Gå til innhold

Kommunestyrets budsjettvedtak

KS 175/19 Vedtak:

 

 

 1. Handlings- og økonomiplan for 2020 – 2023 med virksomhetsplaner og budsjett for 2020 vedtas i samsvar med det fremlagte dokument (datert 31.10.19).
 2. Driftsbudsjettet for 2020 fordeles som netto rammebevilgninger til tjenesteområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte tjenesteområdenes budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.
 3. Låneopptak for finansiering av investeringer i 2020 settes til 117 514 000.
 4. For 2020 søkes det om lån fra Husbanken for videre formidling (Startlån) med kr 85 000 000.
 5. Rådmannen gis myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammene, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 6. Gebyrregulativ for 2020 vedtas i samsvar med vedlegget i det fremlagte dokument (datert 31.10.2019).
 7. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
 8. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr.
 9. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenesteområder for kurante rutinemessige endringer som for eksempel lønnsoppgjør eller andre mindre og ikke prinsipielle endringer.
 10. Rådmannen bes utrede en hensiktsmessig struktur på kommunens institusjonsplasser. Utredningen skal være ferdig innen 1.5.2020.
 11. Rådmannen får i oppdrag å utrede rehabilitering av Hanstad skole for henholdsvis 100, 150 og 200 millioner kroner.
 12. Helse- og omsorgskomiteen utreder i 2020 aktuelle løsninger for hvordan flere kommunale ansatte kan tilbys større stillingsbrøker og heltidsarbeid. Arbeidet følges opp gjennom hele økonomiplanperioden.
 13. Utdanningskomiteen fremmer forslag til kommunestyret 26.februar 2020 om endring av skolestruktur. En mulig flytting av ungdomsskoletrinnet på Hanstad til Elverum ungdomsskole må utredes spesielt, med bakgrunn i utdanningssektorens orientering til formannskapet 20.11.2019. I 2020 utredes også behovet for endring av kretsgrenser i kommunen, som følge av en ventet nedgang i antall skoleelever i Elverum.
 14. Rådmannen utreder konsekvensene av ikke inntektsberegning av barnetrygd for familier med vedvarende lave inntekter, og andre aktuelle tiltak for å styrke økonomien i disse familiene. Saken legges fram for Strategikonferansen i juni 2020.
 15. Vekst- og utviklingskomiteen utreder i 2020 mulighetene for mer klimavennlig næringsutvikling og kommunal tjenesteyting, som en del av arbeidet med kommunens klima- og energiplan.
 16. Ordfører og varaordfører inkluderer komite for plan og eiendom i det strategiske arbeidet med å forsterke og utvikle Elverum kommunes rolle som vertskommune for blant annet sjukehuset, forsvaret og høgskolen. Det er også naturlig at vekst- og utviklingskomiteen trekkes inn som bidragsyter og medspiller i dette arbeidet.
 17. Kommunen skal bruke en revidert eierskapsmelding og det nye selskapet Elverum Vekst til økt innsats for en klimavennlig nærings- og reiselivsutvikling, og et økt fokus på skogen som råvare og byggemateriale i samarbeid med investorer og andre utviklings- og kompetansemiljøer regionalt og nasjonalt. En revisjon avTreveilederen og skogens potensial i framtidig karbonfangst må også belyses i dette arbeidet. Vekst- og utviklingskomiteen utreder disse sakene i 2020, i nær dialog med næringslivet, slik at kommunestyret kan vedta tydelige ambisjoner og styringssignaler til Elverum Vekst.
 18. Rådmannen utreder konsekvensene av ikke inntektsberegning av barnetrygd for familier med vedvarende lave inntekter, og andre aktuelle tiltak for å styrke økonomien i disse familiene. Saken legges fram for Strategikonferansen i juni 2020.
 19. Kommunestyret ber Helse og omsorgskomiteen utrede muligheten for en oppstart av ny utekontakt med virkning fra 2021. Utekontaktene i Elverum har i flere år virket som et lavterskel og oppsøkende forebyggende arbeid blant unge i Elverum, før ordningen ble avviklet som en følge av innsparingstiltak. Ordningen med utekontakt er en viktig del av et helhetlig arbeid blant barn og unge, der målet er å ha dialog med ungdommer og innsikt i utfordringer i ungdomsmiljøet på et tidligst mulig tidspunkt.
 20. Komite for Plan og eiendom utreder i 2020 aktuelle løsninger for vegsystemet på Hanstad.
 21. Komite for helse og omsorg gis i oppdrag å lage en plan for hvordan ledige lokaler ved institusjonene Moen og Sætre i best mulig grad kan oppgraderes, slik at disse institusjonene kan bli bedre tilrettelagt for å møte det økende behovet for pleie- og omsorgsplasser som forventes fom 2024. Komiteen legger frem sin rapport på k-styrets budsjettkonferanse i juni 2020.
 22. Kommunestyret ber Komite for Vekst og utvikling utrede muligheten innen mars 2020 at : «Rådmannen skal synliggjøre klimakonsekvenser i alle relevante saker som fremmes for politisk behandling».
 23. Kommunen har gjennom sitt eierskap til skog, og ved å tilby arealer til vern en unik mulighet til positivt å kunne bidra til at kommunen følger opp nasjonale miljømål på lokalt nivå. Dette er i tråd med «tenke globalt og handle lokalt». Kommunestyret ber kommuneskogen se på mulighetene for å tilby skog til frivillig vern. Frivillig vern er bra for klimabevaring av skogens artsmangfold og friluftsliv.

Innholdsfortegnelse