Gå til innhold

4 Organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, råd og utvalg. Kommunens organisering av det politiske arbeidet har vært lik for den samlede kommunestyreperioden 2015 – 2019, herunder også driftsåret 2018.

Under vises organisasjonskartet for det politiske arbeidet i Elverum kommune, og det gis en kort redegjørelse for de forskjellige organene. Arbeidet i de forskjellige styrer, komitéer, råd og utvalg med saker, saksunderlag og vedtak m.m. kan følges på kommunens hjemmeside – her: https://www.elverum.kommune.no/politikk.

Figur: Organisering av de folkevalgte organer i Elverum kommune i kommunestyreperioden 2015 – 2019.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av 35 folkevalgte representanter fra de politiske partiene. Kommunestyret delegerer i stor grad myndighet gjennom et eget delegasjonsreglement til underliggende utvalg, formannskapet, rådmann (kommune-administrasjonen) m.fl. Det er klare regler for hva som kan delegeres og hva kommunestyret selv må beslutte.

Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommunelovens §77.

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg oppnevnt i henhold til kommunelovens § 25.

Kommunestyrekomiteene (helse og omsorg, utdanning, vekst og utvikling, plan og eiendom) er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommunelovens §10a og er delegert ansvar og myndighet i henhold til eget reglement.

Eldrerådet er opprettet med hjemmel i eldrerådslova § 1 og er et rådgivende organ for kommunen. Rådet skal i prinsippet ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre i kommunen og avgi uttalelse i saken.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet med hjemmel i lov av 17.06.2005 nr. 58 §2 for å sikre åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker som er viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Innvandrerrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10 som et rådgivende organ for
kommunestyret i saker av betydning for flykningers levekår.

Barn og unges kommunestyre (BUK) er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10. Formålet med BUK er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter.

Formannskapet er valgt blant kommunestyrets medlemmer i henhold til kommunelovens § 8 for
valgperioden på 4 år. Formannskapet behandler saker forberedt av administrasjonen og utøver kommunens eierskap i selskap og foretak hvor kommunen er eier.

Selskaper og foretak hvor Elverum kommune har eierinteresser er:

Kommunale foretak
KF Elverum kommuneskoger (100 %)

Aksjeselskap
Agena AS (100 %)
Elverumregionens Næringsutvikling AS (100 %)
Elverum Kommunale Industribygg AS (100%)
Elverum kommunale Industribygg Utvikling AS (100%)
Elverum Tomteselskap AS (100%)
Elverum Energi AS (100%)
Terningen Arena Idrett og Kultur AS (100%)
Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS (100%)
Flerbruksanlegget AS (100%)
AVR Institute Norway AS (33,3%)
Nordavind DC Sites AS (7,7%)

Interkommunale selskap
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS
Hedmark Revisjon IKS

Andre virksomheter
Elverum kommunale pensjonskasse
Stiftelsen Festspillene Elverum

3 stiftelser:
Elverum kommunes stiftelse for utdanning,
Elverum kommunes stiftelse for jord, skog og bygdeutvikling
Elverum kommunes stiftelse for helse, omsorg og pleie

Lovpålagte tjenester organisert som egne rettssubjekter med eget regnskap er:
Renovasjon – Tjenesten er organisert gjennom Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 60 prosent av selskapets forpliktelser.

Brann- og redningstjeneste – Tjenesten er organisert gjennom Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 30,5 prosent av selskapets forpliktelser.

Revisjon – Tjenesten er organisert gjennom Hedmark Revisjon IKS hvor Løten kommune er selskapets
kontorkommune. Elverum kommune har en ansvarsdel på 9,0% av selskapet.

Utover dette drives kommuneskogen som kommunalt foretak gjennom Elverum kommuneskog KF.
Kommuneskogen fører eget separat regnskap for sin virksomhet. Heleide eller deleide aksjeselskaper er frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen. Formannskapet er delegert myndighet som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet. De enkelte selskapenes virksomhet drives i henhold til vedtekter og egne strategiplaner for hvert selskap.

Elverum kommunes driftsorganisasjon er vist i organisasjonskartet under på sektor- og stabsnivå. Hver sektor ledes av en sektorsjef, stabene av en stabssjef. Sektorer og staber er videre organisert i faglige enheter med enhetsledere. De største sektorene har i tillegg avdelinger med avdelingsledere underlagt de enkelte enhetene. For å løse nødvendig tjenesteproduksjon og stabs-/støttefunksjoner er det i tillegg til kommunens egen tjenesteproduksjon organisert flere interkommunale samarbeid.

Interkommunalt samarbeid
• Pedagogisk- psykologisk tjeneste
• Innkjøpssamarbeid med nabokommuner
• Barnevernvakt
• Geodata samarbeid
• Miljørettet helsevern
• Arbeidsgiverkontroll
• Elverum Interkommunale Legevakt
• Interkommunale akutte døgnplasser

Elverum kommune er vertskommune og fører regnskapet samt drifter IKT løsningene for PPT-tjenesten i kommunene Stor-Elvdal, Våler, Åmot og Elverum. Samarbeidet er basert på en egen avtale hvor Hedmark fylkeskommune deltar i finansieringen.

Kommunen deltar også i et interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget. Åmot kommune er vertskommune og fører regnskapet for samarbeidet. Samarbeidet er
basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.

Elverum kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll som en del av
skatteoppkreverens oppgaver i forbindelse med innkreving av skatter og avgifter. Stor-Elvdal er
vertskommune og fører regnskap for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.

Interkommunalt Geodata-samarbeid Elverum – Solør er en samarbeidsavtale om drift av en felles GIS-løsning (geografiske informasjonssystemer) for kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2010 som et løpende oppsigelig samarbeid.

Elverum interkommunale legevakt – etablert 1. januar 2014. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Åsnes, Våler og Elverum som sammen tilbyr innbyggerne en felles og mer robust legevakt. Fra desember 2018 er også Åmot kommune med i denne ordningen.

Interkommunale akutte døgnplasser – er et samarbeid mellom Våler, Åsnes og Elverum som tilbyr innbyggere kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnplasser på Moen sykehjem (somatikk).

Figur: Administrativ organisering i Elverum kommune per mai 2019. Sektorene har hovedansvar for tjenesteproduksjon og myndighetsforvaltning. Stabene har primært støttefunksjoner.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF