arbeidet fortsetter gjennom interkommunal handlingsplan de neste årene.
Implementere Feedback informerte tjenester i klinisk oppfølging. Verktøy hos tiltaksteam barn, unge og familier, delvis tatt i bruk i skolehelsetjenesten samt i enhet rus og psykisk helse.
Kvalitetssikre dokumentasjon av nødvendig helsehjelp og saksbehandlingsrutiner. Kompetanseheving er gjennomført, og følges opp kontinuerlig fremover.
Kompetanseheving i taushetsplikt og samarbeid på tvers. Er gjennomført internt i deler av sektoren
Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved frisklivssentralen i h t føringer for folkehelsearbeid i statsbudsjettet. Jobbes med kontinuerlig. Er etablert samarbeid med andre kommuner om blant annet felles kurs.
Utvikling av oppgaver og tjenester i helsehuset, blant annet nye funksjoner i legevakten. Prosess hele 2018 og videre inn i 2019
Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell jmf. Arbeidsmiljøloven. Sentralt tilbud i kommunen i 2019.
Videreføre Ungdommens hus som MOT-arena i samarbeid med Elverum Ungdomsskole og MOT-kontakter. Avviklet tjeneste etter kommunestyrevedtak juni 2018

 

7.7.4 Utfordringer videre

Helsetilbudet til unge i Elverum er i god utvikling for å dekke flere områder som før har hatt lite tilbud, dette blant annet i gruppen ungdom, og helsestasjonstjenester. Det arbeides videre med å samordne tiltak og tilbud for aldersgruppen 0-23 år og tilbud til familier som har behov for bistand i form av kommunale tjenester. Utfordringen er å komme inn tidlig i saker som gjelder barn og oppvekst, slik at vi kan forebygge mer relatert til uhelse og omsorgssvikt for barn i kommunen.

Det arbeides videre med organisering av tilbud til aktivisering barn og unge i kommunen, både hva tilbud og organisering skal være, sett i samarbeid med eksisterende fritidstilbud i lag og foreninger i kommunen.

Frisklivssentralen drifter godt i forhold til midler, men det er en utfordring å utvikle flere tilbud grunnet begrenset kapasitet. Videre utviklingsarbeid ses i sammenheng med etablering av helsehus og synergier vi kan få av dette til frisklivsarbeid. Det er etablert samarbeid med andre kommuner, og dette er et viktig utviklingsarbeid for at flere grupper skal få tilbud om lavterskel tiltak og at vi skal utvikle oss videre.

7.8.1 Fakta

Tjenesteområdet Pleie og omsorg omfatter tjenestene: Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold; drift av kjøkken og kantine i institusjon; dagopphold og aktivitet; transporttjenester; hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon , omsorgsstønad, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig; hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål; brukerstyrt personlig assistanse (BPA); fysio- og ergoterapitjenester; formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån; akutthjelp helse- og omsorgstjenesten – Elverum kommune er administrativ vertskommune for tjenesten innen somatisk helsehjelp, som ytes av sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Sektor for familie og helse har ansvar for kommunale øyeblikkelig-hjelp-plasser innen psykisk helsetjeneste; renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som, i henhold særskilt vedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er de strategiske planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017 og Integrering i Elverum 2015 – 2019. Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte og i stor grad regulert av lovverk, forskrifter og veiledere.

7.8.2 Mål og resultater

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Pleie og omsorg: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 253: Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon
Brukerundersøkelser sykehjem(forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
Resultat for brukerne 1,9 1,9 Ikke målt
Respektfull behandling 2,0 2,0 Ikke målt
Brukermedvirkning 2,0 2,0 Ikke målt
Pårørendeundersøkelser sykehjem (skala 1-6, 6 er best).
Resultat for brukerne – pårørende 4,5 4,6 Ikke målt
Respektfull behandling – pårørende 5,2 5,2 Ikke målt
Brukermedvirkning – pårørende 4,5 4,6 Ikke målt
Indikatorer for tjenesteproduksjonen i institusjon.
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner 100 % 100 % 100 %
Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten 50% 45 % Ikke målt
Fallutredning er utført på alle pasienter i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter som skal ha mål for habilitering/rehabilitering 100 % 100 % 100 %
Andel avdelinger som gjennomfører lokal internrevisjon på tjenestekvalitet 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100% 100 % 100 %
Andel saker hvor frister overholdes i kommunens ergo- og fysioterapitjeneste 100 % 83 % 97 %
Plasser institusjon av innbyggere 80 år eller over 18,1 % 19,6 % 19,1 %
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 4,1 % 4,1 % 4,1 %
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 17,3 % 15 % 15%
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 20,2% 19,6 % 19,6 %
Funksjon 254: Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp.
Pårørendeundersøkelser – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best).
Trygghet – pårørende 4,9
Respektfull behandling – pårørende 4,8
Informasjon – pårørende 4,6
Brukerunders. hjemmebaserte tjenester (forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte 2,0
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme 2,0
Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta 1,9
De ansatte behandler meg med respekt 2
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg 1,9
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) 1,9
Indikatorer for tjenesteproduksjon – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Andel tjenestemottakere som skal ha aktive tiltaksplaner i Gerica, med daglig   journalføring. 100 % 100 % 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging. 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere med gitt tilbud om brukersamtale 1 gang per år. 100 % 100 % 100 %
Andel høgskoleutdannede innen helse og sosialfag i tjenesteproduksjonen. 25 % 19,55 % 19,3 %
Andel helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i tjenesteproduksjonen 60 % 74,8 % 75,2 %
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester – somatikk
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr. uke, hjemmesykepleie 4,6 t/u Tall ikke tilgjengelig 5,0 t/u
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg 50 % 50 % 50 %
Etterspørre legemiddelgjennomgang av fastlege ved behov/bekymring og/eller hos brukere med ordinasjon på mange medikamenter 100 % Fastlege ansvarlig for rapportering Ikke målt
Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig 80 år eller eldre 24 % Tall ikke tilgjengelig 26 %
Ernæringskartlegging er utført på alle aktuelle brukere i henhold til prosedyre 100 % 70 % 65 %
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner 100 % 100 % 100 %
Aktivitetstilbud (dagopphold) – antall plasser for hjemmeboende

23 plasser

15 plasser 17 plasser
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester – psykisk helse
Antall med bo- og oppfølgingsavtale (psykisk helse) 20 25 20
Antall som mottar psykiske helsetjenester – kortvarig 220 Ikke aktuelt 180
Antall som mottar psykiske helsetjenester – langvarig (med vedtak) 180 417 190
Andel brukere som øker ORS (Outcome Rating Scalescore – egenvurdering av hjelpen) fra start til slutt 70 % 60 % 70 %
Døgnkontinuerlig dekning sykepleier (KAD) 100 % 100 % Ikke aktuelt
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – Tjenestekontoret – forvaltning
Alle inneliggende pasienter på sykehus som har behov for endret tjenestetilbud etter utskriving,   skal kartlegges samme eller påfølgende virkedag. 100 % 100 %
Antall UK (utskrivningsklare) døgn (somatikk) 250 døgn 26 døgn 695 døgn
Andel pasienter hvor det er mistanke om demenssykdom som skal få tilbud om kartlegging/utredning av kommunens demensteam – så fremt kartleggingen ikke er utført av lege/spesialisthelsetjenesten 100 % 100 %
Andel pasienter og pårørende som er rammet av kreft som skal få tilbud om kreftkoordinator og kreftsykepleier i hjemkommunen. 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere som ønsker og har rett på personlig koordinator som skal få dette opprettet innen 1 måned etter søknad 100 % 88 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Pleie og omsorg 414 928 324 819 401 845 -13 083

 

Resultatkommentar

Samlet viser måleindikatorene i stor grad måloppnåelse. Spesielt nedgang i antall UK døgn i 2018 er positiv utvikling.

Tjenesteområdet pleie og omsorg har et negativt avvik på i overkant av 13 millioner kroner – regnskap sammenliknet med revidert budsjett for 2018. Det største merforbruket skyldes at hjemmebaserte tjenester gjennom hele 2018 har hatt vesentlig flere vedtakstimer enn de har hatt budsjett til å drifte, noe som har medført stort behov for ekstra innleie. Årsaken er både nye og eksisterende brukere, hvor enkelte har hatt store og sammensatte behov, både for ordinære hjemmesykepleie og psykisk helsetjeneste. Jotuntoppen bo- og omsorgssenter har også hatt behov for flere ressurser enn først antatt for å sikre forsvarlig bemanning. I tillegg til bruk av egne vikarer har det vært et stort behov for å kjøpe tjenester fra vikarbyrå.

Enhet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne har et merforbruk på 1,2 millioner kroner som i tillegg til behov for vikar innleie, i hovedsak skyldes at Vestly avlastning har fått flere barn med behov for tjenester. I tillegg ble kjøp av tjenester med døgnomsorg eksternt høyere enn budsjettert.

Institusjonstjenesten har totalt et merforbruk, som i hovedsak skyldes vikar- og ekstra innleie. De største utslagene viser seg på Sætre alders- og sykehjem og Moen avdeling 1.

For å kunne håndtere reduksjon i årsverk som følge av tjenestegjennomgang våren 2018, har flere stillinger vært holdt ledige gjennom store deler av 2018. I tillegg har det vært vanskelig å få kvalifiserte søkere til både vikariater og faste stillinger. Samlet sett har dette medført stor bruk av vikarbyrå i tillegg til interne vikarer for å sikre forsvarlige tjenester. Dette har medført økte kostnader.

På inntektssiden er det anordnet en inntektssvikt tilsvarende 2,5 millioner kroner for refusjon ressurskrevende tjenester. Inntekt for betaling for opphold på sykehjem ble større enn budsjettert, noe som skyldes korttidsopphold som har gått over i langtidsopphold og derved ga høyere inntekter enn forventet.

Et annet forhold som har bidratt til negativt avvik er utgifter knyttet til renhold og drift av bygningsmasse, som viser et merforbruk på 4,8 millioner kroner for 2018. Transporttjenesten har et merforbruk som beløper seg til 2,8 millioner kroner. I tillegg er i overkant av 2 millioner kroner i merforbruk på tjenesteområde pleie og omsorg, hvorpå budsjettet er på andre tjenesteområder – og derved ikke et reelt merforbruk.

De fleste nøkkeltall fra SSB for 2018 for helse- og omsorgstjenestene er ikke klare ved skriving av årsmeldingen. Elverum har fremdeles en høyere dekning av institusjonsplasser for aldersgruppen 80 år+, enn kommunegruppe 13. Denne indikatoren kan ikke alene vurderes uten å ses i sammenheng med andel omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Åpning av Jotuntoppen bo- og omsorgssenter høsten 2017 har gitt Elverum 24 plasser med heldøgns bemanning for mennesker med demens, noe som har økt dekningsgraden samlet for institusjonsplasser og omsorgsbolig med HDO for aldersgruppen 80 år+.

Prisen pr. institusjonsplass er for Elverum i 2018 1 195 698,- noe som er 51 864,- lavere enn snittet i kommunegruppe 13. Dette er en bedring siden 2017.

Behovsprofilen for aldersgruppen 67 år + er høyere i Elverum enn kommunegruppe 13. Det vil si at vi har en større andel i vår befolkning i disse aldergruppene enn sammenlignbare kommuner. Etter justering for utgiftsbehov ligger Elverum litt høyrere enn kommunegruppe 13 for netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie og omsorg, noe som må sees i sammenheng med et stort merforbruk grunnet kapasitetsutfordringer i hjemmebaserte tjenester gjennom store deler av 2018.

 

7.8.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Implementere LEAN som filosofi og metode for kontinuerlig forbedring. Det har gjennom året vært fokus på at alle avdelinger skal ha driftstavler, og starte arbeid med forbedringstavler. De fleste avdelinger har innført dette som en del av daglig drift. Det har også vært fokus på andre verktøy og metoder innen LEAN; blant annet 5S og prosessgjennomgang. I 2018 har sektoren gjennomført 2 ledersamlinger med fokus på LEAN, hvor deling av erfaring har vært tema, men også opplæring og trening på blant annet prosessgjennomgang og bruk av A3. Utviklingsstaben tilbyr internkurs i LEAN, slik at nye ledere kan læres opp. Spesielt tavlene gjør det enklere å holde fokus på kvaliteten i tjenesten, og bidrar til bedre oversikt/struktur relatert til arbeidsoppgaver og flyt i disse. Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg har testet ut et nytt verktøy; kulturanalyse som metode for å jobbe med kultur for endring.
Ivareta fag- og kompetanseutvikling gjennom å bidra i utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. Hamar kommune er vertskommune, hvor kommunene Elverum og Stange er satellitter. Samarbeidet, hvor Elverum kommune var satellitt under Hamar kommune, er avsluttet våren 2018. Kommunen ivaretar selv ansvaret for fag- og kompetanseutvikling og deltar i prosjekter eksternt der det er hensiktsmessig.
Styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på fallforebygging, legemiddelgjennomgang, forebygge urinveisinfeksjon og trykksår som noen av de prioriterte fagområdene i PRO. Institusjonstjenesten: Sektoren har revidert og videreutviklet prosedyrer innen fallforebygging og legemiddelgjennomgang. Forebygging av underernæring har vært et fokusområde i 2018, og det er utarbeidet en ny felles prosedyre for ernæringskartlegging som er innarbeidet i alle avdelinger gjennom blant annet lærings-nettverk.
Videreutvikle systemet for kvalitetssikring og internkontroll. Arbeid med lokal internrevisjon er standardisert for alle enheter. Overordnet internrevisjon ble gjennomført etter ny modell – delvis som selvmelding i egen avdeling, og ved at leder og en gruppe ansatte gjennomførte revisjon på en annen avdeling. Revisjonsområdet var: Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal: helhet, oversikt og kvalitet.
Styrke demensomsorgen ved å videreutvikle rollen som demenskoordinator og etablere demensteam. Videre samarbeide med Demensforeningen for å spre kunnskap om demenssykdom for Elverum kommunes innbyggere, og gjennomføre pårørendeskole. Demensteamet ble etablert i 2017, og har gjennom hele 2018 vært i virke i henhold til målsetting. Som tidligere rapportert ble pårørendeskole gjennomført i 2018. Pårørendeskole vil framover gjennomføres én gang pr. år.

Det har i 2018 blitt gjennomført 2 kurs, 3 erfarings-samlinger og 1 aktivitetsvenntreff for de frivillige aktivitetsvennene.

Videreutvikle og evaluere effekten av innsatsteam som en tjeneste som gir brukeren mulighet for rehabilitering og økt mestring i eget hjem. Innsatsteamet har flere pasienter, både direkte fra sykehus og i overgang når de reiser hjem fra rehabiliterings- og korttidsopphold. Dette har god effekt på brukeren som kommer raskere hjem, og finner metoder for å mestre dagliglivet i eget hjem. Dette har vært med på å øke kapasiteten på korttids- og rehabiliteringsavdelingen.
Bidra som aktiv prosjekteier i kommunalt velferdsteknologiprosjekt og deltaker i velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal regionen, samt starte arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid for å sikre overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer, etablere digital plattform og responssenter. Rus og psykisk helsetjeneste har deltatt og implementert SMART-sam, som er et system for videokonferanse i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og 13 kommuner i Innlandet.

Hjemmetjenesten og servicekontoret er klargjort for å kunne betjene trygghetsalarmer via ny digital plattform.

Overføring av mottak av trygghetsalarmer til hjemmetjenesten var godt i gang på slutten av 2018, og arbeidet ble sluttført tidlig i 2019. Beboere i 1. etg. på Jotuntoppen bo- og omsorgssenter fikk fra 2018 tilbud om mobile trygghetsalarmer. Institusjonstjenesten har prøvd ut og benytter fallsensorer med god effekt på flere avdelinger.

Samarbeide med MHBR om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Tverrsektorielt samarbeid om blant annet kartlegging og bruk av diverse utstyr for å redusere brannrisiko pågår. Sektoren gjennom-fører brannvernsundervisning i samarbeid med MHBR hvert år.
Delta i KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) prosjekt i samarbeid med sykehus og høgskolen for å øke kunnskap om KOLS. Ressurssykepleiere, samt sykepleierstudenter i praksis deltar i prosjektet. Prosjektet vektlegger tverrfaglig tilnærming, gode pasientforløp og forebygging av reinnleggelse.
Utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom. Det har vært en høy aktivitet på dagaktivitetstilbudene i for personer med demens. Aktivitetstilbudet er basert på personsentrert omsorg, og målet er å gjøre dagen meningsfull for brukerne, samtidig som pårørende får nødvendig avlastning. Flere brukere har fått tilbud om dagaktivitet i 2018, men det er fortsatt et behov for flere plasser.
Ivareta bestemmelser om utførelse av arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold. Bestemmelser om utførelse av arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold er ivaretatt.
Implementere recoveryorientert arbeid i rus og psykisk helse.  
Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell – jfr. nye pålegg i Arbeidsmiljøloven. Institusjonstjenesten jobber med tiltak for forebygging og håndtering av vold og trusler, ROS analyse, opplæring i terapeutisk konflikthåndtering gjennomføres hvert år i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. SAM-AKS (samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem), sykepleier er inne på alle institusjonene. Ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp etter hendelsen(e).
Opptrappingsplan for rusarbeid, jamfør statlige føringer. Pakkeforløp skal implementeres fra 2019.

UK psykisk helse og rus fra 2019. Vi må forberede oss på dette. Det holdes av en leilighet på Øvre Sandbakken til dette formålet.

Implementere Feedback orienterte tjenester i rus og psykisk helsetjenester. Det har vært vanskelig å sikre måltallet da medarbeider med ansvaret for veiledning kun har vært på 2 veiledninger ila 2018 pga sykdom. Det har vært vanskelig å finne andre veiledere da de har gått over i andre stillinger/sluttet på grunn av tidligere omstillinger i kommunen.
Videreutvikle mestringstilbud og satsing på intro-kurset «tankens kraft» i psykisk helse På grunn av sykdom og høyt arbeidspress blant saksbehandlerne i tjenesten, har vi ikke kunnet frigjøre kapasitet til å følge opp dette slik vi ønsket. Det er søkt om overføring av midler lagt på fond.

Tankens kraft har etter hvert blitt en stor suksess for tjenesten. Vi har økende antall påmeldte til kursene og vi ser det som en god investering for tjenesten. Det er på de siste kursene så mange som 45 påmeldte, noe som gir god utnyttelse av ressursene. Totalt har 214 personer vært påmeldt kurset i 2018.Det krever noe ressurser, men blir også gitt som helsehjelp for noen av søkerne til tjenesten. Målet er å skape en skalering av tiltak som kan sikre riktig bruk av ressurser til rett tid og på riktig nivå, slik at færrest mulig brukere trenger kostbare tiltak.

7.8.4 Utfordringer videre

Hjemmebaserte tjenester: Åpning av Jotuntoppen bo- og omsorgssenter oktober 2017 medførte en økning i vedtakstimer som det ikke var budsjettdekning for, og som også medførte kapasitets-utfordringer for de øvrige avdelingene i hjemmebaserte tjenester. Denne utfordringen fulgte oss inn i 2018.

Psykisk helsetjeneste hadde en økning i antall henvendelser i 2018, noe som gir ventelister inn til tjenesten. Det betyr at noen henvendelser blir avvist, men forsvarligheten ivaretas. Det er behov for ytterligere styrking av dette arbeidet i psykisk helsetjeneste. Det er vanskeligere å få brukere innlagt i psykisk helsevern, og de som er innlagte kommer raskere tilbake til kommunen. Det betyr at tjenestene fra kommunen må dekke en større del av totalinnsatsen for brukerne.

Etter åpningen av Jotuntoppen aktivitetssenter har flere hjemmeboende personer med demenssykdom fått tilbud om tilrettelagt aktivitet. Det er flere som ønsker tilbudet flere dager i uka, og flere står på venteliste. Aktivitetstilbudet påvirker i stor grad muligheten til å kunne bo hjemme lengst mulig og bidrar til en meningsfylt hverdag for brukeren, og ikke minst avlastning for pårørende. Fra 1. januar 2020 vil det bli lovpålagt at kommunene skal sikre nødvendig aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom, og det er behov for å jobbe videre med å utvikle tilbudet og kapasiteten på tjenesten.

Institusjonstjenesten: Den største utfordringen knyttet til institusjonstjenesten er at det ikke er tilstrekkelig stor andel plasser som er tilpasset pasienter med demenssykdom. Institusjonstjenesten har i perioder komplekse og sammensatte pasienter, hvor det tidvis er behov for å styrke bemanningen for å sikre forsvarlige tjenester og også forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. Grunnbemanningen ved enkelte avdelinger er lav, som igjen medfører behov for ekstrainnleie for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Antall UK (utskrivningsklare pasienter) hvor kommunen har måttet betale døgnpris har blitt vesentlig redusert. Det skyldes rask kartlegging fra tjeneste-kontoret, økning med 3 korttidsplasser og gode resultater av rehabiliterende innsatsteam.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne har hatt en økning i behov, spesielt for avlastning ved Vestly avlastning. Svartholtet bofellesskap stod ferdig, og beboere og ansatte ved Sandbakken bofellesskap flyttet inn i nye lokaler høsten 2018.

Kommunal akutt døgnplass (KAD og IKAD):

Det er lav beleggsprosent på både psykisk og somatisk akutt døgnplass. Organiseringen av driften er planlagt overført til legevakten ved innflytting på helsehuset.

 

 

 

7.9.1 Fakta

Tjenesteområde sosial – tjenestebistand omfatter tjenestene sosial rådgiving og veiledning; administrasjon og støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen; skjenkekontroll; gjeldsrådgiving; økonomirådgiving, rusomsorg og oppfølging i midlertidig bolig; boligforvaltning – ivaretagelse av eierinteresser og forpliktelser knyttet til kommunens ulike boligtyper som: omsorgsboliger, boliger i bofellesskap og øvrige kommunalt disponerte boliger samt to prosjekter i boligsosialt utviklingsprogram; kommunale sysselsettingstiltak og kommunale lavterskel sysselsettingstiltak; forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som har behov for:

 • Råd, veiledning, midlertidig bolig, oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte som har behov for kommunal bolig.
 • Jobb eller aktivitet, for de mellom 18 og 67 år og har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020, alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020, boligsosial programplan – bolig for velferd 2016-2020.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet gis av NAV, boligsosialt team i Service- og IKT staben, sektor for kultur som ivaretar sysselsettingstiltak for brukere, sektor for pleie, rehabilitering og omsorg som ivaretar sysselsettingstiltak for utviklingshemmede, eiendomsstaben som bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger, sektor for familie- og helse ivaretar rusomsorg sammen med NAV.

7.9.2 Mål og resultater

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Sosial tjenestebistand: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned. 10 11 10
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale 80% 79% 76%
Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning (måles hvert tertial). 80% 96% 97%
Antall registrerte samtaler Utekontakten 1150
Funksjon 243: Tilbud til personer med rusproblemer
Antall rusmisbrukere som følges opp av ruskonsulent. 60 79 62
Funksjon 265: Kommunalt disponerte boliger
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år. 12 7 12
Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler, 50% 56% 50%
Minimum driftskostnader til vedlikehold per år – kr per m2 170 105
Funksjon 273: Kommunale sysselsettingstiltak
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud per år. 45 40 45
Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke. 6 6 6

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Sosial tjenestebistand 20 372 20 497 125

 

Resultatkommentar

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid – Det ble ikke inngått noen tilvisningsavtaler på boliger i 2018, det ble utlyst en ny konkurranse blant mulige utbyggere, men endelig avtale blir ikke klar før i 2019. 7 husstander har gått fra leie til eie av egen bolig i 2018, kontinuerlig jobbing i boligsosialt team med fokus på hvem som ved hjelp av startlån og økonomisk veiledning kan eie egen bolig har bidratt til dette. Noen av disse har tatt over tidligere leid kommunal bolig etter takst, og noen har kjøpt i markedet. Resultatet viser også at det hele tiden er barnefamilier som prioriteres i forhold til bruk av startlån.

Råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeide – Nesten ingen av flyktningene som ble fulgt opp av minoritetsveileder var uten aktivitet i 2018. Målet var 80%, mens resultatet ble 96%.

Tilbud til personer med rusproblemer – Antallet rusmisbrukere som ble fulgt opp av ruskonsulent ble 79 i 2018. Dette skyldes helårsvirkningen av 2 ruskonsulenter.

7.9.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
·         Videre deltagelse i Husbankens kommuneprogram «Bolig for Velferd», blant annet med delprosjektene: «Hjem først» og «Midlertidig bolig».

·

·         Etablere og utvikle et FACT team for å gi mer helhetlige og koordinerte tjenester til personer med store utfordringer knyttet til rus og psykiatri (FACT = Flexible Assertive Community Treatment – et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser)

Hjem først; har 15 deltagere som krever mye oppfølging og støtte. I tillegg følger teamet opp 12 personer som står i fare for å miste boligen og vegrer seg for å søke hjelp i det ordinære hjelpeapparatet.

Midlertidig bolig; botilbud i kommunale boliger med lavterskel oppfølging, slik at flere innen 3 måneder kan komme over i ordinær bolig med nødvendig booppfølging.

 

Fylkesmannen dekker utgiftene til 2 stillinger som skal jobbe med en omstilling og styrking av eksisterende tjenester til personer med langvarige og sammensatte behov innen rus- og psykisk helse.

 

Det jobbes med et tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeide med DPS og kommunene i regionen, Factteam.

·         Utvikle nye tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming, og videreutvikle produkter fra Askeladden tekstilverksted i tråd med moter og etterspørsel. Forenkle produksjonen tilpasset brukergruppen.  
·         Avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen. Det er avhendet en uhensiktsmessig bolig i 2018, som ble solgt for 5,8 millioner kroner.

 

Alle kommuner i Norge rapporterer inn opplysninger om tjenesteproduksjonen til Statistisk Sentralbyrå. Dette gir grunnlag for å sammenlikne kommunens ytelser i tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne. Denne statistikken (KOmmune – STat – RApportering) er strukturert ved at sammenlignbare kommuner er samlet i ulike kommunegrupper. Elverum kommune tilhører kommunegruppe 13.

 

Kommune/KOSTRA-gruppe

Utvalgte nøkkeltall for kommunale boliger, etter region, statistikkvariabel og år
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) Antall boliger finansiert med startlån, per 1000 innbyggere (antall) Antall husstander med bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Elverum kommune 25 25 0 40 3,7 4,4 20,8 19,2
KOSTRA-gruppe 13 19 19 32 37 1,4 1,4 17,9 16,3

 

Dette indikerer at det er viktig å jobbe med «fra leie til eie», og i tillegg satse på oppfølging av de som allerede har klart å skaffe seg bolig, slik at de kan mestre sine forpliktelser i forhold til gitte startlån og faste boligutgifter, målet er å beholde boligen. Kommunen formidlet 101,4 millioner kroner i startlån i 2018, 92 husstander fikk startlån og startlånet finansierte ca. 80 % av kjøpesummen.

7.9.4 Utfordringer videre

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid – Prosjektene «Midlertidig bolig» og «Hjem først» får tilskudd av avsatte midler i statsbudsjettet post: «Tilbud til mennesker med langvarige og og/eller sammensatte tjenestebehov». Etter signaler fra Fylkesmannen gis også dette tilskuddet i 2019, som betyr at tjeneste/oppfølging til denne gruppen innbyggere må implementeres i ordinær drift i løpet av 2019. Det jobbes med et tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeid med DPS og kommunene i regionen, FACT- team.

Bosetting av flyktninger – vi har i de seinere år opplevd store svingninger i bosettingstall. Frem til 2015 var bosettingstakten relativ stabil med ca. 50 bosettinger i året. I 2016 og 2017 opplevde vi en kraftig økning mens vi i 2018 har en prognose for 30 bosatte.

7.10.1 Fakta

Tjenesteområde sosial – økonomisk bistand omfatter tjenestene: mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere; kvalifiseringsprogrammet(KVP); økonomisk sosialhjelp inkludert utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger samt videreformidling av tilskudd gitt av Husbanken som kan gis til vanskeligstilte.

Målgrupper for tjenestene er:

 • Alle bosatte flyktninger innenfor fem-årsperioden. Dette innebærer også enslige mindreårige flyktninger.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd og veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020.

7.10.2 Mål og resultater i 2018

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Sosial – økonomisk bistand: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 275: Introduksjonsordningen
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år). 70 90 90
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert. 50% 73% 50%
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase). 80% 70% 65%
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente. 30 28 84
Funksjon 276: Kvalifiseringsordningen
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). 30 28 28
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning (måles hvert tertial) 70% 85% 87%
Funksjon 281: Ytelse til livsopphold
Antall brukere under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp per måned. 55 55 56
Antall brukere under 25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager. 30 36 37
Aktivitetsplikten – antall deltagere i pålagt aktivitet for sosialhjelp. 25 44
Andel av personer i aktivitetsplikt, se måltall, som har arbeidsoppgaver i kommunen. 60% 30%

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Sosial   – økonomisk bistand 57 952 58 120 60 109 2 157

 

Resultatkommentar

Økonomisk sosialhjelp – Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp fortsetter å øke gjennom 2018. Det er vanskelig å peke på en enkelt faktor, vi ser at økningen i antall brukere fortsetter. Hva angår ungdom under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp har den vært stabil de tre siste årene, mens ungdommer som har økonomisk sosialhjelp som hovedytelse har økt. Se tabeller under. Det er imidlertid ingen økning fra i fjor. Det har vært igangsatt ulike tiltak for å få ungdommene ut i aktivitet. Et eget ungdomsteam har ansvar for alle under 25 år og egen aktivitetskoordinator følger opp de som er i aktivitetsplikten. Ungdomsteamet samarbeider tett med videregående skole for å forhindre frafall eller få elever tilbake i utdanningssporet for de som er i ferd med å droppe ut eller har droppet ut. Vi ser en tendens til økt tilstrømming av ungdommer fra andre kommuner som bosetter seg i Elverum.

  2015 2016 2017 2018
Gjennomsnitt per måned 23 26 37 36

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp som hovedytelse.

 

  2015 2016 2017 2018
Gjennomsnitt per måned 55 57 56 55

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp.

 

ÅR JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2003 279 293 303 325 299 273 290 272 263 305 257 324
2004 276 278 347 335 288 345 305 339 350 337 339 350
2005 285 341 354 358 319 355 312 323 323 295 335 348
2006 271 332 351 300 310 349 267 327 358 288 342 324
2007 270 314 334 294 290 311 249 295 236 283 288 253
2008 237 274 252 311 299 263 274 294 275 280 246 304
2009 245 277 284 300 287 229 292 227 285 283 245 277
2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293

Tabell: Antall hovedpersoner per måned med utbetaling av sosialhjelp i Elverum.

Gjennomsnitt per måned 2015 2016 2017 2018
248 273 282 290

Tabell: Antall hovedpersoner i gjennomsnitt per måned med utbetaling av sosialhjelp de 4 siste år i Elverum.

7.10.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
·         IPS (individuell jobbstøtte). Det er planer om å implementere metodikken i ordinær drift. Arbeidet avhenger av tilgjengelige ressurser, og en er avhengig av et samarbeid mellom kommune, fylke(NAV), NAV lokalt og Distriktpsykiatrisk senter(DPS) Elverum/Hamar. Metodikken er implementert i noen grad i henhold til tilgjengelige ressurser og IPS er også innført på Hedmarken (Hamar, Ringsaker, Løten, Stange) og er underlagt IPS-miljøet i Elverum. Dette er et tiltak som i sin helhet er finansiert av staten. Dette er tilbud for de som har psykiske utfordringer og/eller rusproblemer. Flere av disse har hatt kommunale ytelser (øk. sosialhjelp) og er nå kommet ut i jobb.
·         Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp skal videreutvikles Flere av de som har deltatt i aktivitetsplikten er kommet seg videre i jobb, utdanning, statlige tiltak eller har flyttet. Ca. 80 % mottar ikke lenger økonomisk sosialhjelp. Av disse er ca. 35 % kommet seg ut i jobb. Tilbudet har primært vært for de under 30 år.
·         NAV Elverum skal være med i et forskningsprosjekt som skal utprøve en ny metodikk for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier(HOLF). Det er tilsatt 2 familiekoordinatorer hvorav 1,5 årsverk er finansiert av Arbeids og velferdsdirektoratet. Kommunens egenandel i dette er 0,5 årsverk. Prosjektet går over 2 år ut 2018. Oppstart var 1. oktober 2016. Prosjektet er organisert under Jobbsenteret i NAV. Prosjektet ble forlenget med 1 år og går nå ut 2019.

7.10.4 Utfordringer videre

Statistikk for 2017 (KOSTRA) viser at en større andel av befolkningen i Elverum mellom 20 – 66 år mottar økonomisk sosialhjelp, enn i kommuner vi sammenligner oss med. En ser at barnefattigdom i Elverum ligger noe høyere enn de vi sammenligner oss med. Det vises til tabell 2 under. I oversikten over antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp er det kun hovedpersoner som er registrert, utbetalingene vil gjenspeile familiestørrelser, det vil si antall barn i familie.

 Nøkkeltall Elverum 2017 Elverum 2018 Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter per innbygger til «Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid» – kroner 778 1150 1421
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år – % 4,9 % 4,9% 4,5%

Tabell 1: Andel sosialhjelpsmottakere og netto driftsutgifter per innbygger til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid.

 

Kategori Kommune – 2016-tall
Røyken Vestby Aurskog Høland Stange Elverum
Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt 6,5%

286 barn

7,2%

269 barn

10,5%

309 barn

13%

440 barn

12,2%

472 barn

Barn i innvandrerhusholdninger med lav inntekt 29,4%

118 barn

21,7%

100 barn

44,1%

93 barn

49,2%

182 barn

56%

225 barn

Barn i husholdninger uten noen yrkestilknyttede personer 4,6%

246 barn

6,0%

250

7,3%

255 barn

9,5%

395 barn

10,3%

440 barn

Tabell 2: Andel barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt og uten yrkestilknyttede personer.

 

 

7.11.1 Fakta

Tjenesteområdet Kultur og religiøse formål omfatter tjenestene: Kino- og kulturhus; idrett og nærmiljø, kommunale idrettsbygg- og idrettsanlegg og flerbrukshall; folkebibliotek; tilskudd til frivillige lag og foreninger, museer og kunstformidling; støtte til den norske kirke og andre religiøse formål (livssynsorganisasjoner).

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet er alle kommunens innbyggere som benytter seg av kulturelle eller religiøse tjenester. Kulturaktiviteter og tjenester som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig. Også idrettslag, frivillige lag og foreninger er samarbeidspartnere og målgrupper for tjenesten. Målgruppen for religiøse formål er alle som sokner til den norske kirke eller øvrige livssynsorganisasjoner.

Kommunens planverk som gjelder for tjenesteområdet er særlig Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet på mange områder bidrar til å oppfylle mål. Strategisk plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018» er også viktig underlag for tjenesteproduksjonen.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur. I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av TAIK for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena. Tjenestene som hører under religiøse formål ivaretas av Den norske kirke og livssyns-organisasjonene med tilskudd fra kommunen. I 2018 har den samlede tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet tilsvart ca 21 årsverk, fordelt på gjennomsnittlig ca 40 medarbeidere gjennom året, her inkludert timelønte. Arbeidsstyrken på tjenesteområdet er fordelt på yrkesgrupper som bibliotekarer, produsent, sekretærer, servicemedarbeidere, kinomaskinist, lys- og lydteknikere, assistenter, badebetjenter og arbeidsledere.

7.11.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet – mål og resultater.

Kultur og religiøse formål: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 370: Bibliotek
Utlån per innbygger 3,6 3,0 3,6
Utlån av bøker/media for barn 34 800 29 931
Antall besøkende per år 80 000 82 343 84 349
Totalt antall arrangementer 80 142
Antall arrangementer for barn/unge 15 34
373: Kino
Antall besøkende på kino – barn 10 000 5098 5 627
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 38 000 44 531 35 659
377: Kunstformidling
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 7 000 5180 6 892
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 4 000 5383 4 398
380: Idrett
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 50 60 70
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 4 3 3
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 10 10
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Brukertilfredshet Svømmehallen (skal 1-6, 6 er høyest). 5 5 5
Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, 6 er høyest). 5      5 Måles 2018
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300 000 300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 80 000 76 189 77 462
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 16 000 14 869 15 310

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Kultur og religiøse formål 45 926 26 850 45 195 – 731

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har et merforbruk på 0,7 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2018. I regnskapsavslutningen ble det ompostert utgifter fra Eiendomsstabens tjenester som utgjør 1,5 millioner kroner ut på tjenesteområdet, men som budsjettet ikke har blitt korrigert for.

Tjenesteområdet har et stort spenn i tjenester som gis. Noe er gratistilbud, noe er subsidiert av kommunen, noe er tilskuddsmidler/støtte og noen områder er markedsstyrt. Resultatene for 2018 viser at tjenestene leverer godt. Elverum bibliotek hadde et totalt besøk på

82 343 og 142 arrangementer hvor 34 var for barn. Elverum kino og kulturhus hadde et noe høyere besøk i 2018 enn 2017, dette viser uforutsigbarheten i å drive en markedsrettet bransje. Besøket i hallene var som et normalår.

7.11.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Videreutvikle Kulturhusets gode samarbeid med eksterne aktører og arrangører, både lokale og nasjonale. Det var et godt filmår i 2018 med god besøk på kino. På kulturhuset har vi et stabilt besøk på ca. 11.000 i året. Kulturhuset har god kontakt med det lokale kulturlivet som vi viderefører, det samme gjelder eksterne aktører som Riksteatret, Teater Innlandet og impressariobyråer. Vi jobber også tett med Festspillene i Elverum, Movies on War, Volumfesti-valen, Grundsetmarten og Elverumsdagene.
Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon. Arbeidet med Byplan Leiret og forberedelser til Byplan Vestad. Økt kompetanse ved deltakelse på fagkonferanse med Hedmark fylkeskommune om kulturminneplan, og arbeidet med grunnlag for ny Kulturminneplan ved faktainnsamling.
Videreutvikle samarbeid med idrettsrådet og frivillige lag/foreninger, høgskole, fylkeskommune og departement. Vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk (Idrett, folkehelse og frivillighet). Det er gjennomført møter med paraplyorganisasjonene (Idrettsrådet, Musikkrådet og fellesutvalget for samfunnshus og grendehus) Fordelt kulturmidler i henhold til kriterier. Tilskudd lag og foreninger med fokus på barn og unge.
Forsterke Elverum biblioteks fokus på litteratur, kunnskap og arrangementer rettet mot barn og unge, samt videreutvikle samarbeidet med skoler og barnehager. Det ble gjennomført 34 arrangementer for barn/unge. Aktivitetslørdagene har stort oppmøte og «Menn i uniform leser» rettet mot barnehager fikk nasjonal oppmerksomhet. «Den vanskelige samtalen»/hvordan bruke bøker i møte med barn som kan være utsatt for overgrep har vært jobbet med i samarbeid med skole, barnehage, SMISO og barnevern.

7.11.4 Utfordringer videre

Kulturtjenestene er i hovedsak kritisk lavt bemannet. Dette gjør at en stor andel ansatte er å regne for nøkkelpersonell, og fravær av enkeltpersoner kan skape store utfordringer både med rettidige og faglig forsvarlige tjenesteleveranser.

Elverum bibliotek har lav bemanning og lavt mediebudsjett sammenlignet med andre kommuner i Hedmark. Biblioteksjefen har fått ansvar for Fritidsavdelingen, noe som gjør at biblioteket i realiteten har mistet en 50% stilling (som tidligere inngikk mer i daglig drift og utviklingsarbeid).

Elverum Kulturhus er i en markedsstyrt bransje noe som kan være en stor utfordring. Det er også en utfordring å følge med på utstyrsutviklingen når det gjelder kino/kulturhus, vi kan stå i fare for å bli utrangert på utstyrsparken.

Svømmehallens mangelfulle bygningstekniske standard utgjør en risiko for at anlegget må stenges på kort varsel. En stenging vil få dramatiske konsekvenser for kommunens evne til å sikre svømme-opplæring i grunnskolen, det vil være kritisk for eksistensgrunnlaget til Elverum Svømming, det vil skape store utfordringer for Høgskolen, og det vil skape generell støy blant kommunens innbyggere som benytter seg av anlegget.

7.12.1 Fakta

Tjenesteområdet Teknisk forvaltning omfatter tjenestene: Arealplanlegging; kart- og oppmåling; bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser; veterinærvakt; landbruksforvaltning; fiske- og viltforvaltning og viltfondet. Innenfor tjenesteområdet ligger også eiendomsskattekontoret.

Målgrupper for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er: Utbyggere (private og profesjonelle aktører); aktører i landbruket samt grunneiere/eiendomsbesittere.

Kommunens planverk; tjenesteområdet er i særlig grad et lovpålagt forvaltningsorgan og i mindre grad styrt av strategiske planer. Men forvaltningen må utføres i tråd med kommunens planverk hvor alle juridisk bindende planer skal hensyntas (reguleringsplaner m/bestemmelser), og hvor planer gitt innenfor de fleste samfunnsområdene operasjonaliseres gjennom vedtak i tjenesteområdet.

Tjenesteområdet forestår utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner (Byplan f.eks.) og plan for klima og energiarbeid i Elverum.

7.12.2 Mål og resultater i 2018

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Teknisk forvaltning: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Alle funksjoner
Antall saker omgjort av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil. 0 0 0
Funksjon 301: Plansaksbehandling.
Andel 1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale. 100 % 100 % 100 %
Funksjon 303: Kart og oppmåling.
Andel plassering av tiltak innen 3 dager. 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen. 98 % 98 % 98 %
Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18.3 (16 uker). 0 % 0 % 0 %
Funksjon 304: Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser.
Gjennomførte tilsyn i % av antall byggesaker. 20 % 62 % *) 20 %
Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr. 0% 0% 0 %
Brukertilfredshet i gjennomsnitt (skala fra 1-6, 6 er best). 4,5 4,3**) 4,5
Funksjon 329: Landbruksforvaltning.
Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker. 85 % 78 % 85 %
Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler. 100 % 91 % 100 %
Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke 85 % 80 % 85 %
Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker 90 % 82 % 90 %

*) Ny beregningsmetode innført, andel beregnes kun mot byggesaker der det er aktuelt å føre tilsyn, dvs. nye boliger, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg.

**) Lav svarprosent, oppfatninger om temaet for undersøkelsen kan ha betydning for svarvilligheten og utvalgets representativitet.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Teknisk forvaltning 6 731 6 596 8 350 1 619

Resultatkommentar

Mål for tjenestekvaliteten er i varierende grad nådd. Landbruksforvaltningen er preget av høy aktivitet på behandling av avlingsskadesøknader som følge av tørkesommeren. Det er vellykket gjennomført, men har påvirket den ordinære tjenesteproduksjonen kapasitetsmessig. Teknisk forvaltning har et positivt resultat på 1,6 millioner kroner forhold til budsjett 2018. Dette skyldes i hovedsak ikke budsjetterte refusjoner avsatt til fond og overskudd på selvkostområdene.

7.12.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I virksomhetsplanen for 2018 ble det presentert utviklingsarbeid som ble planlagt gjennomført i virksomhetsåret, tabellen under viser status på dette:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Videreføre arbeidet med innføring av 10-faktor og arbeidsgiverstrategien. Gjennomført og fortsetter i 2019
Bedre kvaliteten og effektiviteten i tjenestetilbudet, fortsette det kontinuerlige forbedringsarbeidet med innføring av LEAN-konseptet på utvalgte områder. LEAN er tatt i bruk på flere områder, videreutvikles i 2019.
Videreføre arbeidet med digitalisering av saksbehandling og brukerdialog. Kontinuerlig utvikling hvor vi løpende søker å tilpasse oss og ta i bruk nye metoder og verktøy
Sluttføre arbeidet med ny byplan. I tråd med plan, sluttføres 2019.
Revisjon av strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018 (2018-2022). Pågår og sluttføres 2019.
Starte arbeidet med utarbeidelse av plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum kommune. Mangler kapasitet til å iverksette arbeidet

7.12.4 Utfordringer videre

Tjenestegjennomgangen i 2018 og påfølgende budsjettvedtak i desember medfører fra 2019 at økonomi og ressursknapphet er den altoverskyggende utfordringen for forvaltningsoppgaver finansiert over ordinært budsjett (landbruksforvaltning og arealplan). Det er ikke balanse mellom oppgaver og ressurser, det medfører at tjenester som ikke er myndighetspålagte må skaleres ned. I første omgang må planutarbeidelsesrekkefølge prioriteres og mange egne politisk bestilte planoppgaver avventes inntil videre, og i verste fall er det risiko for at kommunen ikke oppfyller sine forvaltningsmessige forpliktelser overfor innbyggere og myndigheter på disse områdene.

Prosjektet for felles anskaffelse og drift av GIS-system med geomatikksamarbeidene GIS på Hedmarken, GIS i Sør-Hedmark og ESOL GIS-samarbeid (som vi er part i) pågår, og ny organisering av samarbeidene og tjenesteutformingen påregnes fra 2020.

Digitaliseringen medfører at tjenester, arbeidsprosesser og teknologi løpende utvikles og endres. Dette skjer nasjonalt og vil i særlig grad påvirke plan- og byggesaksbehandlingen i årene fremover.

7.13.1 Fakta

Tjenesteområdet Teknisk drift omfatter tjenestene: Parkeringsordning; kommunale veger; rekreasjon i tettsted (parker m.v.); utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS; beredskapssenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS; produksjon og distribusjon av vann; avløpsrensing; avløpsnett/innsamling av avløpsvann; gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall – forvaltes av Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Målgrupper for tjenestene er alle kommunens innbyggere, samt alle brukere av kommunale veger, parker og plasser, og alle som er tilknyttet og bruker offentlig vann- og avløp.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er i særlig grad de strategiske planene Hovedplan vann og avløp – 2015-2024, Trafikksikkerhetsplan 2008-2017, Byplan for Elverum kommune og Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner/områdeplaner, dessuten de mer generelt rettede planene for Energi- og klimaarbeid og Folkehelsearbeid.

7.13.2 Mål og resultater i 2018

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Teknisk forvaltning: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og Rekreasjon i tettsted. 
Innbyggerundersøkelsen «Ryddighet og renhold på offentlige steder» (skala fra 1-6, 6 er best). 4,5 Ikke målt Ikke målt
Funksjon: 340, 345, 350, 353: Produksjon og distribusjon av vann, Avløpsnett, Avløpsrensing og innsamling av avløpsvann. 
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav 0 0 0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100 %
Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste) 10 % 23 % 13 %
Avvik fra drikkevannsforskriftene. 0 0 0

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Teknisk drift 35 265 9818 36030 765

 

Resultatkommentar

Teknisk drift har et samlet mindreforbruk på ca 0,8 millioner kroner i forhold til budsjett for 2018. Dette fremkommer i hovedsak som sum av overforbruk/mindreinntekter på parkeringsordningen og rekreasjon i tettsted (park), og merinntekter på funksjon 332 kommunale veger.

Ikke måloppnåelse på plassering i tilstandsvurderingen BedreVA på grunn av vannlekkasjeprosent på ca 21%, som er marginalt over det som kreves for å oppnå toppscore (20 %). Det skal forbedres.

7.13.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Videreføre arbeidet med innføring av 10-faktor og arbeidsgiverstrategien. Gjennomført og fortsetter i 2019
Kontinuerlig forbedre kvaliteten og effektiviteten i drift og på prosjekter. Pågår og videreføres, målpunkter nådd.
Planlegge, prosjektere og gjennomføre kommunaltekniske investeringer. Gjennomført i tråd med plan og innenfor rammer gitt.

7.13.4 Utfordringer videre

Tjenesteområdet har en arbeidsstokk med lite sykefravær, godt arbeidsmiljø og «stå på» holdninger. Dette er ingen selvfølgelig kvalitet, men samtidig en forutsetning for å kunne utrette så mye med så lite. Den må forvaltes godt og kvaliteten opprettholdes i årene fremover.

Selvkostområdene i tjenesteområdet teknisk drift leverer tjenester med god kvalitet, og arbeider langsiktig med forutsigbare rammer på et relativt lavt og stabilt gebyrnivå for abonnentene. Dette søkes videreført, satte mål er innenfor rekkevidde.

Den altoverskyggende utfordringen for tjeneste/funksjon 332 og 335 er den meget krevende ressurssituasjonen som sterkt begrenser tjenestens operativ drift- og vedlikeholdskapasitet. Det forsterkes av økende oppgavemengde, på grunn av årlig overtagelse av nye veganlegg og andre driftsobjekter, hvor driftsfinansiering ikke følger med. Sterkt økende strømpriser forverrer situasjonen ytterligere og kan føre til redusert innbyggertrygghet om gatelys må slukkes. Om situasjonen vedvarer påregnes det å føre til utilfredsstillende standard på veger, grønt- og friområder, som eksponerer kommunen for kritikk fra befolkningen og besøkende med risiko for omdømmetap. Dette blir særlig kritisk dersom vinterberedskapen og -kapasitetene rammes, med svekket trafikksikkerhet og redusert trafikkfremføringsevne på de kommunale vegene som konsekvens.

7.13.5 Rapportering vann- og avløpsinvesteringer 2018

 

Tiltak/prosjekter 2018 Millioner kroner eks. mva. Kommentar
Eksisterende ledningsnett
Rehabilitering Grønnmyrvegen 2,6 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehabilitering Munkedamsvegen 4,5 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehabilitering Hanstad 4,7 Rehabilitering av hovedkloakk
Rehabilitering Konvallvegen 3,8 Rehabilitering av gamle ledninger
Diverse mindre rehabiliteringer + oppussing etter tidligere anlegg + asfaltering/kompletteringer 0,1  
Sum 15,7  
Utvidelse av forsyningsområdet/nyanlegg
Nytt ledningsanlegg mot Strandbygda 1,8 Utvidelse iht. hovedplan
Nytt ledningsanlegg Ydalir 7,8 Utvidelse som følge av utbygging
Nytt ledningsanlegg Kvithammarberget 5,5 Utvidelse iht. hovedplan
Diverse mindre utbygginger + kompletteringer av tidligere anlegg + refusjoner og andre inntekter -0,5 Oppussing/ferdigstillelse av tidligere anlegg + inntekter
Sum 14,6  
Total sum 30,3 Nyanlegg og rehabiliteringer

 

Investeringsrammen for vann- og avløpsinvesteringer var i 2018 pålydende 25 millioner kroner eksklusive ubrukte midler fra foregående år. Regnskapet viser en totalinvestering på 30,3 millioner kroner. Dette er finansiert innenfor tilgjengelig totalramme for vann- og avløpsinvesteringer. Midlene er i stor grad benyttet til rehabilitering av gammelt ledningsnett, samt utbygginger tilknyttet kommunens satsning i Ydalir. Ydalirutbyggingen har gitt en anledning til både å rehabilitere og forsterke hovedledningsnettet mot østre deler av forsyningsområdet på en kostnadseffektiv måte.

 

 

7.14.1 Fakta

Tjenesteområdet næringsutvikling er i økonomisk omfang et lite tjenesteområde og omfatter tjenestene: kommunal næringsvirksomhet som i denne sammenheng er utbyttet kommunen erverver fra KF Elverum kommuneskoger, samt tjenesten tilrettelegging og bistand for næringslivet.

Målgruppe for tjenestene er næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum via enkelttiltak og flere forskjellige fellesprosjekter gjennom 2018 i regi av ElverumRegionens Næringsutvikling AS (ERNU AS) og de kommunalt heleide Elverum Vekst-selskapene (Elverum tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og EKI Utvikling AS. Se forøvrig egne rapporter og årsmeldinger fra disse selskapene.

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel)
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan for NAV

7.14.2 Mål og resultater i 2018

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et eget målekort med indikatorer. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018.

Næringsutvikling: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet. 
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter. 12 20 10
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk 12 50 31
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid 12 15 10

 

Økonomisk ramme (budsjettet) for tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet næringsutvikling og økonomisk resultat for 2018 vises i tabellen under.

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Næringsutvikling 5 370 5 070 5 258 -113

 

Resultatkommentar

Tjenesteområdet næringsutvikling har et merforbruk på 113.000 kroner sammenliknet med budsjett for 2018. Budsjettmidlene går i hovedsak til medfinansiering av prosjekter og tiltak og grunnfinansiering av ElverumRegionens Næringsutvikling AS med datterselskaper og forøvrig til næringssjefens virksomhet.

Elverum kommune har gjennom ERNU (Elverumregionens Næringsutvikling AS) deltatt i prosjektene Byregionprogrammet, Omstillingsprogrammet og Forsvarslogistikk i 2018. I tillegg har ERNU fasilitert en 60 % stilling som forsvarskoordinator og en 35 % stilling som sivilt militært utdanningssamarbeid. Omstillingsprogrammet ble avsluttet 01.08.18 og har vært i en avsluttende fase utover høsten og vil være det frem til sommeren 2019. Byregionprogrammet ble avsluttet høsten 2018. Prosjekt Forsvarslogistikk er en videreføring av Omstillingsprogrammet og ble tatt ut som eget prosjekt fra 01.01.2018. Prosjektet leverte årsrapport for 2018 til Hedmark fylkeskommune samtidig som det ble sendt søknad om videreføring av prosjektet. Prosjektet videreføres som et 4-årig prosjekt.

Aktiviteten innenfor næringsutvikling har vært høy i 2018. ERNU og næringssjefen har samarbeidet nært. Anne Vigdis Ellingsen, næringssjef i Elverum kommune sluttet 01.12.18. Etter dette har all næringsutviklingsaktivitet i kommunens regi vært utført av ERNU.

Det har vært gjennomført 4 dager med Innovasjon Norge i Elverum i 2018. På disse møtene har det blitt informert om Innovasjon Norges ulike ordninger samt at det har vært avholdt korte møter med aktuelle bedrifter. Det har også vært avholdt møter med revisorer og regnskapsførere for å orientere om både hva ERNU og Innovasjon Norge kan bidra med. I 2018 er det avholdt ett etablererkurs i Elverum våren 2018 og høsten 2018 ble det samme kurset avholdt på Rena. Her var det også etablerere fra Elverum.

I løpet av 2018 har det vært avholdt mange møter og etablert møteplasser for næringslivet. Byplanen har blitt presentert for næringsdrivende og investorer og det er i møter gitt muligheter for å

drøfte og komme med innspill. Det nye skiltreglementet har også blitt presentert for næringsdrivende og det har kommet flere innspill både for skilting i sentrum og på industriområder.

Det er etablert et produksjonsnettverk for produksjonsbedrifter i litt vid forstand og det er etablert et møteforum for bedrifter på Grindalsmoen industriområde. Det er også satt i gang et prosjekt for å leie ut hytter og koier i regionen på plattformen Airbnb.

Omstillingsprogrammet ble evaluert av Oxford Research i slutten av 2018 og deres konklusjon er at programmet har medført at man har kommet i inngripen med et betydelig antall bedrifter og blitt godt forankret i næringslivet. Resultatene med hensyn på antall etablerte arbeidsplasser er høyt. Programmet har demonstrert hensiktsmessigheten av å jobbe proaktivt for å mobilisere til utviklingsaktivitet og å fungere som en sparringspartner for næringslivet. Det gode samarbeidet som har blitt etablert med Innovasjon Norge har gitt tilgang på kompetanse og finansielle virkemidler.

7.14.3 Utviklingsarbeid i 2018 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt i 2018 Gjennomføring – kommentar
Oppfølging av prioriterte tiltak forankret i Strategisk Næringsplan 2014-2018. Den strategiske næringsplanen er grunnlaget for arbeid med en rekke initiativ som det arbeides med, både i regi av Samfunnsutviklingsstaben og næringssjefen, i regi av ElverumRegionen Næringsutvikling AS, i regi av Sør-Østerdal Næringshage AS samt Elverum tomteselskap AS og Elverum Kommunale Industribygg AS. Det vises til rapporter fra de nevnte selskapene.
Følge opp arbeidet i Omstillingsprogrammet for Elverumregionen. Omstillingsprogrammet for Elverumregionen har foregått fram til 01.08.2018. Programmet har vært driftet av ERNU AS og kommunen har bidratt inn med penger til programmet, deltakelse i styringsgruppe m.v. Programmet har bidratt til å sikre, videreutvikle og skape over 100 arbeidsplasser gjennom virketiden. Det vises til egne rapporter fra programmet.
Arbeide med de særskilte prosjekter/initiativ som er oppe og har næringsutviklingspotensial. Gjennom 2018 har det vært arbeidet med en rekke enkeltprosjekter som kan ha betydelig nærings- og sysselsettingspotensial i lokalsamfunnet – se indikatortall i tabell over.
Arbeide videre med attraksjonsprosjektene i samarbeid innad i Elverumregionen og med Hamarregionen samt pågående Byregionprogram for å rekruttere nye innbyggere og ny virksomhet Arena Innlandet er etablert som en arena for innbyggerrekruttering m.m., og ble gjennomført i Oslo i september 2018. Samarbeidet med Hamarregionen har også foregått ved jevnlig gjennomføring av bolystseminarer.
Videreutvikle det samlede Attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. Dette arbeidet er igangsatt høsten 2017 og skal fortsette i 2018.

 

I 2018 har det blitt arbeidet fram et konsept for et nytt samlet selskap som skal samle de ressursene Elverum kommune rår over til attraktivitetsarbeid – i ERNU AS og i Elverum Vekst-selskapene. Det vises til egne formannskaps- og kommunestyrevedtak gjennom høsten 2018.

7.14.4 Utfordringer videre

Gjennom 2018 har det vært arbeidet relativt intensivt for å utrede og legge til rette for ytterligere økt effekt av -og samordning av det samlede attraktivitetsarbeidet i Elverum. Med det menes det samlede arbeidet som nedlegges for å gjøre Elverum attraktivt for næringsvirksomhet – eksisterende og ny, attraktivt for bosetting og attraktivt for besøk.

Utfordringen videre er å samorganisere attraktivitetsarbeidet med det perspektiv å styrke Elverums samlede attraktivitet for både bosetting, næringsutvikling og besøk. Dette henger tett sammen og krever koordinert innsats mot riktige målgrupper over tid.

Økonomisk oversikt for 2018 vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Fellesfunksjoner – 1 249 994 – 1 233 926 – 1 233 926 16 068

Fellesfunksjoner er summen av alle midler i skjema 1A og de midler som ikke er fordelt på tjeneste-områder. Avviket her inneholder de avvik som er kommentert under skjema 1A.

Økonomisk oversikt for 2018 vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Interne servicefunksjoner 0 72 211 1 939 1939

Interne servicefunksjoner er benyttet i virksomhetsplanen og budsjettet for å fordele ressurser til områder hvor det på budsjetteringstidspunktet ikke er mulig å fastlegge den eksakte fordelingen på de øvrige tjenesteområdene. Det er Eiendomsstaben som har benyttet dette tjenesteområdet når det gjelder drift, vedlikehold og renhold av kommunale eiendommer. Gjennom den løpende regnskapsførselen blir ressursbruken fordelt på de øvrige tjenesteområdene. De KOSTRA-funksjoner som inngår i dette tjenesteområdet skal være nullet ut senest i årsoppgjøret. Midlene i revidert budsjett 2018 er midler som skulle vært fordelt ut på andre tjenesteområder.

Tjenesteområdet er fjernet fra og med budsjett 2019, midlene for 2019 er fordelt i forhold til historisk bruk av ressurser på de respektive tjenesteområdene.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF