Gå til innhold

Økonomiplan 2020 – 2023 med budsjett 2020

Kommuner skal utarbeide fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.

Kommuneloven stiller krav om at den løpende driften kun skal finansieres av løpende inntekter. Økonomiplanlegging skal bidra til at ressursene blir utnyttet på best mulig måte, og er grunnlaget for at tjenestetilbudet tilpasses utviklingen i innbyggernes behov og utviklingen i inntektsrammene. God planlegging av økonomi og tjenestetilbud bidrar til å styrke det lokalpolitiske handlingsrommet. Kommunestyret skal selv vedta økonomiplanen og årsbudsjettet, herunder prioritere ressursbruken på de ulike tjenesteområdene. Kommunestyret har ansvaret for at årsbudsjettet overholdes, og skal iverksette tiltak i løpet av året som er nødvendige for å opprettholde budsjettbalansen.

Utgangspunktet for økonomiplan 2020 – 2023 er inneværende års opprinnelige budsjett, justert for de forhold som er vedtatt i gjeldende økonomiplan (2019 – 2022). Dette danner grunnlaget for det som benevnes som basis i budsjettet. I tillegg er det foretatt korrigeringer av budsjettrammer av forhold som kommunen selv ikke kan påvirke. Det er også foretatt korrigeringer som følge av endringer og feil i budsjettforutsetningene for 2019, og som er nevnt i tertialrapport 1 og 2 i 2019 og notat til formannskap 18.9.2019. Eksempler på dette er:

 • Redusert integreringstilskudd og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger (EMF).
 • Reversering av forutsatt økt befolkningsvekst – jfr. kommunestyresak KS 157/18, innbyggertallet som er lagt til grunn er kommentert i kapittelet med andre budsjettforutsetninger.
 • Bortfall av inntekter til læringssenteret.
 • Eiendomsskatt redusert til 4 promille.
 • Reduserte inntekter på parkering.
 • Nattbemanning i institusjonstjenesten.

Helt nye driftstiltak rådmann har valgt å innarbeide er:

 • Kontroll av lekeapparater
 • Bemanning Svartholtet bofellesskap
 • Dagaktivitet for personer med demens

I tillegg til dette er det også foretatt korrigeringer av andre forhold i budsjettgrunnlaget for å sikre at budsjettet baseres på realistiske forutsetninger.

Kravet til budsjettbalanse er absolutt, dette gjelder også økonomiplan. Kravet påvirker prioritering og gjennomføring av tiltak. Hvilke tiltak som skal gjennomføres til hvilket tidspunkt i planperioden er en politisk prioritering.

 

Tjenestegjennomgang våren 2019

I kommunestyresak 090/19 ble det gjort vedtak om mange salderingstiltak. Disse tiltakene er innarbeidet som en budsjettforutsetning i 2020 og planperioden. Bakgrunn for vedtaket 090/19 var en oppfølging av gjeldende økonomiplan som forutsatte en tjenestegjennomgang i den hensikt å redusere kommunens driftsutgifter og/eller øke inntektsgrunnlag. De økonomiske effekter av tiltakene fremgår av tabellen under.

Salderingstiltakene i tabellen under medfører en bemanningsreduksjon på 12,35 årsverk, hvor det meste er håndtert med naturlig avgang i stillinger.

Salderingstiltakene er innarbeidet i kommende års budsjett og økonomiplan. Ved fremlegging av statsbudsjettet ble forutsetningene for lønns- og prisstigning og frie inntekter kjent. Nivået på de frie inntektene er et resultat av de forskjellige kriteriedataene, og andre forhold som innarbeides i rammetilskudd til kommunene. Utvikling i innbyggertall (demografi) påvirker nivået på de frie inntektene i planperioden.

Ved en av framskriving av effekten av dagens drift korrigert for salderingstiltak og de forhold som ligger i Statsbudsjett for 2020 er det fortsatt behov for å innarbeid flere salderingstiltak for å komme balanse.

Tjenesteområde Økonomisk effekt  – 1.000 kroner
2020 2021 2022 2023
Pleie og omsorg 3 819 3 819 3 819 3 819
Helse- forebyggende behandling 2 505 2 505 2 505 2 505
Barnevern 3 800 3 800 3 800 3 800
Skole 2 310 2 310 2 310 2 310
Barnehage 800 800 800 800
Teknisk forvaltning 113 113 113 113
Teknisk drift 906 1 046 1 046 1 046
Kultur og religiøse formål 1 931 1 769 1 769 1 769
Sosial – tjenestebistand 610 610 610 610
Sosial – økonomisk bistand 800 800 800 800
Interne servicefunksjoner 200 200 200 200
Næringsutvikling 500 500 500 500
Fellesfunksjoner 0 0 0 0
Administrasjon 2 927 2 927 2 927 2 927
Politisk styring – folkevalgte 290 290 290 290
Sum salderingstiltak KS-sak 090/19 21 511 21 789 21 789 21 789

Tabell: Salderingstiltak per tjenesteområde som ble vedtatt av kommunestyret i sak 090/19.

 

Nye salderingstiltak i planperioden

Gjennom den videre Handlings- og økonomiplanprosessen høsten 2019 er det utarbeidet ytterligere salderingstiltak for å balansere opp driften for perioden 2020 – 2023 – se tabell under med kommentarer:

Salderingstiltak                                 Økonomisk effekt  – 1.000 kroner
2020 2021 2022 2023
1.       Eiendomsskatt -14 832 -18 932 -18 932
2.       Generell innsparing på alle tjenesteområder -9 818 -11 068 -11 068 -11 068
3.       Tilbakeføring av prisjustering på kjøp av varer og tjenester -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
4.       Vakanser i faste stillinger -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Sum salderingstiltak -19 819 -35 900 -40 000 -40 000

Tabell: Inntektsøkning (eiendomsskatt) og kostnadsreduserende tiltak i Elverum kommunes drift som er lagt inn som forutsetninger for å saldere budsjettet for 2020 og de øvrige 3 år i økonomiplanperioden.

 

Kommentarer til salderingstiltak:

 1. Eiendomsskatt er en inntekt som kommunen selv bestemmer, og for å saldere økonomiplanperioden 2021-2023 er det lagt opp til en økning i skattesatsen fra 4,35 promille til 5 promille i 2020 og deretter 4 promille i 2021 og ut planperioden. Eiendomsskatten er innarbeidet med 84,1 millioner kroner i 2020. I 2021 er det lagt til grunn at takstgrunnlaget vedtatt av kommunens takstnemnd blir erstattet med skatteetatens formues grunnlag. Skattesatsen for 2021 – 2023 er forutsatt å være på 4 promille, noe som innebærer årlig inntekt på 85,9 millioner kroner. Når disse endringene er innarbeidet vil kommunen ha inntekter fra eiendomsskatt som vist i tabell under.
Eiendomsskatt – 1.000 kroner 2019 2020 2021 2022 2023
Skatteinntekter -85 261 -84 055 -85 888 -85 888 -85 888

        Tabell: Eiendomsskatt i 2019 og økonomiplanperioden 2020 – 2023.

 

 1. Generell innsparing på alle tjenesteområder
  Salderingstiltaket innebærer at alle tjenesteområder har redusert sine brutto driftsutgifter med ca 0,9 %. Det er noen unntak og det innen skole hvor krav til bemanning (bemanningsnormer) ikke gjør det mulig å redusere utgiftene så mye. Innhold og konsekvenser at tiltaket er beskrevet nedenfor.
SALDERINGSTILTAK PER SEKTOR (tall i 1000 kr)
SEKTOR/STAB 2020 2021 2022 2023
10 Rådmann inkl. Samfunnsutviklingsstaben -198 -198 -198 -198
12 Sektor for teknikk og miljø –  528 –  528 –  528 –  528
15 Eiendomsstaben – 1 230 – 1 230 – 1 230 – 1 230
20 Sektor for utdanning – 1 279 – 2 038 – 2 038 – 2 038
32 Sektor for familie og helse –  728 –  928 –  928 –  928
36 NAV –  600 – 1 300 – 1 300 – 1 300
50 Sektor for kultur –  375 –  375 –  375 –  375
70 Sektor for pleie-, rehabilitering og omsorg – 4 030 – 4 030 – 4 030 – 4 030
81 Personalstaben –  490 –  80 –  80 –  80
82 Service- og IKT-staben –  181 –  181 –  181 –  181
83 Økonomistaben –  181 –  181 –  181 –  181
  SUM – 9 819 – 11 068 – 11 068 – 11 068

Tabell: Salderingstiltak i sektorer og staber på 0.9%-nivå med kalkulert effekt i økonomiplanperioden.

 

10 Rådmann inkludert Samfunnsutviklingsstaben

Salderingstiltaket innebærer at to budsjettposter for diverse kostnader som kan påløpe er strøket.

12 Sektor for teknikk og miljø

Sektor for teknikk og miljø, lukket avvik stort kr 527.560,- på Driftssentralen (intern serviceenhet) gjennom rebudsjettering av lønn, maskinkostnader og fondsavsetninger.

15 Eiendomsstaben

Tjenesteproduserende sektorer må i større grad ivareta sitt brukeransvar uten bistand fra eiendom.

20 Sektor for utdanning

Barnehage og skole er «skjermet», gitt dagens skolestruktur, ettersom det er bemanningsnormer som må ivaretas. De innsparingsforslagene som er tatt med fra sektor for Utdanning dreier seg om enkelttiltak i bofellesskap for enslige mindreårige og ellers noe Bosetting og Introduksjon. For bofellesskapet vil det føre til noe reduksjon av sosiale tiltak. Med bakgrunn i dagens elevtall vil det se ut som at en kan føre til noe reduksjon av lærerstillinger med bakgrunn i gjeldende lærernorm. Ut i fra dagens elevtall vil en fra høsten 2020 ha 40 færre elever totalt i grunnskolen.

32 Sektor for familie og helse

Salderingstiltaket innebærer en reduksjon tilsvarende 1 psykolog stilling. Det er fra 1.1.2020 lovpålagt for kommunene å ha psykologkompetanse. Kommunen har i dag tre psykologer som gradvis er etablert med statlige tilskuddsmidler til og med 2019. Midler tildeles i kommunens ramme fra 2020. Psykologene arbeider både klinisk, system- og samfunnsrettet, men har ulikt ansvar avhengig av aldersspenn på brukere. Ved en nedbemanning må tjenestenivået senkes, ved blant annet å redusere veiledning av ansatte og bistand til planarbeid, kvalitets- og utviklingsarbeid. En innsparing av ett årsverk vil bety noe redusert tilbud om kurativ behandling til innbyggere, og mindre tid til system- og samfunnsrettet arbeid, og det blir større arbeidspress på de to gjenværende psykologene.

Salderingen innebærer også reduksjon av kurs og kompetansemidler. Det kan gi utfordringer med utvikling/vedlikeholde av kompetanse, men må håndteres ved å anvende flere gratis fagkurs for å opprettholde nødvendig kompetanse. Det må benytte intern undervisning, RVTS Øst og egen oppdatering på frivillig basis i kriseteamet.

36 NAV

Det er lagt inn en forventning om en innsparing på kr 600 000 for 2020 innenfor området økonomisk sosialhjelp, delt på postene for livsopphold og boutgifter. Dette oppnås ved fornyet behandling av sakene til brukere som har gått lenge på sosialhjelp. Vi forventer å kunne avklare noen av disse mot arbeid, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon ut fra at brukers forutsetninger er endret siden forrige avklaring. Bruker vil i de tilfellene bli selvhjulpen med enten ordinær lønn eller statlige ytelser.

50 Sektor for kultur

Salderingen innebærer å redusere tilskudd Møteplassen (1/3 av tilskuddet) eller redusere aktivitet for eldre, funksjonshemmede, pårørende.

70 Sektor for pleie-, rehabilitering og omsorg

Salderingstiltaket innebærer reduksjon av institusjonsplasser og kapasitet i hjemmebaserte tjenester.
Elverum kommune har i mange år hatt kapasitetsutfordringer i store deler av tjenesten. Kommunen er nå inne i en periode med en liten reduksjon i eldre over 80 år, noe som er forventet også i årene frem mot 2025-26, før veksten i aldersgruppen øker kraftig. Dette forholdet sammen med at Jotuntoppen bo- og omsorgssenter ble etablert oktober 2017 med heldøgns omsorgsbolig for personer med demenssykdom, og en vridning av dagaktivitetstilbudet til å i større grad tilby plasser til hjemmeboende personer med demenssykdom, har medført at det nå er ledig kapasitet både på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Dette gir rom for å redusere antall institusjonsplasser for en periode, samt redusere kapasiteten i hjemmetjenesten. For å kunne redusere bemanning, er det nødvendig å samle de ledige plassene i en avdeling og stenge denne. Det er startet prosess for å utrede hvilken avdeling det er mest hensiktsmessig å stenge, for å kunne redusere bemanningen i institusjonstjenesten.

Det har vært et ønske om å unngå å redusere for mye på budsjettet til hjemmetjenesten da det er denne delen av tjenesten det er ønskelig å satse på, samt at nedleggelse av institusjonsplasser formodentlig kan/vil føre til aktivitetsøkning i hjemmetjenesten. Det pågår prosess om å endre organiseringen i hjemmebaserte tjenester med det formål å utnytte ressursene på best mulig måte ved svingninger i vedtaksmengde, både faglige og økonomiske ressurser. Innsparingspotensialet i hjemmebaserte tjenester er nært knyttet opp mot denne prosessen.

Arbeid med ny organisering av hjemmebaserte tjenester har pågått siden i vår, med involvering av hoved- og plasstillitsvalgte og lokale verneombud. Tiltak for institusjonstjenesten kom opp med meget kort tidsfrist, slik at prosess nettopp er påstartet gjennom informasjon til hovedtillitsvalgte og planlagt drøfting. Pasienter med opphold på langtidsplass vil bli berørt da tiltaket innebærer at pasienter på den avdeling som stenges vil bli flyttet til annen avdeling/institusjon.

Begge tiltakene betyr reduksjon i stillinger, og omlegging av turnusplaner. Regler for omstilling skal følges, med informasjon og drøfting. Det er stor risiko for at tiltaket, spesielt for institusjonstjenesten ikke vil ha helårsvirkning. Dette er planlagt kompensert gjennom redusert innleie ved fravær der det er forsvarlig.

Det er svært vanskelig å forutsi behovet for helse- og omsorgstjenester og det er derfor usikkerhet knyttet til reduksjon i kapasitet i perioden. Det vil derfor være nødvendig å følge utviklingen nøye fremover, for å sikre faglig forsvarlige tjenester.

Redusert budsjett til utvidet SFO tilbud – Reduksjonen knyttes til redusert behov, kombinert med at deler av tjenesten kan gis ved Vestly avlastning

81 Personalstaben

Salderingstiltaket innebærer at Personalstaben vil holde en stilling vakant i 2020 og redusere frikjøp av hovedtillitsvalgte grunnet lavere antall medlemmer

82 Service- og IKT-staben
Salderingstiltaket innebærer reduserte muligheter for kompetansetiltak for ansatte i stabens enheter og kompetansestøtte til andre enheter, samt medfører en reduksjon i informasjonsaktiviteter og aktiviteter som genererer reisekostnader. Videre har reforhandling av leverandøravtaler, samt samlokalisering av enheter i Helsehuset og Ydalir skole og barnehage muliggjort en årlig kostnadsreduksjon på 150 000 kroner i linjeleie.

83 Økonomistaben
Salderingstiltaket innebærer at Økonomistaben må ta i bruk digitale løsninger i enda større grad for å reduserer behov for ressursinnsats i form av arbeidstid og forbruk av varer og tjenester. Tiltaket kan også medføre reduserte muligheter for kompetansetiltak internt i staben.

 

 1. Tilbakeføring av prisjustering på kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester vil bli dyrere som følge av generell prisstigning. Alle budsjettposter blir i utgangspunktet tillagt en generell prisvekst og i sum utgjør den forventede prisveksten 8,9 millioner kroner i økte utgifter. For å saldere kommende års budsjett og økonomiplan er prisveksten tilbakeført fra alle tjenesteområder, men det er holdt tilbake 1,9 millioner kroner for å håndtere utilsiktede virkninger av tiltaket. Tiltaket forutsetter at alle tjenesteområder må være enda mer nøkterne i kjøp av varer og tjenester, det jobbes også mer systematisk med å få all innkjøp på kommunale rammeavtaler.

 1. Vakanser i faste stillinger
  Tiltaket innebærer ikke noen endringer i bemanning, men når det er ansatte som slutter vil det i de fleste tilfeller oppstå en periode hvor stillingen ikke er besatt. Dersom det leies inn en vikar som har lavere lønn på grunn av kompetanse og/eller ansiennitet vil det også være et positivt avvik mellom regnskap og budsjett. Det er summen av disse avvikene som er beregnet til å komme opp i 3 millioner kroner og som kan bidra til å saldere budsjettet for 2020 og planperioden.
 2. Endringsforslag vedtatt av kommunestyret
Endringsforslag – Utgifter Driftsbudsjett
År 2020 2021 2022 2023
Nr Tiltaktsbeskrivelse
U 1 Gatelys på bygdene 360
U 2 Økt tilskudd til frivillighet og ulike organisasjoner 300 300 300 300
U 3 USS – Utmarkskommunenes sammenslutning 45 45 45 45
Sum endringsforslag som påvirker kommunens utgifter 705 345 345 345

 

Endringsforslag – inntekter Driftsbudsjett
År 2020 2021 2022 2023
Nr Tiltaktsbeskrivelse
I 1 Bruk av disposisjonsfond til gatelys på bygdene -360
I 2 Virkning av omstillingsarbeid/reduserte driftsutgifter -200 -1 500 -4 000 -6 000
Sum endringsforslag som påvirker kommunens inntekter -560 -1 500 -4 000 -6 000

 

Endringsforslag – Investeringer Driftsbudsjett
År 2020 2021 2022 2023
Nr Tiltaktsbeskrivelse
Inv 1 Rehabilitering, Hanstad skole – trinn 2 80 3 200 6 400
Inv 2 Digitalt undervisningsmateriell – småskoletrinnet 80 160 240
Inv 3 Tyngre anleggsmaskiner, utsettelse ett år -416
Inv 4 Salg av eiendom (Melåsberget, Bakkebygrenda) -240 -240 -240
Sum endringsforslag som påvirker kommunens driftsutgifter 0 -496 3120 6400

 

Undervegs i den årlige prosessen som fører fram til Handlings- og økonomiplanen for kommende periode med Virksomhetsplan og årsbudsjett for det kommende år (2020), er en rekke tiltak og prosjekter oppe til drøfting og vurdering. Det skjer med innspill fra forskjellige grupper – interessegrupper, folkevalgte, tillitsvalgte, administrasjonen og andre. Dette gjelder både investeringstiltak og driftstiltak som blir vurdert gjennom planverk, disponible økonomiske rammer, krav i lovverk og forskrifter m.v. – må, bør –og kan-tiltak. Disse prosessene og vurderingene medfører at noe blir prioritert, andre tiltak blir ikke prioritert og må settes på vent, eller henvises til andre arenaer for gjennomføring eller annet. Dette medfører at det blir et knippe av investerings- og driftstiltak som ved framlegget av Handlings- og økonomiplanen ikke er prioritert. Vi vurderer det som riktig å opplyse om disse.

Driftstiltak som ikke er prioritert

Driftstiltak som ikke er valgt inn (tall i 1000 kr) 2020 2021 2022 2023
Tjenesteområde: Skole        
Nye læremidler Fagfornyelsen 2 000 2 000 2 000 2 000
Utskifting stoler skolestua EUS 600 0 0 0
Tjenesteområde: Pleie og omsorg        
Økt bemanning Sundsvoll 430 430 430 430
Drift av sansehager og uteområder 60 38 38 38
Utvendige persienner  Lyngholtet 68 0 0 0
SUM 3 158 2 468 2 468 2 468

Tabell: Driftstiltak som har vært oppe til drøfting og som ikke er prioritert inn i Handlings- og økonomiplanen 2020-2023.

 

Investeringstiltak som ikke er prioritert

  2020 2021 2022 2023
 Tjenesteområde: Administrasjon        
 Ombygging gamle Helsestasjonen        9 206 1 023  –  –
 Tjenesteområde: Barnehage        
 IKT-utstyr barnehage           800  800 800 800
 Tjenesteområde: Skole        
 Ipad til småtrinn 1 000 1 000 1000 1000
 Tjenesteområde: Kultur- og religiøse formål        
 Klassesystem i kantinene 163
 Tjenesteområde: Skole        
 Hanstad skole fase 2 942 47 095 134 063 128 726
 Sum        12 111 49 918 135 863 130 526

Tabell: Investeringstiltak som har vært oppe til drøfting og som ikke er prioritert inn i Handlings- og økonomiplanen 2020-2023.

 

Salderingstiltak som ikke er prioritert

Det er ikke foreslått noen endringer i skolestrukturen. Det har tidligere vært utredet muligheter for å redusere kommunens utgifter ved å legge ned Kirkeby oppvekstsenter og Sørskogbygda skole. I tillegg til de økonomiske sidene er det også faglige forhold som bør være med en utredning om endring i skolestrukturen. Dette tiltaket kan utredes og legges frem som en egen sak dersom kommunestyret ønsker dette. En ny skoleutredning bør vurderes ut fra faglige og økonomiske forhold på lang sikt.

Antall institusjonsplasser og avdelinger kan vurderes i kommende økonomiplanperiode. På kort sikt ser det ut til at det vil være et redusert behov for institusjonsplasser. Selv om det på langt sikt vil være behov for flere plasser, bør det utredes muligheter for å stenge avdelinger midlertidig. Det å stenge avdelinger midlertidig vil redusere kommunens driftsutgifter. Reduserte driftsutgifter bør så langt råd er avsettes til fremtidig utbedringer av kommunens institusjoner.

Bevilgningsoversikt – Drift Regnskap Budsjett Budsjett ØKONOMIPLANPERIODE
(beløp i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Generelle driftsinntekter      
Rammetilskudd -620 711 -648 051 -671 136 -671 926 -673 647 -675 018
Inntekts- og formuesskatt -510 655 -511 132 -533 181 -532 626 -532 046 -531 413
Eiendomsskatt -67 687 -83 750 -84 055 -85 888 -85 888 -85 888
Andre generelle driftsinntekter -66 116 -50 395 -46 180 -38 202 -34 136 -34 040
Sum generelle driftsinntekter -1 265 169 -1 293 328 -1 334 552 -1 328 642 -1 325 717 -1 326 359
Netto driftsutgifter            
Sum bevilgninger drift, netto 1 176 407 1 190 350 1 209 951 1 204 371 1 202 231 1 202 223
Avskrivninger 81 215 89 200 115 500 120 000 118 500 114 200
Sum netto driftsutgifter 1 257 622 1 279 550 1 325 451 1 324 371 1 320 731 1 316 423
Brutto driftsresultat -7 547 -13 777 -9 101 -4 271 -4 986 -9 936
Finansinntekter/Finansutgifter            
Renteinntekter -15 434 -13 750 -18 396 -19 275 -20 704 -22 063
Utbytter -6 169 -8 605 -8 605 -9 105 -8 605 -8 605
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter 53 469 65 070 72 271 66 634 65 979 67 485
Avdrag på lån 62 132 68 176 83 214 86 124 85 844 84 040
Netto finansutgifter 93 999 110 891 128 484 124 378 122 515 120 855
Motpost avskrivninger -81 215 -89 200 -115 500 -120 000 -118 500 -114 200
Netto driftsresultat 5 237 7 914 3 883 107 -971 -3 281
Disponering eller dekning av netto driftsresultat            
Overføring til investering 163 0 6 057 6 057 6 057 6 057
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -240 -4 207 -1 659 -627 0 -3
Netto avsetninger* til eller bruk av disposisjonsfond -2 053 -3 707 -8 281 -5 538 -5 087 -2 774
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -2 129 -7 914 -3 883 -107 971 3 281

 

* I netto avsetninger til disposisjonsfond er mindreforbruk i planperioden innarbeidet.

(beløp i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mindreforbruk – avsettes til disposisjonsfond 295 2 520 971 3 281

 

Frie inntekter som rammetilskudd og skatt på inntekt og formue fastsettes gjennom Stortingets vedtak om statsbudsjettet. Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger), utgifts- og inntektsutjevning og andre ordninger som skjønnstilskudd, distriktstilskudd, overgangsordninger m.v. Nivået på inntektsutjevningen i rammetilskuddet må sees i sammenheng med skatt på inntekt og formue. Nivået på de frie inntektene kan ikke kommunene selv påvirke, og de fastsettes i all hovedsak av innbyggertall, demografi og andre kriteriedata som indikerer kommunens utgiftsbehov.

Eiendomsskatt på verk og bruk, samt annen eiendom fastsettes av kommunen selv. Det gjøres gjennom årlige vedtak om utskriving av eiendomsskatt, skattesats og eventuelt bunnfradrag.

Andre generelle driftsinntekter består av blant annet integreringstilskudd til bosetning av flyktninger.

Netto finansutgifter består av renteinntekter på kommunens bankinnskudd, utbytte fra aksjeselskaper, renteutgifter og avdragsutgifter på kommunale innlån. I planperioden er det lagt til grunn en betydelig gjeldsøkning med påfølgende økte utgifter til renter og avdrag. Utbytte fra kommunalt eide selskaper kommer fra Elverum Energi AS.

Netto driftsresultat er negativt i 2020 og 2021, og kommunen må bruke av fondsmidler for å komme i balanse. I 2022 og 2023 er netto driftsresultat svakt positivt, men ikke på et nivå som er tilfredsstillende i forhold til en sunn kommuneøkonomi.

I netto avsetninger ligger det bruk og avsetninger til fond. Netto driftsresultat innarbeides som en avsetning eller bruk av fond. Når alle tiltak er innarbeidet i budsjettet er det et mindreforbruk (overskudd) i 2020 på 440 000 kroner som avsettes til et disposisjonsfond. Mindreforbruket ligger på tilnærmet samme nivå i 2021 og 2022, men i 2023 er mindreforbruket på 4 millioner kroner. Disse midlene kan disponeres av kommunestyret til uforutsette hendelser gjennom budsjett året og/eller andre gode tiltak.

Budsjettforskriftenes bevilgninger drift – netto spesifiserer linjen «Sum bevilgninger drift, netto» fra budsjettskjema bevilgningsoversikt – drift på de enkelte tjenesteområdene. Tabellen nedenfor viser netto bevilgninger til de enkelte tjenesteområdene. Oppsetter er ikke helt sammenlignbart med tidligere år. Dette fordi bruk og avsetninger til fond, og avskrivninger, ikke er med i bevilgninger drift. Disse midlene fremkommer på egne linjer i «Bevilgningsoversikt – drift».

Bevilgning drift – netto Regnskap Revidert budsjett Budsjett ØKONOMIPLANPERIODE
Tjenesteområde (beløp i 1000 kr) 2018 2019 2 020 2 021 2 022 2 023
Politisk styring 9 918 10 430 9 225 10 174 9 475 10 372
Administrasjon 81 523 82 261 95 756 96 237 96 178 96 734
Barnehage 173 209 174 384 168 680 168 647 168 877 168 880
Skole 259 676 261 836 281 375 280 425 279 429 279 406
Barnevern 58 724 51 330 49 314 49 311 49 351 49 351
Helse 73 274 68 434 71747 71241 71358 71358
Pleie og omsorg 408 776 369 544 361 897 361 809 367 544 369 199
Sosial – tjenestebistand 5 879 4 262 1 527 998 511 510
Sosial – økonomisk bistand 60 238 55 050 56 274 55 074 53 074 53 074
Kultur- og religiøse formål 41 247 41 725 38 808 38 732 39 489 39 506
Teknisk forvaltning 6 745 6 857 7 353 4 867 4 555 4 439
Teknisk drift 11 531 16 165 8 178 5 373 3 400 1 931
Næringsutvikling 6 474 10 689 4 374 4 724 4 724 4 708
Fellesfunksjoner -20 106 36 397 55 444 56 759 54 265 52 754
Interne servicefunk (fordeles) -700 986 0 0 0 0
SUM 1 176 407 1 190 350 1 209 951 1 204 371 1 202 231 1 202 223

 

Dette er oversikten enkelte tjenesteområder har til disposisjon i 2020 og planperioden. Ved større og vesentlige avvik i driften som medfører behov for å justere tjenesteområdene budsjettrammer er det i utgangspunktet kun kommunestyret selv som skal vedta dette. Rådmann kan gjennom økonomireglement eller budsjettvedtak gis myndighet til å foreta budsjettjusteringer av mindre og/eller av ikke prinsipiell karakter. Mindre og/eller ikke prinsipielle budsjettjusteringer er:

 • Fordeling av midler for dekning av pensjon- og lønnsoppgjør.
 • Korrigeringer som følge av endringer i regelverket for bruk av funksjoner eller tolkninger av dette.
Økonomisk oversikt etter art – drift Regnskap Revidert budsjett Budsjett ØKONOMIPLANPERIODE
(tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Driftsinntekter            
Rammetilskudd -620 711 -645 951 -671 136 -671 926 -673 647 -675 018
Inntekts- og formuesskatt -510 655 -518 232 -533 181 -532 626 -532 046 -531 413
Eiendomsskatt -67 687 -83 750 -84 055 -85 888 -85 888 -85 888
Andre skatteinntekter -417 -401 -401 -401 -401 -401
Andre overføringer og tilskudd fra staten -65 698 -52 278 -45 779 -37 801 -33 735 -33 639
Overføringer og tilskudd fra andre -245 589 -225 055 -149 847 -148 847 -142 625 -140 960
Brukerbetalinger -72 303 -67 280 -72 419 -72 419 -72 419 -72 419
Salgs- og leieinntekter -125 029 -131 027 -132 685 -137 282 -140 136 -141 720
Sum driftsinntekter -1 708 089 -1 723 974 -1 689 502 -1 687 189 -1 680 896 -1 681 457
             
Driftsutgifter            
Lønnsutgifter 845 552 882 316 850 850 848 477 844 254 842 218
Sosiale utgifter 241 232 245 347 241 231 243 587 243 543 243 982
Kjøp av varer og tjenester 425 020 392 711 380 137 379 299 377 899 379 423
Overføringer og tilskudd til andre 107 303 100 553 92 685 91 555 91 715 91 698
Avskrivninger 81 215 89 200 115 500 120 000 118 500 114 200
Sum driftsutgifter 1 700 322 1 710 127 1 680 403 1 682 919 1 675 911 1 671 522
             
Brutto driftsresultat -7 767 -13 847 -9 101 -4 270 -4 985 -9 935
             
Finansinntekter/Finansutgifter            
Renteinntekter -15 434 -16 750 -18 396 -19 035 -20 464 -21 823
Utbytter -6 169 -8 605 -8 605 -9 105 -8 605 -8 605
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter 53 469 62 770 72 271 66 394 65 739 67 245
Avdrag på lån 62 353 68 522 83 214 86 124 85 844 84 040
Netto finansutgifter 94 219 105 937 128 484 124 378 122 514 120 857
             
Motpost avskrivninger -81 215 -89 200 -115 500 -120 000 -118 500 -114 200
Netto driftsresultat 5 237 2 890 3 883 107 -970 -3 278
             
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:            
Overføring til investering 163   6 057 6 057 6 057 6 057
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -240 -3 797 -1 659 -627 0 -3
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -2 053 907 -8 281 -5 538 -5 087 -2 776
Dekning av tidligere års merforbruk 0   0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -2 130 -2 890 -3 883 -107 971 3 278
             
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 3 107 0 0 0 0 0

Tabell: Økonomisk oversikt drift etter KOSTRA arter

Budsjettforskriftenes bevilgningsoversikt – investering viser summen av planlagte investeringer og utlån, og hvordan disse planlegges finansiert.

Bevilgningsoversikt – Investering Regnskap Budsjett Budsjett ØKONOMIPLANPERIODE
(beløp i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investeringsutgifter            
Investeringer i varige driftsmidler 575 013 410 911 164 755 123 709 106 661 94 455
Tilskudd til andres investeringer 506 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 4 987 4 895 4 857 4 857 4 857 4 857
Utlån av egne midler 30 000 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 20 000 0 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter 630 506 415 806 169 612 128 566 111 518 99 312
             
Investeringsinntekter            
Kompensasjon for merverdiavgift -100 321 -74 814 -27 351 -18 908 -15 466 -13 425
Tilskudd fra andre -105 518 -121 176 -20 212 -34 624 0 0
Salg av varige driftsmidler -9 315 -9 000 -3 350 -1 175 -1 835 -4 965
Salg av finansielle anleggsmidler -16 0 0 0 0 0
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -31 580 0 -487 -487 -487 -487
Bruk av lån -388 694 -204 455 -111954 -67315 -87673 -74378
Sum investeringsinntekter -635 443 -409 445 -163 354 -122 509 -105 461 -93 255
             
Videreutlån            
Videreutlån 106 028 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000
Bruk av lån til videreutlån -106 028 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000
Avdrag på lån til videreutlån 18 135 4 172 19 994 22 939 25 966 29 064
Mottatte avdrag på videreutlån -44 379 -4 172 -19 994 -22 939 -25 966 -29 064
Netto utgifter videreutlån -26 244 0 0 0 0 0
             
Overføring fra drift og netto avsetninger            
Overføring fra drift -163 0 -6 057 -6 057 -6 057 -6 057
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 27 782 0 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -6 972 -6 361 -200 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket beløp 10 536 0 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 31 182 -6 361 -6 258 -6 057 -6 057 -6 057
             
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0 0

I Handlings- og økonomiplanperioden 2020-2023 planlegges investeringer i varige driftsmidler som vist i tabellen under. De investeringsprosjekter som er vist nederst i tabellen under (se tekstforklaring i tabell), er investeringsprosjekter som kan realiseres uten å påføre kommunen økt belastning i form av kapitalkostnader (renter og avdrag) eller økte driftskostnader. Dette forklares med at dette er prosjekter som enten har gebyrfinansiering, har egen inntjening i form av leieinntekter, statlige tilskudd og/eller særskilte fond for formålet.

Kommentar Investeringer i varige driftsmidler som medfører økt finanskostnad (lån)                                      (beløp i 1000 kr) 2020 2021 2022 2023
1) Eiendomsinngrep 200 200 200 200
2) Gatelysinvesteringer 0 2 093 3 000 3 000
4) Gate, veg, park 11 640 11 640 11 640 11 640
5) Undergang Heradsbygda 8 500 0 0 0
6) Rehabilitering av bruer 1 580 1 080 300 100
7) Ny totalstasjon/GPS Geodata 250 0 0 0
8) Tyngre anleggsmaskiner 0 5 200 0 0
9) Treningsparker 0 500 500 500
10) Allaktivitetsarena 300 0 0 0
11) Kjøp av kommunale boliger 12 000 0 0 0
12) Kjøp av renholdsmaskiner NRK bygget 150 0 0 0
13) Oppgradering/tilbygg Elverum kapell 583 6 297 4 665 117
14) Kjøp av driftsmaskiner for å realisere effektiviseringskrav 175 175 175 175
15) Utfasing av oljekjeler 2 400 0 0 0
16) Parkering Fjeldmoravegen barnehage 1 000 0 0 0
17) Personalbase Sandmoen 2 282 2 236 46 0
18) Lillemoen skole 2 747 0 0 0
19) Infrastruktur Vestad kompetansesenter 9 225 0 0 0
20) Ydalir barnehage 1 005 0 0 0
21) Ydalir skole 3 225 0 0 0
22) Boliger til vanskeligstilte 817 7 352 8 006 163
23) IKT i skole 2 150 2 150 2 150 2 150
24) Kjøp av biler – jevn utskifting 3 000 5 170 5 630 6 060
25) Kinoprosjektor 2 750 0 0 0
26) Lager til elektrisk drevne kjøretøy 300 0 0 0
27) IT investeringer 3 499 2 850 2 850 2 850
28) IT investeringer – velferdsteknologi 5 104 1 265 0 0
29) Agresso 1 000 0 0 0
30) Rehabilitering Hanstad skole – trinn 2 1 000 39 000 40 000 40 000
31) Digitalt undervisningsmateriell – småskoletrinnet 1 000 1 000 1 000 1 000
SUM 77 881 88 209 80 161 67 955

 

 

  Investeringer i varige driftsmidler hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond 2020 2021 2022 2023
32) Smestadtoppen 7 500 9 000 0 0
33) Grindalsmoen vest 1 000 0 0 0
34) Handlingsplan vann og avløp 25 000 25 000 25 000 25 000
35) Biler og maskiner 1 500 1 500 1 500 1 500
36) 12 boenheter for yngre med nedsatt funksjonsevne 51 873 0 0 0
Sum 86 873 35 500 26 500 26 500
Sum alle investeringer i varige driftsmidler brutto 164 755 123 709 106 661 94 455

Tabell: Tabellen viser brutto investeringskostnader fordelt på prosjekter i Elverum kommune som er prioritert for perioden 2020 -2023. Det hefter varierende grad av usikkerhet ved tallene, da det er knyttet forutsetninger til disse, samt at prosjektene er i forskjellig fase; skisse-, forprosjekt- eller hovedprosjektnivå. Til fradrag på brutto investeringstall kommer MVA-kompensasjon og på enkelte av prosjektene statlige investeringstilskudd. Se forøvrig forklaring i tekst relatert til merknadene i tabellen.

 

Kommentarer til investeringstiltakene:

Nr Investeringstiltak
1) Eiendomsinngrep

Midler som brukes til å løse løpende behov for innløsning av tomtegrunn for gjennomføring av mindre veganlegg , sideanlegg med videre Årlig gjentagende, bevilgning på nivå med tidligere år.

2) Gatelysinvesteringer

Løpende strekningsvis oppgradering av gamle kabelanlegg og HQL baserte punkter til LED for å opprettholde dagens dekning av gatelys.  (HQL pærer, som er kvikksølvbasert, er utgått pga lovbestemmelse knyttet til miljøhensyn). Sanerer ca 300 HQL pr år, i alt ca 1.800 punkter som må oppgraderes. Utskifting av defekte NAV- armaturer inngår også. Utsettes i 2020 ihht sak KS 090/19. Pågått siden 2017; først knyttet til lovpålagte arbeider ifm. innføring av timesmåling (nye tennskap), deretter armaturutskifting som må pågå i mange år fremover.

4) Gate, veg, park

Samlepost for oppgradering av gater/veger, nye bil/GS-veger i byområdet, faste gatedekker, veginstallasjoner/sideanlegg, investeringer tilknyttet park/grøntanlegg, TS tiltak. I tråd med langtidsplan. Årlig bevilgninger, bevilgning på nivå med tidligere år

Jf. forøvrig vedtak sak KS- 072/16: «Løpende investeringer på områdene gate, veg og park, samles i en ramme. Forslag til prioriterte områder/prosjekter innarbeides i en langtidsplan, som presenteres/justeres i Vekst og utviklingskomitéen årlig. «

5) Jernbaneundergang Heradsbygda

Gangkulvert og sikringsarbeider knyttet til realisering av vedtatt reguleringsplan og oppfyllelse av inngått anleggsbidragsavtale med Bane NOR SF. Arbeidene er oppstartet, grunnerverv og prosjektering pågår. Ferdigstilles og avsluttes 2021.

6) Rehabilitering av bruer

Nødvendige oppgraderingsarbeider/utskifting for å unngå brostenging (kommunale veger). Oppgradering av Ulvåbrua og oppgradering/bygging av div. rekkverk i 2020. Løpende prosjekt med varierende årlig kostnad i tråd med oppgraderingsplan og periodisk brukontroll.

7) Ny totalstasjon/GPS Geodata

Utskifting av oppmålingsutstyr knyttet til alder og nødvendig teknologioppgradering.

8) Tyngre anleggsmaskiner

Utskifting av gammel traktor samt rebudsjettering fra 2019 som følge av utsettelse grunnet ny konkurranseutlysning på veghøvel knyttet til leverandørutfordringer. Repeterende behovstyrte bevilgninger. Bevilgningen er utsatt til 2021 jfr kommunestyretsvedtak KS 175/29.

9) Treningsparker

Jf vedtak sak KS-157/18 Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022 med årsbudsjett 2019 sak Inv 1 «Treningsparker Hernes, Vestad og Heradsbygda». Utsatt ett år i tråd med vedtak i sak KS 090/19.

10) Allaktivitetsarena

Integrerings- og allaktivitetesarena ved EUS, åpnet sommeren 2019, mindre post avsatt til avsluttende arbeider/endelig ferdigstillelse 2020.

11) Kjøp av kommunale boliger

Prosjektet realiseres fra 2020, og sikrer finansiering av kjøp av boliger i forbindelse med familie gjenforening relatert til flyktningefamilier. Behovene kommer på kort varsel, og innebærer behov for å anskaffe store nok boliger når IMDI tar kontakt med enhet for bosetting og introduksjon.

12) Kjøp av renholdsmaskiner NRK bygget

Investeringsprosjektet har sammenheng med kjøp av NRK-bygget, som er gjennomført i 2019. Bygget ble overtatt uten renholdsutstyr for å kunne rengjøre bygget med unntak av eksisterende sentralstøvsuger anlegg som er i dårlig forfatning. For å gjennomføre et tilfredsstillende og rasjonelt renhold etter kvalitetsnormen NS-INSTA800 er det behov for å investere i renholdsmaskiner, som sikrer at overflatene blir rene med hensyn til hygiene og inneklima. Anskaffelsen består av trappevasker, dampmaskin, renholdsmaskin (gå bak-modell) og moppevaskemaskin.

13) Oppgradering/tilbygg Elverum kapell

I forbindelse med at kirkekontoret har flyttet ut av Generalgården, har kommunestyret ønsket at man forsøker å gi kapellet ved Elverum kirke en nødvendig oppussing, herunder HC-toalett, slik at kapellet kan benyttes til aktiviteter, også i vinterhalvåret. Deler av kapellet trenger større utbedring blant annet. i forbindelse med kjølerom. Elverum kirkelige fellesråd har utført en mulighetsstudie i samarbeid med Plan1 og Martin M. Bakken, der de har laget et forslag til planløsning og entreprisekostnad.  På bakgrunn av dette er prosjektet kalkulert å koste 11,66 millioner kroner. Prosjektet innebærer 63 m2 nybygg, ombygging av 37 m2 samt isolering og varme i gammel del som utgjør 115m2. Det er forutsatt oppstart i 2020, hvor det er forutsatt at bygningsmessige tiltak skal utarbeides i samråd med antikvariske myndigheter.

14) Kjøp av driftsmaskiner for å realisere effektiviseringskrav

Maskinparken til drift- og vedlikeholdsenheten i eiendomsstaben er i ferd med å bli utdatert/utslitt. Det er derfor behov for utskifting og fornying av maskinparken for fortsatt kunne drifte rasjonelt og effektivt uten driftsstans. Prosjektet innebærer en årlig investering på 175.000 kroner med oppstart fra 2020.

15) Utfasing av oljekjeler

Prosjektet startet i 2017 basert på en 4-årig investeringsplan i den hensikt å sikre utfasing av fossilt brensel innen utgangen av 2020, som er et nasjonalt mål nedfelt i kommunens energi- og klimaplan. Det er tidligere bevilget 4,11 millioner kroner til prosjektet, og investeringsbeløpet i 2020 på 2,4 millioner kroner bidrar til å sluttføre prosjektet.

16) Parkering Fjeldmoravegen barnehage

Sykehuset Innlandet (SI) hadde opprinnelig en uoppsigelig leieavtale om parkering på «Fjeldmora tomta», som har vært løst midlertidig på Prestgårdsjordet som følge av byggingen av nytt helsehus. Intensjonsavtalen med SI tilsier at Elverum kommune skal reetablere 100 permanente parkeringsplasser på tomten til Fjeldmoravegen barnehage i 2020. Investeringskostnaden er avtalt finansiert over en leieavtale tidfestet til 15 år. Eiendomsstaben vil imidlertid sikre Elverum kommune en fleksibilitet med mulighet for oppsigelse i tilfelle kommunen får andre behov som må løses på nevnte eiendom på sikt.

Gjeldende reguleringsformål for eiendommen innebærer «Daghjem». Enhet for arealplan har nylig meddelt at reguleringsplanen ikke gir direkte hjemmel for etablering av parkering uten dispensasjon eller reguleringsendring. Dette utgjør således en risiko for prosjektet både med hensyn til kostnad og framdrift.

17) Personalbase Sandmoen

Dette prosjektet er tidligere vedtatt på bakgrunn av et behov og et HMS avvik, med en ramme på 4,5 millioner kroner, hvor det er brukt ca 1 millioner kroner på utredning som medførte investeringskostnader langt utover vedtatt ramme. Prosjektet er nå besluttet videreført med oppstart i 2020 og sluttføring i løpet av 2021, og investeringskostnaden er slik sett en rebudsjettering av tidligere vedtak basert på faktisk behov og med 2020-priser.

Til grunn for planen ligger en vesentlig mer nøktern løsning, hvor det er behov for stillerom/kontor til fortrolige samtaler, samt garderobeløsninger og toalettrom som tilfredstiller dagens krav.

Det skal etableres arbeidsplass for de ansatte samt et fellesrom og lager. Ventilering av felles areal og personalbase må også utbedres.

18) Lillemoen skole

Det er tidligere bevilget 112,8 millioner kroner til prosjektet. 2,75 millioner kroner rebudsjetteres til 2020, og har sammenheng med at det vil gjenstå arbeider både innvendig og utvendig som må sluttføres etter 2019.

Det er blant annet behov for å montere varme i deler av bygget som ikke var med i entreprisen, men dette må avventes til den kontraktsfestede prøvedriften er ferdig tidligst sommeren 2020. Rivning av den gamle bygningen gjenstår også, samt noe tilpasning av uteområdet, som avventes til idrettshallen står ferdig med tanke på felles infrastruktur.

19) Infrastruktur Vestad kompetansesenter

Det er tidligere bevilget 9 millioner kroner til gjennomføring av tiltaket i 2019.

Prosjektet har vært avventet i tilknytning til sluttføring av reguleringsplan for Vestad, hvor infrastrukturtiltak i tilknytning til eiendommen Vestad skole utgjorde cirka 9 millioner kroner. Framdriften er forsinket, og tiltaket planlegges gjennomført i samarbeid med teknisk sektor. Tidligere bevilgning er prisfremskrevet til 2020-priser.

20) Ydalir barnehage

Det er tidligere bevilget 86,3 millioner kroner, og prosjektet ble ferdigstilt til barnehage start 2019. Avtalt prøvedriftsperiode med entreprenør pågår, og endelig overtakelse av tekniske anlegg er avtalt til mai 2020. Samspillskontrakten med entreprenør gjenstår å avregne. Cirka 1 million kroner overføres derfor til 2020.

21) Ydalir skole

Det er tidligere bevilget 310,7 millioner kroner, og prosjektet ble ferdigstilt til skolestart 2019. Avtalt prøvedriftsperiode med entreprenør pågår, og endelig overtakelse av tekniske anlegg er avtalt til mai 2020. Samspillskontrakten med entreprenør gjenstår å avregne. Cirka 3,2 million kroner overføres derfor til 2020.

22) Boliger til vanskeligstilte

Formannskapet vedtok 24.4.2019 at prosjektet skal prioriteres bygd på kommunens tomt langs Vestsidevegen, gnr 34/bnr 27. Enhet for arealplan jobber nå med omregulering av tomten, hvor prosjektet innebærer bygging av 6 robuste boenheter til disposisjon for NAV sine tjenestemottakere som har krav på et midlertidig botilbud. Framdriften er avhengig av finansiering og tilhørende utarbeidelse av reguleringsplan.

23) IKT i skole

Prosjektet har en årlig investeringsramme på 2 millioner kroner i planperioden.

Formål og hensikt med prosjektet å oppdatere utstyr til hensiktsmessig nivå for undervisningsformål.

24) Kjøp av biler – jevn utskiftning

Investeringsprosjektet har hatt en årlig bevilgning over flere år. Samlet bevilgning i planperioden er 19,9 millioner kroner. Formål og hensikt med prosjektet er å gradvis skifte ut kommunens bilpark.

25) Kinoprosjektor

Investeringsprosjektet igangsettes og ferdigstilles i 2020. bevilgning er på 2,75 millioner kroner. Denne investeringen innebærer nye kinoprosjektorer i begge kinosalene, noe som vil sikre at Elverum kulturhus også i fremtiden kan vise film på oppdatert visningsutstyr.

26) Bygg for lagring av elektriske kjøretøy

Det er behov for etablering av et bygg for lagring og lading av ulike små elektrisk drevne kjøretøy for beboerne i omsorgsleilighetene på Søndre Nyborg. I dag plasseres disse fremkomstmidlene i tilknytning til inngangsparti, og bidrar til at øvrige beboere og ansatte i hjemmetjenesten har problemer med å komme frem. Brukere med rullatorer har imidlertid de største utfordringene relatert til adkomst.

Det planlegges et bygg på 14 m2 med takoverbygg og åpen langvegg. Gavlvegger i murt teglstein med ru takstein på tak for å forhindre snøras. Bygget gir plass til 6-7 kjøretøy. Prosjektet er planlagt utført i 2020, og løsningen vil bidra til bedre tilrettelegging for brukerne, samt opprettholde orden og nødvendig adkomst til boenhetene.

27) IT investeringer

Samlet bevilgning for 2020 er 3,5 millioner kroner. Av dette er 0,65 millioner overført fra 2019. Overføringen skyldes et mindreforbruk i 2019 grunnet forsinkelser i bygging av Helsehuset og at ferdigstilling av fase 1 nytt serverrom i Helsehuset dermed først vil kunne skje vinter/vår 2020.

Formål og hensikt med investeringen er å fortsette utviklingen av gode og effektive digitale tjenester, herunder etablering av nettbaserte tjenester og kanaler for kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og det offentlige. Investeringene vil også bli benyttet til kontinuerlig oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift, samt til å forbedre funksjonalitet og samspillet mellom kommunenes IKT-systemer.

28) IT investeringer – velferdsteknologi

Samlet bevilgning for 2020 er 5,1 mill kroner. Av dette er 3,8 millioner overført fra 2019. Overføringen skyldes at aktiviteten «elektronisk dørlås» først kan gjennomføres i 2020, noe som skyldes at leverandørenes løsninger frem til nå har hatt mangelfull funksjonalitet, begrenset integrasjon mot kommunens velferdsplattform og er opplevd noe umodne.

Formålet og hensikten med investeringen er å videreføre utnyttelse og bruk av velferdsteknologi i henhold til det vedtatte styringsdokument «Velferdsteknologi i Elverum kommune Overordnet prosjekt 2016-2020». Fokuset skal være å integrere velferdsteknologiske løsninger for økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten. For kommende periode vil følgende innsatsområder ha prioritet:

1)            Elektronisk tilgang til bolig (elektroniske dørlåser)

2)            Bruk av sensorikk for å skape trygghet i hjemmet

3)            Løsning for enklere samhandling med samarbeidspartnere og brukere

4)            Sikre trygg og stabil drift innenfor velferdsteknologiområdet for å kunne håndtere en videre utviklingen

29) Agresso

Leverandør av økonomisystem og utvikling (digitalisering) setter krav til å utvikling og tilpasning av kommunens økonomisystem. Effekten av investeringene vil være å tilfredsstille myndighetskrav, samt effektivisere og rasjonalisere arbeidsprosesser.

30) Rehabilitering Hanstad skole – trinn 2  – kommunestyrets vedtak KS 175/19
31) Digitalt undervisningsmateriell – småskoletrinne – kommunestyrets vedtak KS 175/19
32) Smestadtoppen

Pågår, i tråd med inngått utbyggingsavtale knyttet til infrastrukturutbygging. Finansieres i sin helhet med refusjoner.

33) Grindalsmoen vest (Østerdalsporten)

Pågår, i tråd med inngått utbyggingsavtale knyttet til infrastrukturutbygging. Finansieres i sin helhet med refusjoner. Avsluttes 2020.

34) Handlingsplan vann og avløp

Løpende investeringer i tråd med vedtatt Hovedplan vann og avløp og handlingsplan for perioden 2020 – 2023.  Årlige bevilgninger. Hovedarbeider 2020:

–              Fremføring av nye vann- og avløpsledninger mot Strandbygda

–              Rehabilitering av gamle vann- og avløpsledninger i Grøndalsbakken

–              Rehabilitering av diverse gamle ledninger i sentrum

35) Biler og maskiner

Årlig bevilgning, nødvendig for å opprettholde produksjonsevne, kapasitet og holde en fornuftig takt for utskifting av biler og maskiner for å gjennomføre driftssentralens oppgaver.

36) 12 boenheter for yngre med nedsatt funksjonsevne

I KS-sak 055/19 og KS-sak 102/19 er det vedtatt at Elverum vekst ved selskapet

Ydalir boligutvikling AS skal utvikle «barnehagetomten» i Ydalir, gnr 31/bnr 1382, med tanke på å sikre kommunen verdiskapning. Dette omfatter også bygging av 12 leiligheter og en personalbase for Elverum kommune innenfor de økonomiske rammer kommunestyret har vedtatt. Prosjektet er nå prisframskrevet til 2020-priser som grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtale mellom Elverum kommune og Ydalir boligutvikling AS. Planleggingen er allerede i gang ved at det er gjennomført innledende møter med fokus på prosess og innhold i nevnte utbyggingsavtale mellom partene.

Nivået og utviklingen i kommunens samlede gjeld påvirker kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig risiko, og for å sikre at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

I gjeldene økonomiplan er det innarbeidet konsekvensen av nye låneopptak som følge av alle planlagte investeringer. Avdrag på gjeld er innarbeidet i forhold til minumumsnivået som kommuneloven og forskrift setter til avdrag på lån. I praksis betyr dette at kommunen betaler ned gjelden i samme takt som det den gjenstående økonomiske levetiden på kommunens eiendommer, anleggsmidler, transportmidler og utstyr.

 

Renter, avdrag og gjeld i 1000 kroner 2020 2021 2022 2023
Rentenivå – flytende rente 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,2 %
Renteutgifter 72 271 66 494 63 519 62 645
Avdragsutgifter 83 214 86 520 84 944 82 240
Lån til investeringer pr 31.12 2 306 000 2 250 000 2 220 000 2 180 000
Lån til videreformidling (Husbanken) pr 31.12 562 000 624 000 683 000 739 000
Sum lån 31.12 2 868 000 2 874 000 2 903 000 2 919 000

Tabell: Renter, avdrag og gjeld i økonomiplanperioden 2020 – 2023.

 

 

Graf: Samlet gjeldsutvikling for Elverum kommune – perioden 2016 – 2023.

Innholdsfortegnelse