Gå til innhold

4 Organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, råd og utvalg. Med virkning fra kommunevalget i 2019 ble det innført noen nye benevnelser jfr. bl.a. som følge av endinger i kommuneloven.

Under vises organisasjonskartet for det politiske arbeidet i Elverum kommune, og det gis en kort redegjørelse for de forskjellige organene slik disse har fungert i 2021. Arbeidet i de forskjellige styrer, komitéer, råd og utvalg med saker, saksunderlag og vedtak m.m. kan følges på kommunens hjemmeside – her: https://www.elverum.kommune.no/politikk.

Figur: Organisering av de folkevalgte organer i Elverum kommune i kommunestyreperioden 2019 – 2023.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av 35 folkevalgte representanter fra de politiske partiene. Kommunestyret delegerer i stor grad myndighet gjennom et eget delegerings-reglement til underliggende utvalg, formannskapet, kommunedirektøren (kommune- administrasjonen) med flere. Det er klare regler for hva som kan delegeres og hva kommunestyret selv må beslutte.

Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommuneloven.

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg oppnevnt i henhold til kommuneloven.

Kommunestyrekomiteene (helse og omsorg, utdanning, vekst og utvikling, plan og eiendom) er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommunelovens og er delegert ansvar og myndighet i henhold til eget kommunalt reglement.

Eldrerådet er opprettet med hjemmel i lov og er et rådgivende organ for kommunen. Rådet skal i prinsippet ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre i kommunen og avgi uttalelse i saken.

Rådet for personer med funksjonsnedesettelse er opprettet med hjemmel i kommuneloven for å sikre åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker som er viktige for personer med funksjonsnedsettelse.

Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven. Formålet er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter.

Formannskapet er valgt blant kommunestyrets medlemmer i henhold til kommuneloven for valgperioden på 4 år. Formannskapet behandler saker forberedt av administrasjonen og utøver kommunens eierskap i selskap og foretak hvor kommunen er eier.

Selskaper og foretak hvor Elverum kommune har eierinteresser har i 2021 vært:

Kommunale foretak
KF Elverum kommuneskoger (100 %)

Aksjeselskap
Agena AS (100 %)

Elverum Vekst AS (100 %)

Elverum Energi AS (100%)

Terningen Arena Idrett og Kultur AS (100%)

Flerbruksanlegget AS (100%)

AVR Institute Norway AS (33,3%)

Nordavind DC Sites AS (7,7%)

Interkommunale selskap
SørØsterdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

MidtHedmark Brann og Redningsvesen IKS

Revisjon Øst IKS

Andre virksomheter
Elverum kommunale pensjonskasse

Stiftelsen Festspillene Elverum

3 stiftelser
Elverum kommunes stiftelse for utdanning,
Elverum kommunes stiftelse for jord, skog og bygdeutvikling
Elverum kommunes stiftelse for helse, omsorg og pleie

Lovpålagte tjenester organisert som egne rettssubjekter med eget regnskap er:
Renovasjon Tjenesten er organisert gjennom SørØsterdal interkommunale renovasjonsselskap IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 60 prosent av selskapets forpliktelser.
Brann og redningstjeneste Tjenesten er organisert gjennom Midt Hedmark Brannog Redningsvesen IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 30,5 prosent av selskapets forpliktelser.

Revisjon Tjenesten er organisert gjennom Revisjon Øst IKS hvor Løten kommune er selskapets kontorkommune. Elverum kommune har en ansvarsdel på 9,0% av selskapet.

Utover dette drives kommuneskogen som kommunalt foretak gjennom Elverum kommuneskog KF. Kommuneskogen fører eget separat regnskap for sin virksomhet. Heleide eller deleide aksjeselskaper er frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen. Formannskapet er delegert myndighet som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet. De enkelte selskapenes virksomhet drives i henhold til vedtekter og egne strategiplaner for hvert selskap.

Elverum kommunes driftsorganisasjon er vist i organisasjonskartet under på sektor- og stabsnivå. Hver sektor ledes av en sektorsjef, stabene av en stabssjef. Sektorer og staber er videre organisert i fagligeenheter med enhetsledere. De største sektorene har i tillegg avdelinger med avdelingsledere underlagtde enkelte enhetene. For å løse nødvendig tjenesteproduksjon og stabs-/støttefunksjoner er det i tillegg til kommunens egen tjenesteproduksjon organisert flere interkommunale samarbeid.

Interkommunalt samarbeid

  • Pedagogisk- psykologisk tjeneste
  • Innkjøpssamarbeid med nabokommuner
  • Barnevernvakt
  • Geodata samarbeid
  • Miljørettet helsevern
  • Arbeidsgiverkontroll
  • Elverum Interkommunale Legevakt
  • Interkommunale akutte døgnplasser

Elverum kommune er vertskommune og fører regnskapet samt drifter IKT-løsningene for PPT- tjenesten i kommunene Stor-Elvdal, Våler, Åmot og Elverum. Samarbeidet er basert på en egen avtale hvor fylkeskommunen deltar i finansieringen.

Kommunen deltar også i et interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget.

Elverum kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll som en del avskatteoppkreverens oppgaver i forbindelse med innkreving av skatter og avgifter.

Interkommunalt Geodata-samarbeid Elverum – Solør er en samarbeidsavtale om drift av en felles GIS-løsning (geografiske informasjonssystemer) for kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2010 som et løpende oppsigelig samarbeid.

Elverum interkommunale legevakt etablert 1. januar 2014. Dette er et interkommunalt samarbeidmellom kommunene Åsnes, Våler og Elverum som sammen tilbyr innbyggerne en felles og mer robustlegevakt. Fra desember 2018 er også Åmot kommune med i denne ordningen.

Interkommunale akutte døgnplasser – er et samarbeid mellom Våler, Åsnes og Elverum som tilbyr innbyggere kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnplasser (somatikk).

 

Administrativ organisering

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF