Gå til innhold

Vedlegg

Handlingsplanen legger opp til utvidelse av forsyningsområdet, i henhold til hovedplan vann og avløp  Rehabilitering og oppgradering er økt noe som følge av generell prisstigning, samt kjente kostnadsøkninger  Fremover vil investeringene dreie mer over mot rehabiliteringsprosjekter, og mindre mot utvidelse av forsyningsområdet  Om noen år vil transporten av kloakkslammet fra renseanlegget bli lengre, og dette medfører at vi må øke størrelsen på slamcontainerne våre, slik at vi utnytter lastekapasiteten på lastebilen

 

Tiltak/prosjekter Tiltak

    2020

Tiltak

  2021

Tiltak

  2022

Tiltak

2023

Kommentar

(revisjon pr  14 08 2019)

Kostnads-

anslag

Ledningsnett
Sanering av ledningsnett vann 5,5 7,0 7,0 8,0 Rehabilitering av gamle vannledninger løpende
Sanering av ledningsnett avløp 5,5 7,0 7,0 8,0 Rehabilitering av gamle avløpsledninger løpende
Oppgradering overvannsnett 2,0 2,0 2,0 2,0 Behov for å løse overvannsproblemer  Problemene med styrtregn øker  Kan medføre skader på eiendom hvor kommunen blir erstatningspliktig løpende
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg 4,0 2,0 Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hoved-ledning til Elverum Renseanlegg  Utføres på entreprise 20,0
Renseanlegg avløp
Utvidelse av garasjeanlegg ved Elverum Renseanlegg 1,0 Eksisterende garasje bygges om/rehabiliteres for å etterkomme økt plassbehov til biler/utstyr/containere 1,0
Ombygging av containerrom, samt nye containere 4,0 Økt transportlengde på råslam fra renseanlegget, medfører at det må kjøres større lass  Container-rommet utvides med plass til større containere 4,0
Vannbehandlingsanlegg
Ny overføringsledning fra Uthuslia til Kirkekretsen vannverk inkludert trykkøkningsstasjon og kloakkpumpeledning 3,0 Ny overføringsledning for å styrke forsyningssikkerheten i Sørskogbygda 6,0
Utvidelse av forsyningsområdet
Søstugrenda 1,0 Utvidelse av forsyningsområdet, jfr  hovedplan 5,0
Strandbygda (Sundsvoll/Voldmogrenda) 4,0 5,0 7,0 Utvidelse av forsyningsområdet, jfr  hovedplan  Oppstart etter ferdigstillelse av prosjekt Søstugrenda 20,0
Nye utbyggingsområder
B1-B41 (samlede kostnader) 2,0 2,0 2,0 Gjelder kommunal klargjøring i forbindelse med blant annet privat utbygging  Det er synergieffekter å hente ved å utføre tiltak sammen med andre løpende
SUM 25 25 25 25

Tabell: Investeringsprosjekter i henhold til hovedplan for vann og avløp  Tall i millioner 2020-kr eksklusive MVA                                                                                                                                                                  

Elverum kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014).

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 2. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier. Tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann og avløp

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 6 % hvor vann øker mest med 10 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 1 086, fra kr 4 783 i 2018 til kr 5 869 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Elverum kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. Gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Elverum kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost

Vann – 2018 til 2024

Gebyrsatser – Vann 2018 til 2024

Årsgebyret for vann i Elverum kommune er bare basert på forbruk og foreslås i 2020 satt lik 14,46 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 2 169 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 10 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 2 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 5 %. Kapitalkostnadene utgjør 53 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,3 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art »164005 kommunalt gebyr vann» som utgjør 94 % av gebyrinntektene.

 

Selvkostoppstilling Vann

Avløp – 2018 til 2024

Gebyrsatser – Avløp 2018 til 2024

Årsgebyret for avløp i Elverum kommune er bare basert på forbruk. og foreslås i 2020 satt lik 20,63 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 3 094 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 3 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 1 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 4 %. Kapitalkostnadene utgjør 38 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,0 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art »164006 kommunalt gebyr kloakk» som utgjør 93 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Reguleringsplaner – 2017 til 2023

Kostnadsdekning – Reguleringsplaner 2017 til 2023

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Reguleringsplaner

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 7 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 2 %. Kapitalkostnadene utgjør 0 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 1 723 kr fra 2020 til 2024. Hovedinntektskilden er art »162021 gebyr for planbehandling» som utgjør 100 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Reguleringsplaner

Bygge- og eierseksjoneringssaker – 2017 til 2023

Kostnadsdekning – Bygge- og eierseksjoneringssaker 2017 til 2023

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge- og eierseksjoneinrgsssaker

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 2 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3 %.

 

Selvkostoppstilling Bygge- og eierseksjoneringssaker

Kart og oppmåling – 2017 til 2023

 

Kostnadsdekning – Kart og oppmåling 2017 til 2023

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Kart og oppmåling

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 1 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 4 %.

 

Selvkostoppstilling Kart og oppmåling

Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger 2019 2020
Tilskudd til festspillene, reguleres iht sum og føringer kulturdepartementet 941 000 941 000
Elverum håndball herrer 50 000 30 000
Nysted – Elverum Kunstforening 32 000 32 000
Hedmarken Symfoniorkester 18 000 0
Møteplassen  (indeksreguleres i henhold til avtale)  fra kultur 1 125 000 850 000
Møteplassen  (indeksreguleres i henhold til avtale) fra familie/helse 624 000 652 000
Volumfestival 100 000 0
Tilskudd samfunnshus 260 000 206 000
Tilskudd lag og foreninger 300′ – driftsmidler etter søknad 1 gang pr år 300 000 300 000
Elverum Idrettsråd 805 000 205 000
Tilskudd 17. mai 125 000 125 000
Tilskudd Glomdalsmuseet (avh. av innbyggere) 103 000 105 000
Tilskudd Anno Museum 400 000 50 000
Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter 100 000 33 000
Grundsetmart’n 230 000 100 000
Tilskudd frivillighet kultur – prosjektmidler etter søknad 2 ganger i året 200 000 100 000
Tilskudd til lokal musikk og kultur 160 000 0
Movies on War 150 000 150 000
Diverse tilskudd lag/foreninger innen helse 55 000 30 000
SMISO (tidl. Evas Støttesenter) 165 000 165 000
Herneshallen (indeksreguleres i henhold til avtale)300 300 000 310 000
Elverum Frivilligsentral (pluss justering i henhold til leiekontrakt) 826 500 880 000
Christianfjelds venner 30 000 30 000
Søndre Elverum Idrettshall 941 000
Regionrådet for Sør-Østerdal (indeksreguleres ihht avtale) 317 000 318 000
Årets Elverumsing 5 000 5 000
Kulturprisen 10 000 10 000
Sum tilskudd 7 431 500 6 568 000

Innholdsfortegnelse