Gå til innhold

1 Innledning

Sammen med regnskapet og årsberetning gir årsmeldingen et utfyllende og helhetlig bilde av tjenesteproduksjon i Elverum kommune i 2021. Samlet gir dokumentene god informasjon til politikere, ansatte og innbyggere.

Året 2021 var også spesielt for de fleste av oss. Koronasituasjonen påvirket kommunens tjenesteproduksjon også dette året. Det var høy aktivitet når det gjaldt vaksinering og en formidabel logistikkoppgave med å få innkalt innbyggerne til vaksinering til riktig tid. Elverum mannskor inviterte til folkefest i rådhusparken 9. september for å markere «det siste stikk», en hyllest til kommunens ansatte og frivillige som hadde gjennomført vaksineringen og til innbyggerne som hadde latt seg vaksinere. Like etterpå kom det nye sentrale føringer som anbefalte en 3. dose vaksine.

Selv om koronasituasjonen preget oss alle også i 2021 så er det mye å glede seg over når man leser årsmeldingen. Jeg vil spesielt trekke frem Ydalir Living Lab som høsten 2020 startet arbeidet med å undersøke «hva er det gode liv i Elverum». Elevene i 6. og 7. klasse på Ydalir skole ble spurt. Deres svar er oppsummert og ble presentert i mars 2021. Svarene bygger opp om at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere» som er hovedmålet i vår kommuneplan.

Det er også verdt å merke seg at vi i 2021 hadde en befolkningsvekst på 143 innbyggere og et positivt netto driftsresultat tilsvarende 3,11 prosent.

Til tross for et stort arbeid med å håndtere koronasituasjonen viser årsmeldingen at Elverum kommune i all hovedsak når målene som er satt på tjenesteindikatorene, så en stor takk til ansatte for vel utført jobb.

Elverum kommune har også, som private husholdninger, merket at prisene på strøm/energi og drivstoff har økt. Kommunens langsiktige gjeld er svært høy. Sammenlignet med andre kommuner må Elverum kommune bruke vesentlig mer av løpende driftsinntekter til å betjene renter og avdrag. Øker renten fremover kan det bli en utfordring for kommunen, da 1 prosent økning tilsvarer cirka 14 millioner kroner i økte renteutgifter.

Noen virksomheter redegjør også for at det er vanskelig å rekruttere fagfolk. Det er varslet lenge at det vil bli vanskeligere å rekruttere. Etterspørselen etter tjenester øker spesielt innenfor helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Kommunens økonomiske handlingsrom bygger på flere faktorer. Befolkningsutvikling og god styring av til enhver tid tilgjengelige økonomiske ressurser er de viktigste faktorene. Elverum fikk en høyere befolkningsvekst enn budsjettert i 2021. Dette gir positive utslag på framtidige rammeoverføringer fra staten.

Befolkningsveksten var på 0,67 prosent noe som er høyere enn forutsetningene i budsjett og økonomiplan som var 0,25 prosent. Blir det en brist i denne forutsetningen i de kommende budsjettår må kommunen justere ned driftsnivået/tjenestetilbudet. Kommunens økonomiske situasjon er anstrengt.

De siste årene er det merinntekt på skatt og i 2020 var det spesielt rentesituasjonen som har gitt positivt utslag på netto driftsresultat. For å unngå at kommunen pådrar seg underskudd i årene som kommer må det være nøktern budsjettering og vi må holde investeringene på et lavt nivå.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF