Gå til innhold

6 Handlingsplan 2021 – 2024, arbeid og resultater i 2021

Elverum kommune rullerer hvert år handlings og økonomiplan for kommende fireårs periode. Handlings og økonomiplanen for perioden 20212024 ble godkjent av kommunestyret 17. desember 2020. Det første året i planen har navnet Virksomhetsplan og årsbudsjett, og er bindende i form av mål og rammer. Dette er grunnlaget for årets virksomhet. Resultater for 2021 per tjenesteområde, finnes under kapitlet «Tjenesteområdenes resultater» (se kapittel 7 under). Status for investeringsprosjekter finnes i kapittel 9 se under.

Handlingsplanen beskriver hovedtrekkene i det som planlegges gjennomført for kommende fireårs– periode, økonomiplanen er de økonomiske rammene for samme periode. Som nevnt over er det første året bindende og er eksakt og relativt detaljert. De neste tre årene i planen er tentative, og beskrive hvilke mål, rammer, forutsetninger, aktiviteter og utfordringer som ligger til grunn for disse årene.

Kapitlet «Handlingsplan 20212021 arbeid og resultater i 2021» beskriver kort arbeid og resultater i 2021 sammenholdt med ambisjoner i Handlings og økonomiplan 2021 2024. Handlings og økonomiplanen beskriver også i noen grad samfunnsutvikling som foregår i regi av næringslivet, frivillig sektor og andre offentlige aktører innenfor vår kommune, derfor kommenteres resultater i 2021 også noe i dette perspektivet der det er naturlig.

Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er den overordnede planen som Elverum kommune styres etter. Kommuneplanens mål og strategier er utdypet i de strategiske planene/temaplaner for ulike fagområder. Disse temaplanene er grunnlaget for prioriteringer i handlings og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett. På den måten skapes det «en rød tråd» i planverket. Handlings– og økonomiplanen for fireårsperioden «samler trådene» og:

1. Tar tak i mål og strategier i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema /sektorplanene (de strategiske planene).

2. Tar tak i føringer for tjenester og samfunnsutvikling som vurderes som nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket (uforutsette ting som kommer på, muligheter og utfordringer som gir seg underveis og som ikke er tatt høyde for i planverket).

Planverket i kommunen er utviklet i samsvar med kommunens planstrategi. Denne planstrategien beskriver hvilke planer kommunen må og bør ha for å drive forsvarlig og ivareta kommunens roller: 1. Demokratisk arena; 2. Tjenesteproduksjon for befolkningen; 3. Forvaltningsmyndighet; 4. Samfunnsutvikler; 5. Arbeidsgiver.

Planverket er strukturert og fordelt på seks samfunnsområder. Disse samfunnsområdene ligger fast over tid, og er de områdene der vi må sørge for å ha tilstrekkelig planverk for å ivareta våre roller (se over) på en forsvarlig måte. De seks samfunnsområdene er: 1. Klima og energi; 2. By og bygdeutvikling; 3. Samferdsel og infrastruktur; 4. Verdiskaping og næringsutvikling; 5. Natur, kulturmiljø og landskap; 6. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Handlingsdelen i handlings og økonomiplanen har disse seks samfunnsområdene som inndeling for å beskrive hva som planlegges gjennomført, og i denne delen av årsrapporten rapporterer og kommenterer vi fra 2020 fordelt på samfunnsområdene.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2021-2024 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Strategisk plan – Klima og energi i Elverum 2020-2024.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2021 på samfunnsområdet klima og energi, og som er ledd i det merlangsiktige perspektivet fram mot 2024 er særlig (fordelt på innsatsområdene i klima- og energiplanen):

1.             Energiproduksjon og distribusjon

Elverum har relativt stor produksjon av fornybar energi i form av bioenergi i fjernvarmeanlegg, på gårdsanlegg og i de enkelte hjem (vedfyring i rentbrennende ovner) samt vannkraftproduksjon i Glomma, grunnvarme i varmepumper og etterhvert stadig flere solcelleanlegg.

Dette utvikles litt og litt år for år, og energiproduksjonfullt ut basert på klima-, miljøvennlige og fornybare energikilder er innen rekkevidde. Kommunen veileder i reguleringssaker og byggesaker og der det ellers byr seg muligheter med tanke på konvertering til klimavennlig energiproduksjon.

2.             Bærekraftige bygg, oppvarming og energibruk

Elverum kommunes fornyede trestrategi ble godkjent i kommunestyret 26.05.2021 etter et relativt omfattendearbeid gjennom 2020 og fram til godkjenning. Trestrategien vil gi føringer for byggevirksomhet i kommunen,bl.a. med et betydelig klimaperspektiv.

Etter en intensiv investeringsperiode i bygg gjennom flere år, har kommunen i inneværende periode etbegrenset investeringsprogram. Det jobbes imidlertid til enhver tid aktivt for å sikre energieffektiv energiforsyning og bruk i kommunale bygg.

Det har gjennom hele 2021 vært arbeidet i kommunens pilotprosjekt i Ydalir, i særlig grad i regi av kommunens selskap Elverum Vekst AS med datterselskapet Elverum tomteselskap AS. Etter en intensiv periode medklimariktig utbygging av Ydalir skole og barnehage, jobbes det nå med profilering, markedsføring og salg avYdalirområdet og ferdigregulerte områder, med detaljreguleringsplaner, med avtaleutforming med utbyggere o.a. Se nærmere omtale av aktivitet og prosjekter her.

Utbyggingen av Ydalir skole og barnehage har vært et meget stort og framtidsrettet løft for Elverum kommune som kulminerte med åpningen til barnehage- og skolestart i august 2019. Heleutbyggingsprosessen inngår som en el av kommunens deltakelse i Zero Emission Neighbourhood- prosjektet(2017 – 2024). Fra kommunalt perspektiv er prosessen oppsummert gjennom 2020 i rapporten «Veien tilYdalir», og kom som rapport til kommunestyret per 24.03.21.

Fra 2020 har det vært statlig initiert forbud mot oppvarming av bygg med fossilt basert fyringsolje. Elverum som lokalsamfunn har som følge av langsiktig arbeid klimavennlige oppvarmingssystemer med utstrakt bruk avbioenergibasert, klimanøytral oppvarming i kommunens fjernvarmeanlegg i kommunesentrum samt bruk av varmepumper, vedfyring i rentbrennende vedovner, lokale flis- og vedfyringsanlegg samt vannkraftbasertbruk av elektrisitet i boligene i kommunen.

3.             Transport, anlegg og arealplanlegging

Det har også i 2021 vært arbeidet noe med videre planlegging (tilknyttet byplanen) for å kunne realisere bedre forhold for syklende og gående i byområdet. Egen utredning og plan for sykkeltiltak er grunnlag forbyplanen. I byplanen tilstrebes det å legge til rette for et klima- og miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster. Den vedtatte byplanens føringer ligger nå til grunn for reguleringsplanlegging som tilenhver tid pågår. Gjennom 2020 er et fremmet til sammen 14 reguleringssaker på større eller mindreutbygginger i kommunen og som i varierende grad har klimaperspektiver i prosjektene.

Kommunen bidrar med gradvis elektrifisering av egen bilpark. Per årsskiftet 2021/2022 er i overkant av 25%av bilparken elektrifisert, etter planen vil mer enn 50% være elektrifisert i 2025 og 100% i 2030 – det foregåren jevn og planmessig utskifting med konvertering til elbiler. I 2021 har Elverum kommune sammen med 9øvrige kommuner rundt Mjøsa, fylkeskommunen, transportetatene og Statsforvalteren i Innlandet arbeidet videre for å følge opp den vedtatte felles areal- og transportstrategi for «Mjøsbyen».

Dette har bl.a. ført til at det er utviklet en samarbeidsavtale som kom til godkjenning i kommunestyret 23.06.21 i KS-sak 072/21. Arbeidet Mjøsbyen-samarbeidet vil være førende for å skape et klimariktig transportmønster fram mot 2040 i den bo- og arbeidsmarkedsregionen som Mjøsbyen-kommunene representerer – se www.mjosbyen.no.

4.             Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk.

Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner – langsiktig karbonbinding for å hindre klimagassutslipp tilatmosfæren er viktig i klimaarbeidet. Skogen spiller en helt avgjørende rolle i karbonforvaltningen.

I Elverum drives det et aktivt skogbruk innenfor miljø- og bærekrafts- standarder som er allmenne for skogforvaltningen i Norge, for å sikre god netto tilvekst i skogene.

Markedene modnes etter hvert mer og mer for moderne trebyggeri som et vesentlig bidrag i klimaarbeidet, dette påvirker også primærskogbruket og skogforvaltningen i den forstand at aktiviteten er jevnt høy.

5.             Jordbruk og matproduksjon

I jordbruk og matproduksjon skjer både klimagassutslipp og klimagassbinding gjennom karbonkretsløpet. Det arbeides kontinuerlig med veiledning for god agronomi blant kommunens jordbrukere.

6.             Forbruk, avfall og avløp

Elverum kommune har i samarbeid med de øvrige Sør-Østerdalskommune et godt avfallshåndteringskonsept i regi av Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR). SØIR bidrar til forsvarlig håndtering gjennom stadig forbedring av avfallsgjenvinningen, god kildesortering og reduksjon av avfallsmengdene blant Elverums innbyggere. Se mer om virksomheter og resultater hos SØIR IKS.

Elverum kommune har i all hovedsak et godt og driftssikkert system og infrastruktur for vann og avløp med tilhørende rensing. Dette har også klimaperspektiv i den forstand at det dreier seg om god ressursanvendelse, gjenvinning og miljøvern. Vann- og avløpssystemet driftes i henhold til egen plan og med en egen langsiktig gebyrfinansiert investeringsplan.

7.             Kommunens egen virksomhet

I kommunens egen virksomhet er det tiltakende oppmerksomhet for å bidra i klimaarbeidet gjennom:

 • Kommunen skal fortsette å vise vei ved å bruke tre som byggemateriale i sine bygg.
 • Kommunen tilrettelegger for at det både i kommunens drift og ansatte kan bruke elbiler og ha tilgangtil lademuligheter.
 • Anvende anskaffelsesspesifikasjoner som stiller krav som fremmer klima- og miljøeffektive løsninger ved innkjøp og bygg- og
 • Anvende tilgjengelig teknologi for å redusere behovet for arbeids- og møtereiser. Dette har i Elverum kommune som for øvrig i Norge og globalt blitt gitt et kraftig puff framover gjennom Teknologien for digitale møter bidrar nå til vesentlig mindre reising og tidsbruk i tilknytning til møter, både internt i kommunen og med eksterne partnere.

8.          Klimatilpasning

I tilknytning til beredskapsarbeidet i kommune ble det gjennom 2020 og 2021 gjennomført et arbeid i samarbeid med de øvrige Sør-Østerdalskommunene for å kartlegge klimasårbarhet og legge grunnlaget for oppdaterte planer for å håndtere klimarelaterte hendelser (intens nedbør, flom, vind) på utsatte steder.

Dette arbeidet ersluttrapportert i 2021 med den følge at kunnskap er systematisert, kartmateriale m.m. er oppdatert somgrunnlag for å gjennomføre risikoreduserende tiltak samt forberede for å håndtere uønskede klimarelaterte hendelser.

I planleggingsarbeidet er det hele tiden oppmerksomhet med tanke på klimatilpasning i bygge- og anleggsinvesteringer og i å holde vannveger åpne for å tåle nedbør.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2021- 2024 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Kommunedelplan–arealdelplan Elverumbyområde: «Byplan 2030».
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap vedrørende regulering og utbygging.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2021 på samfunnsområdet by- og bygdeutvikling, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2024 er særlig:

Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – på dette området planlegges det og har vært gjort jevnt mye arbeid gjennom hele 2021. Gjennom 2021 er det fremmet til sammen 14 reguleringsplaner på større eller mindre utbygginger i kommunen. Disse planene med tilhørende dokumentasjon finnes igjen under formannskapets møteplan gjennom 2020. Vedtatte planer og planer som til enhver tid er på høring kan også finnes igjen her på kommunens hjemmeside.

Byggesaksbehandling – Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Denhar blitt gjennomført som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon i hele 2021 og leverer tjenesten innenforgitte rammer på tid og økonomi. Se her for mer info om pågående arbeid og resultater.

Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum,er det til enhver tid et antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Elverum Tomteselskap AS er et kommunalt eid selskap med særskilt rolle i tilrettelegging for bygging i Elverum, både for næringsformål og boligformål. Selskapet er datterselskap av Elverum Vekst AS, og inngårsom et kommunalt verktøy i det samlede attraktivitetsarbeidet.

I 2021 har kommunens administrasjon ogselskapet hatt løpende og tett samarbeid. Utbyggingsområdet Ydalir har, som i tidligere år, hatt særskilt fokusmed tilhørende arbeid som følge av deltakelse i forskningsnettverket Zero Emission Neighbourhoods (ZEN).Se mer info her: https://fmezen.no/.

Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det har vært arbeidet på en rekke fronter for å markedsføre Elverumregionen som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke både i kommunens virksomhet, i kommunale selskaper og i det private næringslivet. Særlig har nå Elverum Vekst AS en sentral, operativ rolle i dette arbeidet.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2021-2024 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Hovedplan vann og avløp – godkjent plan for perioden 2015-2024.
 • Et omfattende lovverk og forskrifter–i særlig grad Plan-og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i egen saker i kommunestyre og formannskap.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2021 på samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2024 er særlig:

Vann og avløp – dette har også i 2021 vært en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan (se også oversikt over denne virksomhet i kapittel 7.13 under).

Vegbygging og vegvedlikehold – Elverum kommunes vegnett har gjennomgått relativt betydelig oppgradering de senere år, med hovedvekt på gruslagt bygdevegnett fram til og med 2016. Fra 2017 har byveger og gater blitt prioritert i henhold til en oppsatt plan, og oppgraderinger er under gjennomføring over flere år for gatebelysning.

Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektorfor teknikk og miljø. Drift av vegnettet til alle årstider er en betydelig og krevende virksomhet med begrensede ressurser, og inngår som en viktig del av kommunens trafikksikkerhets- arbeid.

Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur, legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. I 2021 har dette også blitt gjennomført bl.a. med en blomsterprakt i byen gjennom sommerhalvåret som årlig får betydelig og fortjent oppmerksomhet.

Bredbåndutbygging – i 2021 er videre bredbåndsutbygging forberedt. Det er utviklet planer for å gjennomføreutbygging av bredbånd ytterligere i Elverum (på bygdene) i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske områder gjennom dugnadsbidrag og egenandeler. Status for arbeidet og videre utfordringer ble presentert i egen sak til kommunestyret i KS-sak 075/21 per 23.06.21.

Trafikksikkerhetsplan – på grunnlag av eget kommunestyrevedtak per 23.09.20 i KS-sak 097/20 ble det i henhold tilden kommunale planstrategien gjennomført planleggingsarbeid gjennom høsten 2020 for å oppdatere og utvikle kommunens Trafikksikkerhetsplan. Planen kom til godkjenning i kommunestyret 26.05 2021, og er grunnlaget for kommunens trafikksikkerhetsarbeid fram mot 2025.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2021 – 2024 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel.
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018.
 • Strategiskplanforinternasjonaltarbeid 2018 – 2021.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det operative næringsutviklingsarbeidet for Elverum kommune i 2021 har foregått i regi av Elverum Vekst AS med datterselskapene Elverum Tomteselskap AS; Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI AS), EKI Utvikling AS samt Samfunnsutviklingsstaben i kommunen – i nært samarbeid.

I løpet av 2021 er også Terningen Innovasjonspark etablert som en virksomhet i regi av det kommunalt eide selskapet Flerbruksanlegget AS. Arbeid som har blitt gjennomført i 2021 på samfunnsområdet verdiskaping ognæringsutvikling, og som er ledd i det mere langsiktige perspektivet fram mot 2024 er særlig:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av Elverum Vekst AS, Sør-Østerdal Næringshage AS, Kosser Innovasjon, Innovasjon Norge m.fl.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Særskilt og omfattende saksbehandling for å håndtere statlig kompensasjonsordning overfor bedrifter i Elverum som har hatt betydelige reduksjoner i virksomheten som følge av koronapandemien.
 • Forvaltning og bidrag til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. I 2021 har et knippe initiativ for etablering i Elverum blitt jobbet med, til dels også etablering av virksomheter med større industriell produksjon – jfr. initiativ for batterifabrikk o.a.
 • En rekke systematiske bedriftsbesøk i Elverum Veksts regi, med deltakelse fra politisk – og administrativ ledelse i kommunen, noe som har bidratt til flere samarbeidsarenaer mellom bedriftene.
 • Et nettverksamarbeid med Klosser Innovasjon ble forberedt gjennom 2019 og ble realisert med virkning fra høsten 2020 da Klosser etablerte seg med kontor i Elverum.
 • Det er gjennomført samlinger mellom bedrifter, Innovasjon Norge med flere for å kople flere virksomheter på Innovasjon Norges ordninger for kompetansebygging, finansiering m.
 • Det er gjennomført kurs og samlinger for gründernettverk.
 • Elverum kommune er fra 2020 medlem i OsloRegionens Europakontor, og det vil kunne inngå som en delav internasjonalt arbeid som kan gi lokal utvikling. Kommunens plan for det internasjonale arbeidet følges opp gjennom arrangement av internasjonal uke m.m. I 2021 ble internasjonal uke gjennomført med egen «Europadag» med flere arbeidsseminarer som gir grunnlag for oppfølging i egne prosjekter. Det er gjennom 2021 forberedt og arbeidet med flere konkrete prosjektinitiativ som vil føre til at Elverum kommune gjør samarbeidsavtaler med polske kommuner for perioden 2022 – 2024, i tillegg til pågående samarbeid med baltiske kommuner. Samarbeidet utvikles i samarbeid mellom KS og KS´s polske søsterorganisasjon. Samarbeidet er finansiert av Norway Grants-ordningen som er en del av EØS-avtalen.
 • I Elverum Kommunale Industribyggs regi er det jobbet med gjennomføring av byggeprosjekter avbetydning for Elverums utvikling, a. magasinbygg for Anno Museum.
 • I Elverum Tomteselskaps regi er det jobbet videre med utvikling og salg av næringstomter, og kjøp og etableringer har skjedd.

Det hører med til næringsutviklingsarbeidet at kommunen bedriver arealplanlegging, bidrar til reguleringsplanlegging og sørger for effektiv byggesaksbehandling. Dette har vært bidragende til etableringer og utvikling i 2021.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2021- 2024 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel.
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling.
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2021 på samfunnsområdet natur, kulturmiljø og landskap, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2024 er særlig:

 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, har drevet kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren.
 • Elverum er preget av store skogarealer – grunneiere i Elverum driver i sum en aktiv skogforvaltning innenfor bærekraftige rammer i henhold til lover og forskrifter.
 • Det har vært arbeidet noe gjennom 2021 for å forberede videre arbeid for å ferdigstille en kulturminneplan, dette arbeidet er imidlertid preget av for begrenset kapasitet.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2021- 2024 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum – 2019 – 2023.
 • Strategisk plan:Integrering i Elverum – 2015 – 2019.
 • Strategisk plan for Nav.
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014 – 2018.
 • Strategiske plan: Helse og omsorg i Elverum –  2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Utdanning i Elverum – 2017 – 2022.
 • Strategisk plan: Veteraner i Elverum – 2019 – 2023.

I sum er dette et komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien. I 2021 pågår henhold til kommunestyrevedtak arbeidsprosess for å rullere og fornye helse- og omsorgsplanen.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2021 på samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2024 er særlig:

 • Et meget omfattende, beredskapsorientert arbeid har preget hele kommunen, som resten av Norge og verden, for å holde koronapandemien under kontroll etter utbruddet av denne i mars 2020. Dette har vært svært ressurskrevende, har medført at andre arbeider har måttet stilles i bero, og har påvirket hele lokalsamfunnet og den kommunale organisasjonen gjennom hele 2021. Sentralt i dette arbeidet har TISK-strategien stått – det kontinuerlige arbeidet for å teste, isolere, smittespore og karantenere innbyggere for å finne de som har vært smittet og vært nærkontakter for andre samt vaksinering av innbyggere.
 • Det årlige arbeidet med utarbeidelse, framlegg og drøfting av tilstandsrapporten for grunnskolen.
 • Det årlige arbeidet handlingsplan for idrett og nærmiljø og forberedelse av- og forvaltning av tippemidler inn til idretts- og aktivitetsanlegg i Elverum.

En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år. Se også omtale under tjenesteområdene i kapittel 7 i denne årsmeldingen.

Jevn kulturproduksjon, begrensede ressurser og koronapandemientatt i betraktning, holder fram på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer m.v.

Alt dette arbeidet har imidlertid i 2021 vært preget av koronapandemien, og er arrangementer som dels er avlyst, dels er gjennomført med betydelige reduksjoner.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF