Gå til innhold

Handlingsplan 2020 – 2023

Handlings- og økonomiplan 2020-2023 redegjør for hovedtrekkene i den planlagte virksomheten for Elverum kommune i fireårsperspektivet. Handlingsplanen gir en verbalbeskrivelse av plangrunnlaget og hovedtrekkene i prioritert og planlagt virksomhet slik denne fortoner seg ved inngangen til perioden. Økonomiplanen redegjør tilsvarende for de tilhørende økonomiske rammer og prioriteringer for fireårsperioden fordelt på investeringer og drift.

Handlingsplanen for den kommende fireårsperioden er det elementet i kommunens planhierarki (jfr. kommunens planstrategi) som skal:

 1. Ta tak i de mål og strategier som er beskrevet i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. Ta tak i føringer for tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen som foreligger, som er nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket.

Resonnementet (punkt 1 og 2 over) er at kommunen så langt råd er, skal arbeide planmessig og omgjøre politisk prioriterte og vedtatte, langsiktige mål og strategier til handling. Samtidig må kommunen ha tilstrekkelig beredskap for å kunne håndtere muligheter og utfordringer som samfunnsutviklingen byr på «under reisen», og som planverket ikke har forutsatt.

Beskrivelsen i handlingsplanen struktureres innenfor de seks samfunnsområdene som er fastlagt som strukturen for samfunnsplanleggingen og beskrevet i planstrategien for Elverum. Disse samfunnsområdene er:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

I tråd med kommunens planstrategi er ambisjonen å skape en «rød tråd» fra kommuneplan via kommunedelplaner/tema-/sektorplaner og inn i Handlings– og økonomiplan. Handlingsplanen danner basis for ytterligere detaljering som gjøres i planens første år, denne gang for 2020. Dette finnes i Virksomhetsplan og korresponderende årsbudsjett for 2020, beskrevet og fordelt på tjenesteområde (se senere kapitler).

Elverum kommune har strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014 – 2018. UtslippsreduksjonerKarbonbinding – Forebyggende tiltak, godkjent i kommunestyret 19. juni 2014. Denne planen redegjør for ambisjonene i klima- og energiarbeidet i kommunen. Planen har i henhold til planstrategien vært oppe til rullering/oppdatering gjennom våren 2019, er under ferdigstillelse høsten 2019 og vil bli gjort gjeldende for en ny 4-års-periode.

Klima og energiarbeidet i Elverum kommune fra 2009 har i vesentlig grad dreid seg om energiøkonomiseringsarbeid i kommunens egne bygg. Dette har for en stor del foregått i et samarbeid med de øvrige kommunene i Sør-Østerdal gjennom Regionrådet for Sør-Østerdal. Gjennom dette samarbeidet har en klart å opparbeide både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og er kommet langt med energiøkonomiseringstiltak i egne formålsbygg.

Arbeidet via Regionrådet for Sør-Østerdal pågår videre i et nytt prosjekt «Energi- og klima i Sør-Østerdal». Målet er å videreutvikle nettverket og aktiviteter mellom kommunene i Sør-Østerdal og kompetansen til ansatte, kommunens innbyggere og næringslivet innen energi- og klimaspørsmål.

Klima- og energiarbeidet i Elverum for perioden 2020-2023 vil, slik det ser ut ved inngangen til perioden, legges opp med tiltak som vist under:

De aktuelle arbeidsområdene og tiltakene i fire-års perspektivet er:

 1. Transport, anlegg og arealplanlegging
 • Kollektivtransport – arbeide for å styrke denne innad i Elverum, og til- og fra Elverum.
 • I by- og arealplanlegging og gjennomføring – forbedre framkommelighet for gående og syklende.
 • Praktisere et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster for å redusere transportarbeidet.
 • Gjennomføre «sykkelkampanjer» jevnlig for å øke sykkelbruk innad i Elverum.
 • Fortsette arbeidet for å bringe kommunens bilflåte over på lavutslippsbiler, hybrid og eller el..
 • Utslipp av klimagasser vurderes innført som vurderingskriterium i reguleringsarbeidet. 
 1. Bærekraftige bygg, oppvarming og energibruk
 • Videreutvikle arbeidet for å sikre energieffektiv energiforsyning og bruk i kommunale bygg.
 • Fortsette å legge til rette for fortsatt utvikling av Elverum fjernvarme basert på bioråstoff.
 • Legge til rette for nye løsninger og innovativ bruk av fornybar energi basert på biomasse, jordvarme, vind og solenergi både i nyutbygginger, påbygginger og restaurering særlig utbyggingen i Ydalir og Elverum Tomteselskaps engasjement.
 • Opprettholde og forsterke ordning for utskifting av ildsteder i private boliger.
 • Gjennomføre utfasing av fossilbasert fyringsolje til bygningsoppvarming innen 2020.
 • Revidere Treveilederen for Elverum i retning av en todeling med en strategisk plan for trebyggeri og en håndbok for trebaserte og klimavennlige utbyggingsprosesser. 
 1. Forbruk, avfall og avløp
 • Samarbeide godt med Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) for å medvirke til at Elverums innbyggere reduserer avfallsmengden ytterligere og forbedrer kildesortering og gjenvinning.
 • Gjennomføre kampanjer i den hensikt å redusere kasting av mat.
 • Fortsette arbeidet i henhold vann- og avløpsplan for å sikre god avløpshåndtering, rensing og slambehandling. 
 1. Jordbruk og matproduksjon
 • Veilede og stimulere jordbrukere i Elverum til å drive godt klimajordbruk.
 • Veilede og stimulere landbruksnæringens utøvere til ytterligere økt bruk av biomasse til oppvarming og biodrivstoff til transport- og produksjonsformål
 1. Energiproduksjon og distribusjon
 • Veilede for økt produksjon av fornybar energi – bioenergi, vannkraft, grunnvarme, vindkraft.
 • Veilede for etablering av nærvarmeanlegg og gårdsvarmeanlegg.
 • Veilede for etablering av mer klimavennlige kjøleløsninger på store bygg med kjølebehov.
 • Fortsette å legge til rette for fortsatt utvikling av Elverum fjernvarme basert på bioråstoff.
 1. Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk.
 • Arbeide for en aktiv skogpolitikk og påvirkning til dette gjennom næringspolitikk.
 • Sikre høyt investeringsnivå på Elverums skogarealer gjennom målrettet veiledning overfor skogeiere.
 • Veilede for bygging med fornybare og klimavennlige materialer, og spesielt bruk av tre i bygg og øvrige konstruksjoner i Elverum kommune.
 1. Kommunens egen virksomhet
 • Kommunen skal fortsette å vise vei ved å bruke tre som byggemateriale i sine bygg.
 • Kommunen tilrettelegger for at det både i kommunens drift og ansatte kan bruke elbiler og ha tilgang til lademuligheter.
 • Anvende anskaffelsesspesifikasjoner som stiller krav som fremmer klima- og miljøeffektive løsninger ved innkjøp og bygg- og anlegg.
 • Utarbeide årlig statusrapport i årsberetningen for temaene klima-, energi og miljø.
 • Tilgjengelig teknologi for å redusere behovet for arbeids- og møtereiser utnyttes. 
 1. Klimatilpasning
 • Overvannshåndtering skal løses lokalt innen området (LOH) i alle nye utbyggingsområder.
 • Grønnstruktur langs vassdrag sikres.
 • Flomveger i eksisterende og nye boligområder kartlegges og sikres.
 • Åpne overvannskanaler og bekker holdes åpne.
 • Sidevassdrag kartlegges med tanke på flomrisiko, og områder det ikke bør bygges på identifiseres og tas hensyn til i alle byggesaker.

Elverum kommune har ved inngangen til planperioden 2020 – 2023 en nylig godkjent byplan (i kommunestyret 28.08.2019) for perioden fram mot 2030 – se egen side med dokumentasjon og omtale. Denne planen vil være basis for den samlede byutviklingen fram mot 2030. I tillegg skal det etter at byplanen nå er endelig godkjent, vurderes om det skal utarbeides en egen plan for boligbyggingen i Elverum. Deretter inngår det også som en del av planstrategien å utvikle en egen plan for bygdeutviklingen i Elverum. Denne vurderes samordnet med revisjonen av den samlede arealplanen for kommunen – jfr. vedtatt planstrategi.

Samfunnsområdet er kalt by- og bygdeutvikling fordi Elverum både er en by- og landkommune, med i størrelsesorden ¾ av befolkningen i by- og bynært område, ¼ av befolkningen i omkringliggende bygder. Dette krever et planverk som tar hensyn til de muligheter og utfordringer dette gir for å tilby og vedlikeholde både urbane og landlige bo- og leveområder– derfor byplan og plan for bygdeutvikling.

Foruten byplanen baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet ved inngangen til planperioden 2020-2023 i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Et omfattende sett av lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til reguleringsarbeid e.a.

Med planverket som ligger til grunn, og de muligheter en ser for seg innenfor samfunnsområdet by- og bygdeutvikling for perioden 2020 – 2023, så legges det opp til at følgende arbeid gjennomføres:

 • Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – På dette området planlegges det og gjøres et jevnt arbeid på et relativt høyt aktivitetsnivå med de ressurser kommunen har til rådighet. Det har så langt vært et relativt stort arbeid å holde tritt med utbyggingstakten i kommunen, og planleggingen som må gjennomføres som følge av dette. Det blir for den kommende periode spennende å følge befolkningsutviklingen framover, utviklingen i byggeaktiviteten i Elverum, og i hvilken grad den nylig vedtatte byplanens mål og strategier gradvis kan realiseres.
 • Byggesaksbehandling – Denne tjenesteproduksjon synes å være riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den fortsetter som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon. Brukerdialog og kommunikasjon skal utvikles og effektiviserings- og forbedringsarbeid pågår (kontinuerlig forbedring med LEAN-konseptet).
 • Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et betydelig antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling, et arbeid kommunen er rigget for å ivareta også for den kommende handlings- og økonomiplanperiode, dog med begrenset kapasitet på arealplanleggingen.
 • Elverum Tomteselskap er et kommunalt eid selskap. Selskapets virksomhet inngår som en vesentlig del av den kommunale satsingen for å tilrettelegge for bygge- og boområder i byen – en viktig del av attraktivitetsarbeidet. Utbyggingsområdet Ydalir vil ha et særskilt fokus i kommende år i form av oppfølging for å sikre utbygging i et område hvor det er gjort betydelige infrastrukturinvesteringer samt tilrettelegging med ny skole og barnehage.
 • Arbeidet for å holde fast ved og utvikle Elverum som «skoghovedstad» og treby. Treveilederen for bygging skal utvikles og oppdateres, føringer for trebyggeri søkes ytterligere utviklet. Arbeidet for å utvikle næringsutviklingstiltak, konferanser og annet som er skog- og trerelatert fortsetter.
 • Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det legges opp til at en fortsetter arbeidet med å markedsføre Elverum som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke – attraktivitetsarbeidet. Gjennom 2019 er det gjort organisatoriske grep for å samordne attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å stifte selskapet «Elverum Vekst» (arbeidstittel) som skal være kompetansebase for -og koordinere det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum. Selskapet vil være morselskap for nåværende ElverumRegionens Næringsutvikling AS, Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling AS. Dette miljøet forventes å være en vesentlig aktør i attraktivitetsarbeidet for kommunen i de kommende år, og sånn sett bidra til både by- og bygdeutviklingen i Elverum.

Både i privat og offentlig sektor har det fram til inngangen til planperioden 2020 – 2023 vært et høyt investeringsnivå i og rundt Elverum. Dette fortsetter også et stykke inn i planperioden. Dette er prosjekter som har vært gjennom planlegging og reguleringer med kommunal medvirkning, og vil komme til realisering. Vesentlige utbygginger som bidrag til by- og bygdeutviklingen er:

 • Bydelen Ydalir med forsknings- og utviklingsbasert støtte for å sikre klimariktig utbygging. Dette er utvikling av en bydel med planlagt 800 – 1.000 boenheter i perioden fram mot 2030. Kommunen, Elverum tomteselskap og et nettverk av private interessenter er delaktig i forsknings- og utviklingssamarbeid hvor Sintef og Byggforsk med flere er kompetansepartnere (ZEN – Zero Emission Neighbourhood). Grunnlagsinvesteringene med kommunal garanti i området er utført og er betydelige.
 • Ydalir skole i kommunal regi – ferdigbygd 2 parallell skole for inntil 350 elever i bydelen Ydalir. Skolen ble åpnet til skolestart i august 2019. I tilknytning finnes også idrettshall.
 • Ydalir barnehage – nybygget barnehage som ble åpnet i august 2019.
 • Elverum Helsehus i kommunal regi – kommunens største enkeltinvestering noensinne. Helsehuset er innflyttet gjennom sommeren og tidlig høst 2019 og er derved i full drift med legevakt, helsestasjon, frisklivssentral, fysio- og ergoterapitjenester, sengeposter, lokaler for all helse- og omsorgsrelatert administrasjon m.m. I konsolideringen av virksomheten som nå er samlet i Helsehuset er det forventninger til at en for de kommende år vil ta ut synergier både på effektivisering i tjenesteproduksjonen og i form av faglig kvalitet på tjenestene.
 • Utbygging av allaktivitetsarena i kommunal regi ved Elverum Ungdomsskole – anlegget ble åpnet høsten 2019 under navnet Elverum Aktivitetspark.
 • Elverum videregående skole i fylkeskommunal regi. Utbygging og total renovering som har pågått i 3 – års perioden 2016 – 2019.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Ommangsvollen – Grundset. Utbygging ble startet høsten 2017 med planlagt ferdigstillelse og åpning høsten 2020.
 • En rekke private boligutbyggingsprosjekter, i særlig grad fortetting i sentrum, som har pågått gjennom flere år og fortsetter inn i 2020.

I sum har det gjennom de siste årene blitt investert betydelig i Elverum i både offentlig og privat regi innenfor bygg, anlegg/infrastruktur. For kommende økonomiplanperiode vil investeringene på kommunens hånd innenfor det som kan benevnes som by- og bygdeutvikling være begrenset sammenliknet med de store løftene som er tatt fram til 2019. Det vil nå måtte vektlegges å arbeide godt med Elverums attraktivitet og omdømme, profilering, markedsføring og salg for å sikre private investeringer innenfor rammene av de grunnlagsinvesteringene som er gjort. Særlig vil det måtte jobbes godt med innbyggerrekruttering og å fremme Elverum som et godt sted å bo og leve, med de store investeringer som er gjort som basis.

 

Samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur er et eget samfunnsområde i kommunens planstrategi, med forslag til tilordnet planverk. Dette er gjort fordi alle samferdsels- og infrastrukturutfordringer og behov i et lokalsamfunn bør bli sett under ett. Det gjelder grunnleggende fysiske samfunnsstrukturer som veg, bane, vannforsyning, avløp, energiforsyning, datanettverk med videre med tilhørende kommunikasjon.

I 2015 ble «Hovedplan vann og avløp» oppdatert og videreutviklet for perioden 2015 – 2024. Planen legger grunnlaget for vedlikehold og utvikling av livsviktig infrastruktur i lokalsamfunnet, og har en særstilling på grunn av gebyrfinansieringen som ligger til grunn for gjennomføringen. Den årlige aktiviteten i henhold til denne langsiktige planen er omtalt i egen tabell i vedlegg til Handlings- og økonomiplanen.

I henhold til planstrategien for perioden 2016-2019 er det ambisjoner om å utvikle en egen strategisk plan for samferdsel og infrastruktur, lagt i tid etter ferdigstillelse av byplanene for å kunne vurdere behov og koordinering. I tillegg skal trafikksikkerhetsplanen oppdateres. Den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet baseres for øvrig på følgende:

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur prioriteres på følgende tiltak for perioden 2020-2023:

 • Nyutvikling og revidering av planer – se kommentar over.
 • Vann og avløp – dette er en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan. Enhet for vann og avløp i sektor for teknikk og miljø kan over år vise til meget gode faglige resultater. Vannforsyning og avløpshåndtering i Elverum er av landets beste. Det planlegges for at dette fortsetter langs samme linje, i henhold til oppdatert plan for perioden 2015-2024, med utbygginger som koordineres med øvrige utbygginger. Investeringstakten for kommende periode er i størrelsesorden 25 millioner kroner per år.
 • Vegbygging og vegvedlikehold – bygdeveger og bygater. Dette er viktig og nødvendig infrastruktur for at lokalsamfunnet skal fungere. Det er gjennom de siste årene (2012 – 2016) gjort et betydelig løft for å oppgradere standarden på kommunale veger, delvis ved hjelp av omplassering av kapital fra skog til veg (økt hogst av hogstmoden skog). Investeringsnivået har vært økende fram til 2018, men må tas noe ned i den kommende planperioden for å betjene øvrige svært tunge investeringer for kommunen.
 • Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektor for teknikk og miljø. Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur (se omtale over), legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. Gjennom 2018 og 2019 er det gjort betydelige investeringer i Elverum Aktivitetspark (allaktivitetsarena i tilknytning til Elverum Ungdomsskoles uteområde) og oppgraderingen av områdene rundt Sagtjernet samt aktivitetsanlegg/uteområder i tilknytning til nye Ydalir skole og barnehage. Disse tilrettelagte uteområdene vil inngå som gode tilbud til befolkningen og driftes av kommunen i de kommende år, på linje med øvrige parkanlegg, og som vesentlig bidrag til folkehelsen. Årlig investeringer for perioden 2020 – 2023 er i størrelsesorden 12 millioner kroner for gater, veger og parker. For de kommende år vil gatelys få en betydelig oppgradering – se egen omtale av investeringsprosjektene i økonomiplandelen.
 • Bredbåndutbygging – det pågår bredbåndsutbygging i Elverum i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske områder gjennom dugnadsbidrag og økonomisk bidrag fra abonnentene. Det er gjennomført utbygging av bredbåndskapasiteten i sentrum av Elverum i regi av flere konkurrerende selskaper på kommersiell basis. Kommunen investerer sjøl betydelig beløp i perioden for å bidra til å utvikle bredbåndskapasiteten med dekning i hele kommunen. Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd på bygdene i Elverum går jevnt og trutt framover og fortsetter inn i planperioden. Ved årsskiftet 2019/2020 har cirka 57%, totalt 1018 husstander på bygdene fått tilbud om fibertilknytning. Egenandelen per husstand i Elverum kommune er satt til 8.000 kroner og er en engangssum. Hele strekningen fra Åmot grense, både øst- og vestsiden av Glomma og områdene sør for sentrum, Heradsbygda (øst- og vestside) og store deler av Melåsberget er utbygd/under utbygging. Ca 50% av husstandene i Sørskogbygda har fått tilbud om fiber. Ved årsskiftet 2019/2020 vil fremdeles 43% av husstandene på bygdene mangle et høyhastighet bredbåndstilbud. Dette er det planer for, eller planer under utvikling for å håndtere de nærmeste år. Satsing på videre utbygging til områdene med få husstander og store avstander vil kreve at det settes av mer kommunale midler.  Dette vil komme som en egen sak når de ulike løsningene er vurdert i forhold til kostnader og nettkapasitet.
 • Utbygging av riksveg 3/25 i regi av eget utbyggingsselskap på oppdrag fra Statens Vegvesen – dette er det klart største enkeltprosjekt på vegløsninger inn til -og forbi Elverum noensinne. Veganlegget vil bli åpnet i løpet av andre halvår 2020.
 • I 2018 og inn i 2019 foregikk et intensivt arbeid for å utvikle en felles areal- og transportstrategi for 10 kommuner rundt Mjøsa inkludert Elverum. Utgangspunktet er den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen disse kommunene representerer. Elverum har deltatt aktivt i dette samarbeidet sammen med de øvrige kommunene, fylkeskommunene og transportetater. Det er en intensjon som en del av dette arbeidet å utvikle en samarbeidsavtale mellom kommunene og fylkeskommunen (Innlandet) for å videreføre og realisere de mål og strategier som areal- og transportstrategien legger opp til. Sammen med Elverums nylig vedtatte byplan forventes dette å være førende for videre arbeid med samferdsel og infrastruktur de nærmeste år.

Samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling har tre strategiske planer:

Den strategiske næringsplanen er utgangspunkt for næringsutviklingsarbeidet som utføres i kommunens regi. Planen skal søkes oppdatert våren 2020, som følge av at det samlede attraktivitetsarbeid for Elverum, herunder næringsutviklingen, er reorganisert gjennom egen prosess i 2018 og 2019.

Kommunens ressurser til næringsutviklingsarbeid vil fra 2020 bli sluset inn i det nye morselskapet («Elverum Vekst AS» – arbeidstittel) og kompetansebasen for det attraktivitetsarbeid som vil foregå i dette selskapet og i regi av datterselskapene ElverumRegionen Næringsutvikling AS, Elverum Tomteselskap AS (tilrettelegging av tomter for bolig og næringsformål), Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling AS (bygging og utleie av næringsbygg).

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2020 – 2023 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet særlig på følgende:

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling prioriteres på følgende tiltak for perioden 2020 -2023:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger, og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av «Elverum Vekst AS» (arbeidstittel) og datterselskap ElverumRegionens Næringsutvikling AS med tilhørende prosjekter, og dernest Innovasjon Norge, finansieringsinstitusjoner o.a.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondets ressurser.
 • Forvalte og bidra til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. Erfaring tilsier at det til enhver tid oppstår muligheter for næringsutvikling på grunn av særskilte initiativ som kommer opp, og som har muligheter i seg og hvor næringsutviklings-apparatet kan organisere opp utviklingsprosjekter og initiativ både for eksisterende bedrifter og virksomheter i Elverum, og nye initiativ som kan flytte til/starte opp i Elverum.
 • I tråd med næringsplanen fortsette arbeidet for å rekruttere både innbyggere og virksomheter til Elverum – jfr. gjennomførte initiativ de senere år gjennom «Attraktivitetsprosjekter» i samarbeid innad i Elverumsregionen og med Hamarregionen.
 • Forsterke og videreutvikle høgskolesamarbeidet. Elverum kommune er inne i flere funksjonelle samarbeid med Høgskolen i Hedmark (HelseInn, samarbeidsfora med øvrige vertskommuner for høgskole, praktiske fagsamarbeid på flere nivåer). Det er ambisjoner om å utvikle dette samarbeidet, og så involvere næringsliv for å få til et funksjonelt «Triple-Helix»-samarbeid.
 • Bidra til å styrke og stabilisere Elverum Næringsforum som møtested og talerør for næringslivet i kommunen.
 • Styrke samarbeidet med og bidra til å skape nytte for næringsaktører i det business-to-business- nettverket Elverum Håndball har opparbeidet og gående som en del av sin virksomhet.
 • Fortsette arbeidet for å holde tett samarbeid med Forsvaret som en stor aktør i Elverumregionen, og det potensial det gir både for innbyggerrekruttering, næringsutvikling og besøk.
 • Overvåke utviklingen av sykehusstrukturen i Innlandet og profilere og markedsføre sykehuset i Elverum og dets utviklingsmulighetene som en vesentlig aktør for sykehustjenestene i Innlandet

Dette samfunnsområdet handler om ansvaret for å forvalte og utvikle natur og landskap (jord, skog, utmark m.v.) for bruk og vern, samt kulturvern. Det dreier seg altså om å legge rammer for kommunens bidrag til forvaltning av landarealene innenfor Elverum kommunes geografiske grenser, samt kulturvernet (bygninger, konstruksjoner, installasjoner o.a.)

Forvaltningen skjer i henhold til omfattende lovverk, forskrifter og ordninger – særlig innenfor jord- og skogbruket. Dette ivaretas i Elverum kommune av sektor for teknikk og miljø – enhet for landbruk og miljø. Det kulturvernrelaterte ivaretas av sektor for kultur.

Det har vært og er en ambisjon at kommunens kulturvernplan skal oppdateres (jfr. planstrategien) – det har gjennom de siste årene vært kapasitetsutfordringer for å ferdigstille påbegynt arbeid. Arbeidet gjøres på grunnlag av et registreringsarbeid som ble utført i 2014, men ikke sluttført.  Videre er det gitt mandat fra kommunestyret i henhold til planstrategi for å produsere en ny, samlet strategisk plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum. Dette blir en samling beskrivelser av det målrettede arbeid som foregår innenfor området. Arbeidet er forsinket grunnet kapasitetsutfordringer.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2020-2023 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel.
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling.
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet natur, kulturmiljø og landskap prioriteres på følgende tiltak for perioden 2020-2023:

 • Nyutvikling og revidering av planer – kulturvernplan og strategisk plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap.
 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, driver kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren. Dette arbeidet fortsetter som bidrag til å holde og utvikle Elverums posisjon i skogsektoren. Arbeidet tenkes synliggjort i større grad ved å produsere en samlet strategisk plan for hele forvaltningsområdet (se omtale over).
 • Det pågår prosjekter og initiativ for å søke å få til større grad av trebyggeri i Elverum. På dette området bidrar fagkompetansen i kommunen til å løfte fram og holde fast i initiativ som både har betydning for profilering, som klimatiltak og som byutvikling. Dette arbeidet fortsetter, og mye tyder på at langsiktig arbeid innenfor dette området nå bærer frukter ved at flere og flere utbyggingsprosjekter har blitt, og synes å bli planlagt og realisert med klimariktige, trebaserte konsepter. Gjennom 2020 vil det bli gjort et større arbeid med medfinansiering fra Klimasatsmidler og Hedmark fylkeskommune for å fornye og utvikle Elverum kommunes treveileder til både ei håndbok for trebyggeri og en strategisk plan.
 • Sett i et samlet lokalsamfunnsperspektiv inngår all forvaltning av jord og skog i kommunen i dette samfunnsområdet. Elverum har tradisjon som en stor skogkommune, hvor både vern og aktiv forvaltning i form av høsting av både virkesressurser og vilt inngår. På dette området er det til enhver aktivt partnerskap mellom forvaltningsmyndigheter (hvori kommunen inngår) og private grunneiere for å sikre forsvarlig ressursforvaltning. Det høstes årlig i størrelsesorden 300.000 m3 tømmer fra Elverums skoger. Elverum kommune er sjøl en relativt stor skogeier i kommunen med virksomheten organisert gjennom et kommunalt foretak – Elverum kommuneskoger KF.

Samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø er det samfunnsområdet hvor kommunen som tjenesteprodusent bidrar med den absolutt største andel av virksomheten. Innenfor dette området finnes barnehage-, skole-, helse-, omsorg og sosialtjenester og kulturrelaterte tjenester. Dette omfatter i størrelsesorden 80 – 90 prosent av det årlige kommunale driftsbudsjettet.

Tjenesteproduksjonen innenfor dette samfunnsområdet foregår i henhold til en betydelig mengde lover og forskrifter samt kommunale sektor-/temaplaner med mål og strategier.

Kommunen har følgende oppdaterte godkjente planverk innenfor dette samfunnsområdet:

I sum er dette et tilnærmet komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien.

På dette samfunnsområdet har det gjennom de senere år (2014 – 2019) blitt gjennomført betydelige investeringer i formålsbygg og infrastruktur i Elverum kommune – dette gjelder særlig Ydalirinvesteringene med infrastruktur, ny skole, ny barnehage, og idrettshall; Lillemoen skole med idrettshall i regi av eget selskap; Elverum Helsehus; Jotuntoppen Bo- og omsorgssenter; Elverum aktivitetspark og oppgraderinger i aktivitetspark rundt Sagtjernet. I tillegg har Hedmark fylkeskommune investert i totalrenovering og utbygging av Elverum Videregående skole, og det er gjennomført utbygginger på Terningen Arena for å ivareta vekst i blant annet Høgskolen i Innlandets campus i Elverum.

For kommunen innebærer dette at en intens investeringsperiode er over, og det må på dette samfunnsområdet for de nærmeste år holdes fokus på god og effektiv drift inkludert å ivareta de gode muligheter investeringene gir for tjenesteproduksjonen. Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø prioriteres på følgende tiltak for perioden 2020-2023:

 • Utbygging av leiligheter for yngre funksjonshemmede – se investeringsoversikt.
 • En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år – se omtaler under «Virksomhetsplan 2019» på de aktuelle tjenesteområdene.
 • Det kontinuerlige og forbedrings- og effektiviseringsarbeid med LEAN-konseptet som grunnlag fortsetter for å forbedre og utvikle tjenesteproduksjonen.
 • Fortsettelse av jevn og god drift i barnehagene og skolene støttet av utviklingsarbeid som foregår i egne prosjekter – se virksomhetsplanen for tjenesteområdene.
 • Jevn og relativt stor kulturproduksjon på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek fortsetter. Elverum kommune bidrar både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer med videre.

Innholdsfortegnelse