Gå til innhold

Rådmannens innledning

Handlings- og økonomiplan for 2020 – 2023 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2020, er et resultat av et omfattende arbeid i kommunens administrasjon. Arbeidet startet allerede for 2 år siden.

Når det gjelder økonomi og budsjettarbeid er den viktigste faktoren antall innbyggere i Elverum og aldersfordelingen på forskjellige årsklasser. Aldersfordelingen sier automatisk noe om hvilke tjenester kommunen må gi. Eksempelvis vil antall innbyggere i aldersgruppen 2-5 år si noe om hvilket barnehagetilbud kommunen må tilrettelegge for. Hvor mange barn som er i alderen 6-15 år bestemmer antall klasser og lærere kommunen må organisere. Hvor mange innbyggere som er over 80 sier noe om hva som er påregnelig kommunen må gi av pleie- og omsorgstjenester.

Antall innbyggere er derfor den viktigste indikator når det gjelder overføring av midler fra staten til kommunen. Det forventes at kommunen har en oversikt over utviklingen i antall innbyggere i de forskjellige aldersklasser på kort og lang sikt.

I perioden 2011 til 2016 hadde Elverum en gjennomsnittlig befolkningsvekst hvert år på 1%. Befolkningsvekst medfører ikke bare økte inntekter, den gir også økte forpliktelser for kommunen ved at man må gi flere et tjenestetilbud. Kommunen la i denne perioden til rette for vekst ved å godkjenne planer for nye boligområder, planla også ny skole, nye omsorgsboliger og nytt helsehus. Fra 2016 – 2017 falt befolkningsveksten dramatisk og ble 0,27% som tilsvarte en vekst på 50 innbyggere.

Det er i handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021 og for 2019 – 2022 redegjort for de økonomiske utfordringer Elverum kommune vil få i årene fremover. Utfordringene kan oppsummeres til lavere befolkningsvekst enn forventet. Dette fører til mindre inntekter til kommunen og større kostnader som følge av økt gjeld og driftskostnader på grunn av de store investeringer som er satt i gang og nå gjennomført.

For å møte de økonomiske utfordringene ble det gjennomført en omfattende tjenestegjennomgang i kommunen våren 2018 og 2019. Det ble foretatt en kritisk gjennomgang av alle tjenesteområder. Tjenestene er vurdert ut fra hvilke tjenester kommunen må, bør og kan ha.

I denne forbindelse vedtok kommunestyret i sak 085/18 i juni 2018 salderingstiltak som for 2019 utgjorde 38,2 millioner kroner. For 2020 vil helårsvirkningen av tiltakene utgjøre 38,8 millioner kroner. Tiltakene har medført en reduksjon på 22,56 årsverk.

Resultatet av tjenestegjennomgangen våren 2019 var til politisk behandling 19. juni, kommunestyresak 090/19. Det ble her vedtatt salderingstiltak som i sum utgjorde 21,5 millioner kroner og en reduksjon på 12,35 årsverk. Gjennom tjenestegjennomgangene, våren 2018 og våren 2019, har det blitt gjennomført salderingstiltak som reduserer utgiftssiden med 59,7 millioner kroner og en reduksjon på 34,91 årsverk.

Fra budsjett 2018 til budsjett 2020 har rentekostnad og avdrag på lån økt med 39,5 millioner kroner. Samtidig har det gjennom driftsåret 2019 blitt avdekket behov for økte ressurser innenfor tjenesteområdet pleie- og omsorg og barnevern. Det økte behovet er lagt inn i budsjettet for 2020.

Statsbudsjettet for 2020 legger også føringer for de frie inntektene til kommunen. Samlet sett utgjør endringer som er avdekket gjennom driftsåret 2019, kvalitetssikring av budsjettgrunnlag internt i kommunen og føringer i statsbudsjettet behov for ytterligere salderingstiltak på 19,8 millioner kroner.

Når det gjelder investeringer i planperioden har det vært nødvendig å ta ut noen tiltak for å komme i økonomisk balanse. Det største enkelttiltaket er rehabilitering av Hanstad barne – og ungdomsskole. Oppstart av rehabilitering i 2021 ville ha økt driftskostnadene med 12-13 millioner kroner.

Elverum kommune har høy gjeld som påvirker driftsbudsjettet og tjenestetilbudet i stor grad da kommunen har høyere renteutgifter og avdrag enn sammenlignbare kommuner. I planperioden 2020 – 2023 er det lagt opp til at kommunen betaler ned 337 millioner kroner av gjelda. Dette kan gi handlingsrom til å rehabilitere Hanstad barne- og ungdomsskole fra 2024.

Økonomisk oversikt viser et budsjettmessig mer-/mindreforbruk i balanse, og dermed i henhold til myndighetskrav om å ha budsjettbalanse. Netto driftsresultat er derimot ikke tilfredsstillende. Over tid bør netto driftsresultat være cirka to prosent av brutto driftsinntekter. I 2020 vil Elverum budsjettere med et negativt netto driftsresultat på -0,1 prosent. Det vil bedre seg marginalt utover i planperioden. Skal kommunen oppnå et netto driftsresultat på to prosent over tid, som utgjør cirka 34 millioner kroner, kreves det en omstilling av driften enten i form av reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Det vil være urealistisk å kunne budsjettere med ønsket netto driftsresultat i planperioden.

Elverum kommune har for virksomhetsplan og budsjett 2020 og Handlings- og økonomiplan 2020 – 2023 ikke handlingsrom for uforutsette utgifter. Dette innebærer en stram økonomistyring, og det anbefales ikke å legge inn nye driftstiltak.

Gjennom budsjettåret endrer innbyggernes behov for tjenester seg. Det er derfor viktig å ha en «buffer» som kommunestyret kan disponere gjennom året til aktivitet som avviker fra det som er planlagt. Kommunestyret vil ikke ha noen buffer å disponere til uforutsette hendelser i budsjett for 2020.

Kravet til omstilling, kompetanseutvikling og effektivisering vil ligge over kommunen i hele planperioden. Dette krever stor innsats både fra den politisk og administrative ledelsen i kommunen, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike sektorer og staber.

Selv om budsjett for 2020 er svært stramt, mener rådmannen at budsjettet gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud fra Elverum kommune. Det er grunn til å framheve at kommunen har rustet seg for gode framtidige tjenestetilbud både for dagens innbyggere og framtidige tilflyttere, gjennom de betydelige investeringer som er gjort de senere år i kommunen i barnehage, skoler, helsehus, tilrettelegging for boligutbygging, bredbåndsutbygging, uteområder m.m. samt kompetansebygging i kommunens organisasjon.

 

Elverum 31. oktober 2019

Kristian Trengereid
rådmann

 

 

Innholdsfortegnelse